Skip to main content

Full text of "Aeschyli Agamemnon ex fide codicum edidit, scholia subiecit, commentario instruxit I. A. C. van Heusde"

See other formats


ΑΕδΟΗΥΙΙ 
ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ ΕΧ 

ΡΙϋΕ ΟΟϋΙΟΙΙΜ 
ΕϋΙϋΙΤ, 30Η0ϋΑ 

ευΒίΕΟΐτ, ... 

ΑθδοΙιγΙυδ, I. Α. 0. : νθη 

Ηθυδάθ 51 [ ΚΑΙλΙ 38*11 ΑΕ80ΙΥΙΙ Α6ΑΜΕΜΝ0Ν. ΕΧ ΚΠ)Ε ΟΟΙΗΟϋΜ Κ1)ΪΠΜ , >< ΗΟΙ.ΓΛ «υΚΙΕΟΙΤ, ΟΟΜΜΕΝΤΛΚΙΟ ΙΝδΤΗϋΧΙΤ I. Α. Ο. ΥΑΝ ΗΕυ^ΌΕ. \· > Ι.ΙιΓΝΤ Κ'ΙΙΟΜ \ I ΟΙΙ Γ ΜΙ>'. νΐ \.' Ι'ΚΤΜΙΜ ΙΝΤΓ.ι.ην. /κι. α/} ι χαλά) άκυνίμ** » > γ<ι / άοιόον ΗΑΟΑΕ 00Μ1ΤΙ8 

ΑΡυπ Ρ. α. Κ Κ ΑΡΎ. 
)ΐηιηί8*<οη »>βΙ 
^ϋΒΤΙΜΕΝΤ ϋΝΟ ΜΤΙΟυΑΒίυ* 

1Ν Ι,ΕΙΡΖΙΟ. 

ΑΕ80ΗΥΙΙ Α6ΑΜΕΜΝ0Ν. ΕΧ ΪΊΒΕ ΟΟϋΙϋϋΜ ΕΌΙΌΙΎ, 80ΗΟΙΛΑ βϋΒΙΕΟΙΤ, ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΙΟ ΙΝδΤΚϋΧΙΤ I. Α. Ο. νΑΝ ΗΕυβΌΕ. 

ΑΟΟΟϋΧΤ βϋΗΟυΑ ΟΟϋ. ΓΑ»Η. ΚϋΗΟ ΡΗΙΜ11Μ ΜΓΤΒΟΚΑ. ήτοί μ(¥ τόό* *αλόν άκονίμ/ν ην ποτ* άοιόον 
το»ον(Γ οίος δά' ΙστΙ, &ίθ!ς 1*αλίγ*>ος αν ο* ή*. ΗΑΟΑΕ 0ΟΜΙΤΙ8 

ΑΡυπ Ρ. δ. Κ Κ Α Ρ Τ. 

ΜΟ000Ι.ΧΙΥ. - ΕΧ ΤΥΡΟΟΚΑΡΗΕΟ Α. V. 8ΤΤΗΟΡΡ. ϋίοίΐίζβοί &γ Οοο^Ιε ΡΚΑΕΡΑΤΙΟ. Νβγγ»! Εαβ*. 8(1 II. ρ. 1298: ο χαλός ΛισχυΊος τάς αύτοϋ 
τραγωδίας τψάχη Χίγων πναι των Όμηρου μί/άλων διί- 
πνων } διά τό λαμπρώς άπομάττίσ&αι τάς Όμηριχάς μι&ό- 
δονς, ώς ποτι άδίχως ήττή&η, άνατιΟ'ίναι την τρα- 
γωδία ν ίψη χρόνω, (ΐδώς ώς χομκιται χατά καιρόν υπό 
των ορ&ώς άναχρινόντων την προςήχουσαν τιμήν (εί. ΑΙηεη. 
8 ρ. 347 β ). Ρπ)ίβοΙο, 8ΐ ευί, ΑεβοΗ^ο ίηθο &1) οοίΐη Ιεπιραβ 
Γ»ϋ8ΐΐ83ΐιηϋπι ΓαίΙ. Νβηα ε& βείβίε, ςηαε ρίοχίπιε είηβ πίογΙοπι 
860ϋίβ εβί, ςυβηΐΒβ νεηεπιΐίοηί ροέΙ& ίρβε, ηηβηίΗΟ &άπιΪΓ&ϋθΏί 
δοπρίΕ είαβ ροέΐΐε» ίυεηηί , ΒΟΟΠΓ&Ιβ ηοΙ)ί8 εχροβαίΐ Ρ. Ο. λ^εΙεχεΓ 
(ΑεβεΗ. Τϊίΐ. ρ. 523 βςη ). (ίαοάβί Ιβπιροπ βΓοίΙπυιη (3ε ροεβί 
8ΐι& ρεπηίΙΙεηβ ηοη ί&ίβο βη^αΓ&Ιυβ εβί, Ιβπιεη άΊεί ηοη ροΐβδί 
ατοίίΓυιη βεφίαιη ρεΓρεΙυο ηβείυβ εββε. ΤεβΙ&ΙιΐΓ Οαίηείιΐί&ηαδ ; 
ςυί ςααπι ίρβε τκάβηι ίη^Ιβήβφιβ βΐ ψοοτηροβϋηηι ευ ω εββε 
άίχίδδοί, &άά'ή (Χ, 1) :>(ρτ#ρ(€τ>φίθ4 \οό*τβοΙα8 βιν* /αοηία* 
%η οβτίαηιβη άβ/βττβ ροΗοτΐοηύΐω ροβϋβ ΑΐΗβηίβηιβ8 ρεττηΪΛβτβ, 
8ΐιηΙ([»β βο τηοάο τηηΐύ οοτοηαϋ. Ρ&1ε1>&1, υΐ &1, ε& ίρβ» εοί- 
τεείίο Ι&ιη 1&(ε ςυ&ιη ροβίυΐ&τε νίάεΒ&ΙυΓ οηηΐβία δεηδΐιη Ηη- 
£υ&ε δΙαάίΪΓΐϋθ εοηάΊΐίο. Ιβω, ηίδί εειτίο εοηβίϋο εοπιρεβοεΓεΙιΐΓ 
ηονβηάί ϋοίάο, ωεΐαβ εΓ&Ι ηε ίη ροβίεπιπ) ν^χ &£ηο8ϋί ρπβεα 
ΑεβεΗ^ϋ πι&ηιΐδ ροβδεί. Ιίβςυε πιβ^η» 1&υβ Γαϋ Τ^εαιφ θΓ&Ιοπδ, 
1ε§ε ε&νεηίίβ ηε &οιρϋαδ οοΐΎυιηρβτβηΙπΓ 8εηρί&, εετίε ηε εοΓ- 
ηιρία ΐη βεεη&ιη ρΓοΓειτεπΙοΓ. Εϊςήνι/χι νόμον ώς χαλχάς *!~ 
χόνας άνα&ιϊναι των ποιητών Λϊο-%. Σοφ. Εύρ., χαί τάς 
τρα/ωδίας αυτών Ιν χοινω /ραψαμίνους φυλάττιιν, χαί IV 

τον της πόλ*ως γραμματέα παρανα/ινώσχαν τοις νποχρι- 
νομίνοις- ονχ ίξίΐναι γαρ {χαΐ ονχ ίξ. παρ* \^^ϋ.) αντάς 
νποχρίνια&αι. (ϊαο άεοΓεΙο βί ε&υΐυιη ίυϋ ηο §ρτ&νίθΓ ίη άΊεβ 
ίηίυπ» άΊ-αιη&Ιίουδ νείεπιω ίηίεΓΓεΙυι·, ηοη ρΓονίβηπι αϊ ίη βεε- 
η&ω βίαάίοβίυβ ρΓοάΌεεΓεηΙηΓ Αεβεηνίειι. Εβ^αβ ίρβδ οβυβίΐ Γαϋ 
<5ϋΓ ίη ίρβΕ Απβίοΐβΐίδ ΡοέΙίο* Ιπηι γβγο ΑεβοητΗ πιεηΐίο ΓβοΙβ 
βίΐ, ηηίνβΓδβ υΐ ροβίεποπδ δοΐαΐίδ δεπρΙοΓεβ Γβοηΐββ είιΐδ βιιί 
ηε^ΐίβετεηΐ &ηΐ ηοη εο ςοο ρ&τ εηΐ ρΓεΙίο ηαοεΓεηί. 

(Ϊα8β βεεαίδ βυηΐ Ιεπαροη ψι&ιη ΐηΓεβΙβ &ε ΓηηεβΙ& Αεβοηγίί 
ωοηηπιεηΐίδ ΓοεηηΙ, άοεηίί ΒοΗηβίάβνήη ΡΓ»εί. &ά Α&8Π1. Νεςηε 
ί11& ηίο Γερεί»πι ηεε άε νείαβίίδβίηιο φΐί βαρεΓεβ* Οοά\ Μεάίεεο, 
ί&χη &Β &1ίίδ θεβεηρίο, ΓεΓεΓ&πι; ρΓ&εβΙ&ί βίΤεπε ε» φΐ&ε 1ε§αηΙϋΓ 
ίη Αηώτοίϋ ΟΕπαβΙάαΙεηδίβ ΕρίδΙ. 1. XV ρηπίΒ, φΐΗΠΐ ιηοη8εηη8 
βεηρβίΐ ΓΙοΓεηΙίΕε εχ ωοηδβίεηο Αη^εΙοΓϋηι (ίη ςαο ωβηδΗ δά 
&. 1417, βείβϋδ 31) αά ΝίβοΙαηηι βαυ^." — Ββτί νβ8ρβτί % 
ροίίβα^ηατη ββρβτατη βοτίύβτβ αά Ιβ, τβΑάίΙντη βΗ τηίΜ α Ραη- 
ίαΐβοηβ υοίηιηβη χϊΐηά βχίτηίν,τη αά ίβ βχ ΒίζαηΙίο άβίαΐηηι. Ο,ηοά 
8αηβ %1 νίάί, /αβίΐβ α τηβ οδΐίηκϋ, νΙ> οδτηίαα βήτα, ίη 86 
αηίτηαη οοηίο^ηβ οοηνβΗβτβτη. ΕδΙ βηίτη βχίτηίαβ ρηΙβΗήίηάίηί* 
βί άίρηντη βαηβ φιοιϊ ίη οίδΙίοΙΗββατη ίηαηι ίά ρτίάβτη ίτη· 
τηίρτατβί. Οοηίίηβί ββρίβιη ΙταροβΛία» 8ορΗοοΙ%8^ ββχ Εββ&ίηίβ 
(1. Αεβεπγΐί), Ατροη. ΑροΙΙοηίί ίη Ιίδτοβ αηαΐηοτ ά%8ίίηβία, ίη 
Μβηδταηί* ΙάίβΗβςνβ ρταίΜηιί», βί ςηαβ ρτο αηΐι^ηίΐαίβ «κα, 
τηβο αηίάεηι ίηάίβίο, αηίβ 8βχββηίβ8ίηιηηι αηηηη βχαταίαβ βηηί. 
ΙαϊιΙηάο νοίητηίηίβ Αηίηίΰβ /οΐίί αβςηαί ΙαΙϋηάΐηβτη , Ιοηρίίη- 
άίηβτη άηοΒν,δ Κοο άίρίί%8 βιιρβταί. ΗαοβΙ ρβτ ΙοΙηνι ίη τηατρί- 
ηίδν* ίηίβτία ηοίαδίΐία ρίν,τίτηα βί ρβτηΐίΐία οοτηροδϊΐίδδίτηί* 
Ιί11βτ\8 αίςηβ βχ ηοΗΙίβήτηί* αηβίοτ'ώη» βητηία, ΖηβίΙίο Τατ· 
τβΜβ, φιαβ ΟτβΙαβ σίυίίαβ, 8ορΗοβΙβο αβ ΤΑβοηβ, XXXIX /*- 
ηβί* φηααηβ ραρίηα ύρηαΐητ* /ΌΙία οτηηία ΟΟΙιΧνί βηηΐ. ΑΙ- 
ςνβ ηΐ ΙοΙηνη δτβνϋβτ βχρΙίββη\ Λ ηνηφναηι ρο'έΐίβηηι αΐί^υ,ίά 
/οττηοήη* υίάί. Οταββαηίβαβ ίοτάββ η%8οηαιη ίβτβ Ιίύτο ίΙΙ'% οΰ- 
/ηβτνηί, 8βά οοτηΐια 8αΙ%8 αο ηάίάιω ρβτβΐίϋί. ΑκΗβρα ηοβίβτ 
ίη Κοο ρτο/βοίο ατηίβί88ίτηί νίτί ίτηρίβνίΐ ηιηηη8 % οηοά ΙαηΙα 
ίΙΙί βήτα /ηίί ηΐ υοίηηιβη ίρβνιη ίη ίηαβ άβυβηίτβΐ ηαη%8. Υβ- ν τητλ Ηαβο %αΙ%9 άβ νοίηιηίηβ ηοΗτο *). ΟπΒβηΊϋΓ, ΜεάΊοεηβ ηη 
άίνεΓβυδ &1} εο Οοάεχ ηίο ωειηοΓεΙιΐΓ. 8ϊηε άηοίο άίνεΓβυδ, εΐ 
ιηυΐΐο βηΙίηαίοΓ ΓυίΙ; ηβω Μεά\ ρπαιαπι βερίεπι ΐΓβ^οεάίβδ εοη· 
ΙίηεΙ, Ιοιη οοηβΙ&Ι 264 Γοΐίίβ εΐ εοιηιηυηί ίηάίείο ΓεΓειΊιΐΓ &ά 
860. Χ νεί XI; ρΓβεΙεΓε» εΐβί ίοΐϊα ίη εο δΐηΐ 89 Ιίηε&πιιη, 
Ι&οαεη οεηε π>α11& ηαπαεηιιη ίΐΐααα ναΐάε εχεεάυηΐ. Οιιυπι &α(εαι 
ίη οείεπβ Απιοιοδΐί ΤΓ&νεΓδβΓϋ ερίβίοΐίδ ρΙυΓΕ άε ΙβηΙί ρΓεΙίί 
οοάΊοε ίηιβίπι ςπ&εδίνεηιη, ί&ηΐηιη εοηβΙ&Γε εεηβεο, Μεάίεεαπα 
εχ εο άεδοηοί ηοη ροΐαίδβε; εΐεηίιη ίηΙε§Γ88 ηβςηε &ά βεο. XV 
εχίεηβ ίη Μεάίεεο βερίεπι Γαοιιΐβδ ρεπη&ηβίββε, οβίβηάϋ Εγβπζ 
(άββ ΑεβοΗ. ΟΓββΙείβ ρ. 307). 

Ρ&πιπιηε ετβΐ Αεβεη^ο ίειηροιίβ &εςαϋ&ϋ οοη&βο, ςηοά εχ 
οοίο^ίηΐ» άΓ&ιηαΙαιη ηηοαεΓΟ βερίεπι ε&ςηε ηοη οηιηί& ίηΙε£Γ& 
»ά ροβίεηΐ&ΐεηι ρεητεηεΓοηΐΡ ΑΙ Γ&νίΙ ΓοΓίυη» εο ςαοά, ηη&ε 
Α^αηιεΕοηοηί εΐ Οηοέρηοηβ άεεΓ&ηί ρ&Γίεβ, βυρρίεπ εχ Οοάά. 
ΚοΓεηΙίηο εΐ ΓΕτηεβίβηο ροΐεηηΐ. ΙΙίΓϋηιςϋε — εϋ&πι, εΐ ηοη 
δίηε ίι-αεία, Μεάίοεαοα, Οαείίετο/Ιβηηιη , Μ&ιεί&ηηπι (ςαο ηβηηι 
εββε ΚοοοΓίεΙΙαηι οοσρεη) εΐ ηίΓαπίφΐε νεηείυηι — εοηΓειτε 
ηιίηί ΙίοπίΙ. Αο ρπωυιη ςηίάεηι Νεβροΐίη θεΐ&ΐηβ , ηΐ ΪΌτηεβί&ηο 
ηιίηί ΙίσεκΙ ηΐί ρείίνί, οτ&νί; υοί νίάεοβτη, ηοη εχοΓ&Ιο βΙ&Γε 
αά&ιη&ηΐε νί&δ, &οίί, ΓεάίΙππίδ οοί οΓ&ββίδ Ιεηεοηβ εΙ Γ8$ηο βη- 
βρίείοδο Ιαχ εΐ βίΐεβ δϋοεεβδίδδεηΐ. ΚεάΊί ιηαΙ&Ιο Γεπιπι βί&ίυ, 
οεηενοΐεηΐί&πι εχρεΓίυβ Βίηΐίοίηεο&ε ρΓβεΓεοϋ (εΓ*1 Αοοββ Ροτ- 
ηαη) (μι&αι βη& &ηχί( ρεΓρεΙηηδ ηιίηί ίη Βίοΐίοίηεεα οοηαεβ 
ΙΊοη*. νίάί οοάίοεπι ηίϋάίδδίπιε δοπρίυηι βο βίαρηί, ίηίΐίο 
είιΐδ, ςοο εοηϋηεοβΙαΓ ΡΐΌΐηβΙηβιΐΒ , Ι&ιη οοίςαε ΓηίβεΓε ϋηείβ 
&ε ηΐβΐΐΐδ οοΓΓαρίο, υΐ ηοη δεσμώτης βεά νεΓε λυόμενος 
εδβεί. ΟοηΙηι, ςυ&ιη ςαβεΓεοβιη ΐΓ&£θεάί&οο, Α^βωεπιηοη ίηΙε^ΓΒ 
εηΐ. δείεοβπι, Ρ. νίοίοΗαιη οΐίηι ηβηηι Γϋίββε εο Οοάίεε, ςαεηι 
ΐη ρΓΒεΓ&ϋοηε ϋ& 1&ηά&1: ςηοά νβτο αά Αρατηβτηηοηβτη ρβΗίηβί , 
ηβ ριιίΰςηαηι οτηίΙΙβτβτην* ςηο(Ι αά βίηβ ταΐΊΐηΐΊοηβιη /αοβτβί, 
ηνητη αηά%99βτηη8 Κοιηαβ ίη Β'ΛΙιοΐΚβοα Αΐβχαηάή Ρατ*β9η 

# 

>) ΡλτΙίιη ββ€θ(υ« β η πι βάΐΐ. ςα&σι ρ&Γ&νϋ I. ΜβΗηι , ρβΓίίπι βηΙίηηϊοΓΡίη , 
ςαβω ρ»ΓβνβΓ»1 Ε. Ματίεηβ, ςυ»β ρΜβίπι ρΓβοβΙβί. ϋίςίΐίζβ^ όν Οοο^Ιε VI ΑββΰΙί^Η νοίαηιβη ίηνβηίτί, ίη ηηο Καββ /αοηία ΙβρβτβίΗΤ^ οοη- 
/βτβηάαηι βατη, α ηοδί* άβίβΗρίατη , αιτανιηΜ βηνη βο βχβτη- 
ρϊατί ; ίη ςπο ηοδί* ορβταηι *ιιατη βάβίβτη αΐηηβ βτηά'ύατη ρταβ- 
οτιίί ΟηΙίβΙτηηβ 8ίτΙβΙη8 Λ ηΐ οηηοία άίΐίρβηίβτ ηοΐατβΐ αναβ 
αΐίίβτ ίΙΙίβ ΙεςβτβηίΗΤ. Νο% αηΐβτη ροβίβα υατίβίαΐίύη* ίΙΙίβ άί- 
ΙΊρβηΙβτ ροη<Ιβταϋ*, ίη βατή ορϊηίοηβτη υβηίηιηβ, ηί ηοβίτηηι 
Ιϊύηιτη ηοη άβίβτίοτβηι ίΙΙο ρνίατβτηη*: αα νηαρηαηι ρατίβτη βοτητη 
φιαβ ναήαΐα ίη βο οββηάηηΐντ, ίτητηκίαΐαηι αδ αΐίςηο βτβάβ- 
τβτηΗδ , ςηί ίη βνοβ (ΐ%ΐ080αηι νβτδΐΜ τβΗίΙηβτβ βΚοτί βαηί%8 νο- 
ΙνβτϊΙ ; βαβρβ βηίτη αάάίία α%ιΙ άβτηρία ίΙΙίβ ηηαβάαηι οορηονί- 
ηιηβ, φιαβ βοη»ίΙ\ηηι βίηβ αΑιν,υατβηΙ. ΡΓβεΙβΓβΗ Ηβαά Ιβνίβ 
βυβρίείο ββί , Η. 8ίβρΗαηηηι , β εηίηβ οίΚοίη» ΙιυΙεΙίβε νίβΙθΓί&η& 
ρΓοάίϋ, Κοιη&β (]υηαι νβΓββΓβΙυΓ, ίηβρεχίδβε ΡβΓηεβίβηηπ) , εΐ 
8οΗο1ι"ε ςυ&βά&ιη, ςαββ άββπιηΐ Μβάίεεο εΐ ΡΙοΓεηΙίηο, & νϊείοπο 
&άηίΙ)ίΙίβ, εχεβΓρβίδβε; ηεηαε εηίπι ίδ Ιβοογ 8ίι·Ιείο & νίείοπο 
εοιηιηίδβαβ ΓαβηΙ, ηεε νΐάβο φι» &Ιί& Γ&Ιίοηε ίη νίβίοη&ηβπι 
ίηνεοΐα δίηΐ. ΡοβΙβα Ρ. Ε1τη*1βί νβτίβΙ&Ιβπι δβηρΙαΓ&β ίη Αβδεηνίί 
Α^βηι. βχ βοιίβιη Οοά. άερίΌΠΐδίΙ. Ιβ ίη Μαβ. Ο&ηΙβΟΓ. νοί. Π 
ρ. 457 ίΐ» ΓβΓβΗ: '/Οοάεχ ηυηο Νεβροΐί εχβί»!; ίη Κβ^ίο Μϋβεο , 
οοί ρ8ϋϋ08 άίεβ βηηο βυρβποπ ίη βο ίηβρίείεηάΌ οοηβαπίδί. Ρ&- 
3θΗ&1Ϊ8 ΒβίΗϋδ ίΙ& εαπη άεδεποΗ: ΑβίβΗι/Ιί ΙΙρομ. δ. "Επτά ^. 
θ. Πίρο. } *Αγαμ. Ενμ. οκτη ρΙθ88%8 ίηΐβτΐίηβατίύηβ βί 8θλο· 
Ιίίί τηατρ. αηΐίςηίβ ΤΗονι. Μ αρ. βΐ Ώβτη. ΤτίβΙ. (Ινκηι βΰλοΐίίβ 
ΤτίβΙίηϋ ΐβτβ ρβτρβίηο ρταββραΐητ ήμίτιρα, βί ίηϋίο Δημη- 
τρίου τον Τρικλιρίον, Οοά. Ηίο δοηώι/οίηηβ αηΐ αντό/ραφοζ 
β*1 αν.1 βχ αντο/ράφω άβδοτίρίν*: ββΗβ βαβοηΐί βίΐ XIV αά 
βηβτη Όβτρβηίί*^ αηο ίβτηροτβ ΤτίοΙ. βοτηίί. Ε&(3βιη πιίηί ςηοα^υβ 
ίη ΒΟβηΙβηι νβηίί βυβρίοίο, οοάίοβηι ίρβίαβ Τποΐίηϋ ηι&ηυ βχ»- 
γβΙοπϊ β88β. Τ^οβί Αβ8^Η^1υIη ηοη ηΐβί 6 Γβοβηβίοηβ Τποΐίηϋ 
ηοοίδ βχΗίοββί;, ίωηΊβηΙο ΐΒΐηβη ηβ^ΐεοίηβ βδΐ & νίοίοπο, ηοί 
Ι&ηι ίη Αξρτη. ςη&ηι ίη &ΗΪ3 Γ&ΒαΙίδ ηιηΐΐββ ΙβοΙίοηβδ νηΐ^&ϋδ 
ηΐ6]ίθΓ68 βχ βο ρΓοΓβΓΓβ ροίαίδδβί;. — Νοη οοδί&ηΐ ββχββηΐ&β 
Τηβΐίηίί οοηίββΙϋΓββ, ηηο ιηίηυδ άί^ηίδβίηιηδ δϋ Οοά. Ρλγπ. 
ςαβηι βηίβ οεηΐίβ υβαΓρβηΙ Βίοπιββίάίϋδ βΐ ΗβΓΠίδηηυβ &ηΙ ςαίβ- 
(}ηίβ βΐίηβ ίη ΑβββΗνΙο άβηηο Γβββηββηάο ΙβοοΓδΙ. Αβ^Γβ βηίπι νπ Νε&ροΐί, υΒι ί&εεηί ηβε Ιϋεπιε [άοοία &ρ. Μ&τΙ. 5, 78, Αοβ- 
ρίΐα Μιιή* δρ. 8ίΙ ΙΙδΙ. 12, 31], ΓερεΓίυπι ίη εΓεάο, ςυί Οο- 
άίείβ οοηίβΓβηάί ΙδΟΟΓεπι εί ΗΒβηΙβΓ δηβείρίβΐ εί βεειίΓδΙε εοη- 
βεί**." — 8ίε βεηοεηδ ϋΐε ωδ^ηαπ) πιΐΐιί εχδρεείδΐίοηεηι εοάίείδ 
αιον6Γ»1, 4ϋβσι ίη Α^&πιεοιηοηε Ιηιη. Ββί&βτ θβηυο εχευδδεηΐ 
(Ηδπρί ΡΓβεΓ. Εά\ Ο. Ηεπη. ρ. Χ). VI ΚΙ, ρΐυπιτι» εχΐ§αί δε 
ηοΐΐίηβ ρΓϋΙϋ εοπιιηεηΐδ ίηνβηίβΒ&πι , ηοΐβίδ Ιβπιεη & οοε αϊ 
βιιηπι εοίςαε ίαάίείϋπι εδβεΐ. νεηκη, ηηοά πίδχΐίηε ιηβ» ίηΙβΓ- 
οΓβί. , ρπιβΙβΓ ϋΐα ημέτερα, ηηβε ΕΙπίδΙ. εί Η&υρί πιειηοΓ&νεΓ&ηΙ, 
ϊηείάεο&ιη ίη αχόλια παλαιά, δεειίΓδΙε δθ ίΐΐίδ άΊδΙίηείδ, ηιιοηιοι 
ρ&Γ3 ηΐδχίηΐδ ηοηάαπι εάίΐδ ΓαεΓδΙ. ϋεδεηρίίδ δυΐεπι & ιηβ ί&πι 
ϊΐΐίβ οηαηίοαβ, ΗβιτηιοβίΗ, (ΝδεπίΓδ^ ζιι ά. 8εηηΛ ϋοεΓ ά. λΥίβ- 
<3ειη. ά. ΌΓ&ιηεη ά. Αεβεη. ρ. 41 , 183) αοειηοΓ&νίΙ Οοά\ νίηάοο., 
ςαο εοηΙίηεηίϋΓ σχόλια παλαιά (ϊς τον *Λγαμ. Ρ&υεδ,ςαβεεχ 
εο άεβεηρδίΐ, ρε^ΐπεπί δά 1 νββ. 114, 206, 286, 413,472,667, 
702 βς. β* εοη^ΓαυηΙ εαιη ΙΉγπ., βχ ςαο νί(1βη1αΓ άεδεηρίδ εββε. 

ΔοοβδδϋΓϋδ δά εάίΐίοηεβ, ηοη ροδβππι δίΐεηΐίο ρπιεΙεηΓε ε^δε 
8αΙτηαη%ι* Ερίδί. ϋεάίε., ςυ&ε ρΓδεεεάίΙ ΗΒβΙΙυοα άεΗεΙΙεηίβΙίεα, 
&, 1643 δοπρβϋ, ςαο ίεπιροΓβ ί&αα θιιάαπι νίείοηβηδ εί Οδη- 
Ιεηβηδ ρΓοάΊεΓδηΙ: ρνί* Αβ&οΚγΙν,τη ρο8*ά αάβτΜατβ Οταβοβ 
ηηηο βοίβηϋ τηαρίβ ραΐβτβ βχρΙκαΗΙβιη , ςηαηι Εηαηρβϋα αηΐ 
Ερί*ΙοΙα* ΑροΗοϋοαίΐ ϋηηβ 0ΜΜ Αρατηβτηηοη οόίον,ΗέαΙβ χηρβταί 
φιαηΐν,τη β»1 Ιώτοτητη. «αοτοτητη βατή βηΪ3 Ηεοταϊβτηι* βΐ 8φη- 
α*τηί* βΐ Ιοία ΗβΙΙβηί^ϋοαβ ΜΐρβΙΙβούΙβ^ νβΐ (αηα$\ηβ. Ιάεω ίη 
Ρΐίη. ΕχεΓε. ρ. 418 Α£δω. νβ. 881 ε£Γε<ηε εοΓπ^εηβ, νβ. βες. 
ε<1ίάϋ ίίμάτων (Ιάφος ρΓΟ βαφάς. Ρίεη ροίεβΐ αϊ ^ροίηείβε 
δίί νϊΐίυιη; δί ϊο. ρ. 78 νβ. 638 Ιε^ίΙυΓ *κ των άβροπήνων 
προχαλιμήντών επλινσεν ζιφϋρον γίγαντος ώρα. 1ά ηαίάεπι 
ηίβϊ εχ εοιτυρίίδδίιηο εοάίεε άεδεπρβεπί, ηεβείο ε-αίά δίαΐυαπι; 
δί ίηάε δϋδ Ηδοδίΐ εοςηε δοΐο ηβαβ εδί, ρίβηε ίηίεΐϋ^ο ςαο 
ίϋΓε ΙδηΙδω Α^&ιηειηηοηΐδ οοβεαπίδίεω ρΓ&εάίε&νεπΙ;. Ροδί ευω 
εΓενίΙ δεηδίοα παεϋοτυπι εθίϋοηιιηι εορί&, ηεε άείοεΓυηΙ ςηί 
εοπαιηεηΙδΓϋδ εηΐίείδ εί εχε^εϋείδ ΑεδεΗ^Ιηαι εχρίίε&τεηΐ. ^α&ε 
οιηηία ηίηϋ ί&αι αίΐίηεΐ εοωωειηοΓδΓε , βαο ρΓεϋο ΗβοεΓε ρδΓ 
ββΐ; ωοάο ηε ςηίδ εχίδϋπιεί ρπ>ρε δ&εδδε ηΐ οιηηί& ρΐ&ηα ΓβεΙ» VIII 

δΐηΐ. 8αηΙ ιηιιΐΐ* εΐίδπι ηαηο οοβουΓβ; βεά οοβεαπίω ίΙΙα ωίηιΐδ 
ε Ιοοοπιπι οοΓΓηρΙβΙ» ςα&ιιι βχ ΙοςυεηΙίαιη, ωβχίπιε ΟΙνΙ., ΙβεΙε 
εΐ βΓηοί^υε άίεβηάί οοηβίΐίο ογΙ». 8βά, αϊ άίε&πι ςαο<3 νεπιπιεβΐ, 
ίΐΐοβ δΙαάΊοτιιπι ΓηιεΙαβ, ςαοβ πι&χίπιε «αχίΐ &εφΐ&1ίυπι οιιγ» εΐ 
θί1ΐ£ϋηϋ&, οοδευι-βΐ ρΐΌΓδϋδ ΠΗβειτίπιβ ΐρβοΓαπι άΐΐπι&Ιαπ) εοη- 
άίίίο. ΕάΊΐίοηεβ βηίπι ηαρειτίπιε ρ&πιίβε βεδίεπί ίηηππιεπβ εοη- 
ίεείππβ Ιενίββίπιε ρΐ βίηε υΐΐβ νείει-ίβ δοπρΙϋΓβε ΓβνβΓβηΙία ΙεχΙηί 
ϋΐαΐίδ. Νεε 1&ηΙαιιι ηον» ποίνίβ νεΓ&Λ ίηΙπιάΊιηΙαΓ, εΐ ίηίε£Π 
δβερε νβΓδαδ ιηυΙ&ηΙαΓ, ββθ εϋ&πι ρ&βδίπι εοπιιηονεΙυΓ νεΓβυυιη 
οΓάο, ραδδϊπι 1&οαη&ε ρτο &ι*1)ϋπο ίπιρΙεηΙοΓ. VI ΟΓβνί εοιηρΙβεΙβΓ, 
αηπδ Ιιϊο νιιΐΐηβ ίη οΓ&ε, ςαεπι άΊχει-ε οηβοβ. Ρκ>ΓεεΙο Αεβεηνίαδ 
ϊρββ, &ί ρΒηεπΙββ Ϊ11&8 βχ πι&^ηο η&αίΓβ^ίο Ιβοαίδδ εί ΙίοεΓεΙ 
ίηβρΐεεΓε, ί ε πα ρ ο η άϋϋβαβ οαιη ΡΐΌσιεΙηεο βαο νίηείο εχείβ- 
πι&Γεί: και μην φίλο ι ς *λ*ινός ιιςορ&ν ίγώ. 

Εςαίάεπι Ηαηο ΕάίΙοΓηπι ίη Γε ρεβδίπιί βχεπιρίί εοηβεηβυπι 
πι&χίπιβ βνεΓββΙοβ, εοΐΐεείίδ βεάϋΐο οιηηίοηδ δεπρΙοΐΈπι ΟΓ&εεο- 
Γυπι ίηάΊεϋδ &ο ΙββΙίιηοπίίδ ςη&ε &ά Α^&πιβιηηοηβιη ρειΊίηεΓεηΙ, 
ιΐ6 Ι&ΐαηι αυίάεπι αη^υεπι & Οοάίουπι &υεΙοπί&Ιε άΊβεεάεηάαπι 
πιίηί 8τοί(ηύα8 βααι, βίη^αΙ&Γειη Ι^εατ^ί ογ&Ιοπβ ρτπάεηΐί&πι 
&6πιίΓΕΐα8. ΜίπώίΙηΓ ΓοΓίΒββε ιιΐίςαίβ οοδίίηδίααι βηίπιιιπι, ςαί 
ηε ίι*3 ςπίάεπι Ιοοίβ (ν. ε. νβ. 645, 881, 1119, 1462, 1563) , υοί 
Αεβοηνίί αι&ηυβ ίβσι ρηάειη εοππηαηί ίικϋείο ΓεβΙίΙαίΒ ίαίΐ, πιε 
άεπιονεπ <1ε οοηδίΐίο ρ&δβαβ βίοι ; Ηδαά πιίΓβοΗϋΓ ςαΐ ΓεραΙ&νεηΙ , 
ηυ&ιη άίπιείΐε βίΐ ίη εο πιοίΐαηι βεΓν&ι-ε εΐ ηοη βίΙιηίΙΙεΓε ηίβί 
εβ ςυ&ε ίη οοηΙΐΌνεΓβίβπι νεηίΓε ηοη &ηαρΗθ8 ροβδίηΐ. Εειη 
εχεωρίο ΠΙαδΙπώο; νβ. 1803 πριπόντων , οποηίαιη ίηίει·- 
ρΓεΙηπι εοηβεηδα εοκαρίαπ), ηυαιη ηι&χίηιε £εηυίηαιη δίί, οογ- 
π§επι εαπι Ηεπη. ΓεδΙίΙαεηβ πρέπον τώί'; ΤηΙβΓοεάβΙ Μ&Γΐίη , 
ΐηοεηδ πιε Ιε^εκ ρπ> π ρ (πόντων ώστ* πρίπον τω αώστρ*' 
οοβίδοίΐ Κεοκ, πιοηίίαπιβ, βίωρίίείϋδ Ιε^ί (ΙεοεΓε πρίποντα 
σώστρ*' ηάεηϋ ηε ΑεβοΗνΙαβ, αά βυα πιε ηοη βίηε δΙοπι&εΗο 
Γενοο&ηβ εΐ Α^πιεπιηοηΐδ ηιεπιοΓ πιε πιοηεηβ: τό μιν χαλώ; 
ϊχον όπως χρονίζον *ν μινίΤ βονλ*υτίον. > ΑΙΣΧΤΛΟΤ 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ. Ύπό&εοις Αγαμέμνονος 1 Αγαμέμνων εις "Ιλιον «πιών τ# Κλυταιμνήστρα ει πορ- 
θήσει *) γο "Ιλιον *) ύπέσχετο *) 1% αντ^ ήμίρας σήμαι- 
ναν *) δια ττνρσοδ β )· δθ** 7) σκοπό* έχά&ισίρ επί μισ&ώ 
Κλυταιμνήστρα, Ί'να τηροίη β ) το> πυρσόν χαι ο /κ^ν ·) ίίώ* 
α7τι/^ίΐλίΐ'· αυτή δε τον ι0 ) των πρεσβυτών δχλον μετα- 
πέμπεται περί τον πυρσού »») έροϋσα »*)· εξ ων χαί **) ό 
χορός συνίσταται* οίτινες άχοΰσαντες πάιανίζουσι ·*)· μετ' 
ον ττολι) & και ιβ ) Ταλ&ιφιος παραγίνεται χαί τά χατά 
τον πλουν διηγείται. 1 Αγαμέμνων δ* επί 1β ) απήνης ερχεταΐ' 
εΐΐπετο δ' αυτώ >*) έτερα απήνη, ε'ν&α ην τά λάφυρα και ή 
Κασάνδρα. Αυτός μέν ούν προειςερχεται »*) εις τον οιχον 
συν τη Κλυταιμνήστρα »·)· Κασάνδρα δε προμαντεϋεται, 
πρίν εις τά βασίλεια εϊςελ&εϊν 20 ), τον εαυτής χαί τού 
Αγαμέμνονος 2 ') θάνατον χαι την ί£ *Ορεστου ») μητρο- ·) Ύπ. τον προχαμίνον όράματος Υ. (»Λά. π α λ η ι ό ν). ») Χορ&ήσοι 
Ο. Μ»γο. Κ. πορτηοο* Α. Τ. ») τον Ίλιον Κ. *) Οω. Ο. Μ»γο. Α. Κ. Τ. 
·) χαχ* αν τ ην αημ. την ήμίραν Υ. ·) ά*ά τον πνραον Ο. αημ. ϊφη ί*ά τ. 
Α. Ε. Τ. ») δ,Τί^ Μ*ι%. ■) ώοΐ( αχοτκΐν Υ. ·) ό μίν ονν Υ. (οη. χαί). 
»·) οπο. Ο. Μλγο. Α. Κ. Τ. ") πυρρού (α βάρη μι».) Μβγο. '*) ίρώαα (ον 
βορ. ω κτ.) 1ά. μ<τ. οχλ. ίρ. π. τ. π. ΥΙ. Υ. >») άή χαί Υ. '») παιάνι- 
ζαν Ο. παιανίζονοιν Μλγο. 7Τα»α*»ά£οι>σ» Α. Κ. ··) χαί οπβ. ΡΙ. '·) ό* 
ΙπΙ ΥΙ Υ. Μ»Γ<5. »') ϋ ούτω ΕΙ όί αντω χαί Υ. »·) προςήρχΐτο Π. 
προςίρχ<τα* Υ. >·) ντΓαι-τι/σάσ^ ανιώ Ρ. «·) ίλ&ίϊν Υ\. (Ις/λ&. τά 
βαα. Υ. ·>) τ# χαί Κ. ») τι?* Ό*». Ρ. 1- χτορίαρ, χαΐ ιιςπηδζκ ώς &αρουμίρη, ρίψασα τά στέμματα. 
Τούτο δι τό μέρος τον δράματος Φαυμάζιται * 3 ), ώς χαί 
ιχπληξιρ ιχορ χαι ο'ϊχτορ ίχαρόρ ιμποιιιρ **). "Ιδίως δι 
Αισχιίλος τον "Αγαμέμνονα ιπί σκηνής άραίριΊσ&αι ποιιϊ, 
τον δι Κασάνδρας σιωπήσας &άνατον, νιχράν αυτήν 
νπέδιιξι ™), πιποίηχέ τι ") Αίγισ&ον «) χαί ΚΧυταιμνή- 
ατραν έχάτιρον διϊσχνριζόμιρορ 3β ) πιρί της άραιρίσιως Μ 
χιφαλαίω } την μιν τη άναιρέσιι * Ιφι/ινιίας 30 ), τον δι ταις 
τον πατρός Θυέστου 31 ) *Ατρέως συμφοράϊς 31 ). 

'Εδιδάχ&η 33 ) το ' δράμα ιπΐ άρχοντος Φιλοχλίονς 'Ολυμ- 
πιάδι όγδοηχοστη 3 *) ιτιι διυτέρω Πρώτος Αισχϋλος 

1 'Λ'/αμίμνονι, Χοηφόροις, Ενμινίσι, Πρωτιϊ 3β ) σατυριχώ' 
ιχορή/ιι Λίνοχλής 1 'Αψιδνιν'ς 37 ). 

Τά τον δράματος πρόςωπα' φϋλαξ' χορός 38 )· ά//ιλος 39 )' 
Κλυταιμνήστρα *ο)· Ταλ&ιίβιος κήρυξ *>)· * Αγαμέμνων Κα- 
σάρδρα' Αϊγισ&ος «). 

Προλοχίζιι ο φϋλα£, ΰιράπων 'Αγαμέμρορος * 3 ). Μ ) &ανμαατόν ίοην Π. Ρ. **) Εχρίβνΐ ββηίοηΐίααι / — ώς χαί ιχπί. χ«ί 
οϊχτ. ίχ. ^λ,τ. Π. Ρ. V. Ο. ώς ϊχτιλ. ϊχον καΙ οίχτ. Ιχανόν 6. Μ&ΓΟ. Α. 
Κ. Τ. ") Καοάνόρα ΜαΓο. *·) άπίά*^* Ρ1. άποόίίχννο** Ρ. νηίάαξί* 
Μβγο. Α. Κ. ") όΐ Ρ. πιποίηχ** τ< Μβγο. Α. *·) ΑΧγιςον Ρ1. »·) «V- 
αχνρί^ομίνονς Ρ. (οίη. <χ.) ,β ) τ^» 1 άναίρ/Οιν '/φ. ηρο(ίαλλομίνην Ρ. 
»») Όρίοτον Ο. Μ&γο. Δ. Κ. ΛΙγ^ςον (ο βυρ. ς·) Ρ1. τό»» <Ιί τ^ν θυ/οτοι* Ρ. 
") ΟΓ^οράν Ρ. ") ιτίάάχ&η (ιόκϊάχ&η οχ οογγ.) <Ν Ρ1. ") Ι(& ΜβαΓβ. 
ίη Αββοη. (ΟΓ&ον. Τηεβ. Αηί. Ογ. Χ, 397) *ή ΚΙ. Μλγο. χ* η Ρ. ιίχοοτϊ 4 
ογόόη Α. Κ. Τ. V. (λ »») β. Μ&ΓΟ. »·; ^(ΐώΓος Ρ1. ") πρώτος — 
οω. Ρ. 3 ») γερόντων αάύ. Ρ. (.τρ/σ/ίντών αάβο. &<1 νβ. 40 ίη Μ. Θ. Ρ1.) 
3 ·) οω. Ρ. »·) ΊΙλίχτρα αάά. V. Ο. Όρίστης, ΉΧίχτρα Τ. *') χ»;(>. 
ΓβλΛ Ρ. »») ΑΙγιςος. Π. τροφός Λάά. Τ. »*) ττρολ. ίΤί ΡΙ. V. Ο. θ*ρ. 
' Αγ. οπί. Ρ. 7ΐρ. δϊ 6 &/ρ. 7 Αγ. Υβη. &/ρ. Άγ. ό προΧογι-ζόμινος (ό ΛΤρο- 
λογί^ωμινος Ο. — ΓηϋΙ. βχ ό ^ολο/^ω»·), ονχΐ 6 νττό ΛΙγϊο&ον ταγ&ίίς 
Μ. Ο. ΜαΓο. Ε(ίοιη Α. Τ. Λα<3ίΙο φνλαξ. Θ/ρ. Άγ. 6 προλογιζόμίνος Κ. Θιονς μιν αιτώ τώνδ Ί άπαλλα/ήν πόρων 
φρουράς ίτίίας μηχος, ην χοιμώμινος 

ατίγΈις ^Λτριιδών α/χα&(ν χννός δίχην , . 

- ^ ■ . / " 

1. — Ή (οω. V.) (Χσθ-ίσις τον (παρόντος βάά. V.) δράματος ίχ σνστημα- 
τ*χής (μονοοτροφιχής V.) ίατί πΐριόόον οΐ ά( ατίχοί ιϊαΐν Ιαμβι,χοϊ τρί- 
μ/τρο* αχαιάληχτο* λη' , ών τιλινταΐος μα&οναιν αν δ ώ χον μα&ονο* 
λή & ομα>· μιτά ΐΗ τον χά' χώλον Ιαμβι,χόν μονόμιτρον (άίμιτρον V.) 
άχατάληχτον Ρ. V. Ιη Ρ. αάϋΙ. ιπί ζω τίλη χορωνις *Ις»όντος τον χορον 
£Ημ*τ.). 

Ιη Ρ. ΒπρΓβ ΙβχΙηηα: τό προοΐ μιον μ'· χ τ » χ ό ν. — (I) &ιοί·ς' τοις 
Γ. — α I τ. ζητά Υ. — απ. ίλ*ν&(ρίαν Υ. 

2. ιτ*ίας· μήχος <ί* -ην Μ. ϊκίας, μήχος ό* ην β. Α. ίτίίας. μήχος <Γ 
ην Μ»ΓΟ. ιτιίας μηχος ό' ην Β. ίτίίας, μηχος ό* ην Κ. ίτ(ίας μηχος ην 
Τ. ίτίίας μηχος ην Υ\. ίτίίας μηχος, ην V. (8θΙΐ. γ ράφι ναι. χαΐ , μηχος (Γ ην) 
Ο. ίνιίας. μηχος ην Υ. ίτίίας μήχος. ην Υβη. 

(2) τών χαζά τό μήχος τής ίτίΐας φρουράς. Μ. ΜβΓο. Ο. Π. Κ. V. φν- 
λαχής λίγο* τής χρονιάς Υ. — μ ή χ. ίττ'ι Υ. ίπΐ μήχος ό' ην χοιμώμηος 
Υ\. ήν ΙπΙ μ. χ. Μ. Ο. Κ. ίπΐ μαχρ'ον λίγα Υ\. — «ο*/*, άναχλινόμ&ος 
Υ\. Υ. άθτ*ΐως *ϊρηται (άοτ. *ϊρ. οχη. V.) τό χοιμ. ονχ Ιπϊ νπνον (χ. ΙτίΙ 
μή νπνονντος Υ.)· πώς γαρ αν χαΐ φρονροΐ (φρονροίη Υ.) χαΐ άατρη βλίπο*. 
ο (τκ Ρ·) νπννν ; αλλ* ίπϊ απλής άναχλίοΐως (ίπΐ άναχλ. απλώς ίΊρηται Υ.), 
"να (Ι'ν' Ρ.) ϋη {η V.) 6 φνλα$ οντος χοίμ. χαΟά χαϊ χνων (ν ψνλαχή 
ννχαρινή Ρ1. Γ. (Σ χ. π.) V. Ιη Ρ. *άά. πρώτη χατ ααχβνή. 

(3) οτ. ίν τοΖς οϊχο*ς Γ. — *Ατρ. τών Ρ. — άγχ. ανίχα&(ν, άνο>&*ν, 
ίζαρχής Ρ1· τό άγχ. χατά ανγχοπήν άντϊ τον (τον οπί. Κ.) άιίχαθ-/ν , 
τοντίοτιν άνω&ίν, ί$ηρχής (*£ άρχής β. Κ. V.) Μ. Μηκ. Ο. Κ. V. ίν 
άγχάλαις Υ. — χνν. δ ί χ. προς τό φ\'λαχτ<-χ6ν χαϊ φιλοδ/αποτον Μ. Μβγο. 
Ο. Κ. όιά τό φ. χαϊ (τ* χαϊ Υ. V.) φνλοόΊσποτον (φιλοό. V.) Ρ1. Ρ. V. 
Ιη Ρ. *άά. *αί δ γ* χρνπτων χαϊ αντός την χίφαλήν νπό τοΐς ποοί ποι,ίϊτα* 
την ψνλαχήν τών οϊχαιν χατά την ννχτα (Σχ. π.). 

[3] Ηε8. άγρία&ιν (αγχα&ιν οογτ. ΓΙ. ΟΑτάΙ. ΑηβΙ. νοβρ. 2). άνίχα- 
&*ν. ΑΙαχνΧος Άγαμ{μνονι>. Φυ. 6 

άστρων χάτοιδα νυχτίρων όμή/νριν 

χαι τονς φέροντας χιΐμα χαι Φίρος βροτοΤς - '' 4 

' /I λαμπρούς δννάστας, ιμπρίποντας αϊ&ίρι 

- -· ^ 

- άοτιρας όταν φ&ίνωσιν άντολάς τ* των. 
ί ίΑ ^χ+Ί4 ΚαΙ ννν φνλάααω λαμπάδος τό οιίμβολον, 
αν/ην πυρός φίρονσαν ιχ Τροίας φάτιν 
10 άλώοιμόν τι βάξιν ωδι χάρ χρατιι 

γυναικός άνδρόβονλον ιλπίζον χίαρ. 

Εντ' &ν δι ννχτίπλα/χτον ινδροαόν τ' *'χω /'/ 

» . · · · 

4. νιχτίριαν ΜβΓΟ. Κ. 

(4) χάτ. γινώαχω, ϊμα&ον Ρ. — 6 μ. ήτοι το ηλή&ος Γ. 

[4] Αοη. Τατ. Ι*αα. ί* ΑταΙί Ρ Αλλ·, ρ. 81: πάλιν ό' ΛΙοχνλος ίν *Αγα- 
μίμνονι τω χαχααχόπω την ίμπιιρίαν π<ριτϊ&ησι , ποιών λ4γοντα· άα- 
τ (ι ο> ν — αϊ & ί φι. 

(5) χ#»Μ· χιιμωνα χαί 07φος Κ. — το»ς Ρ. 
β. «ίθ^ρ» Β. 

(β) <ίι»τ. τονς όνναμίνονς παρά τά άλλα σ^/ίάνη* τβνς *α»(>ο»·ς Μ. Ο. 
Ρ1. Κ. V. άρχοντος τώ* χαίρων Ρ. 

(7) άννωοιν Ρ1· Ρ. — «έ>τ. τάς <ίν«τολάς Ρ. — τών τούτων Ρ. 

(8) φ ν λ. μην ν ω ΡΙ. ίπιτηρώ Ρ. — λαμπ. ητοι τον φρνχτον Ρ. — 
τό ο. τό αημ(Ζον Ρ. Ιη Ρ. &4<1. ίτίρα χ α τ α α χ* ν ή. 

(9) αν γ. π. ήγ. φρυκτωρίας λάμψιν Ρ. — ψάτ. φημην της νίχης χαΐ 
της άλώαιως Ρ. 

10. χρατιϊν Β. — (γράφεται· χρατιϊ — ΙΧπίξον 8(βρΙι. ρ. 878). 

(10) άλ. πορ&ητιχην Ρ. — βάξ. φημην ΡΙ Ρ. — ω ό {' ούτω Ρ. — 
χ ρ. ηγ· χρατίϊται ΡΙ. 

11. ίλπίζω (ον ιαρτ.) Β. 

(11) γι>ν. της Κλνταιμνήατρας Ρ. — άνόρ. το (τον Κ.) μείζονα η χατά 
γ\>ναίχα (το χατά άνόρα Ρ.) βονλινόμινον , (οοηΐη· ΟΜ. Κ.) γινναΖον, η 
χατ' (χατά Β. V.) άνάρος βονλ<νομ4νης (βονλινόμινον ΡΙ. V.) Μ. Ο. ΡΙ. 
Κ. V. — 4 λπ. Ιλπίάα ϊχον ΡΙ. — χίαρ. η ψυχή Ρ. 

[11] Ιο. 81011,. (»ρ. ΚηβΙ. VI, 225): όιό χαί φηαιν 'Λριαχοφάνης 

ιν τοϊς Βατράχους (εί. Νπ}>. 1871) φ όψο ν πλίων, άξνοτατον, ατόμ- 
φαχα, χρημνοποιόν , ώς φαντασίας ίχόντων χρημνωδών χ αϊ φραγμω~ 
όών ώς χάν χώ Λ ΑγαμΙμνονι- γνναιχος άνδρόβο νλον ίλπίζων 
χ 4 αρ. Ή Υάρ λ/£»ς αχληρά, χαί 6 ηχος πάντων τοιούτος. 

12. όταν Υβη. ννχτίπλαχτον Ρ. 

(12) ίντ' άν. ηνίχα Ρ. οπότι φνλάααω ΡΙ. — ννχτ. Ιν ννχτί πλανω- 
μίνην , αγρνπνον Ρ. — Ινδρ. όιά το νπαί&ριον χ*!ο&α* Ρ. Ιη Ρ. ·44. βάοις. ινρηρ όνιίροις οι/κ ίπιβχοπουμιρηρ η ' 

ΐμηρ- φόβος γάρ άρ&' νπρουϊπαραοτατιϊ 

τό μη βιβαίως βλέφαρα συμραλιΐρ νπροα' 

οταρ δ* άέίδαρ ή μιριίριο&αι δοχώ, 

νπρον τόδ* άρτίμολπορ ιρτίμνωρ άχος, 

χλαίω τότ* οιχον τούδι σνμφοράρ στίρωρ, 

ονχ ώς τά πρόσ&' άριστα διαπορονμίρον. ι » ·> η 

Νύρ δ* άτυχης γίροιχ* άπαλλα/η πόρωρ 

*ύα//ίλου φαρίρτος όρφραίου πυρός. *Ω χαΤρί, λαμπτηρ ρυχτός, ήμιρήαιορ 

φάος πιφαχίοχωρ χαΐ χορώρ χατάαταοιρ * ?ύ Γ** 

πολλώρ ίρ ""Αργά τήςδι' συμφοράς χάριρ. > 

(18) ι ν ν. χοίτην Ρ. — όν. ηγ. άγρνπνον- οΐ γάρ άγρνπνονντίς ον βλί- 
πονοιν ονίίρατα Ρ. 

(14) η πιριαοός 6 γαρ, η λιίπη τό άλννν. Μ. Ο. Κ. V. (αλνω 1. Πβ Ρ.) — 
παρ. ϊρχιται ΡΙ παρίσταται, Ιπίρχνεαι Ρ. 

(15) αν μ β. ονγχλιϊοαι Ρ. 
16. ο?' αν Μ. Ο. Μβτε. Α. 

(16) ηγ. χαρμόοννα μίλπ*ι, Φρηνητιχά αά*ι Ρ. τοντο κατά τήν παροι- 
μία* φησ* την λίγονααν φρουράς αό ( ι Ρ. (Σ χ. π.) — μ ι ν. λίγιιν, 
χλαΐαν ΚΙ. 

(17) ά*τ. τό ϊ*αντιονμ*νον (ίναντίον Ρ.) προς τόν νπνον Ρ1. Ρ. — Ιντ. 
ποιών Ρ. 

(18) ανμφ. την οΰοαν άιά την μοιχιίαν ΛΙγίθ&ον Ρ. 

(19) οίκοι» €?*α?το?οΐ7*1*<"' ονχ άριατα ώς τό πρόα&ιν Μ. β. Β. V. ον 
όιαπ. χαΊ ΰιοιχονμίνον άρια τ α ώς πρόο&ίν, ηγ. χαλώς Ρ. — όιαπ. οΐ- 
χονομονμίνον τον οΙχον Ρ1. 

(20) άπ. ίλ<ν&<ρία Ρ. 

(21) όρφν. σχοτιινον Ρ1. ννχτιρινον Ρ. 

(22) ό<ϊ διαστήματος ολίγον (ολίγον Κ.) (Ινταν&α *&ά. ίη Ρ. V.), ιΐτα 
άναχραγιΖν ώς &*ασάμ*νον τον πνροόν Μ. Ο. Ρ1. Ρ. (Σχ. π.) Κ. — 
λαμπτ. ν. ώ λαμπτηρ της ννχτος χαΖρ», 6 όιάονς η*μΖν ψωτανγη ήμί- 
ραν Ρ. (Σχ. π.) — ννχτ. ή μ. (τό όί ννχτος άντϊ τον ΡΙ.) ίχ ννχτός 
ήμίραν ημϊν όιάονς (όονοιν Μ. Ο. Ιάονοιν Κ.) ΡΙ Μ. Ο. Κ. V. 

28. πιψαναχον Μ. πιψαναχνν (οογτ. βχ πιφααχων) Ο. 
(28) π ι φ. φαίνο» Ρ. — χορ. ηγ. (ίφροοννης Ρ. 
(24) ανμφ. τον ανμβάντος απλώς Ρ. Οίοϋίζθοί &γ Οοο^Ιε 8 ιον ιον. 1 Αγαμέμνονος γυναιχι αημαίνω τορώς, 
ιννης ίπαντιίλαααν ώς τάχος δόμοις 
ολολνγμόν ινφημοΰντα τήδι λαμπάδι 
ίπορ&ιάζαν, *ϊπ*ρ * Ιλίου πόλις 
30 ίάλωχιν, ώς ο φρνχτός άγγίλλων πρίηιΐ' 

αντός τ* ϊγωγι ψροίμιον χοραϊσομαι· 
τά δίσποτών γαρ ιΰ πιαοντα Φήσομαι, 
τρίς ϊξ βαλοϋσης τήςδί μοι φρυχτωρίας. 

I* ...» 25. ϊον ϊοχ< Μ. 

26. αημαίνω Μβγο. 

(26) α η μ. όηΧώοω Ρ. — τ ο ρ. μιγαΧοφώννς Μ. (5. Κ. V. άλη&Ας η 

27. ίπαντιιΧαοα Μ&το. 

(27) <!)·»'. Ρ. — ίττ. ίγιρ&ιϊααν ΚΙ. ώς «ίτ* βίοτρον ι? σίλ^τ^ς (ώ. 
άοτρον η οιΧήνη* Κ.) Μ. Ο. V. άίχην αοτρον φαινομίψην Κ. — όόμ.ινΈ. 

(28) ©λ. (ύχην παρά τοις παΧαΐφΖς ΚΙ. ^*τά #£17*011 ί/μΐΌ* Κ. — ^ήά* 
Χ, τ ή φρνχτωρία Κ. 

(29) «λτ. όΊ/ως ποκϊν προςφίραν ίχιίνη Κ. — '/λ. τον Κ. '/λ.' ττ. ι;τβ* 
το "7Α»ο* Κ. 

(80) ίάλ. πιπόρ&ηται Κ. — 6 φρ. 6 φαψός Κ. — ογγ. πρ. άιαπριπώς 
οημαίνιι Μ. Ο. Κ. V. όιαπριπής ίοτι* ΚΙ. — ο γ γ» μηννοιν Κ. — π ρ. όια- 
πρίπιι Κ. 

(31) οι) τ. ίτ^ό τ^ς ΚΧνταιμνήοτρας Μ. β. Κ. V. ήγ. πρώτος, τονιίατι 
λτοο τ^ς ΑΆ. Κ. 

82. ττίσν*τβ Κ. 

(32) *έ Κ. οίχ**ώσομα» Μ. β. Κ. V. — πιο. ΙπιΧ&όντα, γιγονότη 
Κ. — &ήθ. ηγ. ά*ί£ω Κ. ©*»ά της ήμ/τίρας ινφροσννης χαί της χοριίας 
όίίξω χαί ίγώ τά ανμπιαόντα νυν τοις άβοπόταις ώς χαλάς ϊπ*οον*χαϊ 
ίγίνοντο Κ. {Ή μ.) 

[82] 3ϋΐη. τρίς (ί η τριΐς χν/?ο»' — ογ» ο*ί ό τρίς «$ /9αλών χατ- 
ώρ&ον, χαί Αΐαχνλος 1\> Άγαμ4μ*ονι πιρίοτηοι· τά δίοποτων γάρ 
ίν π*σόν πα&ηοομαι τρϊς ϊΐ βαΧοναα της ίμης φρυκτωρίας. 
Εβάβιη ίη ΡΙιοΙ. Ζλγ. βοά «πτβοίΐιιβ ϋ»: πιοόντα &ήο. οΐ βαΧοναης. 

38. φρνκτορίας β. 

(88) παροιμία το τρίς ι ζ βάΧλην Ιπί των άκρως ιύτνχονψτων (Ρ1.). 
ίττ#» χαί τοΓς χνβινταΐς ούχ ϊατι πΧ(ίω τοντω* ίί&νβοΧηααι (ίύβοΧήααι 
ΗβπβΙ. &χ1 Ιοο. I. ρ. 487) Ρ. V. χαί παροιμία (χατά παροιμία* Μ. ϊατι 9 

Γίνοιτο δ' ονν μολόμτος ίύφιλή χ*ρα 
άναχτος οίκων τ^δί βαατάααι χ*ρί- 
τά δ* άλλα σιγώ· βονς ιπί γλώσστ} μ* /ας 
βίβηχιρ' — οιχος δ 1 αυτός *ί φ&ογγήν λάβοι 
οαφίοτατ* &ν λίξαιν — ώς έχων \γω 
μα&οΰσιν ανδώ χον μα&ονσι λή&ομαι. 

40 Χο. Δίχατον μίν ϊτος τόδ' ίπιΐ Πριάμου όέ χαϊ π. V.) ά{1 γαρ 4 ν πίπτ ο να ιν ο* άιός χνβοι. Ο. Κ. Μ. V. 
λίγονοι όι ταντόν χαϊ ίτίρως' ά(ί — χ ν/ίο» Ρ. (Σχ. π.) ηγ. ιντνχώς 
άποβάοης Ιμοι της τον πνρσον φνλαχης, ίλ&όντος όιοπότον Ρ. 
34. //το» Μλγο. 

(34) μ ο λ. ίλ&όντος όισπότον Ρ. 

(35) άν. τον Αγαμέμνονος Ρ. 

(86) βονς. παροιμία Ιΰτϊν (ίοτϊ το β ονν Ιπϊ γλώττΐ]ς φ {ρ* ι Ρ.) 
ίπϊ των αλά Ιων (Ιπϊ των μη λαλονντων όιά τινα αιτίαν λίγα ονν χαϊ 
οντος Ρ.) Ρ1. Ρ. η (άντί τον *άά. ίη Ρ1. Ρ.) βάρος (μοι «44. ίη Ρ.) ίπί- 
χαται, η φοβούμαι ζημίαν Ιπιηιιαομίνην μοι Μ. Ο. Ρ1. Ρ. {Σχ. π.) V. 
Παροιμία ίπϊ των μη ίνναμίνων παρρηαιάζ«α&αι (Κ.). Άλλως- παροιμία 
ίπϊ των άλαλων V. 

(37) β 4 β. ίπίκίΐται Ρ. — φ&. ηγ. φωνην Ρ. 
38. λ4ζιι Ρ1. 

(38) α αφ. φ αν ί ρ ως Ρ. — λ {ξ. ίίποι Ρ. — ώ ς. οτι Ρ. 

(39) μα&. την μοιχ<ίαν της Κλνταιμνήατρας Ρ1. τοϊς γινώαχοναι τά 
π*ρϊ της μοιχιίας Ρ. — αύό. λίγω Ρ. — λή&. προςποιονμαι ιπιλιλή- 
Ο&αι, ηγ. μη (Ιόίνα* Ρ. 

40. Ιπ*ϊ Πριάμω Μηγο. ί?τ<2 Πριάμου Ρ. 

40. — Ό παρών χορός θϊ<νίατηχ*ν Ιχ χώλων ολβ' , ών τά μίν ζό' άνα- 
παιοτιχά όίμιτρα άχατάληχτα χαΐ χαταληχτιχά, ητοι ίφ&ημιμιρή χαΐ 
μονόμιτρα. Έξης ό( μ«ταβάς /Ις ίτίραν χπό&ίαιν χαϊ το μίτρον ίνηλ- 
λαξιν. Και ίίοι τά ίξής χώλα άναπαιατιχά πιν&ημιμ*ρή χαϊ ίφ&ημιμ*ρή , 
χαϊ άίμ/τρα άχατάληχτά τινα χαϊ μογόμιτρα ξο^. Έξης ιΐς ίτίραν 
νπό&ίΟιν μίταβάς χαϊ ίτίρω μίτρω ίχρηαητο' χα» (Ιαι τά ίζης χω λα 
χοριαμβιχά άΐμΐτρα χαταληχτιχά , ^'ιο» ίφ&ημιμ?ρή χαϊ άχατάληχτα χαϊ 
ημιόλια χαϊ πίν&ημιμιρη , χαϊ τρίμ*τρα βραχνχατάληχτα χαϊ χαταληχ~ 
τιχά ρά' » ών τιλ(\>ταΖον γαίας μονόφρονρον ϊρχος. ν. — Στροφή 
ονοτηματικη χώλων £<?'. Ρ. — Τά (όί &άά. V.) το*αίτα ίϊάη των χορών, 
ώς (ΐρηται χαϊ ίν τη άρχη τον τών Πιροών όράματος, ίτίρως ίϊοϊν ίοχη- 
ματιομίνα' τά μίν γάρ «Ιοι μονοοτροφιηά χαϊ σνατηματιχά ιξ όμοιων 10 

μέγας αντίδικος κ ' * ·» 
Μινίλαος άναξ ήδ 1 * Αγαμέμνων, 
δι&ρόνον Δώ&ιν χαι διαχήπτρον 
τιμής όχνρόρ ζίΰγος 'Ατριιδάρ, 
ατόλορ 'Αργιίωρ χιλιοναϋταν 
τήςδ' από χώρας 
ηραν, στρατιώτιρ άρωγάρ, 
μίγαρ *κ &νμον Λάζοντ*ς "Αρη («. όμ. ονα. V.) κατά η«ριορκΐμονς άνισους, τά χατά οχίαιν «Ια* όι 
τά χατά οχίοι-ν οτροφα* (ατροφώ ν V.) "Εοτι ό( της παρούσης μονο- 
Οτρόφον στροφής τά χώλα άναηαιατιχά £<Γ', ων τά μ/ν ίίο* άΐμβτρα άχα- 
τάλι/χτη, τά ί< μονόμ«τρα' τά τών όττο&ίσΐων όίμίτρα καταληκτικά, 
^'τοι (ι^οϊ»* V.) ίφ&ημιμίρή. *ΕπΙ ταΐς άπο&ίθίθι πάοαις παράγραφος. 
Ρ. (Ήμ.) V. 

(40) ί' τ. τ<ί(Γ. «στ» Γ. — ίττ. άφ' ον Π. Ρ. 

[40] δοκοί*, αά ΑνϊιΙ. Εαα. 686: ό &} (χορός) τραγιχος κ' , ώς ΑΙαχνλος 
Άγαμίμνονι. Ο πι. ϊη ηπΙΙ. Οοάά. — δοιιοι.. Βαηοοο. 74 αά Εντ. ΡΗοβη, 289 
(Υλίοΐί. ίο. ρ. 802): Ιατίον ά« ο'τ* τώ το*οι'τω ^φάντα» οί ποιηταΐ αχημα- 
τιΟμω Ιν τοις χοροΐς, τά μ<ν μοι·οστοόφ«ς χαΐ χατά σνατηματα ίχφίροντίς, 
τά ^ χατά οχίοιν, 'ότι ο**ηγηματιχόν ποιον Οι τον Αό/ον. Γοντον τον Οχή- 
ματος Ιοτι — τταρ 1 ΛΙοχνλω ίν ίπτά ίττ* θήβαις το & ρΐ ο μ α ι — β/ί/ 
(78), ίν ά' Άχαμίμνονι όνομαζομίνω όράματι αντον το άίχατον — 
I π 1 1 Πριάμου — άναξ. 

(41) άντ. α*τ* τον (οη. ίη Ρ.) ίχ&ρός. άπο των ίν ταΐς άίχαις ίχ&ρών 
(ή μεταφορά &άά. ίη Ρ.) Μ. 6. Ρ. Β. V. Ιη Ρ1. οοΊογ. ιά η. βΐ 46, 49, 
51 (στ^ο<ροά'*νονντα») μονόμ«τρον. 

(42; ή ά\ χαί Γ. 

(48) /4ιό&. ίχ Λιός γαρ ή βααιλ(ΐα όΐόοται Ρ. 

(44) οχ. Ιαχνρόν Ρ. 

45. (8<5η. ^ά*<τα» χαί "Ιλιον {"Ιλιον Κ.) ανιάν Κ. V.) 

(45) Ά ρ γ. άπό μίρονς' των Ελλήνων Ρ. 

(46) τηςά\ τον "Αργούς, η της Έλληνιχης Ρ. 

47. ήραν Ο. Α. — στρατιώτιν Α. 

(47) γρ. Ιχίνηααν Ρ. — α τ ρ. ατραχιωτιχήν Ρ. — αρ. βοή&ααν Ρ. 

48. (γράφιται χλάγξαντις 8*. 1. 1.) 

(48) *χ #. ον /άρ (χ. οω. Ρ.) γλώσση αλλ* ϊργω &νμοίμ*νοι Μ. Ο. Ρ. Κ. 
(ί$ κ^άϋ: το»ς ϊ£ο> της όάον. οϊτ* ίπαχτίοις. οΙΊ*τ*ς — . οί. 50) V. — χ λ. 
βοηααντις Ρ1. Ρ. ήχήοαντις Ρ. — Άρη. Άττιχώς' χοινώς Άρην ΡΙ. 11 τρόπον αιχνπιώρ, 
50 οι' τ' **πατίοις άλ/ίαι παίδων 

νπατοι λιχίωρ στροφοδιρούνται 
». ». πηρχβ/ωρ έρίτμοΊσιν ιρισσόμιροι, 
διμριοτήρη 
-α. ^ πόρορ όρταλίχωρ όλίσαρτις'. 

"Τπατος δ* άιωρ ή τις Άπόλλωρ, 

ή Παρ, η Ζίύς, οϊωρό&ροορ 

γόορ όξνβόαρ τώρδί μιτοίχων - 4 . * (49) τ ρ. όίχην Ρ. — α 2 γ. άίτών Ρ. 

50. (γράφιται ίπαχτίοις 51. ρ. 894). — αλγιβοι παίβων V. 0. 

(50) Ιχπ. τοις ιξω της οδον Μ. 6. Ρ. V. (φιί ρηαη. άλλως), πάτος 
γαρ η όόός' η (οίη. ΐη ΡΙ.) ί χπατίοις λ* χ {ων άντι τον τοΐς <£« της 
οΐχίας αύτών (αντ. οΐ*. ΡΙ.)· τό <7« ολατ· ο"τιν*ς <&ΛΤολ*σα*τ*ς τό» ττοιό* 
(τονς πόνους V.) τά* ^τολίχω» τώ* ίν τοις όιμνίοις τηρουμένων {οντω 
γαρ ώφιιλιν §2πίϊν) ατροφοόινοννται Ιν &λγ*αι των παίόων ίχπατίοις. 
νπατοι, ηγ. ν π ι ράνω των λιχίων, πληττόμενο* ταΖς πτίρνζιν αύτών 
όίον όΐ ίϊπιΖν Ιχπατ ίων π αί ό ων , ί χπ ατ ί ο * ς *ίπ« προς το &λγβ- 
ύιν. Ρ. (*Ημ.) V. οϊτινβς ϋπαχο* δττ#ς, &Χ4βηντ«ς ό*ί τον πόνον τών όρτ. 
τον — τηρονμ*νον , ΙπΙ των λίχίων οτροψ. Μ. Ο. Β. — παίό. αίχμαλω- 
των ΡΙ. 

(51) ϋ π. νπίρτατο*, ήτοι ν η* ράνω τής χωλιάς (1. χαλιάς) Ρ. — ατρ. 
ατρίφονται, π* ρίπτονται Ρ. 

(52) άντϊ τον π*τόμ*νοι Ρ1. — π τ. χινηαοιν Ρ. — ί ρ. πληττόμενο* Ρ. 

(53) β*μν. ον *ϊχον πόνον (Ις το φνλάασην τά {ν τη χαλιά τίχνα Ρ. 
[53] Ηΐβ. ό ( μνιοτήρη πόνον Λίοχνλος 'Άγαμίμνονί' χα&όοον οί 

ν*οθθοΙ ϊτι τοιοντοί ίϊοιν, ως τά άίμνια τηρίΖν χα* χατίχην , μηϋπω 
πίτίΟ&αι όχ'νάμινοι. πόνον όλ τά π*ρϊ την τροψήν αντών. 

(54) όρτ. των μηϋπω π^τομίνων (πίττομ. Β.) νιοαοών (νιοττών 6. Β. V.) 
Μ. 6. Β. V. των αιχμαλώτων Ρ1. ν/οοοών Ρ. — ό λ. άπολίααντ/ς' ον γαρ 
ϊτι πονήϋουΟιν Ρ. 

(55) ν π. ό υπέρτατος Ρ. — άΐων. ίπαχοίαας Ρ. 

(56) Πάν. 6 6ρ$*ος Μ. Ρ1. Ιη 6. ό όραος *άκτ. »ά Άπόλλ. *εά Μη. — 
6 Ιων. τον των αιτών Φρηνον Ρ. 

(67) όξ. τον μ*τ* όξιίας βοης γινόμινον Ρ. — τώνάι μ* τ. τών μιτοι- 
χ*α&4ντων ν<οοοών Ρ. νπίρ (ίπΐ Β. V.) τών μιτοιχιο&ίντων νιοοοών 
(Μ. Ο. V. Β.) πίμπ«ι τοΖς παραβάο* χαΐ μιτοιχίοαοιν αν τονς ϋοτ*ρον 
τιμωρίαν ΡΙ. Ρ. (Σχ. π.) 

[57] 30ΗΟΙ.. αά 8ορΗ. 0«ά. α 984: ^»^το»*ος· άνχίτον ϊνοιχος· ον γαρ 12 

νοτίρόποινον 

πίμπιι παραβάαιν Έρινϋν. 
60 Οντω δ* Άτρίως παϊδας ο χρπσσων 

ϊπ* Άλίξάνδρω πίμπα ξένιος 
Ζινς } πολνάνορος άμφί γυναικός 
πολλά παλαίσματα χαί γνιοβαρή ρ · · " 
γόνατος χονίαισιν ίρ*ιδομίνον αντό τοντο το μίτοιχος, ώς ημιϊς φαμίν, ιϊρητα*, μ*τοίχονς ά} χαλονμιν 
τονς άπό ϊτίρας χώρας μ/ταβαίνοντας χαϊ χατο»χον?τας ιν ίτίραίς [οογ- 
πιρίο Οοά. Εΐηίδΐ. βρ. Η. βΐ δηίά 1 . ν. μίτ <αχοι> ΐ(&: μιτοίχονς χ. τ. ο. 
£αφας οίχονττας πφός (ττφος ό7 8.) τονς μΐτοϊχιο&ίΐτας πο&ίν τοντο άι 
ϋημαίνΐ* (οημ. οχα. 0οά\) ϊνοιχον. ΡβΙβΙ , τονς /**τ. πο&*ν ύίαά βοηοΐίυιη 
ΜΜ &<1 αιτοίχονς, (υιη οίχ. ττφός άΐείοιη οβββ ρπ> ττροςο*χον»τας, ςαο ρβΓ- 
ΙΐηβΙ τοντο ^ ϊνοιχον}. Κίχρητα* ό( χαϊ Αίοχχλος ίπΐ των οιωνών ιν 
'Λγαμίμνον* ι λίγων οντ»ς" τ ών ό * μ 9 τοίχων (ίη 0οί. βαΊΙ. ήττ* τον 
{τοίχο»*)* μιτοίχονς ^ά^» #<,'τγ* των ν ψηλών τόπων τονς οιωνονς Ιχ(Ζ (ίη Οοά. 
χάχ<Γσ* ρΐΌ ίχ**) άη*' τον ένοίχονς (άντ* τώ» Ινοίχων (2οά.) 8οί(1. ροβΐ 
0(7/*. ϊνοίχον η&βο Ηλθε!: ΛΙοχχλος τονς οί»νονς τώ» ίν^ών τόπων αντί 
τον ίνοίχονς. — ΡβΙεί , νβπβ οοηΟ&Ι» βββο ίη ηηηηα; λΐϊαβ 1β£βηβ των άι 
μ ( τ ο ί χ ων , βάβοπρβΗ: όντί των Ινοίχων &ϋπΒ ιά τώνό* μ ι τ. κηρβΗ: 
βττΐ τον ίνοίχων μιτ. — «χ*» (ίη Αραη.). Αϋαβ αά ϊάβπϊ βοΓ. μιτ. — #χ<Γ 
ά*τ* τον ίνοίχονς. Αά χάχιϊοι (ί. ο. ίίς τονς νψ. τόπ\) ΓογΙ. κηρίαιη ίυοηΐ 
ϊπρρίβ μίτοίχιο&ίντων. 

(58) ν ο τ. ήτο* νοπρον Ρ. 
59. Ιρ*ννν Μαγο. ίρίνννν V. Ο. 

(59) τταφ. τοίς Ρ. τοΓς ?ταραΐΊ$*ιο*ς Ιχιίνοις Ρ. τοΓς παραβήααοι χαί 
μίτοιχήσαοιν (/*< τοιχίοασ** V.) αντονς Μ. Ο, Κ. V. — {ρ. ψ&οράν , ο- 
μωρίαν Ρ. 

(60) ό χ?. ό 0#<ίς Ρ. 

(61) ξ/», ό φ»7*ος Ρ. 

(62) ττολ. (τ^ς Ρ. V.) ;τοίΙΑονς μνηστήρας ίαχηχνίας Μ. β. Ρ. Κ. V. πο- 
λνάνδρον , ίν ω ζήτιι χαϊ Λνχόφρονος τά π*ρΙ Έλίνης *1ρημίνα πιν- 
τάγαμ β ρα ννμφιΖα. (Αίοχ. 146) Ρ. (Σχ. π.) — γ ν ν. της * Ελένης Ρ. 

63. γνιοβαρή Κ. (Ι<1. ίη 8Λ. Ιβηπ. γαιοβαρή). 

(63) παλ. αγωνίσματα, μάχας Ρ. — γνίοβ. βαρία χαί μή ίώντα άνα- 
ν/ναα> τονς· πίπτοντας Μ. Ο. Κ. V. βαρονντα το μίλη των άγωνιζ ομΐνων Ρ. 

64. ίρι&ομίνον 6. Μβτο. ίρηπομίνον (άο βυρΓ.) Ρ1. 

(64) χ ο ν. ίν τη γη Ρ. — ίρηπ. πίπτονιος Ρ. Οί. νι. 606. 13 

διαχραιομίρης γ' £Ρ προτιλίίοις 
* χάμαχος ΰηοωρ Λαραοισιρ 

Τρωσί Ο· 1 όμοίως.\ "Εατι ύπτ] ρνρ 1 
*σΓί· Γί/ίίταί Ο το πιπρωμίΡΟΡ' 
Ο'υ"**·» λ (Η/ίΓ νποχίαίωρ ον&* νπολιίβωρ 
70 οντί δαχρϋωρ άπι/ρωρ ι*ρώρ 

οργάς άτιρπς παρα&ίλξιι. ■ ■*. . 
ΊΙμίΐς δ' άχίταί' ΰαρχι παλαιά 

τότ' αρωγής νπολαφ&ίρτίς ··■ 
μίμνομίΡ. ιαχνρ 

ίσόπαιδα νΐμορτίς ιπΐ σχήπτροις. 
· 

(65) ί»οχ». άιαχναιονοης Μ. 6. Χνπονμίνον άίά χονς ποϋμονς Ρ. — 
#ν 7Τ£. /ν άφ/αίς Ρ. ττρό χης άλώοινς Ρ1. χνφίως χ α* ς ττ^ό γάμου &\ιθία*ς' 
ννν ταίς ΛΤ^ό τ^ς άλωαιως μύχιας Μ. Ο. Ρ. (-2>*χ. π\) Κ. V. τό Λ όλον 
οντω* τΐιτιχόνχων ίτίΐ γόνν χαί άμφοχίρ&ν των Οτραι/νμάχων άμοΐως , 
ήχο* ν*χω^νων ίν άρχαϊς χής μάχης, μίχρ*ς αν χ(λ<0&*ίη χο τηπρωμί- 
νον. Ρ. (Σχ. η.) 

(66) χάμ. όόραχος Ρ1. τον άόραχος Ρ. — </α*. τοίς "ΕλληΟιν Ρ. 

(67) ί στ»· (ητα^ά τό Κ. V.) χαί τό (τω Ο.) μι* ως κ* πέΐι* τώς 
(τω. σ' Ο.) «οτα» Μ. Ο. Κ. V. εί. Αρ. ΚΗ. II. 845. 

(68) τό πιπρ. τό μιμοιραομίνον Ρ. 

(69) ν* ο χ λ. 1/ίπ<ι τό τίς Μ. Ο. τίς Ρ. τό τ»ς Α«»ίτ#» V. — 
^ ν τ* ο Λ. ατχίνόων Ρ. 

(70) άττ. των Φι>σ»ών των Μοιρών χαί των *Ερ*νν»ν (Έρινννων 
Κ. V.), & χαί νηφάλια (νιφάλια Ο.) χαλιϊτα» Μ. Ο. Κ. V. ηγ. των 
Έρινννων Ρ, 

(71) ά τ. μ*γάλας, ίχτ/ταμίνας Ρ. — 71 α ρ. ηγ. παραχροναιχαι, &ί\\ας 
Ρ. σ*/ον (ΙκιΖν ον θ-ίλζα τάς οργάς των Έριννν&ν των άιχομένιαν τα 
άτινρα ί*ρά } ηγ. χάς άκνρονς &νοίας' 6 άί τάς οργάς /ίπ* των ά,τν^ων 
ίιρών ιντ(λή γάρ τ»να ταύταις ϊ&υον μή δίόμινα πυρός. Ρ. (^Ημ.) 

72. άτι τα *σ«(»χ* Μ. άη'ταια Β. 

(72) ά τ. »/ν. βιβλαμμίνοι Ρ. βλάβην Ιχονχις άΊϊΌ τον νι/^ως Ρΐ. — 
σ. ;τ. γήρα ΡΙ. »/γο» τω ν^ρα Ρ. 

(73) ώρ. βοη&(ίας Ρ. 

(74) μίμν. μίνομιν ίνχαν&α Ρ. — ί 0 ν> όνναμι-ν, νπηριοιν (Γ. νπηρί- 
τ^ο*ν) Ρ. 

75. ίοοπί&α Ματο. Κ. 

(75) *σ. 17/. ασ^ίν^ χαί οΓα ^ τών παί&ων Ρ. — ν/ α. καρ/χοντίς Ρ. 
σ χ. χ ή βααιλιχή ίξουσίιι Ρ. Οίοίΐίζθοί 6ν Οοο^Ιε 14 

'Ό τ* γαρ νιαρός μνίλός στίρνων 
ίντός ά ν άσσων ■»*'«· ** 
ισόπρισβυς, "Αρης δ* ονχ ϊνι χώρα 
τόΰιπιρ χήρως φνλλάδος ήδη 
80 χαταχαρφομέρης τρίποδος μίν όδούς 

σπίχα, παιδός δ* ονδίν άρε ίων 
οναρ ήμιρόφαντον άλαίνιι. ν. 

^ι) δέ, Τυνδάρκα 

&χ}χατ*ρ, βασίλεια Κλυταιμνήστρα, (76) ν (αρ. 6 νέος, 17'το* 6 τών νέων Ρ. — μ ν ( λ. ήγ. ή τών μελών 
δνναμις Ρ. 

(77) άν. άρχων, ία χ ίων Ρ. 

78. ινι χώρωι Μ. 2** χώρα Β. χώρα Μ*Τ6. «»* χώρα Ρ1. 

(78) ίο. Σαος τω τώ» γηραιών, ήγ. άα&ενής έοτι Ρ. — ά ο. βοή&αα 
Ρ. — « ** χ. τώ τό/τω έχείνω Μ. β. V. ί£ έχείνων, ήγ. τών νέων, τών 
παίδων Ρ. 

79. τί&ιπερ γήρως Μ. τ»0» 7Γ*£ ?ι??*>ς Ο. Μιγο. Α. τό 0' υπέργηρων 
Ρ. τό*» νπέργηρων V. 0. 

(78) τβ { ττ. το ττολλά γηράααν (1. γηράααν) Ρ. — φ ν λ λ. χό^ς 
Ρ1. τον άνθους τ^ς -τίίτ^τος Ρ. 

(80) χ α τ. ξ^αι^ίίαι/ς Ρ1. Ρ. 

(81) ο τ. πορεύεται Ρ. — π α ι δ. νέον βρέφονς Ρ. — ο ν 1 ιί'. ά ο. ονδα- % 
μώς χρείχτων, άλλ* ϊόος Ρ. 

82. ήμερόφαχον Μ&ΓΟ. ήμερόφαντον Ρ1. 

(82) ο». ώςαπί ο»β£ ό χ/ρα» Ρ1. ο*, ή μ. ήγ. οναρ έατιν ο γέρων εν 
ημέρα φαινόμενον Ρ. — ά λ. άλατα* Μ. Ο. Κ. V. πλανάται ό γίρων Ρ. 
(76—82) τοντο «ίττ*»» δια τοίχων βονλεται, ο'τ* όίςητίφ τών νιαρών παί- 
δων ή δνναμις ϊαη έοτΙ τ ή τών πρεοβντών, ήγ. άσ&ενής, χαΐ ούχ έατιν 
«Ε αντής βοή&εια τις τή χώρα, οντω χα* οι νπεργηράοαντες άν&ρωποι 
ξηραν&είοης της άχμής αϊτών τής έχ της νεότητος, πορεύονται μίν οδούς 
τρίποδος, τονχέατι δια βακτηρίας ποιούνται την πορείαν, πλανώνται δι 
μοΙ περιφέρονται ώςπερ οναρ ήμερινον, ούδεν διαφέροντες τών άσ&ενών 
παίδων. Πρώτον δέ ονδετέρως εΙπών τό νπέργηρων, είτα άραενιχώς 
επέφερε τό άρ ι ίων προς το αημαινόμινον, ήτοι προς τον γέροντα Ρ. (?Ημ.) 

83. Τννδάριω (ου »αρι\) Μ. 
(88) Τννδ. τον Ρ. 

84. Κλνταιμήστρα Μ&γο. 

(84) & ι γ. ω Ρ. — β α α. βασίλιοσα Ρ. 15 

τί χρέος; τί νέον; τί δ* έπαισ&ομίνη, 

τίνος άγγιλίάς 

»> 

^,πα&οϊ πιριπιμπτα &υοςχινιις; >. 
πάντων δί &*ών των αστυνόμων, 
υπάτων, χ&ονίων, 
90 των τ' ουρανίων των τ' αγοραίων 

*ί Λ»» ^ 

άλλη δ* άλλο&ίν ούρανομήκης ^ - - · ; ' ' '· : · 
λαμπάς αν ίο χι ι, 
φαρμαοαομίνη χρίματος ά/νοϋ 
μαλαχαΊς άδόλοισι παρηγορίαις, 
πιλάνω μυχό&*ν^ βασιλιίω. 
Τοϋτων λέξαις ό τι και δυνατόν (85) τί χ ρ. ο%ατ*/ Μ. Ο. V. όκιτί; Η. — Ιπ. νοήααοα Ρ. 

(86) τ ί ν. ήγ. νπο ποίας άγγιλίας παο&ιϊοα Ρ. 
87. #νοςχο*»ς Τ. 

(87) πιρίπ. ήγ. ον ίπιοτολής Φνοίαν πίμπας Ρ1. ί^'^. πανταχον ο%β- 
πίμπονοα Ρ. — ^ιι ο ς χ. &νματα χ»?*»ς , πίμττίίς Ρ. * ν (1171 α* χα) ^νος- 
χο*»ς, ώς έί^τό τον £ι/οςχόος, ό <7»ά &νθιών το μίλλον χοών, ήτοι νοών 
&νος γαρ το &νμα Ρ. 

(88) ο ο τ. των μ/μ/ρ^αμίνων κατά το άστυ Ρ. 

(89) ί> ττ. τώ» ίζόχων Ρ. — Χ ν? *ό ^· 

(90) ό/. τών χατά τ^ν α/ο^άν οντά» Ρ. 

(91) β ω μ. ναοί Ρ. — όωρ. &ναία*ς Ρ1. &ίμαα* Ρ. — φ Α. λά^7ΓοΓσ* 
Ρ1. λάμητοντα» καίομίνω* των &νμάτων Ρ. 

(92) ο ν ρ. ήγ. μιγάλη κα&' ντηρβοΧήν Ρ. 

(93) α ν. άναλά/*^» Ρ. 

94. χρίματος Κ. (Ιά. ίη 8(Α. Ιβιηπ». χρίσματος). 

(94) φαρμ. βαπτομίνη Ρ1. &(ραπ/νομ{*η Ρ. αττο μ/τ αφοράς των ίατρων 
τοντο ίΐρητα* των ά*ά τίνων φαρμάκων καΐ χριομάτων μαλακών καΐ κα- 
θαρών &<ραπ<νόντων τονς άσΟ/νονντας Ρ. (Ήμ.) — χ ρ. τον ίλαίον Μ. 
Ο. Ρ1. Ρ. Β. V. — άγ ν. χα&αρον Ρ. 

(95) α ά. κα&αραΐς Ρ. — παρ. &ιραπιίαις Ρ. 

96. μηχό&ιν Κ. (Ιη 8οη. 1. μνχο&ίν). 

(96) π (λ. &νμ<ιτ> Ρ. — μ ν χ. ακοτανω Ρ1. ήγ. ικ των μνχων, τουτ/σΓ* 
τώ* θαλάμων των βαοΛιίων Ρ. λ<ί*τ<» (οη. Κ.) κομ^ομίνων Μ. Ο. Κ. V. 

97. Μϊαο* Μβκ. 

(97) ο τ » Ρ. ϋΐ9ίΙίζθ€ΐ Οοο$ΐ€ ■λ. ; 16 

χαϊ &ίμις αινίΐν, 
παίών Γί γινού τήςδ* μιρίμνης, 
100 η νυν τοτί μίν χαχόφρων τιλί&α, 

τοτϊ δ* ίχ ΰνσιών άγανά φαίνονσ* 
ΙλπΙς άμ\1ν*ι φροντίδ' άπληβτον 
την &νμοφ&όρον λιίπης φρίνα. ' . .. 

β 

* ι . 

Κϋρώς ίίμι &ρο(ΐν οδιον, χράτος αΐσιον ανδρών (98) & 4 μ. <Κχα*ο* Ρ. — §1 π. προς ήμάς Ρ. 

99. π αι,ων Ρ1. 

(99) π α » ώ ν &ιραπη>τής Ρ1. Ρ. ιατρός Ρ. — ττ/ςί / μ * ρ. της ημών 
φροντίίος της πιρϊ τοντον Ρ. 

100. 17 ννν Μ»γο. 

(100) ψ ήτ*ς όή Ρ. — ννν όή Ρ. — τ ο τ ί' ϊο&' ότι μίν Μ. Κ. V. 
το τ ί' ποτέ Ρ. — χ αχ. χαχά άιαλογιζομίνη Ρ. — τ # Α. νπάρχ/» Ρ. 

101. άγανά φαίνιις Μ απ:. 

(101) τ ο Ή* ποτέ Ρ. — ά ρ. πραιΐα Ρ1. «ιίφφαιτά Ρ. — φαί*. 
{?/*χ*νσα Ρ. 

102. α7ΓΑ<»στον Ματο. · 

(102) άμ. άποοοβι* Ρ1. βοη&(Ζ Ρ. — α ηγ λ. τ^ν όχόρίστο» Ρ. 

103. Κα Μαγο. φρένα λύπης Τ. (λι^σίφροα 8αύ. ΗίηοίοΓί. 1. λνπηαί- 
φρονα φ&ορό&νμον). 

(103) ήτις Ιατϊ Φνμοβάρος λνπη της φρ/νός Μ. Ο. Κ. V. την βιβρώαχον- 
ααν την ψνχήν χαΐ λνπονοαν τάςφρίνας χαϊ τον λογιαμόνΥ. — (100^108): 
ή φροντίς, φηαι , ποτ} μίν χαχά ο*ιαλογΐξιται πιρί των άποό*ημονντο»ν . 
δηλονότι φίλων, ποτί ά( &ναίαν ποιούσα λιτμβάνιι χρηοτήν ίλπίάα' ήτις 
η ιλπίς &/ραπιύίΐ την τοιαύτην φροντίδα τήν βιβρώαχονααν την ψνχήν 
χαΐ λνπονοαν τάς φρΐνας χαΐ τον λογιαμόν. ΤήΙις γάρ φηοι χαρ- 
ά ϊ ας (οί. δεηοΐ. 0(1 395) ϊ μ μ ο ν ο ς λογία μ ός {ρεηΜίπα εοηιηιεηίαΐΐο 
αίηΐ \η αηϊτηί ίαϋηκ). Ανποφρίνα γράφι- ούτω γάρ ϊχιι προς το 
μίτρον όρ&ώς' βίον άί ιΙπιΖν χ αϊ λνποφρίνα, ααννάίτως ιπίφ*ρ*ν. 
Ρ. ('■»/«.) 

104. — Στροφή ίτίρα χώλ. ι&'.Υ. — *Εντ(ύ&(ν αϊ χαχά αχίαιν άρχονται 
θτροφα\, χαΐ ιΐαι της πρώτης ταιτι^σΐ οτροφης τά (οίη. V.) χώλα ι&' χαϊ 
τά της άντιοτροφής τοααντα. Είαϊ ό*( τά πλίΐω μίν άναπαιστιχά άίμιτρα 
άχατάληχτα χα» καταληκτικά , ήτοι ίφ&ημιμιρή χαϊ μονόμ/τρα χα* π/ν- 
■&ημιμ?ρη' τ^νά άι χαϊ άαχτνλιχά χαϊ (χ. ο πι. V.) Ιαμβιχά. ά χαϊ μίτρη- 
οιις ίπόμινος οΓς πρότιρον (ίρηχαμιν. Το μίντοι τίλινιαΐον χώλον της 
τι ατροφν,ς χα\ άντιστροφι'ς χα\ τής ίπωόον χαλ(Ζται ίφνμνιον, χαϊ 17 

Ιχτίλίων €τι γάρ &*ό&ίν χαταπνιία 
... ^. πα&ώ μολπάν, .* ' · '· «στ* άαχτνλιχόν π*ντάμ(τρον. *Επϊ τω τέλη της ατροφής χαϊ άντίΟ τρο- 
φής παράγραφος· ?στ» άέ τριάς Ιπωόιχή Ρ. (Ημ.) V. 

(104) χ ν ρ. ήγ. δυνατός ίίμι *Ιπ*Ζν τό ανμβάν αντοΖς ΟημιΖον (ένόδω 
«Μ. ίη Ρ.) φοίσ*» (β/α^ό* κά). ίη Ρ.) Μ. Ο. ΡΙ. Ρ. Κ. — Β δ. το ιν τη 
όδω όφ&έν Μ. Ο. ΡΙ. Κ. V. Ροβ* έξιοναιν ίη Ρ1. τό δι όδιον άντϊ τον 
ίνδοζότατον. — αϊ ο. άγα&όν Ρ. 
[104] ΑΚ13Τ. Βλη. 1276 χνφΐός ίίμι &ρο*Ζν Βαιον χράτος αϊαιον ») άνδρων 

Ιήχοπον ον 7Μ λά&ίκ; έπ* άρωγάν. 
1285 οπως * Αχαιών ») δί&ρονον χράτος* Ελλάδος ηβαν »), 
τό φλαττο&φαττοφίΙαττόΦοατ , 
Σφίγγα δνςαμιρίαν *), πρντανιν χννα, πίμπιι, 

το φλαττο&ραττοφλαττό&ρατ , 
ονν δορί χαϊ χιρϊ πράχτορι ») #ον(>»ος όρ»*ς·)» 

τό φλαττοΰφαττοφίΙαττόΦ'φατ , 
χι·ρ«7ν 7 ) παρηοχών Ιταμαΐς ■) χνσϊν 6>0θφθίτοκ· 
δούοΐ. ') #* το»ς 7ΐΆ«»στο»ς α»σ»ον* Άοχληπιάδης τό ο ο» ο ν. «στ* «Μ 
«*£ * Αγαμέμνονος ΑΙαχνλον. — ό'σ*ο»] άγια* χαϊ διχαίαν έπιχράτηοιν. 
0«η1. I. *) Ενριπίδης όμοιος τά ΑΙαχνλον χοριχά μέλη δκοπααμένως έζ 
άλλων χαϊ άλλων δραμάτων τούτο μέντοι έ$ ' Αγαμέμνονος" δί&ρονον δέ 
χράτος αντόν τ* χαί τον Μινέλαον άχμήν δέ την νίότητα' ϊατι δι άνα- 
πόδοτον. ·) ή β ας"] άχμης, Ισχνός. *) τι;» ^πτ* χαχω χζόνω θηβαίοις φαν/Ζ- 
οα», ττάφοχο* Γονάτου. Γαίτα <ί« #*χ Σφιγγός ΑΙαχνλον. (Υαΐ^. (?νςα^«φ*άν.) 
·) «*{ ' Αγαμέμνονος έχ της α\»νίπ*ίας τον χ ν ρ ιός (Ιμι &ρο<Ζν. Έπιιδή 
#4 οί τ^ς Σφιγγός πόδις λ(οντώδ*ις ηοαν, 6 δέ τον λέοντος οννξ δίχην 
δόρατος πλήττιι , διά τοντο όόρατ* (ϊπ*ν. ·) ή πολιμοναα Θηβαίους 
τίχη. *) έπιτνχιΖν, Β. τ. θ. χαϊ τοντο έζ Αγαμέμνονος. Β. τ. ·) αντί 
τον όναιαχίντοις Β. το»ς άρπαχτιχοΖς άιτοΖς' ταύτα δέ ώς άααφή πάρ- 
ιλ&9. V. — ΰβ μΗπ> 8οοο1. ϋ«: τό τέταρτον χώλον (χν ριός- χράτ ο ς) 
όαχτνλιχόν τιτράμιτρον «στ* «Γ< χώλον έχ χορού, ως άνέγνων ιν Άγα- 
μέμνον* όράματ* ΑΙαχνλον τό ί' (αϊ α. άνόρων) όμοίον άίμ*τρο*· «στ» 
Μ ΐ7Μ»τ«λ«ς ίντανθ-α· τό γαρ τέλι ιόν έοτνν' αίοιον άνόρων έχτι- 
λέων, 8π*ρ ιφ&ημιμιρές έστιν. 
105. χαταπνέο Μ·Γ0. 

(106) έχτ. των έν τ/λ«* Βντων, ή των βααιλέων Ρ. — &«ό&. πιί&<> 
γάρ μ* ή παρά &<ων π ία τις μέλπον, χαϊ λέγον ό'τ» «ν πράξονοη οί 
ΆτριΖάαι Βοον άπό τον οημιίον Μ. Ο. Β. V. παρά &*ων Ρ. — χατα- 
πν*ί'<ι. άιά τό μέτςον Ρ. 

2 18 άλχάν σϋμφντος αιών 

' Αχαιών δΐ&ρονον κράτος, "Ελλάδος ηβαν 

ξϋμφρονα χάγαν, 
110 πίμπιι ξύν δορί δίχας πράχτορι 

ΰοϋριος όρνις Τινχρίδ* Ιπ* αιαν, 
οιωνών βασιλεύς βασιλήσι ν*ών } ό χιλαινός, δ τ* ίξόπιν αργίας, 

φανέντις ϊχταρ μΛά&ρων, χιρός «χ δοριπάλχον, 

παμπρίπτοις Ιν ϊδραιοιν, (107) ανμφ. 6 γαρ αίμφντός μοι αΙών, 8 ίατι το γήρας, £»ά τήν *ίς 
θ-ίονς πα&ώ μολπήν μοι χα* άλχην χαταπνιϊ· 8 ίατ*ν (I χαΐ γ{ρ*ν (ΙμΙ, 
8μως μίλψω τά γεγονότα* πίποι&α γαρ 8τ> *1ς πίρας (ίαπίρας Κ.) αι5τά 
άξονον οί &ιοί Μ. Ο. Υ. (Σχ. π.) Κ. V. 

[107] ΗΕ8. άλ*ή· όννημ^ς, Ισχίς' η άλίξηο*ς· η μάχη. ΑΙοχνλος'Λγα- 
μίμνον*. ΟΓ. 420 , 1014. 

108. η β ας ϋββ. 

(108) άί&ρ. ηγ. τονς άνο βααιλιϊς τονς Άτριίάας χαΐ την των Έλ- 
ληνα* νεότητα καΙ άχμαίαν ήλιχίαν Υ. τονς χρατονντας την Έλληνιχην 
ήβην , χαΐ την όμόφρονα πιρί τά ταχτικά- λίγα άί τονς Άτριίάας. 
Μ. Ο. Κ. V. 

109. ξνμφρονα τάν γάν Μ»Μ. τάνγαν (' βΐ ' βαρΓ. α ροΐΐβτ.) Ο. (Ιη Μ. 
ν 88. 109 — 111 »1ί& ήβη η ιοηρίί). 

(109) ανμφ ρ. την όμόφρονα τάξ*> Ψ. 

110. πίμπα Ινν Ματο. — ϋ. άορί »αΙ χ*ρϊ π ρ. 

(110) ξΰν άορί. ανν πολίμω Υ. — όίχ. τιμωρίας Υ. — πρ. άιζαιτητή, 
ηγ. άίχην (Ιςπραξομίνω Υ. — άίχ. π ρ. τω άίχην ίίςτχρ. Μ. Θ. Κ. V. 

(111) &ονρ. δ ορμητικός Υ. — όρν. ό άίτός Υ. — Τίνχρ. τηνΤρωϊ- 
χην άττό τίνος άρχοντος Τίύχρον Υ. — α* αν* γην Υ. 

112. οίων, βαα. οχβ. Β. — άργίας Μίτο. άργίας οί Υ\. 

(112) ο I ων. των όρνιων· άττό μίρονς Υ. — β α α. τοις Υ. — ό κ* λ. ό 
μίλας Υ. — 8 τ* ί\. ό ίξοπίοω λινχός , δ Ιστ$ν ό πνγαργος. Μ. Ο. Κ. V. 
ό ίχ των οπ·ο&(ν λίνχός, ήτοι ό πνγ. Υ. — άργ. (ϊάος ό*τον ΥΙ. 

113. χήρος Δ. — Λορνπάλτον Μμγο. 

(118) *χτ. ίγγνς ΓΙ. Υ. — μ ι λ. των οίχων Υ. — χ* ρ. ίχ ό*ξ·άς, 8 
ίοτ.ν <νσνμβόλως Μ. Ο. (ίχ 8 ίοτ. <να. Κ.) ήτοι της άιξ*άς, ής 

πάλλονο* το άόρν Υ. 

[118] Τηομ. Μ. Χχταρ- άντϊ τον ίγγνς. Αίοχίλος' Ϊχτ αρ μ*λά&ρων. 

114. παμπρίποις Ινίάραιοι,ν Μ»γο. παμπρίποις ίν ί'&ραις Β. π αμπρί - 
πτοιοιν Ήραις Υ\. παμπρίπτιαιν ϊόραις Υ. 

(114) παμπρ. 'νπριπίσιν. ή *ι&*Ζα ή παμπρίπτις Υ. παμπρίπο,ς- * 19 βοσχόμινοι Χαγίναν ιριχι'μονα φίρματι γίνναν, 

βλαβίντα λοισ&ίων δρόμων, 

ΑΧλινον αϊλινον *ιπ4, το δ* (ύ νιχάτω. 

Κΐδνός δέ ατρατόμαντις ίδών, δϋο λήμασι δισσούς τοΖς βαοιλΠοις Β. V. — ϊάρ. ήτοι τοΖς βαοιλ<ίοις Μ. 6. ΡΙ χα&ίάραις Ρ. 

115. βοαχομίνψ Ρ. — Ιριχνματα φίρματι Μμο. Ύ. — φίρβοντο Ρ1. Ρ. — 
ίριχνμαόα φίρματι δβϊάΐ. 

(115) λ α γ. τον λαγωόν Μ. Ο. το» λαγωόν Β. V. ήτοι λάγνων γινίάν 
Ρ. — $ρ. πολνχνμονα Μ. Ο. Κ. V. πολντόχον ¥1. άγαν ίγχνμονονααν άλλα 
γαρ γίννψ χαϊ άλλα ίν γαατρϊ φίρ«ι Ρ. Οί. δίβρίι. ρ. 894. — φίρβοντο' 
ήο&ιον Ρ. — γίνν. την των λαγωών γίνναν λίγβι Ρ1- 

(116) προς το Οημαινόμινον το βλαβίντα Μ. Ο. Κ. V. βλάβην αχόντα 
ίχ των τίλινταίων· ίχ(Ζνος γαρ ην 6 τ*λ*νταΖος αν τον δρόμος ίξ ον ίοφάλη 
Ρ. Ιαμβιχόν άίμιτρον Ρ1. — (105 — 116); τούτο βονλ/ται (ΙπίΖν ?1 χαΐ 
όοχω άονντίλής τις ιίναι άιά το γήρας, άλλ* ον** ιΐμί' ϊτι γαρ 6 ανμ— 
φντός μοι αΙων , ήγ. ή μίχρι τον ννν παρατα&*Ζθα ζωή χαί το γήρας 
χαταπνίιι μοι πη&ώ &(ό&*ν χαί μολπήν χαί άλχήν, ήγ. καταπ/ί&ίΐ μί 
χαϊ δίδωαί μοι άλχήν χαί δνναμιν μ4λπ*ιν χαί λίγιιν δπ*ρ το δΐ&ρονον 
χράτος των Αχαιών, ήτοι τονς άνο βαοιλίΐς χαϊ τήν ήβην τής* Ελλάδος , 
τοντίοτι τήν άχμαίαν ήλιχίαν τήν ανμψρονα χαί όμόφρονα τάζιν , ήγ. τα 
τάγματα τα όμόφρονα , πΐμπιι Ιπϊ τήν γήν τήν Τινχρίδα χαί τήν Τρωϊ'- 
χήν ανν δορϊ, ήτοι πολίμω χαϊ μάχη, πράχτορι δίχης, ήγ. ίίςπραξομίνω 
δϊχην χαϊ τιμωρίαν , ό &οί?ριος χαϊ όρμητιχός όρνις, ήτοι ό ά/τός, ό βα- 
Οιλινς των οίωνων , τοντίοτι τά Ινόδια ανμβολα ταντα ϊτκμψαν αντονς 
προς τήν Τροίαν. Τά ίζής δΐ δ(ον αννδαδίμίνως (ΙπιΖν , ό δί άο\*νδΙτως 
Ιπήνιγχιν. ό γαρ χ/λαινός χαϊ μίλας άιτός χαϊ ό Ιζόπιν άργίας, ήγ. ό 
πνγαργος , φανίντίς τοΖς βαοιλινοι των νιων ιχταρ χαϊ Ιγγνς των μ/λά- 
βρων αύτών, Ιν ταΖς παμπρίπτ/αι χαϊ (ύπρίπίαιν ί'δραις λίγω, Ιχ τής 
δορνπάλτον χιιρός, ήτοι τής άίξιάς, ίφίρβοντο χαϊ ήα&ιον γίνν αν λα- 
γίναν , ήτοι λαγωων, ίριχνμονα χαϊ άγαν ίγχΧψονονααν χαϊ τίχτονοαν 
βοσχομίνην, βλαβίντα των λοιο&ίων δρόμων, ήτοι βλάβην αχόντα ίχ 
των τ<λ»νταίων αν τον δρόμων, τό βλαβίντα ό) προς το σημαινόμινον 
ίϊρηται· λαγίναν γαρ γίνναν, ήγ. λαγωόν Ρ. (Ήμ.) 

117. αϊλ*νον Μ. Μμγο. Β. — τ^^' *ν *»χατ» Μ. τόο** *ν νιχάτω Μ»το. Ρ1. 

(117) Ιπίΐόή ό αίλινος χαϊ Ιπϊ Φρήνον λίγιται, φηοϊν 8τι ,,ίν τά£(ΐ 
νμνον αί,τον λίγ<" {λίγω Ρ.) Μ. Ο. Ρ. Β. V. I» Ρ. βώοτ. ίψύμνιον. Ιη 
Θ. τ6ο*' ίίηχάτω· οΐμαι «ν νιχάτω. 

118. Ιάών, άνο Ρ1. Α. 

118. — >Αντ*τρ. χώλ. ι&' . Ρ. 20 ^Λτρϊίδας μάχιμους ίδάη λα/οδαίτας 
120 πομποιίς τ* αρχάς, 

οντω δ* ίίπι τιράζων '» 

χρόνω μίν άγρη Πριάμου πόλιν άδι χίλιν&ος, 
πάντα δί πϋργων , 
κτήνη πρόα&{ τά δημιοπλη&ή 
ΜοΧο* άλαηάξιι προς το βίαιον. 
Οίον μή τις άτα Οώ&ιν χνιφααΐ} προτνπιν στόμιον μί/αΤρο 
στρατω&ίν οΐχω /άρ ίπίφ&ονος *Λρτψις ά/νά (118) χ* όν. ό σνν/τός Ρ. — α τ ρ. ηγ. 6 Κάλχας ΚΙ. Ρ. — ίο*, το τ/- 
ρας Ρ. — λη μ μ ασι. χρατημαο* Ρ1. φρονήμασι Ρ. — ό*00. τονς όνο Ψ. 
ηγ. ίΐχόνισ/ν *ϊνα> τονς (τονς ©*ιό ΡΙ.) ά«τονς τονς όνο *Λτρ*ίόας Ρ. Ρ1. 
(ίη Ιιοο αιΐ ίόάη οάβοτ.) 

119. Ιογοόαίτας ΜλΙΌ. Κ. 

(119) ίό. ίμα&ιψ, ϊγν& Ρ. — Ιαγ. τονς τον Ιαγωόν ίύνχη&ίντας Ρ. 
όίτοτ'ς Ρ1. 

120. τ' αρχάς Μεγο. 

(120) 7Γ. τ' άρχονς' άρχοντας προπίμποντας τον στρατό* Ρ. 

121. οίίτοι «Γ ονν *Ϊττ< Ρ1. (οογγ. εχ τι5<Γ **7Τ*.) — τ#0α*ζ·«ν Μ. 

(121) τ *ρ. τά τίρατα όιηγονμινος Μ. Ο. Κ. V. το τίρας ίρμην<νων Ρ!. Ρ. 

122. αόι (η βαρ. σ) Ρ. 

(122) χ ρ. ί» Ρ. ηγ. ό*ά χρόνου Ρ. — άγρ. άχρινο**, πορ&ήοα Ρ. — 
Π ρ. πόλ. ήτο* την Τροίαν Ρ. — άό* κ. αντη η όόός, ηγ. ή τοί/ ατό- 
λον χίνηαις Ρ. 

(128) π ν ρ γ. ήτοι της πόΐιως Ρ. 

124. προο&ι τα Μ»ιό. πρόσ&* τά Β. 

(124) χ τ. χτήματα Μ. Θ. Κ. V. τά Ρ. ήτοι τά ΦρΙμματα Ρ. — η ρ. 
πρότιρον Ρ. — τά όημ. της πόΧιως , τά όημόοια Ρ. 

125. άλαπάΐ» Ρ. 

(125) άλ. όιαφ&*ρ*Ζ Ρ. — π ρ. το β. ηγ. βιαίως Ρ. 

12β. οίον Μβγο. — άγα Η. — προτνπϊς ίτό μιον Ο. προτνπΐν Μμγο. 

(126) ο^ο»· μόνον Ρ. - άτ. /?λό/?7 Ρ. — &*ό&. I» &4ον — 
φάσ<κ· ίπισχοτίαηι Ρ. — προτνφ&ίν. το Ρ. ηγ. το νπο Ήραχλίοχς 
πορ&η&ίν Ρ. — στ. Ιπί Ρ. ό*»ά τάς πορ&η&ιίαας πρότ*ρον πνλαςαύτήςψ. 

127. στ^ατω^ί» Μ»γο. — οΐχω Μ. Ο. Μηγο. Ρ1. Α. οίκω Ρ. Τ. Ο. — 
άγνα (η 8ορΓ.) Ρ. άγνά Α. 

(127) Ο τ ρ. ατρατω χνχλω&ίν Ρ1. το Ιαΐ4τρατ(νθαν Ρ. μόνον μη προ- 
τνπίν νπο &*ων το οτρατω&ιν (το στρατί ν&ι ν Κ. V.) τ-ής Τροίας στό- 
μιον (στ. οπ>. Κ.)· ο' ίοτ> το ϊπ\ βλάβ·η Τροίας ατρητινθϊν· &τη (ατη 21 

πταροίαιν *υσΙ πατρός, 

αντότοχορ πρό λόχου μο/ιράρ πτάχα Φυομίροισιρ- 

•ν . '· . 

130 οτυ/ίΤ 64 διΤπνον αΐιτώρ. 

Λίλιρον άϊλιρορ ιιπέ, τό δ* «υ ρικάτω. 

Τόσσων πιρ (νφρων χαλά Ο. V.) οχοτίαη (οχοτήοη Μ&το. οχοτίσης Β. V.) Μ. Ο. Κ. V. μόνον μη &τη 
χαΧ βΧάβη τ*ς Ιπ*θχοτίθ*Η τό ατράτινμα δηΧονόχ* ιό ατρατω&ίν χαϊ 
Οτρατβνϋαν ϊπί τό μίγα Οτόμιον της Τροίας, τό προτνφ&ίν, ηγ. τό νπό 
ΉραχΧίως πρότιρον πορ&η&ίν χαϊ των * Αμαζόνων Ρ. (*Ημ.) *Λθτίίως 
ϊφη μιγά οτόμιον προτνφ&ίν ο*»ά τάς νπό Ήραχλίως πορ&η&ιίοας 
πρότ/ρον Τρωϊχάς πνΧας' ωςπιρ γάρ χατά στόμα Ιτνπη χαϊ τοτ« ή Τροία 
Ρ. (Σχ. π.) — ο» κ. τω γάρ οϊχω (τω γάρ οϊχω Μνο.) των χννών 4*ός, 
ο £στ» των ά/των , όργίζιτα* Άρτι μις 6ι τό χνοντα (τον χνοντα Β. V. 
*Αρτ. <?»α τό χνοντα δίβηΐ.) τον Χαγών άποχτιΖνα*· λοχιία (λοχία 
Ό\ηά.) γάρ Ιατνν η &*ός Μ. Ο. Β. V. — ίτί. όργίΧη ίατϊν , ως Έφορος των 
τόχων Ρ. — Ά ρ τ. ή Υ. — άγν. ή χα&αρά, ή παρ&ίνος Ρ. 
123. πτανοΖα* χναΐν Μ&το. 

(128) Πτ. ταχία* Χίγω Ρ. — ηνα. η'τοι τοΖς ά$τοΖς Ρ. — πατρ. τον 
4>6ς Ρ. 

129. πτάχα Μ&γο. πτάωνχα&νομίνοιο* Β. πτάχα Β. (ίη 8οΗ. 1. πτωχά). 

(129) αύτ. Ονν αντω τω τόηω Μ. Ο. Β. V. (Β. οίο. τω) ήτοι, ονν τοΖς 
αντον τόχοις, ηγ. τοΖς τίχνοις Ρ. — πρό Χ. πρό τον τιχιΖν ίγχνμονν 
γάρ ην Ρ. — μογ. ά&Χίαν Ρ. — π τ. τον Ιαγωόν Μ. Θ. Ρ. Β. V. — 
&νομ. οιτονμίνοις Ρ. η* Άρτ*μ*ς γάρ ή χα&αρά ϊπίφ&ονός ίοτ* χαΐ όρ- 
γίΧη τω οϊχω των αιτών, τοΖς χνοϊ Χίγω τον πατρός αύτής Λ*ός τοΖς 
πτηνοΖς χα* ταχ/σ», 9~νομίνο*ς χαΐ Οφάζονα* χαΐ ατονμίνοις την ά&Χίαν 
πτώχα, ητοί τον Ιαγωόν αντότοχον , ηγ. ονν αίτοΖς τοΖς τόχοις αντον , 
πρό της Χοχιίας, ήτο* πρό τον τιχιΖν. δίον ό* ίΙπιΖν τω οϊχω των πτη- 
νών χννών, πτηνοΖς χναΐν ιίπι προς τό οϊχω Ρ. (Ή μ.) 

(180) στ. όίμιτρον Ιαμβιχόν Ρ1. μ*οιΖ Ρ. — *«· γάρ. Ρ. — βίΖπν. 
*»©τ» άίΖπνον ίπαήοαντο τόν Χαγωόν Ρ. 

182. τόοοων Μβτο. Β. τόαον Β. — α (η βαρΓ.) χαΧα (η βυρΓ.) Ρ. 

182. — Έπωάός χώΧ. χό". Ρ. Μίσον των χατά οχίσ» ατροψών χαϊ 
Ιπωόον τ4&ηχ/ν. ΣίαΙν ονν της Ιπωόον ταύτης τά χώΧα χά" , ων τά μίν 
ϊοτιν Ιαμβικά, τά άαχτνΧιχά, τά (Γ« άναπα$ατιχά- ίπϊ τω τίΧί* χο- 
ρωνίς χαί παράγραφος Ρ. £Ημ.) 

(182) τόαον. Ιοτι» Ρ. — ινφρ. χατ* ίίρωνίίαν Ρ. — ά χαΧά. *Αρ- 
τ<μ*ς Ρ. > 22 δρόσοις άέπτοις μαΧιρών λώντων, 
'πάντωρ τ' αγρονόμων φιλομάστοις 
ΰηρ'ων όβριχάΧοισι τίρπνά 
τοϋτων αϊτιι ξΟμβολα χραναι 
Οίξια μίν, χατάμομφα σ«, φάσματα βτρου&ών. 133. <*#λτττοκ Μκο. Κ. — μαλι ρων Μ. — όλτων Μίτο. Κ. 

(133) (Τ?. τοΓς »ίοχ»ΌΓς Μ. Ο. Γ. V. χωρίς ά' ανχιραα* (04. IX, 222 
αν&* ϊραα>) Μ. Ο. χ. ό' αν τ/ρσα* V.— άΐλπτοις άι τοις ϊπιο&α* τοΖς 
γονινΟ* άνναμίνοις (γινναμίνοις , 3ϋά ΟΟΓΓ. άνναμ4νο*ς Ο. α»7 Β.) Μ. 
Ο. Κ. — άίπτοιο*· τοΖς μη άνναμίνοις πτηνά* Ρ. τοΖς Ί'π. τοΖς γον. μη 
άνν. άλλως τοΖς μη άνν. πτηνά* V. — μ α λ, των φ&αρτιχών πιτιινών Ρ. 
ψ&αρτιχών V. 

[133] ΕτίΜ. Μ. ρ. 377, 37 ΐροαί' αί Ιν ϊαρ* γιννη&ιΖααι- η αϊ άπαλαΐ 
χαϊ τιλιίως νια*, μιταφοριχως, ώς *Αρ*στόν*χος, ιν αημιίοις· ιροη γαρ 
Ιοτίν η όρόοος. Καϊ Αίαχύλος Ιν Άγαμίμνον* τονς σκύμνους των λιόντων 
άρόαονς κίχλη**, μιταφράζων τούτο. 

(134) τ\ χαί Ρ. — άγρ. ήτοι των Ιν άγροΖς ά*α+τομίνων (1. άιαι,τωμ.) 
Ρ. — φ* λ. τοΖς τον μαοτόν φιλοίοιν Ρ. 

135. τιρπνα (η βαρ. ο) Ρ. 

(135) 6 β ρ. ήτοι, τοΖς τ ίχνους Ρ, ό β ρίχαλα χνρίως οί λιοντιάιΖς χαϊ 
οαα τοιαύτα. Παρά το όβριμα (ίνα* χα\ Ιαχνρά ι* βρίφονς Ρ. ( Σχ. π.). — 
τιρπν. ή Ρ. ή χαλλίοτη "Αρτι μις Ρ. 

[135] Βϋβτ. αά Οά. IX, 222 ρ. 1625, 47: νατρίχων *αϊ των τοιούτων 
(τά νιογνά) όβοια χ αϊ ό β ρίχαλα , ών χρήαις χαϊ παρ* Αίοχύλω ιν Άγα- 
μίμνονι. — Ιό. αά Οά. I, 101 ρ. 1895, 47: ό β ρίχαλα παρά ΑΙαχύλω 
λιόντων αχνμνία' τά άηλαάή χαϊ οβριμα χαϊ χαλά. — Ιο. αά Η. III, 54 
ρ. 381 , 16 : Ιοτίον οχ* τινις — λίγοντις χαϊ άλλα ιϊναι άπα\ λιγόμινα 
παρ' Όμήρω τι χαϊ άλλοις· — ΑΙαχνλος άι 6 β ρ ί χ αλά φηοι τονς λιον- 
τιάιΖς, χαϊ βαληνα τον βαοιλία. — ΛβΜΑΝ. άβ χαί. αχ. VII, 47: των άι 
νατρίχων χαϊ των τοιούτων αγρίων τά ϊχγονα όβρια {6 β ρίχαλα 1β£. Υβίοΐί.) 
χαλιΖται· χαϊ μίμνηται τον όνόμαιος ΑΙαχνλος Ιν Άγαμίμνονι χαϊ Λι- 
χτνονλχοΖς. 

186. χράναι Μ. Μ&κ. Ο. Β. Κ. (ίβ ίη δολ. 1. φάναι). 

(136) αΐτ. μι Ρ. — Ινμβ. τά αημιΖα Ρ. — χρ. ιιλίααι, άντϊ τον 
φάναι τιλιο&ήναι Ρ. 

137- χατάμορφα Κ. (ορ ίη Μ&Γ& θΙ)βΟΐΐΓβ »ογ.) χαταμομφά Α» 

(137) ο* ι ζ. άιά την νίχην Υ. — κατ. άιά τον χόλον Άρτίμιάος Ρ. — 
φάαμ. προμανχιύματα Ρ. — α τ ρ. των άιτων Μ. Ο. Ρ. Κ. V. τά ούμ- 
βολα αίτιΖ μι φάνα* (V.) τούτων (φάνα* , τούτων άι Κ.) άιζιά μιν άιά 
την νίχην, Ιπίμομφα (Ιπιμοφα Ο. χατάμομφα V.) άι άιά τον χόλον Άρ- > '/ιί^ν δ* 5 χαλ/ω Παιάνα, 
μι} τί άρτιπρόους Δαραοΐς χρορίας *χ(ρηδας άπλοίας "· 140 ηνξυ, απίνΰομίρα ννσιαρ (τιραρ αρομορ τιρ , άοαιτορ, 
ίωρ ηκτορα αϋμφυτορ, Ρίΐηέωρ τίχτορα αϋμφυτορ, 
01/ Οασηρορα· μιμριι γαρ φοβίρα παΚίρορτος 
οιχορόμος δολία μράμωρ μήρις ηχρόποιρος. τίμιος Μ. Ο. Κ. V. (αοί, οηώβο τοίχο», οβίβπι οαη 1αηαι*ΐ6 «Τ* 5. — 
φάσματα ροιυίΐ) τούτων των στφοιι^ών τά φάσματα αίτ*? μ« χ^άνα* καΐ 
#*3Τί?» χαΐ άποφήναοθ-α* τά ανμβολα χαϊ τά οημιΖα δ«&ά χατά/*ομφ« 
σ7. ι/το* *«£·ά /Λ* σ\ά τ^τ νίχιρ» Ιπίμομψα Μ *»ά τό> χόλο* 'Λρνίμιδος. 
άΐον δί (Ιτίΐΐν, φάνα», ίπαδή ά λ/ρονσ*» ο» μάντης χαϊ τ/Αος λαμβά- 
«ονσ**, {Ιχόκρον κράνα* ΐίπιν. ϊδί* δι όντως ιίπιΐν' ώς σ7 μ* 

*!*«»> τά ανμβολα το»» φάσματος τώ» στφοί'&ώ* <Τ#£»ά χαϊ τά «Ί^ς, ό 
σ* ιμψνχα οϊον διι,χννς τά φάσματα, αίτ*ί μ< φηαϊ τά φάσματα, την 
αϊτηα>ν Ιχ των φασμάτων γίνισ&α* χαρ*ίστατα προβαλλόμενος Υ. (Ήμ.) 
138. Τχ*ον Μαγο. Β. 

(138) Ιή. ώς μά»τκ Μ. V. ώς /*ά»τ^ β. ^ί*,το* Απόλλωνος Ρ. - 
χ α Α. £τ*χαλον>α*. σν»ί£ΐ7σ*ς Ρ. — Πα>άν. τον Άπ6λλω Υ. ό μάντη; το ν το 
φηαίψ Υ. 

(189) μ ή' "να Υ. — ά»τ. Ιναντίας πνιοίαας πνοάς Υ. —άαν. τοις 
"ΕλληΟ* Υ. — Ιχ. ίχονοας χαϊ χωλνοίαας τάς νανς Υ. — άπλ. μη Ιώαας 
πλ*Ζν Υ. 

140. απινδομινα (η «αρ. α) Ρ. — άσ^ αίτο* Μμτο. 

(140) τινξ. ω Άρτιμ* Μ. Ο. V. πο*ηθη ή "Αρτιμις Ρ. — απ. μίτ' 
#\τ*τάσίθ»ς ^ιχτονσα Ρ. — &νο. την της '/φ»^»ίίας Ρ. — «τ. ά»τΙ τον 
λα/ωον Υ. — άν. παράνομον Ρ. — &ά. ην ονάιϊς #(Τα*σί» (Μ. Ο. V.), ήγ. 
{&νϋ*ψ η ϊφαγιν Ρ. 

141. τ*χτο»τ (α κυρ. ν) ΜβΓβ. τ^χτωτα Κ. — ανμφντον Ρ. 

(141) ***χ. φ»Αο»ί*χ4ώ». σ»»ί^·</σκ Υ. — τίχτ. πο*ητίχην σ**ά τον φό- 
νον ) ο» ιποίηοι Κλνταίμνήοτρα Υ. — σνμφ. ανγγινιχην Μ. Ο. Ρ. Κ. V. 

142. τταΛίνοφτος Μ«γο. Κ. (ίβ ίη 8εΗ. 1. ηταΑίνορσος). — μναμων {η βαρ. α) Ρ. 

(142) ον ό**ο. ον ψοβονμίνην τον άνδρα (ΡΙ.), ι; την ον όήσαοαν 
(ο**ίοασαν Κ. V.) το» άνόρα Μ. β. Κ. V. ίπϊ την ον φοβη&ίΐοαν τον 
άνάρα αν τ ης Κλνιαιμνήοτραν Ρ. — μίμν. μίνα, Ρ. — ψ ο β. ξ(νη μη πω 
τολμη&ίϊαα Ρ. — παλ. ή ίξ νατίρον (ίξΐοτ/ρον Κ.) δρμωμίνη (όρμονμίνη 
Ματο.) Μ. 6. Κ. V. ϋστ*?ο» ορμωμίνη Υ. 

(143) οίχ. σ*ολ. χατααχ/νάζοναα όολίως τον τον ανδρός θάνατον Ρ. — 
μν. μνημονιντι,χη Υ, — μη*, ήγ. μνηΰηακία. — τ* χ*, ήγ. άίχην ίις- 
πράττοναα τον τίχνον Υ. δίον μετά τον δ( ιίπιΐν, μίμνη. άί, ό δι άανν- Τοιάδ* Κάλχας ξνρ μιχάλοις ά/α&οις άπέχλαγξιρ 
μόρσιμ* άπ* όρρί&ωρ^όδίωρ οΐχοις βαοιλιίοις' 
τοΧς δ* όμόφωϊόρ* 

αϊλινον αϊλίρορ *Μ, τό δ* $$ νιχάτω. 

Ζίύς, δςτις ποτ' ίστίρ, ιΐ τόδ' αυτω φίλορ χιχλημίρω, 
τοντό νιν ποοςιννέπω' 
150 ονχ ιχω προςαχάσαι πάρτ* ιπιστα&μώμιρος δίτως ίζήν(γχ«ν ίΐπών μίμνιι ίπί την οι) διισήνορα χαί την ού φοβη&ίΐααν 
τον άνδρα αντής , άλλ* όνηλίώς φονίνσαοα (1. -— σαν) Κλνταιμνήατραν μήνις 
χαί μνησιχαχΐα μνήμων , φοβερά χαί \1νη χαί μη νπ* άλλης τολμη&(ΐοα. 
π α λΐν ο ρτ ο ς δί νατιρον όρμωμίνη. οίχονομονσα χαί χατααχβνάζονσα δο- 
λίως τον τον άνδρός Θάνατον, τ ( χνόποινος ήτα πο*νήν χαί τιμνρϊαν 
ίίςπράττοναα τον τίχνον αντης, τοντίατι της Ίφιγ/ν(ίας Υ. (Ήμ.) 
144, άπίχλαι&ν Μ&το. 

(144) Κάλχ. 6 Υ. — μ· (γ. την νϊχην Μ. 6. Υ. V. — άπ. ήγ. 
ιίπιν άπό μ/ταφορχς τών ά«τύν Υ. 

(145) μόρα. πεπρωμένα Υ. — όδ. την Ιπί τη όδφ φανίντων Υ, — 
β αα. βασιλιχοΐς Υ. 

146. τοϊαδι ώμόφωνον Β. τοϊαδ' Μ. 

(146) 6 μ. ομοφώνως Μ. Ο. V. ώς οντις ίν Άργιι τοντο φααίν ήγ. 
ομοφώνως τοις φάσμααιν Υ. 

147. *ίπί Ο. 

148. — .Στρ. ίτίρα χώλ. η Υ. ΑΙ *1ής οντα* πάσα* ατροφαΐ χατάαχί- 
σιν ίΐσί μόνον, ον μην ϊχονσι χαί Ιπωδονς- χαί ιίοι της πρώτης ταντηοϊ 
οτροφής τά χώλα η χαί τά της όντιο τροφής τοααντα' τής δ(\>τ4ρας ομοίως 
η , της τρίτης ιβ" , της τετάρτης ι' χαί της πίμπτης ια' · ομοίως χαί τά 
τών αντιστροφών α χαί μιτρήοίΐς τοΖς προτ/ροις ιπόμινος. ινγνωοταγάρ 
άν ιΧη σοι χαί ταντα, άχριβώς Ιχιίνων ίαχηχότι την γνώσιν. Έπί τω 
τέλι* ίχάατης οτροφής χαί αντιστροφής παράγραφος· Ιπί δί τω τέλα πα- 
σών χορωνις ίξιόντος τον χορον Υ. {Ήμ.) 

(148) δα τ. διάφορος γάρ Ιστιν ή πιρί τον &ιίον δόξα Μ. Ο. Ρ. Κ. V. — 
τόδ'· το Ζινς Υ. — φίλ. προςφιλίς Υ. — χ* χ Χ. Ιπιχαλονμίνω ή όνο- 
μαζομίνω Υ. 

(149) νιν αντόν Υ. — π ρ. προςλαλώ, ονομάζω Υ. 

150. ονχίχω Μλγο. (πρ., ούχ ϊχων 8οΙ»η.) — προςιιχάοαι Μ. (οοπρ. βχ 
προςηχάσαι). 

(150) π ρ. προςόμοιόν τι (ίρίΐν Υ. — ίπιΟτ. Ιριννών, ζνγοσταχών Υ. 25 

Λιό$· <ΐ τόθί ματα* βέπό φροντίδος άχ&ος 
χρη^ βαΧΐΐν ιτητϋμως, 

ουδ* δςτις πάίοι&ιν ην μέχας, παμμάχω Φράοα βρ&ων, 
ουδέν Χίξαι πρίν ών· 

ος δ ίπιιτ ίφυ^τριαχτηρος οι^ιται τυχών. 
Ζηνα Κ τις προφρόνως έπινΊκια Ίΐίάζων 151. ματαν (η βαρΓ.) Ρ. (Ιτό άι μάταν Κ. ιΐ τόά( μάν. 

(151) π Χ. άιός' πάντα γαρ ματαία- τοντο Μ μόνον άΧη&ίς Ρ. — *ί· 
ιΐ το της ματαιότητος όφιίΧη τΙς άποοιίσαο&αι της γνώμης, ά'ια νομιζίτω 
Μ. 6. Κ. V. (άιανομιζίτω ΜβΓο. β. Κ.) άποβαΧιϊν, άποοίίοαο&αι τον 
Χογιθμον μάταιον βάρος Ρ. 

(152) χρή- πρίπιι Ρ. — ίτ. άΧη&ώς χ«* μη ίπιπΧάατως Ρ. Ιχώ, φηβι, 
πάντα Ιριννων χα* πάντ' ιξιτάξων ώς ιν ατα&μω τ*»1, οΐ»χ ϊχω προςιι 
χάααι χα* (πρ. χ. οιη. V.) ομοιόν τι βνριϊν τον ^ιός (τω 4ι% V.)· #ί χοι) 
άληΦώς άποβαΧιϊν άπό της φροντίάος χα* τον Χογιθμον μάταιον άΧΧο άχ- 
£ος· το γαρ πιρί τίνων αΧΧων άκιΧογίζ/ο&αι μάταιόν ιοτιν όντως άχ&ος' 
ή &1 γ( π*ρΙ &«ον ϊννοια χα* τό ο*ιά μνήμης ΙχιΖνον ϊχιιν οι) μόνον 
άχ&ονς παντός ϊστιν άπηΧΧαγμ(νον , άΧΧά χαΐ χαράς άφάτον την χαράίαν 
πΧηροΐ' ώς χα* Ενριπίδης φηαίν η μίγα μοι τα &<Αν μ*Χ<όήματα , Ηταν 
φρίνας ΪΧ&η , Χνπας παραιριΖ (Ηίρρ. 1102). Τοντο ό) όμοιόν Ιατι τω- 
Ιμνήα&ην τον Θ/ον χαΐ ίύφράν&ην (Ρβ. XVI, 9). Ταντα ό( άγαν ίοτϊν 
ινΌιβή Ρ. (Ήμ.) V. 

153. - 'Λντ. χώΧ. η Ρ. 

(158) 8ςτ. ό Κρόνος Ρ. — πάρ. πρότιρον Ρ. — μίγ. όιά τονς Τι- 
τάνας (Τιτάνας Ε.) Μ. 6. Κ. Υ. — παμμ. πάαι όνναμίνω μάχ*ο&αι Ρ. — 
&ρ. τόΧμη, όννάμιι Ρ. — β ρ. ό Τνψώς Μ. Ο. (ό Τνφώς Κ. V.). &άΧΧων 
ην χριίττων αύτον άηΧονότι Ρ. 

154. λ/ξα*, πρϊν Μ. Μ»γο. Κ. Τ. V. Ο. Χίξαι πριν β. Ρ1. Ρ. Β. 1*$. 
ούόιν αν φράοαι. 

(154) Χ /£. η*γ. »1 χρή ιΙπιΖν Ρ. 

(155) ο ς· Χαως τον Τχφωνα ΧΙγιι, η τονς Τιτάνας Χίγη Ρ. — ίψ. ίγΐ- 
»#το Ρ. — τ ρ. ηγ. νίχης Ρ. νιχητον (νιχητήροςΤ.)· ίχ (άπο Ρ.) μ/ταφοοάς 
τώ» τοΓς π/ντά&Χοις άποτριαάιζ όντων (ί. άποτριαζ όντων) Μ. Ο. Ρ. 
(Σχ. π.) Κ. V. — οϊχ. ίφ&άρη Ρ. — τ ν χ. ον τνχών Χάμβανι γαρ το 
ον άντϊ τον ούό' 8ςτις Ρ. 

(156) π ρ. προνοητιχώς Ρ. — Ιπ. Ιπ\ ΙΧπ'ιδι νίχης Μ. 6. Ρ. (ίη Ρ. *άά. 
όηΧονότι) V. (<)ΐπ πι&ΐβ οοηϋηυ&Ι άποτριαό. Ιπϊ ίΧπ. νίχ.). — χ Χ. ίπιχα- 
Χονμινος Ρ. .V·-.» Ι*. *» "V I. ,^(— Κ 

ηϋξιτΰξΐ φρενών τό πάν 

τον φρονην βροτονς όδώσαντα, τώ πάδιι μά&ος 
9ίντα χνρίως ϊχαν. 
160 Στάζιι δ* ϊν θ* νπνω προ καρδίας 

μνησιπημων πόνος, καΐ παρ* άχοντας ηλ&* οωφρονιϊν 
δαιμόνων δί που χάρις 
βίαιος σίλμα σ*μνόν ή μίνων. 

Καί τό#' ήγψων ο πρίσβνς νίών ΆχαιΊΉών, 
μάντιν ον τινα ιμίγων, 

157. τινζίται φρονώ* Β. (ίη 8θ1ΐ. 1. τιί'ζηται φρένων). 

(157) τ*νς". ίπιτνχοι Υ. όλοοχιρως (ήγ. χα&όΧον Ρ.) φρόνιμος ϊοιαι 
Μ. β. Ρ. V. Κ. (ςαϊ πι&ΐο ίυη£ίΙ: ϊπϊ ίΧπ. νίχ. όΧ. φρ. ίαται). 

158. μά&ος Β. (ίη 3οο. 1. μα&ων). 
158. — Στρ. ίτίρα χάΧ. η' Ρ. 

(158) ό ό. ό&ονς άόντα % όάοποιήααντα Ρ. — τ ω πά&. τω πα&όντι 
(οη. Β. V.)· πα&ών όΐ η νήπιος ιγνω (Ηβ·. Ορρ. 218. II. XVII, 82) 
Μ. Ο. Β. V. τον ίχ τον πα&«ϊν το μα&ίΐν &{μ*νον Ρ. — μά&. άνς- 
χρηοτος μίν ή Χίζις, άΧΧ* *Αττιχή' ώς γαρ το ρίος καί το βΧέπος, ούτω 
χαί το μά&ος χαί ϊτι το ο*ί\ρος χαί το βΧάβος χαί το χΧίπος Ρ. (Σχ. π. ) 

160. ο*' ίν&' Β. <Τ ϊν&* V. (3. — προ Β. (ίη 8οη. 1. προς). 

(160) ο τ. τω άμ<φτάΐΌ*τ» τούτο αχ'μβαϊνβι Μ, Ο. Β. V. — $ν &*' ίν 
τι Ρ. — πρό' ίπί Ρ. 

(161) μ ν. ήγ. οΐ άμαρτήθαντ*ς χαί ίν νπνοις πημονάς χαϊ πόνους φαν- 
τάζονται Ρ. — παρ* αχ. ήγ. πα&όντίς αχοντις ίοωφρόνηααν Ρ. — 
οωφρ. τό Ρ. 

162. ά( πον Ο. Β. Μίτο. Β. όίπον Τ. — χάρις βιαίως. β. (οογγ. βχ βί- 
αιος.) χάρις βίαιος, Τ. βίαια ΒοΙη«. 

(162) ο* α ι μ. των &<ων Ρ. — πον Χαως Ρ. — χ άρ. ή Ρ. 

(163) βιαίως· κραταιώς' ήγ. των τό χράτος ίχόντων Ρ. — οίΧμ. τον 
ζνγόν νψίζυγος (Μ. V: Ιη Ο. Η^Μτία> ρηιηηιη ·οΗ5βΓβ τοίαϋ νψηΧος, β«1 
οοΓκχϋ ίί* «1 ρπ> Χ Ιβ^βΙοτ ζνγος. ν^ίζηγος Β.) γαρ ό Ζ<νς Μ. Θ. Β. V. 
(ΟΓ. II. IV, 166) χαΗάραν οιμνήν, ήτοι τον ονρανόν Υ. — ή μ. χα&ημένων Ρ. 

164. Άχαιϊχών Μ&το. (οογγ. βχ *Λχαιχων) Β. 
164. - Άντ. χώΧ. η' Ρ. 

(164) τό£'· τοτ* Ρ. — ό άρχων, ό *Λγαμίμνων Ρ. — ό πρ. μείζων 
γαρ Μ*ν*λάον Μ. Ο. Β. (ςαί ήγ. λάκηρυΐ) V. ό ιοί Μιν*λάον πριο- 
βί τιρος Ρ. — Ά χ. ΈΧΧηνιχων Ρ. 

(165) /*ό»τ. πιριασινιι τό πν«νμα Μ. β. 2Τ 

ιμπαίοις τυχαίοι συμπνίων, 

άπλοία χιναγγιϊ βαρϋνοντ* 'Λχαϊίχός λίώς, 
Χαλκίδος πέραν ϊχων 
παλιρρό&οις ιν Αυλίδος τόποίς, 

170 πνοαί δ 1 από Στρυμόνος μολονααι 
χαχόαχολοι, νήβτιδις, διίςορμοι, 
βροχών άλαι, 

ναών χαΐ πασμάτων άφαδπς, (166) ίμπ. Ιμπιοάαα*ς Μ. β. (ί>ττα*<τ. οογγ. ΕΝη^. ρ. 97)* ίμπίαοναα$ς 
V. — ο ν μην. αυμφιανών Μ. Ο. ονμφωνων χα* ©νχ άν&*στάμ·νος V. — 
ανμπνί·*· ταΖς ονμπ·αονοα*ς χαϊ ονγχρουοάοα>ς ονμφ<αν<Ζ *α\ ού* άν- 
θίοταπα ταντα»ς Ρ. 

167. άπλαϊω Ο. άπλοία, χιναγγ·Ζ Ρ. — Άχαϊχός Ρ1. 

(167) *»τ*· άπηνίηα· άαννάίτως Ρ. — χ *». νι/βη» ίξίφ&*το ηϊα πάντα 
(ψ απάντα Ο. ήία πάντα Β.) Μ. Ο. Κ. V. (0(1. XII, 329) χ-νοΐ τά 
άγγ·ΐα ψ χαϊ χατ«σ£*>» τά βαρύνοντα Ρ. — β α ρ. τά* ι/το* πτά» οΛ>ρ ίχ«* 
βάρος Ρ. — λίώς· ό Ρ. 

(168) Χαλχ. της Εύριπου* άπο μίρους Ρ. — $ χ. αντί τον (τον οη. Κ.) 
ίχόμινος Μ. 6. Κ. V. οΐχών 6 λαός Ρ. 

169. παλλ*ρρό&οι.ς Ρΐ. 

(169) τταλ. τοίς ωο*# χαχίϊο* τό ρ·ΰμα πίμπονα*ν Ρ. χ^/β) Ρ. — πα λ. 
τόπ. όίά το την &άλααοαν ώά( (βίο) καχ·Ζο· π·ρ*πολ*Ζν. Λνλίόα όι 
ονομάζω την Ενρ*παν ό*ά τό ανλκι&ήνα* τάς νανς ίχ*ϊ, Ρ. (Σχ. π.) — 
Αν λ. της Ε ν ρίπου Ρ. 

170. — Στρ. ίτίρα χώλ. >β' Ρ. 

(170) μ ο λ. ϊρχόμιναι. Ρ. 

(171) χ αχ. Ιπϊ χ αχώ ποιούσα* οχολάζαν Μ. β. Β. V. Ιπϊ χαχώ τ^* 
οχολην ποίοναα* Ρ. — τι; στ. ά«ί χ^νονμινσ* Ρ. — όνςορμ. μη Ιώαα* 
όρμιοθ-ήνη* Ρ. 

172. αλα* Α. Τ. <* Β. ίη δολ. I. 

(172) α Α. χα2 σΊ) &γρψ> Ιφίπιοχον άλητινοντις Μ. 6. Κ. Ιη Ρ. 
ρΓ&βεβάίΙ: ταντα £χ τά* Όμηρ,χών μίταπίπλαατα* (Σχ. π.)' βρ. V. <χ τον 
'0/*ι^»χον (ΰί. Οά. XII, 880). — άλ. πλάνα* Ρ. 

(173) ναών χαΐ όή άονρα αίαηπί νίών Μ. Ο. Κ. Ιη Ρ. ρΓβεοβάίΙ: χαϊ 
πάλιν αρ. V.: ττάχ** ίχ τον Όμηριχον (οί. II. II, 185). τά* Ρ. ώςτ# *»7 
σ^ψις ανταίς Ιχ τ^ς στασ#βις γίνητα* Ρ. — πααμ. τά» α χορίων Ρ. — 
άφ. ή>ν. φαάώ ποιον μ( να* Ρ. 28 

παλιμμήχη χρόρορ τι&ίΐσαί, 

τρίβω χατίξαιρορ άρ&ος *Λργιίωρ· 

ιπύ δέ χαϊ πιχρον 

χιίματος άλλο μήχαρ 

βρι&ϋηρον πρόμοισιρ 
μάρτις ί'κλα/ξί, προφίρων "Λρτιμιν, ωςτι χ&όρα βάχτροις 
180 ιπιχρον'σαντας Άτριίδας 

δάχρν μη χατασχίΐρ' 

* α ,&ραζ δ* ο πρέσβνς τόδ* ππ* φωνών 174. ν* ων ΐί χαϊ Ροη. 

(174) π α Χ. Ιχ όιντίρον μηχννίμινον όϋο γαρ ώς ϊοιχι χρόνους ίχ(ΐ 
άιίτριβον Ρ. 

175. ποΧνμηχη (παΧιμ βαρΓ.) ΡΙ. παΧιμμήχη Ρ. Μ&κ. Τ. ποΧνμηχη Β. 

(175) τ ρ. διατριβή Μ. 6. Κ. V. τη διατριβή Ρ. — χατ. χατίφ&ιιρον 
Ρ. — αν&. πάν το Ιζαίρίτον χαϊ ϊχχριτον Ρ. 

176. χατιξαινον (* §αρΓ. α ροβίβι.) Μ»γο. 

(177) Χ*ίμ" χομ»*ος, συμφοράς Ρ. — μη χ. μηχάνημα Ρ. 
178. πρόμοιαιν Μμγο. Ρ. Δ. πρόμοιοι Β. Ρ1. Τ. V. Ο. 

(178) βρι&. βαρντ<ρον, Ιπαχ&ίοτιρον Ρ. Ιπαχ&Ιατιρον Μ. β. Κ. V. — 
τι ρ. τοΖς προμάχοις , τοις βαΟιΧίνσιν Ρ. 

17». ϊχΧαγξ<ν Τοη. 

(179) μάντ. ί Ρ. — ϊχλ. βίπιν Ρ. — η ρ. ητοι λίγων την Άρτιμιν, 
'ότι &νοίαν ξητιΐ Ρ. (Σχ. π.) — χ &. τηνγηνψ. — βά χ τ ρ. τη βακτηρία Ρ. 

(180) Ιπ. τνφαντας άιά την νπ*ρβάΧΧονοαν Χνπην Ρ. ίΐώ&ασιν οι 
ανμφοράν τινα μ^γίατην χαϊ άπροςόόχητον Ιζαίφνης αχονααντίς ιχ της 
νπ*ρβαΧΧοί'θης Χνπης πάν το παρατνχον $ν ταΐς χ*ροί βιαίας ρίπτην 
ίπ'ι την γην χα\ τνπτιιν αύτήν. ΈπΑ ο*' οι βασιΧιΐς αχηπτρα Ιν ταΐς 
χ*ρο'ι χατίχοναι, άιά τοντο βάχτροις ίνταν&α ιίπι , τοντίατι βαχτη- 
ρίαις Ρ. {Ή μ.) 

(181) μη χατ. άΧΧά λίαν &ρην*ΐν Ρ. 
182. — *Αντ. χώΧ. ιβ' . Ρ. 

(182) αν. το ίξής' ίτίίϊ ίί (Ιπιιάη Ο.) πιχρον — αναξ 6 πρίοβνς τόδ' 
ίι7Ζ(ν Μ. Ο. ή όπό&οοις τον ίπ*ί όί ίνταν&ά Ιοτιν ίπ*ι άι 6 μάντις 
ιίπι το χαϊ το, 6 άναξ άί 6 πρίαβυς ιίπ* τόόι. Πιριαοος ίοτιν 6 ά ι 
αννάίβμος *Αττιχως Ρ. (Ήμ.') ή άπόο*. — ίοτιν, οντως' ίπ(1 — τόό(. ΚαΙ τκρ. 
Ιατ. — *Αττιχώς· ίπϊ όί πιχρον, ανας" 6 πρίοβνς τόό' ΐίπιν V. (Ιπ*1 σ*§ 
χαι πιχρον οογγ. ϋίηά.) — 6 πρ. ό Αγαμέμνων Ρ. — φων. Χίγων ¥. 29 Α βαριία μιν χήρ τό μη πι&ία&αι* 

*^ βαραα δ , α 

τίχνον δαΐξω, δόμων άγαλμα, 
. ^ ( . # | μιαινων παρνίνοσφαγοιαρ 

^ ^ ριί&ροις πατρώους χ*ρ<*ς βωμού πέλας' 
-ι , · τί τώ^ί' άι^ν χαχών; 

πώς λιπόνανς γίνωμαι 
190 ξυμμαχίας άμαρτώρ; 

παυσανίμον γαρ &νσίας παρ&ίνίου θ' «'ψαΓΟί ορ/ά 
πιριόργως έπι&υμ(ΐν 
&ίμις' (V γαρ {1ίη. 

*Επ*1 δ* άνάγχας *δυ Χίπαδνον, (183) χ *)ρ· τιμωρία Μ. Ο. Β. V. μοίρα Ρ. — π* τοΖς &ιοΐς δηλονότι Ρ. 

185. όαίξω Μ&το. (οογγ. βχ άαΐζω). 

(185) τ 4 κν. πλιίων οίκτος (τξληον οίκτος Μ. Ο. πλοϊον οίκτος Μ»γο.) 
μο* φηοΐ (οιη. Μ. 6. ΜβΓο. V.) όιά το τ4κνον Ρ. Μ. Ο. Μ»γο. Κ. V. — 
<Γαίί£ω* αννίζηαις' φον/ναω Ρ. — άάμ. των Ρ. — &γ. τη* ίνΊνρίπααν Ρ. 

186. παρ&4νος φάγο»α*ν Μλγο. ττ«(>&ΐ)Όσφάχο»σ* Β. τταρθ·ινοαψαγοΖα*ν 
(«χ. εχρ.) Ο. 

(186) μιαίν. μολννων Ρ. — παρ θ-, παρθ·(ν*κοΐς Ρ. 

187. πτ/λβς βωμον ΒΙ. 

(187) ρ*ί#ρ. «Σ>βτ* Ρ. — ττατ^. ττατ^χάς Ρ. — ττ^. πληοίον Ρ. 

188. κακά» τ». Μ. Β. Ρ1. «αχώ» τί Μ*το. 

(188) τί — ; τ» χ#??ο» τάτιΤ*; Ρ. 

189. λ»Λ-οχοι»?ί Μ»«5. Χιπόνανς Ρ. (βοή·, βχ Λ«»7τέ?αΐ'ς). 

(189) Λ-ώς; ττώς χαταΛ*»>« τάς νανς; Ρ. 

(190) τ^ς τοίχων Ρ. — ά/». άποχυχών Ρ. 

191. ο^/ά Ο. V. Ο. όργά* Μβτο. Β. όργά Ρ1. Α. Τ. αν*ά Ρ. 

(191) τιαρΟ. παρ&ίτικον Ρ. — όργά- ανό*ά Ο. — τω τρόπω γαρ ανόά 
ό μάνχις άηλον 8τ> Μ. Ο. χω — β^ά ό ρ**Κ V. - οί*ά· ό 
μάνχις Ρ. 

(192) π*ρ*6ργ. 4π>*νμητ*κως Μ. Ο. ΡΙ. Ρ. V. — 4π*&. την *Λρτ*μ*ν Ρ. 

(193) *1 χαλάς ο^ο/?ο»ι; Μ. Ο. V. - &4μ. γαρ <ί *Χψ ηγ. *>- 
χαίως Μ καΐ καλώς άττοβαίη Ρ. 

194. άνάγχας (η βορΓ.) Ρ. 
194. - Στρ. Ιτίρα Μ. *' Ρ. 

(194) α ν. άγτϊ τον ήναγκάα&η το ττοαΐν Μ. Ο. — ήναγκάα&η ΧοκΤν 30 φρίρός πνίωρ δνςσιβη τρόπαια ν 
άναγνον, άρίιρορ, τό&ίΡ 
τό παρτότολμορ φρορίΐρ μιτίγναο. 
Βροτοις &ρααχ!να γαρ αϊοχρόμητις 
τάΧαίρα παραηοπά πρωτοπημωρ. 
200 "Ετλα ί' ονρ &υτηρ γιρίο&αι &υγατρός 9 μίταβοΧήν Κ. — ήναγχάο&·η ποκΐν τροπαίαν μίταβοΧην (1. τροπ. μιτ.) 
V. — $ ό* ν νπίόν Ρ. — Χίπ. ήτοι τον ζνγον ό *Λγ. Ρ. Χίπαό να' οί 
*χ δ/ρμάτων μαχαΧιστήρις (1. μαοχ.) τών ίππων* παρά τό Χίπω το Χβπίζω 
χαϊ ίχάίρω' οί ό*ί τονς των ζνγων φαο» Χωρονς' άπό μίρονς 61 τον ΒΧον 
ζνγόν λ/^ί* Ρ. (Σχ. π.)· ίπ*1 ό*Χ νπίδν τον ζνγόν της άνάγχης· τοντο 
γαρ όηΧονν βονΧίτα* τό ΧΙπαό*νον ίξίπνινο* ά* καϊ άπίρριιρ* χαϊ άπ*- 
βάΧΧίτο την άνςοιβή τροπήν της φρινός την άναγνον χαϊ άνίιρον. ίχτροπή 
γάρ ίοτ* νον χαϊ όνςοίβηα όχά&αρτος χαϊ παράνομος μη π{ί&*θ&α> τοις 
θ-ιοΖς, ϊγνω τό&ιν χαϊ ίχιΖ&ιν (Ινα* τοις άν&ρώπο*ς τό φρονιΖν τό παν- 
τότοΧμον, ήγ. Η της άνάγχης *1να* τό τά πάντα τοΧμάν. ΦροΟννί* γαρ 
αντονς τάΧαινα παραχοπή καϊ παρατροπή τοϋ νοΰ αίαχρά χαϊ κακά χαϊ 
ά&ισμα βονΧίνομϊνη- ήτις ίατί πρωτοπήμων , ήγ. μιίζων των &ΧΧων πη- 
μάτων χαϊ πρώτη- της γαρ παραφροσύνης χαί ίχτροπής τον νον ονόίν ίστ* 
χιΐρον νόσημα Ρ. {Ή μ.) 

(195) πν. (χπνίων Ρ. — τρ. μ*ταβοΧήν Μ. Ο. τροχήν, μιταβοΧήψ, ως 
α/Χηνη οιΧηναία Ρ. 

1»β. 1. τ6#' ϊν (οί. Μυι. Κ*. 1848 ρ. 801). 

(19β) αν. άχά&αρτον Ρ. — άν. παράνομον ¥. — τό&. Κ&ίν ϊγνω πάντα 
τονς άν&ρωπονς τοΧμάν , άπό της άνάγχης όηΧον οτ* Μ. Ο. V. ήγ. από 
της άνάγχης Ρ. 

197. (γράφ<τα> παντότοΧμον δίβρίι. ρ. 878). χαντότοΧμον Ε. (ίη 8ο1ι. 
I. πάντοΧμον). παντότοΧμον Ο. 

(197) τό πάντοΧμον 6 &*ός (I 8*ντ οί. 19β) ϊγνω - άηΧονότ, Κ. 
τό παντότ. ήγ. τό τά ηάντα τοΧμάν Ρ. — φρ. τό Ιογίξ*ο&α> Ρ. — 
μ* τ. ήγ. ϊγνω, χατ$νόησ*ν *»>α* τοίς άν&ρώποις Ρ. 

198. βροτοΐς Φραανν** Μ. Ο. βροτοΐς. &ρ. Μβτο. Β. Ρ1. Ρ. Τ. V. Ο. 

(198) &ρ. ΦρασιΖς ποκΐ Ρ. (ία ΠΛΤξ. γνώμη). — α Ια χ ρ. αίαχρά ποκΐν 
άναγχάξονσα (άναγχάζα Ο.) Μ. Ο. Κ. V. αίαχρά βονΧ*νομίνη Ρ. 

199. παραχοττή (η βαρΓ.) Ρ. 

(199) τάΧ. ά&Χΐα Ρ. — παραχ. τον νον παραχοπή' πρωτοπήμων 
ή μιίζων (μίίζω Ο.) των άΧΧων πημάτων Μ. Ο. Κ. παρατροπή τον νον Ρ. 

(200) ϊτΧα- νπίμην«ν Ρ. — &ντ. οφαγιίς Ρ. 8ΐ .;:··< ·>· γυναιχοποίνων πολίμων άρωγάν 
χαι προτιλιΐα ναών» Λ 

λίτάς 9* χαϊ χληδόνας πατρώους 
παρ* ουδέν αιώνα παρ&ίναον 
ϊ&ιντο ψιλόμαχοι βραβής, 
φράσιν δ* άόζοις πατήρ μ(τ* ιύχάν 
δίχαν χίμαιρας ΰπ*ρ&( βωμού 
πίπλοιοι π*ριπιτή παντί &υμώ -(Ό ί «... ^ » 

< ν,''·. ι* Γ 
■ ' ·· - , ' · 201. άρωγάν (η βυρΓ.) Ρ. 

(201) ψνν, των (Ιςπραξομίνων ποινάς νπ$ρ της Έ λινής ¥.—-άρ. βοη- 
4τ**αν Ρ. 

202. προτίλααν Β. — ναών (η ιορτ.) Ρ. 

(202) προ τ. προ&ύματα. άπό τών &νμάτων τύν έν τ*Α*τα?ς γινομένων Ρ. 
208. — Άντ. χώλ. »' Ρ. 

(203) Α* τ. χσκ (χά> Ο.) ό*ά τάς λ*τάς ό** &ς (£»' άς β.) &το»#?το προς 
τον πατέρα Μ. Ο. Ιη Μ*τ& Λ»τάς ας — 9«ά β<3»<3Γ. %αϊ Λα τάς. Αρ. 
Κ. χαί ό**ά τάς λ*τάς &* ας ίποκϊτο τον πατέρα , αταφ* ονόιν — αντ^ς. 
Αρ. V. χ£ν ο**ά τάς Α*τάς, 8ς — . λ* τ. ίχιαίας Ρ. — χ Λ. φ^ας τ»τάς 
?ο«ς ηοο/^κνο ι/σας μέλλον τ», άτάτχ^ς Ρ. 

(204) πο^'. παο' ονάΐν ηΎήοαντο την ζωήν αύτης Μ. Ο. V. τ^τ παρά 
*^ς τότ α Ιών α π α ρ& έ ν 1 1> ο ν ονναττη, ΐν* **η ό λόγος ααφής, ο 4! γ*»· τάς 
2·τάς ο*ί χαϊ τάς ίηιοίας τάς πατρώονς *α\ πατρικός κα\ τάς χληάόνας 
τάς παφά τοτ αΙώνα τον παρ&ίνιιον , η*γ. ας έποιιΐτο ό*»ά την ζ&ητ της 
παρ&ίνου , ούόίν $&*ντο } ηγ. *ίς ούάέν έλογίοαντο οΐ φιλόμαχο* βραβιΐς, 
ηγ. οί άγωνο&έτα* *α\ οίχογόμο* της &νοίας. φιλόμαχο* γαρ όττ«ς «ση#η- 
άον τάχιον προς τονς έχ&ρονς άφιχέο&αι Ρ. (*Ημ.) — ο·ύά*. ιΐς ούάέν 
Ρ. — α Ιών. ηγ. τάς ό*ά την ζωήν της παρ&ένον. Ρ. 

205. βραβής Μλγο. Κ. 

(20Β) φιλ. οί Ρ. — βρ. οί οίχονόμο* της &ναίας Ρ. 

206. μπ' <ύχάν όίχαν Ρ1. Ρ. ίύχαν άίχαν (η Μβ βαρΓ.) Ρ. 

(206) φρ. ιϊπ€ τοις παρίθτώα*ν Ρ. — Ιν οσοο*ς* ηγ. *»ά τ**>ατος 
των 6φ&αλμών Ρ. — πα γ. 6 Ρ. — μι τ *ι3χ. /*<τά το ί*ξασ*α* Ρ. 

207. χίμαιρας Β. χίμαιρας Μμγο. Κ. 

(207) <Πχ. τ^όποτ Ρ. — χ»/*, ^ώον Ρ. — ί>π. νπ#οάκβ» V. — βωμ. 
τον ένταν&α Ρ. τό /ίαΑ#Γ* Ρ. 

(208) π4πλ. Ιν Ρ. — π*ρ*π. πιρκο*(παομ1νην Μ. Β, V. πιριακιπ. 
Ο. π*ρ»πίπτο)«ν»αΐ' ι; χ*«αί1ι;^^/ι^τ Ρ. — η. 81^ λα/?<ττας ίι;- 
λοί'ίτ* Ρ. 32 

προνωπή λαβίΐν άίρδην, στόματος 
210 τι χαλλιπρωρον φνλαχάν χαταοχάν 
φ&ό//ον άράϊον οίχοις 

βία χαλινών τ' άναϋδω μίνα. 
Κρόχου βαφάς 3* ίς πίδον χίονσα, 
ϊβαλλ* (χαστον ΰντήρων 
άπ' όμματος βίλα φιλοίχτω, 209. προνοπή Κ. (ίη 8οΙι.·1. προνωπή). 

(209) π ρ. προνινινχνΖαν Μ. Θ. Β. V. ίνώπ*ον πόντο*, προ όφ&αλμων 
Ρ. — β αλί Ζ ν ίπ*&ιΖνα* Ρ. — άέρά. βααταχτιχως Μ. Ο. Κ. V. (Ρ. «44. 
άπό τον αήρ). 

210. φνλαχαγ (η βυρι·.) Ρ. 

(210) κ αλλ. *νμόρφον Μ. Ο. Κ. V. ηαλΧιπροςώπον , μιταφοράς των 
πλοίων Ρ. — χατααχ. χρατήοα* Ρ. 

(211) φ£. λέγω Ρ. ^χ. ώςτί ^ χατάραν τινά φ^/^ασ^ο* κατά τ»* 
πατριχων αντής οΧχων Ρ. — ό πατήρ ό*ί Άγαμ. μιτά τήν *νχήν ϊφραα* 
χαΐ *1π· τοΖς παριοτωσ* Ιγ όοσοις , τουτέστιν ινιναιν αντοΖς ϊντοΖς όψ&αλ- 
μοΖς, άΐχην χαι τρόπον χίμαιρας βαλιΖν χαϊ ϊπι&ιΖγαι αντήν νπιράνω 
τον βωμον άέράην, ήτοι βασταχτιχως παντί &νμω, ήγ. όλη ορμή Αο- 
βόντας άήλον ότι. πιριπιτή ό*ί πιπτωχνΖαν ίν πέπλοις, τοχηέατιν Ιπάνω 
πέπλων , ίπι&έντας αντήν. προνωπή ό*λ προ των όφ&αλμών πάντων, ήγ. 
ίνώπιον πάντων, κα* χαταοχ/Ζγ την φνλαχήγ τον στόματος αύτής τον 
χαλλιπρωρον, ήτοι χρατήααι χαί φνλάξααθ-αι το (νπρόοωπογ στόμα αντής, 
ωςτι μή χατάραν τινά φ&έγϊασ&αι χατά τονς οίχονς τον πατρός αντής 
Ρ. (Ημ.). 

212. βίψ χαλινών Ρ1. Βία — μένο, Ρ. 
212. — Στρ. «Ηρα χώλ. ια Ρ. 

(212) βία. τή βία χαϊ τω άναν&ω μίνα (άγαν δ ο μίνι ι. Θ.) των χαλινών 
των μή ίώντων (ί όντων Ο. Κ.) αντήν (αντόγ Κ. V.) *αλ<»> Μ. Ο. Υ.Κ.- 
τ ν Ρ · — Χ βλ · Ϋ Τ04 χω * Χ'^ν* αϊτινις το στόμα αντής Ιχαλίνωααν Ρ. — 
άν. άφωνη ορμή Ρ. 

(218) χ ρ. β. τά χροχοβαφή πέπλα Ρ. — Ις η. ιΐς τήν γήν Ρ. — χι- 
όνα α' ρίψααα Ρ. 

(214) ϊβαλλ\ ιτίτρωοχίγ Ρ. — & ν τ. των οίχονόμων τον Φνματος Ρ.— 
βέλ. Ιν Ρ. 

215. άπ' όμματος Μ. 

(215) όμμ. των αίτής Ρ. — φ* λ. οΐχτον χαϊ φίλτρογ ϊχοντι Ρ. 

ι 33 πρίπουσά ώς Ιρ /ραφαις, προςίρρίπαρ 
δίλονσ 1 , &τ*ί πολλάχις 
πατρός κατ* άρδρώρας *ντραπίζονς 
ί'μίλψίΡ' άγρα δ* άταιίρωτος ανδά πατρός φίλου 
220 τριτόσπορδορ (νποτμορ 
αιώρα φίλως ίτίμα. 216. Ιι. χ* ώς. 

(216) πρ. ήγ. άιαπριπής ουΟα ώς άπό γραφής άγαλμα Ρ. — έν γρ. 
<Τ»ά το «άλλος ι; *»ά τό άφωνηηϊν Μ. Ο. Κ. V. — π ρ. προςλαλήααι Ρ. 

(217) Ιη Ρ. *άβοΓ. σημαωτέον. 

(218) άτάρ. ήτοι, τονς οίκους Ρ. — ($τρ. ήγ. έν ουμποοίοις Ρ. 

219. ϊμιλ&<ν Μ «το. * ϊμ*Χ&*ν Κ. — ά/Γά Μβγο. Κ. αγνά (η ·ηρι\) Ρ. — 
αύάά Ματϋ. ανίά (^ βαρΓ.) Ρ. 

(219) Ια*. ί*" Ρ. — α γ ν. έν παρ&<ν>χή Ρ. — <Γ· χάρ Ρ. — <*τ. ά>*ν- 
χτος, παρ&*ν*χή Μ. Ο. Κ. V. /ιτ) αυνιξίνγμίνη ταίρω, ήτοί άνάρΐ, ώς 
όάμαλις, ώς μόϋχος Ρ. — αν<Γ. φο*# Ρ. 

220. τριτόοποάον Μβτο. Κ. — <ι)λγοτ /*ο»» Μ. ιϋποτμον ΜβΓο. ί^πόταμον Β. 

(220) τ£. κολλάς &νθίας ποιον νχ α ή (χαϊ V.) (ίωχίας χα\ σνμπ6οια 
χαϊ πότους χαλώ ς όιαχαμένους Ρ. (χαϊ ττότ. — Λαχ. οω. V.). — ίνττ. 
ζ·^λ·»τόιτ έ;το»*» ©V «αντφτ το> πατέρα Μ. Ο. V. Κ. 

(221) οίων. την ζωήν Ρ. — φ* λ. προςφιλώς Ρ. — ίτ. ^γο» £ι;λο»Γ0» 
έποία ©V ί αυτής τον πατέρα Ρ. — τή βία όι των χαλιών, ήτοί τών 
χαρών, αΐτιν/ς το οτόμα αυτής έχαλίνωααν ώςτ* μή άΰναο&αί φ&έγϊα- 
ο&αι, έν άναίάω μίνι* χαϊ όφώνω ορμή, ψίψασα /Ις τήν γήν τάς του 
χρόχου βαφάς, τουτέοτ* τα χροχοβαφή πέπλα, ίβαλλι χαϊ έτίτρωοχιν 
ϊχαατον τών π^ρκστώτων Θυτήρων , ήγ. τους οίχονόμοχ'ς τον Φυμαχος, 
όπό τών αΰ'τής όμμάτων έν βίλα φιλοίχτω, ήτοι πάντας έχίνα χάτο*- 
χτ/ίραν αυτήν , χαταχλώΰα αυτών τάς ψνχάς. χαϊ πρέπουσα ώς Ιν γρα- 
φαϊς χαϊ & έλουσα προςιννέπαν , ήγ. χαϊ άίχην άγ άλματος ούσα βιαπριπής, 
χαϊ & έλουσα φ&έγξασ&α* χαϊ μή δυναμένη, άαυνόέτως ο*έ το προς*ννέπ**ν 
& έλουσα ϋρηχιν. Τα ίξής άέ δήλα, ογ» πολλάχις ϊμιλπιν έν τοΖς ουμπο- 
βίο»ς χατά τους οϊχονς τον πατρός αυτής, χαϊ τιμίαν έποία τήν ζωήν 
τοϋ πατρός αυτής έν τή φωνή τή παρ&ινιχή άο*ονσα έν τοϊς (ΰπόχοις 
οπονόαίς χαϊ (υωχίαις. οϋτω γαρ όέον (ΙπιΖν, ο όέ τον αΙώνα ϊφη τρι- 
τόαπονόον χαϊ ίυποτον. ήγ. ξηλωτον έποίη τον έαυτής πατέρα <Γ»ά τ^ς 
ωο*ής αυτής. Ε&ος ο*ι ήψ ώς ϊοιχ*ν άόΐιν τ* χαϊ όοχΐΖα&αι τών βαο*~ 
λέων τάς θυγατέρας έν τοΖς ονμποσίοις. όήλον όέ έατι το ντο έντ(ΰ&(ν τ* 
χαϊ έχ τής όρχηοαμένης Ήρωίιάάος. Ρ. (Ημ.). 34 Τά ί-ν&ιρ οντ* ιιδορ οντ* ιρρίπω' 
τίχραι δ* Κάλχαρτος ον* άχραντοι. 
ΔΊ*η δί τοις μέρ πα&οΰσι 
μα&ίϊρ *πιρρίπα· τό μέλλον 
*π*1 γίροιτ* αν κλ</οΐ£· προ γαιρίτω' 
ϊσορ δέ τω προστίραρ* 
τορόρ γαρ ήξα σνρορ&όν ανταΐς. 
Πίλοιτο δ* ονρ ταπί τοϋτοιαιρ ινπραξις, ώς Φίλα 
230 τόδ* ά/χιστον 'Λπίας 222. — Ύ Αντ. χώλ. *α' Υ. 

(222) τά ό' ϊν&. τά ί*τ*ν&ι* , τά'ίζης Ρ. — Ι&ιαοάμην Ρ. — 
ίνν. άιά τό άπάν&ρωπον **»α* την οφαγψ>. Μ. Ο. V. Κ. (ςώ ·<1 «»ίο» 
ΓβΓβΓΐ) λίγια Ρ. 

(223) Κάλχ. τον Ρ. — α χ ρ. άτίλίΟτο*, άλλα τ(λ<&ήοοντα* Ρ. 

224. άίχα (η βαρΓ.) Ρ. — πα&ονο*ν Ρ. 

(224) ά ί κ. ή άιχαιοσννη Ρ. — τ ο» ς* τοις μίν πιπονθ·6θη η όίχη άί- 
(Ϊομ)* τό μα&ιΐν όίχην γαρ άόντις μαν&άνονα* τό μίλλον Μ. Ο. V. Κ. 
Ια Μ&το. τοΓς μΙ* πο&οοιψ' ίη Ρ. τοΓς π«πον&όσ*ν , φηθ*γ , η όίχη — μαν- 
Φάνουσ^ν. (Σχ. π.) 

225. Ιπιρρίπ** το μΐλλον Μ. Μ&το. Θ. Ρ1. Α. Τ. V. Ο. ϊπιρρΐπι*. τό 
μ. Ρ. — τόό*( προχλν«*ν Ο. 

(225) μα&. το Ρ. — Ιπ. ήτοι> όϊάωα* Ρ. 

226. Ιτηγίνοίτ* (οοργ. βχ ίπ*γΙνοτ') Μ. ίπ*γίνο*τ' άνχλίοις Μ*ιό. * Ιπ*- 
γΙνο*τ* άνχλνοις Κ. άν χλνοις» προχα*ρίτω Ρ1. Ρ. 

(226) χ Α. άκονσαις Ρ. — προ χ. φ&αρήτν τό μίλλον Ρ. ονναπτ* τό 
π ρο χαιρίτω *1ς τό προχλνα* ΚΙ. 

(227) ο* <· γαρ Ρ. — τώ π ρ ο α τ. ό γαρ προγηύοχων τό μίλλοτ χαϊ προ- 
οτινάζ» Ρ. V. 

228. αννορ&όν ανταΐς Μάγο. Κ. ανν όρ&οναντα*ς Β. ανναρ&ροψ άνταΖς 
ΡΙ. όνταΐς Ρ. V. α Ιβ£. οννορτον ανόαΖς. 

(228) τ ο ρ. φανίρόν Μ. Ο. Ρ. V. Κ. τό πιπρωμίνον φανιρον Κ. 
(ηαί 4·1η ηβΒβΙ) Μ. Ο. V.— ηξ. τό μίλλον Ρ. — ονγαρ&ρ. σννηρμοαμίνο* 
βοαϊς χαΐ &ρήνοις. οννίξηΟίς Ρ. 

229. πίλο* ό' οίν Μμο. Κ. 

(229) π 4 λ. γίνοι,το Ρ. — τάντί τον τ. ήγ. μιτά ταντα, τά #Σ»/ς Ρ. — 
/νπρ. ινπραγία. Μ. Ο. Ρ. V. Κ. — ώς· χα&ά Ρ. 

(230) α /χ. τό σνγγΐηχόν Μ. Ο. V. Κ. ηγ, ήμιΐς τό ονγγινιχόν, ηγ. οί 
όμόφνλο*. Ρ. — *Λπ. τής Πίλοποννήαον Υ. % 35 

γαίας μονόφρουρον ιρχος. 

"Ηχω αιβίζων σον, Κλυταιμνήστρα, κράτος- 
δίχη γαρ εστί φωτός αρχηγού τίαν 
γυναιχ* ίρημω&ίντος άραινος &ρόνου. 
Συ 5' ιίτι χιδνόν εϊτ( μη πιπυσμίνη 
ίΰαγγίλοιαιν ελπίσιν ^υηπολίΐς, 
χλχίοιμ* αν *υφρων ουδί σιγώαη φ&όνος. 

Κλ. Ευάγγελος μίν, ώςπιρ ή παροιμία, 281. ϊρκος Ρ1. Ο. Α. 

(231) γαίας, γης ¥, — μον. ιπ<ιδή μόνοι γίροντις ίφίλααοον την Ελ- 
λάδα Μ. 6. V. Κ. ή γ. ήμίϊς οί καταλίΐφ&ΐντις μόνοι ιίς ψρονράν τι]ς 
Χ^ρας Ρ. 

282. Κλνταιμήοτρα Μ. Μ&κ. 

232. — Αί ίξης ανται ονστηματικαι (ονστημάτων V.) πιρίοάοι στίχων 
ιίοϊν Ιαμβικών τριμίτρων άκαταλήκτων ςζ' , ων τιλίνταϊος χάρις γαρ 
ο ι) κ άτιμος/ Χ ργιο&αι (ιίργααται V.) πόνων. ΈπΙ ταΖς άπο&ίαιοι 
παράγραφος κ αϊ Ιπϊ τω τίλιι κορωνϊς ίίςιόντος (κορ. ίατι τον V.) χορον 
Ρ. [Ήμ.) V. Εϊσθ·<θις διπλής αμοιβαίας οννιχονς καΐ μονοστροφικης- οί 
δί ατίχοι <Ιοϊν Ιαμβικοί τρίμιτροι ακατάληπτοι ς£' . ϋίηά. (ηοη 1β£. ίηΡ.) 
(282) η*, ηλ&ον Ρ. — α β. τιμών Ρ. — Κ λ, ω ¥. ^ 
(233; δίκ. δίκαιον Ρ. Ιη Β. »ά·0Γ. γνώμη. — φωτ. άνδρός Ρ. — αρχ. 
βααιλίως Ρ. — τίιιν τιμάν Ρ. 

(284) ίρ. ηγ. άποδημονντος βααιλίως Ρ. ηγ. ίρήμου καταληφ&ίντος 
(χαταλίΐφ&ίντοςΥ.) τον &ρόνον τον βααιλίως, ώς άποδημονντος ίχ/ίνον 
παρόντος μίντοι οι) δ*ΐ ίντνγχάνιιν αντί; πάντα και τον τυχόντα. Ρ. 
{Σχ. π.) V. Ιη Μ. ΜβΓε. Ο. Κ. ί&ηΐυιη παρ. — σνντνγχάνιιν αι·τ?;(Κ. «ι ταΓς). 

235. ό* *ϊτ* Μ. (οογγ. βχ δ' <Χτο). 

(285) κ(ύν. αγαθόν Ρ. — μψ ηγ, κακόν άκοναααα (οογγ. άκοίαονσα) V. 

236. /ναγγιλλοϊαιν Α. — ίλπϊα/ιν Μ. Μηγο. 

(236) (ναγγ. ηγ, καλην άγγιλίαν προςδοκώσα Ρ. — &νηπ. πιρϊ &ν- 
αίας διατρΐβίΐς Ρ. 

237. οιγώιοη ΜβΓε. οιγωοη Ο. 

(237) * λ. άκοίααιμί αον Ρ. — *ι>'φ(>. καλώς φρονοϋοα Ρ. — α ι γ. ηγ. 
ιϊ μη &ίλ(ΐς {Ιπΐϊν, ον μίμψαίμην αν (ονκ Ιμιψαίμην άν Μ.) Μ. Ο. Κ. 
V. Κ. (<}θϊ Α(1 κλ. άν ίύφρ. ίβΐ* &άβΟΓΪρ8ΪΙ). 

(288) ίναγγ. καλά άγγιλοναα Ρ. — ή παρ. ό παλαιός λόγος Μ. Ο. 
παλαιός λόγος V. λίγη δηλονότι Ρ. 36 "Εως γίνοιτο μητρός Ενφρόνης πάρα· 
240 πιχίσχ δι χάρμα μιΐζον ιΧπίδος χλιίέΐν 

ΙΙριάμου γαρ ήρήχασιν ^Λργιίοι πόλιν. 
Χο. Πώς φής; πίφιυγ* τονπος *£ απιστίας. 
ΚΧ. Τροίαρ Αχαιών ονσαν η τορώς λέγω; 
Χο. Χαρά μ* νφίρπΐΐ δάχρνον ίχχαλουμίνη. 
Κλ. Εν γαρ φρομοΰμτος όμμα αοΰ χατηγοριϊ. [288] Ευ»τ. αά Λ I, 9 ρ. 22, 33: παρίοιχι όί πάντως τη τον Σοφο- 
χλίονς ίννοία (Ττ»ο1>. 94) χα\ ΛΙοχνλον ί* 'Λγαμίμνονι το- ιίάγγ*λος 
ήώς γίνοιτο μητρός ινφρό*ης πάρα, 'Λς γαρ ίχ ννχτος ήλιος, 
οντω καϊ ηώς (νφρό*ης. 

239. /«ς Μ&το. 

(239) #«ας· ή ήμίρα Ρ. γ / ν. ηγ. γίνοιτο χαλή ή ήμίρα, ωςπιρ *«1 
η τνξ ή αντή* γ(*νήθαοα Ρ. Ιη Μ. Ο. Κ. V. 1*ηΙυπΐ γ(*. χολή ήμίρα, 
ωςπιρ ή *νζ. 

240. πινοη Ο. Α. Κ. 

(240) π (να. άχονοη Ρ. — χάρμ. χαρά* Ρ. — μ**ζ. ηγ. μ*ϊζο* τον 
ϊλπϊσαι τι*ά άχοίσαι τοντο. ηγ, νπιρίλπιάα (I νπίρ ίλπίάα) Ρ. 

241. ηρήχααι* Ρ1. 

(241) ηρ. ίχράτηαα* Ρ. 

242. φης («χ. ζΐ. βχρ.) Μ. φης Μ»Γ0. φης Ο. φής Ρ1. Ρ. — Ιξαπιοτιίας Α. 

(242) φης· λίγας Ρ. — πίφ. την άκοήν Ρ. τοντο παράτα ποίο* αι 
ϊπος φνγι* ϊρχος 00 όντων; (II. IV, 850) ηγ. ίξ» τ^ς άχοης μον, Ιξ άπι- 
ατίας 6 λόγος οον γίγονιν Ρ. (Σχ. π.) 

243. Τρόα* Β. — λίγω. Ρ1. Ρ. 

(243) η. όντως Ρ1. Ρ. — τ ο ρ. άλη&ώς Ρ. όπως άλη&ώς λίγω τη* 
Τροίαν ονααν τών * Αχαιών, ηγ. άλη&ως λίγω χρατηΟ-ήναι τη* Τροία* 
νπό τών *Αχαιών Ρ. (Σχ. π.) 

(244) ν φ. ί* ψνχη γίν/ται Ρ. — όάχρ. ίχχ. τινίς γάρ χαΐ άπό χαράς 
άαχρνονοιν Ρ. 

[244] Ευβτ. αά Οά. XIX, 471: τη* ό" άμα χάρμα *αϊ άλγος ϊλί 
φρι να"] 8Θί* λαβών, φαοι, Σοφοκλής ϊφη' ώς χάρμα νφίρπ*ι ά ά- 
χρνον ίχχαλονμ(*ον. — δοίοΐ. 1. 1. Σοφοκλής· ώς χάρμ 1 ν φ ί ρ~ 
πι* όάχρνον Ιχχαλον μ(*ον. Αΐίυβ αρ. Η. Σοφοκλής· χάρμα νφίρ- 
π* ι όάχρνον Ιχχ αλου μίνη. ΡογΙαμθ ίβπιβη δορίιοβίίβ ηοηεη ΓβοΙβ ρο- 
•ίΐυηι, ςοϊ Αειοΐιγίί νβΓβυηι ηιιΙ&Ιυιη βααιη ίεείΐ. ΟΓ. ΕυΓ. ϊτ. 1054. 

(245) #ν γαρ φρονονοης. ηγ. το ομμα αον άίίχνναί 0( προς το /ν- 
&νμον β*ατ(&(ϊααν άπο φρονήοιως Ρ. ϋίξΐίΐίζθοί \ογ Οοο^Ιε 37 Χο. Τί γάρ τό πιστόρ ιστί τωρδί σοι τίχμαρ; 
Κλ. * Εστίν τί δ* ονχί; μη δολώσαρτος &*οΰ. 
Χο» Πότίρα δ 1 όνιίρων φάσματ* ίνπα&ή σέβιις; 
Κλ. Ον δόξαρ &ρ λάβοιμι βριζοϋσης φριρός. 
250 Χο, *Λλλ* η σ' έπίαΡίΡ τις άπτιρος φάτις; 
Κλ. Παιδός ρίας ως χάρτ* ίαωμήσω φρίρας. 
Χο. Ποίου χρόρου δί χαΐ π*πόρ&ηται πόλις; 
Κλ. Της ρνρ τιχοϋσης φως τόδ* ινφρόρης λί/ω' 
Χο. Και τίς τόδ* Ιξίχοιτ* &ρ άγγίλωρ τάχος; 
Κλ. "Ηφαιστος "Ιδης λαμπρόρ ίχπίμπωρ αίλας. 246. τί γαρ (αΙτ. *«. βχρ.) τό Μ. — Ιατη Μ Μ*. Β. Ιοτ* Β. ΡΙ. Ρ. 

(246) γαρ. Μ Ρ. — τωψί*· ων λίγης Ρ. — τ 4 χμ. οημιΐον Ρ. 

247. ίβτ*». τί ό' ούχ* ΡΙ. Μ»κ. Β. Λτγ». τί Β. 

(247) ϊοτ. σημιΐον Ρ. — ούχϊ' ονχ ϊατιν Ρ. — μη δολ. «I μηπω 
&*ός μ* άπατφ Μ. Ο. V. Β. όολιρώς άπατήοαντος Ρ. — &*ον· τινός Ρ. 
βΐ μη τις &*ός μβ άηλονότι άπατα, οημιϊον άλη&ίατατον ϊχω ?.(Σχ.π.) 

248. ιύπιι&ή Μ. Μβτο. Β. (ίη Μ. α>πτ. βχ ίύπιι&ιι). 

(248) ποτ. ποίον ίατι Ρ. — ό ν. ήγ. όνήροις χατίπ/ία&ης Ρ. — α 4 β. 
τιμάς Ρ. 

249. βριζ νΟης Μ«το. 

(249) ού άόζ. ηγ. ον άοξάαη τις πιρϊ ϊμον , ως ρα&νμως ίφνίαττον 
Ρ. (ΙοςηϋοΓ ίη Ρ. άγγ. ψν.). — βρ. νυοταζονϋης (ΡΙ), ήτο* χοιμωμίνης 
Ρ. βρίζβιν χνρίως το μβτά βοράν χαϊ τροφην ΐζ*ιν, δ /στ» χοιμάο&αι 
Ρ. (Σχ. π.) 

260. άλλ' η' Β. άλλ* η' ο' Α. 

(260) η. άρα Ρ. — Ιπ. Χανιν , ινφρανιν Ρ. — απ τ. χονφη Ψί. Ιοόπτι- 
ρος, Μονφη. Μ. Ο. V. ή ανιν πτιρων ταχίΖα φήμη Ρ. 

[250] Ηΐβ. άπτιρος· αίφνίάιος παρά Όμήρω. ο προςηνης χαϊ ταχύς. 
ΑΙοχνλος 'Λγαμίμνονι. αίφνίόιον. 

(251) **άς· ν<αράς Ρ. — ώς· ωςπιρ Ρ. — χάρτ\ λίαν Ρ. — ίμ. 
ίμίμ*ω, ίλογίΰω Ρ. — φρ. Ιμον Ρ. 

(252) ποίον, ίπΐ Ρ. 

(253) της. ίπϊ Ρ. — φως. ηγ. την παροϋοαν ήμίραν Ρ. — *νφρ. 
νυκτός Ρ. 

(254) Ιξίχ. χαταλάβο* Ρ. 

255. Ιη Μ. βχρπηοΐο Κλντα$μ. βοηρίοη άγγ. 

(256) "Ηφ. *Ι*. ηγ. πυρ τον ορονς Ρ. - Ίά. ορος ΡΙ. ίμήνν<α τοντο 
άηλονότ* Ρ. — α Η. φως Ρ. 38 

φρυχτός δε φρυχτόν δεύρ' άπ* αγγέλου πυρός 
επεμπεν ν /0η μεν προς Έρμαϊον λεπας 
Λήμνου· μεγαν δέ φανόν εκ νήβου τρίτον 
^Λ&ωον αίπος Ζηνός έξεδεξατο' 
260 νπερτελης τε, πόντον ώςτε νωτίσαι, 

ισχύς πορευτοΰ λαμπάδος προς ήδονήν 
πεϋχη το χρυοοφεγγες ως τις ήλιος 256. ά.τ* άγγίΧον Μ. Μλγο. Ιη Μ. ρ ίη νατς. 

(256) φς. ηγ. πνρσός Ρ. — ό ι ν ρ\ ίπαί&α Ρ. 

[256] ΕΤΤΜ. Μ. ρ. 7, 16: ΑίΟχνΧος ϊν Άγαμίμνον* ιόν ι* όιαόοχης 
τχνραον άτ' άγγάρον πνρός ϊφη. Οί. ΒίΚΚ. Αηβοά. ρ. 212, 5. — 8υΐΟ. 
άγγηρον ο* ικ όιαίοχής γραμματοφόρον οΐ όί αυτοί χαϊ αοτάνάαν τά 
όι ονόματα Πιραιχά. ΑΙοχνΧος * Αγαμίμνονν φρνχτός β ι φρνκτόν 
άίϋρ' άπ' άγγάρον πνρός ϊπιμπιν. Οί. Ββκκ. Α», ρ. 826, 13. — 
Ευβτ. αά Οά. XIX, 28 ρ. 1854, 26: παρά τω αι τώ Μ ποθητή ϊν 'Αγαμί- 
μνονι-χαΐοΐ άγγάρον χίϊντα», λ^»ς φανιράς Πιροική' φρνχτός φρνκτόν 
όίύρ' άπ* άγγάρον πνρός ϊπιμπ*. Τοίοντον άί το τώ* φανών. 

257. ϊρματον Β. 

(257) Έρμ. ορός Αήμνον (Μ. Ο.), «V ό) Ιτιμάτο 6 Έρμη* Ρ1. Ρ. V. — 
Χίπ. άχρυ)τηρ».ον Ρ. 

' (258) φαν. τήν Χαμπάάα Μ. Ο. Χαμπάβα V. Κ. — ν ή α. τής Αήμνον Ρ. 
[258] Λτιιεμ. XV, ρ. 700·: πρότιρος Μ τούτων (ΜβηιηάβΓ βΐ ΒίρΙιίΙΐΜ 
ηιεηαοΓ&Ιί 0Γ»ηΙ) ΛΙοχνλος ίν 'Λγαμίμνονι. μίμνητα». τον π αν ο ν. 

(259) "Λ&ωον. ηγ. ό "Λ&ως Ρ. - αίπ. νψος Ρ. 

[259] 80ΗΟΙ,. νιοτ. αά Π. XIV, 229 ί£ 'Λ&όω]. Ά&ως όρος *ν Θράκη 
μΐγα τι χα\ νφηλόν — τιμάτα» ό Ζ(νς ίν αν τ ω. ΑΙοχνΧος Άγαμίμνονν 
'Λ&ΪΑον αίπος Ζηνός ίόίξατο, Τοντο ό* τό όρος οτάάια τρ*αχόο*α 
Αήμνον άπ«χόν οχιάζίί αντήν. 

260. ί·π*ρ τ*Χηοτι Μ. ν.τίρτίληστ* Μ&ΓΟ. νπιρτ*Χης τι Β. — πόντων Α. 

(260) ίπιϊρ ϊΧης τ*, ίπιρ τόν ΈΧΧήςποντον Ρ. οημιϊωοαι., ώς ή 
"Ελλη ιό κίριον <Γ*:τλασιά£οΐ'σα τό λ προς όιαοτοΧην της &/ρμαίνονοης 
ϊλης, απΐβαΧ* ννν αντό όιά μίνρον ανάγκην τό ό*ϊ νπ*ρ προςϊΧαββ τό 
ι' άιά την αντήν αϊτίαν. Ρ. {Σχ. π.) — ν ω τ. νπιρβήναι (Μ. Ο. Κ.) τά 
γωια Ρ. υ.τΐοω άφιΐναι , ήγ. χατά τά νώια' χατά τά νώτα γάρ άφνιται. ό 
Έ/.λτ,αχονΓος τοις ίγγίααο* τω "Λ&ωνί. Ρ. (Σχ. π.) 

(261) ίοχ. μιγίοιη τίίχη, ίοχνς πνρός. Μ. Ο. V. Κ. όίναμ*ς ίατί Ρ. — 
π ο ρ. της ¥. τον <χ όιαόοχης ποριχ'ομίνον πνρσον καϊ ηόονην φίροντος Ρ. 

(262) π/ίκη. ή Ρ. — τό χ ρ. τό Χαμπρόν Ρ. 39 

σίΧας παραγγιίΧααα Μακίστου σχοπάς 

δ δ* ούτι μίΧΧων ονδ' άφρασμόνως ϋπνω 

νιχωμ*νος παρηχιρ άγγίΧου μίρος- 

ίχάς δέ φρυχτοΰ φως Ευρίπου ροάς 

Μισσαπίου φϋΧαξι σήμαινα μοΧόρ. 

Οϊ δ* άρτΙΧαμψαν χαί παρήγγαΧαν πρόσω, 

γραίας ίριίχης Φωμόν αψαρτις πυρί' 268. ΛΓαχίστον, Μ. Ματο. Β. — , Μαχίστον οχοπάς, Κ. — {γράφιτα* αχο- 
πάς. 81βρΗ. ρ. 378). Ρο·1 οχοπάς 1. βχβϋϋ ήχβ* προςαιΦρίζ ονοα πόμ- 
π* μον φλόγα. 

(288) ο {λ. αϋτον Ρ. — παρ. ήγ. ψ&άαααα Λο τον φωτός Ρ. 6 βΐάως 
πως Μγιτα* παραγγίλλαψ τό βρέφος βϊς παϊόα χαϊ τόν παϊόα ιΐςάνόρας, 
οΐό* χαϊ πως λίγιτα* 6 ιχ τον Ά&ω πνραός παραγγιϊλα* ίΐς τάς οχοπιάς 
του Μαχίατον, όρονς Εύβοιας, παρήγγαλ* γαρ πάντως ίχιϊοι , οία τ#- 
&(αμίνος τοις !χ*ϊ φνλαξη Ρ. (Σχ. π.). — Μ αχ. Μάχκπον όρος Εύ- 
βοιας Μ- Θ. όρος Ευβοίας Ρ1. Ρ. — αχ. τάς αχοπιάς Ρ. ή π«νχη, φηοί* , 
Ιαχνς τ»« χαϊ δνναμις Ιστί της λαμπάάος, ήτοι τον πνραον , παραγγβίλααα 
χαί φ&άαααα τάς αχοπιάς τον Μαχίατον όρονς προς ήόονήν ήμιτίραν όιά 
τό ιΰάγγιλος *»*α» ώςτηρ τ»ς ήλ*ος πΐμπων δηλονότι το χρυαοφαΐς χαϊ 
λαμπρό* αίλας αυτής. Ρ. (Ήμ.) 

264. δ ό' ουτί β. 

(264) ό ό 3 - ο τόπος Μ. Ο. ήγ. ό Μαχητός Ρ. - μίλλ. βραόννωνί.- 
άφρ. άνοήτως, άμιλως Ρ. 

(265) ψ » χ. ήγ. ήττη&«ίς ρα&νμί» Ρ. — παρ ή χ. άτ<Λ*«ρ*ν Ρ. — άγγ. 
μ {ρ. ήγ. τό αγγιλος χαϊ αυτός §φ μϊρι* φανήναι. Ρ. χοινόν τό ϊπιμπιν. 
Μ. Θ. (ΟΙ. »ρβ€ΐ*1 νβ. 267). 

(266) ίχ. μαχράν Ρ. - «Τ*, γαρ Ρ. 

267. Μ<οααπίαυ-μολόν Μ»π>. Ε. Μιασαπΐον Κ. (ίη δε*. 1. Μίοσάπον). — 
μολών Ρ1. 

(267) Μ (α α. ΜΙαααπον (Μιοάπιον V.) όρος μιταξν Ευβοίας χαί Βοιω- 
τίας Μ. β. V. Β. Μβοαπίον όρος Ρ1. όρος — Βοιωτ, Ρ. — φ ν λ. τοΖς 
Ρ. — Ο η μ. όιιχψχα* Ρ. — μ ο λ. ίλ&όν τό φως Ρ. 

(268) οί ά\ οϊ φίλαχβς Ρ. — παρ ή γ γ. ιφ&αοαν ο**ά τον πνρός Ρ. — 
π ρ. ϊμπροο&ιν Ρ. 

269. Ιριίχης Μ. (οοπτ. βχ ιρίχης). — Φωμόν (βχρηηοΐο · ιαρ. ω) Μ. 

(269) γρ. παλαιάς Ρ. — ίρ. (Ιάος φ ντον Ρ. — &ωμ. αωρόψ Ο. Ρ1. Ρ. 
V. Κ. &ωμόν. αωρόν (ς ·αρ. οΙγ. ν) Μ. (βά άβχΐηη ^ω^ός· στρατός (ψ ·ορ. 
ηΐτ. ς), Ηά βχρυηοΐ*. ΡογΙ. 1. άτρωτος). — πνρί. Ρ. 10 270 βΰίνουσα λαμπάς ί' ούδίπω μανρουμίνη, 
ύπιρΰοροΰοα πεδίον *Λαωπού δίχην 
φαιδρής σελήνης, προς Κιθαιρώνος λίπας 
ήγ*ιρ*ν άλλην Ιχδοχήν πομπού πυρός. 
Φάος δΐ τηλίπομπον ούχ ήναίνετο 
φρουρά, πλίον χαίουσα των ιϊρημένων 
λίμνην δ* ι'πίρ Γοργώπιν ϊσχηψιν φάος, 
ορός τ' ίπ* Λιγίπλαγχτον *£ιχνοϋμ(νον 
ώτρυνε &*σμόν μη χαρίζισ&αι πυρός. 
Πίμπουοι δ* άνδαίονης άφΟόνω μίνιι 

280 φλογός μίγαν πώγωνα, χαι Σαρωνιχοΰ (270) α&. Ισχίονοα Ρ. — λα μ π. ήγ. 6 πνραός Ρ. — δ\ γαρ Ρ. — 
μανρ. άμανρν&ίϊοα χ αϊ οϊον άποκάμνονοα Ρ. οημ*ίωοα* δτ» άιχίβαλι τό 
5 δια ΤΟ μίτρον Ρ. (Ήμ.) V. 

271. παιδίον ώττον Μ»κ. ώ πον Μ. ώ.του Β. 

■ 

(271) ν π. ηγ. διαδραμονοα, διβλ&οναα Ρ. — π* δ. τό Ρ. — Άο. τον 
Ρ. ποταμον θίτταλίας Ρ. — δίχ. τρόπον Ρ. 

(272) φαιδρ. Ιαμπράς Ρ. — λίπ. άκρωτήριον Ρ. 

(273) ή γ. άναλάμφα* πιποΐηκιν Ρ. — ίκδ. διαδοχή* Ρ. 
274. ήνιναίτο Κ. 

(274) τηλ. τό μακράν πίμπον ίαντό Ρ. -— ονχ ην. αλλ 1 Ιπηνίιτα δη- 
λονότι Ρ. 

(275) φρ. ή τον Κιθαιρώνος Μ. Ο. V. Κ. (ςοί ίβ*4 αά πλ. χαίονοα ιΑνχ.) 
φυλακή λίγω ην ΙκιΖ Ρ. — και ο ν α. ηγ. χα* άλλοι φρνκτοϊ ίγίνοντο' ο ν- 
το» δί ήααν ΐζαιρίτοι οΐ ίν Κι&αιρώνι. Ρ. 

27β. λίμνην Μ. (ΟΟΓΓ. βΧ λήμνην). 

(276) «σχ. ϊπηλ&ιν Ρ. — φάος· ηγ. πνροός. Ρ. 
277. τ «V Κ. — Αίγιπλαχτον Ρ. 

{211) ΑΙ γ. όρος Μιγαρϊδος Μ. β. V. Κ. ήγ. της Μιγαρίδος, (ιςόαϊγίς 
πλανώνται Ρ. — ίζιχν. ήγ. φ&άνον Ρ. 

(278) ώτρ. παριχίνιι Ρ. — &ιθμ. νόμον , <#ος Ρ. — χ α ρ. τοΓς ίξής Ρ. 

(279) πίμπ. τοις ίζής Ρ. — άνδ. άναχαίοντνς Υ.— άφ&. πολλώ Ρ. — 
μίν. α&ίν(ΐ, δννάμιι Ρ. 

280. μιγαπώγωνα Β. 

(280) πώγ. ήτοι μίγαν πνρβόν Ρ. πώγωνα λΐγιι τήν (Ις ό£ν λή- 
γονοαν άκμήν τον πνρός. χαϊ ό πώγων γαρ <*ς ο|ν ληγιι, ώςπιρ και ίν 
ίνίρω (Ργοπι. 64) αν&άδη γνάθο ν την άκμήν ίϊρηχ* και οξύτητα της 
οφηνός Ρ. {Ήμ.) V. (ςαΐ ρπ» ίν «τ. ΙίλΙκΙ άλλαχον). — οημιίνσα* (δ* &άά. 41 πορθμού κάτοπτρο μ πρών* νπ*ρβάλλιιν πρόσω 
φλίχουααν ιιτ' ϊσχηψίν, ητ' άφίχιτο 
5 'Λραχναϊον αιπος, άστν/ίίτονας σχοπάς' 
χάπατ* ^Ατραδών Ις τόδέ αχήπτιι στί/ος 
φάος τόδ* ούχ άπαππον * Ιδαίον πυρός. 
Τοιοίδ' Έτοιμοι λαμπαδηφόρων νόμοι, 
άλλος παρ* άλλου διαδοχαις πληροϋμινοΐ' 
νιχά δ* ο πρώτος χαΐ τίλιυταΤος δραμών. 
Τίχμαρ τοιούτον σχίμβολόν γ< σοι λί/ω V.)» δτ» « τοίτου ωνομάο&η παρά το»ς μ*τιορολόγο*ς (μιτίωρολόγοίς V.) 
πωγωψ*ας άστήρ Ρ. (Χχ. π.) V. — Σ α ρ. Μίλητος (ΡΙ.) π<ρϊ Τροιζήνα Η. 
Ο. Ρ. Β. V. 

[280] ΡοΐΑ. II, 88. Ι* τή τραγωδία η άγων ηνρός ή <1ς όξν άνα- 

άρομή Της φλογός. 

281. χάτοπτρο* Μβ,ΓΟ. χάτοπτρον πρών ονπ*ρβαλλ" 6. χάτο πτροκον 
πιρβάλλαν Α. χάτοτπφοκ ού^ νπ. Τ. χάτοπτον Ο. 

(281) χάτοπτρον. το Ρ. το χατόψιον Μ. Ο. Κ. V. — π ρ. την ΙΙοχήν 
Ρ. — νιι* άκλ&ίΐν Ρ. — λτ^. ϊμπροο&ιν Ρ. π4μπονο* ©V, φηο>, πώγωνα 
μίγαν φλογός, η γ. μιγάλην φλόγα, φλίγονααν χαϊ λάμπονααν ωςτ* νπιρ- 
βάλλαν πρόσω, ήτοι ό*κλ&<ΐν, χαϊ τον πρωνα τον Σαρωνιχον πορ&μον. 
τό χάτοπτρον λ4γω, ήγ. τον διαφανή χαϊ π*ρίβλβπτον *1 βονλι*, τον 
πρώνα λίγι , τον Σαρωνιχον χόλπον άηλονότ*. τό χάτοπτρον τον πορ- 
θ-μον, ήτοι τον άντ*χρν χιίμινον χαϊ χατ' όφ&αλμονς ώς ίίπιϊν τον 
πορθμού. Ρ. ('!*>.). 

282. *ϊτ' — #?τ\ Β. Ρ1. Ρ. 

(282) φ λ. λάμπονααν Ρ. — ι α χ. ίπήλ&ιν Ρ. — άφ. Ιχ παραλλήλου Ρ. 

283. αΧαος (οογγ. βχ ϊπος) Β. αίτιος Α. — άοτνγιίτονασχόπας 6. όοτν- 
γιίτονα αχόπας Α. άατνγίίτονας σχόπας Ρ. 

(283) Ά ρ. όρος "Αργούς Μ. 6. Ρ). Κ. V. *1ς όρος "Αργ. Ρ. — α» η. 
νψος Ρ. — άοτ. ήγ. τάς πληοιαζονοας τω "Αργ α· Ρ. — αχ. σχο,τ»άς Ρ. 

284. ίς τόγί Μιτϋ. τό γ* Κ. γοο** <*σχ^'πτ<» Β. 

(284) αχ. Ιμπϊπτι* Ρ. — α τ. τον οίχον Ρ. 

(285) ο^χ &π. ού ΣΛον, άλλα σι/χ/ν/ς Ρ1. Ρ. V. 

(286) το»οίο". το»οντο» «Ιοιν Ρ. — <το»/*ο». πρόχαρο* Ρ. — λαμπ. 
ήγ. των τονς πνρϋονς ποιονντων Ρ. — νόμ. τό ΐ&ος Ρ. 

(287) €Γ»βο*. I» Ρ. — π λ. τ*λούμ<νοι Ρ. 

(288) ό π ρ. ό άρξάμινος ίν *Ιόη χαϊ Οημήνας ήμϊψ τοϊς ΐν τω Άρα- 
χναίω Ρ. 

289. το»οντο* Β. 42 290 ανδρός παραγγιίλαντος Ιχ Τροίας Ιμοί. 

Χο. Θιοΐς μίν αν&ις, ω γχίναι, προςηίζομαΐ' 
λόγους δ* άχονσαι τοιίςδ* χάπο&ανμάσαι 
διηνιχώς Φίλοιμ* άν ώς λίγοις πάλιν. 

Κλ. Τροίαν ^Αχαιοί τήδ' ιχους* ι ν ίμίρ*- 
Οιμαι βοήν άμιχτον (V πόλιι πρίπιιν 
όξος τ' άλίΐφά τ' ίχχίας ταντω χϋτιι 
διχοστατούντ* &ν ου φίλως προςιννίποις- 
χαι τών άλόντων χαΐ χρατησάντων δίχα 
φ&ο//άς άχονΊιν ϊστι συμφοράς διπλής. (289) τοιοίτ. τό Ρ. χοί,ψη. ΡΙ. — ανμβ. αημιΖον της νίχης Ρ. τονιο 
φηοί, παρήγγιιλ*ν ο Αγαμέμνων οΐμβολον ** Τροίας #»>α» τον τ«- 

λονς αντής Ρ. {Σ γ. π.). 

(290) παρ. ίΐπόντος Ρ. 

(291) αν&. ήγ. μ*τά ταύτα Υ. — π ρ. ίΓ*α την νίχην Υ. 

(292) άχ. αί. Υ. 

(298) ό*ην. οίί, ά*αμαχρον Υ. — ώς. ίνα Ρ. 
294. Τροίην Β. 

(294) ? γ. χατίγονοιν Υ. 

(295) άμ. μη ήνωμίνην άλλα άιηρημίνην Υ. — π 6 λ. τη Τροία Υ. — 
η ρ. άρμόξιιν, γίνιο&α* Υ. 

296. ίγγ4ας Ο. 

(296) ο ξ. λιίπι* το ώς ΡΙ. Ρ. — ο λ. ϊλαιον Ρ. - τα ν τ. ΙνΙ (I ί*)) 
Ρ. — χ ν τ. άγγ(ίω Υ. 

297. ό*γοτατονντ* Β. 

(297) ό*γ. μαγόμ(να ¥. — φ ί λ. προςφιλώς Υ. — αρ. *ΧτΓο»ς αν Υ. 

(298) άλ. πορ&η&έντών Υ. — χ ρ. νιχηαάνχων Υ. — ό ί γ. ό*πλώς Γ. 

(299) φ&. φωνάς Υ. — ανμφ. ϊνιχα Υ. — *»7τΑ. ήχο* της α\*ντνγίας 
απλώς (οί. 422.) Ρ. - (295-299): άμιχτον βοην λίγι>, ητοι, άιηρημίνην- 
ον γαρ όμοια ϊοτίν ή τών άλόντων βοή χαΐ τών χρατηαάντωγ. οΐ μίν γαρ 
Φρηνονοιν, οί ά( ίπινίχια αάονο* (οΓ. δοΐιοί 8(1 16). Θίλων όί 

την αντήν άιαίριοιν χο* μάγην , φηαϊν ώςπιριί ίν ίνΐ χντί* χαϊ άγγιίω 
ίχγίας όζος χαϊ ϊλα*ον, προςίίποις αν αντά, ηγ. χαλέαης ίι,γοστατονντα 
χαϊ μαγόμινη ον φίλως όλλ' Ιγ&ρώς όηλονότ*, τόν αντόν τρόπον χαϊ τών 
άλόντων χαϊ χρατηοάνιων τάς φωνάς ϊονιν άχονίΐν βιπλάς. χαϊ πώς ίξης 
λ4γ<*. Ούτω όίον *1π*ΐν την παραβολήν , ό άί ζινοτρόπως Ιπήνιγχιν άνιν 
τον ώς χαϊ ανη> τον τον αντόν τρόπον, ώςπ<ρ ήμ(Ζς ααψηνιίας ιΐρή- 
χαμιν ϊν/χα. Υ. (Ήμ.) 43 3 °0 Οΐ μέν γαρ άμφι σώμαοιν πεπτωχότίς 
ανδρών χασιγνήτων τ* χα» ψνταλμίων 
παίδες γερόντων ουχίτ* Ιξ ίλίυ&ίρου 
δίρης άποιμώζουσι φιλτάτων μόρον 
τονς δ* αϋτι ννχτίπλαγχτος ιχ μάχης πόνος 
νήατις προς άρίοτοισιν, ων *χ« πόλις, 
τάσσα προς ονδΐν 69 μίρ*ι τεχμήριον, 
άλλ', ως ίχαατος ϊσπααεν τχίχης πάλον. 
*Εν αιχμαλώτοις ΤρωϊχοΤς οιχήμααιν 
ναίονοιν ήδη, των νπαι&ρίων πάγων 

810 δρόσων τ' άπαλλαγίντες ως δυσδαίμονις 
άφϋλαχτον ινδήσονσι πάσαν *νφρόνην. ι 

(800) β* μίν. ο» άΧόνης Έ. — άμφί. πιρί Ρ. — πβπτ. τοίς σφαγεία 
χάϊ τί&νηχόαν Υ. 

(801) *αα. άόιΧψων Ρ. — φι» τ. των ί* τής αντής ψνΧής (1. φντΧης) 
η φντοαπόρων Υ. ον (άβΐ. ΙαοοΛ ΡλΙΒοΙ. ρ. 99) χατά τον φντάΧμιον άία 
ίνταν&α ή ίτνμοΧογία' ίχ τ-ης φνιΧης άί γίνβτα* φντΧάμιος (φντάΧμ*ος 
V.), ήγ. φντοαπόρος , χαΐ μιτα&ίοι* όιά χαΧΧι,φ&νίαν φντάΧμιος Υ.(Σχ.π.) V. 

(302) ίλ. άλλ' νπιζινγμίνης (?) τ»; άονΧιία Ρ. 

(303) ό ί ρ. ήγ. στόματος, από μίρονς Ρ. — απ. ΦρηνονΟ* Ρ. — μόρ. 
θάνατον Ρ. 

(304) τούς ά\ τονς χρατήααντας Ρ. — αν τ. πάΧιν Ρ. — ννχτ. Ιν 
ννκτί γαρ ίχρατή&η ή Τροία Ρ. 

(305) νήατβις' άοίτονς Ρ. — π ρ. άρ. ήτοί προς όίΐπνα. ά*ά το μί- 
τρον Ρ. — ών. βρωμάτων όηΧονότ* Ρ. 

(306) τάαα. άγα, Ρ. — π ρ. ήγ. ον προς τ» αημΐΖον χατ' ά\ίαν γιννό- 
μΐνον Ρ. 

307. ϊοπαοΐ Β. 

(307) β α π. Ηαβιν Ρ. — πάΧ. χΧήρον Ρ. 
309. β* νπαι,&ρίων δΰΐιηΐι. 

(309) ναι ο να. οίχοναν Ρ. — ν π. ά ίπαί&ρι-ο* χιίμινο* νφΐϋχαντο 
Ρ. — πάγ. ορών ή παγιτών Ρ. ή των ψνχρών Χ4γ9ΐ> παγ/τών, η των 
όρανών τόπων των νπό τον αΖ&ίρα όντων Ρ. {Σχ. π.) · 

(310) όρ. τών <ω&*νων Ρ. — άπ. ίΧ<ν&<ρω&ίντ*ς Ρ. — ώς όνοι. 
όντις πρότιρον Ρ. 6νν*ς πρότιρον άηΧονότ* όνςχνχιΖς, ννν όμιρίμνως 
ινό*ήοονα>ν Υ. (Σχ. π.) 

(811) β φ. άφοβον Υ. — β ν ά. νπνώοονοιν Υ. — *ί>φρ. ννχτά Υ. 44 Ει δ* ίναιβοϋσι τονς πολισσοϋχονς &*ούς 
τονς της άλοϋσης γης &ιών #' ιδρχίματα, 
ονχ &ρ γ* ΐλόρτες αν&ις αν Φάροκρ άν. 
"Έρως ίί μή τις πρότιρορ ίμπίπτβ στρατω 
πορ&ίΐρ ά μη χρη χίρδίΟιρ νιχωμίνονς- 
δ*ϊ γαρ προς οι'χονς ροοτίμον σωτηρίας 
χάμψαι διαχίλον &άτ*ρορ χώλορ πάλι ρ. 
Θίοΐς δ* άραμπλάχητος *ϊ μόλοι στρατός, 
820 ίγρήγορορ το πήμα τώρ όλωλότωρ 

γίροιτ' αρ, ιι πρόςπαια μη τϋχοι χαχά. 
Τοιαντά τοι γυναιχός *| Ιμοϋ χλϋοις' (312) * ν σ. ιναιβώς όιατ*&άοι π§ρϊ ίκίνονς Υ. 

(313) άλ. πορ&η&ιΐαης Υ. — Ιό ρ. χα&ίόρας, ναοίς Ρ. 
314. ονζάν ίλόντίς Η. — άν& αλοϊ ι ν ΛυΓ. 

(314) «λ. πορ&ήοαντ(ς Ρ. — αν&. πάλιν Υ, — ον' όή Υ. — &άν. 
ήγ. φ&αρ/ίίν όιά τήν άοιβίίαν Υ. 

(816) Ιμπ. ήγ. Ιμπίαο* Υ. 
816. πορ&ίΖν ΚΙ. 

(816) πορ&. ωςτι Υ. — ά μ ή χ ρ ή. ήγ. τά των &<ων ίάρνματα Ρ. — 
χίρί. ιν Υ. 

(817) πρίπο Ρ. 
818. χάμψαι Ρ1. 

(318) χάμφ. χλΖνα* λίγα Ρ. — Λ ι αν λ. ίπιιόή 6 άϊανλος όνο ϊχ<* 
οταόίονς, ών το» ϊτίρον όιήλ&ον ήόη (Ις Τροία* άνιλ&όντις , ό(Ζ λοιπόν 
χαϊ τον άλλον όι*λ&ιΖν, χαϊ νπονοατήααι προς τον οϊχον. Υ. (Σ χ. π.) V.— 
χ ω λ. ήτοι μΐρος Ρ. 

319. ό* άναμπλάχητος Ρ1. 

(819) άν. άναμάρτητος Ρ. — μ 6 λ. ίλίίαται Ρ. 

(820) I γ ρ. ήγ. ξ ων χαϊ μ{νον χαϊ άΛ άόόμινον «χ μιταφοράς των μή 
ΰπνονντων Υ. 

(321) γ 4 ν. ήγ. όιψιχως ϊοται τά χαχά τοΖς Τρωαίν Υ. — π ρ. πρό- 
οφαχα- ννν προςπαίααντα χα* προςχρονοαντα αντοΖς Υ. V. <1 μή πο&«ν 
ίλ&οι τοις 'Ελληαι χαχόν τ» *4ον ίπιλ&ονοης τηος ονμμαχίας τοΖς 
ΤρωοΙν ο όή χαϊ πτοηΜντις ϊοως δαον τάχος άποπλΗσονοιν Ρ. (Σχ. π.) 

322. τοιαντά το» Ρ. 

(322) τβ»αίιη· αίο&άνιτα* γαρ Μρ γνναιχιίαν φναιν ταντα 
ηγχών 6 ποθητής Υ. 45 τό 0' ίν χρατοίη μη διχορρόπως ΐδην 
πολλών γαρ ίσ&λών την ονησιν ί'ιλόμην. 
Χο. Γιίναι } χλγ' άνδρα σώφρον* ινφρόνως λέγεις- 
ιγώ δ* άχοϋσας πιστά σον τεχμήρια 
&εοι>ς προςειπειν εν παρασκευάζομαι- 
χάρις γαρ ονχ άτιμος ιϊργασται πόνων. 

Τ Λ Ζεν βασιλεν %*1 Ννξ φιλία, 
330 μεγάλων χόσμων χτεάτειρα, 

ητ* ίπι Τροίας πϋργοις έβαλες 
στεγανόν δίχτνον, ώς μήτε μεγαν (828) χ ρ. ηχώη Ρ. — «Τ» χ. άμφιβόλως, άλλα βιβαίως Ρ. — 14. &ςτι 
Ρ. αντο τό ιν Ρ. 

(324) ία&λ. όποιον χαϊ 6 νοατός Ρ. — τ ζ ν. την ώφίλααν Ρ. — 
άν&ίΐλόμην Ρ. δ γ» πολλά ν χρημάτων προχριτία ή δνηαις. ίί γαρ ίξ ων 
ϊχι* τ»ς άγα&ών οτηαίν τ*να μη λαμβάνι* , μάτα*α πάττ' αν ιΐη. Ρ. {Σχ. π.) 
Ιη Ρ. Λάίοτ. Οημικύτίον. 

(325) γ ν ν. ω Ρ. — «ο τ*, ην. ώς άνήρ αννίτός ίλαλήσας Ρ. — βύφρ. 
φρονίμως Ρ. 

(32β) π» στ. βίβαια Ρ. — τ* η μ. οημιΖα Ρ. 

(327) προς. ίπιχαλίοαο&αι , ίμνήααι Ρ. — κα^. ίτοψάζομα* Ρ. Α(Ιμτ. 
ίη Ρ. τό όχημα προίχΟ·ίθ*ς. 

328. <ΐ?/*σ£α». ΟΓ. ηιείι·. *ά η. 232. 

(328) ο ι) χ δτ. τ»μ»/*<»°» ?&φ ο» ##οΙ ^/ΐίίψαΐ'το ι^άς Ρ. V. 

329. — ΕΙρηται ημΖν ίν τω των 11/ροών δράματι πιρϊ τον ιϊδανς 
τούτου τον χορον {των χορών V.)* ομο$ον γάρ ίοτιν ίχιίνοις χαϊ τονιο· 
ί^ί» ρά^ «τ <ί?Χ7 οΰβτ^α ίπ*φ&(γματ*χόν , ιΐς όνο όιηρημίνον η/- 
ριόάονς πώλων άναπαιοτιχών ιβ 1 \ ίζής όι Ο ι ροφάς τρ«Ζς (γ' V.) καΐ άντ>- 
οι ροφάς τοΰαντας χαΐ ίπωβόν χαλιΖται όί ταύτα ίπτάς (ίπτά V.) 
ίπωόιχή. *£πΙ ταΖς άπο&ίοιο* παράγραφος* ίπ\ άι τω τίλ($ της ίπω- 
όον χορωνίς *αί παράγραφος. Ρ. (ΊΙμ.) V. Ό παρών χορός αι»νίθτηχ(ν ίχ 
χώλων ρλς' , ών τά πρώτα ιβ" άναπαιατιχοϊ όίμιτροι , τά άί ίϊής ρχό" χο~ 
ριαμβιχοί άίμιτροι , ών τίλινταΖος γνναιχογήρντον όλλντ αι χλι ός. 
ΏΊηά. (Ιη Ρ. ηοη Ιρ^ϊΙογ). 

(329) ν ν I. την ννχτα ίπ*χαλ*Ζται ώς ίν ννχτί της πορ&ήαως γινομίνης Ρ. 

(330) των μ 9 γ. ηγ. ήτις τά χτίαγα χαϊ τά χτήματα χαϊ τονς μ/γάλονς 
ημΖν παρίάωχας χόομονς των Τρώων Ρ. 

(331) ή %\ ήτις Ρ. — ϊ β. ίπί&ηχας Ρ. 

(332) στ. πνχνόν, Ιαχνρόν Ρ. — μίγ. ηγ. άνόρα ή' άρχοντα Ρ. 46 

μήτ* ονν παρών τιν* ύπιρηλίσαι 
μίγα δονλίίας 
γάγγαμον άτης παναλώτον. 
Δία τοι ξίνιον μίγαν αιδούμαι 
τον τάδί πράξαντ*, Ιπ* *Λλ*ξάνδρω 
τήνοντα πάλαι τόξον, οπως αν] 
μήτ* προ χαιρον μή&* νπέρ άστρων 
340 βίλος ήλί&ιον σχήψικν. 

Διός πλαγάν ϊχονσιν ίϊπιϊν 
πάριστι τοϋτό γ* ιξιχνινσαι 

(833) ν*αρ. το** νίων Γ. — νπ. άιιλ&ίΖν, Ιχφνγ/ΐν Ρ. 

(335) ν ά. γ γ. ίίχτνον Ρ1. Κ. V. — άτ. της συμφοράς λίγη, ητις πιρι- 
{σχ* πάντας Ρ. · 

[335] ΡοΐΛ. Χ, 132: τά <Κ άλιίως σχ<νη — χα) γάγγαμον άφ' ον 
χαί Αισχύλος τό όνςλντον κακόν η όυςίλιχτον ϊφη γάγγαμον α τ ης 
πανα λώτο ν. 

(386) £ /*. τον φίλιον Ρ. — α Ιό. νίβομαι, Ρ. 

(337) τι ρ» Ιπαγαγόντα Ρ. — % Α λ. παραβάντι τονς της φιλίας γόμους Υ. 

(338) τβίν. ιχτίίνοντα Ρ. — τόξ. ητοι την τιμωρία*, μιχαφοριχώς 
Ρ. V. τούτο Βμοιόν Ιοχι τω ίν ψαλμοΐς (VII, 12) ιίρημίνω· τό τόΐον «ντον 
ίνίτιινβ χαί ήτοίμααιν αντό' χαί /ν αντω ητοίμαΟί οχιίη &ανάτου. Έν- 
τιϊνη γαρ 6 &(ός τό τόξο ν α ν τον , τουτίστι την τιμωρίαν μ/ταφοριχως, 
ηαΐ την ρομφαίαν αντον ατιλβώοας ηαϊ &ήζας , ονχ ιύ&νς ίπιφίρη την ημών 
μίτάνοιαν ίχάίχόμίνος. μη ταίτον (1. τ αν τ ην) όί ώς *»χός ϊπιόη\αμΙνοις 
τά τι β(λη άφίησιν !φ' ήμϊν χαϊ ην πάλαι ρομφαίαν ίοτίλβωαιν. Ρ. (*&μ.) 

(339) χαιρ. τον πρίποντος Ρ. 

(340) τ) λ. μάταιον Υ. — αχ. Ιπΐλ&οι Ρ. 
341. πλαγαν {η βυρ. αίΓ. α βΟΓ.) Ρ. 

341. — Σνρ. χώλ. ιη' Ρ. Ένπν&ιν αϊ χατά σχίοιν άρχονται οτροφαί* 
και *ίοι της μ*ν πρώτης στροφής τά χώλα ιη' , χαί τά της άντιατροφης 
τοααντα· της β' ι^' χαϊ τά της άντιατροφης τοσαντα· τϊ ( ς τρίτης υμοίο)ς 
ιζ' χαϊ τά της αντίστροφης τοσαντα' της ό*( ίπωάον ι/' . ά χαί μπρηαης 
τοις προτίροις ίπόμίνος' ίΐαϊ γάρ ΐά μίν άντισπαστιχά , τά όί τροχαϊκά , 
τά ό*( £ο^««/*/?»χά, ιό όΐ ιαμβικά. Έφ' ίχάατης στροφές χαί άνιιαιρο- 
φης (1. ΙπΙ τί» τέλη ίχ. χτί.) παράγραφος· ίπΐ ΰί τω τ/Α*» της Ι.τωδον 
χορωνις χαί παράγραφος. Ρ. (Ήμ.). 

(341) / χ ου σι ν. τοις Ρ. — *».τ. τά αυμβά*τη Ρ. ηγ. ίχ .Υιός ϊπίίο&ην Ρ. 

(342) /£. άνιριννήοαι Ρ. ■ 47 

ώς ϊπραξιν ώς ϊχρανεν. Ονχ «φα τις 
&*ονς βροτών άξιονα&αι μίλιιν, 
οσοις ά&ίχτων χάρις 
πατοΤ&'· ο 3' ονχ (νσιβής- 
πίφανται δ* Ιγγόνους 
άτολμήτων "Αρη 
πν ιόντων μιΐζον η διχαίως, 
350 φλιόντων δωμάτων νπιρ φιν 

νπιρ τό βίλτιατον. "Εστω δ* άττήμαντον ωςτι χάπαρχιΐν 343. «φα (7 βαρΓ.) Ρ. — Η. οη. ρπαβ ώς. 

(343) ώς· όντως Ρ. — ΐπρ. ό Ζίνς δηλονότι ταύτα Ρ. — ώς. όντως 
Ρ. — ϊχρ. ίτίλ(α*ν Ρ. — ΐφα τ» ς. (ίττ( τίς Ρ. 

(344) ά{. ονχ α|*ο* χρίναν τονς &βονς Ρ. — μ (λ. φροντίδα ϊχον των 
άν&ρώττων ίχιίνων Ρ. 

846. 5σο»ς ά* ά&ίχτων Ρ. 

(345) ά&. τών ίιρών Ρ. V. 

(346) ηατ. χαταφρον<ϊται> Ρ. — ό ό*. 6 η ατών τά ίιρά Ρ. 
347· ίγγόνονς (η μι 1 , βορ. ρτίαβ ρ) Ρ. } γγ όνοις Υομ. 

(347) πΐφ. φανιρονς ττο*ον0* Ρ. — ο", ράο Ρ. — ^ΧΧ· άηογόνονς Ρ. 

(348) άτ. τάτ ί*ρων , «ίς α ον τολμά* τί χρή άα(β(ς Ρ. — "Αρ. τ/*β» 
τύ* μαχομίνων τοις Ιιροϊς Ρ. 

(349) Λ>. συνίζηση Ρ. — ί***»£· 7 ^**· 1 7 Γ0 * ^τ******* τον άιχαίον, ήγ. 
νηίρ το όίχαιον Ρ. 

(350) φ λ. φΑναροίκτωτ (Ρ.)· ονη^Ί/σις Ρ1· — δ ω μ. χατά Ρ. Ινταν&α 
το άτ ο λμήτων Ρ. — ν»τ. ο**ά μίαον άντί τον βαβαΐ Ρ. 

351. ώςτ' άπαρχ*Ζν Ρ/1, ώςτ* χάπαρχίΖν Ρ. 

(351) ν Λ", ^ρ. πλίον τον βιλτίστον , τοντίοτιν *£*» τον χαλον Ρ. — 
(347 — 351): ο» &ιοΙ, φησϊ , π/φακτα* χαΑ φανιρονς πο*ονσ» τονς Ιχ^όκοΐ'ς 
τώτ άύιβών τύν ανιόντων "Αρη μ*Ζζον (μ*ίζω V.) ^ δικαίως χατά τώ* 
δωμάτων τών άτολμήτων , η το* τύν (ήγ. V.) ν-Τίρ τό δίκαιον μαχομίνων 
τοΓς 1»ροΖς ο»χο»ς τώ* ^ίώ* (V.)· /»ς α ον τολμάκ τί /(^ άο/βίς' τών 
φλι όντων λίγω χαί φλναρονντων χαί βλασφημούνταν χατ' αντών. ίπίρ- 
φ*ν ψ νπιρ τό β{λτ*θτον, »;το» #ξα> τον β(λτίθτον χα\ τον χαλον χα* 
προςι^χοττος- ον γαρ χρή βλασφημ/Ζν , αλλ' νμν/ΐν τονς &§ονς. τό νπίρ- 
φίν δΐ δια ^ι/θοι> {Χρητα* άντϊ τον φιν βαβαί , ίχπληττομίνον οίον τον 
χορον Ιπί τή άοιβίία χαί βλασφημία ίχιίνων. Πώς ά* φανιρονς ποιονσιν 
αν τονς; τ*μωρονμ(νο*. τονς μίν γόιρ παΖάας τών /νθ*βών άγα&οΖς όμιί- 
βοντα*, τονς τών άοιβών χαί βλάσφημων τιμωρίας όηοβάλλονα*. 48 

«» πραπίδωρ λα χόρτα* 
ον γάρ Ιατιρ ιπαλξις 
πλοιίτου προς χόρορ άρδρΐ 

λαχτίααρτι μι/αλα Δίχας βωμόρ ιΐς άφάριιαρ. 

Βιάται δ* ά τάλαιρα πιι&ώ, 
προβουΧόπαις άφιρτος άτας· 
άχος δι παμμάταιορ· ονχ ιχριίφ&η, 
πρέπιι δι, φως αιρολαμπις, σίρος' 
860 χαχον δ* χαλχον τρόπορ 
τρίβω τι χαι προβολαϊς 
μιλαμπα/ης πίλιι 
διχαιω&ιΐς ιπιΐ 

χάνπν&ΐν ίμφαΪΥοχΌΐν ώς άα$βών βία παΖόις' ο**6 χαϊ χοιαντα πάαχον- 
ο»». Ρ. (Ήμ.). — άπ. άβλαβη Ιμέ Ρ. — άπ, βίαχιλιϊν Ρ. 

(352) 7% ρ. φρονήο/αις Ρ. 

(353) ϊπ. βοή&ιια Ρ. 

(354) τι λ. ηγ. ούχ ϊατ* προς χόρον πλοντιϊν τον άάιχον Ρ. 

355. μ* γάλα Ρ. ιαρ. βογ. μ*γάλως. Ιλ^. λίαν. — όίχας (·αρ. ι;) Ρ. 

(355) ίχλαχτ. άνατρίφαντ$ Ρ. — μ* γάλα. άντί μ*άς. Ρ. (·αρ. ·0Γ. μι ) 
■β€. ΗααρΙ μΐγάλως). — άίχ. β. ηγ. την άίχην Ρ. — ίΐς άψ. ηγ. ώςτι 
άφανή γινίο&αί χαϊ φ&αρήναί Ρ. 

366. — % Αντ. χώλ. >η Ρ. 

(356) βιάτ. βιάζ/ι Ρ. — τάλ. ά&λΐα Ρ. 
357. &νας (βαρ. η) Ρ. 

(357) προβ. ή προβονλινομίνη ττλοντήοαι τονς παϊδας Ρ. — άφ. άφό- 
ρηιος Ρ. ή της &ιης πη&ώ αφιρτος χαϊ αφόρητος χα\ βαρΐϊα ίαιϊν ηης 
/?»ά£ί» αντονς, πρόνοων άή&*ν τον ηλοντήαα* (πλοντίοα* V.) τονς παΐ- 
όας ηοιονμίνη Ρ. (Σχ. η.) V. 

(858) ώς αχ. ώςη/ρ Φίραπιία Ρ. — παμμ. πάνν μάταιον Ρ. — οι-* 
ίχρ. άλλα άήλον ίγίνιτο Ρ. 

(359) ο*ί. γαρ Ρ. — α I ν. το χαλ/ηώς λάμπον Ρ. — σίν. οίλας Ρ. 
τοντ* ίσο οίλας V. ή &ιραπιία τής ίπ&νμίας αϊτών άιάάηλος γίν*τα>. 
ώς φώς όί πρίπα το αΐνολαμπίς αντών οίλας Ρ. (Σχ. η.). 

(860) χηχ. ηγ. τον χαχν&ίντος χαί άμανρν&ίντος ίν τη ό<Γω Ρ. 
361. ηροαβολαΖς Ρββη. 81. 

(861) τ ρ. ίν Ρ. ηγ. Ιν 6άω προβίβλημίνον χαϊ ίρριμμίνον Ρ. 
(362) π 4 λ. νπάρχ» Ρ. 

(863) ό*χ. ηγ. σ%*α»ως τοντο πα&ών Ρ. 49 διώχίΐ παις πτανόν ορνιν, 

πόλ*ι πρόςτριμμ* αφιρτον Ιν&ίίς. 
Λιτά» 3' άχοι'ίΐ μίν οντις ΰιών, τον δ* Ιπίστροφον τώνδ* 

φώτ' άδιχον χαΰαιριι. 

Οϊος χαΐ Πάρις- ιλ&ών 

Ις δόμον των *Λτρ*ιδάν 
370 ή<*χνν( ξίνίαν τράπίζαν χλοπαΤσι γυναιχός. 364. πτανόν Ρ1. πτανόν (η ·ορ.) τιν* Ρ. ποτανόν Ρογ». 8ο!»αΙχ. 

(364) ά ». η'γ. όιώχων Χαμβάνα Ρ. — π α Ζ ς· τις Ρ. — π τ. ταχνν. πτίρωτόν Ρ. 

(365) πόΧ. τ»; αντοϋ παιρίάι Ρ. — π ρ. χαχίαν Ρ1. χαχόν τ* προςτριβιν 
αύτ$ Ρ. — αφ. όφόρητον Ρ. — Ιν&. Ιπαγαγων Ρ. — (368—365). ηγ> ωςπ/ρ 
τό φως φανιρόν $οτ* χαΐ ον δύναται χρνβηναι, οϋτω χαϊ ή ματαία αντών 
Φίραπίία δ(ϊχν\Ύαι. άχος άί (Ιπιν, Ιπ<ί βονΧόμινοι Οιρα/ίΐύοαι την 
προς μάχας χαϊ πολίμονς ορμή*, φααϊν δπ*ρ τοϊς παιοϊ χαταΧ«ίποκν 
πΧοϋτον. 'ΛΧΧ* ωςπ/ρ χαχός χαΧχός ίν όάω προβ*βΧημ{νος χαϊ ιρριμμίνος 
μίΧαίνιται χαϊ ϋιοϋται χαϊ το χάλλος άπόΧΧνοιν, οϋτω χάχίϊνος 6 ταύτα 
λίγων πίΧίΐ χαϊ νπάρχα μιΧαμπαγής, ήγ. μ(Χαίνιται χαϊ άμανρούται 
4ιχαιω&<ϊς, ήτοι διχαίως τούτο πα&ών, ίν τρίβω χαϊ Ιν προβοΧαΐς, ηγ. 
προβίβΧημίνος χαϊ ιρριμμίνος χαϊ χιίμινος ϊν τρίβοις χαϊ άΧΧοις τόποις 
νπαι&ρίοις, χαϊ ταΧαιπωρονμινος μίχρις αν τροπώααιτο τούς ίχ&ρονςχαί 
πΧοϋτον ί£ Ηίΐνων πορΐααιτο. "ΙΙςπιρ όί πόΧιμός τις άν(ρριπία&η <{ 
άφροοννης παιδός χαί μάχη οννιχροτη&η δια πιριατιράν η πίρδιχα χαϊ 
ίίραχα όιώζαντος τούτον χαί χαταοχόντος, χαϊ τ-ή τοντον προςιτρίβη πα- 
τριό* χαχόν τι όφόρητον, οϋτω χαί ΊΧίω σννίβη χαΧ/πόν τι χαχόν, 
άφροαίνης τον Πάρθος. Οϋτω δίον (ΙπίΧν τάς παράβολος, ό δϊ οννή&ως 
χαϊ ταύτας Ιξηνιγχίν δ(ΐνόν ποιών τον Χόγον χαϊ άααφή , όγχον $χ τούτον 
χαϊ μίγι&ος τούτω πιρι&ιϊναι βονΧόμινος' ϊ&ος γαρ τοντο τοις ποιηταϊς, 
ανγχιΐν την φράΰιν ίν τοις χοροΐς ωςτι δοχιϊν τον Χόγον ίχ πυΧΧών στο- 
μάτων προίρχ/α&αι. Οντος δ* μάΧιοτα χαϊ Πίνδαρος τοντο πο^ΐν ιί- 
ώ&αοί τω άάρω τόνω χαϊ ογχον φίροντ* χαίροντας. Ρ. ('///*·) 

(866) Α*τ. των ινχών τον τοιούτον άνόρός Ρ. — οντ. ονά(ίς Ρ. — 
ι π. τον ίπιοτριφόμινον ίΐς τά τοιαύτα Ρ. 

(367) φώτ\ άνδρα Ρ. — χα&. χαταβάΧΧιι, Ρ. 

368. Ι*8· ο Γα. 

(368) οϊος. ωςπιρ ην ΛΙον ίίπιΐν Ρ. 

369. ΡΙ V. ι Ις οίχον τον Άτραο*άν (ω βυρ.) Ρ. ό όμον τον*Ατ ρ ι ιό ά» Ο. 
(36β) % Ατρ. των Ρ. 

370. την Ιινίαν Ρ. 

4 50 Αιπονσα δ* άστοΐσιν άσπίστορας 
χλόνους λο/χίμονς τι και νανβάτας οπλισμούς 
ά/ουσά τ' άμτίφιρνον '/λιω φ&οράν, 
βίβαχ* ρίμφα διά πυλάν, . 
άτλητα τλάσα· πολλά δ* ϊστ*νον 
τόδ' ίννίποντις δόμων προφήται. 
'/ώ ίώ δώμα, δώμα χαί πρόμοι, 
ιώ λίχος χαΐ στίβοι φιλάνορις' 
πάριστι αίγας άτιμος άλοίδορος 
380 άδ ιστός άφιμίνων ιδίΤν (370) η ο χ. χατηοχνν/ν Ρ. — φιλιχήν Ρ. — χ λ. όρπαγαΐς Ρ. — 
γ ν ν. της Έλίνης Ρ. 

371. — Στρ. ίτίρα χώλ. ιζ' Ρ. 

(371) λιπ. ή Έλίνη Υ. — άστ. τοΓς ΐαντης πολίταις Ρ. — άοπ. 6ι 
άαπίόων χαϊ άλλων Ζήλων γινομίνονς Ρ. 

(372) χ λ. ταραχάς, μάχας Ρ. — ^ογχ. άιά λόγχης γινομίνονς Ρ. — 
νανβ. όιά νηών γινομίνονς Ρ. — όπλ. χα&οπλιομονς Ρ. 

(373) α γ. Ιαμβος Ρ. — άντ. ηγ. άντϊ προιχός φ&οράν χαΐ άπώλίίαν 
χομίαααα Ρ. (V. ΙιεΙλΙ χομίααααν). 

374. βίβαχιν {η ·υρ.) Ρ. — πνλαν (ων βαρ.) Ρ. 

(374) βίβ. όιήλ&* Ρ. — ςίμφ. *ϊ>χόλως Ρ. — πνλ. των της Τροίας Ρ. 

(375) άτλ. ηγ. άτόλμητα Ρ. — τ λ. τολμήαααα Ρ. — ία τ. ί&ρήνονν 
οι προφήται Ρ. 

(376) τόά\ ηγ. το γιγονός Ρ. — Ινν. λίγοντις Ρ. — όόμ. ηγ. της 
πόλιως Ρ. — π ρ. οί μάντ*ις Ρ. 

(377) Ιώ Ιώ. ώ ω Ρ. — π ρ. πρόμαχοι, άρχοντις Ρ. 

(378) I ω λίχ. ώ χοίτη Ρ. — οτ. όύοϊ, η γ. τρόποι, ΰι* ων ίάίίχνντο 
ή προς τον άνδρα φιλία Ρ. 

379. σιγάς (η βιφ.) Ρ. άτι μ ως άλοιά όρως. 

(379) παρ. ή ' Κλίνη Υ. ΙόιΖν αν ι ην Γ. — α τ. πολύτιμος ΓΙ. Γ. — 
όλ. ον γαρ λοιάορυί'μιν αντήν όντως άπάραοαν Έ. 

(380) άά. ή Γ. γλνχΐϊα Ρ. — αφ. της οιγής Ρ. άφ*μίνων ημών της 
οιγής, ο ιοτι χαϊ αφισταμίνων τον οιγάν, τοντίατι (τοντ' ΐατι V.) χαΐ 
παρρηαια^ομίνων χαϊ φιγγομίνων (φ&/γγ. V.) τϊ όιά τό μη παριΐναι την 
όίοποιναν, ομοις τή παλαιά αίάοΖ οώξομιν αντής την παρονοίαν, χαϊ 
πάρ/οτιν ήμΤν ιΰίΐν ηΰίοτη χαϊ πολντιμος χαϊ άλοίόορος, ηγ. νομί£ομ(ν 
Ιτι οννίϊναι ήμϊν αχ τήν χαϊ της παρ' ημών τιμής άπολαίίΐν. Ρ. (Σχ. π.) 
V. — I ά. ώςτ* αντήν τινά Ρ. 51 πό&ω νπΐρποντίας 
φάσμα δόξα δόμων ανάσσαν 
(νμόρφων δι κολοσσών 
*χ&*ται χάρις άνδρΐ, 

ομμάτων ϊν άχηνίαις ϊρριι πάσ* Άφροδίτα. 

*Ον*ιρόφαντοι δΐ πιν&ήμον*ς 
πάρασι δόξαι ψίρουσαι χάριν ματαίαν 
μάταν γαρ, «V αν Ισ&λά τις δοχών όράν 
παραλλάξασα δια χ*ρών 
390 βίβαχιν όφις ον μί&ιίσηρον 

πτιροΐς όπαδοις νπνου χίλίΐί&οις. (381) πό&. τω φίλτρω τω ηρός ίχιίνην Ρ. — ν π. ήγ. τής { .τ/ράνω 
όαλ&ονσης τον π ό ντον Ρ. 

(382) φάομ. το της Έλίνης Ρ. — ^ό*. τω άνβρϊ αντής Ρ. — όν. 
άρχαν, ήγ. οννιΖνα* αντω Ρ. 

(383) κ ο λ. ήγ. των όγαλμάτων, τοντίατ* των (ί/κίών γνναιχών Ρ. 

(384) *χ&. μ>θ{Ζτα+ Ρ. — τάνάρί. ϊχων γαρ ταντην ονχ οΐόίν όσον 
χίχτητα* αγαθόν Ρ. 

385. > Λφροάίτα {η βαρ.) Ρ. 

(385) όμμ. ήγ. μή όρωμίνης Ιχίίνης Ρ. — αχ. όπορίαις. «χ τον άχην 
6 πτωχός, ό μη Ίχων δηλονότι Ρ. — ϊρρ. ίφ&άρη Ρ. — όφρ. τίρψ*ς· 
ίχ τον όράν γαρ ό ϊρο>ς Ρ. 

386. — Άντ. χώλ. *£' Ρ. 

(386) όν. ιν όνίίροις φαινόμενα* Ρ. — 7ί(*&. ηγ. λνχηραϊ, χίν&ονς 
α» τ» α» Ρ. 

387. τιάραοι άόζα* Ρ1. πάρίκίιν όόχαι Η. 

(387) όόξ. φαντασία* Ρ. — χάρ. ματ. άοχών γάρ όρϊιν αίιτήν ίν νπνοίς 
ήάιταί χίνήν ηδονήν Ρ. 

388. ματαν (η βυρ.) Ρ. Γ.0£. ματ. γ. ΐνχτ' άγ — . 

(388) μάτ. ήγ. μάιαιόν ίϋτιν Ρ. — «ντ'. υ.τηγϊκα Ρ. — ισ&λ. αγαθά 
Ρ. — τ*ς όοχ. ήγ. τίνος ύοχονντος Ρ. Λάβα*, Ιαμβος. 

(389) 71 αρ. άκλ&ονοη ή ό-ψις Ρ. — άιά χ / ρ. ήγ. ίίά μίαων των χή- 
ρων. δοχιΖ γαρ άντιχρνς χρατίΖγ αν την Ρ. 

390. βίβαχιν {η βαρ.) Ρ. 

(390) βίβ. άπίπτη Ρ. — όφ. ή φαντασία Ρ. — ον μ< &. αλλά παρα- 
χρήμα Ρ. 

(391) πτ. *ν Ρ. — ότι. άχολον&οις Ρ. — ν. τ ν. χ (λ. τ ή όο*ω τον 52 Τά μέρ χατ' οιχονς άρ' έστίας άχη 

τάδ* ίστι χαί τώρδ* νπ*ρβατώτ*ρα' 

τό πάμ δ 1 αφ' Ελλάδος αίας αυνορμίνοις 

πίρ&ίΐα τληοιχάρδιος 

δόμων ίχάατου πρίπιι. 

Πολλά γοΰν &ι//άν*ι προς ηπαρ' 

ους μίν γάρ ϊπίμχμέν νπνον. συναφίπτατα* γάρ τω ΰπνω ή οψ»ς Ρ. — (388—891) μάτα>ον γάρ 
ίοτ*, φηαϊν, (ύτ' άν χαί όπηνίχα δοχονντος τ**ός όράν ίν νπνοις όγα&ά 
χαί μονονουχί ταΖς χιροϊ χατίχαν αυτά, ή οψ»ς χαϊ ή φαντασία ίχίίνη 
παραχρήμα βίβηχι χαί άπίπτη παραλλάξαοα δίά των χάρων, ήγ. δκλ- 
&ονσα δκιμίοον των χαρών, (ν πχιροΖς άπαδοΖς χαϊ άχολοί&οις τοις χ#- 
λιν&οις τον ύπνου , τοντ/στΜ» άχολου&ήαααα τή άδω τον ύπνου, -ηγ. ανν 
τω ύπνω χαϊ αντή άτοπτάαα. 41ον δί ούτως ΙπαγαγιΖν την άπόδοαιν 
ΐυτ' άν δοχούντος τ*νος οράν τ» τόό( γίνητα* , ο δι δοχών ίίπών χαί 
χαινόν πο*ησάμ(νος το προοίμιον τον νοήματος, χαινοτίραν Ιπιφίρι* χαί 
την άπόδοοιν. Υ. (Ήμ.) 

(392) τά μ ι ν. ηγ. τά μιν χατά τονς οΐχονς της *ΕλΙνης Υ. — ίοτ. 
ήτοί τού θαλάμου Υ. — αχ. αί λΰπαι Υ. το χατ' ο» χ ους χαϊ ίφ* 
ίοτίας ή Ιχ παραλλήλου βϊρητα* , η τό μίν οϊχους νοήαιις <?*ά τονς 
ιν τω οϊχω &ιράποντας χαϊ &(ραπα>νίδας. ιΐχός γάρ ήν &ρηνιΖν χάχιί- 
νους τήν τής διαποίνης άπονοι αν τό δι Ιφ* ίοτίας ά*ά τόν άνδρα αντής, 
Ισως δί χαί <Γ*ά τονς παΖδας. ίατία γάρ ίστ»* ό Φάλαμος των ουξνγων. 
βΐχός γάρ ήν τούτον άιϊ &ρην(Ζν , ιρημον της ουνιννον τήτΗατίαν χαί 
τήν χλίνην όρώντα Υ. (ΜΓ/*.). 

(393) ν π. ήγ. μιίζονα Υ. 

394. "^Αλατος Η. 

(394) τό πάν. ήγ. χα&όλου δί Υ. — α» ας. γης Υ. — ο ν ν, τοΖς ανν- 
ορμη&ίΐο* Υ. των ουνηγμίνων άπό τής Ελλάδος απάντων ίχάοτον τοΖς 
ο»χο»ς οδυνηρά πίν&ησις δίοπρίπι* Υ. (Σχ. π.) V. 

395. 1<β£. τ«λασ*κάρ(ί»ος. 

(395) πίν&. ήγ. πίν&ησίς, &λήψ*ς (1. #Λίψ.) Ρ. — τ λ. τήν ηαρδίαν 
τήχουαα Υ. (1β{ρΙ τηΙ*χάρδ*ος. ΟΓ. δοΐιοΐ. βά νβ. 103). 

(396) ό ό μ. των οΧχων Υ. — πρ. αρμοδίως Ιοτίν Ρ. 

397. ηπαρ Ρ. 

(397) ίτολλ. πολλά γάρ Ιοτ* τά λυπούντα τήν χαρδίαν των Ιν τοΖς 
οΐχοις αυτών (1. όντων) Ρ. 

398. οί ; ς μιν ϊπ*μν*ν (γάρ ροβΐ μιν αιάβιη ιη&ηα ίακΓΐιιιη) Ρ1. οίίς μιν 
γάρ πιμψιν Υ. 1ο£. ους γάρ πρϊν ϊπ. 58 

οΊδίν, αντί δέ φωτών 
400 τ*ιϊχν *<*1 οποδός ιϊς {χάστου δόμους άφιχνπται. 

Ό χρνσαμοιβός ί* *Λρης σωμάτων 
χαΐ ταλαντούχος Ιρ μάχγι δορός 
πνρω&ίν {ξ ' Ιλίου 

φίλοιοι πέμπα βαρύ [0-ίΓον. 
ψήγμα δνςδάχρντον, άντήνορος σποδού χεμίζων λέβητας ίν- (398) πιμψβν. 6 ίόμος Ρ. 

399. βροχών Ρ. 

(399) β ρ. ηγ. άνάρων. 

400. *Ιςάφ$χν{Ζτα> Ρ. V. (3. 

(400) χ (ν χ. θχ*ίη χην οποίον ιχονχα. δνναται ά( χαϊ όπλα όηλονν 
Ρ. — σπ. χόν$ς χών Οωμάχων χών νιχρών Ρ. — το ν ς άόμ. χονς οΐχονς 
Ρ. — ιΐςαφ. »1ς1ρχ*χα* νπονοοχοναα. Ρ. 

401. — Στρ. ίτίρα (ίτίρων V.) χωλ. Ρ. (*Ημ.) V. 

(401) ο χρ. 6 χρνοόν όιάονς άντϊ θαμάτων, λάφνρα γαρ ίΐς χονς οΧχοχις 
των άπο&ανόνχων χομίζονον Ρ. χρνοαμοίβος 6 χ αϊ άργνραμοιβος 
παρά χοΖς ρήτορα», χής ανχής ό' όνα λογίας ίοχί χαϊ ό άλφι>χαμο*βός. 
ίϊληπχα* άί χό νόημα χω ΑΙοχνλω ίχ χής χατά χον /ίία Όμηριχής ζνγο- 
ϋτατήοιως. χο βαρύ (?β. 404) όΐ (ΐρηχαι <?»ά το βαρνναν χονς φίλους, 
άλλως μίνχο* χατά χην άλληγοριχήν χροπήν βαρν ά*»ά χο χρίΌονν ιϊνα*. 
Ρ. (Σχ. π.) Εΐώ&αΰιν οΐ π(ρ*λ§ι>φ&ίνχ*ς Ιν χοΖς Οχρατινμαα* χομί^/ιν *»ς 
χονς οίχονς χ ων άπολωλότων οοαπιρ «τ» ζώντ/ς ίχτήΰανχο λάφνρα· προς 
ό( χ αϊ την χόνιν των οωμάχων αντών ίν άγγ*ίοις. Τονχο ονν ίνταν&α 
φηαϊν άλληγοριχώς. Ιπ*1 ό$ 6 χρχιαός ίχ ψηγμάτων ιχπνρω&ίντων αννά- 
γιχαι χαΐ βάρος ίχα χαΐ ζνγοοτατιΖχα* , ορα πας χαϊ οιτος χην χροπήν 
όιόλον χηρήοας ίξήνιγχ« χό νόημα, Ρ. (Ήμ.). Ιη Ρ. ·ά«0Γ. οημιίωοαι άλλη- 
γορίαν τροπίχήν. 

(402) χαλ. ό ζνγοοχάχης Ρ. 

(403) π ν ρ. χαναχιχ'ος γαρ ό πόλιμος Ρ. 

(404) φίλ. ηγ. χοΖς ο»χο»ς χών άπολωλόχων χατά χον πόλ/μον Ρ. — 
β α ρ. όιά χον &άνατον χον οίχιίον αν τ ων Ρ. 

405. άνςάάχρνχον άνχήνορος. | Ρ1. άνςάάχρνχον. άντήνορος | Ρ. ψ. ά.Αν- 
χήνορος. | V. ι*, ύνςόάχρντον | Αντήνορος οποδον | Ο. — γιμίζων Ρ1, 

(405) ψ ή γ μ. ηγ. χρναον ψήγματα, τοντ/ΰτ» χρνοόν Ρ. — άντ. της 
άνχί των άνόρών π/μπομίνης Ρ. — απ. χόν/ως Ρ. — / * μ. πλήρων Ρ. — 
τον ς λ 4 β. τά άγγιΖα χαταχρηαηχώς Ρ. Ιη Ρ, &ά απ. γ. τονς λίβ. ιύ&ί- 
τον λΑμτ. Ίαμβος. 34 Στίνοναι δ' *ν λίγοντις άνδρα τον μ*ν ώς μάχης ιδρις ί 
τον δ' ιν φοναΐς χαλώς πίαόντ' αλλότριας διαΐ γυναιχός. 

Τάδέ ο7/ά τις βαδζα* 

φ&ονιρόν δ' νπ' άλγος *ρπ*ι 
410 προδίχοις ' ' Λτριίδαίς. 

ΟΙ δ' αντοϋ περί τίϊχος 

&ήχας Ίλιάδος γάς 

Η'μορφοι χατίχονσιν *χ&ρά δ' ϊχοντας ιχρυψίν. 
\ Βαρ^α δ' αστών φάτις ανν χότω- 

(406) ο τ. οπνάξοναι , &ρηνονοιν οί φίλοι των όλωλότων , ίπαινοννης 
ΐχίίνονς Ρ. — ώς· όιι Ρ. — ι ά ρ. ίτΐιοτήμων , ϊμπιιρος ην Ρ. 

407. 1<0£. τον ίχ. — γ» &ιά Ρ. 

(407) < ν φ ο ν. ίν άλληλοφοηϊαις (βίο) Ρ. — γ ι <ϊιά· όντί μιας Ρ. — — 
όιά. ή γ. ϊνιχα Ρ. — γ ν ν. τής Έλίνης Ρ. ΑϋβοΓ. ίη Εοατβ. αά 4 νββ. στ.- 
άρα-τόν-λοχρ. ο-μ-οι-α. 

[407] Οβαμεβ. Αμ€Η. Οχ. I ρ. 119, 13: <?«ά παρ* Άτχιχοΐς Ύροςλαμ- 
βάν/ι τό ιώτα χαϊ γίηχαι όιαΐ χαϊ οννχάοα/χαι τή γιψιχη χαϊ Ιοοάν- 
ναμίΖ τω ϊν(χα — · χαϊ ίν ^Αγαμίμνονί' άλλοτ ρίας όι,αϊ γνναιχός' 
άνχϊ τον 'ί'νίχα. 

408. τι'ς (ίαί^βι ΓΙ. (ΟΟΓΓ. βΧ τί (ί.) τις βαν^/ι Ρ. 

(408) τάόί. οτι όι' άλλοτρίαν άϊίώλίχο (άπώλλντο V.) γνναΖχαΨ. V. — 
σ Γ γ. αιοκτηλώς Ρ. — β αν ζ. βοά μιχ' αργής όίχην χννός Ρ. V. 

(409) φ &. λνχοίμοοι γαρ ΐαως ψ&ονοναιν αν τοις χαϊ ίπαρώνται Ρ. — 
α λγ. ήτοι μίμψις Ρ. — ϊρτχ. νφίρτίΐι χαϊ χρνφίιος ίτΐίρχίται Ρ. 

(410) προά. τοις ^·χ«ίο»ς, ^'το» το?ς όιχαίως χατά των ίχ&ρών ίοτρα- 
κνκόοιν Ρ. ΑάβοΓ. ίη πι»Γ{ξ· »ί 3 νββ. τά#4-φ&.-προά. ό-μοι-α. 

411. οί «Γ ΓΙ. οΐ' Ρ. 

(411) οΐ' *\ *Μ*ς τώκ όχωλόκ.»» Ρ. — τ#?χ. ο ποίησαν «V τ# 2><η«. 
,ΐίλχιον όι αντής χής Τροίας τό τ/ΐχος ίίπιΐν τό (ϊ'μορφοι προς 
.τλ*ίονα οΊχτον τχροςϊ&ηχιν Ρ. (Σχ. π.) V. 

412. γας (η βαρ.) Ρ. 
(412; &ήχ. τάφοι ,· Ρ. 

413. ίχ&ρώς Ρ. 

(413.) η/ι. ονι#ς. ίτ* ;-ώ*Γίς ^^Αοχόη Γ. — χ«τ. οίχονοιν Ρ. — ^χ- 
ίϊρώς. ίχ&ρι,ιόώς όιπχημίνονς .τιρί ανιήν Ρ. 

414. - 'Λνχ. *ώλ. *ξ' Ρ. V. 

(414) μ αρ. ίπαχ&ης *ατι Ρ. -ασι. τώ»· ,τολ*τώι» Ρ. — φάτ. η φήμη 
Ρ. — Ο ι ν κότ. μ/ι* οργής γινομΐνη Ρ. 55 

δημοχράτου δ* αράς τίνα χρίος. 
Μίνα δ 1 άχονσαι τι μου 

μίριμνα νυχτηριφίς- [νιΙ(ς χρόνω 

των πολνχτόνων γαρ ονχ άσχοποι #*οί· χιλαιναι δ* Έριν- 

τυχηρόν όντ' άνιν δίχας παλιντυχή τριβα βίου 
420 τι&*ΐο* άμαυρόν, ιν δ* άΐστοις τιλί&οντος οϋτις άλχά. 

Το δ* νπιρχότως χλϋαν *ν 

βαρύ· βάλλεται γαρ οσοοις 

Διόδιν χιραυνός. 415. άημοχράντον ΡοΓβ. 

(415) δημ. της άημοϋίας Ρ. — τΐν. άΐόωοι Ρ. ήγ. 6ργίλως νπό τών 
πολιτών Οχώπτιτα* ό * Αγαμέμνων , χαϊ άποόΐδωοι τι χρίος της όημοοίας 
κατάρας Υ. {Σχ. π.) 

(416) μι ν. άναμίνιι Ρ. 

(417) μίρ. η ψροντίς Υ. — ννχτ. άφανώς Ιπιλ&όν Ρ. 

(418) των. π ο λ. των νπό πολλών χταν&ίντων Υ. — άαχ. απρόοπτοι , 
άλλ' Ιπιαχοπής αύτονς άξιονοιν Ρ. — &*οί· οί Υ. — χ* λ. αϊ μίλαιναι, 
αϊ άφανιϊς Ρ. — χ ρ. Ιν Υ. όιά χρόνου Υ. ΛάβΟΓ. βά &*οί- χ#Α. <Γ ονν 
Έρ. χρ. ΐαμβος. 

419. όίχας (η βαρ.) Ρ. — παλιντνχή Υ. παλιντνχιϊ δοβΐ 

(419) τ ν χ. τον (ύτνχή άνη> όίχης, ήχοι τον άόίκως *ντνχήθαντιι, ώς 
τον Πάριν Υ. — παλ. {γάντια, όνςτνχιΐ. Υ. — τ ρ. διατριβή, ίχτάοιι Ρ. 

420. άλχα (η ·αρ.) Ρ. 

(420) τι&. ποιονοιν Ρ. — όμ. άφανή Υ. — άϊοτ. αφ αν ίο ι ν ήγ. αμαν- 
ρω&ίντος χαΐ άφανια&ίντος Υ. — τ* Α. υπάρχοντος Ιχιίνον Υ. — οντ. 
ίατί Υ. — άλχ. βοή&ιια. ήγ. ονόιϊς τοις το*οι'·το»ς βοη&ιϊ Υ. τον τν- 
χηρον οντα φηαίν ανίν όϊχης, ήτοι τον άάίχως ίίτνχϊ,αηντα, οίος ην 
6 Πάρις, όιά χρόνοι» αϊ *Ερινννις άμανροναι χαΐ άφανίξοναιν *γ παλιν- 
τνχή (1. παλινχνχιΖ) τριβή βίον, ήγ. ίν Ιναντία χαϊ όνςτνχ$Ζ ζωή. ίν τοΖς 
άίοτοις Η χαϊ άφαγίαί τιλί&οντος χαϊ υπάρχοντος, ήγ. μ* τά των αφάνων 
ταχ&ίντος, τοντίατιν άμανρω&ίντος χαί άφανιο&ίντος οχόιϊς βοη&όςίπι- 
φαίνιται ανιόν, ό γαρ νπίρ το μίτρον ιντνχών οφάλλ*ται. Ρ. {Ήμ.) 

(421) «Τ. γάρ Υ. — ν π. ήγ. το λίαν απλώς (οΓ. 299, 523) Ρ. — η λ. 
άχοίην Υ. — *ν· χαλώς Υ. ΑάβοΓ. γνώμη. 

(422) βαρ. αί γαρ *!ς αχρον *ν/$ίαι οφαλιραί Ρ. — 6θθ. τον ^ιός Ρ. 

(423) 4ιό&. ήγ. άνω&ιν Υ. — χι ρ. ίφορώντις οί τον Λι'ος οφθαλμοί 
τήν τιμωρίαν ίχπίμπονοιν Υ. Ιη Ρ. αάβΟΓ. *Α 4 »«·. τνχ. — παλιντνχή- 
τιλ. — όιό&. ίυ η»»Γβ. δ-/»-ο»-ο. 56 Κρίνω δ* άφ&ορορ δλβον, 
μήτ' ιίηρ πτολιπόρ&ης 

μήτ* ονρ αυτός άλονς νπ* αλλωρ βίορ χατίδοιμι. 

Πυρός δ* νπ* *ύαγγίΧου 
πόΧιρ διηχα &οά 
βάξις- «ί έτητϋμως 
430 τίς οϊδίρ; ήτοι Φιϊόρ Ιστιρ μη \ριΙ&ος. 

Τίς ωδ* παιδρός ή φρενών χιχομμίρος, 
φΧο/ός παραγγίΧμασιρ 
Ρίοις πυρω&ερτα χαρδίαρ, ϊπιιτ* 
άΧΧα/ά λό/ον χαμιΐρ; 

(424) χ ρ. λογίζομαι Ρ. — άψ&. ποΧίν Ρ. — όΧβ. « νάαψονίαν. τοντο 
όηΧονόη , 6 μ,ίΧΧα ίριΖν Ρ. 

(426) αν τ. Ιγώ Ρ. - άΧ. χρατη&,ίς ρ. — βί ον , ζ ω ^ Ψ ρ. ^ μ ^ χ , 
αϊτός άΧΧων ποΧ» πορ&ήααιμ* , μήτι χατίάοιμι βίον χ αϊ ζωή* νττ' άΧΧ»τ 
άΧονς καί χρατη&/ίς, τοιτ/στ* μη άονΧιχήν χατίάοιμι ζωην χρατη&ιΐς 
νφ' ίτίρων. Γ. (Ήμ.) 

427. — Έπωάός χώΧ. κ' Ρ. V. 

(427) ιναγγ. άγα&ά μηνίοντος άγγ(Χον Ρ. 

(428) 6* ι ή χ. όι(ρχ«ται. Ρ. — &οά. ταχιΖα Ρ. 

429. την :ίόΧιν Ρ. V. Ο. — &οα (η βυρ.) Ρ. 

(429) βάΐ. φήμη τον πνρός Ρ. — «τ. άΧη&ώς Ρ. 

430. ήτοι &/Ζον ίοτΐ , μη Ε. &ιΖόν ιοτιν η 81. 

(430) &ιΖον. !χ ϋ-ιον Ρ. — «στ. τοντο Ρ. — ψ ί < &. ή τ0ί φ ίν ίος Ρ1. Ρ. 
το ψν&ος αίατοιχον τω φινάο , ώς καί το ψνό*ρόν οι ι θνγγινή το 
ό *αί ιό &, όηΧον. προνπόκίΐται άι το ψ/νάος Ρ. {Σχ. .τ.) V. Ιη Ρ. 

Ιΐ. ϋΐ 80,. Τ3. 8(]30Γ. Ίαμβοι. 

431. παιάνός (/ βυρ. α) Ρ. 

(431) ώάί' όντως Ρ. — παιό*ν. ηγ. ψ<αιό*νός (1. ψαιάνος) άψαιρίαα, 
τον α όιά το μίχρον. ο ίοτι ψΛός τον νονν Ρ. — φρ. ΛίΗ . πορά- 
φραν Ρ. 

432. 7ταραγγίΧμαΟιν Ρ. 

(432) φ Χ. ώςτ* Ρ. — η αρ. μηννμηοι Ρ. 

(433) π ν ρ. ηγ. τΐρφ&ίντα ίχ/Ζνον Ρ. — χαρά. την Ρ. 

434. άΧΧηγη (η βυρ.) Ρ. — Χόγονς χαμ/Ζν Ιν Ρ1. V. Ο. Χόγον χαμιΖν.ινΥ. 

(434) ο λ λ. ηγ. ίναΧΧαγην Χαβόντος τον Χόγον, τοντίατι ιρ<νόονς φα- 
νίντος Υ. — χαμ. ήιοι Χντιη&ήναι Υ.οίάγη&όν τι ίΧ.τίααντίς , *ΐχα τοντον 
α.Ύοτνχόντις,δΐ7ϊΧασίαπ<ριπίπτονοιν ά&νμΐα χ ατά Μΐνανόρον Ρ. {Σχ. η.). 57 

*Μ* γυραιχός αιχμή πρίπα 
προ τον φανίρτος χάριν ζυραιρίσαι· 
πιθανός άγαν ο &ήλυς ορος Ιπιρίμιται 
ταχϋπορος· αλλά ταχϋμορορ 
γνραιχογήρντορ δλλυται χλίος. 
440 Κλ. Τάχ* ιισόμίσ&α λαμπάδων φαίσφόρωρ 
φρυχτωριώρ η χαί πυρός παραλλαγάς, 
ου ν άλη&ιΧς, (ϊτ' όραράτωρ δίχηρ 
πρπρόρ τόδ* ίλ&όρ φως Ιφήλωσ* φρίρας. 435. I ν ΙΑ Ροη. — «ί*Α*« ίν · Μ Ρ·) '· 

(435) Ι* γ υ ν. ήτοι χή Κλυταιμνήστρα πρίπ«ι Ρ. — "Ι χ μ. ζίφΐι Ρ. 
ιΟως την χιρχίάα ή τον άτρακτο» Α//** γυναικός αιχμήν. ιΐ μή που Οχ ό- 
πτη (1. αχώπτίΐ) τήψ Κλυταιμνήστρα* όιά τά Ίοχοροΰμίνα κατ* αυτής, 
τον πίλιχνν λίγο», Λ" ον χα&ιϊλι τον 'Λγαμίμνονα Ρ. (2χ. 7Τ.). — 
πρ. άρμόζη Ρ. 

(43β) φαν. άγα&ον Ρ. — χάρ. |ν». ίπαινίοαι χάριν, ήγ. ινφραν&ήναι ψ. 

(437) π·&. <νπ<ιατος Ρ. — αχ. λίαν Ρ. — - ό Ο ή λ. δρ. ήγ. αϊ γυ- 
ναίκας πιριψραοτιχώς Ρ. 6 &ήλ. ορος. ήγ. πιριψρ. ή γυνή, ώς ταντον 
ον γυναίκα ιίπιϊν χαί ορον αυτής ιχ&ίΐται Ρ. {Σ χ. π.) V. — ίπιν. 
όιατίλ*; Ρ. Ιη Ρ. βάβ«. γνώμη. 

(438) τ α χ. ίίμίτ άβολος Ρ. — τ α χ. ταχέως φ&ίΐρόμίνον Ρ. 

(439) γ υ ν. το. Ρ. ήγ. το λιγόμίνον υπό των γυναικών. Ρ. — ο λ λ. 
φ&ίϊρ*ται Ρ. τό φημιζόμινον άγα&ον νπο των γυναικών ανίπαρχτόν Ιατι 
χαί ταχέως φ&ηρόμινον χα'ι οΰχ ίπϊ πολν όιαμίνον. Ρ. (Σχ. π.) V. (οαη 
Ιοωπι. χΐ'ναλχοχ^ονχτο»). 

440. Ν. Κλ. 

440. — -^ί αυατηματιχαΐ αύται πιρίοάοι στίχων ιΐαΐν ίαμβιχών τρι- 
μίχρων άχαταλήχτων ρςβ' , ών τιλιυταϊος τοοαΰτ' άχοΰααςΐο&ιτά- . 
λη&ή χλΰίΐν. % Επί τοις άπο&έσίσι παράγρηφος' ιπί όί τω τέλη πάντων 
χορωνϊς ιϊςιόντος τον χοροί Ρ. (Ημ.). ΕΙο&ίσις όιπλής μονοΟτροφιχής· 
στίχοι ρςβ', ών τιλιυταΐος τοοβίτ' — χλΰων. ΌΊηά. («ϋίοηίβ, ηοη βχ Ρ.)· 

(440) 9ΐα. γνωοόμι&α Ρ. — φαιςφ. άντϊ το (). τον) φως φιρονσών Ρ. 

(441) π αρ. τάς όιαάοχάς Ρ. 

(442) άλ. ιιοίν Ρ. — ον. απατηλά γαρ τά ον/ίρατα Ρ. 

(443) τίο.ττ. ιυφραντον Ρ. — έψ. ήπάτησ/ (ΡΙ.). ψηλώ γαρ άπατώ 
Ρ. ίφήλωσ**, ήπάτηο/ν, παρά τον φήληχιι, ος έατι οΰχον άιαχάοχον 
προ τον πιπανΟήναι. άσϋνη&ίς ά( τό φ η λ ώ α> η λ ώα ω , ον χρήοις και 
παρά Αυχόψρονι (ΑΙβΧ. 785)· τό ά» κοινόν φηλήοω, «Σ ου χαί ό ψηλήτης 58 

Κήρνχ' «V άχτής τόνδ* όρώ χατάσχιον 
χλάδοις ίλαίας' μαρτνριι δί μοι χάσις 
πηλού ξιίνονρος διψία χόνις τάδ( ί 
ώς οντ* άναυδος ούτι σοι δαίων φλό/α 
νλης όρ*ίας σημανιΐ χαπνώ πυρός· 
αλλ" ή τό χαίριιν μάλλον ίχβάξιι λίγων — 
450 τον άντίον δί τοιςδ' άποστίργω λόγο ν 
*ν γαρ προς *ι* φανιισι προς&ήχη πίλοι. 
Χο. "Οστις τάδ* άλλως τήδ* ίπ*ιίχίται πόλ(ΐ } 
αυτός φρινών χαρποΐτο την άμαρτίαν. 

Κη. '/ώ πατρωον ονδας "Άργύας χ&ονός, 
δίχάτω σ< φίγγιι τώδ* άφιχόμην ϊ'τονς, Ιν όναΐν η. ο άί γι παρ* Ήαιόάω (Ορρ. 373) ψιλήτης «7*ά τον ϊ ϊχα 
την αρχονοαν , κατά τονς παλαιούς σημαίνων τον χλίπτην, ώς όπο τον 
νφίλΙα&υΛ. Ρ. {Σχ. π.) 

(444) χ α τ. ϊβκμμίνον Ρ. 

(445) χάσ. άάίλφή Ρ. 

(446) ς" ν ν. ή ανναχολονΟ-ονϋα αντω Ρ. — ητο* ζηρά Έ. 

(447) ώς. β γ* Ρ. — ο ψ. άφωνος «ατό τονς φρνχτονς Ρ. — β α ίων 
χαίων Ρ. — φ λ. πνραόν Ρ. 

(448) 6 ρ. όρΐίνης Ρ. — Ο η μ. Ο*ηλώθ(ν Ρ. — χαπν. Ιν Ρ. 
449. ϊχβάΐ» Ρ. (οογγ. «χ ΙχβάΖ»). 

(449) μάλλ. πλίον Ρ. — ίχβ. ί$#άτο* Ρ. 

(450) τον. άντ. τον ίναννίον τον χαίρων, ήγ. τον λνπηρόν Ρ. — άπ. 
άποβάλλομαι Ρ. 

(451) π ρ. αγαΟ-ον δηλονότι. Ρ. — π ( λ. νπάρχη (1. νπάρχο*) &ν Ρ. — 
(451 βα.) ορα την Οννιαξιν η γαρ (ϊπών χαΐ όίον ΐκρον ή ϊ.ταγαγ*Ζν, 
όψίΐς τοντο χα*νότ*ρογ τον λόγον ίποίησί αχηματίαας ίτ/ρως. τό ο*ί ί£ης 
τοίτο /ίοίλίτο*, το προς τοΓς φανιϊα* χαλνς ϊκρον ψανιν αγαθόν προς- 
&ήχη χαλον τνγχάνο> όν. Ρ. (Ήμ.) 

(452) αλλ*, χαΐ ονχ ώς αί' *ϊρηχας Ρ. ϋβΐ. Χο. 

(453) χαρτζ. χαρπώοαιτο, χτήααιτο Υ. 

(454) ίώ. ω Ρ. — ονί. ϊόαφος Ρ. τ*ν<ς μ/μφοντηι τω ποιητή οτν «ν- 
&ημ/ρον ίχ Τροίας (/χ Τρ. οω. V.) γγομΓ τονς "Ελληνας ηχονιας. Ρ. 
(2>. ττ.) V. 

(455) αι· «Ις αί Ρ. — φ!γγ. ήμίρη Ρ. — αφ. ηλ&ον Ρ. 

I 59 

πολλών ραχιισών ιλπίδων μιας τυχών 
ου γάρ ποτ* ψχουν τήδ* Ιν *Λργιία χδονί 
δανών μ(&έξ(ΐρ φιλτάτον τάφου μίρος. 
Νΰν χαΐ ρ* μ* ν χ&ώρ, χα7ρ* ήλ'ιου φάος 

460 υπατός τί χώρας Ζινς, ο Πϋΰιός τ* &ναξ, 
τόξοις ιάπτων μηχίτ 7 *ΐς ήμάς βίλψ 
άλις παρά Σχάμανδρον ηλ&' άράρσιος. 
Νΰν δ* ανη σωτηρ ϊσ&ι χαΐ παγώνιος, 
άναξ * Άπολλον τοϋς τ* άγωνίους &*ονς 
πάντας προςαυδώ τόρ τ* Ιμόν τιμάορορ 
Έρμήν, ορίλον χήρυχα, χηρϋχωρ σίβας, 
ηρως Τί τονς πίμψαντας, ιυμινιϊς πάλιν 
στρατόν δίχιο&αι τον λ*λ*ιμμίνον δορός. 
*Ιώ μίλα&ρα βασιλέων, φίλαι ατίγαι, 

470 σψνοί τί &άχοι, δαίμονίς τ' αντήλιοι, 
η που πάλαι φαιδροΤσι τοιαίδ* δμμαΰΐν (466) ρ η γ. ή λ*'£»ς I* μεταφοράς των άγχνρων ών πολλών ραγιιοων 
<1ς το ϋάωρ, μία τΙς π(ρ*οω^(* την νανν Υ. (Σ χ. π.) V. 

457- ηνχων Ρ. '».·.-. 
(457) η ν χ. ί&άορονν Υ. 

(461) τόξ. «V Ρ. — Ιάπτ. πίμπων Υ. 

462. ηλ&ις Υ. ηλ&* (*ς ·αρ. &) Υ\. 

(462) παρά Ση. ήτο* χατά την Τροία* Υ. — ηλ&. ημίν Υ. — άν. 
άναιριτός Υ. 

463. ΚΙ. χάπαγώνιος Υ. χα.ταγωνίος Υ. Ο. χαΐ π α * ώγ ι ος ϋθΙ)Γ. 

(463) Χα&. νπαρχ* Υ. — χάη. απόμαχος Υ\. Υ. V. 

(464) ά*. ω Κ. — άγ. τονς άμα ίνΐ τόηω Ιάρνμίνοχις Υ\. τονς ίφόρονς 
των άγώνων Υ. 

(465) προς. ϊπιχαλονμα* Υ. — τ* μ. βοη&όν Υ\. Υ. V. 

(466) ο I β. ηγ. ον τ*μωο*ν οΐ χηρχιχις Υ. 

(467) ήρ· ηραΛίς Υ. — *νμ. ηγ. ινμίνως Υ. 

(468) ό 4 χ. ώςτ* Ρ. — τον λ ι λ. το'κ νπολαφ&ίντα τον πολίμον Υ. 

(469) Ιώ. ώ Υ. — μίλ. οΐχήμανα Υ. — φίλ. προςφ*λ*Ζς Υ. 

(470) ϋ-άχ. &ρονο* Υ. — άντ. οί **ς ανατολή ν όρώντις Ρ1. Ρ. V. 
471. #» πον Αογ. — το»σ** 6μμαο*ν Υ. 

(471) η π ο ν. όντως, Χοως Υ. ν 7 ϋίΟίΙίζθοΙ 6γ Οοο^ 60 δίξασ&ί ηόσμω βασιλέα πολλώ χρόρω- 
ηχίΐ γάρ νμίρ φως Ιρ ίυφρόκη φίρων 
χαί τοιςδ* άπασι χοινόν Λ Αγαμίμνωρ άραξ. 
Άλλ* ιν ριρ άσπάσασ&ι, χαί γαρ ουρ πρίπίΐ, 
Τροίαρ χατασχάψαρτα του διχηφόρου 
Διας μαχίλλη, τη χατ*ίρ/ααται πίδορ' 
βωμοί δ* άϊστοι χαί &*ώρ ιδρύματα 
χαί σπίρμα πάσης ιξαπόλλνται χ&ορός. 
480 Τοώνδε Τροία πιριβαλώρ ζινχτήριορ 

άραξ *Λτρήδης πρίσβυς ευδαίμων άρηρ 

ηχ(ΐ } τίία&αι δ* άξιώτατος βροτώρ 

τώρ ρΰρ' Πάρις γαρ ούτί συρτιλης πόλις 472. <Τ/*α»σ*< Ρ. 

(472) όίΐ. αν Ρ. — χόομ. ίν Ρ. — π ο XX. <Γ»ά πολλοί) χρόνου Ρ. 
478. ήμΐν ΕΙ. ίψΐν Ρ. 
(478) *ί·φρ. ννχτί Ρ. 

(475) ν*ν. αντόν Ρ. — οβπ. προςιίπατί Ρ. — η ρ. αρμόζει Ρ. 

(476) χ «τ. πορ&ήααντα Ρ. — ο** χ. τον την όίχην φίροντος Ρ. 

(477) μ α κ. ήτοι τη Οπά&η Ρ. οπά&η Ρ1. V. 4 ιός μα», ήτο* απά&η· 
μάχιΧΧα άι Χίγιτα* κυρίως ή τζάπη άπό τον μονό*ιΧΧος ιΐναι , ώςάίχιΧΧα 
η ό*ίο ίχοναα οχίΧη. άοχιΖ γάρ μοι άπό τον οχίΧονς ιχ**ν την οίν&βοιν, 
ΘιπΧηοιαζομΙνον τον Χ ο**ά τό μίτρον. Ρ. (Ήμ.) — τ ψ ητινι Ε. — κατ. 
χατ/οχαφ; Ε. — πίά. τό Ρ. την γη"ν Ρ. 

[477] ΑΒΙ8Τ. Αν. 1287· 5 /?*ς· ω μώρι, μωρ/, μη &(ο~>ν χ»»*· ψρίνας 

όανάς, όπως μη σον γ{νος πανώΧ/&ρο* 

(οί. Α 8 . 486 «ς.) 
Λ ιός μακίΧΧη πάν άναοτρίψη Λίχψ 

(478) α ϊ Ο τ. όφανιΐς Ρ. — ίό*ρ. άγόΧματα η ναοί Ρ. 

(479) απ. η τα γεννήματα, η χαϊ ο» άν&ρωπο* Ε. — ί£. ίψ&άρη Ρ. — 
χ», γης Ε. 

(480) τοιόνό**. τοιοντον Ρ. — Τ ρ. τη Ρ. — π 9 ρ. πιρι&ιίς Γ. — 
£#νχτ. ήχοι ζνγόν Ρ. 

(481) π ρ. ό Ρ. 7>· ό Άγαμϊμνων Ρ. — #ν ί. ι4*ν;4< -Ρ. 

(482) ^ χ. ί^ίτα* Ε. — τίισ&. τιμάα&αι Ρ. — λία» ά$»ος Ρ. 

(483) Πάρ. οντι γαρ ό Ε. από χοινον τό οίτί λιτπτ^ χαί #?ς τό 
//ό^*ς· <ίι·η'ΛΤ«χοίίτο* γάρ ίχ τον ίπαγομίνον τό άί τό ό*ράμα τον 
πά&ονς π Χίο ν τούτο ό*ηΧοΐ , άς ον πΧίον ό*ίό*ραχιν η πίπον&ιν Ρ. 
(Σχ. π.) V. — ο ν ν τ. ή ονντιΧΙοαοα χαί ονμπράξαοα αύτω Ρ. 61 εξεχΙχεται το δράμα τοϋ πά&ους πλέον. 
Όφλών γαρ αρπαγής τε χαΐ κλοπής δίχην, 
τον ρνσίου θ·* ημαρτε χαί πανώλε&ρον 
αύτόχ&ονον πατρωον ε&ρισεν δόμον 
διπλά δ* ετισαν Πριαμίδαι ΰάμάρτια. 

Χο. Κήρυξ ^Αχαιών χαίρε τών από στρατού. 
490 Κη. Χαίρω· τε&νάναι δ* ούχ ετ' άντερώ &εο7ς. 

Χο. *Ερως πατρώας τήςδε γής σ' εγι!μνασεν; 

Κη. "Ωςτ' Ινδαχρϋειν γ* ομμασιν χαράς υπο. 

Χο. Τιρπνής &ρ* ήτε τήςδ > επήβολοι νόσου; 

Κη. Πώς δή διδαχ&είς τούδε δεσπόσω λόχου; 

Χο. Τών άντερώντων ψίρω πεπληγμενος. 

Κη. ΠοΟειν πο&ούντα τήνδε γήν στρατόν λέγεις. (484) ££. χανχάτα* Ρ. — τό άρ. ηγ. δτ* πλίον ϊόραοιν ή πΐπον&*ν Ρ. 
(48δ) ο φ Α. χρεωστών Ρ. — άίχ. τιμωρία* Ρ. 

(486) τον $νο. ηγ. τον ρνααα&αι· τονς Τρώας ΓΙ. Ρ. V. — η μ. άπΐ- 
τνχιν Ρ. 

(487) ϊ&ρ. 1&ίρ*ϋ(* (ΡΙ), άπίχοριν Ρ. ί&4ρκιιν , <χαρ*ν χο^ώς ά* 
Ι9φ*|#», ώφαλίν (αφίΐλίν V.)· άφ* ον χαΐ ή &ρίξ· ώς (οω. V.) χαΐ Εύ- 
ρπίόης' "ό<τι παρ* άχρας ώς όπ{&ριζ< τρίχας (Ογ. 128). Ρ. {Σχ. π.) V. 

(488) άιτΐλ. ηγ. αντοϊ χαΐ ή ηόλ*ς Ρ. — ϊτ. άπίβωχαν Ρ. — Π ρ, οΐ 
Ρ. — &άμ. τά άμαρι^ματα Ρ. τον μιΟ&όν της αμαρτίας Ρ. Ρ1. V. 

(489) χ ή ρ. ω Ρ. 
490. ούχ άντιρώ ΈΙ 

(490) άντ. όννιίπω, άντ*λ(1ω Ρ. 

(491) ϊρ. πό&ος ώφαλίν πό&ος γαρ ίπί απόντων λίγιται. Ρ. — Ιγ. 
ίπαίόινοιν , ίο*ίο*αΙ(* Ρ. 

492. Ιχβαχρναν Ρ. 

(492) ο μ μ. Ιν Ρ. — χ α ρ. ηγ. ίπί τη ανιχλαλητω χαρά Ρ. 

493. Γστ* Ρ1. 

(493) τιρπν. «νφραντής Ρ. — ητι. νπηρχιτι Ρ. — τήςό\ της ιρω- 
τιχής Ρ. — ίττ. μίτοχο* Ρ. 

(494) ά(θπ. χνριος γινήοομα* , χαΐ χατανοησω τοννον. Ρ. 

(495) τών άντ. ημών δηλονότι. Ρ. — I μ. ϊρωτ* Ρ. — αιπλ. τιτρω- 
μίνος Ρ. 

(496) 7ΐο θ: ηγ. λίγας δτ» Ιπό&ι* η γη τον στρατόν Ρ. — - (493—496): 
Ιρωτιχήν ιΐχ*τ/, φηοϊ, νόαον τιρπνήν, *»/*τ« χαΐ τονς άντίρώντας 
(Σχ. π.) Τών γαρ άλλων νόσων λν.τηρών ονοών αντη μόνη τιρπνή Ιοτ*. 62 Χο. Ώς πόλλ* άμαυράς ιχ φρινός άναατίνιιν. 

Κη. Πό&ιν τό δϋσφρον τούτ* ιπήν βτχΙ/ος ατρατώ; 

Χο. Πάλαι τό ϋΐ/άν φάρμακο» βλάβης ιχω. 
500 Κη. Και πώς απόντων χοιράνων ιτριις τινάς; 

Χο. *Ων νυν τό σόν δή χαί ΰανιϊν πολλή χάρις. 

Κη. Εν γαρ πίπραχταΐ' ταΰτα δ* Ιν πολλώ χρόνω 
τά μίν τις ιν λίξιιιν ινπιτώς ιχιιν, 
τά δ* αντι χάπίμομφα' τίς δι πλην &ιών 
άπαντ* άπήμων τον δι* αιώνος χρόνον; 
Μόχ&ονς '/άρ ιϊ λί/οιμι χαι δνςαϋλιας, 
οπαρνάς παρηξιις χαι χαχοτρώτους, τι δ* ον 

Μη νοήααντος ό* τοντο τον χηρνχος ϊπάγι* την λίαν ίξής λίγοναα 
(ΐ. β. ΟΙ^Ι·)" (I ίτρώ&ης τω ιρωτι ημών των όντ*ρώντων , οϊάας 'ό λίγο. 
προς ο πάλιν οντος ίπιφίρα· λίγιις τηνό*( την γην ηο&ιΖν τον οτρατόν 
πο&ονντα χαί αύ τον αντήν, τοντίοτ* λίγας ώς ίπό&α η γη τον οτρατόν 
χαί άνιπο&ιΖ τό (1. άντιηο&ίΖτο) νπ αντον; Ρ. ΓΗμ.). 

497. μ 3 άναατίναν 8α1. 

(497) ώς· ώςτί Ρ. — άμ. χρνφαίας «V ΑΙγισ&ον Ρ. — άν. στ*νάζί>νΈ. 

498. 1*8- τοϋτ'; 

(498) πό&. μίαονς γαρ ην τό ατινάζαν νπιρ ιχΐίνον Ρ. — στ. μίσος ¥. 

(499) Οίγ. σιωπώ, φησ'ιν, "να μη βλαβώ Ρ. 
(600) χο»^. τών βασιλίων Ρ. — ϊτρ. Ιφοβον Ρ. 
501. ώς ννν 3<ά\. — τον οόν (ίη 8βα. I τό αόν) V. 

(501) ών. ών ί'στ* τό ιίρημίνον νπό σον τό τΐΟνάναι ον»/τ' 
(ιΓ ούκ *ν V.) άντιρώ &<οΖς Ρ. {Σχ. π.) V. 

(502) < ν. ώς« χαί #; τ**» ανμβαίη &άνατος , «ν άν «χο* χαί χάρις άν 
νομισ&ΐϊη Ρ. 

503. άν λΐξίίΐν ΑϋΓ. 

(503) <νχ ηγ. χαλώς π/σόντα Ρ. 

(504) χάη. μιμητά λίίικν Ρ. ~ η λ. άν*ν Ρ. 

(505) άπ. άβλαβης Ρ. — τον <ϊ αΙών. τον άιην*χη Ρ. 

506. άνςανλίας Ρ1. Ρ. V. Ο. 

(506) μόχ&. ιν ταΖς μάχαις Ρ. — ό νςανλ. άιά τό νπαί&ρονς ανλί- 
ζ<σ&αι χαί άιάγ/ιν Ρ. 

507. Ρ1. V. χαχοατρώτονς Ρ. Ο. 

(507) ο π. σπανίους {άντϊ τον σπανίως V.)· χα* τοίτον γαρ ον αυνιχώς 
άπηλαίομ*ν (1. άπιλ.)· τό όι παρήξιις αντί τον παραόρομάς ΐπί τον 
καταστρώματος τών νιών. Ρ. {Σχ. π.) αηανίονς Ρ1. — παρ. παραόρο- 
μάς Ρ. — χ α χ. άνςχόλονς Ρ. 63 βτίνοντις ον λαχόντίς ήματος μίρος; 

τά δ' αντί χίροω χαϊ προςην, πλίον οτϋγος' 

510 — ινναί γαρ ηααν δηΐων προς ηίχισιν — 
ουρανού γαρ χάπο γης λιιμώνιαι 
δρόσοι χατίψίχαζον, ϊμπΐδον αίνος 
ίβ&ημάτων τι&ίντίς ϊνδηρον τρίχα. 
Χίΐμώνα δ* ιι λίγοι τις οιωνοχτόνον, 
οίον παρίΧχ* άφιρτον *Ιδαία χιών, 
η Φάλπος, ίύτε πόντος Ιν μισημβριναΐς 
χοίταις άχν'μων νηνίμοις ινδοί πισών — 
τί ταύτα πίν&ίϊν δίΐ; παροίχιται πόνος, 
παροίχιται δ*, τοϊσι μ*ν τι&νηχόσιν, 

520 τό μήποτ* αν&ις μηδ* άναοτηναι μίλιιν 508. ο ν λαχόντίς, 8οΗϋΙζ. 

(508) ού λα χ. ήγ. ποΖον μίρος της ημίρας ονχ ιλάχομιν οτίνοντις; Ρ. 

(509) γί οο. Ιν Ρ. — ηρ. ίμίο/* γαρ 6 γρήγορων τον νηνονντα Ρ. — 
ο τ. μΖαος Ρ. 

(510) *νν. χοΖται> Ρ. — η α. ήμΖγ Ρ. — ό η, των πολ/μίων, ήτο* των 
Τρώων Ε. — η ρ. Ιν Ρ. 

(511) 1**μ. λομώνα λίγο ψνν τό χο^νώς λ*βάό*ον Ρ. (Η&υρΙ ρ. 71 
ιη&ΐβ 1. λ>βάάα). 

(512) κ ο γ. χαηδρόο^ον Ρ. — ϊμπ. το ίάραΖον, ητοι> τό ηιριβΐβλη- 
μίνον (ή γ. τό πιριβίβλημίνωγ V.) ήμΖγ χάλλος Ρ. V. 

(513) ίαϋ-, των Ρ. των ίνόνμάτων Ρ. — ηοιονντις Ρ. — 1*9: 
όρ&ίαγ όίχηγ &ηρών Ε. — τ ρ. ημών Ε. 

514. <ί λίγο Ε. 

(514) οίων. ό γαρ σφοδρός γομών χα* τά χτηνη χαϊ τονς ορνι&ας 
χχίίνο Ε. 

(515) αφ. άφόρητον Ε. βαρχν ΕΙ. — Ί ά. ή ίν "Ιδη^ γ*νομίνη Ε. 

(516) &άλ.τ. χανμα Ε. — *ντί. όπηνίχα Ε. 

(517) αχ. ατάραχος Ε. — * η ν. γην/μίαν ιχοίσαις Ε. — # ν ά. ήονχάξ ο (»ΐϋ) 
Ε. ό ποκΖν (Ιώ&ηαν άν&ρωποί Ιν μιοημβρία' π/οόντις γάρ χα&ινάονοιν 
Ιπϊ νηγιμίαν ϊχονο* τό,τοις, τό ίχ της άχ τίνος τον ήλίον θάλπος ιχχλί- 
νοντις. Τοντο οίτος ίπί τον ττόντον μ*τήνιγχ( , χάριν τω λόγω πιριτι&ιϊς 
χαϊ ϊμψνχον αν τον ίργαξόμινος Ε. (Ήμ.) 

(518) όίΖ. πρίπο Ε. — ίνα ρ. ηαρηλΟιν Ε. 

(519) η α ρ. ηαρηλ&ί Ε. 

520. μηό' ΕΙ. μη (Τ Ε. μηΓ V. Ο. 

/ 64 ΤΙ τονς αραλω&ίΐ'τας *ρ ψήφω λίγειρ; 
τόρ ζώντα δ' άλγιιν χοή τϋχης παλιγχότου, 
χαί πολλά χαίριιρ σνμφοραΐς χαταξιώ. 
Ήμΐρ τοις λοιποΤσιρ \4ρ/ίίωρ στρατού 
ριχά τό χίρδΌς, πήμα δ* ονχ άρτιρρίπιΐ' 
ώς χομπάσαι τώδ' ίϊχός ηλίου φάιι, 
νπιρ θαλάσσης χαι χ&ορός ποτωμίροις- 
Τροίηρ ίλόρτις δήποτ* *Λργιίωρ στόλος 
&{οϊς λάφυρα ταύτα τοις χαΦ' "Ελλάδα 
530 δόμο ι ς ίπασσάλενσαρ άρχαιορ γάρος. 
Τοιαύτα χρή χλι ( ορτας *νλογ*7ρ πόλιρ 
χαΐ τονς στρατηγούς, χαΐ χάρις τιμήσιται 
Διός τάδ* έχπράξασα- πάρτ' ?χ*ις λόγορ, 
Χο. Νιχώμιρος λόγοισιρ ονχ άραίρομαι· 
αΐί γαρ ήβά τοις γίρονσιρ *!/ μα&ίΐρ' (620) μ I λ. ίν φροντίίι ϊχ/*ν Ρ. 

(621) τί· χρη. χατά οννίχάοχήν Ρ. V. — τονς αν. τονς φ&αρίηας 
Ρ. — (ν φ -ή φ. ηγ. τ» άιΖ ψηφίξιο&αι πιρί των άττωλολότων ; Ρ. V. 

(522) τ ν χ. ϊνιχα Ρ. ίπϊ τ»~ αποβολή των άπολλν μίνων ά<Ζ τον ζάντα 
άλγ(Ζν, χαί πάλιν ίπϊ ταΖς ινποτμίαις χαίρων Ρ. (Σ χ. π.) V. 

(523) ανμφ. τοις ονμβάοιν άπλως Ρ. — χαι. άξιο* κρίνω Ρ. 

(524) ή μ. Ιν Ρ. — λο*>τ. τοΓς ντίολαψΟΐΖαιν Ρ. 

(525) π ή μ α. βλάβη Ρ. — ά ν τ. Ιναντ%οντα*' τταρήλ&( γαρ το όηνά Γ. 

(526) ώς. ώςτ( Ρ. — κομπ. ηγ. μιτά Οίμνότηιος §ΙηΐΖν Ρ. — τ ωό*· 
Ρ· — ίοτί Ρ. — ή λ. φάη. ηγ. ίν τ ή ννν ήμίρη Ρ. 

(527) 71 ο τ. &^ρχομίνοις τ ή φήμη Ρ. 
528. Τροίαν Υ. Τροίην ΥΙ. V. Ο. 

(528) I λ. πορ&ήοαντις Υ. 

(530) άόμ. ιν τοις ναοΖς Υ. — Ιπ. άνί&(νΐο ίπϊ παοοάλοις άναρτή- 
ϋαντις Υ. — γ αν. ίνφροσννην ί* παλαιών άνατιΟίΖααν χρόνων Υ. 

(631) χ λ. οχοίοντας τ*>άς Ρ. — # ν λ. ίπαινιΖν Υ. — πόλ. την Υ. 

(532) τι μ. τίμη&ήσίτα* Υ. ηγ. όμολογήαονο* χαί τω ^^ΐ χάρη τω 
τάδι όιαπραΐαμίνω Υ. (Σχ. π.) V. 

(583) 1*7ΐ ρ. ίχηλίσαοα Υ. 

(534) λογ. ίν Υ. — ά*. άχαρίαχομαί , άλλά χαίρω άχοίων ά.ηρ ονχ 
^χονσα Ρ. χαίρω ίν τω μη άντ*λίγ<ιν ρΐ. V. (ςηί Ιι&οβΙ άντι,λογ(Ζν). 

(535) ή β. άχμάζο Υ. V. — γ{ρ. ίπι&νμονσ* γαρ μανθ-άνα* ων ονχ ϋίςιίΐιζθά 6γ Οοο<$Ιε 65 δόμοις δέ ταύτα χαϊ Κλυταιμνήστρα μίλιιν 
ίϊχός μάλιστα, συν δί πλουτίζιιν ιμί. 
Κλ. * Λνωλολν%αμίν πάλαι χαράς νπο, 

Ότ* ηλ&* ο πρώτος Ρί/χιος άγγελος πυρός, 
540 φράζω» άλωσιν * Ιλίου τ' άνάστασιν. 

Και τις μ* ένίπτων ειπι· αρρυχτωρών δια 
πξίσ&ίίσα Τροίαν νυν π*πορ&ήσ&αι δοχιΐς; 
η χάρτα προς γυναιχός, αϊρισ&αι χίαρ. 
Λογοις τοιοϋτοις πλαγχτός ουσ* Ιφαινόμην (2ς π(Ζραν ηΧ&ον Ρ. V. τούτο ομοιόν ίοτι> τώ· Σωκράτης τάς «ν γήρημα- 
&τ,θ€*ς ονχ ιφη>γιν. 01 γαρ σοφοί άίϊ τά βίΧχιατα μαν&άναν Ιπ*&ϊ>μονο* 
χαϊ ων οΐ·χ *ις πιϊραν ηΧ&ον. "Ο άη χαϊ οΐ παρόντες Χΐγονο* γίρονχ(ς' 
χαίρομιν γαρ , φασ*, ίν λόγους γιχώμινοί , ττλίίονσς λό^ονς ώ* ΪΟμίν 
άχονοντις' ίπ*ϊ άχμαΐοί τινις ίο μι ν *1ς τό το βίΧτ*οτα μαν&άνα* χ&ν 
χαϊ («ίο) τά /««Αι/ παραμίνα τω χρό^ω χιχτήμι&α. Ρ. (Ήμ.) 

(536) ΐ7Χ- τ0 *? ονσ»* ^ τώ οϊχω Ρ. — μι λ. ο**ά φροντίάος «ι?α» Ρ. 

(537) πρίπον ίαχίν Ρ. — αν ν άί π Χ. μιταύίδόναι, μοϊ της χαράς 
Ρ1. V. ήγ. μιταδιάόναι. μο* τον το»οίτου, ^το* τ^ίς χαράς Ρ. 

(638) άνω λ. ηγ. ίπαιανίοαμιν Ρ. 

[538] Οηε. ρατ. ?«. 71: 'ΛνηΧάΧαΙα πώς πάλαι- χαράς νπο, 

δ'τ' ηΧ&ιν ινάγγιΧος άγγίΧΧων τόχον 
φράξων άΧν&ν δνςμινών βροχών γίγα 
χαϊ γη&όαννον χάρμα μα φίρων μίγα; 
Χόγοις &ί τονό" ινπΧαγχτος οι)* Ιφαηόμην , 
πιιο&ιΐοα τω φίροντ* &ίαχ*Χον φάτιν 

8μως ό' ϊ&νον χαϊ γνναιχιίω γόμω 
ψυχής τ' ϊπιμπον άΧαΧαγμόν ίχ μίοης, 
Χάοχονσ', άνινφημονσα την άγγβΧίαν, 
Φνηφάγον φίρονοά τ* ινώδη φΧόγα. 

(539) ν ν χ. γνχτιρι,νός Ρ. δίον ο πρώτος τον ννχίου πνρος άγγιλος 
ιίπιϊν , ό δί προς το αγγιΧος ννχι,ος *ϊπ*ν Ρ. {?Ημ.) 

(540) φρ. Χίγων, μηννων Ρ. — άν. άνατροπην , χατασχαφήν Ρ. 

(541) I ν. βΧάπτων, ηγ. όνοδΐζων Ρ. — φρ. δ ία. ηγ. α\ά φρυχτώρων Ρ. 

(543) ψ όντως Ρ. — χάρτ. Χίαν Ρ. — π ρ. γ ν ν. ηγ. γννα>χός ίστ* μ(- 
τιωρίζισ&α* χαϊ μίγα φωνιΐν (φρονιΖν V.), άχοίοαοάν τ». Ρ. V. 

(544) Χ 6 γ. ηγ. νπο τοιοντων Χόγων, τον άγγίΧον δηΧονότ> $ ίπΧανή&ητ 
χαϊ ινπαράγωγος γίγονα Ρ. 

5 66 όμως ό' ϊ'0"υον χαι γυναιχιίω νόμω 
όλολν/μόν άλλος άλλο & ι ν χατά πτόλιρ 
ϊλαΰχον (νφημονντις, ίν &ιών ίδραις 
&υηφά/ον χοιμώντις *νώδη φλόγα. 
ΚαΙ ννν τά μάσσω μϊν τί διϊ α* ιμοί λί/ιιν; 
550 άναχτος αντοϋ πάντα πιϋοομαι λόγορ. 

"Οπως δ* άριστα τόρ Ιμόρ αϊδοΤον πόσιρ 
σπίϋαω πάλιν μολόντα δίξασ&αι- τί γαρ 
γνναιχΐ τοχ/τον φί//ος ηδιον δραχιϊν 
από ατρατιίας άνδρα, αώσαντος &ιον, 
πιΐλας άνοΐξαι; ταϋτ* απάχ/αλον πόσα, 
ηχιιν οπως τάχιστ' ίράσμιον πόλα' 
γυναιχα πιστήρ δ* Ιν δόμοις ίνροι μόλων 
οΐανπΐρ ονν ϊλαπί, δωμάτων χιΐνα (545) ¥ &. τοις &(οΖς όηλονότ* Ρ. 
(540) ό*λ. μ*τά &ρήνον νμνον ¥. 
547. ΜΙων Π. V. Ο. ίν &<άν Ρ. 
(647) «λ. Ιβόων Ρ. — ϊάρ. ναοΖς Ρ. 

(548) &νηφ. τή-ν τά &νματα χατιο&ίονοαν Ρ. — χ ο ι μ. πραννοντ^ς 
Ιπί τω 6τίτηθαι> η &νμιάαα* Ρ. — (545 — 548): ηγ, ώς χρή γι>ναι£ΐν άρχον- 
σα*ς 7ΧοκΖν, οντω χόγώ πιποίηχα προςτάζαοα πάπας τονς Ιν τ*] πόλα 
(νψημίΖν χαί &ναίας Τίροςφίραν τοις ΦιοΖς' ο χαΐ ίχοίονν άπαντΐς χα- 
ταοιίλλοντ/ς την *£αψ*ν τ?;ς φλογός ώςτ* 7ΐροςιν(γχιΖν Φνμίάματα' το ντο 
γάρ μο* όοχ/Ζ λίγαν το χοιμώνπς ινώόη φλόγα. Ρ. (Ήμ.) 

(549) τά μάοοω. τά μαχρά Ρ. Υ. 

(550) άν. ηγ. παρ* (χ/ίνον μα&ήαομαί πάντα Ρ. — Τΐιχ'ο. άχονσωΤ. — 
λογ. τον τκρί τ\ς άλώαιιας Ρ. 

(651) δ π. οχοπήοω Ρ. — ο^. όρίατως Ρ. — α 2 ά. αΙάίο*μον Ρ. — πόσ. 
άνδρα Ρ. 

(552) πάλ. τον.τ·.'σω Ρ. 

(553) φίγγ. ηγ. φως Ρ. — 170*. γλνχίτΐρον Ρ. — δρ. &ιάσασ&αι> , ιάιΖν Ρ. 

(555) Τίνλ. ώςτ£ Ρ. — ίϊ Τί, «ΐπί Ρ. — ηόο. τω άνάρί Ρ. 

(556) ή χ. ίλ&ιΖν Γ. — δ'/τ. λίαν Ρ. — ί^. ιρά γάρ αντον η .τόλ*ς Ρ. 

(557) μ ο λ. ίλ&ών Ρ. 

(558) (λ. άφηχιν άπαίρων Ρ. — χ ν ψ. ηγ. φίλαχα Ρ. V. δρα το ίτηρά- 
βιιγμα της χνγός· ιί χαΐ όοχιΖ τονχ* ιιληφίνα* τον ποιητή* <Γ*ά την 
φνλαχην μόνην, άλλ' ϊχα. τ* χαί βα&ντ(ρον. βονλόμινος γάρ την μοιχιίαν 67 Ια&λην ίχιίνω πολιμίαν τοις δϋςφροσιν 
560 χαι ταλλ' όμοίαν πάντα, αημαντήριον 
ονδίν διαφ&ιίρασαν Ιν μήχιι χρόνον 
ονδ* οιδα τέρψιν ονδ' Ιπίχρο/ον φάτιν 
άλλον προς ανδρός μάλλον ή χαλχον βαφάς. 
Κη. Τοιόςδ* ο χόμπος της άλη&*ίας γίμων 

ονχ αϊοχρός ώς γνναιχϊ γενναία λαχεϊν. 
Χο. Αντη μίν όντως ππι μαν&άνοντί οοι 
τοροΤσιν έρμηνινσιν (νπριπώς λόγον. 
Σν δ* ιϊπΐ, χήρνξ· Μινίλιων δι παΐ&ομαι, 
ιι νόστιμος γι χαΐ σιοωσμένος πάλιν 
570 ηξίΐ ανν νμΐν, τήςδί γης φίλο μ κράτος. 
Κη. Ονχ ΐσ&' οπως λίξαιμι τά ψινδή χαλά ταντης άηλώοα* χα* δτ», ωςπ*ρ ή χίων ονχ ίνϊ ανάρΐ χρητα* , οϋιωςονό* 
ίχίίνη. «I χα* λα&ίΖν βονλομίνη ίπΐ τοντω α/μννχται, άλλου τέρψιν άψ- 
όρος ούχ (Ιό ίνα* φάοχονοα, τι] χννΐ ταντην παράβαλλα Ρ. {Σχ. π.) 

(559) ίο&λ. άγα&ή?, φίλην Ρ. — άνςφρ. τοΖς ίχ&ροΐς αντον Ρ. 

(560) α η μ, οφραγϊάα της προς τον άνδρα (ύνής Ρ. V. 
(661) ίν μ ή*, χ ρ. ηγ. ίν τη μαχρά ί«#*>οΐ' άποάημΐα Ρ. 

(562) τ4ρφ. ήόονην άλλου άνό*ρός· ινταν&α γαρ αυνάπτιται Ρ. — φάτ. 
ψημητ Ρ· 

[562] Οηβ. ρατ. 65: ονχ ο'ίάα τίρψιν ούό* ίπίφογον φάτ»* > 

τίνος ίτ^ός άνάρός μάλλον η χαλχον βαφάς. 

(563) μάλλ. ωςπιρ ονχ οΐάα τάς βαφάς τον αιόήρον , όντως {οντ. 00). 
Ρ.) ονάι ήάονην Ίτίρον άνάρός Ρ. {Σχ. π.) V. 

(564) τοίόςί'. ό Ρ. ηγ. τά τοιαντα χομπά^αν άλη&ή Ρ. 

(565) αϊαχρ. ίατί γνναιχϊ Ρ. — ώς. ώςτί λαχ*Ζν Ρ. — λ ο χ. (ΙπιΖν 
Ρ. γινναία γνναιχϊ οι5χ αίοχρόν /στ* το χομπάζαν Ρ. {Σχ. π.) 

(566) τον λόγον Ρ. 

(567) τορ. άχριβίοιν, όλη&ίοιν Ρ. — ίρμ. λόγοις ίξηγητιχοΐς Ρ. — 
ινπρ. οιμνως Ρ. αντη μίν όντως ιϊπ*ν ωςτ* αί μαθ-ιΖν , ονχήμάς, άχρι~ 
βώς ίρμηνιίοαοα Ρ. όντως ίίπιν άχριβίο* λόγοις χα* ί£ηγητ>χοΐς, ώςτέ 
οι μα&(ϊν V. 

(568) χ η ρ. ω Ρ. — πιν&. Ιρωτώ Ρ. 

(569) νόατ. ηγ. *1 νπονοσνήσα ασωσμίνος Ρ. 

(570) ηξ. η*ν<ατα> Υ.-ψίλ.τό Έ. ήγ. 6 φίλος άρχων τηςά* της γης Ρ. 

(571) δη. δ'τ* Ρ. 68 

ίς τον πολύν φίλοισι χαρπούσ&αι χρόνον. 
Χο. Πώς δήτ' αν ιιπών χ*δνά τάλη&ή τι/χ^ς; 

σχισ&ίντα δ* ούχ (ϋχρυπτα γίνεται τάδ(. 
Κη. Λ Ανηρ άφαντος Ιξ "Άχαιϊχού στρατού 

αυτός τ* χαΐ τό πλοϊον ου ψίυδή λέγω. 
Χο. Πότ*ρον αναχθείς ιμφανώς έ'Ι Ιλίου, 

ή χιΐμα χοινόν άχθος ηρπασι στρατού; 
Κη. *Εχυρσας ώςτί τοξότης άχρος σχοποΰ' 
680 μαχρόν δί πημα συντόμως έφημίσω. 

Χο. Πότερα γαρ αυτού ζώντος η τεθνηχότος 

φάτις προς άλλων ναυτίλων εχλήζετο; 
Κη. Ούχ οϊδεν ουδείς, ώςτ' άπαγγειλαι τορώς, 

πλην του τρίφοντος 'Ηλίου χ&ονός φϋσιν. 572. Ι/6£. φίλο να ι. 

(672) φίλ. τοΖς Ρ. — χαρπ. χαρποφοριΖν , παρίχιιν Έ. ονχ ίπαινώ τά 
ψινάη ως άννάμινα Ιπ\ πολνν χρόνον χαλά τοις φίλοις χαρπίξιοΟ-α*. αντί 
τον- ονχ ίπί πολΰ ίπηινιτά νπό των φίλων τά γινάη. Ρ. (Σχ. π.) 

573. τύχοις; δΛηίζ. 

(573) χ* (Γ*, πςοςφιλή, άγα&ά Ρ. 

674. γίγνιτα* 8<ΛϋΙζ. 

(574) αχ. άια>ρ(&ίντα Ρ. — ά\ γ6ρ Ρ. — ινχρ. άΙΙά φανερά Ρ. ηώς 
όη όί ναοα* άλη&ή άμα χαΐ προςφιλή άγγελο* ; χωριαΟ-ίντα γαρ αλλήλων 
όράτα* Ρ. (Σχ. π.) 

675. &νηρ Η. ΟΓ. 789. 

(575) άν. 6 Ρ. — άφ. άφανής ίαην Ρ. — *Λχ. τον των ' Αχαιών Ρ. 

(576) η λ. αντον Ρ. — ο ν φ*νά. αλλ 1 άλη&ή ¥. 

(577) άν. ήγ. ίποοτρίφων Ρ. — Ιμφ. φανιρώς Ρ. — Ίλ. τής Τροίας Ρ. 

(578) χιΖμ. χομών, χλνόων Γ. — άχ&. βάρος Ρ. — ήρπ, ίξέχοψιν, 
ίχώρκην Γ. 

579. τοξότης Ρ1. Ρ. V. 0. 

(579) I χ. ίηίτνχις τον σχοπον Ρ. — ώς τ, ωςπιρ Ρ. — &χρ. πρώτος, 
ίΐαίρπος Ρ. 

(580) μ αχ ρ. την μ*γάλην βλάβην την γινομίνην ημΖν Ρ. — ίφ. ϊλίξας Ρ. 

(582) ψάτ. φήμη Ρ. — ν αν τ. ναντών Ρ. — ^xλ. Ιφημίζιτο Ρ. 

(583) άπ. μηννααι, Ρ. — τ ο ρ. άλη&ώς Ρ. 

(684) τρίφ. τον ζωογονονντος Ρ. — ή λ. οίτος γαρ πάκτ' ίφορά Ρ. — 
χ&. της γής Ρ. 69 Χο. Πώς γαρ λίγιις φίμωνα ναυτιχώ στρατώ 

ιλ&ίΐρ τιλιυτήβαι Τ( δαιμόνων χότω; 
Κη. Ενφημον ημαρ ου πρίπιι χαχαγγίλω 
γλώσστ} μιαίνιιν χωρίς ή τιμή &ιών. 
οταν δ 1 άπίυχτά πήματ' άγγελος πόλιι 
690 ατυγνώ προςώπω πτωσίμον στρατού φίρΐ}, 
πόλιι μ*ν 'ίλχος ΐν τό δήμιον τνχ(7ν, 
πολλούς δί πολλών ίξαγια&έντας δόμων 
άνδρας διπλή μάστιγι } την ' Άρης φιλιϊ 
δίλογχον άτην, ψοινίαν ξυνωρίδα' — 
τοιώνδι μέντοι πημάτων Οίσαγμένων 
πρίπιι λίγιιν παιάνα τόνδ* Έρινϋων (585) γάρ. δ( Υ. — χ** μ. χΧνδωνα Υ. 

(586) ΙΧ&. ίνταν&α τό δαιμόνων χότω Υ. — τ* Α. Χήξαι Υ. — 
δαιμ. των &*ων Υ. — χότ. όργή Ρ. 

(587) η μ. ήμίραν Υ. — χ α λ. χαχά άγγιΧΧοίαη Ρ. 

(588) μιαίν. μόλυναν Υ. — χ ω ρ. ηγ. ταντα Χίγοντίς άτιμάζομίν 
τονς &<ονς Υ. V. — (587 βς.): *νψημον ημαρ την ήμίραν Χίγιι ταν- 
την, Ιν § τό π/ρί της άΧώοιως τής Τροίας ϊφιρι μηνίματα. οταν ονν , 
φηοι, διηγηται τ\ς πιρί τίνων χαχων γιγινημίνων, μιαίνιι χ«* μοΧννι* 
την ιν&νμον ταντην χαΐ χαρμόοννον ήμίραν. Ον πρίπιι Ονν ΤΟ νΤΟ 7Γ0*— 
#»>, αλλά τιμάν τονς &(ονς τονς διδωχότας την (ν&νμίαν χαΐ τά δίΐνα 
ΧιΧνχότας. Υ. (Ήμ.) 

(589) άη. άνίΧπίοτα Υ. — π ή μ. ανμφοράς Υ. 

(590) α τ. χατηφίΐ Υ. — π τ. τον π/πτωχότος, τον άποΧωΧότος Υ. 

(591) «Αχ. ηγ. Χίπη μία Υ, — δημ. τό δημόσιον, τό χοινόν Υ. — 
τ ν χ. φίριι ωςτί Υ. 

(592) η α γ. ίΙοριοΜντας ΨΙ Υ. V. 

(593) διπΧ. χοινη χαΐ Ιδία Υ. — μάατ. τιμωρία, φάνω Υ. — ψ ι Χ. 
αγαπά Υ. 

(594) δίΧ. διπΧην Χίγω Υ. — άτ. βΧάβην ονοαν Υ. — φοιν. ψΟΎΐχην 
δνάδα Υ. — ξ ν ν. ηγ. άρμα. φίριι από χοινον Υ. 

595. α/οαγ μί νον δοΐιδίι. 

(595) μίντ. δί Υ. — π η μ. συμφορών Υ. — α ι ο. οιοωρίνμίνων Υ. V. 
(598) Χ ί γ. νμνιΖν Υ. — παιάν. νμνον Υ. — τόνδ*. τον αρμόζοντα 

«ντπίς Ρ. οταν, ψηοΐ , σνμψοραί τινις ίπ{Χ&ωαι, πρίπιι νμνίΖν τος 
'Ερινννς χαΐ οϊόν τίνα παιάνα Ιπάδ/ιρ ιιϋταΐς τόνδι , ήγ. τον ίπί τ 
οντοις πρέποντα, ωςτι οντάς ϊχμ(ΐΧίΙαα&αι , Χίαιν των ονμφορϊ ,«>*_ 70 

σωτηρίων δέ πραγμάτων ίύάγγιλον 
ηχοντα προς χαίρουσαν ιύιστοΐ πάλιν — 
πώς Χίδνά τοις χαχοΧσι σνμμίξω, λίγων 
600 χ*ιμών* ^Αχαιών ούχ άμήνιτον Φιοΐς; 

Λυνώμοσαν γαρ, δντις ϊχ&ιστοι τό πρίν, 
πυρ χαί δάλασσα, χαί τά πίστ* ιδιιξάτην 
φ&ιίρονη τον δχίστηνον *Αργιίων στρατόν. 
*Βρ ννχτί δυςχχίμαντα δ* ώρώριι χαχά- 
νανς γαρ προς άλλήλαισι Θρηχιαι πνοαΐ 
ι ηραχον αϊ δέ χιρωτυποι/μιναι βία 

^•»· ..... ' < . 

χιιμώνι τνφώ συν ζάλτ\ τ* όμβροχτχίπω 
ώχοντ' άφαντοι ποιμίνος χαχοϋ στρόβω. 
'ΕπιΙ δ* άνήλ&( λαμπρόν ήλιου φάος, 
610 όρώμιν άν&ονν -πέλαγος Αιγαίον νιχροΐς σαο&ια, χαί άιαοχ<ο*άσα* τά χαλεπά, συμφορών Υ άρ αί &<αί α»τ*α» Ρ. (Ήμ.). 

(598) ή χ. ίμί Ρ. — ιΐκοτ. (χτνχία Ρ. <ντνχ*Ζ V. 

(599) κίί». προςφιλή, όγα&ή » — αν μ μ. ίνώαω Ρ. 

(600) χομ. Ιίγω Ρ. - ον* ν. ολλ' οργής &,ών γ/γονότα Ρ. 

(601) ξνν. Οννί&ιντο Ρ. — ; : χ ϊ. ίχ&ροί ήμών, ή Υ . μιοονντίς ημάς Ρ. 
ιχφράϊ** την τον χιιμώνος χαλ/πότητα Ρ. (Σχ. π.) V. 

(602) π ν ρ χ αϊ &άΙ. <Τ·ά τονς χιραυνονς χαί τάς τριχνμίας Ρ. — τ ά 
πίθτ\ ηΥ. την των ανν&ηχών πίοτ» Ρ. 

(608) όνοτ. τον ά&λιον Ρ. 

(604) Λ ν ς χ. χαίιπά Ρ. — ώρ. Λ*ηγ4ίρ<το Ρ. 

605. θρη χϊαι, Ρ1. (ωΐββ θ^χϊα*). 

(605) νανς. τάς Ρ. — πρ. ίν Ρ. — θ ρ. από Θράκης άν/μα πνΐονης Ρ. 

606. χίροτνπ. Υί&δ&ΐια αά ΤΗαο. IV, 84, 3. 

(606) ή ρ απ ο ν. χατίβαλλον, αννίχρονον Ρ. Οί. νβ. 64. — χ* ρ. ή γ. 
τνπνόμινα* παρ 3 άλΧήλων Ρ. ^το» το?ς χίραοιν άλλήλων τνπτόμίνα*. ή 
μεταφορά από των ταύρων Ρ. (Σχ. π.) V. 

607. τνφώ Ρ. 

(607) £άλ. ταραχή Ρ. — ο μ β ρ. ανν ομβρω γ*γ*νημ{νη Ρ. 

(608) ωχ. όαοκί&άσ&ηοαν Ρ. — ο φ. όφανίΐς Ρ. — π ο ι, μ. τον Ιπι,νι- 
μομίνον α ι» τάς ανίμον Ρ. — α τ ρ. ανατροφή Ρ. 

(609) α», άνίζ*>Χ*ν Ρ. 

610. *Λργΐίων. ΟΓ. [810]. < 0 < ; '.-.* ' 

(610) ά ν 9ο ν ν *ϊπ* τό πίλαγος ίν τοις νιχροΐς, ίηαάη τό μίν ΐαχ* 71 

ανδρών *Λχαιών ναυτικών τ* ιρίιπίων. 
Ημάς χ* μίν δη νανν τ* αχήρατον σχάφος 
ητοι τις ΙξίχΧίψίν η ^τήσατο ^ 
&ίός τις, ονχ άν&ρωπος, οϊαχος Φιχών ■ *» ι "— * 

τν,·.^ Τν'χν ^ οωτηρ νανν ΰίλονα' ιφίζίτο,* ...·>. ~- · 

ώς μήτ' Ιν όρμμ) χϋματος ^άλην *χ£ΐν 
μήτ* έςΌχιϊΧαι προς χραταίλιων χ&όνα. 
"Επ*ιτα δ* αδην πόντιον πκρίν/ότίς 
λινχόν χατ* ημαρ, ου πιποι&όης τι/χι/, μίλαν, λινχά όλ τά σώματα. "ΙΙςηίρ ονν ή γη άβτράπτα, τοΖς άν&ιοι, 
χαί ώοα*£*τα*, οντω χαί το πέλαγος όιην&ιΟμένον ίάόχ** τοΖς λινχοΐς 
οώμαοιν Ρ. (Ημ.). — Π κ ρ. ίν Ρ. 

[610] δΟΕίΡΤ. άβ δατδ. (οί. Αμμον. Γα&ί.) ρ. 197: αχνρολογία πιρϊ το 
οημα*νόμ(νον άμαρτάνιτα^' της ο*ί χαχίας μέρος Ιοτι,ν ώς παρά τω Καλ- 
λίμαχο» ΙπΙ τών άπολομίνων νηπίων μητϊρας ίζίχίνωοαν, ίχονφι- 
ααν ιί ϊ τι,&ήνας' τονναντίον γάρ ϊβάρνναν άπολίααντις τά νπ' αντών 
τριφόμίνα βρίφη' χαί παρ* ΛΙοχνλω' όρώμιν άν&ονν π 4 λ α γ ο ς ΑΙ- 
γαΐον νιχροΖς. — Οκεο. Οοκ. (»ρ. ν?»1ζ. ΚΙιοϋ. Ογ. VII, 1133): άχν- 
ρίας μγηο&(ντ(ς φίρ* παρα&ήοομίν τινας τών τοιούτων λΐξίων προς 
πλΐίονα ταύτης ίνόιιςΊγ' αύτίχα παρά τω Καλλιμάχω ινρίαχιτα* ιπΐ τών 
άπολλνμίνων νηπίων ιχονφίο&ηοαγ τ*&ήνα*· τονναντίον γάρ ιβαρνν- 
&ηθαν , άπολίοαοα* τά νπ* αντών τριφόμινα' χαί όρώμιν αν & ονν 
π ί λαγός Άργ ( ίων ν*χροΖς. 

(611) ναυτ. ήτοι, τών πλοίων Ρ. — Ιρ. πτωμάτων Ρ. 
612. *αίντ\ Ρ. 

(612) νανν. τήν Ρ. — τ· χαί Ρ.— άχ. άβλαβίς Ρ. — αχ. τό πλοΖον 
λίγω ?. 

(613) τ» ς. τό Οίος έι-ταν&α ψ. — ιζίχλ. ηγ. ιρρϊοαιο Κ. — 'ί,^Γ. * 
ώςτ* μη άπο&ανιΖν τον ·1ία δηλονότι, Ρ. 

(614) ονχ άν&ρ. ο ν γάρ άγ&ρώπον άαοώ&ημίν , αλλά &(ον Ρ. — 
&ι>γ. άφάμ*νος Ρ. 

(615) τ ν χ. ή Ρ. — οωτ. ή Υ. ή οώταρα Ρ. — νανν. τήν Ρ. — ι φ. 
ϊπιχά&ηχο αύτη Ρ. 

(616) Ιν ο ρ μ. ίν λι,μίνι, Ρ. 

(617) ίλλιμινίοαι, Ρ. — χρατ. ηγ. ίπο τον λαού χρατονμίνην , ^ -'το· 
οχλοχρατονμίνην Ρ. 

(618) &Λ. πόντ. ηγ. τον ίχ Οαλάααης &άνατον Υ. 

(619) λ*νχ. ηγ. χατά τήν ψανηααν (1. φαηΖααν. ΟΓ. 1109) φωι*ινήγ 72 020 Ιβουχολοΰμιν φροντίσιν νίον πά&ος, 

στρατού χαμόντος χαΐ χαχώς σποδουμίνου. 
Καϊ νυν ίχιίνων *ϊ τις ίστίν ίμπνίων, 
λίγουσιν ημάς ώς όλωλότας' τί μή; 
ημίΐς τ' Ιχιίνους ταυτ' *χιιν δοξάζομιν. *\~*·< 

,^.. ^- Γίνοιτο ό*' ώς άριστα- Μινίλιων γαρ οϋν 

πρώτον Τί χαΐ μάλιστα προςδόχα μολίϊν. Μ 1 * 
Ει δ* ονν τις άχτίς ήλιου νιν ίστοριϊ ( - ^ ι 
χαΐ ζώντα χαι βλέποντα μηχαναϊς /Ιιός, 
οϋπω ΰίλοντος *ξαναλώσαι γένος, 

680 ν < ιλπίς τις αυτόν προς δόμους ηξ*ιν πάλιν. 
Τοσαντ' άχοιϊσας \σ$ι τάλη&ή χλϋων. 

ι 

Χο. Τις ποτ* ώνόμαζιν ωδ' (ς τό παν έτητιίμως — ήμίραν Ρ. — ο ν πιπ. ον &αρρονντ<ς, άλλ' άμφίβολο* οντις <1 ίτ» οω- 
&ΐίημ*ν Ρ. V. 

(620) Ιβο ν χ. ηγ. ώςπιρ 1&ιραπινομ*ν ίν λογιαμοΐς τ*σ* Ρ. V. — ν Ιο ν- 
το Ρ. ητοι, την νίαν ανμφοράν Ρ. V. 

(621) καμ. χ*νάνν*νοαννος Ρ. — οηοό. όκιοχιάαο&ίντος όίχην απο- 
όον (ήτοι> χόνιως Ρ.) Ρ. V. 

(622) Ιμπν. ητο* ζών Ρ. 

(623) 6* λ. φ&αρίντας Ρ. — τί μι). Μ τί γαρ ον ; Ιχι.νβννινοαμ<ν 
γάρ Ε. 

(624) ταντ'. ηγ. τό άπολωλίνα* Ρ. — &οξ. λογιζόμι&α Ρ. 

(625) ώς. λίαν Ρ. — αρ. το ίχιίνων δηλονότι, Ρ. 

(626) μάλ. των άλλων όηλονότι Ρ. — η ρ. Ιλπίόα ί χ( ρ. _ μο χ, 
ίλ&*ΐν Ρ. 

(627) άκτ. ή λ. ηγ. 6 ηλι,ος πίριφραοτι,χώζ Ε. — ψ κν. αντόν Ρ. — 
ί α τ. βλίπο Ρ. 

(628) βλ. Ιχ παραλλήλου· ό γαρ ζών βλίπ** Ρ. — μ η χ. βονλαϊς, οί- 
χονομίαις Ρ. 

(629) &ίλ. βονλομίνον Ε. — ί£. άφανίοα* Ρ. — γ Ι*, ΧΟ ν Μ<νιλάον 
δηλονότι*. Ρ. 

(630) «ι- τ. τον Μινίλαον Ρ. — ήζ. }λ<να*ο&αι. Ρ. 

631. άχοίαασ* Ρ. χλνην Ρ. Οί. Μβϋτ. αά τβ. 440. 

(631) Χο&. γίνωαχ* Ρ. — χλνη,ν. άχοναν Ρ. 

632. ώτόμαξ/ν ΕΙ. — μ | ίΤ Ρ. 

632. — Ό παρών χορός οννίοτηχίν ικ χώλυ*ν ρχζ' , ων τα μιν ρ' (Ιοί 73 μη τις οντιν ονχ ορωμιν, προνοιαις του πιπρωμενου 
γϊ,ώασαν \ν τϋχα νίμων; — 
τάν δορί/αμβρον άμφινίική Έλίναν; ίπ*1 πρ*πόντως χοριαμβιχά δϊμιτρα άχατάληχτα χαϊ Ματαληχτ**ά, ητοι ίφ&ημιμιρή , 
πιν&ημιμιρή χαϊ ημιόλια , χαΐ τρΐμΐτρα βραχνχατάληχτα χαΐ χαταλη- 
χτιχά. Τ Ε£ής δι μ/ταβάς (Ις ίτίραν ίπό&ιοιν χαΐ τό μίτρογ ίγηλλαξΐ. 
χαί ιίβι τά ί£ής χώΐα άναπαιΟτιχά δίμιτρα άχατάληχτα χαϊ χαταληχτιχά , 
ητοι ίφ&ημιμιρη , χαϊ μονόμιτρα χζ' , ων τιλινταϊον πάλιν οίχον- 
ρονντα π ο Α * τ ων V . — Στροφή χώλ. ιζ' . Ρ. V. — Τά τοιαντα (Χάη χαλ/ϊ- 
ται χβτά οχίβιν χαϊ όμοιων, ώς ιϊρηται. *Ιοϊ γοϊιν τά παρόντα οτρο- 
φών δ* * χαϊ της μιν πρώτης ατροφης τά χώλα ιζ' χαϊ τά της άντιΰτροφης 
τοααντα. της διντ. ι χα* τά της αντίστροφης τοααντα' της τριτ, ιβ' 
χαί τά της άντιοτροφης τοααντα, χαϊ της τιτ. ι' χαϊ τά της άντιατροφης 
τοααντα. Μιτά δί ταντας αίατημα ίπιφ&ιγματιχόν χώλων χζ' · ίφ* ίχαοτης 
ατροφης χαϊ άντιΟτροφης (ϋί. νβ. 341 πΐβί.) παράγραφος* ιπϊ δ* τω τίλιι 
τον ανατήματος χορωνϊς μόνη Ρ. (Ήμ.) 

(632) ποτ*, αρα Ρ. — ων, ηγ, ήλπιζιν, !λ(γιν Ρ. — ώδ*. ίνταν&α 
Ρ. γινίο&αι δηλονότι, ητοι νποατρίψαι την *ΕλΙνην Ρ. — ίς τό πάν. 
παντίλώς Ρ. — Ιτ. άλη&ώς Ρ. 

633. προνοΐαιοι ϋβ Ρ. 

(633) μ ή τις. ιί μη &*ός τίς' λιίπιι γάρ τό *1 Ρ. — ονχ όρ. αόρατον 
γάρ τό &βΐον Ρ. — π ρ. ηγ, ό ταϊς προνοητιχαΧς δννάμιαι της ιιμαρμίνης Ρ. 

634. τ ν χα (η βαρ.) Ρ. 

(634; γ λ. ητοι λόγον Ρ. — τ ν χ. (ντνχία Ρ. — νέμ. ό διδονς Ρ. 

635. ταν (η βαρ.) Ρ. ίλίναν (η βαρ.) Ρ. 

(635) δορ. την διά πολίμων γαμονμίνην Υ, — άμφ. π»ρϊ ην δνο ίφι- 
λον/ίχονν Ρ. — (623 — 636): % Αχοί·αας ό χορός, ώς οαον ονπω ίλινα/ται 
Μ/νίλαος, ίπαγόμινος δηλονότι χαϊ την Έλίνην , χαϊ ίχπλαγιϊς ίπϊ 
τον τ ω φηαί' τις άρα ώνόμαζιν, ϊλιγιν, ητοι ήλπιζιν ίς τό πάν, ηγ. 
παντιλως, ωόι (βίο) χαϊ ίνταν&α, γινίο&αι δηλονότι, ίτητίμως χαϊ άλη- 
&ως, ητοι νποατρίψαι. νοιΐν γάρ χρή όντως, ϊν* ιΐη τιτιλιομίνος ό λόγος, 
τις ονν ηλπιϋιν ωά* γινία&αι την 'Ελίνην, την δορίγαμβρον , ητοι την 
όιά πολίμων γαμονμίνην , τοντίοτιν ης ό γάμος πιριμάχητος γίγονί' την 
άμφιν/ιχή , ητοι πιρϊ ην άμφότίροι ίφιλοηίχονν , Μίνίλαός τί χαϊ ΙΙάρις, 
«Ι μη &(ός τις, ηπιότατο δηλονότι, τοντο , οντιν α ονχ όρωμιν αόρατον 
γάρ τό &*ιον· ό ταΐς 7Τρο»Ό»«*ς τον πιπρωμίνον , ητοι ό ταΖςπρονοητιχαΖς 
της ιΐμαρμίγης όννάμίΟι νίμων χαϊ άιδονς γλωαααν χαϊ λόγον ίν τί'χΐ}, 
ητοι ό διδονς λόγον τοις τά τοιαντα προλίγονοι μάντ/αιν *ν τνχη χαϊ 
*ντνχια. μιγίοτης γάρ ιντνχίας τό τοιούτων όξιο>&ήναι των άγα&ών, ωςτι 
προλίγιιν τά μίλλοντα. Ρ. (Ήμ.). — π ρ, αρμοδίως χαϊ ού παραλόγως Ρ. ι. 74 Ιλίνας, ίλανδρος, έλίητολις, ■ ιχ των άβροτίμων 

πηοχαλυμμάτων ϊπΧ(νσ*ν 
ζίφνρον γίγαντος αύρα- 
040 ττολί'ΟΓί'^ρο» « φίράσττιδίς χυναγοι χατ' ϊχ·Ό$ 
ττλάτα^ άφαντον 

χίΐσάντων Σιμόίντος άχτάς (π* άίξιφϋλλονς 
δι* Ι'ριν αιματοιασαν. '/λιω δ* κ^δοί όρ&ώννμον τ*λισσίφρων 630. «Λ/νας (17 βορ.) Ρ. 

(636) ό /λών χα* χηΦιλών τον τ^ς *Ελίνης άνάρα ' Λλίξανόρον χαί 
ΤΙ^Τ πόλ»ν «ϊ'τον Ρ. V. 

(637) άβρ. λίαν Τίμιων Ρ. 

(638) /Τ ρ. ^'το» τώτ π/ρ^χόντων χαί ην^χΛλν.ττόιτοΜ' αν τον οΊχων Ρ. 

(639) ζ* φ. ίοττίρας γαρ ΤΤνίων ονρ^ος τούτω γίγονίν Ρ. V. — αν ρ. 
πνοή Ρ. 

[639] ΗΕ8. γίγαντος" μιγάλον , Ιβχνρον , νΤΧίρφνονς. κ ( · ' > . /·']·.< 

640. χνναγοί (η βορ. α) Ρ. 

(640) ;τολ. 7/· άπαρο* άν#ρ*ς Ρ. — φ* ρ. ώτλ*σ>ί»Ό» Ρ. — χΐ'κ. 
ίπλινααν Ρ. — » χ ν. ίνταν&α το άφαντον. Ρ. ώςπ*ρ τά των &ηρίων ϊχνη 
άναξητονοιν οΐ χννηγοί, οντω χαί αντοί χατ' "ίχνος ιν&νς τον Πάρθος 
ϊόραμον. το* #ί άφαντο», }ττ*ί φαν/ρά #»σ* τά των &ηρίων ϊχνη, τά άι 
των νιων αφανή Ρ. {Σχ. π.) 

641. πλαταν {η βορ. α ροβί.) Ρ. 

(641) τχΐ. ιήν χώπην Ρ. — αφ. άφανίς Ρ. 

642. αχτάς Ρ1. — (Ις ό&φίλλονς Ρ. 

(642) Λίλα. ητο* πιλααάντων Ρ. — Σι μ. ποταμοί, Τροίας Ρ. — άί|. 
ϋντίξηοις Ρ. «ΐ'ξονσ* γαρ Ιν ταΐς αχταΐς τχόαι Ρ. 

(643) αίμ. αίματηράν αΐμάτωψ γαρ χνοιν (ρις πο»/Γ Ρ. — (640—643): 
όρα την αίντα^ν' άφιίς την *ίί>ιΙαν προς γινιχην ΙπΧαγίαοι ποιχίλλων 
ιόν λόγον. #ί ά* 0οι λα. οϊτω λίγ/· πολίανόροί τι κυνηγοί χαί φιρά- 
ο.τιόίς ϊπλινοαν κατ Ιχνος άφαντον χαί αφανις των χιλσόντων χαίπιλα- 
αάπων την ,ίλάιην /ϊς τά.· αχτάς τον Σιμό/ντος. το όι άι 3 ϊριν αίμ. 
προς τό ϊπλινοαν αίναττν/. Τίνας ο*β λίγα χίλααννας; τον ΙΙάριν χαί 
τονς ανν αντω. Ρ. {Ή μ.) 

644. — 'Λντ. χώλ. ·£' . Ρ. V. 

(644) Ι λ. τη Τροία Γ. — χη*. πίν&ος Ρ. ιπαόη τό χήάος οημαίνα 75 μήρις ηΧαο( ) τραπίζας ατίμος ?** ν ατέ ρω χρόρω 
χαί ξυριοτίου Λιός 

πρασοομέρα το ρυμφοτιμορ μ*λος ίχφατως τιοντας, 
νμίραιορ, ός τότ' ιπίρριπιρ ί * ι - ' 
χαμβροϊσιρ ά(ί$*ιρ. 
650 Μιταμαρ&άρουαα δ* νμρορ 
Πριάμου πόλις γιραιά 

πολν&ρηρορ μιγά που στιρα χιχλήσχουαα Πάριν 
τοι» αΐίΌλίχτροΐ' 

παμπρόο&η πολιίΟ'ρηρορ αιώρ' άμφΐ πολίταρ 
μίλίορ αίμ' άρατλάσα. ■ χα» την ίπιγαμβρΐαν χα* τό πίν&ος, ίάήΧωϋί ννν οτι τό ηίν&ος λίγα. Υ. 
{Σχ. π.) V. — 6 ρ θ·. ΐΧιάς γαρ ιαχών ή παροιμία φηαί Ρ. V. 

645. ήλαοι Ρ1. Ρ. ίλααί V. Ο. — τραπίζας (η βυρ.) Ρ. — α τ ίμωαιν Ο. ρ. 346. 

(645) ^ λ- ΐη*φ<ρ* Ρ. — τ ρ. #**χα Ε. / 

(646) £ν*. ϊνιχα τον ϊφορώνχος τονς αννοιχονντας Ρ. 

647. πραααομίνα (η βαρ.) Γ. 

(647) π ρ. ά:τα*τονσα Ρ. — ννμφ. το τονς ννμφίονς τιμών Ρ. — «χ φ. 
#ξω Αό/ον, παραλό/ως Ρ. — τ'ιοντ. τονς τιμώντας^ ητοι τονς *ίς 
τιμήν άδοντας Τρώας Ρ. 

648. ιπί$ριπ*ν Π. 

*(648) ν/», τό* Ρ. — ίπ ίπρι π *ν· ήρμοξ(ν Ρ. 

(649) γαμβρ. τοΖς Ρ. 17'το* τοίς *ΐ'/*φ*ο*ς Ρ. — άιίδ. ώςτ* αό(ιν ίπ' 
αν τονς Ρ. — (644 — 649): τούτο βονΧιται (Ιπιϊν, ώς ή μήνις άπαιτοναα 
τό ννμφιχόν μίΧος τονς Τρώας τονς παραλόνως τιμώντας τον νμίναιον , 
ϊπίς/ρι τη ΊΧϊω (βίο) πίν&ος όρΟ-ώννμον άτίμο>ς ίν νατίρω χρόνω ϊκχα 
της τραπίζης ίν »; οννίΐατιά&η Πάρις μ«τά τον Μ*ν(λάον χα* τοί) ονν- 
/ϋτίον Λι'ος, ητοι τον ίφορώντος τονς αννοιχονντας Ρ. (Ήμ.) 

(650) ν μ ν. ητοι τον νμίναιον Ρ. 

(651) γ 9 ρ. η Ρ. παλαιά χαί άρχαιά Ρ. 

(652) π ο I. ηγ. ποΧνθ-ρηνήτως χα* μιγάΧως Ε. — ?τον· ιοως Ρ. — α τ. 
ΟΧίνάζίΐ Ρ. — χ*χΛ. τον Πάριν τόν αΙνόΧιχτρον χαΧονσα πημπρόσ&ηΥ. 

(653) αΐν. τόν χαΧιπόν Χίχτρον χτηαάμίνον όιά τά ονμβάντα όίΐνάΥ. 
654. ,παμπρόο&η. Ε. ΡογΙ. 1β£. τάμπροοΡ ή—, πάμπροο&' ή ΒΙ. — 

δι αϊ ΕωρβΓ. — ητολίτα* {η βυρ.) Ε. ίτολ»τάν Αογ. 

(654) παμπρ. πάν πρόςχομμα χαί ίμπόδιον γιγονόνα Ρ. — άμφ. ποΧ. 
η γ. άιά τόν 'ΛΧίΙανόρον Ρ. 

(655) μί λ. Χίίπιι ό χαί Ε. - α Ιμ\ ψόνον Ε- — άν. νπομιΐναοα Ρ. — 76 "Ε&ριφ*ρ δί Χίοντα 
αίνιν δόμοις ά/άλαχτον 
όντως άνηρ φιλόμαστον, 
ιν βιότον προτιλίίοις 
600 άμ*ρον, ενφιλόπαιδα 

χαι '/ιραροις ιπιχάρτορ. 
Πολία δ* ϊσχ* Ιψ ά/χάλαις 
Ρίοτρόφον τίχνου δίχαρ 

φαιδρωπός ποτϊ χόρα, οαίνων τ( χαατρός άνά/χαις. (652—655): μίγα πον ά*α*τ{*«· αΙώνα πολν&ρηνον χαϊ μίλιον 
αϊ μ α άνατλάαα (V. α<] πολύ&ρ. οα<* βάβΟΓ.)" <Τ»ά τον πολίτη αυτής 
τον *ΛλΧανο*ροψ Ρ. (Σχ. π). 01 μίν γαρ ίπίστηοαν φόνον , οΐ Η πιρι- 
οω&ίντ/ς <Τμχ πάαης αντών της ζωής &ρηνιΖν ϊμιλλον, τ$ τ* των οϊχων 
οτιρήσι* χαϊ τοις ίχ της ίονλ,ίας χαχοΖς Χ^ζόμιψο* Ρ. (Ήμ.) Αάπαμπρ. 
»άβθΓ. ίη ωιΐΓ£. λη&η. 

656. — Στρ. ίτίρα χώλ. *' Ρ. V. 

(656) ι&ρ. ήγ. άνΐ&ριφιν αντόν άνήρ τ*ς Ιχτι&ίντα' τον *ΑλΙΙανάροψ 
λίγο Ρ. V. (Ϊ8 1ια1>6( - αύτ. τον *Αλ. τϊς ίχτ.). 

(657) οίν. βλαπτιχόν, φ&ορία Ρ. — άγ. μήπω χ<χορ/σμίνον γάληχτος- 
βρίφος γαρ ίξ/τίθ-η Ρ. 

(668) φ* λ. πο&ονντα μαατόν Ρ. 

659. Ι/β£. βάτας. 

(659) Ιν τοις άρχαΖς τής ζωής αντον Ρ. 

660. αμ*ρον (η βαρ.) Ρ. 

(660) α μ. πράον, ταπιινόν Ρ. — <νφ. τονς των άλλων παΖάας χαλάς 
φιλονντα Ρ. 

(661) γ ι ρ. τοΖς γίρονσ* Ρ. — ίπ*χ. (ίφροοννης πρό&νον Υ. 

(662) πολ. ήγ. πολλόχις Ρ. — ϊαχ\ πρός<αχι , προςήλ&< Ρ. 
668. νίοτρόφον Ρ1. — όίχαν (η βορ.) Ρ. 

(663) νίοτρ. άρτιτρ/φονς Ρ. — άίχ. τρόπον Ρ. 
664. βαίνοντος Ρ. ίη 8εΙι. 

(664) φαιό ρ. χαρωπός Ρ. — ποτ. Τίρός Ρ. χαΐ οϊον ίφ*λχόμ<νος Ρ. — 
άν. ίν Ρ. ήγ. χριίαν ϊχο>ν τροφής Υ. — (662 βα,ς.): προςήλ&ί ά{ ταΖς 
άγχάλαι,ς τ&ν άν&ρώπων πολλάχις χαΐ προς τήν χιΖρα φαιάρινπός όίχην 
χαϊ τρόπον τίχνον ν*οτρόφον χαι νΐαρον , χαΐ οαίνων ίν ταΖς άνάγχαις 
τής γαοτρος, τοντίοτιν ίχμαλίοοων οϊον χαϊ ίφ*λχόμ*νος α ν τοις (Γούνα* 
ανκω τροφήν. οία τα βρίφη ποκΖν ιΐω&αα* προςιρχόμ^να τοΖς γονινα* 
χαϊ τοΖς άλλοις οϊς ίντνγχάνονοιν. (Ρ. Ήμ.) Οϋτω τό οαίνων προς τό 77 Χρονισ&ιις δ' άπέδιιξεν 
ί&ος τό προς τοχήων 
χάριν γαρ τροφάς αμείβων, 
μηλοφόνοισιν άταιαιν 
δαϊτ* άκίλϊνστος ϊτενξίν 
670 α ι ματ ι δ* οιχος Ιφχίρ&η, 
άμαχον άλγος οϊχίταις 
μιγά αίνος πολϋχτονον 

Ιχ ΰιοΰ δ' ιερι\}ς τις *Λτας δόμοις προςιτράφη. ι"ο/ί χ αϊ προς τό φα»<?φα>7Γ0ς άποάώοης, χαΐ ο\>χ, ως τ**?ς, ;τ*ρός τό 
τ/χνο ιι άποόιόόντ/ς, βαίνοντος φασίν* ώς τό ττα^' Όμήρω· άσ τ ρά- 
πτω* ΙκΙ όίΙ*α (II. II, 353) Ρ. (*ϋ>.) V. ΙιαΙμΙ: τό ααίν. πρ.τόφαιίρ. 
χαϊ πρ. τό ϊοχ( άπ. — τό τίχνον — 1;τ*07£*α. 

665. — % Αντ. χώλ. »' Ρ. V. 

(665) χ ρ. ήγ. πριίατονς άίηννχώς χρόνους Ρ. — ά. τ. Ιάαξιν Ρ. 

666. τό πρός γι τοχηωγ ΒοΙΙιβ. 

(666) ί&. τόν γόμον Ρ. — τό πρ. το*, των παρά των παίδων (Ιςτονς 
τιχόγτας Ρ. 

667. τροφάς γαρ Ρβαη. 

(667) άμ. άποάίάονς Ρ. ηγ. άμοιβάς άίάονς τοις &ρίψαθ*ν αντόν Ρ. V. 

668. μη λ ο φ όν ο »ο * ν άνταΖς. 

(668) μ η λ. ηγ. φ&οροπο*οΖς των Τριμμάτων άπό μίρονς Ρ. — ά τ α *— 
α ψ. ιν Ρ. ηγ. πολίμοις Ρ. 

(669) όαΖτ'. ινωχίαν Ρ. — αχ, μη ί·π* ίχιίνων ιϊς τοντο προτραπιίς 
Ρ. — «τ. χατιϋχιναοιν αντοϊς Ρ. 

(670) αΐμ. φονιν&ίντων των ιν αντω οίχονντων Ρ. — ίφ. ίμίχ&η Ρ. 
(668 — 671): βονλόμιγος άμοιβάς τοίς τροφιναν όποάοννα* , ονχ άγα&άς 
αντοϊς άπίάωχιν , άλλα πολίμονς χα* μάχας χαταοχινάαας. τά τ* Τρίμ- 
ματα αν των χαί την άλλην πάσαν άιώλιοιν νπαρ\*ν χαϊ αντονς τω &α- 
νάτω παρίάωχιγ , άντ' ινωχίας χα* ινφροονγης λνπας χα* οτιναγμονς χα* 
ψθ-οράν αύτοΐς άποο*ιο*ωχώς. Ρ. (Ήμ.). 

(671) άλ/. λντπ;, 0ΐ>**9>ορά Ρ. — οΐ*. τοΓς Ρ. τύ* Φριφαμίνων Ρ. 

(672) ο* ν. βλάβος Ρ. — λ - ο λ. ϊτολλονς χτί»»α» Ρ. 
673. άτας (^ βυρ.) Ρ. — προςι&ρίφ&η Ρογβ. 

(673) ίιρ. οφαγινς, όλι&ρος Ρ. — α τ. άπωλιίας Ρ. — 7Γ£. ι^»;^ 
Ρ. — (672 «φΐ·): οΐχίτας λίγα η τονς των Φριψαμίνων αντόν άονλονς, 
η χα* αντονς ίχιίνονς τονς Τρι^αμίγονς. 01 γαρ πρότιρογ τροφιϊς τ* χα* 
πατίρις ιϊγα* τούτου άοχονντις, νοτιρον όγαχαλιααμίνωγ τούτον των 78 Παραντά δ* ιλ&*ΐρ ις * Ιλίου πόλιρ 
λίγοιμ* &ρ φρόνημα μιρ ρηρίμου γαλάρας, 
άχασχαΐορ άγαλμα πλοϋτου, 
μαλΟαχόρ ομμάτων βίλος, 
δηξί&υμορ ίρωτος άρ&ος. 

Παραχλίρασ* ϊπίχραριρ δ* γάμου πιχράς τιλιυτάς, 
680 διίςιδρος χαΐ δυςόμιλος αυμίρα Πριαμίδαιαι 
πομπό, Διός ξι ν ίου 
ρυμφόχλαυτος *Εριρι!ς. 

γονέων ιις τά βασίλιια, οΐχίτα* χάχίΓνο* *νριΘ·ήθαν. *Ι(ρ(α ο*ί "Ατής 
τον Άλίξανόρον 1{γα, ίπαάή οί μίν τάς &νοίας ποιοννκς των &*ών 
ί*ριϊς ονχ *Ατης ιΐαϊν **(>ίΓς, αλλ* ιϊ&νμίας μάλλον χαϊ ώφιλΐίας τοΖς 
τάς Φνοίας προςάγονοιν. Οίχος ο*( των τί &ριμμάτων χαϊ των άν&ρώπων 
οφαγάς ϊργααάμινος , (Ιχότως 'Λτης ώνόμαοτα* 1<ρινς Υ.χ'Ημ.) 
674. Ιλ£· παρ' αντά. 

674. — Στρ. ίτίρα χώλ. >β' Ρ. V. 

(674) παρ. ηγ. αντίχα Ρ. — ίλ&. την ΈλΙνην Ρ. 

675. γαλανας (άαρ. η βαρ.) Ρ. 

(675) φρ. ηλ&* Ρ. — ν η ν. γ α λ. η γ. φρονιμωτάτη οίοα χαϊ πραότατη Ρ. 

676. τ άγαλμα Η. 

(076) άχ. λίαν χίχοομημίνον ΡΙ. Ρ. V. — &γ. χόομος Ρ. — α. γ. π λ. 
άίά το χάλλος αντής' ον γαρ ην όχ'ςαόης ώςτ( τον πλοντον αίοχνναν Ρ. V. 

(677) μαλ&. ηγ. ήρίμα τ^τρωαχοναα τω χάλλι* τά όμματα των ορών- 
των αντήν Ρ. 

(678) άηΐ. ώς άηχον χαϊ λνπονν την ψνχήν Ρ. — άν&. (νπρίπ/ια Ρ. 

(679) παρ. παραχαθ-ημίνη χαϊ ανναναχλινομίνη τοις Τρωαίν Ρ. — Ιπ. 
Ιποίηοί Ρ. — τ ( λ. τά τίλη Ρ. 

680. ανμίνα (η 8υρ.) Ρ. — ΙΙριαμίδαΜν Ρ. 

(680) βνςίάρ. ίπϊ χαχω ανγχα&ιαθ-ίΐαα χαϊ οννομίλήοαοα ϊχ*ί νοκ; Ρ. — 
αν μ. όρμη&(Ζαα (ηγ. όρμ. V.) χαϊ ίπίλ&οναα Ρ. — Π ρ. τοίς Ρ. 

681. πομπα {η βορ.) Ρ. 

(681) πομπ. ίν Ρ. — //»ός. οίτος γάρ ϊη*μψ( ταίτην αντοΐς Ρ. V. 
βονλόμινος ώς φαοιν ό Ζίνς #2ς «V 0»'*«ψ«» τά όνο τής οϊχονμίνης μίρη, 
τό τ( ίώον χαϊ το ιοπίριον , χαϊ φ&οράν των όν&ρώπων ίργάϋαο&αι χαϊ 
την γήν όπαλλάζαί τον βάρονς , την 'Κλίνην <|/.τ//ίψα* (1. ιζί.Ήμψή τοις 
Τρωαϊ, χαϊ τον ό^' αντην Ονν/ατηΟατο πόλιμον, ίϊχότως ονν τό πομπή 
/ίιός (ΐρηχιν Ρ. ('///*.) V. νοίΊη τοΓς Τρ. χαϊ τον Τρωϊχ'ον αντ. — 
πόλιμον ιυΐήιιηχϋ νοίΊιίβ ταίτην αντοϊς. 

(682) ννμφ. νίμφη λίγω χλανμάτων χαϊ φ&οράς αιτία Ρ. 79 Παλαίφατος δ* Ιν βροτοϊς γίρων λόγος 
τέτνχταί, μίγαν τίλίσ&ίμτα φωτός όλβον 
ηχνονσ&αι μηδ' άηαιδα ΰνήβχίΐν, 
ΐχ ί' άγα&άς τχίχας γ ίνα 
βλαστάναν άχορίστον όϊζϋν. 
Λίχα <Γ άλλων μονόφρων ίίμι- τό γάρ δνςσιβές ϊργον 

μίτα μέν πλύονα τίχτα σφιτίρα δ* ίϊχότα γίννα. 
690 Οϊχων γαρ ιν&νδίχων 
χαλλίπαις πότμος αιιί. 683. — *Ανχ. ηώλ. ιβ' Ρ. V. 

(083) ίταλ. ίχ παλαιών άνόρών φη&ίίς Ρ. — Υ ί (*· παλαιός Ρ. 

(684) τ 4 χ. χατ<0χ*ι-αστα», ήγ. λίγιται Γ. — τ * λ. γεγονότα Ρ. — 
φωχ. άνάρός ρ. _ Ζ λ β. πλοντον Ρ 

685. μηΐ ΈΙ μή «Γ Ρ. μηά' V. Ο. 

(685) τ* χ*, παιόοποιιΐν , ονμφοράς δηλονότι Ρ. — &ν. ήγ. παύ(0&αι, 
λήγαν Ρ. 

686. άγα&ας (η βυρ.) τνχας {η βορ.) Ρ. 

(686) ί* ά* άγ. ήγ. άπα χής άγαν ινχνχίας «ις Ιαχάτην ταλαιπωρία*, 
ϊρχια&αι Ρ. 

687. οΐζύν ϋβ Ρ. 

(687) βλ. ίπιφύιι*, Ιπάγιι* Ρ. — άχ. κόρον μη ϊχονοαν, πολλή* Ρ.— 
ο*£. οννίζηοις. ταλαιπωρία* Ρ. 

688. τό άνςσιβίς γαρ Όο Ρ. 

(688) όίχ. ηιχωριομίνος Ρ. — μ ο γ. ήγ. οχ χ ομοίως τοϊς άλλοις πιρί 
τούχόν φρονώ Ρ. — χ ό γάρ. ήγ. ο'ι άνςσιβιΐς χαϊ παράνομοι χα* άάιχοι 
Ρ. Αί3ϋΓ. ώραϊαμός- ριπΙβΓ &4 ?β. 683. 

(689) μ (τ ά. ήγ. μιτά πολύν χρόνο* Ρ. — τ» χ τ. χ«χνοποιονοιν Ρ. — 
Οφ. χή Ρ. Ιάία Ρ. — ( I χ. όμοια Ρ. — γ 4 ν*, γινιά , ήγ. ίαντοΐς Ρ. 

(690) γάρ- άί Ρ. — <ύ&. άιχαίως πολιχινομίνων ¥. 

(691) *αλλ. όγα&ούς χίχτονοα παΧάας Ρ. — πότμ. ιντνχία Ρ. — 
(683—692): (I χαϊ παλαιών, φηοι, λόγος φάοχιι, μίγαν χιλια&ίνχα όλβον 
παιάοποκΐν ανμφοράν χαϊ «ξ άγα&ής τύχης βλαοτάνιιν τω γίν«ι ταλαι- 
πωρίαν, άλλ' ίγώ ονχ ομοίως τούτοις πιρί τούτον φρονώ, άλλά μ<μονω- 
μίνος ιΐμϊ χατά την φρόνησιν, χα* χιχωριομίνως τών άλλων τά πιρϊ 
τούτον φρονώ, ον γάρ πάς όλβος μίγας γινόμενος τούτο ποκϊν ιϊω&ιν, 
άλλ Λ οί μίν άα<β(ϊς χαϊ παράνομοι χαϊ ι$ άάιχίας πλονττ,σανης όμοια 
ίαντοϊς όποτίχτονσι τίχνα, παρανομίαις χαϊ άάιχίαις χαϊ άρπαγαϊς χαί- 
ςοντίς, οί όΐ άιχαίως πολπινόμινοι χαϊ όιχαιοαύνη χαίροντας χαϊ χάλ- 80 Φιλίϊ δέ τίχτίΐν 
νβρις μΐν παλαιά νίάζονσαν Ιν χαχοις βροτών νβριν. 
Τότ' ή τό&', όταν τό χνριον μόλβ, 
νιαρά φάονς χότον 
δαίμονα η τον άπόλίμον άνίιρον 
•θράσος μέλαινας μΛά&ροισιν ""Ατας, 
(ίδομίναν τοχιύσιν. 

ΔΊχα δέ λάμπιι 

λίστα τίχτονοι τίχνα χαϊ αντοΐς Βμοια, χαϊ όιϊ ιύτνχίη σνζώοι. τοντο 
όί λίγιι άιά τι τον Πάριν χαΐ τονς ' Λιριΐάας· 6 μιν γαρ όμοιος γιγο- 
νώς τοις γονινθιν, άάιχός τ* χαΐ άρπαξ άπόλωλιν, οί &1 άίχαις χαϊροντις 
ώς χαϊ οί τοίτων πρόγονοι, ιντνχονσι τι άιϊ χαϊ τροπαιούχοι χα&ϊα- 
τανται. Λίγιι όί νβριν μιν πάλαιαν την τον Πάριάος άρπαγην , ην 
ιις ϋβριν Μινιλάον πιποίηχιν αίαχννας την χοινην τρόχιζαν νιάξον- 
ααν όί ίν χαχοΐς την Ιχ της άλώσιως τοϊς Τρωα'ιν Ιπιλ&ονοαν συμφορά* 
χαϊ άπώλιιαν. Ρ. {Ήμ.) 

692. — Σκρ. ίτίρα χώλ. ι Ρ. V. 

(092) φ* λ. ΐιω&ιν Ρ. — τίχτ. γιννάν Ρ. 

[692] Οηειβτ. ρατ. 89: φιλιΐ γαρ νβρις η πάλαι τίχτιιν νίαν. 

(693) ν β ρ. την άρπαγην λίγιι Πάριάος Ρ. — νιάζ. νίαν λίγιι άί 
την ίχ της άλώαιως ανμφοράν Ρ. όνανιονμίνην ίν χαχοΐς Ρ. — ν β ρ. ίν- 
ταν&α το ιΐάομίναν Ρ. 

094. Ιλ£. τό&' ημαρ ην τό — . 

(694) το χ ν ρ. το πιπρωμίνον, τό χικνρωμίνον Ρ. — μ 6 λ. ϊλ&ΐ} Ρ. 

095, Ι/6£. ν ία φάονς οχότον. 

(69δ) ν* αρά. γινομίνη η νβρις Ρ. — φάονς. ίπϊ της ήμίρας Ρ. — 
χότ. άργήν, φ&οράν, λίγο), τίχτιι Ρ. 

690. τον αμαχον (οη. Ρ.), όπόλιμον Ρ1. V. Ο. 

(090) άαίμ. ηγ. όνςτνχίαν Ρ. — τον άπόλ. τον αμαχον αντί μιάς 
Ρ/. — άνίιρ. λίγω άοιβίς Ρ. 

097. άτας (η βαρ.) Ρ. 

(097) μι λ. σχοτιινης, ηγ. όμανροίσης αντοίς Ρ. — μι λ. ιν Ρ. ίν οί- 
χοις Ρ. — &τ. βλάβης, φ & οράς Γ. 

098. ιΐδομίναν {η βαρ.) Ρ. 

(698) 1 1 ά. η*γ. όμοίαν Ρ. — τ ο χ. τοΓς γονιναιν Ρ. τίχτιι, φησϊν, η 
παλαιά νβρις νίαν νβριν χαϊ χόιον χαϊ τον άμαχον όαϊμονα' ο ίατι τό 
άνίιρον χαϊ άαιβίς &ράσος ίν τοις οϊχοις της "Ατής. Τοντο ΰί λίγιι, οιι 
ό νβριατής χαϊ &ραονς άταις ίμπΪ7(τιι. Ρ. {Σχ. π.) 

699. Κχα {η βαρ.) Ι\ Οί9ϋίζΘ€) 6γ Οοο^Ιε 81 700 μίρ έρ δυςχάπροις δώμαοιρ» τον δ* έναίσιμορ τία βίορ* 
τά χρνσόπαστα δ' ίσ&λά σνρ πίρω χίρών 
παλιρτρόποις 

δμμασι λιπονσ 1 όσια προςέβα τον δϋραμιρ ου 
σίβονσα πλοΌτου παράσημο ρ αΐρω' 
παρ δ* ΙπΙ τίρμα ρ ωμά. 699. — *Αντ. χώλ. *' Υ. V. 

(699) (Γ» χ. ή ό,χαιοαννη Ρ. — λάμπ. ηγ. ίν τοϊς π/γ,χροϊς ίοτΐ το 
όίχα»ογ Έ. 

(700) όνςχ. πινχροίς χα* ίίτιΧία* Υ. V. — ό ώ μ. οϊχοις Ρ. — $*. 
τόγ όίχα»ον Υ. — τίί*. τ»μά ή δίχη Υ. 

(701) τά χ ρ. τά χίχαλΧωπίομίνα ιν χρναω Υ. — ίοίτΧ. ϊ+άοζα δώ- 
ματα Υ. — πίν. ρνπω' ηγ. ονν πράζιο* χαρών ρνπαραΐς *αΙ άόίχο»ς Υ. 

702. παΧίττροπ* Υ. π α Χ*-» τ ρ ό π ο » ς Χιπονο' δοΐιΐϋζ. 

(702) π α Χ. #ίς τονπίοω τιτραμμίνα των ομμάτων, ηγ. παραβΧίψαοα 
έχ*ΐ>α Υ. 

703. προςίβα ( τον, Ρ1. προςίβα. τον | Ε. τον οιη. Η. — 6μμασ»ν 
δσ*α 8θΙ)ϋΙζ. — 696 βψ}. Ι^· ό αϊ μονά τ/ τον άπό Χ* μον 

τ άν ί ( ρο ν &ράθος μέλαινας 
μ { Χά & ρ ο *σ * * άνας, 
* ί ά ο μ ί ν αν τ ο χ ι ν ο ιν, 

6μμαο»ν 6ο ι α προςίβα 
&νναμ»ν ο ν οίβοναα η λ ο ντο ν 
παράαημον αϊνω' 
πάν ά* ίπΐ τίρμα ν ωμά. 

(703) οο. (Ις τά άίχαια προςήΧ&( , δώματα άηΧονότ» Υ. — άνν. όν- 
ναμ»ν τον πΧοίτον, ηγ. τον πΧοντον Υ. — ο τ» οίβ. οι· τ*μώοα «V αΐίνω, 
η γ. οΐ'χ ίπα*νονοα Έ. 

(704) π λ. ίνταν&α το τον Ρ. -- παρ. *£ω τον άιχαίον οιαημαομίνον 
Υ. — αϊ». Ιν Ρ. ίπαίνω Υ. 

(705) πάν. τοιούτον Υ. — ό". γάρ Ρ. — ίπΐ τ. Ιπϊ τίΧος άξιον αν τ ω 
Τ. — νωμ. χιν (ϊ , άγα Ρ. — (699 — 705): ή όίχη, ψηοΐν, ίν μ** τοΓς 
ο»χοις τοις πινιχροΐς χαϊ ίΐ'τίλ/σ* χαΐ ήμανρωμίνοις λάμπα , ηγ» τοϊς 
πινιχροΖς άν&ρώπο»ς όν&α το όίχαιον τίονο» γάρ χα» τ»/*ώσ* τον Ιχ όι- 
χαιοαννης βίον. τά όΧ χιχοομημίνα ίν χρνοώ χαΐ χίχαΧΧωπ»θμίνα ϊνάοζα 
χαϊ πΧοίοια όώματα ονν πίνω χαΐ ρνπω χηρών, ηγ. τά πΧοντονντα ίν 
πράζίΟ* χαϊ ίγίργίία*ς χαρών ρνπαρών χαί άάίχων χα* άρπαχτών Α*- 
πονοα η άίχη παλΐντροπα τοις ομμαο» , τοντίοτιν ί**ς τονπίοω τών ομμά- 
των τ ίτραμμίνα , ήγ,παραβλίφααα ιαντα, τά 'όαια προςίρχ* τα» όώματα, 

0 82 "Λχι δη, βασιλιν, Τροίας πολίπορ&', 
*Λτρίως γίνι&λον, πώς σ* προςιίπω, 
πώς σε σίβίξω, μή&* νπιράρας 
μή&* νποχάμψας καιρόν χάριτος; 
710 Πολλοί δ* βροτών το δοχιΐν *ίναι 
προτίουσι, δίχην παραβάντ*ς. 
Τώ δνςπρα/ονντι δ* Ιπιοτινάχιιν 
πάς τις ίτοιμος, δήγμα δ* λιίπης 
ονδΐν ήπαρ προςιχνίΐταΐ' οί> τιμωαα ίν ηϊνω , ήτο* οϊ<χ ίπαινονσα, όνναμιν πλοντον, τοντ4θτι 
πλοντον, παράσημο* χαί παράάοζον χαί ϊζω τον όιχαίον σιοημασμίνην 
χαϊ ίπϊαημον. πάν γάρ τοίοϋτον , ηγ. πάντα τοιούτον πλοντον, μή ίχ 
όικαϊιαν οννηγμίνον , Ιπϊ τίλος αγιι άξιον αντί». Ρ. (Ή μ.). 

706. — Σνατημα ίπιφ&ΐγματιχ'ον κώλοι* (άναηαιατιχώγ *&ά. V.) χς'. 
ρ. V. — Σνατημα ίπιφ&ιγματιχόν μ(τά τάς οτροφάς χαί άντιστροφάς *!ς 
όνο π<ριόόονς όιηρημίνον χώλων άναπαιοτιχών χ£' * ων το β, το έ χαϊ 
το χ'α μονόμ*τρα , τά λοιπά όίμιτρα άχατάληχτα, τά άι ίν ταΖς άπο&ί- 
οιαι τώ» πιριόάων χαταληχτιχά, ήτοι ίφ&ημιμ*ρή. Έπϊ τη ά:ίο&ίθιι τής 
πρώτης πιριόδον παράγραφος- ίπϊ άί της ά*ντίρας χορωνίς νποχωρήβαντος 
τον χορον Ρ. {Ήμ.) 

(706) βαθ. ω Ρ. — -τ ο λ. ηγ. ό πορ&ήαας την Τροίαν Ρ. 

(707) γ* ν. γίννημα^ τίχνον Ρ. — π ρ. άοπάσομαι Ρ. 

(708) θ(β. τιμήΦΟ Ρ. — μη&\ ηγ. μηΐ* νΐΐρβάλλοντι (Τΐαίνω μήχ( 
ταπηνώ χρηαάμ*νος Ρ. 

(709) χάρ. της χαιά χάριν γ/νομίνης πραςρήθ*ως Έ. 

(710) ύ /. γάρ Ρ. — το Λ ο χ. 1 1 ν. τον άλη&ώςίϊναι Ρ. ΛύβοΓ. ώραϊομός. 

(711) προτ. προτιμώαι Ρ. πολλοί, φηοί , τον αλη&ώς (ίναι το άοχίΖν 
ίΐναι προτιμώαιν. ο ίακιν ον τον φνα*ι αγαθόν τιμώοιν , αλλά τον άο- 
χονντα Ρ. (Σχ. π.). — όίχ. τό άίχαιον' ον γάρ όχτοι χρή ποι*Ζν Ρ. 

(712) τω όνςπρ. τω όνςτνχονντι Ρ. — ί π. θνλλι>π*Ζσ&αι Έ. 

[712] δτοΒ. ΟΧΙΙ: Ότι ον χρή ίπιχαϊρ/ιν τοΐς άτνχοναιν. — §12. ΛΧ- 
πχνλον Ύ Αγαμίμνονος· τω ό ν ςττ ρ αγ ο ν ντ ι <Γ ί π ιο τ ί ν ά χ 1 1 ν πά ς τ^ς 
ϊτοιμος' δήγμα ο*1 λνπης ονόίν ί φ* ηπαρ πρ ο ς* χ ν/ Ζ τ αι' «ο» 
ννχτι δ* χαί ρονοι 6 μ ο ι ο π ρ/ π * Ζ ς , άγίλαοτα πρόςωπα β ι α- 
£ ό μ * ν ο *. 

(713) ί'τ: πρόχ/ιρος Ρ. — ά ή γ μ. ηγ. ον όάχν/ι τον τον ή λνπη ίν Τ ή 

ψνχ$ Ρ. 

(714) ίφ' »/ τ. (γ. ΐπΐ ιι' ψΐ'/>; Ρ. — προς (φ ι χ ν. ίπίρχααι Ρ. 83 χαί ξυ/χαίρουβιν όμοιοπριπίΐς 
αγέλαστα πρόςωπα βιαζομ^νοι. 
^Οςης δ 1 ά/α&ός πρόβατο/ νώμων, 
ονχ *στι λα&ίΐν όμματα φωτός, 
τά δοχοϋντ' ίύφρονος έχ διανοίας 
720 νδαριι σαίνιιν φιλότητι. 

Σν δί μοι τότι μίν στίλλων στρατιάν 
Ελένης ΐνιχ* — ον γαρ έπιχίϋαω — 
κάρτ' άπομοϋαως ησ&α /(/ραμμένος, 
ονδ' η> πραπίδων οΐίαχα νέμων 

715. «α; ννχτί Κ. ΟΓ. [712]. 

(715) χα*. **σ* δηλονότι Ρ. — Ινγχ. τοϊς Έ. — ό μ. ηγ. όμοιο* τοις 
χαϊρουαιν (Ινα* σχηματιζόμενο* Ρ. 

[715] Βεκκ. Αηβΰά. Οτ. ρ. 386, 29: άγ4λας πόνων Ευριπίδης (ϊπ*ν, 
ανδρών δι άγ{λας Πλάτων αγίλαοτα δί πρόςωπα ΑΙοχνλος. — Η. 
ρ. 432 ραΐβΐ, Οηιηπι&Ιίεαιη Ιβρηβ άγίλας (ί. β. άγΙλης) τά πρ. 

(716) αχ. ηγ. οκυ&ρωπά *χ*ιν τά πρόςωπα προςποιοΰμινοι Γ. 

(717) οχ. ίατίν Ρ. — πρ. άπλοΰς χα* άκακος την γψήμψ Ρ. V. ή ίρ*υ- 
νητής γνωμών απλών Ρ. 

(718) λα». ίκίΖνον Ρ. — φ ω τ. τινός άνδρός Ρ. 

(719) *υφρ. άπό φρονίμου χα* ποικίλης χαί οίκονομικής Ρ. 

(720) ν δ. μιμιγμΙνη χα* οι) χα&αρά και άχράτω Ρ. V. — σα*», χο- 
λαχιύίΐν, άπατάν Ρ. — φι λ. φιλία Ρ. — (717 β^α.)$ ό'στ*ς δί , 7170»», 
ίοτίν ά/α&ος χα* άπλονς χα* άχαχος την /νώμην , η άγα&ός χα* Ιπιτή- 
διιος ίΐίταοτης όηλονόιι γνωμών άπλών και άτκριίργων χα* οι) χ ιπι- 
πλάατων, ονχ «στ» λα&(ϊν ίχεϊνον όμματα άνδρός τινός τά δοχονντα άπό 
φρονίμου χαί ποικίλης χα* οικονομικής διανοίας χολαχινειν χα* άπατάν 
τονς φίλους Ιν φιλία κικαπηλιυμίνη χα* δολερά, τουτίοτι ον λαν&άνει 
ίκεϊνον τις (Ι οςτις) ον κα&αρά ν και άχρατον ϊχει φιλίαν , άλλ' άπατα 
τονς φίλους προςπο,ιονμινος ίπό ποιχίλης χα'ι περίεργου γ ν ώα ί ως άλη&ής 
είναι φίλος. Όμματα δε φωτός εϊπεν, ΙπεΙ ίξ ομμάτων είώ&αοί τίνες 
τεκμαίρεο&αι τονς άπλονς χα* ποικίλους καΐ τονς άλλως πώς άιακημ/- 
νους Ρ. (Ήμ.) 

(721) στ. χοομών, ή πλενααι χατασχευάξων Γ. 
722. ον γάρ α* Ιπιχεναω Μαβ^Γ. ΒαΙΙ. 

(722) Ιπ. κρύψω οπερ βονλομαι ειπείν Υ. 

(723) κάρτ'. λίαν Ρ. — α:τ. ί£ω ρν&μον , ηιοι γνώσεως χαί τέχνης 
ιπιατημονιχής Ρ. — ι>α&α. υπήρχες Ρ. — γ ε γ ρ. εζωγραφημίνος Ρ. 

(724) ευ. καλώς Ρ. — π ρ. φρονϊ,σεως Ρ. — ν {μ. κινών , διεξάγων Ρ. 84 

Φάρσος ίκοϋσιον 
άνδράσι Φνήσκονσι κομίζων 
νυν δ' ουκ «V άκρας φρενός ονδ* άφίΧως- 
ενφρων πόνος «Τ τιλίσασιν. 
Γνώστι δ* %1>όνω διαπίν&όμίνος 
730 τόν Τί δικαίως καΐ τον άκαίρως 
πόλιν οϊκουρονντα πολιτών. 

*Λγ. Πρώτον μίν * ' Αργός καΐ Οίονς ί/χωρίονς 725. θ-άραος Υ. (οογγ. νίάβίϋΓ βχ θράσος). 

(725) &άρα. ηγ'. παρα&αρρννων τονς "Ελληνας *1ς ίχονοιον &άνατον Υ. 

(726) *ν &νήθχ. ήτοι προ&ίμοις οί·θι προς τό όπο&νηθκ<ιν Υ. 

(727) ούχ άπ\ άλλ' Ιχ βά&ονς Ρ. — άφ. άνιν της π<ρϊ χ ψ Έλίνην 
φιλίας Υ. 

728. ινφρων πόνος Ρ. 

(728) *νφρ. φρόνιμος Υ. — π όν. Ιατϊν νμϊν Υ. — * ν τ * λ. καλώς τό 
πράγμα τ<τ*λ<χόοιν Υ. — (723 βο,ς.): μιταφοράς των άτίχνως *αϊ 
άναομόατως χαταοχιναζομίνων χαϊ γ*γραμμίνων (Ιχόνων, χαϊ τον τον (1. 
τοίχο) άμοναως ησ&α γιγραμμίνος ιϊρηχ( , μονονοηχϊ λίγων αντω· ώς άμί- 
τοχος ήσ&α γνώοιως χαϊ ον χαλάς άιοιχάν χαϊ άκξάγων τονς οϊαχας τον 
λογιομον, οτί Οτραχιάν τοοαντην όιά γνναίχα χ*χίνηχας· ννν ά* Ιπ(ϊ χα- 
λάς νμϊν τνγχάνι* τιτιλιομίνα τα πράγματα, ινφρων τις ίοτιν ό πό- 
νος, ηγ. χαλάς χαϊ φρονίμως όοχιΐχΐ πονήααι χαϊ ούχ άπ' άχρας φρ(νός 
άλλ' ίχ βά&ονς, ονΌ** άφίλως , τοντίοτιν ονό' άν*ν φιλίας της π^ρϊταντα 
η την Έλίνην Ρ. {Ή μ.) 

(729) γνώα. χατανοι,αας Υ. — χρ. Ιψ Υ. άιά χρόνον Υ. — άιαπ. χα- 
ταμαν&άνων Υ. 

730. τόντ§ Υ\. (οογγ. βχ τότί). 

(730) &ιχ. χαλάς χαϊ ώς άπήτα το άίχαιον Υ. — τόν άχ. τόνϊξωτον 
πρίποντος χαιρον ί\ 

(731) ηόλ. την αήν Υ. — ο I κ, ο! χούντα , φνλάσοοντα Υ. 

732. — ΕΧθΟ~ίθις ύιΐΐλης μονοϋτροφιχης τ# χαϊ αννιχονς. 01 όί ϋτίχοι 
(Ιοϊν Ιαμβιχοϊ τρίμιτροι άχατάληχτοι ών τιλΐνναΐος" μίλοι άί τ» 

σο ϊ τάνπιρ άν μίλλης τ*λ(Ζν. V. — ΛΙ π/ρίοόοι ανται αϊ ονοτημα- 
τιχαϊ οτίχων ιίοϊν Ιαμβιχάν τριμίτρων άκαταληχτων ρ'ζι' , ων τιλίνταΐος 
μίλοι άί τ οι — μίλλης τιλΐΐν. ' Επϊ ταΖς άπο&ίθ{θιν ίχάατης πι— 
ριόδον παράγραφος· ίπί τω τίλ*ι πααάν χορωνις νποχωρονντωψ των 
νποχριτάν. Ρ. ('///«.) 

(732) "Λργ. το Ρ. — ίγχ. τονς ίνταν&α τιμωμίνονς Υ. 85 δίχη προς*ιπίϊν } τοΰς ψοΐ μιταιτίους 
νόστου δικαίων 9* ων ίπραξάμην πόλιν 
Πριάμου- δίχας γαρ ούχ από γλώσσης δίοί 
χλϋοντ*ς άνδρο&νήτας Ιλίου φ&οράς 
^ς αίματηρόν τιΰχος ου διχορρόπως 
ψήφους ϊ&ιντο- τω ιναντίω χιίτιι 
*Ελπίς προςγιιι χιιρός ου πληρουμίνω. 
740 Καπνω 5' άλοναα νυν ίτ' ίύσημος πόλις. 
άτης δϋίλλαι ζώσι ) σνν&νησχουσα δέ 
σποδός προπίμπίΐ πίονας πλοϋτου πνοάς. 
Τοϋτων &ιοισι χρη πολϋμνηστον χάριν 

(783) άΐχ. άίχαιον Ρ. — π ρ. άοπάόαο&α* Ρ. — μ,* τ. αίτιους, προξέ- 

ΊΌΙ'ζ Ρ. 

(734) νόοτ. της νποβτροφής Ρ. — &\ χαί Ρ. — ίπρ. άπήϊηοα, ηγ. 
της τιμωρίας ην Ιτιμωρηαάμην αντήν V. 

(735) Λίχ. τάς ίν Ίλίω γ*νομίνας χρίοιις ήμων Ρ. — γ λ, ήμων Ρ. 

(786) χ λ. άχονοντις Ρ. ονχ σφ' ήμων άχοίοαντίς τάς δικαιολογίας , άλλ' 
ίωραχότις %ά πεπραγμένα Ρ. {Σ χ. π.) — ανά ρ. άνάροφ&όρονς Ρ. — ψ &. 
πολίμονς Ρ. 

(787) αίμ. ήματωμίνον όιά τονς φόνους Ρ. — τ ι ν χ. άγγ*ίον Ρ. — 
ο ν δ* χ. ονχ όμφιβόλονς άλλ' <1ς ιν μέρος την ήτταν φεροναας Έ. 

(788) ίνέβαλον Ρ. ταντα Από μεταφοράς των Ιν άιχαοτηρίοις τι- 
& ε μίνων όνο χάόων ϋρηται , ών 6 *1ς την άπολνονααν ψήφον, ο όί την 
χαταόιχάζ ονααν ίόίχιτο Ρ. (Σχ. π.), — τω ό\ τω της νίκης Ρ. — χ ν τ. 
τ*νχ*ι Ρ. 

739. Ιβ£. χλη ρον μίν ω. 

(739) π ρ. προςήλ&< Ρ. — χ*ιρ. πιμποναης την φήφον Ρ. — οϋ π λ. 
αλλά χ*νω όντι Ρ. ίίς μ*ν το §ψ 9 φηοι , τ*νχος ινίβαλον οί &(οΙ φ&οράς 
ψηφονς χα* απωλ<ίας, τό όί ϊτιρον τ*νχος, ον πλήρες ον άλλ' ΐτι χ«- 
»όν, ιλπίόα ιΐχ* χάρος, πιμποίοης ψήφοψ όηλονότι, ήγ. ήλπιζ* ποτ* 
χαί αντό πληρωΘ-ήοιται (Γ. πληρω&ήαο&αι) νπό ψήφων. Εϊαοι όι τον 
λόγο ν άτιλή' ον γάρ ιίπιν ιΐ ίπλήρωααν χ αϊ αϊτό ψήφων. Τοντο 01 
πιποίηχιν , £τ#* όήλον γίγον* τίνες την νιχωααν ψήφον ίόίξαντο. Ρ. (Ήμ.) 

(740) χαην. Ιν Ρ. — ό' άλ. άλοναα όί ή πόλις Γ. — εν ο. Ιπίοημος 
τώ χαην ω Ρ. 

(741) ά' τ. της φ&οράς αί πνοαϊ «τ» άιαμίνονο* χαί ονχ ϊληξαν Ρ. 

(742) α λ. ηγ. η πόλις νΐχρω&ιϊσα χαί οποάός γινομίνη προίπ/μψΐ χαί 
άνίόωχιν ήμΐν πολλούς &ηοανρονς Ρ. 

(743) π ο λ. άιίμνηστον Ρ. 80 τίνα ν, *πιίΐΐ*ρ χαί πάγας ύπιρχότους 
Ιπραξάμισ&α χαί γυναικός οϋνίχα 
πόλιρ διημά&υρ*ρ *Λργ*%Όρ δάχος, 
ΐππου νιοσσός, άσπιδοστρόφος λιώς, 
πήδημ* όρούαας άμφί Πλαάδων δϋοιρ· 
ύπίρ&ορών δ( πϋρ/ορ ώμηατης λίων 
750 άδην ϊλίΐξ(ρ αίματος τυραννιχοϋ. 

Θ*οις μίρ ίξίτιιρα φροίμιορ τόδί- 

τά δ' ^ το σόρ φρόνημα — μίμρημαι χλνων (744) τίν. άίβόνα* Ρ. — πάγ> τάς χα#' ημών ίχβίνων μηχανάς χαί 
τονς όόλονς Ρ. δίχτυα , παγίδας. Καί τοίχο άήπου (τό αάά. δυίά.) τον 
ΛΙοχνλου· τοις ίαυτον πτ/ροΐς π/ρ*π*σών χαί ίνοχι&ιίς τ η* ς πάγα*ς άς 
άλλοις νφήχί , τά (χ τον νομοί) όιχαίως ΐϊπα&( V. δαίά. ν. 7Χάγας. ΟίΓ. 
Αϋιβη. XI, 12 ρ. 494»». ΑββοΙ». ίτ. 145 Η. 42 Όϊά. (·4 ?β. 780). — Ιπ. αρ- 
γίλους Ρ. 

(745) ι π ρ. άπητηθαμ*ν , ητο* χα&*ϊλομΐν Ρ. 

(746) ί*ημ. ήφάνιο/ν Ρ. — : Άργ. ήτο* οί Άργίϊο* Ρ. — ά ά χ. τό 
&ήρ*ον Ρ. 

(747) ν*οαο. 6 νιος λαός Ρ. — άαπ *ό οοτ ρόφος' 6 όητΛ»τ»χός* άαο 
μ ί ρους Ρ. 

(748) πήό. ίνταν&α τό ίππου Ρ. — ο ρ. όρμηοας, πηάήαας βίχην 
ίππου Ρ. — άμφί II λ. ηγ. χατά τό μιτόπωρον Ρ. ότ* ΙΊλαάόων ίώα 
ιπιτολή γίνεται τον ηλίου όΐίλ&όγνος τόν τανρον (ον μίφος *Ιοίν αιτα»· 
ονράν γαρ τούτου ταντας (ίνα* φααί) χαί τονς διδύμους πίριπολονντος , 
ήτοι χατά την τον &ίρους άρχήν. δναις δ* ίώα τον ήλιου τον ζυγόν ηδη 
δαρχομίνου· τόΐί γάρ χατά διάμ*τρον οΰοαι ίώαν ποιούνται δίοιν,ητοι 
χατά τάς τον μ/νοηώρου άρχάς' τότ* γάρ, ώς φαοι , τον πλονν* Ελληνας 
ίποιήοαντο ¥. (?Ημ.) 

(749) ν η. νπιραναβάς Έ. — πνργ. την πάλιν Ρ. — ω μ. ωμοφάγος 
Ρ. — λ ίων ηγ. ώςπ«ρ Ρ. ηγ. ώςπ*ρ λίων ωμοφάγος V. 

(750) άδδην' δαψιλώς ί. — *λ. ίλάφυζίν , ϊπ*ν(ν Ρ. — τυ^. βαΰ*~ 
λιχον χαί πάντων από τον ΰπιρίχοντος Ρ. 

(751) ί£. μαχρόν ίποιηαάμην ΡΛ — φρ. τό προοίμιον της ινχαρίΟτίας Ρ. 
[751] Ατηβν. XIII, ρ. 573*»: χαταλίξω δί σο*, Κννουλχι , Ίωνιχήν τίνα 

(>ήθιν ϊ χτ * ίνας χατά τόχ ΛΙοχνλου (Άγαμίμνονα) π(ρί ίταίρων. — 
Μεινεκε ΡΑΟοΙ. Εχβτο. II ρ. 29 $υρρ1. Άγ. Ο*. Η. I ρ. 412. II ρ. 435. 
Αωοίι. Γγ. 357 ΟΗ. 

(752) τά ά 1 . όντα άηλονόη V. — ίς. *»ς την οην γνωα*ν, τό γνωναι 
όηλονότ* τήν των πολιτών γνώμην Ρ. 87 χαΐ φημί ταύτα και ουνήγορόν μ* ίχ*«ί. 
Παϋροις γάρ ανδρών *στι ονγγινίς τόδι, 
φίλον τον έντνχονντ* άν*υ φ&όνων σίβιιν 
δϋςφρων χάρ ιός χαρδίαν προςήμινος 
άχ&ος διπλοίζιι τω πίπαμμίνω νόσον, 
τοΤς τ' αυτός αυτού πημασιν βαρϋνιται, 
χαΐ τον ΰυραιον ολβον (ίςορών οτίνα. 
760 Ειδώς λίγοιμ 7 αν, — ιν γαρ ίξιπίσταμαι 

ομιλίας κάτοπτρο ν — ίίδωλον οχιάς 
δοχούντας ίΐναι χάρτα πρ(υμ*ν*ϊς ΐμοί. 
Μόνος δ* ^Οδυαοίϋς, όςπιρ ούχ ίχών ϊ'πλ*ι, 
ζίυχΟιις ίτοιμος ην ίμοι παράφορος- (753) τβίιβ. όντως ίχην ώς λ//#κ Κ. — ονν. οννομολογοΰντα, 'όχι 
οί μίν όιχαίως ωχοΐ'ν , οί ό* άχαίρως ¥. 

754. νόγον οί. [754]. 

(754) π ην ρ. ολίγοις Ρ. — αν γ γ. οίχίΐον Υ. ΑάβΟΓ. γνώμη. 

[754] 8τοβ. XXXVIII π*ρΙ φ&όνον. — § 28. Αίοχχλον π α ν ρ ο * ς / αρ 
αν όρων ι στ ι σνγγ*νίς τ 6 ο* * , φίλο ν τ ότ *ντνχοϊντ' άν«ν ψό- 
γον οί(ίί*γ. — δορίκκϋ ίάβιη ΙηΒαίβββ άίόΐατ ΑΒββΝΐυβ (νίοΙ*Ιο?) 

(755) ο»·. χ«>ρίς Ρ. — α$β. τιμά* , ϊχ*** Ρ. 

(756) όνςφρ. χαχόφρων Ι*. — ιός. ήγ. ό φ&όνος Ρ. — χαρό. τον 
<τ&ον*ροΰ Ρ. — ηρ. προςχα&ημίνος Ρ. 

757. πιτταμίνω Ρογβ. — νόοον Αιιγ. 

(757) αχ&. βάρος Ρ. — όιτιλ. όιττλονν ττομ» Έ. — τω π* π. χω χ<- 
κτημίνω Ρ. — ν 6 α. λίγω Ρ. 

758. πήμασιν ΡΙ. 

(758) π ή μ. ήτοι τω φ&όνω Ρ. — β*ρ. όαμάζίται Ρ. ( μ»ι 

(759) τό* #νρ. το* ς/νον, το* τον «ντν^οννιος Κ. — ολ/ϊ. τλοντ©*, 
τι;* ίνόαιμονίαν Ρ. — οτ. ΟΓοα^"** Ρ. ιι··ιιό«> 

(760) ί ί β\ /«νωοκοι* άχριβώς τά 5Τ*ο* τοι-τον Ρ. — / ι), χαλάς γινώϋχ» Ρ. 

(761) όμ. ήτοι το όίχην χατότϊτρον τάς ό/*»λ*ος ^«χρ»*-*** ΡΙ -±ϊϊΙό. 
αχ. ήτοι άνντιάρχτον άννπαρχτότίρον Ρ. ■ . (. (Γ. ΐ; 

(762) χάρτα, λίαν Ρ. — .τ ρ. ι/ρ. φίλονς *νμ*ψώς όιαχ/ιμίνοΛς ψ,, 

(763) οςττ. ήλ*γζ* γαρ την μανίαν αχ τον Παλαμήδης Ρ. V. .·} ι.ΐο·> 

(764) ιι. πράχηρος Ρ. — α* ι ρ. ήγ. όίχην »4*ντ«ν ονν ##ο* τό Αρμα 
ίλαννων Ρ. V. — (760 βο^.): καλώς, φησ*ν, ίχίαιαμΜ το χάΐΟΛτρον της 
ομιλίας, ήγ. χαλψς υιό α ά,ιικχρϊ,νι^τ ιής ομιλίας των αχράντων μνι, ώς 
χας ίμφάσης ιών προςώηων το χάτο:ηρον {ήγ. — χόίν V, ί^βώτ. <»4 »··700), 88 *Ί'τ' ονρ θανόντος *ίη και ζώντος πίρι 
λί/ω· τά δ* άλλα προς πόλιν τ* χαΐ &*ονς, 
κοινούς αγώνας δίνης ίρ πανηγχΙριι, 
βονλ*νσόμ*σ&α, καϊ το μέρ καλώς ϊχον 
όπως χρονίζον <ι» μιν*ϊ βονλίντίον 
770 ότω δΐ και δίΐ φαρμάκων παιωνίων, 
ήτοι χίαντις ή τιμόντις, ευφρόνως 
πηρασόμισ&α πήματος, τρίψαι νόσο ν. 
Νυν δ* ές μίλα&ρα χαΐ δόμους *φ*στίους 
ϊλ&ών Φίοίσι πρώτα δεξιώνομαι, 
οϊπιρ πρόσω πίμψαντις ή/α/ον πάλιν 
νίκη δ* έπιίπίρ ίσπιτ' ίμπίδως μίνοι. 
Κλ. *Λνδρις πολιται, πρίαβος Άρ/έίων τόδι, 
ουκ αισχυνούμαι τοί'ς φιλάνορας τρόπους ωςτ( τονς άλλους μίν τονς όοχονντας λίαν (ίνα* ηρινμίνιΐς Ιμοΐ, ϊγνωι 
(ΐόωλον οχιάς, τοντίοτιν άννποοτάτονς χαϊ ονόίν οντάς, ώς ονόί τό της 
Οχιάς (ϊόωλον, μόνον άβ τον Όάνοοία φίλον άλη&ή χαϊ ονν ίμοϊ προ&ν- 
μως το της αρχής άρμα Ιλαννοντα Ρ. (Ή μ.) 

(767) Ιν παν. ως ίνορτη Ρ. (1. Ιν ίορτή). 

(768) ΑάβοΓ. ίη Ρ. ώραϊομός. 

(769) χ ρ. ηγ. χαϊ ιΐς τον ίζης χρόνον Ρ. 

(770) φαρμ. &(ραπινμάτων Ρ. — π αιών. ϋ-ιραπιντιχων Ρ. 

(771) χ4αντ. χανοανπς Ρ. — τ ι μ. (ν ζνρω Ρ. — ι ν φ ρ. ίπίχνως' 
φρονηοιως γαρ τανια όιΖται Ρ. ίχ μι τ αφοράς των Ιατρών τοντ' (ΐρηχι 
των ό*ιά φαρμάχιΛν Ιωμίνων τάς νόοονς χαϊ $ιά χανοιως η τομής της άιά 
ζνρών , τά ΟίΟηηότα των μιλώ ν των ψοοονντων χα&αίροντας (1. χα&αι- 
ρόντων) χαϊ τά τραίματα &{ραττ(ί·οντας (1. &*ρατπνό*των). Ρ. (Ήμ.) 

(772) π η μ. ητοι οωφρονηοαι τονς ίν πόλιι λνμιωνας, ηγ. Ιάοαο&αι Ρ. 

(773) άόμ. ίφ. τονς χατοιχονμίνοι>ς, οι) τονς αοίχονς Υ. 

(774) &ί·0ια ί φιλοφρονηΟομαι Ρ. 

(775) πρ. ην. ϊμπροο&ιν, τοντίοτιν ιΐς Ίλιον Έ. — πάλ. ιϊς τον- 
ττίοω Ρ. 

(776) ϊοπ. ηχολοχ&ηοίν ήμΐν Ρ. — ίμπ. βιαίως, άοφαλώς Υ. 

(777) ανά ρ. ώ Ρ. — πρ. τίμιον πράγμα, ηγ. τίμιοι άνάρις Υ. 

(778) ο ν χ αίοχ. ηγ. ονχ αίδιο&ήαομαι Ρ. — φι λ. ηγ. 8τι ίφίλονν 
απόντα τον Μρα Ρ. 89 λίξαι προς χιμάς· «V χρόνω «V άποφ&ίνίΐ 
780 τό τάρβος άν&ρώποιοιν ονχ άλλων πάρα 
μα&ούα*, ίμαυτης διίςφορον λίξω βίο ν 
τοσό^ί', οαορπερ οντος ήν νπ* '/λι'ω. 
Τό μίν γυναίκα πρώτον άρσενος δίχα 
ησ&αι δομοις ΐρημον, ιχπαγλον χαχόν, 
πολλάς χλϋουσαν ήδονάς παλιγχότους- 
χαί τον μίν ήχαν, τον δ* ίπιιςφίρ*ιν χ αχοί) 
χάχιον άλλο π-ημα ) λάαχοντας δόμοις. 
ΚαΙ τραυμάτων μίν « τόσων ίτι^/χανα 
άνηρ δδ\ ώς προς οίχον ώχετ(ν'(το 
790 φάτις, τίτρωται διχτνΌν πΧίω λί/αν 

ιι δ' ην τι&νηχώς, ώς ίπλή9ννον λό/θί, (779) ίψ χ ρ. ηγ. ή οννή&οα ή όίά πολλών χρόνων γινομίνη ϊχβάλλιι, 
τον φόβον άπό των άν&ρώτίων χα* την αΐ&ώ (βίο), χαί ονχία αιάοννττα 
αλλήλους οί ίν αννη&ίία γινόμενο* , άλλ* άναιοχίντως χαί όν^ρν&ριάοτως 
χαί το μιντήρια τούτων όλλήλοις ίχφαίνονοιν Ρ. (Ήμ.) — ά'. γάρ Ρ. — 
άποφ&. φ&ίίρίται> Ρ. ΑάβΟΓ. γνώμη. 

(780) τό τάρβ. 6 φόβος Ρ. 

(781) άνςψ. τον πολλά Λνςχιρή μο* φίροντα Ρ. — βίον. την ζωήν, 
τον χρόνον Ρ. 

(782) τ ο α. ην ΐζησα ζωήν Ηοον χρόνον οντος άπιόήμι* (Ις Ίλιον Ρ. 

(783) άρα. άνάρος χωρίς Ρ. Αάβοτ. αημινωτίον. 
784. ϊχπαγγλον Ρ. 

(784) ήσ&. χα&ήσ&α* Ρ. — άόμ. ίν Ρ. — <χτ. Ιμπληχτιχόν Ρ. 

(785) χ λ. άχονονααν Ρ. — ππλ. ήγ. νοαρον φιροίαας λίπην α.τό 
μι τ αφοράς τών ίγχοτονντων Ρ. 

(736) ήχ. ϊρχίΟ&αι, φίροντα ήάονήν όηλοίότ* Ρ. — χ « χ. I* τοϊς 
άόμοις Ρ. 

(787) π η μα. σχψφοράν Ρ. — λάαχ. λίγοντας Ρ. — άόμ. ίν Ρ. 

(788) τ ρ. ηγ. *1 τραύματα τοσαντα ιλάμβανιν Ρ. 

789. άνηρ Η. 

(789) ά γ. ήγ. ό * ΑγαμΙμνων Ρ. — ωχ. ήγ. ίφίριτο' ίχ μεταφοράς ιών 
όχιτών Ρ. 

790. φάτις ¥1. 

(790) φάτ. φήμη Ρ. — .τλ. πλαόνως Ρ. — λίγ. ήγ. ώς ϊατι λίγα* Ρ. 

(791) I π λ. ηγ. ώς οί πλίίονις ϊλιγον λόγο* Ρ. 90 τριαώματός τ* άν Γηρνών ο διιίτ*ρος 
πολλή ν άνω&(ν, την χάτω γαρ ον λί/ω, 
χ&ονός τρίμοιρον χλαιναν έξηιίχα λαβών, 
άπαξ ίχάστω χατ&ανών μορφώματι. 
Τοιώνδ* ΐχατι χληδόνων παλιχχότων 
πολλάς άνω&ιν άρτάνας Ιμης δίρης 
ιλνααν άλλοι προς βίαν λίλημμίνης. 
Έχ τώνδί τοι παις έν&άδ' ον παραατατ*!, 
800 έμών τ( χαΐ σών χχΙριος πιατινμάτων, 

ώς χρήν, 'Ορίστης' μηδέ 0 , ανμάστ}ς τόδί' 

792. τάν Υίβ\\. 

(792) τρία. Αά$οτ. ίη Ρ. ο^/ιωτ/ο*. 

(793) αν. άνο)&(ν γάρ ίπιχ/Ζται ή χόνις Ρ. — ον λίγω. ίχα, γαρ χαϊ 
χάιω&ΐγ γήν Ρ. 

(794) τρίμ. τριπλονν Ρ. — χ Χ. την π/ρίϋτίΧΧονααν χόνιν Ψ. — ίξ. 
ιχαΧΧιαπΐ£*το , ϊοιμνίνινο Ρ. — (786 8ί|ς.): '^ι<^ *οι>χίν ήχον τ*»<ς άγγίΧ- 
Χοντ/ς τρίς άπο&ανίΖν * Αγαμέμνονα" χα* ο**ά τοίχο παραχάζι* τον τον 
τω Γηρνόνη , χαϊ τριϋώματον λίγη, ον τριχίφαΧον. ίχ/Ζνος γαρ απα£ 
άπί&αν*ν μίά πΧηγή χάς χίφαΧάς άφαιρ/&*ϊς, οΐ'τος τρίΟ&ματος ών 
χαϊ τρίς άπί&αν*ν, ΐχάαχω μορφώματα άπαζ α. το & αν ώ ν , ώς φηαΐ , χαϊ 
χριπΧήν την π*ρκΐτίΧΧονοαν χόνιν θ**$άμ*νος άν<Α&?ν. *Ετΐίϊ τριπΧήν 
ι'φη την ίχ της ταφής χόνιν άίζαο&α* , ο%ά τοΰτο χαϊ τό ίζηνχί* τί- 
&πχ(· τοιονχων γάρ τ*ς τνχών , (Ιχόχυ>ς Οίμνννοιτ' άν. "Ορα όι πώς τον 
Χόγον προς τό χάραν {ΟχημάχίΟίν ον γαρ οϊόν τί το* τι&νηχότα ανχιΖν 
χαϊ α*μννν*0&α*. Ρ. (Ήμ.) 

(795) άπ. μίαν Ρ, — χατ&. άπο&ανών Ρ. 

(796) '('*. χάριν Ρ. — κ λ. μηνυμάτων Ρ. — η α λ. λυπηρών Ρ. 

(797) άρτ. ήγ. βρόχους, ο**' ών άπιπνίγιι,ν άν Ρ. — ά ί ρ. τον τρα- 
χήλου Υ. 

798. προς βΐαν, Ρ. 

(798) λ (λ. ήγ. ήδη π*ραιλημμίνης τής όίρης τή άρτάνη Ρ. 

(799) ίχ τώνόί' ων ιίπον Ρ. — παίς' 6 Όρέοτης Ρ. — ιν&. ίν- 
ταν&α Ρ. — ο ν παρ. ον πάρ*στιν Ρ. 

(800) χ ν ρ. ίχ(Ζνος γάρ την ημών προς άΧΧήΧονς βιβαιοΖ ,τίστιν Ρ. — 
πιοτ. *1 μή γάρ πΐοχ*ναωσίν άΧΧήΧοις οί γονιΖς, ονχ ομοΧογονοιν ίαυ- 
τών ιΐνα* τον παΖόα Ρ. (Σχ. .τ.). 

801. μήόί ¥1. μή <Κ Ρ. μηΚ V. V. 

(801) ώς χ ρ. ώς ην πρίπον , Ινα μή τι> πά&η χαχόν άποπνι,γίίοης ίμον 
άίά ίο τής ήλιχίας άωρο ν Ρ. — μ ή ά } &ανμ. οτ* ϊχ τ**ος όόΐον γίγονίν Ρ. 91 τρίφα γάρ αυτό» ευμενής δοριίξενος 
Στρόφιος ο Φωχεύς, άμφίλεχτα πήματα 
εμοι προφωνών, τόν Φ νπ' '/λίψ σέ&εν 
χίνδυνον, εϊ τί δημό&ρους αναρχία 
βουλή* χαταρρίψειεν, ώςτε σχίγγονον 
βροτοισι, τόν πεσόντα λαχτίσαι πλέον. 
Τοιάδε μεντοι σχήψις ου δόλον φέρει· 
ε'μοιγε μεν δή χλαυμάτων επίσσυτοι 
810 πηγαϊ χατεσβήχασιν , ονδ' IV· αταγών 
ιν οψιχοίτοις όμμαοιν βλάβας ε χω, 
τάς άμφ'ι σοι χλαίονσα λαμπτηρουχίας 
ατημέλητους αιεν εν δ 1 όνείρασιν 
λεπταΤς νπαί χώ νωπός εζηγειρόμην 
ριπαΐσι ΰωϋσσορτος, άμφί σοι πά&η (803) τ ρ. Ιχτρ/φ*» Ρ. — * ν μ. ιννοΐχύς ηρός ήμάς ό*αχ*ΐμ*νος, ψιλός Ρ. 

(803) 6 Φωχ. ό ίίς Φώχην οΐχών Ρ. — άμφ. τά ποτ* μίν ζώντα, ττοτι 
ό{ τι&νηχότα ϋ( μηνίογτα Ρ. τά άμφιβαλλόμ*να /Τ*ρΙ Οον πήματα , ητο* 
τά νπό τον άήμον χατά σον π*πλαομίνα όηνά μηννματα Ρ. (Σχ. π.) 

(804) η ρ. γνοίρΐξων, προμηγ\·ϋ*ν Ρ. — τόν τ\ Ίιανιχόν Ρ. — σ { &. σον Ρ. 

(805) χ*»σ\ τον αον Θάνατον Ρ. — όημ. 6 &ορνβοπο*ός Ρ. 

(806) βονλ. ίπιβονλήν Ρ. — χ «τ. χαΐ #ί χαταρρήρι** χ αϊ Ι.τά£ι» 
(Ι. ίπάξοι) ίμοϊ ίπιβονλήν 6 ά-ημος Ρ. — ονγγ. ονγγ€νίς ίοτι χ αϊ φίλο ν Ρ. 

(807) βρ. τοΖς άν&ρώττοις Ρ. — λαχτ. χα&χβρίσαι, , ιω ποόΐ ίχιβήναι, 
Ρ. τχίφίχαοί πως , φηαΐν , οΐ άν&ροκτο* ίττΐμβαίν/ιν τοις άτνχοναιν Υ.(Σχ. ττ.) 

(808) το»όί/. η Ρ. -η χατά τον *Ορίθτην Ρ. — αχ. πρόφαοις, οίχο- 
νομία Ρ. — ον. ούχ #0γ* ό*ολ*ρά Ρ. 

(809) χ λ. &ρήν*>ν, άαχρν»»ν Ρ. — Ιπ. αί ίπ/ρχόμ(να* Ρ. 

(810) ΐΐηγ. χατ. ήχ. οίιχ ί&ρήνονν ίν ήμίρη Ρ. — ονό'. ι}γ. ονχ ην 
ίμοί Ρ. — α τ. ο*αχρνο>ν Ρ. 

(811) όψ. τοις βραόίως χοιταζομίνοις Ρ. — βλ. ήτοι. χλαν&μονς Ρ. — 
ίχ. άντϊ τον ίίχον Ρ. 

812. άμφί οοι Ρ1. Ρ. άμφί σο» V. Ο. 

(812) ηχ. τονς τπρι*στώτας οι χατα τάς νύχτας λημτίαόοίχονς όρώοα 
ήμί λημίνονς ί&ρήνονν ά*ί Ρ. — χ λ. αΐίν Ρ. 

(813) ά τ. ήμίλημΐνας Ρ. 

(814) ν π. νπό ¥. 

815. άμφί οοΙ Ρ1. Ρ. άμφί σο» V. €. 92 

όρώπα πλήω τον ξυρίίίδορτος χρόρον. 
Ννν, ταντα πάρτα τλάσ', άπ^ρθ'ήτω φριρι 
λίγοιμ* αρ άρδρα τόρδ( τώρ στα&μώρ χι!ρα, 
αωτήρα ραός πρότορορ, υψηλής οτίγης 
820 ατχ'λορ ποδήρη, μορο/ιρές τίχρορ πατρι, 
χσΐ /ή ρ φαρ*Τααρ ραυτίλοις π«ρ* έλπίδα, 
χάλλιοτορ ημαρ ίϊςιδιΤρ ιχ χιίματος, 
οδοιπορώ διψώρτι πηγαιορ ρίος- 
τιρπρόρ δΐ τάρα/χαϊορ ίχφν/ίΐρ άπαρ. 
Τοιοιςδέ τοίρνρ αξιώ προςφ&ίγμασίΡ' 
φΰόρος <$' άπίστω' πολλά γαρ τά πρίρ χαχά (815^ ριπ. ιών πι*ρνγΜν χινήα/α* Υ. — &ωνσο. (ίομβοννιος Ρ. — 
αμψϊ ο ο 2. π*ρΙ Οον Υ. — πά&. πα&ήματα, &λίφ*ίς Κ. 

(816) 71 Χ. πλίίονα Υ. — τον ζ ν ν. ήτο> ιον χρόνου ον Ιχά&*νάον Ρ. 
817 βφ|· φρ*ν'*$ Λ//ο»/*' αν. άνόρη τόνά» % ιών οια&μών χννα ανιήρα 

ναός. πρότονο* νψηλής στίγ-ης. οτόλον ποόήρη. Ρ1. 

(817) τ λ. νπομίϊνασα Ρ. — άπ. ληζάατι τον ίτ/ν&ονς Υ. 

(818) λ{γ. (νιαν&α ιό ννν Υ. — τόνά*. τον * Αγαμέμνονα Υ. — οτ. 
ίπανλίο*ν Ρ. ΑάβΟΓ. οημ**ι>ιτ(ον. 

(819) σωτ. φυλαχα Υ. — πρ. σχοινΐον, όι? ον τιίνονσ* το Ιοτίον Ρ. — 
ν ψ. μεγάλης οιχίας Υ. 

(820) ποό. όίχην ποόός ίοτάμινον Ρ. ποβήρις χνρίως λίγιτα* ιό 
μίχρι Τίοάών ό»ηχον Ιμάτιον Υ. 

821. χαϊ ψην Ρ1. Ρ. V. Ο. — παρ* ηπίάα Υ. 

(821) ν ην τ. νανταις Ρ. 

(822) ι; μ. ήμίραν Υ. — ι Ιςι,ά. ώςτ* ιά*ΐν Υ. — ί χ χ ( ίμ. ικ χαμώνος Υ. 
(828) γιος- ρινμα Ρ. 

[823] 8υΐο. πλίχος' τό πλέγμα, τό π*πλ*γμίνον οπνρίόιον ώς από 
τον βλίπια /ίλίπος οίό*τίρ<ος, χνϊ από τον ρίω ρίος. ΛιΟχίλος· όόοί- 
πάρω ά ιψών τ ι πηγαίο ν ρίος. 

824. Ηίο νβ. ίηβοΓβηάαβ ίη ρ&τεηΙΙιεβϊ ροβΐ 817. 

(824) τ(ρπν. ήγ. ιιφραντον ίατί τό όκιψνγΐΖν τ*»ά πάν τό ϋ άνάγχης 
ίπ*λ&όν αντώ όνςχίρΐς Υ. — ό ί. γάρ Υ. 

825. ιοί ν* ν δϋΐιαίχ. 01. 149. — προςφίγμασ*ν Υ. 

(825) ιοι,οΖςό**. τοιοίιοις οϊοις (ϊπον Ρ. — 6$. οί Υ. — ηρ. άνόμαο* 
προςφωνητίχοΐς Υ. 

(820) απ. πόρρω γ*νίο&ω Υ. — χαχά. όνςχιρή Υ. 93 

ήναχόμίσ&α· νυν δ' *μοι φίλοι/ χάρα 
ίχβαιν 7 απήνης τήςδέ, μή χαμαί τι&ιις 
τον σον πόδ\ ωναξ, * Ιλίου πορ&ητορα. 

830 ΔμωαΙ, τί μίλλι&\ αις ίπίσταλται τίλος 
πίδον χίληϊ&ου στρων^νϋναι πιτάσμασιν; 
ίύ&ύς γ*νέσ&ω πορφυρόστρωτος πόρος, 
ίς δώμ 1 άιλπτον ώς αν ήγήται δίχη. 
Τα δ* άλλα φροντίς οϋχ νπνω νιχωμίνη 
&ήσα διχαίως συν Φιοΐς ιιμαρμένα. 
*Λγ. Λήδας γένι&λον, δωμάτων ίμών φι/λα|, 
απουσία μιν ίίπας ιιχότως Ιμή- 
μαχράν γαρ Ιξίτανας· αλλ' ίναισίμως 
αινιΐν — παρ* άλλων χρή τόδ* ϊρχισ&αι γίρας. 

840 ΚαΙ τάλλα μή γυναιχός Ιν τρόποις * μ* 827. *ύν μο* 8<ώο1βΓ. 

(827) ή ν. νπιμίνομβν αού άί φανίντος ίχ<ί>ων ήλ(ν&*ρώ&ημ*ν Ρ. — 
φ I λ. προςφιλίς Ρ. — χάρ. ώ Ρ. 

(828) άτί. τον άρματος· ίηί άρματος γάρ ώχ/Τνο Ρ. 
(889) πορ&. τον Γ. ήτο> τον ηορ&τ,οαντα το *Ιλ*ον Ρ. 

(880) άμ. ω ΰούλα* Ρ. — μίλλ. βραό\η><τ( Ρ. — Ιπ. προςτίταχτα* Ρ. 

(831) π ίά. την ιπιφάνααν της οδού Ρ. — α τ ρ. χαταοτρωοα* Ρ. — 
π ι τ. ίχτ(ταμίνο*ς πέπλους Ρ. 

(832) πορφ. ΙϊορφνροΖς πίτΐλοις ϊατρωμίνος Ρ. — η 6 ρ. ή ό&ός Ρ. 

(833) &<λπτ. ού γαρ ήλπιζιν ίποστρίφα* Ρ. — ή γ. νομίζ η , ήγ. ώς 
♦στ» άίχαιον Ρ. 

(834) φρ. ή ημίτίρα μίρι,μνα Ρ. — ο V χ. ήγ. ον ρα&νμίη νιχη&ιϊΟα Ρ. 
(886) &ήσ. ποιηοα, Ρ. — ο* ι χ. ίπιϊ χαΐ αντός την ίμήν άπίχτοι 

&νγατ(ρα Ρ. — *ίμ. ούτω τκπροψίνα παρά &{ών Ρ. ίσως Γ*α άϊχας αν- 
τον όπα*ττ,οη, τούτο φηοΐν ί'ν/χα τον φίνοι· τής Φνγατράς Ρ. (Σχ. π.) 

(836) γίν.ωΥ. τίχνον Ρ. 

(837) άπ. τ»; άττοδημία Ρ. — (Ιπ. ταύτα γ/νίσ&αι, <το* Ρ. 

(888) ιονς λόγους Ρ. — I ν. διχαίως (Ρ.)» προςηχόνιως Ρ1. Ρ. V. 

(839) αΐν. Γ**ό Ρ. — παρ* 6 λ λ. 'όρα την αίντα^ν Ρ. — ι ρ χ. τ*νί 
Ρ. — - γίρ. τιμή Ρ. άλλα χρή τούτο το γίρας ϊρχισ&α* παρ* άλλων, τό 
αΙν<;ο&α* δηλονότι χαΐ μή παρά των οΙχ*ί<αν ή παρ* ί αν ι ων Ρ. {Σχ. ,τ.) 
ογ» τό αΐν. δηλ. μή — ίαντού ηρίχι* ϊρχ/ο&α* V. 

(840) μ ή γ ν ν. ήγ. μή ώς γννη φρονούσα ή μή , ώς ϊ&ος τηΓς γννα^Ι 
καλλωπίζομαι, Ρ. - 94 

άβρυνι, μηδέ βαρβάρου φωτός δίχην 
χα μα ιπ (τ βόαμα προςχάνΐ}ς ΙμοΙ, 
μηδ' η μα σι στρώσασ' ίπίφ&ονον πόρον 
τίΰΊί' Φιοιίς τοι τοΐςδι τιμαλφών χριώρ' 
ίΡ ποιχίλοις δί &ρητόρ οντά χάλλεσιν 
βαίρίΐρ ίμοι μΐρ ουδαμώς άρίυ φόβου. 
Αίγα} χατ* άνδρα, μη &ίόρ, αέβαρ Ιμέ' 
χωρίς ποδοψήστρωρ τ* χαί τώρ ποιχίλωρ 
χληδών άντιΐ' χαί τό μη χαχώς φρονην 841. άβρννι Ρ. — μηόι Ρ1. μη ό* Ρ. μη*} V. Ο. 

(841) αβρ. χαλλώπι^ Ρ1. Ρ. V. — φωτ. αγίρός Ρ. — όίχ. τρόπον Ρ. 

842. βόαμα Ρ1. (ηϋιίΐ βυρβΜοπρΙυπι). 

(842) χημ. όιά γογνχλιαΐας γιγόμίνον προςφώνημα Ρ. μη ώς βαρβάρω 
μοι χίΙ*ι·( &ρί<πτ*σ&αι. Οί βάρβαρο* γάρ γοννχλιοϊαις τονς βααιλίϊς 
<νφημοναιν Ρ. {Σχ. η.) V. — π ρ. προςφωνήσης Ρ. 

843. μηά' Ρ1. μη ό' Ρ. μηό' V. Ο. 

(848) (ΐμ. πίπλοις Ρ. — α τ ρ. νποατρώαααα Ρ. — ίπ. ιπίψογον. μίμ- 
ψο?τα« γάρ οί φ&ονονντις την όάόν Ρ. 

(844) τ ί &. ποί*ι Ρ. — το?ς<?*. τοις τοιοντοις (νρήμαοι Ρ. — τ * μ. 
τιμάν Ρ. — χ ρ. πρίπον Ρ. ΔΑμγ. οημίίωτίον. 

845. γάρ Εΐ^ηι. Μ. οΓ. [845]. 

(845) < ν ποιχ. Ιν νποοτρώμαοι Χίχαλλωπιομίνοις Ρ. 

[845] 8υΐΟ. χάλλη' τά πορφνρά Ιμάτια· χαί χΐραμος χαλάϊνος. ΛιΟχί- 
λος· ίν ποιχίλοις χάλλ(θΐ. — Εττμ. Μ. ρ. 486, 48 χάλλαια' — τά 
πορφνρά γάρ κάλλη ίχαλονντο. Ενπολις' βάπτίΐν τά χάλλη τά π*ρίθ(μνα 
τή &ΐω· χαί Λίαχνλος' ίν ποιχϊλοις γάρ &νητόν όντα χάλλιαιν. 

(846) β αϊ ν. ηορινίο&αι Ρ. — ο ν ά. ϊατΐν Ρ. — άν. ψόβ. φοβούμαι 
γάρ τονς #*οΐ'ς Ρ. 

(847) χατ' άνάρ. ώς πρίπίΐ τιμά ν άνάρα , μη ως &ιόν Ρ. — α ί β. 
τιμάγ Ρ. 

(848) ποό. δι ώγ οί ττόόίς δηλονότι χαλλωπί£ονται Ρ1. όι' ώγ οί 
πόά*ς λαμπρύνονται, χνρΐως «Γ< τά τονς πόόας ίχμάσαοντα πίπλα οντω 
λίγιται Ρ. άπό μιταφοράς των πίπλωγ, όι* ων τονς πόόας ικμάοσογτ*ς 
λαμπροτίροΐ'ς ηοιονοιν οί τοντονς (κπλννοντίς ανν/χώς τοντ' ?!ρηχ{ι 
(τοίτ' /ΐρ. Ο Γη. V.). ΙΤο όόψ ηατρα γάρ χχιρίως ταντα λίγ^ται· ννν όί 
τά ί'Λτό τονς πόδας απλώς πίπλα όντως ίϊρηχίν. Ρ. {^Ημ.) V. 

(849) χ λ. η φήμη V. — <ι ν τ. βοά, τά χα&* ημών όηλογόιι Υ. — χαχ. 
ι/γο» ιό μη μίγα ηρον/7ν ι.ιΐ τον ι ω Υ. υΐ9ΐιιζθο ογ Χθόνιε 95 850 &£θύ μίγιστον δώρον όλβίααι δ* χρη 
βίον τ*λίντήσαντ* Ιρ (νεστοΐ φ<λ^. 
Ει πάντα δ' ώς πράσσοιμ* αν (ν&αρσής έγώ. 

Κλ. Καί μην τόδ' (ίπΐ μη παρά γνώμην ιμοί. 

3 Αγ. Γνώμην μεν Ιίσ&ι μη διαφ&ιρονντ' ίμέ. 

Κλ. Ηυξω &ιοΤς δ(ίσας άν ωδ* ϊρδαν τάδ*; 

*Αγ. Σΐπ*ρ τις, έϊδώς γ* ιν τόδ' έξίίπον τέλος. 

Κλ. ΤΊ δ 1 αν δοχη σοι Πρίαμος *ϊ τάδ' ήνυβεν; 

1 * Αγ. *Εν ποιχίλοις άν χάρτα μοι βήναι δοχίϊ. 

Κλ. Μή νυν τον άν&ρώπαον αίδ(σ&*1ς ιρόγον — . (850) 6 λ β. ινάα*μονίσαί τινά Ρ. — χ ρ ή. πρέπα Ρ. Α^βογ. ώραϊβμός. 

(851) βίον' τήν ζωήν Ρ. — τ* λ. τίλέααντα Ρ. — έν ινιατ. έν ιν- 
τνχία χαΐ (ν&νμία Ρ. — φίλ. προςφ*λ*Ζ Ρ. 

852. άν, *νθ-αρσής Ιγώ Ρ1. Ρ. 

(852) πάντα, χατά Ρ. — ώς· ούτως, ήχ. (ίτνχώς, ή ούτως ώςτ/ μή 
φρον/ΐν χαχως Έ. — ?1 οι) τω, φηοΐ, πράοοοιμ* χατά πάντα ώςτ( μή μιγά 
φρον/Ζν έπΐ ταΖς *ντνχία*ς, μή όέ προ τιλιντής &ν&ρωπον μαχαρϊζαν , 
άλλα τον το τέλος τον βίον $*ζάμ*νον έν τή ίντνχΐα, ίΐχότως άν §ϊην 
&αρρών ώς χαΐ αντός όιΐ ιντνχοίην άν οΐ γάρ μέτρια φρονονντίς *ν 
ά*1 πράοοονο*ν Ρ. (Σχ. π.) 

(853) τόό'. 9π/ρ μέλλ» έρωτάν Ρ. — μή. άλλ' ίχονοίως Ρ. 
854. άιαφ&αρονντ' ΡΙ 

(854) χ ν. τήν γνώαιν λίγα ένταν&α Ρ. — ΐα&ι. γίνωοχ* ο γ* οι> ί*- 
/φ&άρην τήν γνώοιν, άλλ' #τ* οώζω αν τήν Έ. 

(855) άβια. φοβη&ιίς μή άποτνχης τής νίχης Κ. — ώά'. όντως Ρ. — 
ίρό*. πράτταν Ρ. 

(856) ίϊπ. τ» ς. έζίΖπον Ρ. — τόά'. το τέλος Ρ. — τέλ. το τής νίχηςΥ. 

857. Λοχ*Ζ 31. 

(857) β»-, έποίηα/ν Ρ. — τάό > . το νι,χήααι. %>μάς Ρ. — ή ν. έπλήρωα/ν , 
ι!ς τέλος ήγαγίν Ρ. 

858. ο*οχα (η βηρτ.) Ρ. 

(858) έν ποιχ. έν λίαν πο»χιλοΓς Ρ. — χάρτα, λίαν Ρ. — βήν. έπι- 
βήνα* Ρ. 

859. μή ννν ΡΙ. 

(859) ννν. άή Ρ. χαΟ-* ομαλιϋμον άναγνωϋιέον το ννν, χαϊ άνιν τόνον, 
IV *ίη («'»-« »; V.) άντι τον β ή. Ρ. (Ήμ.) V. — τον άν&ρ. τον των 
άν&ρώ.των Ρ. — αΐάία&ής. νοβη&*ίς Ρ. 96 

860 'Λγ. Φήμη γ( μίντοι δημό&ρονς μέγα α&ίνα. 
Κλ. Ό δ* άφ&όρητός γ* ονχ ιπίζηλος πίλίΐ. 
*Λγ. Οντοι γνναιχός ιστιρ ιμιίρην μάχης. 
Κλ. Τοις δ* ολβίοις χαι τό νιχάσ&αι πρίπιι. 
*Λγ. τ // χαι σν νίχην τήνδί δήριος τίιις; 
Κλ. Πι&ον· χράτος μίντοι πάρίς γ* ίχων ιμοί. 
*Αγ. *Αλλ\ ύ δοχϊί σοι ταν&', νπαί τις άρβχίλας 
λϋοι τάχος, πρόδουλον ϊμβασιν ποδός· 
χαΐ τοϊςδ* μ* ίμβαίνον&' άλονργίαιρ &ίώρ 
μή τις πρόαω&ιρ όμματος βάλοι φ&όρος' 
870 πολλή γαρ αιδώς σωματοφ&ορ(Ϊρ πόαιρ (860) φ ή μ. ήγ. μίγα *οτ* τό νπο άήμον φίγίθ&αι> Ρ. — 0*1 μ> V 
(οπί. V.) νπό τον άήμον φημιξομίνη Ρ. V. — ή τον όήμον , φηοΐ , φήμη 
μίγο. ΰννατα*, ήχο* όταν φημίξ*] άήμος τ*»ο ίπί χαχω, κακόν ίοτ* μί- 
γ*θτον χαΐ χαΧιπόν φίρα χίνάννον. Τάά* γαρ χαϊ Ήσίο&ός φηο^' φήμη 
ό' ον πάμπην άπόλλντα* ην πολλοί λαοί φημίζονονν (Ορρ. 971) Ρ. (?Ημ.) 
Εχ 1ι03 V. Ιι&ΙκΙ: ώς χαί Ήο. — ήντινα — φημϊζοναι. — σ&. άννατα* Ρ. 

861. πίλι*; ΚΙ. Ρ. 

(861) άφ&. 6 μή ίπό τΜ»ος ψ&ονονμίνος Ρ. — ζηλντός, μαχα- 
ρι>υτ6ς Ρ. ~ η 4 λ. νπάρχα Ρ. 

(862) I μ. ήγ. ιπ*θ·\μ(ΐν μάχιο&αι, χαί νικάν Ρ. 

(863) όλβ. τοΐς ινύαΐμοοι, χαϊ 4νο*όξο*ς Ρ. — ν*χ. ώςτι χαί αοΐ πρί- 
πα ήττη&ήνα* ίμον Ρ. Λάβει», ώραϊαμός. 

(864) τ;, άρα Ρ. — νίχ. ήγ. την <Γ*ά φιλονοχίας μάχηγ Ρ. — άή(>· 
μάχης Ρ. — τ ία ς. τιμάς Ρ. 

(865) χ ρ. ήγ. τό χρη-τήσα* ννν σοι» Ρ. — πάρ. άφΐς , άός Ρ. 

(866) δ ο χ. άρίαχ/* Ρ. — ταν&*. τό ήττη&ήνα* μ( Ρ. — ν Κ. νπο- 
λ\ ο*, άντί τον νπολνοάτω Ρ. — άρβ. τά νποόήματα Ρ. 

(867) Χύθ*>. χάχ. λίγω Ρ. — τάχος π ρ. ήγ. ταχντής των προτέρων 
ΰοί'λων Ρ. — $ μ β. τός ίμβάάας Ρ. 

868. χαϊ τοις όι /*' ΡΙ. ονν τοΐςάι μ 1 Ρ. 

(868) τοΐς&ί. τοΐς νηοδήμααιν Ρ. — ι μ β. πιρ*πατοννια Ρ. — άλ. 
πορφνροΐς Ρ. 

(869) π ρ. πόρροί&ίν Ρ. — ο μ μ. ήγ. μή ι*ς των &·(ώτ Ιάών βλάφη /<# 
νπο φ&όνον Ρ. 

870. π οο Ίύ 5ο&1. 

(870) α* ά. αίοχννη. (βίο; ά*ά*οοτ'ι αϊ) Ρ. — οω/<. τά αώματα φθ-^ΐραν 
ιών νπο χ*ϊριι Ρ. — π 6 ο. άνόοα ιπλώς Ρ. 97 φ&ίίροντα πλοΰτον αργυρωνήτους νφάς. 
Τούτων μιν οντω' την ξίνην δέ πριυμινώς 
τήνδ* ίςχόμιζί- τον κρατούντα μαλ&αχώς 
Φ&ς πρόσω&ιν ευμινώς προςδίρχιται- 
ίχών γάρ ονδιίς δουλίω χρήται ζνγώ. 
Λυτή δέ πολλών χρημάτων ίξαίρετον 
άν&ος, στρατού δώρημ\ ίμοί ξυνίσπετο. 
*Επ*1 δ* άχοϋιιν σον χατίστραμμαι τάίί, 
Ημ' (ς δόμων μίλα&ρα πορφύρας πατώ ν. 
880 Κλ. *Εστιν &άλασσα — τίς δί νιν χατασβίαα; — 

871. φ&ίίροντα Λ. 

(871) φ&. χαχώς άναλίαχοντα Ρ. — άργ. άι άργίρον ώνη&ιίσας Ρ. — 
ν φ. υφάσματα Γ. αίαχννη, φησ\ν , ίατϊ πολλή φ&ιΐρην άνάρα τινά χπΐ 
τά σώματα τών νπό χ*ϊρα αν τον, ητοι ο*ιά πολίμυη φ&ΐΐρην τονς νπό 
χ*Ζρ<ι, προς ό§ τοντοις χαϊ τον αντον πλοΰτον χαταναλίοχιιν χαχώς, χαϊ 
τά πίπλα τά άι* άργίρον ώνη&ίντα πατ/Ζν χαϊ άχρηστα ποιιΖν τον λοι- 
πόν· ανν γάρ τω ζημία* *ΐναι μ/γίστην ταντα χαϊ ψ&οράν της αργής 
χαί φ&όνον ον μόνον παρ' άν&ρώπων ίπάγη, όλλά χαί παρά &*ών τοΖς 
ί·π*ρηφάνοις γάρ το &*Ζον μάχεται. Κ. {Σχ. π.) 

(872) το ι τ. ϊηχα ϊ\ — ούτω- γίνίο&ω άηλονότι Ρ. — την ξίν. την 
Κααάνάραν Ρ. — π ρ. ημίρως Ρ. 

878. ίοχό μϊζί Ρ1. 

(878) ίςχ. ιΐσω τών οίχων ¥. — χ ρ. άρχοντα Ρ. — μαλ&. ταπίιψώς 
Ρ. ΑϋΚΓ. γνώμη. 

(874) π ρ. πρόρρω&ΐν (1. πόρρω&ίν) Ρ. — ι ν μ, ήμίρως Ρ. π ρ. προς- 
βλίπιι Ρ. 

(875) I χ. ηγ. ονάΐϊς ίχών ποτ ι όονλος γίνιται Ρ. — όονλ. όιά το 
μίτρον Ρ. 

876. Αν τ η Κατ. 

(876) χ ρ. ήτοι τών λαφίρων Ρ. — *£. ίχχριτον Ρ. 

(877) άν&. χαλλώπιομα Ρ. — ξνν. ήχολον&ηαίν Ρ. 

(878) χατ ίαταμαι. Ιωνικό* χατίΟτην Υ. ινρηται χαϊ χατίστραμ- 
μαι, ηγ. χατίβλή&ην χαϊ ι,ττή&ην , ώςτ* άχονίιν σον τάό*· ήτοι ί.γα- 
χονααι ί»ς ταντα· ό ΰή άπό μ π αφοράς τών τπ:ιορ&ημί\ων χαϊ χατ*- 
Οτραμμίνων πόλεων ίιρηται Ρ. (Ήμ.).— άλλως χα» ία τ α μαι , άντϊ τον 
χατίατην V. 

(879) 9 1 μ*. πορ(ίαομαι Ρ. — μίλ, ήτοι τονς &αλάμονς Ρ. — πορφ. 
πίπλα πορφυρά Ρ. 

(880) νιν. αντήν Ρ. — χατ. παναπ τον τρίφιιν Ρ. 

7 98 τρίφονσα πολλής πορφι'ρας *ϊς άργνρον 
χηχϊδα παγχαίμιστον , (ίμάτωμ βαφάς. 
Οΐχος δ* νπάρχα τώμδι σνμ &*οΐς, άμαξ, 
ίχ*ιμ' πίησ&αι δ' ονχ ίπίσταται δόμος. 
Πολλών πατηαμόμ δαμάτωμ &μ ινξάμην, 
δόμοισι προνπχ&ίμτος *μ ιρηστηρίοις, 
ψνχής χόμιστρα τησδί μηχαμωμίμης. 
ρίζης γαρ ούσης φνλλάς ϊχιτ* ις δόμονς, 
σχιάμ νπιρτέίμασα σαρίυν χυμός. 
890 ΚαΙ σον μολόμτος δωματϊτιμ ίστίαμ, 

&άλπος μϊμ ίΐ> χίΐμώνι σημαίμιις μολώμ- 881. ίοάργνρον δαίσι. 

(881) πορφ. χοχχνλης Ρ. — * » ς αρχ. ήγ. ίΓ*' άργνρον ώνονμίνην Ρ. 

(882) παγχ. άϊόλον νίάξονααν Ρ. — ίΐμ. Ιματίων Ρ. — ρ'αφ. λ/γω Ρ. 

(883) ο*χ. ό ήμίτ*ρος Ρ. — ν ,τ. ίχαν Ρ. — τώνό*. ϊνιχιν ήγ. τον 
ών*1α&αι το τοιαύτα Ρ. — ο ν. ώ Ρ. 

(884) πίν. ήγ. ον ν/»«τ«· Ρ. — ι π. γινώαχη Ρ. 
885. ό'* Ιμάτων ΑαΓ. 0. 

(886) -τ ο τ. χαταπάτψιν χαΐ οίον άπώλααν Ρ. — δ α. μ. αό,ϊωγ των 
τής νποοτροφι'ς Ρ. 

(886) 71 ρ. προχομκί&ίνιος, ηρολ*χ&ίντος τον τον Ρ. — χρ. μαντιχοϊς Ρ. 

(887) χόμ. χομιοτήρια Ρ. — μηχ* *" αηχί νιι^οί αης Ρ. 

(888) υ; ν Α λ. ψί-Χλη τ, χααπός Ρ. — ΐχ. Ρ. Α«1δ0Γ νρα ομάς. 

(889) γ ίπ*ρόραμονοη , όι*λΟοναη τον χνιάοιρον, ηγ. μή ϊηρηι Οίΐοη 
ν.ίο ιοί *ν γοι ιω χσι>ί£ΐο; Ρ. 

(890) >*οΛ. ίλ#ό>τος Ρ. — ίΛΐ/ί. ήτοι, *1ς τοις χ«ι* οΓχον Οαλάμονς Ρ. 

(891) ^άλ,τ. χ«*ρόι· Οίρονς Ρ. — σ^,ί. ίΓι^λοΓς Ρ. — (886 Μ}ΐ].): .Τ(»ο- 
η·*χ&ίντος, ν ^σ* » *«* 5Τ(>οχο/ι*ο#ί>τος χ«* .τρο/^χ&ΐι τος ίν τοις χρηστη- 
ρίοις χα* /ιογγ*χοκ <Γόμο*ς τοιγογ τον νποατρίφηι, α/, δηλονότι μ/τά 
νίχης χαί ΟίΟΜομίνον , ^Ι^ά,κ^»· α»' -ίολ/ώ»· άι»»- χ«ί ^ό/^Μν .ϊ«π;σ/<ό>', 
ϋ'γο* χ«Γί'.τάΓ^Ο*» χ«* οίον α,τωλ^πν, μηχαγωμίνης ιής ψνχι'ς μον καϊ 
χιιτηαχ/να^οΐοης χομιοτϊ,ρια. "Ο 4* λίγα τοιούιόν ίο π ι- οι* /ϊ.τ/ρ ο» 
μ«»τ*χο* ιών &ίών οίκο* ηροίϊπον μοι ηΐρϊ τής σι];ί:Γοι>ιρυψ7~ς, ηχζάμην 
αν 7ίάντα φό^ον ό*ηθ*(Λααίτήνα* ττατη&ίνκι χιά ί*« α.ιώλ/ι,ιιν χωρή- 
αιινια, χαϊ χομκιτΐ,ρίΐι τοκιντα άν χατ*θχ/ίααη χαΐ ίμη/ηνηοάμην νίν 
ονν άνιλ:ιίατι>κ *1*>ον α* , γΧ*';«* χιά α.τ*ρ ν.ΐο ιι^ χαράς οο* χιιι*- 
αχιίηοα. ^ΐον ό* ίί.Τ/Γν ώςπίρ γαρ ρί^ης οναης ι; γΐ·λ/α,· Οάλλοναα /'ρ- 
χ#τ«* /*ς άόμονς, όντως σον /Απόντος τον οϊχον , ιχ χ*ιμώνος Κόλπος 99 

οταν δ* τ ^%7\ Ζινς τ* άπ* όμφαχος πιχράς 
οίνον, τότ* ήδη ψνχος *ν δόμοις πίλα, 
ανδρός τίΧίίου δώμ* ίπιστρωφωμίνον. 
Ζ(ύ } Ζ*ν τίλίίί, τάς εμάς *νχάς τίλα, 
μίλοι δί τοι σοΙ τώνπιρ αν μίλλ-η·; τίλ*ι~ν. 

Χο. Τίπτ( μοι τόδ* Ιμπίδως 
δίΐμα προστατήριον 
καρδίας ηρααχόπον ποτάται } 
900 μαντιπολίϊ άχίλένστος άμισ&ος άοιδά· ίόίΐατο , ό όι αννη&ως χαινόοχημον (1. χαινοαχήμονα) τον λόχο* ί£ήν/γχ*ν, 
ώς πολλάκις *Χρητκι Γ. [Ή μ.) 

(892) τ* ν χ. ποιή Ρ. — Ζ/νς. ό Ρ. — όμφ. άωρων βοτρίων Ρ. 

(893) οΐν. ήτοι χατά το μιτόπωρον Κ. — Ψ ν χ. ήτοι χαμών Ρ. — 
πίλ. νπάρχα Ρ. 

(894) ν* λ. μ*γίοτον ίν τίλα χα* ί^ονσία όνχος Ρ. — <ττ. άναστριφο- 
μίνον Ρ. 

(895) Ζ* ν. ω Ρ. — τί λ. ίντιλίοτατί' τοιοντον γαρ το &*Ζον Ρ. — 
τ /λ. πληροί Ρ. 

(896) μι λ. φροντίς ΐστω σο*· πληρονοι γάρ τιν/ς χαϊ παρίργως τί Ρ. — 
τ { λ. πληροί) ν Ρ. 

897. — Ό παρωγ χορός συνίσταται ίχ χώλων χοριαμβιχών ών τά 
μίν ίοτι όίμ*τρα άχατάληχτα, τά όι χαταληκτιχά , ήτοι ίφ&ημιμ*ρή' τά 
όί π*ν&ημιμ*ρή χαϊ ήμιόλια, χα* τρίμπρα βραχνχατάληχτα· ών τ*λ*ν- 
ταΖον ζ ωπνρονμίνας φρενός. V. — Στρ. χώλ. ιγ' V. V. — Τά τοιαύτη 
ιϊόη των χορών χαλ?Ζται χαχά αχίαιν χαϊ #£ όμοιων, ώς **ρητηι· «ΙαΊ όί 
τά παρόντα στροφών όνο χαϊ ϊστι γ τ; ς μ*ν πρώτης στροφής τά χώλα ιγ' 
χαϊ τά της αντιστροφής τοσηννα' της ό( όίντίρας κ' χαϊ τά της αντί- 
στροφης τοαηντα, ων τ*λ/γταΖος £ωπ. φρ. ά χαϊ μιτρήοης τοΖς προηρη- 
μίνοις ίπόμαος. ΈπΙ τω τίλη ίχάστη^ στροφές χιιί αντίστροφης παρά- 
γραφος· ιπϊ όί τω τίλ?ι πασών χορυινίς. Ρ. {Σχ. π.) 

(897) τίπτ*. τί άρα ποτάται Ρ. — ί μ π. βίβαϊως Ρ. 

898. ό'Ζμα Ρ. 

(898) ό*Ζμα. φόβος Ρ. — πρ. άρχον, ήγ. χγρι*νον την χαρόίαν Κ. 

(899) τ*ρ. τίρατα Οχοπονμίνης χαϊ προωρώσης (κίο) Ρ. — ποτ. ίπίρ- 
χ*ται ιπ' ίμοί Ρ. 

900. άμ. άοιόα (βηρ. ι;), μαντ. ό' άχ. Ρ. 

(900) άμ. τιν*ς γάρ ιπί μια&ω ίμαντινοντο Ρ. — άοιόά. ώόή , ήγ. 
μαντεία Ρ. — μαντ. μαντ(ίίται ή χαρόία μου Ρ. — «Γ. γάρ Ρ. — άχ. 
μη νπό τίνος χινονμίνη , άλλ' αφ* ίαντης Ψ. 100 ονδ* άποπτιΐβαι δίχαν 
δυςχρ'ιτων όνειράτων 
ΰάρσος- ινπι&ίς Τξιι 
φρινός φίλο ν ΰρόνον. 

Χρόνος δ 7 *πιι πρνμνησίων ξννίμβόλοις 
ψαμμίας άχάτας παρήβηα*ν, η>&* νπ* "Ίλιον 
ωρτο νανβάτας στρατός. 

ΠηΙ&ομαι δ* απ' ομμάτων 901. άποπτνααι όίχαν (βυρ. η) Ρ. άποπτναας Ρ1. V. Γ. 

(901) ονο*\ ΐξ*ι Οάροος ΙπΊ τον &ρόνον τής φρ*νός ώςτι άποβαλίΖν 
τοννο Έ. (Οί. 161 «]. 918). — όίχ. τρόπον. 

(902) άνςχρ. άνςνοήτων Ρ. 

903. Σξ^ Ρ1. ί'ξ« Ρ. V. Γ. Μ. 

(903) #ι-ττ. (ίπιατον Ρ. * 

(904) Φ(>. ηγ. ίπϊ το νψος ι^ς ημετέρας γνώο/ως Ρ. — «V &ρόνω 
γαρ οί μάντιις ίχά&ιζον Ρ. — (897 βςς ): *Ιόών ό χορός 6τι ' Αγαμέμνων 
μίν ανν ολίγοις τοις π*ρΊ «ντον ί πίστρ*1'** , οί όί λοιποί των οτρατ/ν- 
αάντηιν ονπω, προμαντ*νόμίνος οϊον ώς ον πάντες νποατρίψονοιν αλλ 1 
ολίγοι, φησί' τι άρα ό/Ζμα χαϊ φόβημα ποτάται χαϊ ίπίρχίται ίπ' ίμοί 
/μπίάως χαϊ βιβαΐως τόδι· ηγ. όπιρ ίπήλ&ι μοι προατατήριον χαϊ άρ- 
χο* της χαρόίας μον της τ/ρασχόπον , άμια&ος λίγω άοιόή· ηγ. τις ιατιν 
η μαντιία, ήτις π*ριπολ*Ζ ίπϊ τη* τ*ρατοοχόπον χαρόϊαν μον, χα'ι ποκΖ 
αντήν φοβίΖα&αι. μαντιπολΐΖ γάρ χα'ι μαντ*ί(ται ή χαρόϊα μον όηλονότι 
άχΐλίνατος , ήτοι μη νπό τίνος χινονμΐνη, ώς οί άλλοι μάντεις- Ιμπν*ό- 
μίνοι γαρ νπό &*ών ίμαντιίονιο' άλλ' άφ' ίανιής όηλονότι μαντ?ί*ται , 
οϊάί ΐξη *πϊ τον φίλοι Φρόνον τής φρ*νός μον Οάραος (νπι&ίς χαϊ μ- 
πιοτον, ώςτι άποπτνααι χαϊ αποβαλ/Ζν τοΰτο άίχην χαϊ τρόπον όν πράτων 
<ϊνςχρίτο»ν χαϊ όνςνοήτων ηγ. ονόί Ιοχνν τινα βέβαιον ή ήμ*τίρα λη*>*- 
ται γνωαις ώςι* άποβαλιΖν ά χατά φανταοίαν ίπήλ&*ν αντι'. Ρ. (Ήμ.) 

905. |ΐ·ν ίμβόλοις 8οβΙ. 

(905) ά' γάρ Ρ. — ίπϊ. ήτοι ίπϊ των πρνμνων τής αχάτης Ρ. — |ι·*. 
τοις αννης^λ&οναιν "Ελληαιν Ρ. 

906. άχάτας (βηρ. η) Ρ. όχτάς — η&' ¥\. 

(906) ψαμμ. τής ίν ^άμμω ίλχνσ&ίΐσης Ρ. — άχ. τ/ώς 7. — παρ. 
ίγήρασ*ν, ϊξω τής ήβης ίγίνίτο Ρ. — (νΟ'. όπηνϊχα Ρ. 

(907) ώρτο. *χινή&η Ρ. — νανβ. ό ναντιχός Ρ. 
908. — 'Λντ. χώλ. ιγ' Ρ. V. 

(908) π*ί·&. μαν&άνω Ρ. — άπ' όμ μ ηγ. όρω αντονς νποστρίφοντας Ρ. 101 νόστο μ, αντόμαρτυς ων 
910 τον δ' ανιυ λϋρας όπως νμνωδίΐ 

9ρήνον Ί Ερινννς αυτοδίδακτος ίσω&ιν 

&νμός, ου τό πάν ϊχων 

ελπίδος φίλον &ράσος. 

Σπλάγχνα δ* οντοι ματαζιι 

προς ινδίχοις φρισιν 

τιλισφόροις δίναις χυχλοϋμινον χίαρ. 

Εύχομαι δ* απ* ίμάς τοι ίλπίδος χρχίδη πιοιιν 

Ις τό μη τ(λ(ςφόρον. 

Μάλα γί τοι τάς πολλάς ν/ηίας 
980 αχάριστο ν τίρμα' νόσος γαρ 
γιίτων όμότοιχος ιριίδιί' 
* * * * χαι πότμος *ν&νπορών (909) αν τ. ον γαρ παρ 1 &ΧΧων τοντο μη* & άνω Υ. 

910. όμως 81. 

(910) αν. Χίρ. μονοιχής χαρμοοννον Υ. — ν μν. ά'<ί>* Ρ. 

911. Έρανος ΡοΓβ. Η. 

(911) I ρ. ή φ&ορά Υ. — αν τ. άφ' ίαντον μαν&άνων Υ. 

(912) &νμ. π§ν&*τΜ, μαν&άνα Υ. — ον. ήγ. ον τιλιίως ίΧπίζνν 
ονόί &αρρών· άμφιςβητι! γαρ 6 &νμόμαντις Υ. 

914. οντ* Οββ. ΑΙτ. 

(914) οπλ. ήγ. ή ηαρόία μον μηταιάξ** , μάταια Χογίζιτα* Υ. 

(915) π ρ. σνν Υ. — φρ. ηγ. ΙογισμοΖς Υ. 

(916) τ (Χ. τίτιΧ(θμ4νο*ς Υ· — οτροφαίς Υ. — χνκΧ. ήγ. ποΧΧονς 
λογιαμονς άν/Χίοοα καθ-* <αΐ'τό Ρ. — χίαρ. τό Υ. Χίγω Υ. 

917. ίμας (βαρ. 17) 'νχομα* άήτ' Ιξ ιμάς ΙΧπ. 

(917) ψνάη. ήγ. ψίν&ή αποβήνα* χαΐ άτίΧίανα Υ. 

919. μάΧα γί το» όή τας πολλας (^Μββαρ.) Ρ. ΪΛζ. το» ιό τάς άκρας 
ν γιίας. 

919. — Στρ. ίτίρα *ώΧ. *<' Ρ. V. 

(919) το*, γαρ Ρ. — τάς π ο XX. ήγ. τό ποΧΧά νγιαίνην ά*όρ*οτόν 
/σι»* Υ. Αάκτ. ώραϊομός. 

(920) τίρμ. τό τίΧος Ρ. 

(921) όμ. τω αϊνω ο ρω διηρημίνη Υ. — ί ρ. ίρηραομίνη πΧηΟιάζα Υ. 

(922) ΠΟτμ. ινδαιμονία Υ. — ι ν &. (ν&ν&ρομών, *£ ούριων φιρό- 
μοος Υ. 102 ανδρός ϊπαισίν άφαντο» 'ΐρμα. 
ΚαΙ το μι Ρ προ χρημάτων 
χτησίων όχνος βαλών 
όψιν δόνας απ' ίνμίτρον, 
ονχ ίδυ πρόπας δόμος 
πημονάς '/ίμων άγαν, 
ονδ' έπόντισ* σχάφος. 
930 πολλά τοι δόσις έχ Λινς άμφιλαο, τ 4 ς τ( χαι *| «λόχων 
νηστιν ώλίΟίν νόσον. [*π*ταάν 

Τό δ* *πι /αν π(σόν&' άπαξ &ανάαιμον 

προπάροιδ' ανδρός μίλαν αίμα 

τίς τ* άχχαλίοαιτ' ϊπαιίδων; 

Ουδέ τον όρ&οδαή των φ&ιμίνων άνά/αν 

Ζ(ΰς αντ* ϊπαυσ' ίπ 1 ινλαβιία. 

923. ϊρμα ΚΙ. 

(923) ί π. ίρι ψί»-, άνίτρ*ψ*ν Ρ. — αφ. ήγ. αφανώς Ρ. — ϊρμ. το 
στήριγμα τον ττλοίιον Ρ. 

(924) προ. άργι) (ί. β. .τρόΟ/οις, οίΐοβ& ρΓΛβρ.) Ρ. — χρ. των Ρ. 
(9^5) χ τ. των ίν χτιταη όντων Ρ — β α λ. τρώσης* ο γαρ οκνος ίλάττονα 

ττοηΖ τον βίον Ρ. 

92β Οφ*νίόνας (η βυρ.) Ρ. 

(92β) *ί>μ. *νστόχον. Ιηαια*ν ϊ\ 

(927) ί χατίόν, χατιβλί&η Υ. — τ ρ. όλος Ρ. 

(928) π η μονάς, βλάβης, συμφοράς Ρ. 

(929) ίπ. ώςτίίρ (ϊς βν&όν χινα ιρριχί'ΐ Ρ. — αχ. ήτοι, τον οίκον Ρ. 
930. «* λτος ΚΙ. 

(930) άμ φ. ήγ. Τΐλονοία. — άλ. κλώνων, ήτοι γ/ωργημάτων χρονιών Ρ. 

(931) νήατ. ήγ. λιμον (λοιμον V.) σΊ.*σχίάαοι Ρ. V. 
932. γαν (η βορ ) Ρ. — πιαόν γ* ή' ττ « ξ. Αιιγ. 

982. — *Λνι. χώλ. Ρ. V. (ςηί &(] μίλαν αίμα βΊβοΗρβίΙ.) 

(932) 1X9 0. τινά Ρ. — &αν. Τί&ανατΜμίνον Ρ. 
(988) 71 ρ. ϊμτίροο&ζν Ρ. — αΐμ. λίγω Ρ. 

984. \*%. τίς άν άγχ. 

(934) άγχ. άναχαλίοαιτο Ρ. — ί π. ίχωάάς λίγων Ρ. 

(935) όρ&. ήγ. τον όρ&ώς τά ττ*ρΊ τοντον ίττιστάμίνον "Άβχλτ\τίιον 
πιοόψτα Ρ. — των φ &. άηο ιών ν* χοών Ρ. — άν. *£#στ* όηλονότι Ί?. 

936. σι'τ' ΚΙ. Ρ. αντ* V. (λ Ιιβ#. άν ϊπανα*ν. — ίχανλαβιία- ΚΙ. 10* Ει δ* μη πτα/μίνα 

μοΐρα μοιραν *χ ΰιων 

*ϊρ/£ μη πλίον φίραν, 
940 προφ&άαασα καρδία 

χλώσααρ αν τάδ' ϊζίχα. 

Νυν δ 1 υπό σχότω βρίμ*ι 
Ουιιαλ/τ,ς τ* χαι ουδίν ίπιλπομένα ποτ* χαίριον *%τολνπ*ϋοαν 

ζωπνρονμίνας φρ*νός. 

Κλ. Ειαω χομίζον χα\ αν, Κααάνδραν λί/ω- 
*π*ί σ' ί&ηχ* Ζ*ις άμηνίτως δομοις 
χοινωνόν 1 1 ναι '/ίονίβων πολλών μίτα 
δοιίλων αϊα&ιϊααν χτηαίον βωμού πίλας. 
"Εχβαιν* άπήνης τήςδι- μηδ* νπ*ρφρόν*ΐ' (936) αντ'. αντά Υ. — « τ. τον ' Λοχληπιόν γαρ ιχιραίνωοίν άναοτή- 
οιιντα τον Ίτχπόλντον Γ. V. — ί.τ' ο β λ α β /ία γ ι. ωςχι μη ϊχιρον 
(μη ίτ* V. ηοαίβ Ιβ^οηδ) βλαβψα* Ρ. V. Οί. Η. ρ. 449. 

937. χιχαγμίνα (η βαρ.) Γ. 

(937) Γίΐ. προχιχνρωμίνη Υ. 

(938) μοίρα ν. ιχίραν νατιρον ίπινοη&ίΐοαν προς των θ*ών Ρ. 

(939) *1ργ*. ΜΧυ§ν Ρ. 

(940) χαρά. ή ήμ*τ/ρα Ρ. 

941. γλώαοαν άν, χάό* Ρ1. Ρ. V. α 

(941) τά^'. ηγ. ίϊχίν άν χανχα V. 

(942) ν τίό αχ. ηγ. χα&' ίανχήν αννταράαα/χαι όναφλ/γομίνον τον λο- 
γιομον· ίνχανΟα γαρ ηνναττι* το ς ω .τ. φρενός Ρ. 

943. &νμ. — ίτχ. οη. Ρ. ίλτχομίνα (η βυρ ) Ρ. 

(943) ι λ π. ίλτχίξονοα Ρ. — χα* ρ. τό τχρίπον, γο χιχνρωμίνον V. — 
πι. ίχπληρώοιιν χην μοίραν Ρ. 

944. Ζωχνρονμίνας {η 5ϋρ.) Υ. 

(944) ζ" μ ττ. αναφλ/γυμίνης χοιονχο γαρ τ* :ίάοχονο*ν οί ίτη&νμονντ/ς 
αα&ίΖν χό α.τοβηαόμίτον Ρ. 

945. — Α' ανοχημαχιχαί αι·ι«ι π/ρίοόοι αχίχων *ΙθΙ* ιαμβικών χρ*- 
μί χρΜν άχαταλήχχων λς', ων τ/λ*νταΐος ίκονο* ανάγκη τ % ό / κ α ί- 
ν *σ ο ν ζνγόν. 'Επ'ι χαΖς α.το&ία/οι. παράγραφος ί.τί ό* χι» τέλη χορω- 
νίς Υ. (Ήμ.) V. 

(94δ) χ ο μ. .-ίορίϊ ον Υ. — Καα. τήν Ρ. 
(946) άμ. αοργήιως Ρ. 
(949) άπ. χού άρματος Ρ. 104 960 χαί παιδα γάρ τοι φασιν * Αλκμήνης ποτ* 
πρα&ίντα τλήναι χαΐ ζυγών διγιΐν βία. 
Ει δ* ονν ανάγχη τήςδ* Ιπιρρίποι τιΐχης, 
αρχαιοπλοϋτων δεσποτών πολλή χάρις' 
οι ί', ονποτ* Ιλπίοαντις, ημηααν χαλώς, 
ωμοί τ( δοϋλοις πάντα χαΐ παρά στά&μην. 
"Εχ*ις 7ταρ' ημών οϊάπιρ νομίζεται. 
Χο. Σοι τοι λίγουοα παχ^ται οαφή λόγο ν 
έντός δ* αν οναα μοραίμων άγριυμάτων 
πιί&οι* άν *ϊ πίί&οι^' άπίΐ&οίης δ* ΐοως. 

960 Κλ. 'Λλλ' ϊϊπιρ *στΙ μη χιλιδόνος δίχην 
άγνώτα φωνήν βάρβαρον χιχτημ&η, 
ίοω φρενών λέγουσα π*ί&ω νιν λόγω. 
Χο. "Επου' τά λώστα των παριοτώτων λίγα. (960) παϊόα. ηγ. τον ΉραχΧία Υ. 

(951) τ Χ. νπομιΖνα* Υ. — &ίγ. φ αν ην Ρ. Αάκτ. αημαωτίον. 

(952) τηςά'. της όονΧιχής Ρ. 
964. ο» ό' Ρ1. Ρ. V. Ο. οϊ <Τ 81. 

(954) η μ. ί&ίριοαν, ήγ. ΙπΧοντηοαν Γ. ήγ. ίπΧοντησαν καλώς, ώς ΐχ 
&ιρ*θμον V. 

(955) ώμ. άπην'Ζς Ρ. — παρά α τ. παρά το πρίπον Ρ. άντί τον παρά 
πρί.τον V. — (952 «)()): χαΧόν μίν, φηο*, μη πιιρα&ήνα*. όονΧιίας' ίΐ 
π/ιρωτό ας, χάΧΧιον άρχιαοΐίλοχ τοις άονΧινιιν χηϊ μη νιοπΧοντοις' οί 
γαρ μή ίΧπίααντίς, φηα* , πΧοντήσα* χα* πΧονχηοαντις άπηνιΐς *ίοΙ τοις 
όονλοις Υ. (Σχ. π.) 

(967) οο ί. ω Κηαάνόρα Ρ. 

(958) μορο. μ*μο*ραΟμί*ων Ρ. 

(959) π*ί&. ίμοί Έ. — *1 πιί&. *ί βονλοιο .κιο&ήναι. Ρ. — ά:ι. 
ώς βάρβαρος Ρ. 

960. «στ» μη ΡΙ Ρ. 

(960) / ί Χ. οι* βάρβαρο* το ορπον , ο*»ά τοντο παραβάΧΧι* τούτω 
αντη* (ιοντο αντη V.)* ίν θράχ? ι γάρ χα'ι η μιταμόρφωοις αν τ ης ίατο- 
ρ*ΐται (Ιβιορήτα* V.), χαΐ ^ΛριΟχοφάνης' θρηιχία χ*Χκϊών ϊπί 
βάρβαρον ί^ομίνη πίταλον Ρ. (Σχ. π.) V. οηι. ίν-πίτ. 

(961) άγν. άγνωστο* Ρ. 

(962) ν* ν. αίαήν Ρ. 

(963) ϊπ. τη άιοποίνη Ρ. — γ ο Χωαια. τά χριίττω Ρ. — των παρ. 
των ίνιοιαμίνων ννν πραγμάτων Ρ. 105 ττπ&ον Χιπονσα τόνδ* άμαξήρη δρόνον. 

Κλ. Οι>τοι δυραίαν τήνδ* ίμοί σχολή πάρα 
τρίβιιν τά μΐν γάρ ιστίας μίσομφάλον 
ίστηχιν ήδη μήλα προς σφα/άς πυρός, 
ώς ονποτ* Ιλπίαασι τήνδ* 'ίξίΐν χάριν. 
Σν 9* ΐι τι δράσεις τώνδι, μή σχολή ν τί&ιι· 
970 *ί δ' άξυνήμων ούσα μή δίχτ] λόγον, 

σν δ* αντί φωνής φράζί χαρβάνω χιρί. 

Χο. 'Ερμηνίως ϊοιχιν ή ξίνη τορον 

δ*ΐσ&αΐ' τρόπος δί &ηρός ώς νιαιρίτου. 

Κλ. τ // μαίνίταί χαΐ χαχών χλχίιι φρένων, 
ήτις λιπονσα μέν πάλιν νιαίρίτον 
ηχιι- χαλινόν δ' ονχ ίπίσταται φίριιν, 
πρϊν αιματηρόν *ξαφρίζ(σ&αι μένος. 964. άμαξήρη Ρ. 

(964) π*ί&. τοΖς λι^ομίνοις Ρ. — &ρ. το άρμα Τ. 
(9βδ) &νρ. Κ» τής &ίρας Ρ. _ αχ. Μοα Ρ. 

(966) μ* α. ήγ. Ιν Πν&ία Ρ. 

(967) ϊοτ.ήμΐν Ρ. — ήόψ πάλα* Ρ. — μήλα. πρόβατα Ρ. 

(969) σν. ω Κασάνάρα Ρ. — τώνί*. ώ, Α//ω Ρ. — αχ. βραόντήτα Ρ. 

(970) <ί$. ή Υ . μή οννκΖοα *αϊ γ>νωο*ονοα τά λιγόμινα Ρ. — ό4χψ 
ήγ. νοιΖς Ρ. — λ 6 γ. το* ηαρ* ίμον Ρ. 

(971) φρ. άήλον Ρ. — παρ β. βαρβάρω Ρ1. Ρ. V. 

(972) *ο»χ. φαίν/ται Ρ. — τ ο ρ. σαφούς Ρ. 

(978) ν*α>ρ. νιωστϊ άγριν&Ιντος χ«1 7τ» άγρ^νομίνον Ρ. 
974. μαίνίταί τι Η. 

(974) ί· ϊντο,ς Ρ. — χ α χ. ■ήγ. Μαηώς διαλογή ι τ ηι, Ρ. 

(975) ν*αίρ. ν/οπόρ&ητον Ρ. 
977. * πρϊν - Ρ. 

(977) α I μ. οΐ γάρ προς τον χαλ*νόν μαχόμινο* ίππο* αΐμα όποπτίονοιν 
Ρ. — άπό των στρηνιοίντων (οιη. Κ. οτρψιώντων V.) νποξνγί<*ν, ο ονχ 
,Ζκοντα τω χαλινω άφρί^ο μ,τά (άφρΐξο* χατά Μ&ΤΟ.) αίματος, ή ίπ<ϊ 
αντη (αύτη Μ.) ον π*ί&*τα* πρϊν αΐματός μου τήν ννχήν ίξαφρίοα*- 
άνχϊ τον πρϊν οργ>ο&ήναί μ< αντί} (μ* «ντον Κ.) Μ. Μ»Π5. 6. Κ. V. — 
ά.τό μεταφοράς των αφαόαξόντων νπο^νγίων, άτ*να ονχ *>*οντα τω χα- 
Α**ώ άφρίζο μιτά αίματος. Ρ. (Σχ. π.) 106 

Ου μην πλίω ρίψαο* άτιμασ&ήσομαί. 
Χο. *Ε/ω δ* — ίποιχτίίρω γαρ — οί> ΰνμώαομαι- 
980 ί&' ω τάλαινα, τονδ' ιρημωοασ' όχον 

ίηονα' άνά'/κτ] τήδί καίνιαον ζνχόν. 

Κα. Ότοτοτοτοϊ πόποι δά' 

ωπολλον ώπολλον. 
Χο. Τί ταϋτ' άνωτότυξας άμφί Λοξίον; 978. ον μήν Μ. (οΟΓΓ. ίΧ οι μη). — α τιμ αο&ή Οθμ αι Μ. Μ»Γ0. ότιμί- 
ΟτρηΟομαι Κ. 

(978) <>ίψ. ήγ. ματαίως ιΐποϊοα Ρ. 

(979) &νμ..&νμω&ήοομα* ώς σι Ρ. 

980. ϊο&> V. Γ. 

(980) ΐρ. ήγ. αφιΖοα Ρ. 

981. ίχοίσ* Μβγο. *Γχοι»ο' Κ. 

982. ότοτοτοΖ. πομΊΐοΖ 71. Ρ. 

982. — ΕΪΟ&ιαις όιπλής αμοιβαίας, τάς πιριόόονς μονοστροφιχάς χαί 
οννιχιΖς ιχοναα. Είαί όι οΐ μιν τον χορον στίχοι ιαμβικοί τρίμιτροι 
άχατάληχτοι , το όι τον ίτίρον προςώπον χώλα άντισπαοτιχά. "Εοιχι όι 
ταύτα στροφή χαΐ αντιστροφή- χαί ιίοι της μιν στροφής χώλα β' , ων το 
ο' ήμιόλιον, το όι β' πιν&ημιμιρίς' ομοίως χαί τής άγτιοτροφής' τα 
αντά γάρ ιίοι χώλα- ϊχονοι όι χαί τονς πόόας πιντασνλλάβονς V. — 
Στροφή Ρ. — Αι πιρίοόοι ανται πάααι καλούνται, ώς ιϊρηται , αλλοιό- 
α τ ροφ οί. ιίοί όι των μιν στροφών χα* αντιστροφών τα χώλα αντιαπα- 
οτιχά, ιν οΓς χαί πινταστλλαβοι πόό/ς ιίρίαχονται. Ε Ιοί όι ίν ταΖς 
τοιαίταις στροφαΖς χαΐ στίχοι ιαμβιχοϊ τρίμιτροι- ιών όι σνστημάτων 
πάντις ιαμβιχοϊ τρίμιτροι. Έπί ταΖς άπο&ίσισι των μιν στροφών παρά- 
γραφος χαί όιπλαΖ οννήθ-ως, των όι άντιστροφών ηαράγραφος μόνη. ώς- 
αντως χαί ίηί τών ανστημάτο>ν. Ρ. (Ήμ.) 

(982) ότ. φιν Ρ. — πομπ. ή πίμψασά μι ινταν&α Ρ. — ό ά. γή (Ρ.) 
όωριχώς' ο&ιγ χαί ^ίημήτηρ οιογ γή μ^ιηρ' προαναφωνιΖ όι (προςανα- 
φωνιΖ Κ.) τα ίαόμινα. Ο. Μ. (υΜ προαν. ιά ία. &ά νβ. 986 ΓβΓβΓίαΓ) Κ. V. 

(983) ά.τολΑο*. ω. ά.τολλον. ω Ρ. 
984. άνωλόλνίας δοΗ. Οΐ. [984]. 

984. — Σίοτημα Ρ. 

(984) όν. όια τον ότοτοτοΖ ιφ&ίγζω Ρ. — όμφί. πιρί Ρ. — Α ο{. 
τον Απόλλωνος Ρ. 

[984] 8ειιοΐ.. αά Ε αν. ΡΗοατ. 1035 (1028) άλνρον Μ ο να αν] τον &ρή- 
νον, παρόοον προς ανλόν, οί χί προς λνραν , ήόοντο οί &ρήγοι , ίιράν 107 ον γαρ τοιούτος ώςτι δρηνητον τνχ*ΐν. 
Κα. *Οτοτοτοτοΐ πόποι δα- 

ώπολλον ώπολλον. 
Χο. "Η δ* αντι δνςφημονσα τον &*όν καλίΓ, 

ονδιν προςήχοντ' έν γόοις παραατατιιν. 
990 Κα. *Λπολλον, "Λπολλον, 

άγνιάτ', άπ άλλων ίμός· 

άπωλισας γαρ ον μόλις τό δ*\Ιτιρον. 
Χο. Χράίΐν ιοιχίν άμφι των αντής χαχών Απόλλωνος νομ^ομίνην άπιν&ής όι &*ός ό Απόλλων. ΛΙοχνλος' τί 
ταντ' άνωλό λνξας άμφί Λοξίον ον γαρ το»οντος ώςτ* &ρη· 
νηχον τνχίΖν. 

(985) τοιοντ. χοινη ΓΙ. ιοτίν Ρ. 

986. - *Λντ. Ρ. 

988. ή ά' Π. η Γ Ρ. 

988. — Σνατ. Υ. 

(988) αν τ ι. πάλιν Υ. — τβ» &*όν τον 'Λπόλλω Υ. ΑΑκτ. Ιαμβοι.. 

(989) π ρ. αρμόζοντα Υ. — παρ. παραγίν*σ&αι Υ. 

990. — Στρ. ίτίρα Υ. — Έτίρα Οτροφψ χω λα γ' , ων τό α π*ν&ημ>- 
μ*ρίς, τό β' Λίμιτρον άχατάληχτον, τό όί γ' Ιαμβιχός οτίχος τρίμιτρος 
άχατάληχτος V. 

(990) απ. ω. απ. ω Υ. — ό άττολλνων μ* ό*ά την Ιπωννμίαν ίχιίνην 
γάρ άπώΐααν πρωτην ήγονμα* την της όονλ/ίας, όιντίραν άι την τον 
&ανάτον Υ. (Σχ. π.) 

991. άγνιά τ' (οοΓΤ. οχ άγνκν ι') Υϊ. άγνιά τ 3 Υ. άγνιά τ' Μβτο. άγνι- 
πτα Κ. 

(991) άγηά τ\ ηγ. όόός Υ. — άπ. 1 μ. γτ»ς ίγίνον ήμιτίρα άπώλαα 
Ρ. — (ό Μ. ΜβΓο.) άπολλνων μ*- παρά την (τ. οπι. Κ.) όμωννμίαν (ίπω- 
ννμίαν ΜβΓΟ ) Ο. Μ. ΜβΓΟ. Κ. V. 

992. τό β (ον βυρ. βάβΟΓ.) Ο. 

(992) άπ. ιχιΐνην (ίχ*ίνη Μειχ.) γαρ άπώληαν μόνος (μόνως Μ&ΓΟ. Κ. V.) 
ορίζομαι την της ο*ονλ/ίας, ον την ννν (Ε. V.). γρ. άί· ά*ντ*ρόν μι άπό- 
λ<οας (όπώλ/αας Μ*γο.) ον μ*τά χαμάτον Ο. Μ. Μβγο. (ίη ηοο ΓίίβΓίαΓ β<3 
τβ. 993). — βν μόλ. άλλά ταχίως- λίγ*ι άί τον αντϊ-ς όσον ονπω γινη- 
οόμινον &άνατον Υ. — τό (οπι. V.) *#ΐτ. γράφεται (οη. V.)· ά*ντ*ρόν 
μί άπώλίΟας ον μιτά χαμάτον Κ. V. 

993. χρά/ιν Ο. χράαν Α. Ιη Μ. άαοίυηα, χρήοιιν «η χράαν ΐ6£6ηάαιη 
8>1: η00 ρΓθΙ)βΙ)ίΗϋβ. χρήσιιν Μ»Π5. Ρ1. Ρ. 

993. - Σνατ. Υ. 108 μίνα τό ΰιϊορ δονλία παρ* ϊν φρινί. 
Κα. 'ΛποΧΧον, "ΛποΧΧον, 
ά'/υιάτ*, άπόΧΧων *μός. 

α ποί ποτ* ή/α/ίς μι; προς ποίαν οτίγην; 
Χο. Προς την *Λτρ*ιδών #ί σι) μη τόδ' ίννοίΐς, 
ι/ώ Χί/ω σοι- και τάδ* ονχ (ρ*7ς ψιΙ&η. 
1000 Κα. Μΐοό&*ον μίν ονν, πολλά ουνίστορα, 
αντοφόνα χαχά χάρτάναι, 
ανδρός σφα/έ7ον χαΐ πίδον ραντήριον. 
Χο. ν Εοιχιν ινρις ή ξίνη χννός δίχην (993) χ ρ. μανχ«νοαα9α* Ρ. — »ο*χ. ψαίνιχαι. Ρ. — άμψί. π*ρί Ρ. 
ΑΛΛΟΙ. Ίαμβο*. 

994. παρ* ·» Μ. β. Α. Τ. παρ* ϊν Μ*πϊ. παρ}* Ρ1. V. Ο. παρόν Ρ. Κ. 

(994) όο%ιΙ. Λ>νΑ**τ/ ό*ά τό μίχρον Ρ. — η α ρ. ηγ. χαί όονλτι γινο- 
μίψγ αντί} αννιαχιν Ρ. 

995. — Άντ. (ί'χοισα κόλα γ' όμοια τοΖς ιης ατροψής V.) Ρ. V. 

996. άγν$ά τ* Ρ. άγυ*ά*' Κ. 

997. π^ός μίαν Μλγο. 

(997) α. (ΑάΐΟΓ. Ιαμβος) Ρ. 

998. #ί σι», τό, μ^ο" ΡΙ 
998. — -ΣΥογ. Ρ. 

(998) τ ή ν οΐχίαν οτίγην Ρ. — ίνν. γινώοχας Ρ. Αάκτ. Ίαμβο*. 

(999) «ρ. λ#5ί*ς Ρ. — ψ ν «Τι;. νινάως ίίπον Ρ. 
1000. ά ά Μ. ο α Μιτο. Ο. («ηΐβ ν·.) 

1000. — Στρ. ίτίρα Ρ. — Έτίρα ατροψη ϊχονοα χώλα γ', ών τό α άν- 
τι,οπαοχιχόν τρΐμ*τρον βραχνχατάληχτον τό β' όίμίχρον άχατάΐηχτον 
ϊχονα* Μ π/νταανλλάβονς πόάας' τό ά* γ ίαμβιχό* τρίμ<τρον άχαιά- 
ληχτον. V. 

(1000) μ* ο. ά&ιον, #*οοτνγίς. Μ. β. Κ. V. (9ιοοτνγη ΑΙ)Γ.) — <1ς 
μιθό&(ον ηλ&ον οτΐχην Έ. — πολλά, γινώαχονσαν ττολλά χαχά Ρ. 

1001. αύτοφόνα Μ. ΜβΓΟ. 6. — χαρτάνα* Μ&το. χάρτάνα* Ρ1. χαρτάνας Ρ. 

(1001) χο^τό»«*· ι^Γ* τοί άγχόνη (άγχόψψ Μ.) Μ. Ο. άγχόνα* Ρ1. 
V. χαρτάνας- βρ/ό^ης Ρ. αρτά»^· ^ΧΧ®* 11 / ^· 

1002. αψάγ ον Μ. οφάγ*ον Μαγο. — πίόον ΐ>αντήρ*ον (οογγ. βχ πΐόρο- 
ραΜΤ { ρ*ον) Μ. άν^ροοφκ^^ΐογ ΙΚ)1)Γ. ττίάορραντήριον ΓΗοά. Η. 

(1002) άνόρ. τον Αγαμέμνονος Ρ. — ραττ. τω αί μα τ» {ίαΐ'^ι/σομίϊ'ον 
Κ. ΑάβοΓ. » 

1003. «νφ»ς Μίτε. 1 109 

*ιναι, ματαία δ' ων &ν ινρήαη φόνον. 
Κα. Μαρτνρίοις γαρ τοιςδί πιπίίδομαι- 

χλαιόμινα τά βρίφη, οφα/άς, 

οπτάς τ* βάρκας προς πατρός βίβρωμίνας. 
Χο. Ή μην χλίος αού μαντιχόν π(πνσμίνοι 

ημιν, προψήτας δ* ουτινας μαατη'ομιν. 
1010 Κα. '/ώ πόποι, τί ποτ* μήδιται; 

τί τόδ* νίον άχος μίγα, 1003. - Σίατ. Ρ. 

(1003) ?ο»χ. φαίν/ται, Ρ. ϊοιχίν ώς χνων. *ύρ*σ. (χ** βαρ. *σ) (ίνρίαχο* 
Μ. ινρίοχη Μλγο. <ί·(>»ς Ρ. ινριν Κ. *νρ*ψ V.) αναξητίΖ. (ζητιΖν Γ. άνα- 
ξηχ/Ζν Κ. μαχίνην χαϊ άταζητΐΖν V.) ίΐ γίγονίν (γίγονί τις Ρ.) ίν&άά* 
παλαιός φόνος. Ο. Μ. Μβιτ. Ρ. {Σχ. η.) Κ. V. Ιη Ρ. βά*0Γ. Ίαμβο*. 

1004. άρβνφφβ*» Ροτβ. 

(1004) /*«γ. Ιρ*ννψ Ρ. 

1005. μα(>τν£ίο»0» Πβ Ρ. — τοΖςά* ί π>πι · £ ο /ι α » Αογ. 

1005. — 'Λ»τ. Ρ. — 'Λ*γ. «'τί'ρα ϊχοναα χώλα γ' όμοια τοΖς τ^ς ατροφής V. 

(1005) /*α(>τ. φ«ντό·:#Γ«» /ο^> (φ. ο»ο» Ρ.) όράν τά (νιχρά *άά. Ρ.) σώ- 
ματα τώ* άνχρημίνΜΥ ηαίάων Θνίοιον (χ«* βρω&ίντα ηαρ* αντον *άά. Ρ.) 
Μ. β. Ρ. {Σχ. π ) Κ. V. — ττϊττ. π*ί&ομα* Ρ. 

(1006) χ λ. κλαίοντα Γ. 

(1007) Ιη Ρ βάβοτ. Ίαμβος. 

1008. ^/ί#ν Ρ. Ιη Μ. ροβ* ι*ιπνομ<νο* αηα ΗΙβΓ» ίη ΙίΙυΓ*. 

1008. — Σίατ. Ρ. 

(1008) τ,μ*9· ηΥ' ίομίν Ρ. — ττ ι τί. άχοίοαντις Ρ. ΑάβοΓ. Ίαμβο*. 

1009. γ ( ο μί ν Ρογβ. 

(1009) π ρ ο φ. τονς λ/ξαντας (τ. Λ/ξο»·τ«ς V.) τ;/4»ν πί£* σον· αντο* ράρ 
«ντό.ττκ» (ν.τό*/ιτ«ι Μαΐΐ.) γ*ν6μ/&α. Μ. β. Μ»γο. Κ. V. — μαατ. £η- 
τονμιν ρΦ* Ρ. 

1010. »ώ πόπο* Μ. *ω ποποΖ Μάγο. ·ώ· πόπο* Ρ. 

1010. — 2"γο. ίτίρη χώλ. ι' Ρ. — Έχίρη Οτροφτ; ϊχοναα χώΐα *'· ω» τό 
πρώτον άνησΎίΐστιχον άίμίτρον χτηρκατάληχτον , το β' άίμπρον χ«τα- 
λ^χζ^χό*, ι^'γο» γο* ίφ&ημιμ/ρίς, το γ Ιημβιχον τρίμιτρον άχατάληχτον, 
το ό' άντιοηηονιχόν τρίμ*τρον χαταληχτικόν. το όι *' π*γ&ημΐμ*ρίς' 
ϊχονο* 91 τονς πόάας τηνταανλλάβονς. V. 

(1010) 'ΐχ 6 π. φιν Ρ. — μ ή ά. βο\Ί*ί*ται. , ηγ> /*/λ/Γ0Γ«» Ρ. 

1011. οχ&ος {άχος ·ηρ. 9ογ.) Μ. αχ&ος Μ»γο. τί τόό' άχος νίον, 
μίγα, Η. 

(1011) νίον. άντϊ μ*ά% Ρ. 110 μίγ* Έ9 δόμοισι τοΊςδέ μήδίται χαχόν 

αφιρτον φίλοισιν, δνςίατον; άλχά δ* 

ίχά^ άποατατίΐ. 
Χο. Τοχίνων άϊδρίς ιϊμι των μαντινμάτων 

1*%%9* δ* ϊγνων πάσα γάρ πόλις βοά. 
Κα. '/ώ τάλαινα, τοδί γαρ τ*λ*ΐς; 

τον όμοδίμνιον πόσιν 

λοντροΐαι φαιδρχίνασα — πώς φράσω τίλος; 
1020 τάχος γαρ τόδ' ϊσταΐ' προτιίνα δ* χ*7ρ* *χ 
χ*ρόϊ οριγμίνα. 
Χο. Ονπω ξννήχα' ννν γαρ *| αινιγμάτων 
ΐπαργίμοισι &(σφάτοις άμηχανώ. (1012) μήό. βονλίϊιται, ηγ. μιλίτάται Υ. Αάκτ. Ιαμβος. 
1013. άλχα (η βορ.) Ρ. άλχά <Γ Κ. (ΐη 8ο1ι. 1. όνςίατον άλχά*). 

(1013) άφ. αφόρητο* Υ. — άλχά. ή βοη&/ια, ηγ. ο *Ορίονης Υ. το* 
Όρίοτη* φηαί {λίγη Ρ1.) Μ. Ο. Κ. V. 

[1013] ΗΕ8. άλχή. Οΐ. *β. 107. 

(1014) ίχ. μαχρά* Υ. — άπ. άψίσιαται, ηγ. όποόημ/Ζ Υ. 
1015. - Σίατ. Υ. 

(1016) χοί τ. ω* λίγης Υ. — άϊάρ. άμα&ής Υ. Αάκτ. ίαμβοι. 

(1016) ίχ. το π/ρϊ θνίατον Μ. Π. Ρ. Ιη Ο. Κ. V. β^βοη β<1 βοά. 
1017. — *Α*τ. χώλ. {' Υ. — Έτίρα άντ. ϊχοναα χώλα §' όμοια ιοί ς της 

Οτροφης. 

(1017) χάλ. ό&λία Κλνταιμντ-ατρα Υ. — τ * λ. πληρώο/ις Ρ. 

(1018) όμ. ό/ιόκοιτον Ρ. — 71 ό α. άνδρα Υ. 
1019. λοτροΖαι φαιά ρίνας ΜβΓΟ. 

(1019) φαιά ρ. χαλλωττίοααα Υ. ΑάβΟΓ. Ίαμβος. 

(1020) τά*. τ«^/ί.ις Ρ. — τι ρ. άίάωοι Ρ. 
1021. ίχ χ,ρός Υοη. 

1021. 6ρ*γόμί*α Κ. (ίη δοΗ. I 6ρ/γομίνα). 

(1021 ) ορ. άιόομίνη η λιψβάνονσα Υ. άιαάίχοντηι άί (γάρ ΜαΓΟ. Ρ. ΟΠ».) 
όλλήλονς (φησί &ιΜ. Κ.) τοΖς όρίγμαοι των χηρών ΛΙγια&υς χαΐ Κλνται- 
μνήοτρα (Κλνταιμτ,οτρα Μ.) Μ. Μ»γο. Ο. Ρ. (2'χ. 7Τ.) Κ. V. 

1022. - Σίατ. Υ. 

(1022) £ι·τ. ίνόηαα Υ. Αάκτ. Ιαμβοι. 

(1023) ίπαργ. τοΓς τνφλοϊς χαΐ όα^μοις· άηό των λίνχώματα ίχόντοα 
όφ&αλμών Μ. Ο. Κ. V. ί.τ' άργ. ήγ. αχοτηνοΖς χαϊ άοημοις- ίχ μετα- 
φοράς τω* λ. ί. όφ&. Υ. — &ίθφ. μαντίίμαοιν Ρ. 111 Κα. "Ε ί, παπαι παπαΧ, τί τόδ* φαίνιται; 
η δίχτνομ τι /' ' Λίδου; 
αλλ 1 άρχνς η ξϋνιννος ή ξυναιτία 
φόνου· στάσις δ* άχοριστος γίνιι 
χατολολνξάτω δνματος λεναίμου. 

Χο. Ποίαν *Εοιν\'ν τήρδί δωμααιν χί'λι/ 1024. ττατταΐ .τα.τα* Ο. ΚΙ. Υβη. τα/τα* τχατταί Ρ. 

1024. — Σχρ. ίχίρα χώλ. ς' Ρ. — *ΣνχίϋΟ·*ν ίτίρως ϊοχημάχιΟ* το μί- 
τρον, χαί προέ&ηχ? γτ";,· αχροφής χώλόν ι* τό # ί' τά ο*} #|^ς χώλά ?!θ*ν 
· ων το α' άνχιοπαοχιχον όίμπρον ν.κρχατάληχτον , τό β' όίμψτρον 
χαχαληχχιχον , ήτοι· ίφ&ημιμ?ρΐς , το γ' ίαμβιχον τρίμίτρον , τόά' ομοιον 
τω α' ' τό #' τρίμεχρον χαχαληχχιχον , χαι αντό άνχισπαοχιχόν. ίχοναι 
ό( χαί τκνταανλλάβονς Τίόάας. V. 

(1024) τί τό&*. φανιά^χαι (χαί *άά. Ρ.) τον χιτώνα. Μ. Ο. Ρ. Β. V. 
Ιη Ο. 0(1(1. λίγων τί χό&ΐ φαίνεται" ίη. Ρ. &άά, «V οί· όναιρήοα χον άνΰρα' 
χαι φηοιν ώς η ζίνίϊ'νός ίσχι τον ' Αγαμέμνονος ή αίχία τον φόνον {Σχ. 71.) 

102ό. η Μ. Μογο. Ο. η Ρ1. νεη. — όίχχνόν χίγ' Ρ1. 

(1025) άΐο*. αννί^ησις Ρ. 

1026. Ι*£. άμ* άρχνς. (ΟΓ. ΒμΙ. II ρ. 724.) 

(1026) άρ χ. (ϊίχχΐ'ον ιοχίν αχχή γαρ αχτον ηίρΐ7χλέζα· Ρ. ΛάβΟΓ. Χαμ- 
β ο ς. — £{·»·. ή οχ'ν/ννος (οιη. Κ. ή γννη V.) τον 1 Αγαμέμνονος, {ή κάά. 
Μογο.) αίτια ϊοχαι (ίαχι Μ.) τον γόνοχ* Μ. Μότο. Ο. Β. V. 

1027. άχόριτος ΒοΙΙι. 

(1027) στ. η (οω. Ρ.) Οίάοκ, φηαϊν, ί.χολολχς'α* μίλλη {μ(λη> Β. V.) 
*\τ* τ# λ/ορ^ω (Αιω^ω Β. V.) Κλνχαιμνΐ,οχρα (Κλνταιμήοχρα Μ. Ιη Ρ. 
<\τί τό» γίνι* 0**ά τι™* τον ' Αγαμέμνονος οφαγήν, -η άιά την τής Κλνται— 
μν? 4 ατρας) ί Λ νίχα ά.τόληχαι (ά-χώληχαι Ο. απόλλνια* Ρ.)· (ϊσα ο** 0(1(1. Ρ.) 
τ«(»ά ιό 0*' όλόλ飫ι> ϋ-νγαχέρις χ* τνο» τ* χα* αίάοίη παοάχοιης 
Η. Ο. Ρ. Β. V. ((?Γ. Οά. III, 451). 

1029. όώμασι. Μογο. Τ. 

1029. — Σίοι . χώλ. ς' Ρ. ~ Ένχ*νΘ*ν ίχίρως ίσχημάτισ* τά των αν- 
Οχχημάνω* χώλα· τά ^ί»- /ό^ /στ*»· ίαμβιχά, τά ο*< άνΓ»ο.τ«στ«χό , χ«1 
Οΐροφ^ς χαΐ υντιαχροφΐ'ς λόγον ϊχοι αιν. ό&*ν χαί τά αημίΖα ομοίως ίιί&η 
χάν χοντοις, ήχοι. τ { παράγραφος χαί αί ύιπλαΖ. Ρ. (Ήμ.) — *Η Οχροφή 
αιτη τον χοροί* χώλο>ν ίαχ'ι η' ' ων χά ηρώχα β' ίαμβιχά χρίμ*χρα } το 
γ' χαϊ ό' αντΛθ7ζαοχι.χά χρίμιχρα χαχαληχχι,χά , τό #' άίμίχρον \·π*ρκα- 
χάληχχον, χο ό* ς' ίφ&η.»ι.μίρΐς· ϊχονοι. (ίι χαί π*νχαθνλλάβονς πόόας V. 

(1029) χιλ. ανχΐ χον λίγης Μ. Ο. Ρ1. V. (Οίηά. «οίο ΓβΓβΠ όνχί τον 
λίγαν η.1 ί*ορ&.) χ/λ*ν»ς Ρ. λ^ογ. ίη Ρ. Ίαμβοι β' . 112 1030 *πορ&ιάζαρ; ον μι φαιδρι'νπ λόγος- 
*πί δ* χαρδίαμ ιδραμι χροχοβαφής 
αταγών, άτι κσΐ δορία πτωαιμος 
ξυνανϋτα βίου διίντος ανγαΐς- 
ταχ*Γα δ* άτα πίλα. 
Κα. 1 Α α, ϊδον, ίίβιΛ άπιχι της βοός 
τον τανρον ιν πίπλοιοιν 
μ(λά/Χ(ρων λαβούοα μηχανήματι 
τϋπτα- πίτνιι δ* ινιίδρω τιϋχα' 1030. φαιάρν (*#* ροβί βάβοΓ.) Μ. 

(1030) ίπ. όξίως &ρην(Ζν, όλολί^ιτ Τ. — φαιός, ινφραίηί Ρ. οι· 
αίΟαφ^νίοται Μ. Ο. Κ. V. 

1031. ίπί (οογγ. «χ Ιτίίϊ) Μ. 

(1031) κ ρ. άντϊ μιάς' αίμαχηρά Ρ. 

1032. * αχαγών Ο. — όορί €ω. 

(1032) ή αχαγών χο αίμα Μ. Ο. Κ. V. - ογγ χα&ά Ρ. 

1033. ξνν αννχίΐ Μ. ζννανχ*; Μ»το. ξ»* ανχιΐ Ο. 

(1033) ξϊ'*. ονμπληρονπ» (ΚΙ. Ρ ) τον βίου άίνονχος {άχψχος V.) ταΐς 
ανγαΐς Οον , μηχίι* όρώνχος χαΐς αχγαΐς Μ. Ο. V. (Η. Ιβ£. τοί μη*.) 
βίον άίντος' σνμπληροννχαι. τον βίου άνννοντος ταΖς — αί/γαϊς Κ. 

1034. άτα (ι; βαρ.) Γ. 

(1034) άτ. ήγ. ή Οφαγή Ρ. 

1035. — Άντ. χώλ. ς' Κ. — *Λνχ. ίοχιγ ανχη της $η&ίίθης στροφής, 
χαΐ ϊχ» χώλα Ιαόμπρα ίχιίνη «' V. 

(1035) άτχ. όφϊαχασο Ρ. χίς αν άποοχήοα** αίχής τον * Αγαμίμνονα, 
δ'ττως άν μη α/τόληχιι* (α,τώΐηχαι Ο.) Μ. β. Κ. V. — της βοής. ήγ. τήψ 
ΚΙνχκιμνήαχριιν , ήτις τον ίανχον χανρον άπΐχτα*(ν Ρ. 

1036. πίχλοιο» Ρ1. Μακ. Υεη. 

(1036) χόν χανρ. τον μίλάγχίροιν Ρ. 

1037. μίλαλαγχίρω (* >αρ. ω) Μαγο. μιλαγχίρω Κ. (ίη 3θ1). 1. μ*λάγχ*ρων). 

(1037) μ * λ. της μ(Ιαγ*ίρον βοός Μ. τον μίλάγχ/ρων χανρον λαβονοη 
(Χα&οναα Ο.) χω (ρπ> τω Ρ. I* μηχανήματα τώ (οω. Ρ.) άιά {τωό( 
ρτο τω άιά Μβγο.) των π/.τλωτ τι'.ττί* (/η'.ττ** ΜβΓΟ.)· ίάν άί γράφητα». 
(γράφης Ρ.) μβλαγχίρω μηχανήματα τχιτ/α (τ. οω. Ρ.), όντί τον (τ. 
οηο. Κ.) χ*χρνμμ*νω (Ιοτίν *άά. Ρ.). Μ. Μ»γο. β. Ρ. Κ. V. ο,αί 8(3ί1ϋ άλλως- 
της μιλαγχίρον βοός. — μη χ. τω άτρήτω Ιματίω Ρ. ΑάβΟΓ. Ίαμβος. 

1038. &ίν<> Η. — ίΓ' I* ίννόρω δοηάΐζ. - χντβ» Η. 

(1038) χνπχ. ήγ. σφστΓί* Ρ. — πίτν. πΐτχτα 6 Άγαμίμνων Ρ. — 
χ/ίχ. ί* τω Ιίβητ* τω ϊχοντί τό λοί'τρσ Ρ. 113 δολοφόνου λίβητος τϋχαν σοι Χ* χω. 
1040 Χο. Ού χομπάσαιμ* άν &*οφάτων γνωμών άκρος 
ιιναι, χαχώ δί τω προςιιχάζω τάδι. 
*Από δΐ &ιαφάτων τίς άγα&ά φάτις 
βοοτοΊς ανίλλιται; χαχών γαρ διά 
πολνίπ*~ς τίχναι ΰκίπιωδόν 
φόβον φίρονσιν μα&ίΤν. 1039. τνχαψ (η βαρ.) Ρ. 

1040. ον χομπάσαιμ* άν Κ . (ίη δοΐιοΐ. 1. ο* χομπάοομα*). — γνωμών Ρ1. Υβη. 
1040. — Σία ν. 'όμοιον τω άνω χώλ. ς' Ρ. — Τής τον χορον ατροφ^ς 

αν τη ΙοτΙν όντιατροφή, ϊχονοα χωλα όμοια ς V. 

(1040) ο ν χομχ. ούχ άΐηξονίίομα* (άίαζον^ίσομα* Ρ. Κ. φηοΐ *άά. Ρ. 
μάντης αχρος (*ίνα* »ά*<1. Ρ.), ίπ*γ*γνώαχΜν ((π*γιψωοχων Ρ. V.) τά (οοι. V.) 
&ίοφατα· 8μως ο*ί στοχάζομαι (στοχάζομαι. Κ.) τ* χακόν άποβ^σισΟα* 
(άποβήσιτα* Κ.) Μ. β. Ρ. Κ. V. — &ιαφ. μιινταών Ρ. — γ ν. νοι ; μο» 
Ρ. Αάκτ. Ίαμβο* β' . 

(1041) χ β κ. $ν Κ. — ζω. τινί Ρ. — π ρ. στοχάζομαι Κ. 

1042. τις Ρ1. Ρ. Υβη. τ»ς Μ»το. — άγα&α (η βαρ.) Ρ. 

(1042) αχ. γνωμολογων φηαί το (τούτο V.)· ίηοτί γαρ χαΐ ίπ* άγα&οϊς 
ο» χρησμοί γίνονταν ώς ά( ίηΐ το .τοΑν (ίπΐ ηολν Μβγο. Κ.) μοχ&ηρά 
(μοχ&ηροι Μ. βα! οογγ.) χρηαμωάονσ*ν (χρησμοάονσ*ν Ο.)- ή το δίον ϊπί 
των χρησμών [τω χρηομω Κ. V.) Καοάνάρας (Κααο. Κ. V.) άπο τοντων 
(γ. οπο. Ο.) των &ισπ*σμάτων (&ΐσττ*μάτων Μβτο.) τις (τΙς V.) άγα&η 
φάτ*ς γίνΐται. (Κ.)· βροτοϊς όι (γίνεται βροτοΐς V.) το?ς ίγχωρίοις Μ. 
Μ»το. Ο. V. 

1043. ό*αϊ Η. 

(1043) στ/λίτκ*. ϊρχιτα*· ά*ά τό μίιρον Ρ. — ««χ. ο**ά τα {το *4α. 
ίη Οοα. Ρ&1. α. Ργ. ρ. 315 6η.) προςόντα χαχά τοΓς (ιΐς μαντιίαν ιάά. Ρ.) 
*!ς*ρχομίνο*; (ίρχομίνοις Μβτο. Ιη Ο. 1β£. ά. τά πρ. χαα*ς (λΐ'.τ βιιρ. σ*ς) 
ιΐς/ρχομίνον). χαί τά λ*γόμινα φοβιρά (ίη Ρ. λάά. ιθτ*· γνωμολογων όί 
τα νια φησίν ινίοτ* — χρηομω&ονοιν. Κ. «I V. ίίειη Οοά. ΥιΙ. «ρ. Ργ. ρ. 
316 : χ. τ. Ιίγόμηα, φαν*ρά) Μ. Μηγο. Ο. Ρ. (Σχ. .τ.) Κ. V. 

1044. πολνι/ηϊς Ρ1. Μβτο. — &€0Χ**ί·* ψόβον οπα. ΜβΓο. Κ. &*απ*- 
ωόών Ο&β. 

(1044) 0«σττ. μα^Γ*χόν Ρ. 

(1045) ψόβ. παρά το λιγόμινον (τά λ*γόμ«να Ρ.) ίν τ ζ (τ ζ οπα. Ρ.) 
αι>νηθ·/ίη· ονάίΐς ιντ\>χής προς (ί»ς Κ. ίς Ρ.) μάντιν άττίρχ/τα* Μ. Ο. Ρ. 
(Σχ. τι. Ιη Ρ. α^κγ. 6$( &ά ά:ιο ύΐ &/οφ.) Κ. (<)αΐ οοηϋαιι«( φάτις γίνι τα*, 
τταρά το — άττίρχιτα*) V. (αιιί οηι. )ν ι»/ αννηΒ.) 

8 114 Κα. '/ώ Γώ ταλαίρας χαχόποτμοι τϋχαΐ' 
τό γαρ Ιμορ &ροώ πά&ος ιπαχχίασα. 
Ποΐ δή μί δίϋρο την τάλαιραρ ή/α/ις; 
ονδίρ ποτ* *ι μη ξνρ&αρονμίρηρ' τι /άρ; 
1050 Χο. Φρίρομαρης τις *ι &*οφόρητος, άμφι 5* αντάς &ροί7ς 
ρόμορ άρομορ, οϊά τις ξον&ά 
άχόρίστος βοάς φιν ψιλοίχτοις φριαίρ 1046. ταΧαίψας (η βαρ.) Ρ. 

1046. — Στρ. ίτίρα χώλ. (' Ρ. — Στρ. ίτ/ρα χώλ. ων τό α' μο- 
νόμιτρον , τό β' δίμιτρον ντνιρχατάληχτον άντιοπαοχιχον , τό γ' τρίμι- 
τρον καταληκτικό* όμοιον, τό δ' Ιαμβιχόν τρΐμιτρον , το (' 'όμοιον τω γ'. V. 

(1046) τ ο λ. ϊμον Ρ. — χ ο κ. δνςτνχ<ΐς Ρ. — τί*/. *■» Ε· 

1047. &ροω , ίτά#ος Κ. Ιττιγχίαοα (βυρ. ιηοά. Ιϋ. * βΐ£η. ίηο.) Μ&το. 

(1047) λί'/ω Ρ. — {V. ονναναμίξασα τώ τον 1 Αγαμέμνονος κ αϊ 
σΐ'/χ#ράσασα Μ. Ο. Ρ. Κ. V. 

(1048) <Γίνρο· £»ταί0γ« Ρ. ΑάβΟΓ. Ιαμβοι. 

1049. οι}(Τ/^οτ > Ρ1. Υεη. 

(1049) οι) ο* ι; ίΤοτ'. ονχ άρα δι* ολλο Ρ. — τΐ γαρ; τί γαρ άλλο 
Μ. 6. V. δι* άλλο ^άρ τί Ε. άλλο όηλοΖ ({.δηλονότι) Οοά. V*!. βρ. Ργ. 1. 1. 

1050. <Γ αντάς Μ&ΓΟ. <Γ «ντάς Ρΐ. Υβη. δ' αντας (η βαρ.) Ρ. 

1050. — Σνατ. ϊτιρον κώλ. ς' Ρ. — Έτίρα ατροφή τον χορού κώλων 
ς' άνιιοτΐαοτιχων ων τό α' τρίμι τρον βραχνχατάληχτον , τό β' ΤΜν&η- 
μιμ*ρίς , τό γ' δίμιτρον όκατάληχταν , τό δ' τρϊμιτρον χαταληχτιχόν , τό 
(' 'όμοιον τω «', ιό ς' όμοιο* τω β' . V. 

(1050) άμφί δ' αν τ. ΤΓίρϊ Οίαιτ^ς (ίαιτ^ς Ο.) άτοπα φ&ίγγι\ Μ. β. 
Ρ. Κ. V. 

1051. ξοι<0α (»; βαρ.) Ρ. 

( 1051 ) νόμ. μέλος Ρ. — άν. άμονοον Ρ. ωδην (άδήν Ο.) άί/ο^. 

τον (ιό Ο. αι/<Γτ/ »/'γο* Ρ. Κ. οιη. τον, V. οηο. ττ. τ.) χ*#αρ*στ*χόν δι 
(δι οιη. Ρ.) νόμον φηοίν (φηαΐ V. οιη. ία Ρ.) Μ. Ο. Ρ. Κ. V. Ιη Ο. αά 
ιτνν ΓβΓβΓίυΓ. Ιη Οοά. ΥβΙ. βρ. Ργ. 1. 1. ωδην άιιδή παραχι&αριατιχόν δι 
νόμον φηοίν. — τό <;»;ς* ΟρηνιΖ (&ροιΖς Ρ.) νόμον άνομον άμφι&αλή (άμ- 
φι&αλλή Κ.) κακοΖς (ατίνοιοα βΐον &άά. Ρ.) Μ. Ο. Ρ. (Σχ. π.) Κ. Υ. — 
οΐά' ώςττιρ Ρ. — ςΌν#ά. $αν&ή Ρ. 

1052. άχό^ίτος Α. — βοάς Μ&γο. βοάς Υοη. ΕΙ. βοράς Ρ. — φ<ν τα- 
λαίναις Μ. φιν ταλαίνας Ματο. φιλοίκτοιαι (φιλοίχτοις ταλαίναις 
φριοίν Ρ. 

(1052) άχ. βοράς. ηγ. άτροφος Ρ. 115 "Ιτνν ν Ιτνν οτίνονσ* άμφι&αλή χαηοΤς 
αηδών βίον. 
Κα, '/ώ ίώ λι/*ίας άηδόρος μόρο ν · 

πιριβάλοντό γάρ οι πτιροφόρορ δέμας 
#έοί γϊ.υχν'ρ τ* αιώρα χλανμάτωρ άτιρ- 
ϊμοί δ* μίμρα αχιαμός άμφήχα δορί. 
Χο. Πό&ιρ ίπισαϋτους Φιοφόρονς τ* ιχας ματαίους δνας, 
1060 τά 5* Μφοβα δνςφάτω χΚαγγά 1054. άηβον Ματβ. άηόον βίον βΐ άηόών βίων βχ Ρβ). & ΥβΙ. ίη δοΒοΙ. 
I. Ρηηχ. ρ. 316. 

(1054) άηό. τοντο (ώς &χΙ(1. Κ.) ήάομίνη τή μ^ταμορφώοα της άηάόνος 
(ττ; της ο. μ. Ρ.) φηοίν. (#ί γαρ χ«* }ν όρίΟΐν ίατίν , &ρην*ϊ μόνη φωνι' 
*αΙ ον μιιά ηλανμάτων *άά. Ρ.) Μ. Ο. Ρ. (Σχ. 7Γ.) Κ. V. Ρο»1 φηαί ββ- 
ςαΚαΓ ίη Ο. Ρ»], όιά το άνςτνχή — άνωφιλώς (οί. ν. 1060)· βΓ. Ργ. ρ. 316. 

1055. μόρον άηάόνος Η. 

1055. — * Αντ. κώλ. *' Ρ. — 'Λντ. της άνω στροφής κώλ. ομοίων *' V. 

1056. π*ρίβάλοντο γαρ οί ΜβΓΟ. Ι*£. πτιρ. γαρ οΐ 7ΠρΙ άίμας 
βάλοντο. 

(1056) π*ρι.βαλόντις· *1σί άηλονόη Ρ. — οί. αντί- Ρ. 

1057. αϊωνα- (οί. 8βη.) όγώνα Τ. ρ. αϋ. (βχ Οοί.) — «τ<£ Μωχ. β. Α. Κ. 
(α> ίη 8οη. 1. ατιρ ηβοβΐ). 

(1057) άγω ν α. γρ. αίώνα (οί. 463). Μ. Ο. Κ. V. αίώνη. όγώνα Τ. 
ρ. 212. — χ λ. ίί γαρ χαί ίν ορνίθων ονοη &ρηνΐΖ, φωνή μόνη (φωνιΖ 
μόνη Ο. φωνή μόνη Κ.) χ«ί οι) »φ?*ο»ς Μ. Ο. Κ. V. ΟΓ. Ρ. ΑΟ* 1054. 

1058. Ιμοί όι Ρ1. Ρ. νβη. — αχ'ίαμος (τ βυρ ») Μ. 

(1058) μί μν. άναμίνι* Ρ. — Ο/. φό>-ος Ρ. — άορί. ξίφί» Ρ. — άμφ. 
ό*ορί. τω πιίίχ» Μ. Ο. ΟΓ. Ργ. ρ. 313. 

1059. τ' οπ». Η. 

1059. — Σνοτ. όμοιον τω άνω κώλ. ς' Ρ. — Άντ. ίτΐρα τΐ,ς τον χο- 
ρού ατροφής κώλ. όμοιων ς' V. 

(1059) ίττ. ί* &ιών ίτ/ρχομίνονς Ρ. — άίας. ανμφοράς Ρ. 

1060. τάό" ΚΙ. Υοπ. Μ α κ. Ο. ταό' (%ηι. & «ο. βορ. «) Μ. — ίτηφόβωι 
Μ. (οογγ. οχ !.ηφόβα>). ίπίφόβω Μβγο. ί.ττί φόβα (»> $πρ. α) νβη. 

(1060) ίπιφόβ. αοηφ*;, αίνιγματώ&ο Μ. — €*ΐ»ςφ. <**ά τό &νςτνχη 
{άνςτνχ«ΐ* Ο.) μηπίίίο&αι. , η ί*ά ζό προικϊίνα* τά ίί#*ιά «ιοιφ^λώς 
(^#σητ»ας τ^ς *ι«ττ*χ»;ς «(Ιά. Κ.) Μ. Ο. άααφΠ χη* (χ. οηο. Κ. V.) «»*·- 
γματωάα· ταντα όί φηαί πρός αίτην (α!ν. η Κ. V.) ίΓ»ά το ύνςτνχϊ, 
μανχ. - άνωφ,λώς τά ΰ»νά (τά ό. άν. Κ. V.) Ρ. [Σχ. τχ ) Κ. V. Ιη ίί. 116 

μιλοτνπιις, ομου γ' όρ&ίοις ι ν νόμοις; 
πό&*ν ορούς *χ«ί &(θπ*αίας οδού 
χαχορρήμονας; 
Κα. '/ώ γάμοι, γάμοι Πάριδος ολί&ριοι 

φίλων ίώ Σχαμάνδρου πάτριον ποτόν 
τόπ μ*ν άμφΐ σας άϊόνας τάλαιν* 
ήνντόμαν τροφαις· 

νυν δ* άμφί Κωχυτόν τι χάχιρουοίονς 
οχ&ονς (Όιχα ΰισπιωδήσιιν τάχα. 
1070 Χο. ΤΙ τόδΐ τορόν άγαν ϊπος Ιφημίσω; 
νίογνός ανθρώπων μά&οι· 
πίπληγμαι ί' νπαΐ δήγματι φοινίω, 
δυςαγγιϊ τϋχα, μιννρά χαχά δριομίνας 

V·!. ·ρ. Ργ. 1. \. ροιΐ άοαφ*ϊ, αΐν. ββςώΙαΓ η <Τ*ά το προοόΐναι. τά <Γ. α*. — 
Μ Χ, βοή Ρ. 

1062. #<οπΐας Τ. ρ. αΚ. (6Χ Οοά.) 

(1062) &<σπ. ό&. τής μαντιχης Μ. Ο. Κ. V. Οί. Κ. &4 ν. 1060. 

1064. — Στρ. ίτ/ρα χώΧ. ς' Ρ. — Έτίρα Οτροφή χώΧ. ς' άντ>οπαθτ>- 
χων ων το α χαΐ /?' τρίμιιρον άχατάΧηχτοψ , τό γ' τρίμιτρον βραχν- 
χαιάληχτο*, ιό ά' πίν&ημψ*ρίς , τό #' χαΐ ιό ς' όμοια τω ηράτω V. 

(1064) ό'Χ. ψ I Χ. Μ τονς φίλους όΧίοαντις Ρ. 

1065. φ*Χω». ίά Μιγο. — το (πογ βαρ.) Υβη. 

1066. αϊόνας (η βαρ. α) Ρ. 

1067. * ^ ^ϊτό/*ο» Ρ. ήνντόμηγ δοΗ. 1. ίη Υ»1. οί. Ργ. ρ. 316. 

(1067) ι? τ. ηϋόμην Μ. Ο. V. ήχ^όμαν Κ. ΙτίΧαοίμψ, ηνξανο* Ρ. — 
τ ρ. I* Ρ. 

(1068) άμφί Κω», ήγ. &άον Ρ. ΑάβοΓ. Ίαμβος. 

(1069) &*σπ. μαντινοαο&α* (·ίο) Ρ. — τάχ. *σο»ς ^ ταχι'ως Ρ. 

1070. — Σίατ. ϊτιρον χώΧ. «' Ρ. — Έτίρα οτροφή τον χορον χώΧ. *' 
άντιοπηονιχών ών τό ο' όίμιτρον νπιρχατάΧηχτον , τό β' ίφ&ημ>μ(ρ*ς , 
τό γ' τρίμιτρον χαταΧηχτιχόν , τό ό' δμοκιν, τό *' π(*&ημιμ*ρίς. V; 

(1070) τ ο ρ. άΧη&ίς Ρ. — ϊττ. ό*τϊ μιάς Ρ. 

1071. 1*8· βροτων &ν ν(6γοη>ς. 

(1071) **ογν. άντϊ μ*άς Ρ. 

1072. ίόκί» Η. 

(1072) π {κλήμα*, τίτρωμαι Ρ. — ν λγ. νητό Ρ. 

1073. ίνςαγγΐΖ ν«η. ιΤνςαλχ** 0. — τνχα (η »ορ.) Ρ. — μιννρα Ρ1. 
Υβη. — &ριομίνας [η ·0ρ.) Ρ. 0?«νΜ*»αί 8«Μ1. 1)7 ΰραϋματ' ίμοι χλιΙ*ιν. 
Κα. '/ώ πόνοι πόνοι πόλιος όλομένας 

τό πάν «ώ πρόπυργοι Φυσίαι πατρός, 
πολυχανίΐς βοτώρ ποιονόμων άχος δ* 
ονδίν ίπήρχισαν 

τό μη πόλιν μίν ωςπ*ρ ουν *χιι πα&ιιν 
1080 Ιγω δέ &ιρμόνους τάχ' Ιμπίδω βαλώ. 

Χο. Έπόμινα προτίροις τάδ* ίφημίοω' 
χαι τίς σ* χαχοφρονιιν τι&η- 
αι δαίμων υπέρβαρης ίμπίτνων 
μίλίζιιν πά&η γοίρά θανατηφόρα· 
τίρμα άμηχανώ. 

Κα. Καϊ μην ό χρησμός ονχί'τ' «κ καλυμμάτων (1073) άνς. ήγ. βαριίη Ρ. — μίννρα. Φρηνητίχά ¥. — &ρ. οννίζηοις 
Ρ1. άψχϊ μ*άς' λιγονοης αύχής Ρ. 

(1074) χ λ. άχον**» Έ. 

1075. πόλ/νς όλωμίνας Υβη. Ρ1. όλονμίνας {η ·ορ.) Ρ. 

1076. — 'Λνχ. χώλ. ς' Ρ. — *Ανχ. τ-ης άνω ατροφής χώλ. ομοίων ς' V. 

(1075) α 6 λ. της Τροίας Ρ. — 41. φ&αριίοης Ρ. 

(1076) τ6 πάν. παντιλώς Ρ. — πρ. αϊ ηρό τής αόλιως γ>νομ»να* Ρ. 

(1077) πολ. ηί πολλά τίμνοναα* £άα Ρ. „— πο*ον. τώτ Ιρ ποαϊς νιμο- 
μίνων Ρ. — ό*. &/ραπιία Ρ. 

(1078) I π. Ιταγίνίχο ιϊς βοή&ααν Ρ. 
107«. *χ**ν ΡΙ Υβη. 

(1079 »ς.) Ιη Ρ. »άκτ. Ιαμβο*. 

1080. &ιρμον ους Ο. — Ιν πίά» Οω. 

1081. προχίροκ}* ϋβ Ρ. 

1081. — Σίαχ. 8μο*ον χω άνω *ώλ. «' Ρ. — *Αντ. τον χορον χώλ. 
ομοίων V. 

(1081) I η. άχόλον&α Ρ. — «>. ϊΐ&ας Έ. 

1082. αί χαΐ τ*ς χαχοφρονιιν. 

(1083) I μη. νπιριμπίπχων Ρ. 

(1084) μ* λ. Ιμμίλως λίγην ψ. 

1086. — Είϋ&ΐΟις διπλής μονοοχροψίχής χαΐ ον*ιχονς· οΐ ά* οιίχοι 
βίοΐν ίαμβιχοϊ χρίμιχροί όχατάληχχα ρμ&' , ών χίλινταΐος χ αϊ ταντ' 
ίχίίνων μάλλον ο ί χχ « ί ρ ω πολί'. Μ{χά ά( τον λς' χώλον Ιαμβιχον 
όίμιιρον άχατάληχνον' μιχά άί τον ρχξ' χύλον δμοιον μονόμ(χρον βρα- 
χνχατάληχτον μιτά τον ρλό" χώλον δμο*ον μονόμ«χρον άχατάληχτον 118 ϊβται διδορχώς Ρίο/άμον νύμφης δίχηρ- 
λαμπρός ί' ϊοιχ*Ρ ηλίου προς άρτολάς 
πρίωρ ίςήξιιρ, ώςτι χιίματος δίχηρ 

1090 χλχίαν προς αϋγάς τονδί πήματος πολύ 

μείζον φρίρώσω δ* ονχίτ' αιριγμάτωρ- 
χαι μαρτνριΐτ* συρδρόμως ΐχρος χαχώρ 
ριρηλατοιίσΐ} των πάλαι πιπραγμίρωρ. 
Τηρ γαρ στίγηρ τήρδ* ονποτ* ιχλίίπιι χορός 
(ΐιίμφ&ογγος ονχ ινφωρος· ον γαρ *ι> λίγα. 
Και μηρ πιπωχώς γ\ ώς &ρασϋρ*ο&αι πλίορ } 
βρόταορ αίμα χώμος *ρ δόμοις μέρη 
δχίςπιμπτος ϊ%ω σνγγόρωρ Έριρϋωρ· 
νμροΰβί δ* νμρορ δώμασι προςήμίραι 

1100 πρώταρχορ άτηρ- μΙρ*ι δ* άπίπτυααρ 
ΐνψάς άδίλφον τω πατοΰντι δνςμίΡίΐς. 
0 Ήμαρτορ , ή τηρώ τι τοξότης τις ώς; 
η ψιυδόμαρτίς (ϊμι, ΰνροχόπος φλάδωρ; V. — ΑΙ ονΟτηματιχαϊ «ντα» πιςίοάο* οτίχνν <ίαΙν Ιαμβαχύν τρ*μίτρ**ν 
ρ'μ&', ων τίλ/νταίος χαΐ — ίτολι-, Μιτά όί τον Ιγ' χώΐον ιαμβ. — 
άκατάληχτον. 1 Εττϊ ταΐς άτο£/σ<σ» παράγραφος· Ιπϊ όι ιώ τ/λ«» χορννίς 
Υ. (Ήμ.) 

1087. ννμφης Υβη. Ρ. 

(1087) #«#· φαινόμενος Ε. 

1089. Ιςηϊ^ψ ΕΙ. ν β η. Ι{ Ρ. 

(1092) μιιςτ. Ιμοί Ρ. — ϊχν. ήχο* την άρχην Κ. 

(1098) ίρίΐΎοίαη (βίο) Ρ. — πάΐ. των τον Θνίοιον λίγα Ρ. 

1095. £ίμφ&ογγος Ρ. 

(1095) ξνμφ&. ομόφωνος Ρ. 

1098. άνςπιπτος (μ ίηί. 80Γ.) ΕΙ. 

(1098) άνς: η. ον γαρ ίξ(ρχ(ται, των οΐχνν Ρ. 

1099. ΰώμαοιν Ρογβ. 

(1099) πρ. προςχα&ίμιναι, Ρ. 

1101. πα&οΐνχ* Ε. 

(1101) τω π α τ. τίι παραβαίνοντα τονς νόμονς Ρ. — όνςμ. ϊχ&ράς Ρ. 

1102. &ηρώ Ο. 

(1102) η μ. άπίτνχον Ρ. — τηρ ω. ΐπιτηρώ Ε. — ώς. ώςπ<ρ Ρ. ϋίςίΐίζθ^ 6ν Οοο§1ε 119 

ίχμαρτϋρησον προνμόσας τό μ* ιιδίναι 
λόγω παλαιάς τώνδ* αμαρτίας δόμων. 
Και πώς άν όρχος, πημα γινναίως παγίν, 
παιώνιον γένοιτο; θαυμάζω δί σον, 
πόντου πίραν τραφπσαν άλλό&ρονν πάλιν 
χυριϊν λίγουσαν ώςπιρ *ι παριστάτιις. 
1110 Κα. Μάντις μ* Απόλλων τώδ* Ιπέστησιν τίλιι- 
προτού μ(Ρ αιδώς ην ΙμοΙ λίγιιν τάδ(. 

Χο. Μών και &ιός π*ρ ιμίρω πιπληγμίνος; 
άβριίνιται γαρ πάς τις ιν πράσσων πλέον. 

Κα. Άλλ' ην παλαιστής χάρτ' ΙμοΙ πνίων χάριν. 

Χο. τ 7/ χαί τίχνων (ίς (ργον ηλ&(τον νόμω; 

Κα. Ανναινίσασα Λοξίαν ιψίυσάμην. 

Χο. "Ήδη τίχναισιν ίνδίοις ήρημίνη; 1104. προνμόοας Ρ1. Ρ. νβη. 

(1104) π ρ. β<βαιώοας Ρ. — τό μ\ τό Ιμ4 Ρ. 

1106. π -η γ μα Ρογϊ. 

(1106) πημα. *1ς άμαρτίαψ γίγοννΖαν και παγηοαν (1. πάγωσαν β£. 
▼β. 619). 

1107. παίωνιον Ρ. 

(1107) π αιών. ϋ-ίραπιντίκον πράγμα Γ. 

(1108) άλλ. ώςτι όλλόγλωσαον Ρ. — π 6 λ. ιίς Ρ. 

(1109) παρ. ίνταν&α ηο&α Ρ. 

1110. ίπίαχψι (αάΐββίο ίη βηβ ν) Ρ1. Ιη Ρ1. Ρ. νβη. λΗβΓηίβ Οωβ. & Οη. 
3(1 νβ. 1122 ΙοςαυηΙυΓ, ίη Ρ1. ροβΐ 1114 οίηςαΐΐα νβηϊουβ αβςαε &ά 1123 
Ηηβοΐα ρπιε&χβ. Ιη V. 0. ί$ οπϊο, ηαειη βεεαίί βαιηυβ. 

(1110) τωό*'. τω γι,νώοχαν το το*αντα Ρ. 

(1111) προτ. πρότ*ρον Ρ. — λΐγ. ήτοι πό&ιν ϊχας τοντο Ρ. 

(1112) I μ. ϊρωτ* Ρ. — πιπλ. ίατίν Ρ. 

1113. άβρννιται, Ρ1. νβη. άβρ. V. ϋ. Ιη Ρ. βαρύν/τα*. 

(1113) βαρνν. Αά»οτ. ίη Ρ. ώραϊσμός. 

(1114) παλ. ήγ. ίμάχΐτο Ονηινη&ηναι, μα Ρ. — χάρτ'. λίαν Ρ. — 
π ν. μιγίατας μο> ο*ιο*ονς χάριτας Ρ. 

1115. ήλ&ίτην Έΐαίθΐ. 

(1115) τ 4 κν. ήγ. αννηΐ&ίτι γαμιχώς Ρ. 

(1116) ξνν. ονγχατατι&(Ζοα Ρ. 

(1117) */ρ. χιχρατημίνη Ρ. 120 Κα. "Ηδη πολίταις πάντ" Ι&ίσπιζον πά&η. 
Χο. Πώς δήτ' άναχτος ησ&α Αοξίον χότω; 

1120 Κα. "Επί ι&ο ν ονδιν ονδίν ως τάδ* ήμπλαχον. 
Χο. Ήμϊν γί μίν δη πιστά &ισπίζιιρ δοχίΐς. 
Κα. *Ιον ιού, ώ ώ χαχά- 

νπ* μν μι δανός όρ&ομαντιίας πόνος 
στροβίϊ, ταράσσων φροιμίοις ίφημίοις. 
Όρατι τοϋςδί τους δόμοις ιφημίνονς 
νιους, όνιίρων προςφιριΤς μορφώμασιν; 
παΐδις δανόντις ώςπιρίΐ προς των φίλων 
χαράς χριών πλή&οντις οιχιίας βοράς, 
συν ιντίροις τι σπλάγχν* , ίποίχτιστον γίμος, 

1180 πρίπουσ* ϊχοντις, ων πατήρ ιγιϋσατο. 

*Εχ τωνδί ποινάς φημι βουλιιΐιιν τινά 
λίοντ* άναλχιν ιν λίχιι στρωφώμινον 
οιχουρόν, οΐμοι, τω μολόντι δεσπότη 
ίμω' φίριιν γάρ χρη τό δοϋλιον ζνγόν. 
Νιων τ* άπαρχος 3 Ιλίου τ' άναστάτης 
ονχ οϊδιρ οία γλώσσα μισητής χννός 
λίξνσα χαΐ χτιίνασα φαιδρόνονς, δίχην 1119. ανατος Ο. 

(1119) &νακτ. ήγ. πως οργής ίτταρά&ης τον Απόλλωνος 7. 

1120. οΐίίν α 

(1120) τά<Τ. τό Ιπακονοα* ιχ<ίνω 7. — ημπλ. ήμαρτον Έ. 
1122. ίον :ον. ω χαχά νβη. 

1124. ίφημ{γο*ς νβη. Ιφημίοις * V. 0. ίνςφροιμίοις Η. 
1127. ως πόρος Μ»γ1 ΒοΗ. 
1131. πο*νας ψημί 71 ¥. νβη. V. Ο. 

(1181) ητο»». τιμωρίας 7. — τ» ψ ά. τον Μγιο&ον ψ. 

(1182) &ν. &>ανόρον Ψ. 

(1188) τω μολ. τονιο προς το βονλίχ^ν ονναπα Τ. 

(1184) ψ (ρ. τοντο λίγο <Τ»ά τό ίίπιϊν τ» ίμω άιοπόιη Ρ. 
1185. ϊπαρχος Ο. 

(1185) άπ. άρχων 7. — ο», πορ&ηιής 7. 

(1186) μια. της Κλυταιμνήστρας ¥. 

1137. λίξαοα χαΐ ητίίναοα Η. χοαίίτοοβ ϋ. 121 άτης λα&ραίον, τιϋξιται χαχη τϋχτ\. 
Τοιάδί τόλμα ΰήλυς άρσινος φον*νς 

1140 ίστίρ' τί νιν χαλοΰαα δυςφιλές δάχος 

τϋχοιμ* &ν; άμφίσβαιναν ή Σχϋλλαν τινά 
οιχονσαν Ιρ πίτραισι, ναυτίλων βλάβη ν } 
ΰϋουσαν *'Λιδου μήτ*ρ* άσπονδόν τ' άράν 
φίλοις πνίονοαν; ώς ιπωλολϋξατο 
ή παντότολμος } ώςπιρ ιν μάχης τροπή- 
δοχη δί χαίριιν νοατίμω σωτηρία. 
Και τώνδ* όμοιο ν η τι μη πίί&ω' τί γάρ; 
το μίλλον ήξ*ΐ' χαι ού μην τάχιι παρών 
άγαν γ* άλη&όμαντιν οιχτίίρας (ριις. 

ΙίΙΟΧο.Τήν μ*ν Θυίστου δαιτα παιδιών χριών 
ξυνήχα χαΐ πίφριχα χαι φόβος μ* ϊχιι 
χλϋοντ* άλη&ώς ονδιν *ξτ)χασμίνα· 
τά δ* άλλ* άχοχίοας ιχ δρόμου πιοών τρίχω. 
Κα. 'Λγαμίμνονός αι φημ' ΜψίΟ&αι μόρον. (1138) Χα&ρ. χιχρνμμίνης Έ. 

(1140) ν^*. αύτη* Ρ. — όνςφ. ηγ. μιοητόν Ρ. — όά*. Φηρίον Ρ. 
1141. ΣχνΧΧάν τ**ά Ρ1. ΣχίΧΧάν τ*κα Ρ. ΣχνΧΧάν %>να Υβη. ΣχνΧΧαψ 
τ»ά V. Ο. 

1143. &\οΥθαν. αάον Ρ. 

(1143) Φνονο. όρμώοαν Ρ. — ο ρ. βΧάβην Γ. 

(1144) ώς. Χϊαν Ι\ — ίπωΧ. άηοχνρτηϋ*ν } ήΧάΧα£*ν Ρ. 
(1146) νοατ. ηγ. δ ο ίπίοτρίψ/ οισωομίνος 6 'Λγαμίμννν Ρ. 

1148. μ I υ Αογ. ΑΙγ. 

1149. γ % ΒοΙΙ». 

(1149) άΧ. άΧη&ή μανπνομίνην Ρ. — $ρ. Χίξας Ρ. 

1150. ττα*ά/ ίων 8<ώΰΙζ. 

(1150) ίαΖτα. ινωχία* ΡΛ 

(1151) ξ ν ν. Ινόηοα Ρ. — πίφρ. φοβοίμαι, ονοιίΧΧομα* Ρ. 
1152. χΧίοοντ* Υβη. 

(1152) *|*»χ. όΧΧ' άΧη&ή Ρ. 

(1153) ί'χ β ρ. ίξω τον χα&ΐΟιηχόιος φίρομα* Ρ. 
1154. 'Λγαμίμνονος αί Ρ1. Ρ. V. Ο. 

(1154) ί.ί. ϊά*;* Ρ. — μόρ. θάνατον Ρ. 122 Χο. Ενφημορ, ω τάλαιρα, χοίμησορ στόμα. 

Κα. ΆλΧ" ονχι Παιώρ τώδ* ιπιστατιϊ λόγω. 

Χο. Ονχ, ίί παρίσται ?*' άλλα μη γίνοιτό πως. 

Κα. Σν μίν χατ^χτ\ 7 τοις δ' άποχτιίρΐίΡ μίλα. 

Χο. Τίνος προς ανδρός τουτ* άχος πορσιίρεται; 
1160 Κα. ~Η χάρτ' &ρ* &ρ παρεσχόπας χρησμώρ Ιμών. 

Χο. Του γαρ Τίλούντος ου ξνρήχα μηχαρήρ. 

Κα. ΚαΙ μηρ άγαρ γ* "Ελληρ* Ιπίσταμαι φάτιρ. 

Χο. Καί γαρ τά πυδόχραρτα- δυςμα&ή δ' όμως. 

Κα. ΤΙαπαϊ, οϊορ το πνρ' ιπ*ρχ*ται δέ μοί' 
ογοτοΓ, Λύχιΐ "Απολλορ, ο< Ιγώ Ιγώ- 
αντη δίπλους λίαιρα συγχοιμωμίρη 
λχίχω λίορτος ιν γερούς απουσία, 
χτ*ρ*1 μΐ τηρ τάλαιραρ' ώς δΐ φάρμαχορ 
τυχούσα χάμου μισ&όρ ιρ&ήσα χότω- 1156. οΰχ* Υβη. 

(1156) π αιών. Ιατρός Υ. 

1157. ί*π*ρ ιοται γ* 8οΗΰΙχ. Ιη νβη. ηυΐΐβ ρβηοη&ταπι ηοΐβ τββ. 1157 
8<ις. ; »(1 1160 βςς. 0&·; α νβ. 1164 Οιιββ. 

(1158) τοΓςά'. ΑΙ γ ίο & ω χαΐ Κλυταιμνήστρα Ρ. — μίλ. άιά φροντί- 

&ος Ιατίν Έ. 

1159. τίνος Ρ. 

(1159) τοί'τ' αχ. αντη ή Χνπη Ρ. — π ορά. άΐάοται Ε. 

1160. άράν Ο. ρ. 347. — παρίΟχοπας (η βυρ. *») Ρ1. Υβη. παριοχόπης Ρ. 

(1160) η. όντως Ρ. — κάρτ\ λίαν Ρ. — παρ. <$ω βλίπος η ϊβλΐτΐίς Ρ. 

(1161) ξ ν ν. ίνόηοα Ρ. 

(1162) "Ελλ. Έλληνιχήν Έ. — ι π. ηγ· Ελληνικά φΟΙγγομαι Ρ. 

1163. όνςμα&η Ρ. Ο. 

(1163) Πν&. ού ουνήχα Ρ. — ά\ γαρ Υ. 

1164. παπαΐ. οΐον Ρ1. Υβη. παπαΐ· οίον το ηνρ. Ρ. τόό' οϊον τ ν ρ 
Η. Οί. Μ. &ί 452. 

(1164) παπ. ψιν Ρ. — οίο* τ 6. χοινη ΥΙ — ό ί. γάρ Ρ. 
1166. άίπονς V. Γ. 

1169. μιο&ον ίΐ·»/Μΐ.^ νοη. ιν&τ,οιι (* ροβΐ βάβοηρίαπι) Ρ. Ιν&^αα,ν 
χ ό τ (ο ί ττ. Η. 

(1169) μιαΟ-, μνααν Π. — χότ. τ»/ οργή αντ-ης Υ. 123 1170 ϊπινχεται, δήγουοα φωτι φάογαρον , 
ιμής αγωγής άρτιτίαασ&αι φορορ. 
Τί δήτ* ιμαυτής χαταγίλωτ* ΐχω τάδ* 
χαί αχήπτρα χαί μαντεία πιρί δίρΐ) ατίφη; 
σ* μ* ν προ μοίρας της ίμής διαφ&ερώ' 
ϊτ' *ν φ&όρορ π*θόρτ*' άγα&ώ δ* άμιίψομαι· 
άλληρ τιρ* άτηρ άρτ* ίμοϋ πλουτίζιτ*. 
Ίδον δ' Απόλλων αυτός ίχδϋωρ ίμί 
χρηστηρίαν *σ&ήτ'· ίποπτιιίαας δί μι 
χάν τοΧςδί χόομοις χαταγιλωμίρηρ μιτά 

1180 φίλων ύπ' ϊχδρώρ, ου διχορρόπως μάτην 
χαλουμίνη δ* φοιτάς ώς άγϋρτρια 
πτωχός, τάλαινα, λιμο&νής ήνιαχόμην. 
ΚαΙ νΰρ 6 μάντις μάντιν ιχπράζας έμι 
άπήγαγ* *ς τοιάςδί θανάσιμους τϋχας· 
βωμού πατρώου 3* άρτιπίξηρορ μίριι (1170) &ήγ. αχονοναα Ρ. — φωτί. τω όνδρΐ αντής ϊ\ — φάογ.ξΐφοςψ. 
1171. άντ*τίθαθ&αι Ρ. 

(1171) άγ. χομίο/ως ίν&άδι Ρ. — αν τ» τ. άντιδονναι Ρ. 

(1172) τάδ ι. τά ϊο&ήματα Ρ. 

(1173) μ αν τ. μαντικά Ρ. — α τ. ήγ. οηφάνονς Ρ. 

(1174) οι μίν. ώ ατολη Έ\. προς την ι αν τ ης ίο&ητα τοντο λίγα, 
οχίξοναα τά ίαντής Ιμάτια Ρ. 

117ί. πισόντ' άγαΟώ «Γ όμίΐψομαι (οοπτ. ΟΧ άμιίβομα*) Ρ1. άγαΟώ Ρ. 
όγα&ώ δ 1 όμιίψομαι Υυη. 

(1175) »τ'. ϊλ&ιτι Ρ. — άγ. αντί τον χαλλίω Ρ. 

1176. άλλήν τ*>' Υοη. 

1177. ίδον ό* Ρ. 

1178. ίπόπτΐνσας ΕΙ. ι.τοπτιίσας νεη. 

(1178) χρ. μαντ**ι)ν Ρ. — ίπώπτβναας* ίϊδίς Ρ. 

1179. μιτά Ρ1. μίτα. Ρ. Ι/β£. μΊ ά. 

1180. φίλων , νπ' ϊχ&ρών. Ρ1. φίλων, νπ 1 ίχ&ρων Ρ. νοη. 
(1181) φοιτ. μανιχ-ή Ρ. 

(1183) ϊχττρ. η γ. φονίνσας Γ. 

1186. δ' όντιπίζηνον Ρ1. άντ' ιπίζηνον Αοτ. «νι' ί π. ΑϋΓ. 
(1185) άψτ ιπίξηνον ίναντίον· διάδοχον *μον τ»/ ς ζ/ν»/ 1 » Ε*. — μίν. 
άναμίνιι Ρ. ϋιςιΐιζβο) βγ *^οο«2κ: I 124 ΰιρμώ χοπιίβης φοινίω προοφάγματι. 
Ον μην άτιμοι γ* Ιχ 0(ών τι&νήξομιν 
ηξ*ι γάρ ημών άλλος αν τιμάορος 
μητροχτόνον φίτνμα, ποινάτωρ πατρός· 

1190 φνγάς ό*' αλήτης τήςδί γης άπόξ*νος 

χάτίίσιν, άτας τάςδέ ΰριγχώσων φίλοις· 
άξ(ΐ νιν νπτίααμα Χίΐμίνον πατρός. 
Τί δήτ* Ιγω χάτοιχος ωδ' άναατίνω, 
ιπ*ι τό πρώτον ίϊδον Ίλίον πόλιν 
πράξαοαν ώς ϊπραξίν όι ό" ιιχον πόλιν 
όντως άπαλλάσοονσιν Ιν &ιών χρίαιι; 
ιονσα πράξω- τλήσομαι το χατ&ανίΐν 
όμώμοται γάρ ορχος ιχ &*ών μίγας* 
"Λιδον πχ/λας δί τάς λίγω προςιννίπω- 

1200 ιπηίχομαι δι χαιρίας πληγής τνχίΐν, 
ώς άσφάδαστος, αιμάτων *ν&νησίμων 
άπορρνίντων, ομμα σνμβάλω τόδι. 
Χο. Τ & πολλά μιν τάλαινα, πολλά δ' αν σοφή, 
γύναι, μαχράν ϊτίΐνας· «ί ό*' ίτητϋμως 
μόρο ν τον αντής οΊΰ&α, πώς διηλάτον ' 1186. φοίνιον Η*υρΙ. 

(1186) η ο η. τνφ&ιίοης, οψαγιίαης Έ. 

(1188) &λλ. τον 'Ορίοτη* λ//*» Ρ. — χ*μ. βοη&ός Υ. 

(1189) φ» τ. γίννημα Ρ. — 7Γ ο * ν. τιμωρός, ίχδ*χι\τής Υ. 
1190. φνγάς <Γ άλλή τκ Ρ· 

(1191) ηάτ. ίλίναινα* Υ. 

1192. α£αν ν*ν Υ\. ά|<»»-** Ρ. οϋονϊ* Υβη. 

(1192) ντττ. ή νπτία χατάχλιας, ήγ. τό ηχρόν αντόν #»»«» Ρ. 
(1196) άττ. απήλλαξαν ίαντονς των Ιν&άά( Ρ. 

1198. Ηαηο ?$. Η. ιίοβ ο»αη βηΐβ 1192 (ά|<·*ν — ) ϊηββΓοίΙ. 

1199. άί τάς, λί/ω $ Υ. τάςά' <>ώ 0. 

(1201) άαφ. άτάςαχος Υ. 

(1202) αν μ β. ονγχλ*ίαω Ρ. 

(1204) μ αχ ζ. «γ. πολλά «Χρηχας Υ. — Ιτ. άλη&ως Υ. 
1205. αΐ< τί;ς Ρ1. Υοη. «ί τ^ς Ρ. V. Ο. 

(1205) οϊο&. γ^ώοχας Υ. 125 

βοός δίχην προς βωμόν ίύτόλμως πατίις; 
Κα. Ούχ ίστ* άλνξις, ον, ξίνοΐ' χρόνω πλίω. 
Χο. Ό δ 1 ύστατος γι τον χρόνου πρισβιχίιται. 
Κα. "Ηχιι τόδ' ημαρ· σμικρά χιρδανώ φυγή. 
1210 Χο. ϊσ&ι τλημων ονσ* άπ' ιντόλμου φρινός. 

Κα. ΟνδιΙς άχονΊι ταύτα των ινδαιμόνων. 
Χο. '^λλ' ινχλιώς τοι χατδανιΐν χάρις βροτώ. 
Κα. '/ώ, πάτιρ, αού των τι γινναίων τίχνων. 
Χο.Τί δ 1 ιστί χρήμα; τίς σ' άποστρίφιι φόβος; 
Κα. Φιν φιϋ. 

Χο. Τί τουτ* ιφιυξας; ιϊ τι μη φρινών ατιίγος. 
Κα. Φόνον δόμοι πνίουσιν αιματοσταγή. 
Χο. Και πώς τόδ' όζιι & υ μάνων ιφιστίων. 
Κα. 'Όμοιος ατμός ώςπιρ (χ τάφου πρίπιι. 
1220 Χο. Ου Σχίριον αγλάισμα δώμασιν λίγιις. 1207. αλΐ'|»ς ον. £/>ό» χρ6νω πλίω Ρ. ον £/*ο» χρόνω πλιω* Υβη. 

(1207) άλ. ίχφνγή Ρ. - Ϊ4φ. - χρ. Ιγ Ρ. - πλίω. πολλή Ρ. 

(1208) ό\ γάρ Ρ. — πρ. τίμιος ισχίν Ρ. τίμιος «σι» παρ* άν&ρώποις, 
φηοίν, 6 νσχαχος χρόνος- 8ταν γαρ προς το χίλος ήχωο* χαί το βραχύ 
ζηοαι, χίράος ήγούντα* Ρ. (Σχ. π.) 

(1209) φν Υ . ίν Ρ. 

(1210) ϊο&*. γίνωοχ< Ρ. — τ λ. ό&λία Ρ. — άπ*. <ϊ χαί ίοχι;ς τολμηρά Ρ. 
1211 ·ς. Η ο» νιβ. ΗββΙΙι ΐΓβηιροβαίΙ. 

(1211) των ινό. των γινναίων χαί 4νγ/νων Ρ. 

(1212) < ύ χ λ. ινό-όξως Ρ. 

1213. αών τ« Αυτ. 

(1213) σον- ΐνιχα Ρ. 

1214. <Γ ϊοο Ρ1. 

(1215) φ* ν φ ίί. άπολοφνρομίνη λίγ(* τούτο ίν τω ίίςιίνα^ όχνιΐ γαρ 
ιΙςΐλ&ίΖν, ώς τ» άιινόν όρώαα Ρ. (Σχ. π.) V. 

(1216) ϊφ. το φ(ύ «Ζρηχας Ρ. <Γ»αν ψηο* το φ/ν ίί μη ίχφϋβή χαί πως 
λίγας το φ*ύ· Ιχ τούτον γαρ το 11 ψ β νΐ ας Ιοχημάτιαιν Ρ. (Σχ, π.) — 
στ. μϊαος #στ* σο» ψ, 

1218. ». &νμάτων Ρ1. 
(1218) $ξ, όομήν φ/ο*» Ρ. 

(1220) Σύρ. άπό Συρίας Ρ. - άγλ. ήτοι λιβανωιόν Ρ. V. ο λίγ**ς, 
φηοίν, ούχ **στ» &νμίαμα' ννν όί χ*&νμίατα* 6 άόμος Ρ. (Σχ. π.) 12Γ> 

Κα. *ΛΧΧ* (ϊμι χάν δόμοισι χωχιίπονσ' ιμήν 
*Λγαμίμνονός τέ μοΐραν άρχΐίτω βίος. 
νώ ξίνοι- 

ούτοι δνςοίζω %άμνον ώς όρνις φόβω' 
αλλ* ώ; &αροϋστι μαρτνρπτί μοι τόδί' 
όταν γυνη /νναιχός άντ* έμον &άντ\, 
άνήρ τ( δνςδάμαρτος άντ' ανδρός πίση· 
ϊπιξίνοϋμαι ταύτα δ 1 ώς 9ανονμ£νη. 
Χο. Ώ τΧημον, οιχτιίρω σ* Φιοφάτον μόρον. 
1230 Κα. °Απα\ ϊτ* ιιπιΐν ρήσιν ή ΰρήνον &ίλω 
έμόν τον αντής· ήλίω δ* ίπηίχομαι 
προς ίατατον φως, τοΤς ίμοΐς τιμαόροις 
ίχ&ροΐς φονίΰσι τοις ίμοΤς τίνιιν όμον 
δούλης δανοιίαης ινμαρονς χ*ιρώματος. 
'/ώ βρότίΐα πράγματ*- *ντνχονντα μΐν 
σχιά τις άντρέψίκν ιι δ* δνςτυχή, 
βολαΤς ν/ρώασων σπόχχος ώλ(θ( γραφή ν (1224) δ ν ς. δνςχ/ραίνω Ρ1. Ρ. ον δνςχίραΐνω, φηαΊν , ώς όρνις &Ηοναα 
*!ς καλιά* ΐίςιλ&ίΐν χαΐ &ήρά τινα φοβονμίνη Ρ. (Σχ. Τί.) V. — &άμν. 
ήτοι, ττ)ν «V Οάμνοις χαλιάν Ρ. 

(1226) γ ν ν7 { . τ) ΚΧνταιμνήοτρα Ρ. 
1227. άνηρ τ< ΓΙ. νεη. 

(1227) άν. ό Λ1γιθ9ος Ρ. — δνςδ. ο χηχήν ϊχων γννα;χα ψ. — ανά ρ. 
τον " Λγαμίμνονος Ρ. 

(1228) ί:τ. φιλιονμαι Ρ1. V. φιΧιχως δίδωμι αν τοις ως τινα χΧηρον Ρ. 
(1220) &*οφ. 7/γ. τον προμαντίν&ίντος αοι Ρ. 

(1282) ν στ. 6 ίατατον βΧίπω Ρ. — τ ι μ. τιμωροΖς ΡΙ. βοηθοί^ Κ. 
1233. τοΓς ίμοΖς, τίν*ιν όμον Ρ1. Ρ. 

(1233) τι ν. διδόναι, τιμωρία* δηλονότι Ρ. 

(1234) δονλ. ϊνιχα Ρ. — ( ν μ. λίγο» Ρ. ινχόΧον /νχιίρωτοι γαρ οί 
δ όχλοι Ρ. 

(1235) 1η Ε. λάβα*, ώραϊαμός. 
1236. άν τρίψικν Ροη. 

(1236) σχ. ήτοι χαϊ μιχρόν τι ονμβάν μ/ταβαΧίΖ. Ιη νη». βάβοΓ. ο*~. 
1237· ώλι ο* ν Ιηο. 

(1237) Ιυ Υεη. λ^γ. ο 127 καΙ ταΰτ* ϊχίίνων μάλλορ οϊχτιίρω πολχΚ 

Χο. Τ6 μιν «' πράττιιν αχάριστο* ?φν 
1240 πάσι βροτοις· δαχτυλοδίίχτων δ' 
ούτις άπαπών ίϊργα μιλά&ρων, 
μηχϊτι δ* (ϊςέλ^ς τάδί φωνών. 
Καϊ τωδί πάλιν μι ν έλιΐν ιδοσαν 
μάχαρις Πριάμου, 
Οιοτίμητος δ* οϊχαδ' ιχάνιΐ' 
νυν δ* «ι προτέρων αϊμ* άποτίΰΐι, 
χαΐ τοΐσι ΰανοΰοΊ Φανών άλλων 
ποινάς θανάτων ιπιχρανιϊ, 
τις &ν ινξαιτο βροτών άσινιι 
1250 δαίμονι φϋναι τάδ' άχοϋων; 

Αγ. *Ωμοι πέπλη/μαι χαιρίαν πληγην ϊαω. (1238) Ιη Υοη. 8^μγ. λον. ΟΓ. (1237). 

1239. — Εϊο&ίσις χορον Ιπωόιχή &ιά το μιτά την άιπλην χ/ΐο&αι' 
τά όί χωλά ίίαιν όναπαιστιχά ιβ', ων το ς' μονόμιτρον , τά λοιπά 
άίμίτρα άχατάληχτα χαΐ χαταληχτιχά, ήτοι· ίφ&ημιμΐρή V. — Σίατ.χωλ. 
ιβ' Έ. ΣνΟτ. χατά πιριχοπην άνομοιομιρις χώλων άναπαιοτιχών ιβ\ ων 
το ς' μονόμιτρον, τά ο*} λοιπά άΐμιτρα' *πΙ τω τίλιι παράγραφος Υ. (Ημ.) 

1240. β ρ οτ οίο ιν ΰβ Ρ. — όαχτνλόδίίχτον Οαβ. 

(1240) όαχτ. οίόι τω όαχτίλω τις παραά«ιχννς αντω τον μόρον άπο- 
οιήοιι τον οίχον. ον γάρ ποτί τι τοιονιον νποπτίίαη Ρ. {Σχ. π.) 

1242. «Τ ιΖςίλ&ης τά(Τ# Μ. Ρ. Υβη. μηχίτ 1 ίςίλ&ης II. 
1244. /Γριά μ ο ν ΰιά παντός Η. 

(1244) μάχ. οΐ σ*οί Ρ. 

(1245) I χ. ηγ. ηλ&<ν Ρ. 

(1246) π ρ. ήτοι της ' Ιφιγ^ν/ίας Ρ. — α ίμ\ φόνον Ρ. — άπ. άπο- 
ο*ώθ(ΐ Έ. 

1 243. ίπιχραίηι, Η. 

(1248) <\τ. τ*λί<κι Ρ. 
1249. τις ποτ α> ΑΗγ. Η. 

(1249) άα. όπα&ίΖ, ίχτός γάο ηά&ονς το &ίΐον Ρ. 

(1250) Λαίμ. &βω Ρ, — φ ν ν, γ/ννη&ήναι, ί» οϋτω ανμβαΐνιι τάπρά- 
γματα Γ. 

1251. — Εΐο&ιΰις άιπλης αμοιβαίας χαΐ μονοατροφιχής' οι όι Οτίχοι 
ίΐαΐν £<Γ, ω 6 β' χαΐ ό' χα'ι (' ιροχαϊχοί τ/τράμπροι χαιαληχιιχοϊ· ο» 128 Χο. Σϊγα· τις πΧηγηρ άντ*Τ χαιρίως οντααμίρος; 

Αγ. ^Ωμοι μάλ' αϊ'&ις διυτίραρ πιπΧηγμίρος. 

Χο. Τονργορ ιιργάα&αι δοχιϊ μοι βασιλίως οίμώγμασιρ. 

*ΛΧΧά χοίρωσώμιΡ άρ πως ασφαλή βουλιιίματα. 
Χο. Έγώ^ μέρ νμιρ την ίμήρ γρώμηρ Χίγω, 

προς δώμα δινρ' άστοΐσι χηρϋσσιιρ βοήν. 
Χο. Έμοί δ* όπως τάχιστα γ % Ιμπισπρ δοχιΐ 

χαί πράγμ ΙΧίγχιιρ βνρ ΡίορριΙτω ξίφΐί. 
1260 Χο. Κάγώ τοιοχίτου γνώματος χοινωνός ώρ 

ψηφίζομαι τι δράρ' το μη μίλλιιρ δ' άχμή. 
Χο. Όραρ πάριατί' φροιμιάζορται γαρ ώς 

01 λοιποί Ιαμβικοί τρΐμ*τροι άκατάληχτοι , ων τίλινταΖος ϊργονάι- 
καίσς τί'χτο»ος· τάά* ωά' ί χι ι. V. — Αμοιβαίο* οντοι στίχοι ιίσΐν 
χ&'' ών 6 όιίι*ρος, ά' καί ι' τροχαϊκοί τ( τράμ< τροι καταληκτικοί , οί 
όι λοιποί Ιαμβικοί τρίμιτροι ακατάληκτοι, ων τιλ/νταΐος τ ρ αν ω ς *Α- 
τρίίδην (Ιόίναι χνρονν&' Βπως. ΈπΙ τω τίλίΐ κορωνίς Ρ. (Ημ.) 
1252. αίγα ΡΙ. Ρ. νβη. 

(1252) αΐγ. σιωπηλώς (χ* Ρ. — α ν γ. βοά Ρ. — ο ν τ. τιτρωμίνος Ρ. 
1254. τονργον ιϊργάο&αι Έ\. τονργον «Ιργάα&αι νβη. Ρ. — οΐμώγμαοιν ¥\. 

1254. — Ση. π/ντιχαίο*ιχά (Ιοιν οί τον τραγικού χορον νποκριταί· καΐ 
ΐχαοτος αντών όίστιχον γνώμην λίγη' { ι πόντων ο*ι τών ιβ', πριν και 
τονς π/ντ*χαίο*(χα (ΙπιΖν προλαβοναα }%ήλ&(ν ή Κλνταιμγηοτρα. άμί- 
μητον γαρ, μ(τά το πάντας ίΙπ/Ζν τάς οΐκίίας γνώμας ώςπ*ρ άττό ανν- 
&ήματός τίνος τότ* ϊζίλθ'ίΖν την γνναΖκα. Ιπίτηόίς όι την όιαχοπην 
ίποίησιν 6 ποιητής, άνοΖν στοχαζόμ/γος, μήκ αίαχράν &ίλων ποιησαι 
την κρίαιν τών νπηκόων προιμίνων τον βασιλιά, μήτι ίπικίνάΐ'νον' την 
πράζιν προπίτώς (Ιςιόντων (Ις τα βασίλιια. ΕΙ αϊ όι οϊ ϊκαστον όκτάστι- 
χον ίνός φαοιν *ίναι οτΐχοχ> τον χοροί), "να τρ*Ζς όντις οί στίχοι ανά 
τ/ααάρων άιατίχων ίΧπωσιν. ΐΐς τριΖς γαρ στίχονς άιαιριϊται ό χορός ι*' 
ών νποκριτών Ρ. (Σ χ. π.). 

(1254) ίΐργ. γ/γονίναι Ρ. — οΐμ. <ν Ρ. 

1255. 'άν Η. 

(1255) κοιν. ιΐς κοινόν λί£ωμιν Ρ. — άαφ. βίβαια Ρ. 

(1257) ο στ. τοΓς πολίταις Ρ. 

(1258) ο π. λίαν Ρ. 

(1259) σνν νιορρ. ηγ. Ιύόντας το νιόρρντον ξίψος Ρ. 

(1260) το*οί·τ. κοινή Ρ1. Ιη Ρ. ίαρΓ&δοΓ. |_ — γ ν. ηγ. γνώμης Ρ. 

(1261) άκμη. ηγ. καιρός ίοτι μη μίλλην Ί?. 

(1262) φρ. προχαταοχ*νάξο\·θιν Ρ. 129 τυραννίδος οημιια πράσοοντις πόλει. 
Χο. Χρονίζομιν γάρ* οϊ δι της μιλλούς χλίος 

πίδον πατονντίς ου χα υοιν χιρί' 
Χο. Ονχ οίδα βουλής ηςτινος τυχών λίγω' 

του δρώντός ιατι χαί το βονλιύσαι πίρι. 
Χο. Καγω τοιούτος ιϊμ* 9 ιπιί δυςμηχανώ 

λόγοιαι τον Ο'ανόντ* άνιοτάναι πάλιν. 
1270 Χο. Ή χαί βίον χτίίνοντις ωδ' νπιίξομιν 

δόμων χαταισχυντήρσι τοιςδ' ήγουμίνοις; 
Χο. Άλλ' ούχ άνιχτόν, αλλά χατ&ανιΐν χρατιι- 

πίπαιτίρα γάρ μοίρα της τνραννίδος. 
Χο. Η γάρ τιχμηρίοιαιν έ| οΐμωγμάτων 

μαντιναόμια&α τάνδρός ως ολωλότος; (1263) τιι^. βαοιλιίας Υ. — πρ. ηγ. ώς χα&ίξοντ(ς την τυραννίδα Υ. 

1264. ο» <Τ*, μιλλοναης ΡΙ. Κ. ο* ό( της μίλΧοίοης Υβη. 

(1264) χ ρ. βραδννομιν Ρ. — μ 9 Ιλο ν Ο ης. τυραννικός δηλονότι. Ρ. 
[1264] Τηυρη. α> ίηψ. (Μαι. Όήί. Ολλ\λ\>τ. I ρ. 49): λ{γ*τα> όνοματο- 

7Το»»α — «ατά παρονομααίαν , Χρναώ άπό τον χρναον' οίΐτως ώνόμασται. 
χαί παρ* ΑΙ Ο χ ν λ ω ΜίΧλώ' χ ρ ο ν ί £ ο μ ι ν ώ&ι, της μιλλονς χά- 
ρ*ν. — Μανι/ΧΙ· ΜοβΟΗΟΡ. Ορ**ϋ. ρ. 78: χαί παρ* ΑίοχνΧω ωνόμαακ»- 
χρονίζομίν ωίί, της μίΧΧονς χάρι,ν. 

1265. π(δο> Η. 

(1265) ο ν* χα&. ονχ ήονχάζονο», άΧΧ* ίνβργοΰοη Υ. 

(1266) οί-χ οίάα, ψηαΐν , ποίαν *ίπών βονΧήν Ιπ$τί·χ*' χάν γάρ βου- 
Χίίοωμα* ,πρά$α> ον δύνομαι, άνήνντος δΐ δίχα πράξιως ή βονλή Υ. (Σχ.π.) 

1267. δρώντος ίατί ΡΙ. Κ. 

(1267) τον δ ρ. ηγ. 6 δυνάμενος δράαα*, ίχ^νος χαί βουΧίνιτω Ρ. 

(1268) τ ο ι ο ν τ. χοινη Π, Ιη Ρ. βυρπβΟΓ. 1_. 
1270. τ*ίνοντ*ς Ο. 

(1270) χτβίν. ή'γ. τρόπον Γ»ιά τω &ανάτω παραδίδοντας την ξωήν 
ημων Υ. — ν π. ηγ. νποταγάμο Υ. 

(1271) * α τ. ηγ, τοις αίοχννονο* τονς δόμους άρχονΟιν Υ. 

(1272) αν. ίπομονητόν Ρ. 

(1273) πι π. ώρ^ωτίρη, γΧνχυτίρα [η τον &ατάτον &άά. Υ.) ΥΙ Υ. V. 
ήδντιρός ίΟΓ* (/. οω. Ρ). V.), φηοϊν, ό θάνατος ό ν.Ύ*ρ ιών δ/ατοτών 
(ό ν>τ. τ. ο*, οη. ΡΙ.) τ^ς τυραννίδος Ρ. (Σ χ. π.) ΡΙ. V. 

(1274) ο! μ. ΙνταίΟα τό ανδρός σίναπτ* Υ. 

(1275) μ α ν τ. θτοχαοόμ/&α ιόν ίχιίνον θάνατον Υ. 

9 

I 

ι · 
I 

♦ ' ϋι^ΐιζθοί ογ ν^ΟΟβΐ€ 180 Χο. Σάφ Ύ ιιδότας χρη τώρδί μν&ονσ&αι πίρι· 
τό γαρ τοπάζιιρ τον σάφ' (ϊδίραι δίχα. 

Χο. Ταιίτην ιπαιριίρ πάρτο&ίΡ πλη&ν'ρομαι, 
τραρώς *Λτριίδηρ ιιδίραι χυροϋν&' όπως. 
1280 Κλ. Πολλών πάροι&ιρ χαιρίως ίΐρημίρωρ 
τάραρτί' ιιπίΐν ου* ίπαισχνν&ήσομαι- 
πώς γάρ τις ίχ&ροΐς ίχ&ρά πορσι/ρωρ, φίλοις 
δοχονσιρ ίΊναι, πημορηρ άρχχΐΰτατορ 
φράξιΐίΡ νιμος χριΐβαορ ίχπηδήματος; 
*ΕμοΙ δ* ά/ώρ υδ' ονχ άφρόρτιστος πάλαι 
ρίχης παλαιάς ηλ&ι, σύρ χρόρω γε μήρ· 
ΐστηχα ϊρ&* ϊπαισ' «V Ιξιιργασμίροις· (1276) αάφ\ ααφώς Ρ. — μν&. λίγιιν Ρ. 

(1277) τοπ. νπονοβΖν Ρ. — σάφ'. φανβρώς Ρ. — άίχ. χ*χωρ*σμ4νον 
ίοτίν Ρ. 

(1278) Ιπ. ιπα*νονμ*ν άιαφόρως ταντην (τήν ^άά. Ρ.) γνώμη* , τό μα- 
&<ΐν ίν οΐα (οία V.) ίατ* (ίατίν V.) χαταοτόο** δ βαο*λ(ύς Ρ. (Σχ. π.) 
V. — π αν τ. Ιχ πάντος τρόπον Ρ. — π Χ. πλήρης γίνομαι, Ρ. 

(1279) τ ρ. φανιρώς Ρ. — *ίο*. γνώνα* Ρ. — η ν ρ. νπάρχοντα Ρ. 
1280. πάροι&ίν Ρ1. Ρ. 

1280. — Αί σνοτηματααΐ αντα* πιρίοάο* ατίχων ιΐοϊν Ιαμβικών τρ*- 
μίτρων άχαταλλήχτων (βίο) λί', ώγ τ*λ(νταΐος ϊργογ άιχαίας τμτο- 
νος- τάά' ωά' * χ < *' Ιπϊ ταΐς άπο&ίσίο* παράγραφος. Ρ. (Σχ. π.) 

(1281) τάγ. ονχ ίρυ&ρ>άοω των (ύχαίρως προ*ιρημίνοη> τάναντία *Ιπ(Ζν Ρ. 

(1282) πορα. ά*ο*ονς Ρ. 

(1283) π η μ* τιμωρία* Ρ. — αρχ. &φνχτον Ρ. V. 
1284. φρίζίκν Υβη. -- χριίαοον* ΗβαρΙ. 

(1284) φρ. ποιήοα, άίχην φραγμού <1 μη μ/τ' άπατης Ρ. — (1282 βςς.) : 
πώς τοις ίχ&ροΐς, φηοιγ , ίπηρ/άαα* τις άνναται, διαν φίλοι όοχώαιν, §1 
μή άπατης, τό εΓ* ί/ψος χρ ί ΐααον Ιχπηάήματος τοντο αημαίνίΐν 
/ίοτ'Αίτκ», δ γ* ό φιλιχώς ίπιρχόμίγος τινά χαϊ άπατήοα* βονλόμ*νος, 
ι*ς άφνχτον φραγμόν ίμπλίχι* αντογ τής απάτης, ώς μή όνναοθ-αι νπ*ρ- 
βαλίο&α* αντόν. τροπιχώς ταντα λίγι* σννή&ως Ρ. {Σχ. π.) 

(1285) ονχ άφρ. άλλα μ(λ(τώμινος πάλα* Ρ. 

1286. νίίχης Ηο&ΙΙι. 

(1286) ηλ&€. άγών Ρ. — αύν χ ρ. ήγ. <Τ»ά χρόνου Ρ. 

1287. ί^σ' Ρ1. 

(1287) (π. ϊτνφα Ρ. — τιτίλισμίνοις Ρ. 131 οντω ϊπραξα — χαϊ τάί' ονχ άρρήαομαι — 
ώς μήτΐ φίϋ/αρ μήτ' άμιίρασ&αι μόρορ. 

1290 *Απιιρον άμψίβληατρορ ώςπιρ ϊχ&ϋωρ 
πίριστιχίζω, πλούτορ Αίματος χαχόρ' 
παίω δί νιρ δίς, χάρ δυοιρ οιμώγμαοιρ 
μί&ήχιρ αυτού χώλα, και πίπτωχότι 
τρίτηρ ιπινδίδωμι, τον χατά χ&ορός 
*Αιδον Ρίχρώρ αωτηρος (νχταίαν χάριρ. 
Οντω τόρ αντον &νμόρ όρμαίρα πεαώρ, 
χάχφνσιώρ όξέΐαρ αίματος οφαγηρ 
βάλλίΐ μ* ίριμνή χραχάδι φοιρίας δρόσου, 
χαίρονσαρ ονδέρ ήσσορ ή Διός νότω 

1800 γαρ, ίί απορητός χάλνχος Ιρ λοχιιΐμααιρ. 

Ής ώδ' ί χόρτωρ, πρίσβος *Αρ/ιίωρ τόδ(, 
χαίροιτ* άρ, Η χαίροιτ', *'/ώ δ 1 *π*ϋχομαί- 
€ΐ ην πριπόντωρ ώςτ* ιπισπίρδίΐρ ρ(χρώ } 
τάδ' &ν διχαίως ην } νπιρδίχως μέρ ονρ' (1288) ι π ρ. ίποίηοα Ρ. 

(1289) ού φίΐ'-χω, φηοΐν, ονάί την ηράξίν άρνονμα*. όντως αντον ίφό- 
ν/νοα , ώς μήτ* άνναο&α* φιί>νι*ν μητ* αμίναοθ-αι Γ. (Σχ. π.) 

(1290) ατι. ατρητον Ρ. — άμφ. άίχτνον Ρ. 

(1291) τι ( ρ. π*ρ>βάλλω Ρ. — π λ. ήν. πολνηλις ίμάτιον Ρ. 

(1292) παΐν. ώ μιαρνηάτη Ρ. — *»». ανιόν Ρ. — ο! μ. οιιναχμοΐς Ρ. 
(1298) μ{&. ίΐήπλωοιν Ρ. 

1295. Λ >ος Εη Β . 

(1296) αντον δοΐιΐϋ*. — όρμ. μ<ια ορμϊ,ς ιχβάλλ» Ρ. 

(1297) χά*φ. ιχπίμπων Ρ. — ο{. οφοάράν Ρ. 

(1298) *£. μίλαίνη Ρ. — ·ψαχ. Οταλαχμω Ρ. — φ ο**, φονιχτς Ρ. 
1299. &*οςόότω Ρογβ. 

(1299) ή 00. ιλαττον Ρ. — νότ. ν(τω μ*τά νότον γίγ*νημίνω Ρ. 
1800. γάν 41 Ρ1. Υβη. χαν (η βυρ.) Ρ. χάνο Ρογβ. 

(1300) οτι. χαιρός οττόρον ίοτίν Ρ. — χ ά λ. απλώς παντός απίρμιαος 
Ρ. — Χα χ. ταΖς χιννημαοιν' τ$ ίχφίοίΐ. των χαρτιών Υ. 

(1301) <ύό\ οί/τως Ρ. — ι χ. τοί των Ρ. — ττρ. ην. πριθ{ίντηι Ρ. 
1302. ίχώ ίΤ' Ρ1. 

(1302) ΙτΤίνχομαι, χαίρων νμάς, η χιινχώμα* δηλονότι χαίρων Ρ. (Σ/, .τ.) 
(1304) (Γ* χ. ηγ. όίχαιον ϊ,ν, μάλλον άί νπίρ όίχαιον Υ. 132 τοαώνδε χρατήρ* Ιν δόμοις χαχών οδι 
πλησας άραίων αυτός ίχπίνιι μολών. 

Χο. Θαυμαζομίν σον γλώσσαν, ώς &ρασιίστομος , 
ήτις τοιόνδ' ιπ' άνδρΐ χομπάζεις λόγον. 

Κλ. ΙΙαράσΟί μου γυναιχός -ως άφράσμονος· 
1310 εγώ 3' άτρεστω χαρδία προς ειδότας 

λ/ /ω _ αύ δ' αινειν «« με ψεγειν θέλεις, 
Όμοιο ν — · οντός εστίν * Αγαμέμνων, εμός 
πόσις, νεχρός δε, τήςδε δεξιάς χερός 
έργον, διχαίας τεχτονος- τάδ* ωδ' εχει. 

Χο. Τί χαχόν, ώ γϋναι, χ&ονοτρε^ς 
εδανόν η ποτόν πασαμενα ρυσάς 
ϋ άλός όρώμενον τόδ' επε&ου Μος, δημοΟρόονς τ' αράς 
άπεδιχες άπεταμες; (1305) τοα. ηγ. «V *ό,ω τιλτ,αας ηραιηρα * 'Λγαμίμπ»*, αϊτός πρώ- 
τος ίλ&ωψ πίη* Ρ. {Σ χ. π.) 

(1307) &ρ. *ί όηίονότι Ρ. 

(1308) χο/4 7Γ. μι/αλανχίϊς Ρ. 

(1309) άφρ. άνοητου Ρ. 

(1310) άτρ. άφόβω Ρ. 
1313. χ*ρός ί>/ο» Ρ1. 

1315. - 2'*?οφ? χοροί I* *ωλω* ά^οπαστ**»* #'· το α' <Κ>*τρο, 
^^«Γόλι/ΧΓΟτ, τό β' νρίμίτρο* βραχν*ατάΧη*τον , τό / ^"0°* 
χα,αλ^χοκ, *ό <Τ *μ—Ρ, τό ΐ' ο>ο*ο, Υ.-^. χώλ. ,' Ρ. " ο^οφ^ 
αν,η Μ*» Ιοτϊν άντ^αοτ^ύν ί', ί» οΓς «Μ χα! ^«σι'λλα,ίο* *ο- 
«Τ <; ·, ίί ,ίοίλί*· ί.ί; τω τα» παράγραφος *αί όιηΧαΖ αι^&ως. Ρ. (?Ημ.) 

(1315) χ*. I* Γ^ς Ρ. - I*. η. °™ 
( οΰ ί'ο*ω Ρ. 

1316. ίόατό, νοο. V. Ο. *ο*α,ο> Λ Ρ· - ί*** (* »αρ.) Ρ. *ι·*ας 31. 

(1316) παο. ή/, πονσα Ρ. — ρ ν α. γηραιάς Ρ1. Ρ. 

[1316] Ηη. ίάανά' ίάώάψα, βρώοψα. Ιίανοϊς- βρωοίμοις. Λίοχνλος. 

1317. '6ρμ*νον Κ\>Χ. 

(1317) όρώμ- *· ~ '****· ν · Ρ ' ~ * νβς · 
*ν Μ α Ρ. - (1315 »<Ν.): τί χ«χόν, ώ ,ί,α* , Μ<στόν, βρώο>μογ, »/ 
„6»μθ* *τηοαμ**η ί* Οαλάοοης όρμώμ,νον, ϊμα&,ς τοιαύτα π·**Χ* Αί- 
ματα Ρ. (Σχ. π.) 

(1318) άΛ. άπίρρ>ψας, ονάιν Μα* τάς τον ό4>μον άράς Ρ. ϋίςίΐίζθ^ 6ν Οοο§1ε 133 άπολις δ* ϊστ] μΐσος δμβριμον αστοις. 

1320 Κλ. Νυν μιΐ' διχάζιις ^x πόλίως φυ/ην ίμοι 

%(ά μίσος αστών δημό&ρους τ* *χ*ιν αράς } 
ουδέν τόδ* άνδρϊ τωδ" Ιναντίον φίρων 
ος ου προτιμών, ώςπιρίΐ βοτον, μόρο ν, 
μήλων φλίόντων (νπόχοις νομηΐμασιν 
ϊ&υσίν αυτού παΐδα, φιλτάτην ϊμοί 
ώδϊν', ίπωδόν Θρτ}χίων η λημμάτων. 
Ού τούτον Ιχ γης τήςδ* χρή σ^άνδρηλατπν 
μιασμάτων άποιν'; ίπήχοος ίμων 
ί'ρ/ων διχαστής τραχύς <7· λίγω δί σοι 

1330 τοιαΰτ* άπαλίιν, ως παρίσχινασμίνης 
ίχ των ομοίων χαρί νιχήσαντ* ίμού 
άρχιιν (άν δέ τονμπαλιν χραίν$ &*6ς, 
γνώστ} διδαχ&ίίς άψέ χουν το σωφρονιΤν. 1319. άπόποΧκ; Η. 

(1319) ομβρ. ηγ. μίγα Ρ. 

1320. — *Ιαμβ$χοΙ τρίμίτρο* αχατάληχτοι οτίχοι »<Γ V. — Σίατημα 
κατά πιριχοπην άνομοιομ/ρλς ατίχων Ιαμβιχων τρίμερων όχηταλήχτων 
*<Γ'· Ιπϊ τω τ/λ#» παράγραφος Ρ. £Ημ.) 

(1320) όι>χ. χρίνης Ρ. 

(1321) άοτ. των πολιτών Ρ. 

1322. ονάιν (οοττ. βζ ον αν) Τ\. 

(1322) τόά'. χατά τοννο Ρ. — άνόρ. τω * ΛγημΙμνοη Ρ. — ο ν ί. 
τόά*. χατ' ον'άιν μ*μφόμ*νος τω 'Λγαμίμνονι , ογ* την *μην &νγατίρα 
Ίφιγίνααν ϊχτανιν ώς πλοίσιος πο*μήν , πολλά ϊχων θρίμματα, &να*Ην 

αντων ιν. Έ. (Σχ. π.) 

1323. ωαπ*ρά Ρ1. 

(1324) ψ Χ. πλη&ννόντων Ρ1. V. ανξομίνων Ρ. 

1325. αντον ΓΙ. Ρ. Υβη. ο ν τον V. Ο. 

1326. ίπωβην ΛΓβη. — τ» λημμάτων Π. Ρ. ναι. άη μ άτ ων Ο. 
(1326) I π. μι*λ*χτιχην, χαταπαναηχήν Γ. 

1327. χρη* ΡοΓβ. 

(1330) άναγχαίως άπι*λ*ϊ , "να )χ*Ζνο* το άμψίβολον της μάχης ψνλά- 
Ιωντα* Ρ. (Σχ. π.) V. 

1332. όί ίο Π. ροβ* ίοββτΐιιιη. □ί9ϋίζΘ€) 6γ Οοο^Ιε 134 Χο. Μί/αλόμητις *ί περιφρονά δ' 

ϊλαχίς, ό)ςπ*ρ ονν φονολιβίϊ τϋχα 
φρην ιπιμαίνιταί' λίπος Ιπ* ομμάτων αίματος (ύ πρέπιι· 
άτίιτον *τι σ* χρή 

στερομίναν φίλων τϋμμα τιίμμα τίααι. 
Κλ. Κα I τήνδ* άχονιις όρκίων ιμών &ίμιν 
1340 μά την τίλιιον της ίμης παιδός δίκην 

^'Λτην, Έρινϋν αϊσι τόνδ' *σφα£* */ώ, 
ον μοι Φόβου μέλα&ρον έλπίς ίμπατιΧ, 
(ως &ν αϊβ^ πνρ *φ' ΐοτίας *μάς 
Λίγια&ος, ώς το πρόϋ&ίν (V φρονώ ν ιμοί. 
Ούτος γαρ ήμϊν ασπίς ου μικρά Φράσονς' 1334. — 'Ανχ. ϊχονσα χώλα όμοια τοϊς τής στροφής άνχισπαοτιχοΐς 
V. — *Αντ. χώλ. §' Ρ. Ή αντιστροφή αντη τής &νο» ισχΐ Ο τροφής· χαΐ 
αν γι; γαρ χώλων ίστιν όμοιων §'· Ιπϊ τω τίλιι παράγραφος Ρ. £Ημ.) 

(1334) μι γ. μιγαλόβονλος Ρ. — 7X9 ρ. νπίρφρονα Ρ. 

1335. τνχα (η βυρ.) Ρ. 
(1385) ί λ. ιϊπ/ς Ρ. 

1336. λίπος Ρ1. — | αίματος ινπρίπιιαν τίιτον. ϊτ* σι χρή \ Έ\. ιν- 
πρίπιι Ρ. ινπρίπιιαν — τίιτον Υβη. ίμπρίπι* Ο. 

(1336) λΐπ. ήγ. τό αίμα Ρ. — } π* 6 μ μ. ιπϊ τον προσώπου Ρ. 

1337. όχίιτον Ρ. — οι V. Ο. 
(1387) άτ. άτιμώρητον <τ» Ρ. 

1338. τ. τ ν μ ματ » Ιβ. Υο&3. — τΖσα* ΡοΓβ. 

(1338) τ ία. άποάονναι ϊ*. — (1335 βςς.): μαίνιταί σον ή φρήν ώςτ* 
άπολίο&α* ίφ* ω όίάραχας. ίπίχιιται όί σον τω προςώπω κα&αρόν τό 
αίμα, ώςτι τον φονινοντά οι μή ιγχαλιΖο&αι Ρ. (Σχ. π.) 

1339. — ΊαμβιχοΙ τρίμιτροι αχατάληχτοι στίχο* »£' V. — Σνσχημα 
ϊτιρον χατά πιριχοπήν θτίχο)ν Ιαμβιχών τριμίτρων άχαταλήχτων »£'· 
ιπϊ τω τίλιι παράγραφος Ρ. (Ήμ.) 

(1339) τήνό*. ήν όμννμί σο* Ρ. — άχ. άντί τον άχοναον Ρ. 

(1340) τ /λ. ήγ. τήν τιλιο&ιζσαν ννν άιχαίως Ρ. 

1342. ιμπατιΖν V. Ο. 

(1342) ο ι·. ήγ, ον φοβονμαι Ρ. 

1343. ίμής Ροτβ. 

(1343) αΧ&η. ήγ. Φνοίας ποιή Ρ. 

1345. &ράσονς \ χ/Ζται, Ρ1. νβη. V. &ράσονς. Ο. 
(1345) άσπ. βοή&ιια Ρ. 135 

χιΐται γυναικός τηςδί λυμαντήριος 
Χρνσηΐδων μιίλιγμα των νπ* '/λιω* 
η τ* αιχμάλωτος ήδ* χαί τιρασχόπος 
χαϊ χοινόλίχτρος τονδέ ΰίαφατηλό/ος 
1350 πιατη ζϋνίυνος, ναυτίλων δέ αιλμάτων 
ιστοτριβης' άτιμα δ* ουκ ιπραξάτην 
ό μίν γαρ όντως, η δί τοι χιίχνον δ'ιχην 
τον νστατον μίλψασα ΰανάσιμον γόον 
χίΤται φιλήτωρ τονδ* , ΙμοΙ δ* Ιπηγαγιν 
ιννής παροψόνημα της ίμης χλιδής. 
Χο. Φιί>, τις αν ιν τάχί*, μη πιριώδυνος. (1346) τήςάι. της Καοάνάρας V. — λνμ. τιμωρός Ρ. 

(1347) Χ ρ. οίτος γαρ μίλλα χαταβαλίϊν ά$ΐ αντης ά ΜρΙ τό οώμα 
αύτής νκρίχιιται χρναία Ρ. 

(1348) η τ\ από χοινού το «ίϊτβ» Ρ. 
1351. Ιαοτρίβης ϋβ Ρ. 

(1851) Ιατ. ή π*ρι τον Ιαχ'ον της νίώς αννούοα ανιω Ρ. — ιπρ. αχιτή 
τ* χαΐ^ 1 Αγαμίμνων Ρ. 

(1352) όντως, άπί&ανβν, ώς η χ ο να ας Ρ. Αάβοτ. αή. 

[1353] Τζβτζ. αά Σ$€θρΗτ. τβ. 426: κοίτου χνχνον] τον Κάλχα* τ, ι, 
άιά το γηραιόν χαί μαντιχόν χαί γαρ οί χνχνοι προγινώαχονοι τϊ;ν ίαν- 
των τιλίντήν, χαί λιγνρώταχον τόχ* αόοναι μίλος, ώς πον μίμνηχαι χαί 
ΑΙοχνλος λίγων χνχνον όϊχην, τον νατατον μίλψααα &ανάθι- 
μον γόον. Τό γαρ ορνίον τούτο Ιιρόν τον ##οί* Ιοχιν. 

(1354) ψ »λ. η (οιη. V.) ίχ ψνχης ψιλονμίνη [τω 3 Αγαμ(μνονι «.(1(1. V.) Ρ. V. 

1355. παροψώνιιμα Ομ. 

(1355) παρ. την I* π*ριονοίας τρνφήν Ρ1. V. ηγ. τρνφην Ρ. 

1356. — ΕΙα&Μ0*ς άιπλης μονοΰχρόφονς ϊχονοα τας πιριόδονς* ο ν ^άρ 
ϊχη ανχιοτροψην. Και *Ιθι τον μ«ν χορού τα χώλα χοριαμβιχά , τον ά* 
ίτίρον προςώπον άναπαιΟτιχά. ΕΐαΙ άΐ της παρονοης οιροφής χώλα χο- 
ριαμβιχά *<Γ, όίμΐτρα χαϊ τρίμιτρα χαταληχχιχά χαϊ βραχνχατάληχχα 
χαί άχατάληχτα' μ«χά σ* το £' χώλον χώλον τμήμα χό Ίώ V. — 2,'τρ. χώλ. 
ιά' 1?. ΑΙ ονοχημαχιχαΐ αύται πάααι περίοδο* καλούνται άλλοιόα χ ρο- 
φό ι' ιιαϊ όί τα μ*ν των αχ ροφών χώλα χοριαμβιχά , τά ό* των αναχη- 
μάτων των μιταξν άναπαιοχιχά' ιπί ταΖς άποΟ-ίο/Οι πάοαις παράγραφος· 
ίπ* όΐ τω τίλ(ΐ όιπληΖ όνο #ξω νινινχνΖα* αννή&ως Ρ. (ΜΙ/*.) 

(1356) τις. μοίρα Ρ. — μόλο* ¥. — α* ρ. ταριααάς όόννας φί- 
ροναα Ρ. 136 

μ?]δί δ*μνιοτήρης 3 
μόλοι τον αΐ*1 φίρονα* ιν ήμϊν 
μοιρ* άτίλιντον νπνον, δαμίντος 
1360 φιίλαχος ινμινκιτάτον 

χαΐ πολλά τλάντος '/νναιχός διαί; 
προς γυναιχός δ 1 άπίφ&ισίΡ βίον. 

'/ώ παρανόμους Έλίνα 
μία τάς πολλάς, τάς πάνυ πολλάς 
ψνχάς όλίοαό* νπό Τροία* 
νυν δι τιλιίαν πολϋμναστον 
ϊπην&ίσω δι 7 αιμ* άνιπτον 
ητις ην ζόγ' Ιρ δόμοις 
*ρις ΙρΙδματος ανδρός οιζϋς. 
1370 Κλ. Μηδίν θανάτου μοίραν έπ*ι!χου 
τοΤςδ* βαρνν&*1ς, 1357. μηϋ Ρ1. νβη. μη άι Κ. 

(1857) ό*μν. ίν τοις όιμνίοις ψνλάττοναα ¥. 

1358. ίφ' ήμΖν Η. 

1350. 'ντχνον ΚΙ. (οογγ. η νμνον). 

(135Θ) β τ. ού τον σννή&η ϋττνον αΙτιΖ, αλλά τον &άνατον Ρ. 
1301. **ο Ε. 
(1361) γ ν ν. άιά Κ. 

1363. Ιώ Ιώ ηαράνονς Η. — (λίνα (η βαρ.) Κ. 

1365. όλίσας ΚΙ. Υβη. 

(1365) ν 71 6 Τ ρ. Ιν τω άχολον&ήααι τω Πάριο* ι> Ρ. 

1366. πολνμνηστον {η βαρ.) Κ. (ίη 6ηο τβ. αάβοΓ. βεά" άείεΐυη ιπην&ίοω.) 

(1366) τ (λ. όϊξνν, ταλαιπωρία* Κ. 

(1367) ίπ. ιχαρπώοω Ρ. — αϊμ', το των Τρώων άχά&αρχον άιά την 
ανιών παρανομία* Ρ. 

(1368) ά*Γ»ς Γγ. η τ. άιά τό ά*1 άν&ρωπον άναιριΖο&αι ίν τοΖςοΧχοιςΥ. 

1369. οΐζΐς; ¥1 οϊζίς Ρ. V. Ο. 

(1369) ΙρίΛμ. ϊριάος Ρ. — όϊζ. φθορά Ρ. 

1370. — Άνα.ταιοτιχά *ώλα ς' , ών το β' μίν μονόμιτρον , το <Γ« 
λοιπά ο*ίμ*τρα άχατάληχτα, το ς' ίψ&ημιμιρίς V. — Σνατημα κατά 
πιριχοπην κώλων ς'· άναπαιοτιχά χώλα ς'· (ϊτα παράγραφος. Ρ. (Σχ. η.) 

(1371) τοΖςά*. μονόμιτρον ΚΙ. 137 μηδ* *ις 'Ελίνην κότον Ικτρί\ργ\ς } 
ώς άνδροΧίταρ* , ώς μία πολλών 
ανδρών 'ψυχάς Δαναών όλί'σασ' 
άξιίατατον άλγος ϊπραξίν. 

Χο. ΔαΊμον, ος έμπίπτιις δώμαοι και διφν- 
-έϊσ< Τανταλίδαισιν, 
κράτος ίσόψνχον ίκ γυναικών 
καρδία δηκτόν ιμοί κρατϋνιις- 
1380 ίττι δί αώματος δίκαν μοι 

κόρακος ίχ&ροϋ στα&ιίς (κνόμως 
νμνον νμνιΐν ιπιχΙχιται. 

Κλ. Νυν δ 1 ώρ&ωσας στόματος χνώμην, 1872. μηό* II, Υβη. 

1874. 6ΧΙθα\ο* όξίοτατον Υ. ολ/σασ', 0. 
(1876) άλγ. το κατά τον * Αγαμέμνονα Υ. 
1876. ίμπίτνος Ο. — όίψνί | ο»σ» Η. 

1876. — Στρ. ίτίρα χώΐ. χοριαμβιχήν ζ*· ιίαί όι τά μι* όίμίτρη, 
τά όι τρίμιτρα, χαχαληχτιχά χαϊ βραχνχατάληχτα καΐ άχατάΧηχτα V. — 
Στρ. ίτίρα χώΧ. Χορ. χωΧα ζ'· ίΐτα παράγραφος Υ. (Σχ. η.) 

(1876) ά*φν<ΐσ*. η (ονα. V.) Άτρ*Ζ χαϊ θνίστη, ή Αγαμέμνονα χαϊ 
ΜινιΧάω Υ. V. 

1877. ΤανταΧίόιο» ΥΙ ΥβΒ. 

1878. κράτος τ' Ια. Η. 

(1878) γ ν ν. ΚΧντωμνήατραν χαϊ ΈΧΙνην (V. ρηίΐίνο· ροηίΐ) Μγ*>, αϊ 
χατά φαυλότητα Χαας τάς φνχάς ϊχοναν Υ. Υ. 
1379. χαράαόάηχτον Κ\ίΤ. 

(1379) χαρά. ή'γ. άάχνον την χαρόίαν μον Υ. — χ ρ. έταφέρας Υ. 

1880. βίχαν (η βορ.) Ρ. — μο* ίβΐ. Η. 

1881. Ιχνόμως ΓΙ. 

(1881) χόρ. ώς χόραξ ία&ίων νιχρ'ον (νιχρών V.) αώμα /9οά, οντοι χαϊ 
ό όαίμ&ν Ιχν&μως ο**κσθί», παρά το δίχαιον. Υ. V. 

1882. ίπινχιτα* φάνω 8οΙι&Ιι. ίπ. όόμοις ΒοΙΙ. Ιπ. μνοος Η. 

(1882) Ιπ. χανχάτα* Υ. 

1883. — Άναπαιοτιχά ό>ο»ο τοΖς προςςη&ιΖαιν #1 V. — ΣνΟτημα 
ϊτιρον χώΧων ς'. Άναπ. ομ. τ. πρ. χώΧα ς'· ίΐτα παράγραφος Υ. 
{Σχ. π.) 

(1383) ννν ϊτνχις τον όρ&ον Χόγον Υ. 138 

τον τριπάχνιον 

δαίμονα γέννας τηςδε χιχλήαχων 
ίκ του γαρ ϊρως αίματολοιχός 
νείρα τρέφεται πρίν χαταλήξαι 
το παλαιόν άχος νιος «χώρ. 
Χο. 3 Η μίγαν οΐχοις τοιςδε 
1890 δαίμονα χαΐ βαριίμηνιν αινείς- 
φευ φιυ χαχόν αινον άτη- 
ράς τϋχας άχορίστον 
ιώ, ι?ι διαΐ Διος 
παναιτίου πανεργετα. 1384. τριπάχνντον Η. 

(1385) γίνν. γινιάς Ρ. — χ*χλ. καλών Ρ. διά τό ιίς τον δαίμονα άητο- 
τιίνισ&αι τον παλαιόν ικιΖνος γΐιρ αίτιος καΐ τον φόνου τούτου ΡΛ (Σχ. π.) 

(1386) α I μ. αίματα λιίχων, φόνων ίτα&νμών Έ. 

1387. νιίρη Οββ. νιίρη ^«11. — τ^φ#τα* «φί* VI. V. τρίφιται, 
ττ^ί* Ο. — χαταλ»;$ο», V. χαταλι^α* 0. 
1888. άχος ν4ος Ρ1. V. άχος, νέος Ο. 
(1388) ίχ. ηγ. φόνος Υ. 
1389. 1*8- V Ρ*Υ* 9 * ν μι λά&ροις~. 

1389. — Έτ4ρα Οτρ. κώλ. χορ. »*'· ιίαΐ δι τά δίμιτρα, τά <Ν 
τρίμιτρα, καταληκτικά καΐ β ραχνκαι άληκτα καΐ άκατάληκτα , τά δΐ 
ήμιόλια' μιτά δι τον η καΐ *β' κώλων τμήματα. V. — Στρ. ίτίρα χώλ. 
η. Χορ. κώλα 8μο*α τοις ρη&ιΖΟιν η - ιπΐ τώ τίλι* παράγραφος καΐ δι- 
πλαΖ. ιχΐ> γάρ χο* άντιοτροφην Υ. (Σχ. π.) 

(1390) βαρ. βαρνοργον Υ. — αΐν. άποδίχ*ι καϊ ανμπράττιις οι)τώ Ρ. 

(1391) άτη- άντί μιάς Υ. 
1392. τνχας (η βαρ.) Ρ. 

(1392) άκ. αίνιΖς Υ. 

(1393) δι>αί. διά Ρ. 

1394. πανιργιτα (ον βαρ. α) Ι 1 · 

(1394) πανί ρ γ. τον πάν ιργαζομίνον Ρ. 

[1394] 0η£Ι8Τ. Ρατι 1465: ω παΐ παναιτίον &ιον παντιργάτα , 

τί χα£ τίλίΓτα» τοίς βροτοΖς άνιν αί&ιν ; 
τί δ* ον &ιόκραντόν γι τώνδ* ίοτίν ; ίώ , 
ίώ , ίώ , 

ώ βασιλιν , βαοιλιν , πώς αι δακρχαω; 
ώ &ι{ μου, &ιι μον , πώς οι καλίοω; 139 Τί γαρ βροτοις άριυ Διός τιλίιται; 
τί τώρδ* ον &ώχραρτόρ ίατιρ; 

Ίώ, ϊώ βασιλ*ν, βασιλιύ, 
πώς σ* δαχρι/σω; 
φριρός ίχ φιλίας τί ποτ' Ηπω; 
1400 χίΤοαι 6* άράχρης ίρ νφάσματι τώδ' 

άσ(β(Χ &αράτω β ίο ρ ιχπρίωρ. 
ώμοι μοι χοίταρ τάρδ* άριλ*ϋ&(ρορ 
δολίω μόρω δαμίίς 
ίχ χιρός άμφιτόμω βίλίμρω. 
Κλ. Λνχίΐς ιιραι τόδι τονρ/ορ έμόρ' 
μηδ' ΐπιλ(χ&ής 

Ά/αμ(μρορίαρ ϊίραί μ* άλοχορ- φρινός }χ φιλίας τί σοί ποτ' άρ' άοω ; 
χ**σα» γαρ νφάομηο* τοϊςά' (ίλιγμ4νος. 

(1396) &(όχρ. <κ σ 9 ον τ/λ/ο&ίν Ρ. 

1397. — Σνοτημα ϊτιρον χώλ. 'Λναπ. χώλα &'· <1τα παράγραφος 
χαϊ άιπλαΖ- ϊχα, γαρ χαί ϊτ*ρον ομοιον σνοτημα Ρ. (Σχ. π.) 

(1397) βαθ. ω Άγαμ,μνον Ρ. ΑάβΟΓ. ημ>χ. 

(1399) φ* λ. φ*λ*χης Ρ. 

(1400) άρ. ηγ. αο&<ν<ΐ η λ^πτώ χαϊ άραχνώόα. χηταγιλάοτνς Ρ. 

1402. ώμο* μοι· Ρ1. ώμο* μο* Υβη. Ρ. ω>ο* μοι. V. 0. — χοίταν (η βαρ.) 
Ρ. — τάνά' Ρ1. τάνά' Υβη. 

(1402) άνι λ ι ύ&ιρα. όνιλιν&έρως, άονλιχώς Ρ. 

1403. Ιη Ρ. &η!β μόρω Ι&οαηα οβί. 

(1403) μ 6 ρ. Ιαμβιχόν Ρ. 

(1404) β 4 λ. Ρ. 

1406. τοίργον ?1 V. Ο. τονργον Ρ. νοη. 

1405. — ■ Άναπ. χώΐα η' , ών το β' χαί ξ* μονόμ*τρα, τα όί λοιπά 
άίμιτρα άχατάληχτα , το άί η ίφ&ημ>μ*ρίς V. _ Σνοτημα ϊτιρον χώλ. 
η'. *Αναπ. χώλα όμοια η'* #»τα παράγραφος Ρ. (Σχ. π.) 

1406. μηό' Ρ1. Ρ. νβη. — ί*>1*χ&ης νβη. μηό* ίπιλιχ&ης* V. Ο. Ιβ Κ . 
μη&' ίπ*ό*χ&$ς, 

(1406—1410) μη νόμιζί ί>* (Ινα* , φηοΐν, αλοχον τον ' Αγαμέμνονος, 
αλλά φανιν ιϊάωλον τον τιμωρητιχον άαίμονος, όμοιω&Ιν ϊμοί, άπήτησΐ 
τον Αγαμέμνονα τον φόνον τον Άτρέως τον Φοινήοαντος τον Θνέοτην 
χαί οϊονιί ινωχίαν ποιήααντος τά ιχίΐνον τίχνα Ρ. (Σχ. π.) 140 

φαρταζόμιρος δι γυραιχι ρ*χρον 

τονδ' ο παλαιός δριμύς άλάστωρ 
1410 'Λτρίως χαλιπον Φοιρατήρος 

τόρδ" άπίτισίΡ 

τίλιορ ΡίαροΊς Ιπι&ι!οας. 
Χο. Ής μι ρ άραίτιος ίί 

τονδέ φόρου, τις ο μαρτνρήαωρ; 

πώ πώ; πατρό&ιρ δ* συλλη- 

πτωρ γίροιτ* &ρ άλάστωρ. 

Βιάζιται δ* όμοσπόροις 

ϊπιρροαισιρ αιμάτων 

μέλας *Λρης- οποί δ* χαί προςβαίρωρ 
1420 πάχρα χονροβόρω παρίξίΐ. 

'/ώ ίώ βααιλιν, βααιλιϋ, 

πώς σ* δαχρχίοω; 

φριρός «χ φιλίας τΐ ποτ* ΐίπω; 

χποαι δ 1 άράχρης Ιρ χιφάαματι τωδ* 

άοιβιΐ ΰαράτω β'ιορ Ιχπρίωρ. 

"Ωμοι μοι χοίταρ τάρδ 9 άριλιιΐ&ίρορ, 

δολίω μόρω δαμ*ις 

ιχ χ*ρός άμφιτόμω βιλίμρω. 1413. — Στρ. ίτίρα χώλ. όμοιων τοις ρη&*Ζϋι. χορι,αμβιχών η V. — 
*Αντ. χώλ. η'. Ή άντ. αντη χώλ. ίατϊν η ομοίων (οτα. τοις) της άνω 
ρη&*ίοης στροφής, ης ή άρχή η μ4γαν οϊχο*ς· ίϊτα παράγραφος Ρ. 
(Σχ. χ.) 

1419. προβαίνων Ο. 

1420. π άχνα Η. 

1421. — Άναπ. χώλα ων το β' μίν χαί £' ίφ&ημιμ*ρίς , τά &ί 
Χοιπά άίμίτρα άχατάληχτα· ων προτί&ίταί χωλον ΙαμβικΌν μονόμ*τρον 
βραχνχατάληχτον V. — Σχατ. ϊτ*ρον χώλ. &' . ' Αναπ. όμοια τω άνο> αν- 
οχήματ* χώλ« *1τα παράγραφος Ρ. (Σχ. .τ.) 

(1421) βαα. ω Ρ. Αάκτ. ήμιχ. ίη Ρ. & Υοη. 
1426. τάν&' νβη; 

(1427) μόρ. Ιαμβιχόν Ρ. (Ιβοπηβ αηΐβ μόρ. ηί 1403). 141 Κλ. Ούτ* άνίλίϋ&ιρον οιμαι θάνατον 
1430 τώδι γινία&αΐ' 

ονδέ γαρ οντος δολίαν άτην 
οιχοιαιν *&η*' } 

αλλ* ιμόν Ιχ τονδ' ιρνος άιρ&έν, 
την πολϋχλαυτόν τ* *Ιφιγ*νίίαν 
ανάξια δράνας άξια πάσχων, 
μηδιν έν °Αιδου μί/αλαυχιίτω, 
ξιφοδηλήτω 

Φανάτω τίσας απιρ ηρξ(ν. 
Χο. Άμηχανώ φροντίδων στ*ρη&*1ς 
1440 ινπάλαμνον μίριμναν 

οπα τράπωμαι, πίτνοντος οϊχον 
δίδοιχα δ* όμβρου χτχίπον δομοοψαλή 
τον αιματηρον ψίχας δέ λήγιι. 
Δίχη δ' *π* άλλο πράγμα &ήγιι βλάβης 
προς άλλαις δηγάναις μοίρα. 

'/ώ γά, γά, «θί μ* Ιδίξω 1429. — Άναπ. χώλα &' , ων το β' μίν μονόμβτρον , τά θ*ί λοιπά όί- 
μβτρα άχατάληχτα , το άί &' ίφ&ημιμ/ρίς V. — Σνατ. ϊκρον χώλ. &'. 
Άναπ. χώλα &'· «2τα παράγραφος Ρ. (Σχ. π.) 

1435. ά£»α Η. 

1439. Ια ΡΙ. νβη. Ρ. ηηϋβ βηΐβ δ/τα ίοίβΓρυηβΙίο. 

1439. — Στρ. (τίρα χώλ. όμοιων τοϊς $η&ιΖθ* χοριαμβιχών ζ' V. — 
Στρ. ίτίρα χώλ. ζ' . Χορ, χώλα δμ. τ. $ηθ: ζ' · /Ιτα παράγραφος χαΐ 
άιπλαΐ· </<» γαρ χαΐ άντιοτροφήν, Ρ. (Σχ. π.) 

1440. βνπάλαμον Ρομ. 

1441. δπα (η βαρ.) Ρ. 

1444. άίχα (η βυρ.) Ρ. άίχα (η βαρ.) νβη. 1*%. 41 χΐ| Γ Ιπ' α λλο π ρ. 
άορ &ίγ** βλάβης—. 

1445. Φηγάνακίι Οβ Ρ. 

1446. γά γα (άαρί. η βαρ.) Ρ. — «ϊ*' ϊμ' ΚΙ. νβη. 

1446. — 'Λναπ. χώλα ών το α' , το γ' χαΐ το ς' χαΐ το &' μονό- 
μίτρον ί τά άλ λοιπά άίμιτρα άχατάληχτα, το * ίφ&ημιμ/ρίς V. — 
Σία τ. χώλ. * Αναπ. χώλα »'· *1τα παράγραφος Ρ. {Σ χ. π.) 142 

πρίν τόνδ* Ιπιδιΐν άρ/νροτοίχον 
δροίτας κατέχοντα χαμιχίναν. 
Τίς ο &άψων νιν, τίς ό ΰρηνήσων; 
1450 ή αν τόδ' ϊρξαι 

τλήστ}, χτείνασ* άνδρα τον αυτής 
άποχωχνααι ψνχήν, άχαριν 
χάριν άντ* Έργων 
μιγάΧων αδίκως ίπιχράναι; 

Τίς δ* ΙπιτχΙμβιος αίνος «V άνδρι 9ιίω 
αν ν δαχρϋοιν ιάπτων 
άλη&ίία φρενών πονήαα; 
Κλ. Ον αέ προςήχα το μέλημα λίγιιν 
τούτο' προς ημών 
1460 χάππιαι, χάτ&αν( } χαί χατα&άχρομιν 1448. όρντας' βί. [1448] — χαμΐνναν (η βηρ.) Ρ. 

[1448] Εττμ. Μ. ρ. 288, 5: άροίτη' ή πν<λος· δ όί ΛΙτνλός φηοι,την 
Οχάφηγ, ΐν η τι&ηνίΐτα* τά βρίφη' Παρ&ίνιος ΰί την Οορον , χαί ΛΙοχί- 
λος. — Ευβτ. αά Οά. XII, 857 ρ. 1726, 11: άρντη, φαοί, πίΐλος χν- 
ρίως η ξύλινη , ώς από άρνός' ης η χρήοις χαί παρ* ΑΙοχίλω ίν 'Λγα- 
μίμνον*. ΕΙ όιά όιφ&όγγον γραφίτη* ή άροίτη ίχιΐ όίά τον οϊτον, 
ον χωλίι* τοντο την ρη&ιίσαν ίρμηνίίαν αντης' βνγχ4χοπτα* γαρ ίχ τον 
όρνοίτη, ίνα ή χνρίνς άροίτη πνιλος η λάρναξ ϊπί τ*&ν*ω*ι*ν. 

1450. η Ρ1. νβη. V. Ο. ή Υ. 

1451. τλήαη Ρ. V. Ο. τληαη ΕΙ. Υαι. — αντης Ρ. νβη. V. αντης, ΚΙ. Ο. 
(1451) τ λ. ϊτλης Ρ. 

1452. ψνχ$ τ* άχαρων Η. 

1454. ίπιχράνα* Ρ1. Ρ. νβη. Ιπιχράναι V. Ο. 

1455. — Χορ. κώλα. 'όμοια τοϊς (>η&*Ζα* ά' V. — Στρ. ίτίρα ά' . 
Χορ. χώλα ά'' *ίτα παράγραφος Υ. (Σχ· '"*·) 

(1455) αίν. νμνος Ρ. 

1456. άαχρνοις Ρ. άαχρνοκ; Υβη. άάχρνΰιν ΡοΓβ. 

(1456) Ιάπτ. πιμπόμινος Ρ. 

1458. οντι Ρ. ον οο» V. ρ. 851 ίη δβη. 1. 

1458. — ' Λναπ. χώλα &' , ων το γ' , τό ς' χαί το η μονόμίτρον , τά 
άί λοιπά όίμιτρα χαταληχτ^χά , το δι &' ίφΟ-ημιμιρίς Μ. — Σνοι, ί'ι/ρον 
χώλ. Άναπ. χώλα *1τα παράγραφος Ρ. (Σχ. π.) 143 ονχ νπό χλαν&μώρ των *| οίκων, 
αλλ' Ίφί/ίριιαρ ίν άσπασίως 
ΰνγάτηρ, ως χρή, 
πατέρ* άρτιάσασα προς ωχϋπορορ 
πόρ&μινμ' άχίωρ, 
π*ρί χιιρα β α λούσα φιλήσ$. 
Χο. "Ορ*ιδος ήχ*ι τόδ* άρτ* όριίδους- 
δϋςμαχα δ* ϊστι χρϊραΐ' 
φερ*ι φίρορτ* } ίχτίνα δ' ο χαίρων 
1470 μίμρα δέ μίμρορτος ίρ χρόρω Δώς, 
πα&ιϊρ τόρ ϊρξαρτα- Φέσμιορ γάρ. 
Τις &ρ γοράρ ράορ ιχβάλοι δόμων; 
χιχόλληται γέρος προςάχραι. 
Κλ. *Βς τόρδ* έρίβη ξι)ρ άλη&ίία 
χρησμόρ· ιγώ οϋρ 
ί&ίλω δαίμορι τω Πλασ&ίριδαρ 1462. Ίφιγίνααν IV Ρ. νβη. Ίφ*γίν**ά ν*ν Ιλοοο. 

1465. άχίίών (ααιιΐ. εχ άχαρων) Υβη. 

14β6. φΑήοη Ρ1. Ρ. φ*λί;οτι V. Ο. νβη. φιλήοα ΑΟΓ. 

1467. — Έτίρα στροφή χώλων όμοιων τοις ρη&ιΖοι, "£ο*χ* Μ άν- 
τ*θτροφη (Ινα* της στροφής, ης ή άρχη άμηχανώ' Ομοια γάρ ϊχ** τά 
χώλα. V. — Άντ. χώλ. ζ' . Χορ. χώλα δμοια της άντ. (1. ατρ.) ζ' , ης η 
άρχη άμηχανώ' ίτιΐ τω τ/λ<» παράγραφος Ι*. (Σχ. η.) 

1469. 6 χαίνων (βοιτ. οχ ό χαίων) νβη. 

1470. &ρόνω δοηάίι. 

1471. γάρ Ρ1. Ρ. Υβη. 

1472. άραΖον Η. 

1474. ΡΙ. Ρ. V. Ο. συν νβη. 

1474. — Άναπ. χώλα ών το β' μονόμίτρον , τα 07 λοιπά άίμιτρα 
άχαχάληχτα, τό *' ίφ&ημιμΐρίς V. — Σίατ. ϊτ(ρον χώλ. ι. Άναττ. 
χώλα **τα <7νο άιπλαΖ (ξω νινινχνΖαι Ε. (2^. ».) 

(1475) μονόμιτρον Ρ1. 

1476. ΙΤλίΐσ&ινιόάν (ω βυρ.) Ρ. 

[1476] Τζβτζ. -2?χί^. Λ. ρ. 68, 19: 6 Άγαμίμνων, ομοίως Μ καΐ Μι- 
νίλαος, χα£' Ήαίοάον χα* Αίοχνλον (βί. 1510) ΙΙλίΐΟ&ίνονς νίον 
Άτρίως παΖάις νομίζονται. — Ιο. ρ. 69, 3: χατά '/Ισίο&ον ηαΐ Αί- 
οχνλον χα» αλλονς τινάς Άτρ{ως ηαΐ ' Α*ρ6πης Ιίλαο&ίνης' ΠΧοο&ί- 144 

όρκους Φιμίνη τάδι μίν οτίργιιν, 
διίςτλητά π*ρ 6ν&*· ο δί λοιπόν, ιόντ* 
1% τώνδί δόμων άλλην γίνίάν 

1480 τρίβαν &ανάτοις αν&ίνταιαιν 
χηάνων τ* μίρος 
βαιόν ίχοιίση πάν άπόχρη μοι 
δ* άλληλοφόνονς 
μανίας μ(λά&ρων άφΛοϋαη. 
Αι. β φέγγος ινφρον ήμίρας διχηφόρον 
φαίην άν ήδη ννν βροχών τιμαόρους 
&ιούς άνω&*ν γης Ιποπηϋαν άχη, 
ιδών νφαντοΐς έν πέπλοις ΈρινιΙων 
τον άνδρα τόνδί χιίμινον φίλως ϊμοί, 

1490 %*(ϊ°£ πατρώας Ιχτίνοντα μηχανάς. 

*Λτρινς γαρ άρχων τήςδί γης, τοϋτον πατήρ, 
πατίρα Θυίστην τον Ιμόν, ως τορώς φράσαι, 
αντον τ 7 άδιλφόν, άμφίλίχτος ων χράτα νονς όί χαΐ ΚΧίόΧΧας της ^^αψχος Άγαμί μίτων , ΜίνϊΧαος καΐ ' Αναξιβία' 
νιου <?< τον ΠΧαο&ίνονς τιΧ/νχήοαντος, νπό τον πάτχχον αύχών όνατρα- 
φίνπς Άχρίως ' Ατ ριΖό α» ποΧΧοΖς (τοΖς ττοΧΧοΖς Η.) Ινομΐζοντο. 

1477. &*μ(*α (η »υρ.) Ρ. 

(1478) όνςτΧ. όνςνπομόνητα Ρ. 

1482. άπόχρη τάς<Γ άΧλ. Η. 

1485. /νφρον Υβη. 

1485. — ΕΙο&ιαις άιπΧης μονοοιροφιχης *αί οννιχονς' οΐ άί οτίχοι 
ίίσΐν !αμ/ϊ*χοΙ χρίμιχροί άχαιάΧηχτο* οβ' , ων τιΧ*νταΖος άμψοΖν Υ**η- 
τα» τοΖνάι Τίαγχρατής φονινς. V. — ΑΙ ονοτημαχνχαΐ α ν τα» πι- 
ρΐοόο* αχίχων ιΐαϊν Ιαμβιχών χριμί τρων όχαταΧΧήχτων (βίο) ο//, ων χιΧ. 
άμψ. — φ ο ν* ν ς. ΙπΙ ταΖς άπο&ίοίϋί .τάσα»ς χ αϊ Ιπί τω τίΧα ομοίως 
παράγραφος Ρ. (Ή μ.) 

(1485) *νφρ. *νφρανιιχόν Ρ. 

(1486) τ*/*, βοη&ονς Γ. 

(1489) φ ϋ. προςφιΧως Ρ. 

(1490) πατρ. η/, της τον Άτρίως Ρ. — ϊκτ. άποάιό6νχα Ρ. 

(1491) Ιη Ρ. β^βοΓ. ά^ηγηα^ς. 

(1493) άμψ. ήγ· ψ^Χοναχών πιρί της {ίααίΧΐίης ψ. 145 

ήνδρηλάτησεν **κ πόλεως τε χαι δόμων 
καΐ προςτρόπαιος εστίας μολών πάλιν 
τλήμων Θυεστης μοΧραν ενρετ* ασφαλή, 
τό μη δανών πατρώο ν αίμάξαι πεδον 
αυτού- ξένια δέ τούδε δν'ς&εος πατήρ 
*Λτρενς προ&ϋμως μάλλον ή φίλως πατρι 

1600 τωμώ, χρεουργόν ημαρ ευ&χίμως άγαν 

δοκών, παρέσχε δαΧτα παιδειών χρεών, ι 

Τα μεν ποδηρη χαι χερών άκρους χτένας 

ε&ρυπτ* άνωθεν άνδραχάς χα&ήμενος· 

άσημα δ* αυτών αντίχ* αγνοία λαβών 

εσ&ει βοράν άαωτον, ώς οράς, γίνει· 

χάπειτ* Ιπιγνονς έργον ου χαταίσιον, 

ωμωξεν άν, πίπτει δ* από σφαγής ερών, 

μόρον δ* άφερτον Πελοπίδαις Ιπεϋχεται, 

λάκτισμα διίπνου ζυνδίχως τι&είς οΐρά. 

1610 Οντως όλίσ&η πάν το Πλεισ&ενους γίνος. (1494) ήνάρ. Κώριαεν Ρ. 

(1495) ττρ. ήγ. ίχίτιίσας αύτόν Ρ. — «στ. ίττΐ τη* ο!*ίαν Ρ. — μολ. 
ίλ&ών Ρ. 

1498. άατοξένια Η. 
(1498) ζινία. φ*λοξ*νία Ρ. 
1501. χριΑν ΓΙ. 

(1501) άαΐτα. <ύ»χίαν Ρ. 

(1502) «τ. τάς *»αστάοι*ς τών άαχτνλο»* Ρ. V. 

(1503) άνάρ. άηΐ τον χα&* ίανιόν Ρ. 
1504. άσημ'- ό ό' αϊτών Η. 

1507. ωμωξεν Ρ1. Υοη. ωμω*<ν Ρ. ωμωξεν. άμπίπτ** ά* 0. — άχο 
σφαγής Ρ1. νβη. άποοφαγης Ρ. — ίμών Α υ Γ. 
(15087 άφ. άφ όρη ι ου Ρ. — Ιπ, ίχηράοατο Ρ. 

1509. τ>&*1ς Ρ1. Ρ. - ίρά νβη. άράν Αογ. 

(1509) λάχτ. ανατροπή* Ρ. — ξννά. άιχαίως Ρ. 

1510. άράτ' όλ,ο&α*· βΓ. [1610]. άράν, οϋτως ολ/󣫻 Ροη. 

(1510) όλία&η. άπώλετο Ρ. 

[1610] Οκλμ. Αη*α. Οτ. III ρ. 882. Ιη δοηοΐί» *ά ΤιβΙιίβ Α1Ιβ£. Πω. 
β Γβ^ίοηβ νβηΟ«: χαΐ μάλλον ί'νιχα αύτον χαϊ άωρεά ο*6&η μοί' Όμηρος 

10 14.6 

Έχ τώνδί σοι πισόντα τόνδ* ιδίΐρ πάρα- 
λάγώ δίχαιος τονδ* τον φόνου ραφίνς- 
τρίτον /άρ όντα μ* Μ δέχ* ά&λίω πατρϊ 
συν*ξ*λαιΙνίΐ τυτ&όν ό*τ* ίν σπαργάνοίς· 
τραφίντα 3* αν&ις ή δίχη χατήγαγιν 
χαί τοϋδί τάνδρός ήψάμην ΰνραιος ών, 
πάσαν συνάψας μηχανην δνςβονλίας. 
Οντω χαλόν δη χαί τό χατ&ανίΐν *μοΙ, 
ϊδόντα τούτον της δίχης *Ρ ί'ρχίσιν. 

1620 Χο. Λϊ/ια&', ύβριζαν ίψ χαχοΤαιν ον σίβω- 

αν δ* άνδρα τόνδ* *φης έχων χαταχτανιχν, 
μόνος δ* ί'ποιχτον τόνδι βονλινααι φόνον. 
Ον φημ* άλιίξαν ίν δίχτ\ τό σον κάρα 
δημορριφ*7ς, σάφ' ϊσ&ι, λίνσίμονς αράς. 
Αι. Σν ταντα φων*Τς νιρτίρα προςήμινος 
χώπη, χρατοϋντων των ίπι ζνχω δοράς; 
γνώθι} γίρων ών ώς διδάβχιο&αι βαρύ 
τω τηλιχοϋτω οωφρονέΐν (ΐρημίνον. 
Λιομός δέ χαί τό γήρας αΐ τ* νήστιδες 

1530 δχίαι διδάσχιιν ίξοχώτατ.αι φρενών 
ιατρομάντας· ονχ οράς όρων τάδε; *,<1 οί πΧίίονς Άχρίως φααΐ τοι τονς (ΑΙγκΙμ), Ήοιόάος *# ΠλαοΜνονς- 
χ«* ΑΙαχνλος λίγων Άράτ ολισ&α* πάν το Πλοο&ίνονς γίνος. 

(1514) τν τθ: μ**ρόν Ρ. 

1517. αννάψας Ρ1. αϋνάψας νβη. ξυηίνας Ρ. 

1521. ιόν** φης ϋβ Ρ. 

(1522) ϊπ. ίλαινόν Ρ1. α!»ο* οϊ«τον Ρ. 

1525. νιχίρα Β1 ν*ρτίρα ν». 

(1525) νιρτ. άντί ιον (οη. V.) νποά*ιαν(ρα *α&ίόρα ών οί γαρ ζν- 
γ*ο* (^νγοί V.) των θαλαμιών άνω&ίν ιίοι,ν Ρ. (Σχ. π.) V. 

(1527) <7*ί. ι$αρν γαρ νον&ΐσία γίροντ* Ρ. 

(1528) τω τηλ. ηγ. τω πριαβντη Ρ. — *1ρ. προςταγίν αντω Ρ. 
(162ϋ) ό<θμ. ηγ. η κά£«»φ$κ Ρ. — ·«!. ον μόνον νιότητα άλλα Ρ. — 

α» τ(. ηγ. τό λίμοχτονη&ήνα* Ρ. 
(1530) α?»σκα» Ρ. ϋίςίΐίζβο) 6γ Οοο§Ιε 147 

πρός χίντρα μη Χάχτιζ*, μη πήσας μογής. 

Χο. Γϋναι, σύ τονς ηχοντας ιχ μ&χΐ]<» νίον 
οιχονρός (υνην ανδρός αισχννονσ* άμα, 
άνδρι στρατηγώ τόνδ' ίβοι!λ*νσας μόρο ν ; 

Λΐ. Καϊ ταύτα τάηη χλανμάτων άρχηγινή. 
Όρφίΐ δ* γλώσσαν την Ιναντίαν ΐχιις' 
ό μίν γαρ η γ* πάντ* από φ&ογγής χαρά, 
αν δ* ίξοοίνας ήπίοις νλά/μασιν 
1540 άξτΐ' χρατη&ίίς δ* ημίοώτίρος φανή. 

Χο. *Ως δη αϋ μοι τιΐραννος *Λργιίων ίσ#, 
ό^' ονχ, *παδη τώδ' ίβοϋλινσας μόρο ν, 
δράσαι τόδ* ϊργον ονχ ϊτλης αντοχτόνως. 

Αι. Τό γαρ δολώσαι πρός γνναιχός ην σαφώς- 
*γώ δ* ύποπτος- έχ&ρός η παΧαιγινης· 
ίχ τώνδί τοΰδί χρημάτων παράσομαι 
άρχιιν πολιτών τον δι μη πει&άνορα 
ζίϋξω βαριίαις οντι μη σαραφόρον 

1632. παίαας ίη 8οο. Ρίηά. 

(1Β32) πήα. πα&άν Ρ. όντί τον πα&ώ* V. — μογ. &λ>βηαη Ρ. Αάβατ. 
παροιμία. 

[1532] δοποΐ.. Ρίηά. Ρ?ίλ. II 173: ΑΙαχνλος Άγαμίμνονί' πςος κίν- 
τρα μη λάχτ»£#, μη παίαας μογής. — ΖϊΝΟΒ. Ρατοηι. V 70: πρός 
χ {ν τ ρ α λ α* τ ί ζ * *»· παροιμία, ί}ς μίμνηται Ευριπίδης- προς χίντρα 
λακτίζ ο >μ* &νητός ων ίίίι (Βηοοη. 795)· ηαΐ ΑΙαχνλος &ι τανιης 
μίμνηχη*. 

1533. Ιλβ· αν γνονα\ 

(1637) Ιη Ρ. & Υβο. «4κτ. οη. 

1538. ηγΐ (οογγ. βχ ί,οι) Ρ1. 

(1539) |(« ίκγιίρας Ρ. — ή π. ημίροις Ρ. — ν λ. νλακαϊς βοα!; Ρ. 

(1540) άξ. χ»^σίκ Κ. — χ ρ- ν*Ηη&<ίς Ρ. 
1542. τωό" ίβονλινσας Ρ. 

(1543) ονκ ϊτλ. οίχ ίπίμονάς φηΟιν (ίπίμπνης, φηοΐ, V.) η ονχ 
ϊτόλμηαας (ηακ: οη. V.) όράααι αν αντος το ϊργον μόνος, αλλά σι ν τ»/ 
γνναιχί. Ρ. (Σχ. π.) V. 

(1544) τό γάρ. ναι Ρ. — ο* ο λ. μ<τά όόλον ποιηααι Ρ. 
(1647) πι*&. τον πο&αρχονντα Υ. 

1648. οϊ/τ* μη* ννίβββΙβΓ. Κ. — αοραφόρον Υ\. Υ. Υειι. ΜΗ 

χρι&ώντα πώλο ν αλλ 1 ο δυςφιλης χότω 
1550 λιμός ξννοιχος μαλ&αχόν σφ' έπόψιται. 

Χο. Τί δη τον άνδρα τόνδ' από ψνχής χαχής 
ονχ αυτός ήνάριζις; αλλά ανν '/ννη, 
χώρας μίασμα χαΐ &(ών ι/χωρίων, 
ϊχτιιν'. Όρίοτης αρά που βλίπίΐ φάος, 
όπως χατιλ&ών δίΰρο πρ^νμ(ν(7 Τί -ΧΜ 
αμφοιν γίνηται τοΧνδι παγχρατης φοναΙς; 

Αϊ. "Αλλ" έπ(ί δοχιΐς τάδ* ϊρδιιν χαϊ λίγαν ) γνώατ\ τάχα. 

Χο. Εΐα δή, φίλοι λοχϊται, τονρ/ον ονχ Ιχάς τόδί· 
*ία δη, ξίφος πρόχωπον πάς τις ιντριπιζίτω. 
1500 Αϊ. *Αλλά χάγώ μην πρόχωπος ονχ άναίνομαι ΰανίΐν. 

Χο. Αιχομίνοις λ*?(ΐς ΰανιΐν σ*· την τν'χην δ* {ροιίμί&α. [1648] Ροια. VII, 24: το μίντο* νπ*ρ<μπιπλήο&α> χαϊ νπιρχιχορίο&α* 
ίπ/ρμαζάν από της μά^ης ίλ*γον οί παλαιοί , οί άί */ο* χρι&ιάν από 
των ν7ΐο'ζνγΙων. ΑΙαχνλος μίν γαρ *ϊρηχ* αηραφόρον (764) τ( χαΐ 
χρι&ιωντα (χρι&ώντα ΒοΜ.) πώλον. 

1549. χρι&ιώντα' οί. [1548]. — ο χότω Απγ. 

(1549) χρ*&. πίονα ταΖς χρι&αϊς Ρ. ονχ νποζίίξω τον μη πη&αρ- 
χονντα ώς χρι,&ώντα πώλον, αλλά ανγχλ/ίαας χηΐ λ*μώττ**ν ίάοας πραννώ 
{πρηννώ V.) Ρ. (Σχ. π.) V. (φή αά πωλοψ ίηββηΐ: ηγ. πίονα τίΐΖς χρ.) 

(1650) ίπ. Ιόη. Ρ. 

1552. άλλά αίν, γννή Ρ1. 

(1552) ή ν. ίφόνίν/ς Ρ. — ανν. ΟοΙ δηλονότι ¥). Ρ. — γνγ. ή Ρ. 
1554. αρα πον \οη. Ρ. 
(1554) βλ. φάος. ηγ. ζη Ρ. 
(1655) δι ν ρ ο. ίνταν&α Ρ. 
(1556) παγχρ. Ιαχνρός Ρ. 

1557. — Εϊα9*α*ς διπλές αννιχονς ίν ί*61β9* τον δράματος· οί δ* 
Οίΐχο* ιϊοί τροχαϊχοί χι\ ων οί χγ' τιτράμιτροι χαταληχτιχοϊ , οί Η ί# 
τω ιίλ/ί β' ιρίμιχρο* νπ/ρχατάληχτο* V. — "Εχ&{θ*ς τον δράματος, οί 
δ( οτίχο* *ϊθΙ — νπιρχαιάληχτοι. *ΕχΙ ταΐς άπο&ίοιοι παράγραφος- ίπί 
δί τω χίλιι. τον δράματος χορωνίς ή τό δράμα ίπιαφραγί^ονοα χαϊ π*- 
ρατοναα. Ρ. (Ήμ.) 

1558. τοχργον ΡΙ. Ρ. νβη. τονργον V. Ο. 
(1558) Ιη Ρ1. Αι ίβίβίο Χο ροβίίαπι. Ιη Υβη. Χο. 

1560. μην χ άγω ΡοΓβ. 

1561. δ' αίρονμι&α Ο. 149 Κλ. Μηδαμώς, ώ φίλτατ* ανδρών, άλλα δράσομιν χαχά, 
αλλά χαΐ τάδ' ίξαμήσαι πολλά δϋςτηνον ό ϊρως' 
πημονής δ* άλις γ* ίπαρχί' μηδιν ήματώμί&α. 
Σηίχ*τι δ' οιγίροντις προς δόμους πιπρωμίνους τοϋςδι 
πρίν πα&ιιν ί'ρξαντα καιρόν χρήν τάδ 1 ώς (πράξαμ^ν. 
Ει δί τοι μόχθων γένοιτο, τώνδ* άλις γ* ΙχοίμιΡ άν, 
δαίμονος χολή βαρίία δυςτυχώς πίπληγμίνοι. 
ϊχιι λόγος γυναιχός, ίίτις άξιοι μα&ίΐν. 
1570 Αι. 'Λλλά τοϋςδι μοι ματαίαν γλώσααν ωδ* άπαν&ίσαι, 
χάχβαλην ίπη τοιαύτα δαίμονας πιιρωμίνους, 
σώφρονος γνώμης 3* άμαρτήτον χρατονντα. 

Χο. Ονχ αν *Αργιίων τόδ* *ϊη, φώτα προςσαίνιιν χαχόν. 

Αί. Άλλ* Ιγώ σ' Ιν νστίραισιν ήμίραις μίτιιμ' ί'π. 

Χο. Ονχ, Ιάν δαίμων *ΟρΙστην διϋρ* άπίυ&ιΐντ] μολιιν. 

Αι. Οιδ' ίγώ φηίγοντας άνδρας ίλπίδας αιτουμένους. 

Χο. Πράσσί, πιαίνον, μιαίνων την δίχην ΙπιΙ πάρα. 

Αι. "/σθι μοι δώσων άποινα τήςδε μωρίας χάριν. 

Χο. Κόμπασον θαρρών άλίχτωρ ώςπ(ρ Οηλιίας πίλας. (1561) την τ ν χ. τον οίωνόν άηλονότ* Ρ1. Ρ. V. (Η. Γϋβίβ ΓβΙυΙίΙ &ά 
όιχομ.) 

1563. &ίρος δοηίϋϊ. 

1564. γ* νπάρχι ΡΙ. Υβιι. ά'λ»ς ά' νπάρχη· μηόίν (, μ η ο* 3 ί'#' 
βοΒηβϊά. ) α I μ η ν ώ μ ι & α \1. , 

1565. 1*%. Τονςόι οτ*ίχ*&* οΐ γ ί ρ. ττρ. ά. πιπρ. 
(1565) τίίΤίρ. ίπίχρωιο γαρ τα 7ίιττραγμ{να Ρ. 

1566. ϊρξαντις Ρ1. — χρήν Ρ1. Υβιι. — ιπραξάμην Ρ. (νβη. ?) — 
ττρ*ν τζα&ίΖν ϊ ρ ζάντα χαινον χ ρ ή ν — . 

1567. (ί <Γ ί ι' ον μ. γ(νο*το τάνΰ' άλ*ς, ό*χοίμι&' άν II. 

1568. χηλή Ρ1. νβη. χηλή Ρ. — πιπληγμίνο> Υβη. Ρ1. Ρ. 

1571. Ο* αί μονός Ο&β. — παρωμίνη Υβη. 

1572. ό' άμαρτήτον Ρ. — χρατονντ* νβη. (?) ό* άμαρτίΖν τον *(>«- 
τ ο ν ν ι*· α ι ο χ ο ς μ ί γ α \\. τ Ό ν χρατονντα όνςφορον 8ολ1. βρ ΙΙαυ|>1. 
ρ. 339 ηοΐ. Μ&ΐίιη τον χρ ατ ο ν ν &* οϊον ι* ηώς; ΟΓ. Ργ. 41. 

1573. ονχ άν, 'Λργιίων ΡΙ. — ?χροαοαί ναν Ρ. νβη. Ο. 
1579. ώςτί Ο. 150 1580 Αι. Μη προτιμήατις ματαίων τώνδ' νλαχμάτων ιχώ 

χαΐ συ ΰηαομιρ χρατονντί τώνδι δωμάτων καλώς. ΡΚΑΘΜΕΝΤΑ. 

Ηε8. άοχιίοις' ψ»λοΓς, όπαραοχ(ίοις. ΑΙσχνλος Άγαμί μνον*. ΟΓ. Η. 
I, 412. II, 475. 

Ιϋ. γονίας' *νχ(ρής. ΑΙοχνλος 'Λ γ α μ I μ νον ». — Ι*οειι· ε$1 ϊη 

1065. ΟΓ. Η. &(1 ΑηβΙ. ΡοέΙ. ρ. 110. 
Β&ΚΚ. Α 1160(3. (τΓ. I, 353 ά&ήρης' — ΛΙαχνλος Άγαμίμνονι' χαλχον 

ά& ί ρ ι τ ον άοπΐάος ν π ι ρτ ι ν ή. 01Γ. Β1. ΡηεΓ. ρ. XII. Η. Γγ. 

441. ϋίηά. Γγ. ρ. 326. 
Οκαμ. Αηεοθ. Οχοη. I, 122. ή όόρ/> τηιρ' ΑίαχνΙω ϊν *Αγ αμί μνον *· 

α ν ν δόρα στρατό*. Οί. 8ορή. ίτ. 726. 
8θΗ. ΑηβΙ. Εφ). 586: 6 όι {χορός) τραγικός κ\ ως ΑΙοχνλος Άγ αμ { μνο **. 
ΡθίΙ·. IV, 110: «ί άί τίταρτος νΐΐοχριτ-ης τ» παραφ&ίγςΉιτο , τοντο τιαρα- 

χορήγημα ίχιιλ/ΐτο' χαί ηιΤίράχ&Ηί φασιν αν ιό ίν * Αγ α μ ί μν ον ι 

(Οοά. ίν Μίμη**) ΑΙοχνλον. Οί. Η. II. ρ. 343. Β1. ΡπιβΓ. ρ. XI. 1580 ίη βη. βυρρίβνΐΐ Ιγώ Ο. 

(1580) ν λ. ί> Ιαχών, (ίο ων άσημων Ρ. 

1581 ΐη 6η. βυρρίβνίΐ χαλώ ς 81. 

(1581) χ αϊ ον' ίγώ γάρ δηλονότι ¥. ίγώ , φησι, χαί ον χραχοννίΐς 
τώνδΐ των δωμάτων δκι&ησόμ(&α τό (ιό V.) χιι&' αννονς χαλώς. Ρ. 
(~χ· '.τ.) V. — Ιη Ρ1. αάά: χ « * νυν πάριοτιν * Λγ α μ ί μ νονός τ ί λ ο ς. 
Ιη Ρ. Λίσχνλον Άγ α μ { μνων. Ιη Υεη. τίλος Άγαμίμ νονός. ϋίρίΐίζβοί 6γ ΟθΟ§1 ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΙϋδ. ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΙϋδ. V. 1. πό ν. Ουιιηινίβ πόνοι φρουράς ΓβοΙβ άίοί ροββίΐ (οΓ. 1123), 
Ιβπιεη φρουράς ρΐΌ &ρρθδίϋοηθ ΙιιώεΓβ ιώ&Ιο, ςυα εχρϋεεΙιΐΓ 
πόρων ·. Αοτ. ρ. 246 εχροηίΐ: &(ονς μι ν αιτώ άπ. των πόνων 
τον'των των ίζηντλημένων κατά την μακράν ιτιίαν φρουράν. 

2. *τ. μήχ. ϋίοίηιη υ* ποταμόν ινρος ως πλί&ριαιον (Χβη. 
Αη. IV, 6,3; εί. 1,5,4). — "Εταον φΐοά νηϊκ* αηηί ββΐ; 
λά/ω ϊταοι (Χβη. 0?ηβ£. V, 14 , 16). Ρ&πΙβΓ Ινιαϋσιον Οά. XVI , 
454. ΕαΓ. Ηίρρ. 37. Οβεβ. Β. Ο. III, 8 αηηηηγη βρ&Ιϊαιη, υΐ νίΐβ 
ψη&ηίΐτκα Οίο. Ρίη. IV, 12 , 30. — Μήχος' ηαβενϊδ Ιοη^Ηιιάο 
(Οά. IX , 324. XI , 312. Αββοα. Α$. 92. Ργ. 427 Η. 232 Απγ. Εωρεά. 
ίτ. νβ. 107 ίση μήκος); (3β Ιβηαρορίβ βρ&Ιίο ίηΓ. 561, 174. Ργ. 
1019. Εογ. Ογ. 1215. — *Ετ. μ ή χ. ηοη δίηε Ι&εάίο ρΓοηυηΙϊ&Ιυιη ; 
ίάείΓΟΟ μήχος βάιΙΗαπι. 

ην χοιμ. ρασαι αηηνατη ααΐοάίαη αώαη* (εχειώαηάο ΐΓβηβ- 
ϊ^βηβ). ΡβηΙεΓ ΚΗεβ. 5: τιτράμοΐρον νυχτός φρουράν — προχάδ- 
ηνται. Ιη οαβίηβ χαταχοιμάν την φυλαχήν (Ηετ. IX, 93) εί 
χαταχοιμίζαν την φυλ. (Αεί. Ν. Αηίπι. 1, 15. III, 13. XIII, 22) 
εΓ»1 βχαώια» άσττηίβηάο ηβρίιρβτβ; &1 φρουράν χοιμάοΟαι ρΓο 
χοψάσδαι (Χεη. Ογτ. 1 , 2 , 4. 9) βχοηΗα* αρβΐβ ηοη η&£Ϊ8 όίοε- 
οβΙογ ςαβπα φρ. χα&ήσ&αι- δάίοη^ί άεοεο&ί ίεωροπβ (ίτίίας — 
τιτράμοιρον) 8Ί§ηίβο&ίίο, υ I τεοίε άΊΌεΓεΙυΓ. Εγ£0 ην (φρ. ϊτ. 
μήχ.) χοιμ. εβί ον χρόνον χοιμ. ΟΓ. 8ερΙ. 22. — Κοιμη&ήναι, 
&ίΙ Εηβί. βά II. VII ,482, εβί άναπισιϊν χαι ώς ιϊς νπνον χα- 154 ταχλιΟήναι (οί. Οά. XX , 40. 8ορη.Οεά\α 1571. ΑηβΙ. νε8ρ.ίηίΙ.). 
Ηεβ. χοιμηΰί ν τ ι- χαταχλι&ίντι, ον πάντως νπνώσαντι. 
8εη. αά ΕϋΓ. Ηοο. 826 πάς χοιμώμινος χαί χοιμίζιταΐ' ον μην 
πάς ο χοιμιζόμενος χαί κοιμάται- υοί χοιμάσ&αι εβί νπνώσαι. 

ίτίίας' μήκος &' ην Μ. ΜλΓε. ίτίίας, μήκος «Ρ ην Ο. 
(τ* ία ς, μήκος ά' ή ν Β. Κ. ΟίΓ. δοηοΐί». — ΥβπίίΑβ ογΙ» εχ ηοη 
ίηΐβΐΐβοΐο I γ. μήκ. Μήκος βηίιη ρΓΟ »άν. άήν αοοβρίαιη ββΐ βί ήν 
ϊη (Γ ήν, ά' ήν, <Γ ην βεηβίιη ιηυΐβίυπι. Ιη Εά. Α. 1614: ΙαύοτΜ* 
ϋΐΐίίοάίαβ αηηΐίαβ; ά ι κ γ<τγο άοτΊΛΧβΙαπι. 

3. ατί'/. ΡΙϋΓΕίί ηοΙ&ΙαΓ π)8£ηίΙηάο εΐ &πιρ1Ηα(1ο Ηεάίππι 
οοηϋ^υβΓϋπι ; ηίηε ατίγαι 'Ατραδών ^469). ΌβΙίνυδ 68* Ιοεί, 
ςα&ΐίβ 510, 784, Γγ. 166 Η. 174 Α. (ουραΐ'ώ κι/ρώ* άνω), II. VI, 
152. XIX, 376. Οά. III, 263, 402. XI, 188. XXIII, 41. 8ορ1ι. 
θεά. Ε. 20, 1266, 1451. 0. 309, 407. ΕΙ. 174, 313. Αηί. 226. 
Εογ. Ιο. 314. ΡΗοεη. 86. Τηεο£η. 943. 

άγχ. Αϋ80Γ(ΐ6 ίη Ε. *ν ά/χάλαις- ίίεπι $1. 8(1 Ευω. 80 άγχ. 
λαβών ταις ά/χάλαις. ΌΊοιϊώϊ ά/χάς *χαν εΐ ίλιϊν ίη II. υΐ 
ΑεβεΗ. δϋρρί. 479 ϊν ά/χάλαις λαβών εί. λζ. 662; 8βά ά/χα&ιν 
60 ιηΐηίιηβ βρεεί»!;. ΕβΙ ίοπη* εοηΐΓ*ε&8 ρΓΟ άνίχα&ίν ηο ηε 
ςυίβ οαπι Η. ωΐΓβΙϋΓ βροεορεη , ςα& νοεΛϋβ ηεεεβββπα βοπεΐβίαι-, 
άΊδίίη^ιιεηάαιη επί. ΡΙαΙ. Τηεβ. 33 αΐΐ, το άνω τονς *Λττιχοί>ς 
άνίχας ονόμαζαν, χαι άν έ χ α& ί ν το άνω&*ν. 0{. 8αίά\ 
άνίχας. Ιά. άνίχα&ιν χατά την άνω&έν άχολον&ίαν 
η άνίχα&*ν μαχρό&ιν. Ε^πΐ. Οϋθ. άνί χα&*ν ίχ τον 
άνω χαί τον ίχάς } 6 σήμαινα τό μαχρόν οημ. δί το μαχρόν χαί 
ά ν ω & ι ν ιχ τον παλαιού χρόνου. ΪΙ&φΐε άυρίεχ βδί άνίχα&ίν 
&Ηεηπη, ςαο ΑΐΙίοί ίπί τόπον (ηοη ίπΐ χρονον) υίεο&ηϋΐΓ, ςαοά 
οοηίΓΕΗίίαΓ ά/χα&ιν &1&6γιιπι οοπιροδΗυιη, ηοίβηβ μαχρό&*ν 
εΓ.26β, 1014, 1558 έχάς, Οη. 315 ίχαϊ*ν 425 άνίχα^ν, αοί 
ρΓβεεεάϋ άνωθεν. Νοη εβί 1£Ηιιγ, ςυοά ίη ά/χα&ιν, εχ δΐιηρίίεε 
άνίχα&ιν ίοπιι&Ιο, νοεβίΐβ ηεεεβδΒΠ» άίοβΙιΐΓ ρεηίδδε. ν&ΐβΐ 
βαΐεπι 1ι. 1. νπ*ρ&ι, ίπάνω. «νρότηδ; οΓ. 793, 1503. 8ορρ1. 594. 
ΡΙβΙ. Κερ. VIII, 534 β ινςπιρ &ρι/χός τοΤς μαΟήμασιν ή δια- 
λίχτιχή ήμιν ίπάνω χ*7α&αι. 

χν ν, δίχ. 1003. 960. Οη. 445. ΕχεαοϋοΓ αιω ωπεοαβίοάε 155 ββ οοιηρ&Γ&Ι Ιυπι οΐ) νί^ίΐ&ικϋ εΐ εαΒ&ιιάί βίιηίΐϋυάίηβιη , Ιαπι 
60 (^αοά αϊ ε&ηίδ ε&Ιεηαε, ίία ίρδβ ΙβεΙί ϋηϊοϋδ οοηΙίηβίιΐΓ. 

4. χάτ. ΡβΓ8. 744. 8αίά. χάτο ι σ#α· γινώσχεις, επίατασαι. 
Οο Η&ηε δείεηΐί&ιη ΑοΗ. Τ&1 [4] τήν εμπειρίαν Ηοιηίηίδ οε1εοΓ&1. 

όμήγ. Ηεβ. όμήγυρις' πλή&ος, όχλος, αναγωγή, συνε- 
λευσις. 8αί(1. όμ. ά&ροισμα, πλή&ος. 8ερΙ, 220. II. XX ,142. 
(Μϋ8.) ΗεΓ. εΐ Ιιωηά. 9 εννιίχιον μετ* άε&λον άγαν ες όμηγυριν 
άστρων. 

5. τον ς φ* ρ. Αογ. //ρΐεηίοτ &ηηυ&6 δρεουΐ&ΐίοηίδ ρβΓ &681&- 
(επί Η^βωβΕηηαβ ίηΙε§Γ&πι εχ&ηείαί&ε (ΙεδοηρΙίο." Εχ ηοοίυπιο 
δίεΐίαπιπι 6ΓΓ&ηϋυαι εΐ βχ&πιιη εοηεϋίο εχευοίίοΓ δχ&πιπι ρπη- 
είρεβ όΊβεΗε πιεπιοΓ&Ι;. Νοείεπι ίΠιΐδίΓβηΙ Οηοιι, 8ίπηδ (αστήρ 
όπωρινός- II. V, 5). ΒοοΙεβ, Ηγ&άεδ, πι&χίιηε ΡΙαίαάβ*. ΤΗεορΙΐΓ. 
ίτ. VI, 1,6 διχοτομεί τον μεν ενιαντόν Πλειάς τε δυομενη 
καΐ ανατέλλουσα· από γαρ δν'σεως μέχρι ανατολής τό η μιαν 
του ενιαυτοϋ ίστιν ωςτε δ'ιχα τέμνεται ο ττά*; χρόνος. Ρϋη. 
Η. Ν. Χ VIII , 69 : ΓβταίΙίαβ ρΠναΙίιη αίϋηβηΐ αά /τηοΐη* , ηΐ 
απάτητη βχοΗν αβίΐαβ ίηςιρίαΐ, οοοα*η Μβτηί, 86τηβ8ΐτ\ ίραΐίο 
χηίτα 86Μ68868 νίηά6ΊπΊα8ον,6 βΐ οτηηίητη τηαίΗτϋαΙΰτη οοιηρίβχαβ. 
Αϋί 80Ϊ6771 Ιηηατη ίηΐεΐϋ^αηΐ, ςαί βοΐί άϊεί ροβδίηΐ λαμπροί 
δννάσται, ςαί ευηα ΙιυείΓεΓο θίε&ηΙϋΓ άρχοντες %αΙ διοιχηταί 
χαΐ πρυτάνεις (ΡΙαΙ. Ορρ. II. ρ. 601»). ΑΙ βοΐεπι, τον μ*τ* 
άστρων Ζην α (8εΗ. τον ηλιον φααί διοπότην των άστρων, 
τον όντα εν τοΐς άστροις &εόν), ςυί *8εΙεπι&ε ίβείβ εχοΚυ 
άαχ βδίΓοτυπι βεεαΐ» άυεεηδ ά»ί »εδί&1ΐδ οηιπιβεφίε ηοΐΕδ" (8εη. 
ΤΗ^βδ*. 835 Μ)η.) ηοείιιπιιιβ εχευοίΐοτ ηοη εο^ηονεΓ&Ι. ΟοπΙγβ 
Ιοη^ο υβυ άίάίεεηώ, δίάεταπι ΓβΠςιιοπιπι ογΙιι εί οεε&βυ τε§ί 
οοπιιηιιΐ&ϋοιιεδ ίεηαροηιπι φΐ&άηρ&Ηϋ&δ, χη&χΐιχιε Ηΐεοαεο) εΐ αεδΙ&- 
Ιεω. Οί. Ργ. 454 3^. 

6. δ υ ν. Ιϋεϋίιΐδ βρ. 8εΓν. &ά 6. II > 98 (3ε νίηο ΟΗίο ρΓβε- 
3ΐ3ηΙΐ88ίπιο: Χίος τε δυνάστης. 

εμπρ. 8ερ*. 390. II. VIII , 551 δς. ΕιΐΓ. Ηεΐ. 215 Ζεις πρέ- 
πων δι* αϊ&ερος. 

7. α στ. νβίείε. Ρ&οειι. 506: //εοείυιη δΙεΙΙίΓεπιιη Αε8ε&. 156 εϋβπι αϊ&ίρα θίχϋ Α§. 6. ΑάβοπρββΓβΙ ςηίδ &ά Η. νβ. άστίρας' 
Ηπιο, υΐ βαβρίεοΓ, οΓβηβ, ίηβρίαπι ηεβείο ςυίβ ηοοίβ βεηβηηιη 
ΙοΓΠΕνϋ, ςυί, ρποποαβ ρΓοχίπιε βυοίεείαδ, ηυηε ίη εάΉίβ Ιβ£Ϊ£ιιι 
Ιβηηα&ιη Αβδεηνϋ, βεά, ηίδί ΓηΙΙογ, Αεηϋΐί ΤαΙϊο Γαϋ ίηεο^ηίΐηβ. 
"Αστρων άντολάς άίχίΐ Ργ. 457." ΑΙ ΤβΙίαβ ηποά ίι. νβ. ηοη 
βάδεπρβΗ, ρΐΌρίΡΓθΒ εεηδεη ηοη ροΐβδί εηπι ηοη ίηνεηίδδε; 
οπιίΙΙβΓΟ ροίεΓβΙ βίηε αΐΐο δεηΙβηϋ&ε άβίπιηεηΐο; ί(& 8οπρΙ. 6β 
ο&γοβγ. άεβεποεηβ νβ. 610, βεα,ηεηίεηι οωίβί*. ΙυΓβ Η. νείβαιη 
νίηάίεβηβ //ΓεεΙίαβ, &ίΙ, βθάθΐ εχεαΒίΙοΓ, οθδ€Γν»Γβ δβ ςαβηάο 
οεείάβηί βίςυε οπβηίϋΓ βί^ηα, ςη&ε &ηηί ΙεπιρεβΙβίεβ βίΓεΓηηΙ." 
ΕΙ ωυΐΐο βρεεΐοβιοΓ νεΓβηβ εβί, ηα&ηι ηΐ εοηάεΓε εαω βείοίηβ 
ροΐαεηΐ. ϋβεΐνΐϋβ ίηίΐίο ίηδοΙεηΐίοΓ ΑεβεΗνΙο; Ιβηοεη εβί νβ. 1222, 
ΟΗ. 214, 984. 8βρΙ. 653. Εγ. 271 Η. 105 Α. 8ί Ιε^εΓεΙαΓ άντολάς 
δΐ τών, εββεΐ βί αΐίοτητη οΗη*, αί Η. νεΓίΗ; ςυηπι 1ε§βΙαΓ 
τ< τών, τών εβί τοιίτων, αυτών (εί. Ργ. 234. 8ερΙ. 197 , 385 , 
912. δαρρί. 356 , 437, Τηυε. I , β. Ιν τοΧς (8εη. Ιν τοϋτοις- ποιη- 
τιχώς); Κγπ^ Ογ. Π, 50, 1. 4. ΚοβΙ. Ογ.§98, 15. Μ*11η. Ογ. 
§ 289). (ϊυοά ΙιβΓοηΙ. Ιε^εηάηιη εεηβιτίΐ άντίλλωσί τ* αν, ίο* πιβίο 
εχρίίο&ΐίοηίβ £Γ&Ιί& ιηεπιοΓβτε; η&πι βεηΐεηΐίβ εβί: χάτοιδα — 
τών άστίρων τον της δϋσίως χαί της ανατολής καιρόν. — 
Απιπιοη. άε οΊΕ άστρο ν τό ίχ πολλών αστέρων μιμορφιν- 
μΡνον ζώδιον, οΐον Ώριων, "Λρχτος- άστήρ' ο (ϊς. Νοη 
ίΙ& βεωρεΓ, ηεηυε η. 1. III ΡίηάΟΙ. 1,9 άστρον άίχϋ 8ο1επι 
(είΓ 8εΗο1ί»), ηΐ πανσίληνος πρίσβιστον άατρων 8ερΙ. 390 θί- 
είΙϋΓ, Ολ εοηΐΓΒ αστήρ ρίο άστίρων σιίστημα β. ά&ροισμα. 
ΟΓ II. V, 5. 

8. χαί νυν. 622,1183. Εαιη. 80 , 287. Ργ. 325, 332. 8ορη. 
Αί. 3 άίΐ μίν — χαί νυν. II. 1 , 109. 0(1. IV, 193. Αογ. » αν,ιη 
€«τα τηαχίηιβ, $Ηίη βΗατη ηηηο οοβεΓνο; ^υβδί άΐο&Ι: ηεεάυπι 
βηεω δΟΓίϋυΓ νί^ίΐ&ηάί ^Βογ." 

9. φ α γ. ΕχεαοίΙοΓ οΒδεΓνβΙ ηοη πιοθο ΕβίΓΟΓΟίη ευΓβητη , δεά* 
ε(ί&Γη δεηίεηΐί&ε ρεΓ αρροδίϋοηεηι βεευΓ&ίε εχρί&η&ηά&ε ιηοΓειη , 
ςυεηι αηίνεΓβε ΑεδεΗνϋ ρΓορηαηι εββε ί»ω ΙεβίδΙηδ εβί ν&1εκ. 
&ά Ρηοεη. ρ. 361. II» πόνων — φρονρ., λαμπ. ξϋμβ- — αν/. 157 πυρ., φάτις — «λ. βαξ. 8ορΙΐ. ΕΙ. 56 δη. ήδίίαν φάτιν φίρωμιν. 

άλ. Ηββ. άλω σ ι μ ο ν ληφ&ήμαι δυνάμινον. ΙΙβ νυ1§ο; 
Ηίο ηοη οοηνεηίί. VI 8ερΙ. 635 άλώσιμος παιάν άίοίΐυτ ο *πι 
πορ9ηα*ι γινόμενος προς &(ονς νμνος, ϋ& άλ. βάξ. εδί *τγι- 
νιχκν, οίανίοτ Ιή%ηιρΚαΙ%9. ΟΓ. 1353. Επιρβά. (τ. νβ. 400. ΑΙίΙεΓ 
8ορη.Οβά.Κ. 519 φίροντι τήνδι βάξιν. 

10. χρατ*Τ — . Αά" νβΓβιη Ηογππι νεΓ&ΟΓϋΐη δεηίεηϋβιη νίβπι 
ιηοηδίΓ&νϋ ϋβ Ρ. βεη&εηδ: η ΟΓβεείδπιυβ εβί ρυπΐ8 ραΐαβ." νβΓίΗ: 
»ίΰ βηίη ΰοηίίηναί — βρίταη. Εί χρατιΐν οαπι ρ&Γΐίείρίο εβί 
διατ*λ*ιν. ΑΙ βίηε άαΙ)ίο 81-βνίυβ ββ4, ηοίβηβ υαΐβτβ. ΙΗ νβ. 30 
άγγ. πρίπ. εδί διαπριπώς σήμαινα, ίΐα χ^ατ. ιλπ. ναΐβί 8ρβ~ 
ταηάο, «ρβταηάο ηοη άβ/αϋραΐντ ; εβί κάοτα (ηοατίρώς, σφόδρα, 
έμπίδως) Ιλπίζα. 'Ε λ π ίζ ο ν (ςαοά ηεο 8άϊεείΐνιιπι εβί, ηεο 
ροδίίαπι ρΓΟ ιυιλπι) ίη ύηβ ββηίβηΐί&β οοηβυΐΐο ροβϋηηι, ςυο 
πι&^ίβ παβηΐβπ) βάνβΓίβΙ; η&ιη ρΓορπε βδί βχβρβοΐαηί (Βοη& νεί 
πίβΙβ) ; 8εΗ. 8(1 ΤΗυε. 1 , 1 το ίλπίσας ον μόνον *πί άγα&ού, 
αλλ* απλώς ίπί τ# του μέλλοντος (χβάσα λίγ*ται Φ οΓ. ίηίΐ 
102 , 240 , 917. ΙΙβςυε εχοηοίΙοΓ άίοϋ: ΙβηΙβπι »ρ*ηι »1βΓβ Γ8£ίη*β 
Εηίιηαβ βυάεί; 8β<1 ίηΐεΐΐί^εηδ &ιιάϊίοΓ ιηβηΐβ εοιτφί: ΙβηΙο ηβίη 
3&ίΐ8ΐιΐΓ ρβΓρείιιο. 

11. άνδρ. Βε1& Αηεοθ. ρ. 19 άνδρόβουλος γυνή* ή 
ανδρός βουλεϋματα βουλίυομίνψ ανδρός δέ τον χατ* ('παινον 
λ*/ομένον. Ληιτηι ηαΐτοηα ητίΧίΐ (Ον. Γ. II, 847). 01. 325. ΟΗ. 
624. Ό»πΐ83σ βρ. Ρηο*. ρ. 560 υψηλόφρονα χαί άνδρόβουλον *ϊς 
οϊχονομίαν. 8ορΗ. Γγ. 238 ανδρόφρων γυνή» Εητ. Ιτ. 372, 34 
γυναιχόφρων γαρ Φυμός ανδρός ου σοφού. ΟΙνΙ. βά Είβεί. αρ. 
8βη. Α&. 958 αηίτηοβ ν*ηΙβ$ οοτάβ Ιηηιφοίο ^€Τ%9. Νεςοε νβΓΟ 
ΕϋβΓβιη ηοη ΒΐΙεηά'εηά'βπι 6886 8οηο1. εχρίίοίΐΐίοηεηι — φΐ&αι 
Ιβηαεη ηοη οο£ΪΙ&νϋ εχεαοίίοΓ — , ροβΐ ραΐεοίΐ. ^υοο 1 ΑοΙεαι 
ίηνβΓβουηάίυδ βυιη γυναιχός ρτο δισπο ίν ης 86(1 υ Ιο ο 1 ίχίδδβ ροΜ 
Βαπιο., 08083 ηηΐΐ» ββί; ηοη εηίιη ηαάβ ροβίίοπι γνν. βεά οοη- 
ηβχαηι εβ* εηιη άν δ ρόβουλον. ' 

12. ίϋτ' αν. Εαβί. ρ. 718, 17 ιυτν χρονιχόν Ιπίρρημα 
Ισοδυναμούν τω 6γ* χαί όπηνίχα. Ιά. ρ. 94, 48: ίϋτ' άν 158 Ίαον τώ υτ(. Ηε3. ιντ* αν όταν, οπόταν, Ηβδ. Ορρ. 456 
ιντ* αν δί πρώτιβτ* — 9ή τότι. ΑΙηβη. XII ρ. 520» «V αν — 
τηνίχα. 

ν ν χ τ. 304. ΟΗ. 522, 749. Λπβί. ΑοΙι. 264. Ορρ. νβη. III, 
268 , ίιΐιοίβη. II, ρ. 258. Ε^η&Ιίαδ βρ. Μηογ. VI , 5 ηοΜίναρί* ββΐηβ 
ΙαΒβηϋΒιιβ. νΪΓ£. Αβη. Χ, 216 ; οίΓ. άλίπλ. δαλαααόπλ. ορηόπλ. 
ΟοπΙγ» Λϊ/ίπλ. όρος ηιοηβ, ίη ςαο ε»ρπιβ εττ&ιύ. 

13. Ιπισχ. Οί. 11. II , 20. ΗβΓοά\ VII, ΙΊδηη. όναρον *λ«£* 
τώ Λίρξτ} ϊπιατάν — ίπιφοιτών όνιιρον φαντάζεται μοί' — 
*πιπτήσ*ται αοΐ το όνιιρον. 

14. I μ. Ιι&η^ηίάυπι, Η. βΐ Ιοοο ροδίίαπι ίηβρίίδδίπιο (οί. 
Ι&τηβη Ειισι. 578. 8αρρ1. 483). ΡΗϋδ νεπδβίιηο; 86(1 ίρδαιη Ιεπ- 
ςαοΓβιη βί δ&ΐίβΙ&Ιβιη 1&η§ηίάο 3.(3βίΙατηοη1ο εχρΓεββϋ οχοιιΒϊΙογ; 
ροβίβπαβ Γ&ίβο άίχίί, η&ιη &ρΙίδδίπιβ ροδίροηϋυι·, ςυϊ» δΐιαπι βηρβτ 
ίβοίο ροβίΐί βοΗβιη ΙΛοίΙβ οοπφβΓβΙ οαπι οβΜιι βηο ΙβοΙο άθΓ· 
πιίβηίίαπι; οΓ. 27. ΡΓββΙβΓΡβ ίπρίεχ Ιβπηίη&Ιίο — ην ί&βάίυηι 
ηοΐαΐ; ρ&ηΙβΓ νπνος, Γββ νί§ί1ί ορΐβΙίδδΐπι&, ΓβοΙβ ίβΓ άβίηοβρβ 
ροδίίαπι. 

φόβ. 8ίπΐρ1ί<πα9 άίεβΓβ ρο!βΓ*1: φόβος γαρ παραχρήμα νπνω 
άντιβτατιϊ- δβά ηοδίββ ύη§ίί Φόβον βί; "Τπνον, ςαοΓαιη &11βΓ 
αϋβηυδ ρΓ&εββηϋ&πι ηοη Γβτί. 

15. τ ό μ η — . 8ο»1. τώ μψ ηοη οραβ ; ρεηάβί βηίπι &ο άντι — 
στατιι, ίη ηιιο Γββίβίθΐιάί βί ίπιρβάίβηάΐ νίβ ίηββΐ: φόβος ;άο 
παραστάς διαχωλϋιι τό μη — νπνω — (ί. β. δ*ιαχ. τον νπνον). 
ΟΓ. 1079, 1497. Οη. 300. Εοω.691. 8ορη. ΑηΙ. 544. ΡΙβ*. Κβρ. 
I, 354*>. 

αχ! μ β. 1202. 8ορΙ. 3. Εογ. ΒβοοΗ. 747 ή σ< ξννάψαι βλέφαρα 
βααιλιίοις χόραις. Ιοη. 241. Χβη. Μοπι. 1,4,6 βλίφαρα ίν τώ 
νπνω σν/χλίίίταί, ΡοΙΙ. II, 67 ίπΐ των βλιφάρων ίρης μνααι — 
ανμβαλειν τα βλίφαρα , χαί έπ ι β αλιΐν χαι προς β α- 
λί Χ ν. ΑοοηάβΙ δαίεπι ίί» νπνω, ηηοά Ι&ιηεη, υΐ νίάίπααβ , Γβηι 
(ΙβδίάβΓ&Ιίδδίιηβιη , ΓβρβΙβΓβ &π)δΙ βχουοίΙοΓ. Αϊ ηοη 8»ηβ βοαηάβί; , 
βί, ςαοθ νίάβπιη* ϋο Ρ. βί 8εηη., βχρίίο&πιυδ: %6 β,τηιχίβτ οοηΐι 
8β ίηηραηΐ οητη ιοηιηο, — ηβ ραοίηηι βτηιηη ραΐρβοταβ οητη 159 ΛΟίηηο ίηααηΐ. Ιινβ. Γγ. 3 ώςτ* πολύ άσφαλίατιρον Λναι δοχίΐν 
*ις τον *Λδρίαν πλ*ΐν, ή τοϋτω αυμβάλλιιν. ΟΓ. ϊηΓ. 601 βη. 
Ειπη. 126. 

16. άέίδ. 8θΗ. »ά Απ*8*. Να6. 720: φρουράς άδω ν οί 
φρουροϋντίς «V τω πολίμω δια τό παραμυ&ιισ&αι αν των την 
άγρυπνίαν ήδον — οι Ιπιτραπίντις ίν νυχτι τινά φυλαχήν, 
άδουβιν ϊ'να μη υπό τον νπνου χαταμαλΰαχια&ίντις ιχλί- 
πωσιν ο φυλάσσουσιν. ΙιΐιΟΓΟί. V, 1404 Η νίρίΙαηϋύνΛ Ηαβο 
αάβταηΐ βοΐαύα ιοτηηο , άηο&τβ ιληΗιιλοΑι* όο€69 βΐ β€θίβτβ οαηΐν». 

μινιΐρ. Ηβ8. μιννρόν μιχρόν, ολίγον τή φωνή μινυ- 
ρίζον. Τπροογ. XIII, 12 όρτάλιχοι μινυροί (8θΗ. μινυρίζοντις 
χαΐ λιπτή φωνή &ρηνουντις). 8ορΗ. Οβά\ Ο. 671 « λίγιια μι- 
νχίριται αηδών (8οη. ήχ*ι, αδ*ι θρηνούσα). Γββί. ηιϊηητΗϋοηα: 
λνίααι ππηοπιπι οβηΐηβ. ΤΓβιΐδΙαίϋπι ίη Γβαι &πα&Ιοη&σι. ΑηβΙ. 
Εοοί. 875 μιννρομίνη ΤΙ προς έμαυτήν, μέλος παίζουσα, &Η 
&ηιΐ8 οβηία αΐΐϊοίβηβ ίυνεηββ (8οη. αντί του ήρίμα αδουσα). 
ΑΙςαβ ί(& Η. 1. 

17. άντίμ. ΕαΓ. Μεά. 1120 άντίμολπον ολολν/ης χωχυτόν 
(8οη. άντίφ&ογγον, εναντίον τή ιΰχή). ΙρΗ. Τ. 180 άντιψάλ- 
μους ωδάς. Αίο. 922 νμιναίων γόος αντίπαλος. ΟΓ. ν<)38. Η. 
ίη ΟβΓ. ρ. 71. 

Ιντ. άχ. 8αρρ1. 268,804. Οη. 537 άχος τομαΐον πημάτων 
(8οη. &ίραπιυτιχόν Χαμα- δίράπιυμα τμητιχόν των χαχών). 
ΕαΓ. Αηάτ. 121 άχος των δυςλϋτων πόνων τιμήν (8εΗ. από 
των ριζοτομοϋντων ή μεταφορά· τιμιΐν ούν αντί του ινρί- 
σ&αι). Αίο. 971. Η. ίη ΟβΓ. 229. Ρίηά\ Ρ. IV, 894. Ι^παβ Ροβί- 
ϋίρροβ : ποίην τις βιότοιο τάμγι τρίβον; 

18. χ λ. ΟαοίΙαη νίάεο, ηβεο &ροθθ8Ϊ8 αΐηιπι ρβΓίίηβ&Ι &ά 
άαρίίοβηι ρκ>1&3ίη, (ΰτ' αν — , όταν — , &η &ά 8θ1απι όταν — . 
(^οί ρποΓβπι Γ&Ιίοηεη βεςααηΙαΓ, ϋ ραΐ&ηΐ ρΓοΙίβϊη, 4 α * 6 Λ0 
*ύτ* άν ίηοίρίΐ, ροδί; ρ&τεηΐηεβίη οοηΐίηα&τί νβΐ Γββαπιί νοβ. όταν, 
ΐΐβ α* 3ΐΙ η7ρβΓθ»Ιοη (οί. Αηβί. Αν. 1608 βςα..): ςαί ροβίβποΓβηι , 
ίί »αΙ γαρ Εοαηά&Γβ οβηββηί, ί&οίαηΐηαε βχ ΓβΗςοίδ &ροθθ3ΐ'η &ά 
«ντ' άν } &α( βαρρίβηΐ άλιίω νβΐ χα&ιϋδιιν ου δχίναμαι, ϋργιι 100 τον υπνον ο φόβος. Τεηεηάηιη εβί, /άρ ηοη ΒΟϋηάβΓε, βεά 
ΓεΓειτί εά* όνίίροις- ηηΐΐιι ςαίρρε βοιηηία βίηβ δοιηηο; ηοη ίταε- 
οβΙογ δοπιηϋδ εχεηοΐΙοΓ, ηυί& ηοη άΌπηίεο&Ι ; άοΓηιίΓβ βηίβπι ηοη 
ροΐεηΐ, ςυί& βοιηηυιη πιείιιβ &ηίεΓεΙ)Εΐ. ΙΙ&ηηε &ά ητ' άν οππ83& 
3ροθθ3ΐ8 οίηδίηοάί εβί: την άγρυπν'ιαν παραμυ&ιϊσΟαι *πιχ*ιρώ. 
8βςαίΙηΓ, ςηβ ίά ΓΕίίοηβ ίηβϋΙη&Ι. 

19. δ ι απ. Νίβί ςο&ηΙίΙ*8 οοβίίΐίδβεΐ , ίβηαάαάϋηα διαχονου- 
μένου ίη εάίΐΐβ η&ΒεΓεπιηδ. 0&υβ& οηγ ροεία βο νβίοο ϋδϋβ βίΐ, 
1&1ηϋ. Ρ1&1. δορη. 218° όσα των μί /άλω ν 5*7 διαπον*7σ&αι 
καλώς- ϋ& εχουοίΙοΓ: ηοη ηΐ αηίβα ορϋηχα ίβάηΐο οηταηΐχ*. 
ΡηιβΙεπ* ρωβίνε άίεΐϋπι : αηαβ ηοη ηέ αηίβα ορίίηιβ αάηιίηί*1να1ντ. 
Ρ&πΙεΓ ΡΙαΙο ΟηΙ. 108° το πεδίον δηπιπόνητο. ΟίΓ. χαταπο- 
ν*Τν, διίπιιν, διοιχην. Ρ1&1. ΡγοΙ. 318· όπως άν άριστα την 
αυτού οιχίαν διοιχοΐ. ΙΙαηυε συμφορά νίάεοβΙαΓ β» ηοΐΕΠ , ηηοά 
Γβχ ρΓαάεηβ εΐ ροΐεηβ Ι&ωάΊα &06Γ»1, α,αο &οβεηΙε ιηη11& άοπή 
ηε^ΐί^εηϋαβ ίηεΙ&ο&ηΙαΓ. 8εά ε&άειη άοπιιΐδ, ρπν&1& Γερβ οηπ'δ 
β.δδϊά'αίδ, δΗεΓ&ιη δαοίβΓαΙ ε&Ι&ιηίΙ&Ιειη ; ηοη εηίηι &παρ1ίη3 εχ 
1οη£ο ΙεπιροΓ© ηοηββΐ» ε* ορϋηια Ιηεο&ίαΓ, βοά ηιαί&β δΓίεβεχεΓ- 
οεοΛί, οο1ίΙ& νΪΓίπΗβ. 

20. γ ί ν. Ο,χήάχα /*νήσιται; ηβηι πυρός φανίντος βοίεο&Ι 
εηβίοβ, &ηεσι δΗή νί^ίΗ&Γαιη Γογθ. ΟρΙ&Ιίνο ίηάίεαΙηΓ, ιίΓοίε Ηβεε 
εοιη άυοουβ βηΙεεε^ΙβηΙίΒηβ νββ. οοη&εΓεΓ8. ϋδαβ εΓ&Ι νεΓϋο διαπο- 
νίϊσΟαι, εο οδίεηάεηβ, άοιηηιη πονιϊν χαί νοσιϊν. Οοωιηαηεβ 
ί^ίΙΰΓ εχευοΐΐοη εαπι άοπιο πόνοι, βεθ άΐνετβί §εηεήδ επιηΐ. 
Ι&πι ορίβηδ, υ I ϋηειη η&οε&ηΙ, ιη&^ίβ Γε§ί&ε άοιηυβ ηυαιη δαοβ 
πόνους ΓεβρίοεΓε οεηβεηάπβ εβί. 

21. όρφν. Ηεδ. όρφνα χαί όρφνη' σχοτία } νιξ μέλαινα, 
όρφναία· σχοτιινη, μιλανή. Την πυρός αν/ή ν (νβ. 9) οοη- 
βρίείεοβΐ ηοοίε ορ&οα οίτεηηκί&ί&ηι ; επιΐ φΙυΓ πνρ νυχτηριφίς. 

22. η μ. ΡοΙΙ. I, 64 ϋ» άΊοί &ΪΙ τό «φ* ίχάστί\ ήμίρα γι- 
γνόμινον, 8αίά. τό χα&* ήμίραν διδόμινον. ΟίΓ. ίτησιος, νυ- 
χτιρήσιος. Ηίρρ. ά*ε πιογο. ηιηΐ. I, 23 τά ήμιρήσια τρυχία ορροηίΐ 
τοις νϋχτωρ. ΡΗϋο IV, ρ. 145 τού φωτός ήμιρηα'ιου ιπιλάμποντος. 
ΑΙ *ρ. ΗεΓ. IV, 101 , ΡΙ»*. Εερ. Χ , 616\ Ιλογ. 97 β ήμ*ρησιον εβ^ υΐ9ΐιιζθο 101 ςαοά ηηίοβ άίεί βρ&ϋαπι ηοη εχεεάΊί. ΙίίΓαιηςαβ Η. 1. εοηνεηίΐ. 

23. Πιφαίοχον βΐ π*φάα*αν οοηίυββ ίη Οοάιΐ. Οί. Β«βΙ. Ρ*1. 
ρ. 964. 

χ ο ρ. Χοροστααία. Οί. 8ορΙι. ΕΙ. 280. Αηβ*. ΝιιΙ). 271. ΕαΓ. 
ΙρΗ. Δ. 676. ΟαΙΙ. Ι«. Ρ. 66; νίΐΐίοίηίοπι &ρ. ϋεπι. ίη Μίά. ρ. 531. 

24. σνμφ. 8οη. »ά ΑπβΙ. Εςη. 652 μέσον όνομα ή συμφορά- 
δήλοι γαρ χαι το χαλόν χαι το χαχόν *κ της προς&ήχης τον 
ίπιφιρομίνον. (^α& ίβηιεη &άίεο(ίοηε ηοη οραβ εββε ρ&ΙεΙ; βεΐΐε 
ρηίιη εχοαοΐΐοΓ βοάβιη νοο. νβ. 18 βί 24 ίη ΓοΓίυη» άίδρ&ή αΙϋαΓ. 
Οί*. 299. 

25. ιον Γ ο £>. Ιΐβ βοηοεηάαπ). 3αίά\ τό !ον Μ χαράς πι- 
ρισπάταί. Η. ίο ι/* σχιτλιαστιχόν ιπίρρημα αντί τον οϊϊμοι, 
φ*ύ· χαϊ ιον ιον σχετλ. όμοιως ιπίρρημα. ΟΓ. 1122. Οη. 879. 
8ορ1ι. θεά*. Ο. 220. ΡΙβΙ. Κερ. IV, 432* χαί *>ώ χατιδών ιον ιον 
ππον. Εχοΐδίηίΐΐίοηεπι Η. ιη&ΐε ροβαίΐ βηίβ ώ χαΧρ( } ηοη νίάεηβ, 
εχεαοϋοΓεπι , ςηί ίηϋίο Ι)βοί οΓ&νεΓ&ί ΙίοβΓαΙίοηβηι 1&οοΓοπι,εχ- 
δυάΊΐίδ ρΓ6θΐθϋ3 ηοη Ιβπι ΚχΙατί ηο&ιη ρταίο αηίιηο δ&ΙαΙ&Γε τον 
λαμπτήρα νυκτός, ωοχ νεπ> εχηίΙ&ΓεδεεηΙεπι ρΐ&ηεςαε ςυ&ηίαιη 
ήοο ^δαάΊαιη βδδβΐ βεηΐίεηΐεπι, ίη ιού ιον βΓηιηρβΓβ. 

26. σημ. ΡεΓβ. 479. Εαπι. 45. Ρίβεδβηβ ωυϋο πιβ^ίβ εοηνεηί* 
ΙηΙαήΙ&Ιβ βΟΓερίο ηη&ηι ΓαΙ. σημάνω. ΟΓ. ΒεΓηη. ^Υίδβ. 8γηί. 
ρ. 370. Τ ορώ ς σημ. ηοη εβί, αϊ Ργ. 605 τορώς τίχμηρον, 
σαφώς ά/χίλλιιν, δί^ηίδ νεί νεΓ&ίδ ίηάίοδτε, βεά σαφώς, ακρι- 
βώς προςτάσσιιν (11.1,289,296), Ηααν Ούάηίάβη. 

27. ι ν ν. έ7τ. ΕαΓ. Η. Γ. 1050 μη τον ιν διαϋοντα ίύνάς 
*/ίίριτ*' — χίχυμίνος ιπαντίλλα. Ορρ. Υεπ. II. 563 *ίν αν- 
τοχ&ονίς *ϊσιν, ϊπαντίλλονσι δϊ γα'ιης. 01). 280. 8ορπ. Οεϋ. 
Κ. 142. ΕαΓ. ΕΙ. 786. Η. Γ. 1050. ΒεΓηη. ρ. 180. 

δόμ. Κ. //ηοη εβί ίρ δόμοις, 8εά* άοτηκι, αϊ άοπιαπι ςααδί 
ρ&Γΐίοΐρεπι ίαοί&Ι β&αάίί δαί." ΙΙ& δ&ηε; οΓ. 1029 δφ ΟοηνεηίαηΙ 
ίπορ&. ολολ. εΐ ϊστάναι βοην (ΑπβΙ. Τηεβιη. 696. ΕαΓ. ΗεΓ. 
128,656). VI ΟΗ. 883 τίνα βοήν 'ΐστης δόμοις; οίμτλ οία- 
τΛΟτβΐΛ ΙοΙΙ%9 (εχοίΐϋβ) άγηη%? (οί. Ιρη. ΤααΓ. 1307. 8ορη. Ρηϋ. 
1263) Ιστάναι εβί */ίίρ*ιν, \(& ψιοψιε Ιπορ&. 

11 162 28. ο λ. Εαβί. βά Οά. IV, 767 τό όλολϋζειν γυναιχεία 
ενχη λιγϋφωνος. Ια 8(1 XXII, 411 ό λο λυξ α ΐ' τρανεστερα 
φωνή ενξαο&αι χαΐ Οεοις επιβοάσΰαι — · τό μεντοι Ιπί θρή- 
νου τάττειν τό όλολχίζειν , νεωτίρων εστί, γινόμενον παρά 
τό ολοόν λϋζειν οΓ. ίά. βά 11. VI, 301. 8οη. ·<] 8βρΙ. 268: μόν^ 
ττ\ *Λ&ηι·ά δαίμονι οναη πολεμιχή ολολχίζονσι, τοΤς 6ε άλλοις 
ΰεοις παιωνίζουαιν. ΟΓ. Οά III, 450. 8ερΙ. 825 πότερον χαίρω 
χάπολολιίξω; (8εΗ. μετά χαράς παιωνίοω). 

ε ν φ. 547. Ορροη. άραΤος· οΓ. 211, 1095, 1306. 
λ α μ π. ϋαΐίνυδ, ςααϋβ 751. ΟΓ. ΒεΓηη. I 1. ρ. 86. 

29. ίπορΟ. 1030, 1061. ΡβΓβ. 1050 επορ&ίαζε γόοι; (8θΗ. 
επεχτεταμένως ϋ-ρηνει), 01ι. 269 εξορ&. πολλά (8οΗ. άνατε- 
ταμενως βοόιν), 749. ΟΓ. ΡβΓβ. 389 , 687, 620. V. Η. βίη Ιαηία 
8ΰ$€η*}ακΰλζ6η άϊααη Ραο&βΙρΙαηζ βηίρβρύηίδηβη. 

30. άγγ. π ρ. ΟΓ. 8(1 ν. 10, 1130. Ειιω. 995. ΡβΓβ. 786. 

31. φρ. χ ο ρ. Ειιγ. ΡΗοεα 797 προχορειίεις (ω»1β 8οη. ρκ> 
χορει/εις). ΚεβρϊεΐΙυΓ ιηοάο ιηεσΐ0Γ&1& χοροστααία, Μ οχοιώϊΙοΓ 
ρΓβββαΙβίη βο ΓοΓβ ίβείβΐ. (ϊιιίη ΐ&ιη ίρβασι 6& άΊοεηΙεαι ίη ΙεεΙο 
ρΓ8β Ι86ΐί1ΐ8 ΙπροάίβΓε οοερίββε, ΐπάίοβΙοΓ δίππϋΙθΓ άεβίηεηΐίοαβ 
χορεϋοομαι — Οησομαι. Ο,αοά ηβ ΓοΓίιιίΙυιη άΊοββ; η8ΐη υΐ Με 
ΙβεΙΐΙίαε, ί(& ΙηβΙΐΙί&β βχρππιβηάβο ο&η&& ίη δορά Αί. 807 βς. 
ΟΓ. θεά. Κ. 110 δη. 

32. ι Λ π. &. Αωοί^ηε άΊοίαπι νίάεπ, ηβπιο ρΓορίαβ βρβοίβηβ 
ηε§&οΐί. ΟοηβΙπιί ροίεβΐ εν πεσόντα, ευί Γεβροηά'εί; νβ 33 βα- 
λοιίσης- οΓ. ΕϋΓ. ΕΙ. 1101. Μεά. 52. 8οΗ. 8(1 Α». 33. Θήαομαι 
άεΓεηάίΙιΐΓ εχεπφΐϊβ Μεά. 532, 572. Ογ. 610. Τι-οβα 287, ψΐ8β 
είΓ. ουιη Ρηοεη. 855, Ρ1&1. Αία II, 151 6 οιωνόν τί&ίμαί,Ί&%%. 
III, 702° οιωνόν ποιούμαι, Οογ£. 489* ερμαιον τούτο ποιού- 
μενος. Ηΐηο ίΐ) πεσ. #. νβίεΐ ερμαιον ποιήσομαι. — ΟοηβίΓϋί 
είί&ιη ροίβδί πια. εν #. Ν&αι ιιΐ ΡεΓ8. 761 άοτυ πεσόν, 252 
τό ΙΙερσών άνθος έρχεται πεσόν αϊ 8ερΙ. 759 τό πιτνόν 1 
Α&. 1441 πίτνοντος οϊχου (θα 261), ίΐβ ΗεΓ. VII, 18 πεσόντα 
πράγματα, ΡΙ&Ι. Κερ. Χ, 604* ίπανοο&ούν τό πεσόν τ* χαι 
νόσησαν. Οαιη πεσόντα [πράγματα) ΓεεΙε ίυη^ίΙϋΓ εν &εοδαι, 163 ςαοά 8υίά. εχρϋοαΐ καλώς διοιχήααι, υΐ 8οΙι. Τηιιο. IV, 17, 4 
εντνχίαν χαλώς &έο&αι βχρί. Ιπαινετώς διοιχήααι- εί. 59,4. 
II. II , 382. Ηεβ. Ορρ. 23. 8ορη. ΕΙ 1439. Οεά\ Κ. 633. Γγ. 534 εί 
212: στίρ/ειν δε τάχπεαόντα χεν &εσ&αι πρέπει σοφόν χυ- 
βεντήν (οί. Ρ1*1. Κερ. Χ, 604 ε . ΤβΓ. Αθ. IV, 7, 21 βα^.) , ςυειη 
Ιοευιη ΐΓβοΙβηβ ΗεπιβΙ. 8(3 1/ϋο. I, ρ. 486 αιοηβΐ, εν Οεσ&αι βϋ&ηα 
ν&1βΓ6 8θΙβτίβτ άβχίτβ^ηβ οητατβ, βίπιυΐ παεπιοΓδηβ Α$. 32, υοί 
ίη νεΓϋίδ εν πεα. Ο. ηεδείο ηα»™ αηάαοίββίτηατη β^υΓ&ώ νΐάεΐ, 
"φΐ&ιη ο&3ΐί£&Ια 8ορηοε1ίβ πΐδίεδίββ βίοι ηυηςυ&ιη ρεπηίδίβββί." 
ΰα&β υ6γΗ& είυβ Η. ιη&ΐε &ά* νβ. 33 βρρϋε&Ι , φΐο ηοη ρεΓίίηεηί. 
ΟΓ. ν&1(*. &<1 Ε α γ. Ηίρρ. 708 ρ. 240 βη. Βδεοη. 49.— ΜεηΙίο 
της χυβείας ίβεΐΐ βαηε αϊ νίθβ&ΙαΓ ρποΓ εοηβίΓαεΙίο νεη εββε, 
φΐΕπι 8εη. ίηΐεΐΐεχϋ, εχρίίε&ηδ οιχειώαομαι· τβ8 άοηιίηοτητη ηιΑί 
ύοιητηοάαοο , Μ ιηβητη οοτητηοάχινι νετίατη , Ιηοτο μι Αϊ αρροηανι , 
υηάε Ιι&ΓοηΙ. άβί Ηαηββδ ΟΙηοΑ ίοίΙΙ ίοΑ ζη Μβίηύίη ΘΙμΑλιοητ/ 
τηαοΑβη. 8β<3 ίάειη εχοαΒϋοΓ εοηβαΚο οοδεαι-υβ εβδε νοίαϋ ε*, 
ίοοιιιη δίσιυΐ&ηδ, βεηυδ εββε εΙ £ΓΕνΐδ. Κ&φΐε ηοη τεϋοιεηάαεβΐ 
νεΓβϊο οοΙΙαρίαηι άοηιιηοτν,ιη /οΗηηαιη τβΗϋηαηι; η&ηι εν &εσ&αι 
(επανορ&ονν) ΓεβροηάεΙ Γοπηηίδε «ν χείμενα (ΟΗ. 640. ΗεΓ. VIII, 
102. Ρ1&1. ΡΗϊΙ. 15 β ), εαί οοηΐΓβπυιη εδί πεσόντα, η( τά χατορ- 
Φοϋμενα εί τά αφαλέ ντα &ρ. Τηυε. II, 65. Εγ£0 ΓεεΙε Οοηζ: 
άζηη ίοΑδη βτΑόλη άβτη ΗβττβΰΑετ άα* ΟββηηΑβηβ ΜΙ %ΰλ, βΐ 
Ιίοεηϋδ Μΐηοίεν. άβιη Η&τηοΑβτΑαιι* ίταηη οιβΰ %οΑ βοΑοηβη 
νατ/βΙρτβί«. Αοαοί^υϋ&Ιεηίΐ νειτο ίηβείηδ ΓοΓίβδβε εχρτεδβϋ V. Η. 
(Ϊ€ηη ρΙνοΑΙίεΑ Μ6Γ(Γ ή Α ιοβηάβη ]6ΐζΙ άβτ ΗβττδΰΑβτ Σοοί.'λά 
ϋΐαά: τεδ Ηεπίεδ Γβείαπι ιιί οοιηιηοάβ τηίΑί οεάβηΐ εΓ. Εαη Ογ. 
1664 πόλιν τ ώ ιΥ έχω &ι}αω χαλώς- δΙΙεΓηπι: Γεβ ΗεΓ. 
ΙβρβΒδ ΓεδΙίΙααηι εί. Α^. 19. 

33. τρις ι ξ. Ηεβ. τ ρ. ϊ|· νικητήριος βόλος- χαι παροι- 
μία· τρις ϊ ξ ή τρεις χχίβοι- Ιπι τον ινατόχον, από των 
χυβιντών. ΖεηοΙ). Ργου. IV, 23 τό μέν τρίς ί{ τήν παντελή 
νίχην δήλοι, τό δε τρεΐς χι'βοι την ήτταν. Πάλαι γάρ 
τριαίν εχρώντο προς τάς παιδιάς χϋβοις, χαΐ ονχ, ώς ννν, 
δϋο. ΟρροηοηίϋΓ δίοϊ ή εξάς (βόλος πλήρης) ε* ή μονάς (βόλ. 1β4 χ(νός 8. χιίβος). ΙλμΗ ηουαεη ή πλίΐστοβολίνδα' νίοίοΓ ο πλ«- 
σΓο/ίόλοί, ςυΐ |? α σ < λ * ι ' άίοβΒ&ΙυΓ υΐ ςαί τριις χιίβονς ίβοβΓΕί 
όνος. ΕϋβΙ. 8(1 0(1. 1,234 άστιίως "Ομήρου ίνταν&α έΐπόντος 
τό έτίρως ιβάλοντο &(οί' ηγ. ονχ ιν χατά τό' τρις 
?{ βαλοϋσης της Διός φονχτωρίας. Ραΐβΐ, εχευοίΐοη 
ίη ιηεηΐεπι νεηίδδε — ηε^αε ίηνίίο ροε'Ιβ — νείεπβ ϋΐίϋδ ρΓονβΛϋ , 
<\\ιοά ίη Γβιη ρΓΒεδεηΙεω 8εεοπιιηο<ΐ8ΐ. ΟΓ. 11. Χ, 515 ονδ* άλα- 
οσχοπίην η£ άργυρ. ^Απόλλων (XIII, 10. Οά*. VIII , 285). Αί 
ϋεεί εείεΐΌβ ϋεοβ βαΒίηάβ &1ε& ΓβΙΙβΙ, Ι&σιεη Ιονί εοηβίΕηβ Γογ- 
Ιϋΐΐδ: αϊίΐ γαρ ιν πίπτουσιν οί Διός χχΐβοι- οΓ. 8(1951 εΐ Ηο- 
Γ»1ϋ ίη Ιονε ε* Εαπο Ιυβαβ 8αΙ. 11,5,41. 

φρ. 8εΗ. Αη'δΙ. Αν. 1160 φ ρ ν χ τωρ ί α ι· αί τών πύργων 
φυλαχαί' παρά τον φρνχτόν χαί τό ωριιίιιν. ΡΙΐίΓΕ Β1. 

35. βαστ. διιΐά 1 . βαστάσαι ον τό άραι δηλοϊ παρά τοις 
'ΛττιχοΤς, άλλά τό χρηλαφήσαι. 8ορη. Ρηίΐ. 647 βς. ΕΙ. 905. 
θεά. Ο.ΙΙΟΟ.ΕϋΓ. Αΐε. 916 φιλίας άλόχον χίρα βαστάζων. ΕΙ. 
696. Ονεΐ. 379. ν*1<*. ϋί&Ι. ίη ΕυΓ. Γγ. ρ. 172. 

36. τά δ* άλλα. 222 , 766 , 834 , 1 153. ΕυΓ. Ιρη. Τ. 37. 

β ους. ΤΗ. Μ. ρ. 169 ή βοϋς, ονχ ο βονς' άρσ*νιχώς δ* 
μόνον τον της παροιμίας ίχφίρομιν βονν. ϋΐοε&βΙΐΐΓ βονς 
ϊπίβη ά*ε βαοίΐο ΙβεεηΙί&ϋβ; βονν ιπΐ /λώττης φίρ*ι, 
νεί βονς έπί γλώσσης (ί. ε. δώρα λαβών, σιωπά). Εοάεπι 
βρεείβΐ βοίς ιπΐ /λώσση βίβηχι νεί βοϋς ϊπί γλώσστ\. 8εη. 
8(1 ΑΗδΙ. Αν. 1106 ή γλαιξ ίπι χαράγματος ην τίτραδράχμον 
ιχλήδη δ* τό νόμισμα τότι ή γλαιξ, τών προτίρων δι- 
δράχμων όντων, Ιπίσημόν τ« βονν ϊχόντων. Οί. ΡΙυΙ. ΤΗεδ. 
25. — Λρομιχη γλώσσα (ΗεεοαΙυΓ ή διατρίχονσα πανταχού 
χαι δια·/·/ίλλουσα. Ιη Βεΐίΐε. Αηεε<3. ρ. 35 βάοΊΐαΓ: ίπΐ τών ρα- 
δίως χαί πανταχόσι χατηγοροϋντων ή τονναντίον ινφημοχίντων. 
ΟϋΓδαηΙί Ι&Η Ιίη^η&ε βονς (δίδραχμον) αφωνίας Ι&ηςυ&ιη σφρα- 
γϊς (Τ1ιεο§η. 19. 859 \ν. Ι,αείβη. Ερί^Γ. ίη ΑηΐΗ. Ρ&1. Χ, 42) ίιη- 
ροηεοηΙαΓ, φιί βΓπιίΙεΓ ίηβίδίεηδ ίωιηοοίΐεπι ρΓ8εβΐ8Γεί. Αεβοη. 
βαίειη εΐ δίπιΙΙίβ (βρ. Ηεβ. βοϋς ίμβαίνη μίγας), βονν μίγαν 
Ι8αά&η1ε8, ίη^εηβ δΐΐεηΐίί ρΓ&εηιίαη3 ηο(&Γε νοίαίδδε ραΐ&ηάί 165 βπηί. ΕΙ ρποΓ ςυίάεπι βίηε θηοίο ιββρβχϋ ίΐΐα χρυσού δοιά 
τάλαντα (ΟΊ. IV, 526 ; οί. Αγ^ππι. Α§. σχοπόν — Κλυτ.), φΐο<ϊ 
βπιηάε ρΓβϋυιη ηοη ΙβηΙαπι ίη εχεηοίβδ βηηυβδ, βεθ εΐίβιη εΐ 
ΐΏ&χΐαιβ ίη βίΐεηΐίαηι εοιίδΐίίαΐηιη ΓαεπΙ. Α1ίο(1 ρΓον. εδί Γγ. 378 
Η. 343 Δ. αλλ* Ι'στι χαμοί χλής ΙπΙ γλώσσ^ φιΐλαξ., ΟΓ. Οεα\ 
Ο. 1051. 

37. ο Ί χ. 8ορΗ. ΕΙ. 548. ΕϋΓ. ΡΗοεη. 1342 βςς. Ηίρρ. 417, 1074. 
Αη<3ι\ 924. Ηεο. 836. Ιρη. Τ. 52. ΤΗίεΓδεη. Ογ. Οκ ρ. 368. 

39. μα&. ανδώ. Οη. 879. ν&Ιίείη. βρ. Όειη. ίη Μίά. ρτ. 531 
ανδώ Έρ*χ&*ίδαισιν. ΑηβΙ. Β. 369. 8ορη. Αί. 543. Ευτ. ΕΙ. 1356. 
Ρίηά. Ρ. IV, 252. ΑηΐΗ. Ρ»1. XII, 159 τα χαϊ χωφοισι λαλινντα 
όμματα. ΡΙηΙ. II, ρ. 391* α*ίσω ξυνιτοΐσι. Χεη. (^ηε£. I, 7 
ώοτ* *ΐδόσιν αν λί/οιμι. 

λή&. ΟΗ. 680. ΕχβρεεΙβδ σιγώ, ηί Απ'δί. Κβη. 1158. Εογ. ΙρΗ. 
Τ. 1063. ΕΙ νετο βονς αφωνίας 8. σιωπής Πη^υβε εχευοίίοπ'β 
δρομική εΓ&Ι ίπιροδίΐηδ ; ΒΤξΟ ΙβεεΓε άεοεΒβΙ (τα δ* άλλα σι/ώ), 
80 ρΐΌρΙεΓε» (ΙίείΙ: λή&ομαι (ούΗυ%8€θτ) 8. Ιπιλή&ομαι (ΗεΓ. IV, 
43 έχων ί7Γ*λ.), έπιλήσμων (ΐμί ων νπισχόμην, της οιωπής, 
ίφιτμών (II. I, 495). 8εά πιηΐΐο β&ΐβίπβ ίηΙε11ΐ£εΙηΓ λή&ομαι ων 
ΙΧάλησα. ΕγγβΙ Βει-ηΗ. 1. 1. ρ. 79. 

40. ίπιί. 905. Ηεβ. Ιπ%ί* άφ' ον χρόνου. 0(3. I, 2. 8ορη. 
Αί. 490. ΛηΙ. 15. Εογ. Μεά\ 26, 137. Ι^εορΗ. 1110. 

41. α ν τ. Ιη 8οΒ. &ά Απ'δί. Νυο. 774 εχροηίΙαΓ χατη/ορων 
χαϊ Ιναντιοχίμινος* άντι/χαλών, άντιλί/ων 80 Ηεδ. αντίπα- 
λος, ϊχ&ρός, ίναντίος. Μεηείβϋδ, ψιί οηηι Πρδε 1ε£8ίυβ 
ΤΓοίβπι ρτοΓεείϋδ ίυερ»1 (II. III, 205 βς.) τεείε Ρπαπιί άιτίδ. 
μίγας (ΙίοίΙϋΡ. ΟΓ. Βεπιη. ρ. 431. 

43. διό &. Εαιη. 626. Ρίηά. Ρ. IV, ] 23 Ζιόπομποι τιμαί. Οί. 
11.1,279. 11,197. XVII, 251. Σχήπτρα εΐ θρόνοι ίηη^αηΙϋΓ 
ν. ο. θεά. 0. 425 , 449 , 1354 ; εΓ. Αί. 251 , 390 , 960. Ιη δυρρί. 372 
μονοσχήπτροισιν ιν ΰρόνοις. 

44. οχ. Τιμής ϊμμορος ρ&δδίπι; ϋ& Η. 1. (Κεί ροΙυεΓ&Ι τιμής 
ϊμμορον ζιύ/ος ^Ατρ., βεά »υχϋ ροέ'1& νίηι βάίεοΐίνί βοηοεηδ 
οχνρόν, ίη ςηο αϊ ίη ίχνρός εΐ ισχυρός (&ο *χιιν, ϊσχιιν) ίηεβΐ 166 ροδδΐάβηάϊ ηοϋο; εί. εγχρατης. ΙΙβςαε βχρίίο&π ροίεβΐ τιμής 
διοςδότου χτήσει ίσχνρόν. ΝοΒϋο ρβΓ ΑΙηά&Γαπι γοοογ 8ααηι 
άβΙ>βΙ>&1 ηοηοτί Γε#ίο & Ιονβ ϋβ εοηεεββο. Οί. σϋγχροτον ζεύγος 
»ρ. ΕαΓ. Αη<ιΓ. 494. ΑΙπθβηΐϊη χλανόν ζυγόν ίά\ Ιαυό&Ι Ηβΐ. 
392, αϊ ίη ΡΗοεη. 328 Εΐεοείεβ εί Ροΐ^η. απήνη άΊεαηΙαΓ. 

46. τήςδ'. Νοη ΙίΙαβ ΑΓ£οϋεαπι, αϊ ΕαΓ ΕΙ. 1, βεά Ογ&6- 
εί&πι ΐηΙε11ι*£ί, ϊηάΊεβίαΓ νβ. 394: εί. 108. 

47. η ο. ΡεΓβ. 795. δαρρί. 3. 8εΗ. Τηαε. VII, 26ζάάραςεχ 
της Α\γίνης- τα ιστία δηλονότι. ΕαΓ. Ιρη. Τ. 18 ναΰς άφορ- 
μίαγι χ&ονός. ϋε νεΓοίβ αΐρειν εί άφιεναι ίη τε η&αΐίεα εί. 
Ι.υζ80 ΙίβοΙΙ. ΑΙΙ. ρ. 127 «ς. 

αρ. Ηε8. άρω γ ψ βοή&εια. * Αρωγός εί αρωγή νοε&οαΐ» 
ίοπβ; εί. II. XVIII, 502. XXIII, 574. ΑπβΙ.Κβη. 1296. Εϋδί. 
ρ. 1158 αρωγοί· διχηγόροι. — Στόλ. χιλ. (εΓ. Ιρη. Τ. 141, 10. 
Ιρη. Α. 174. ΑηάΥ 106. Ογ. 352. Κηεβ. 262) άΊεϊΙηΓ στρατιώτις 
αρωγή Μεηεί&ί, φΐί Ρη&ηυ αντίδικος εηιΐ. ΓπΐδίΓΗ Η., 
ηε§ρη8 νεΓΟΕ ρεΓ βρροβίΐίοηεπ) &βάί!α εββε, νεΗϋ: βάηχβτηηίαά 
τηίΐϋατβ ρταβήάίηηί. 

48. Ιχ δυμ. 208,302. 8ερΙ. 873, 918 εχ φρενός. Ρεκ. 372. 
ΕαΓ. Με3. 108. II IX , 343. Χ , 1 0. XXIII , 595. 

χ λ. Ηεβ. χλάζοντες- κρανγάζοντες. ΡοΙΙ. V, 18,89 *ϊ- 
ποις αν χ λάζε ι ν μεν αετούς , χλαγγάζε ι ν δε γερανούς, 
επ* άμφοϊν δε χαί κ λα γ γ ή ν. 

49. α ί γ. II. XVI , 428 οϊ δ* ώςτ* αιγ υπ ιοι — μεγάλα 
χ λάζο ντε μάχωνται. Οά. XVI, 217 αιγνπιοί γαμψώννχες, 
οίσί τε τεχνα ά γ ρότα ι Ιξείλοντο πάρος πετεηνά γενεσ&αι- 
εΓ. νίΓ^. Ο. IV, 511 β^. 8εΗ. &ά II. VII, 59 αϊγνπιοΐσι- οι 
μέν είδος αετού, οί δε τους γϋπας Ιδεξαντο. Αείίβη. Ν. Αηίαι. 
11,46 εοβ εββε άΊεϋ εν με&ορίω γνπών χαί αετών. ΕαβΙ. &<1 
Οά. 1. 1. φήνη χαί αιγνπιός επί στερήσει τεχνών χλαίουσι 
ΧνποιΙμενοι. ΟΙ Εογ. Τγ. 830. 

50. I χ π. Ηεβ. έχπάτ ιον τό εξω πάτου. 0Γε§. Οογ. ρ. 566 
το εχτρόπως χαί παραδόξως Ιχπατ ίως. Εβί ίερίητ άμετοον, 
εχμετρον, εηοπΛβ; εί. βχοτοΗατβ εί Ηίίβηιροτίρ. 167 α*τ ίο*ς. 81ερΗ. β ^οά. — Εγγογ ίηάβ 0Γίο$, ςηοά ίη *ηϋ- 
ςαίοΓβ Οοά. βοηρίυιη γγ&Ι Ιητιας, πα βοπρίο βαρ. *χ. 

51. υπ. ΕαβΙ. &ά II. VIII, 31 ύπατος- ο υπέρτατος, χατά 
ουγχοπήν, άντιχίίμινος τώ ν*ιάτω, ταυτόν δι ίΐπιΐν νιάτω. 
Τίηι. Ιιοο. ρ. 100* χα&άπ*ρ ύπάτω (μίριι) τώ σχάν*ος (Υ&ΐο^. 
ΏΊ&ί. ίη ΕϋΓ. Γγ. ρ. 284 νπάτω ρΓΟ ίπ' αιτώ), (ϊαο Ιοοο ςυοαιοθο 
βοηηβίά. ϋίί ροίαβπΐ αϊ βοηοΐίυπι νπιράνω των λιχ. βπηβΓβΙ;, 
ηοη νίάΌο. "Τπατοι λ<χ. βαηΐ οι κι/ριο» τών λιχ. υΐ νπατος 
χώρας Ζι\Ις (460). ΒββροηάβΙ λίχτρων δισπότης (ΕϋΓ. Ηβΐ. 572). 

στρ. II. XVI, 792. Ργ. 881. 8βη. Οοηβ. βά* Μβγο. 7, 2 αϋ<?* οητλ 
ιίτιάοτβ ηαρηο ιηαηβ* η%άο* ΰΐτΰητη/τβτηνηΐ. 

52. π γ. Εογ. Ιρίι. Τ. 289. ΙαοΓ.νΐ,743. νίΓ$. Αβη. 1 , 304. 
VI, 19. Ονίά\ ΜβΙ. V, 558. 

53. δίμν. Ηβ8. διμνιοτήρην ϊγχοιτον, τά δίμνια τη- 
ρο'νντα. ΕβΙ βϋΟδΙ. ϋίί πιννοτήρης (-ου). ΡγοοΙογο» »άίβθΙίνβ 
ροηίΙαΓ 1357, ίοίςϋβ ββΐ λιχήρης, χλινήρης. ΚβοΙβ Κ. πιοηβΐ, 
Ηβ8. &11βΐΌ Ιοοο νβι-οβ Αββοη^ί βίο βχρΙίο&Γβ &ο δί Ιε^βΓβΙϋΓ: 
πόνο» όρταλίχων διμνιοτήρων. Τπρίβχ ΒϋΙβαα βδΐ Ιοοί οχρϋο&Ιίο; 
Η. ΟΗΟίΗρτβτηα οητα ρηΙΙοτηηι (1β6ογ ςαβπι ρβΓοηΙβδ ραΐΐίδ ίη- 
οαθ8ηάο βαβΙίηηβΓαηΙ). Μϋΐΐο ιηβΐίαβ ΚΙ. πόνο» όρτ. βχρϋοΕί; 
όρταλίχονς, οοωρβΓβηβ Εογ. Η. ί. 1039 ώς τις όρνις άπτιρον 
χαταατίνων ώδινα τίχνων, υοί ηοη Ι&ηΙυοα ώδίς τίχν. ΓβΓβΓί 
πόνον όρτ. βοά βΐίαιη άπτιρος οΙ δίμν. οοηνεηίυηΐ. ΤοΓίί&πι 
βΐ νβπιπι ρΓβββΙβΙ νβΓβίο 81.: Ιαύοτβηι οίτοα ρΜο» ίη οίδβτναηάί* 

οποεηάβΐίϋβ Κ. ορβταηι ηίάΗηαη (ΙηεηΙεοι ηίάυιη) ρηΙΙο- 
ΤΜ?η; (Ό&ηζ : άίβ ΝαΙΗαΙβηάβ ΑτδβΗ «ι» άίβ ηηρβββάβτΐβ ΒτηΙ). 
ϋΐ ϋβηι. ίη ΑπβΙ. ρ. 637 τον υπέρ της νίχης ινι/χιιν πόνον 
άίχίΐ, ϋ& ΓβοΙβ βοΐνβηιυβ τον υπέρ του τηρ*ΐν τά δίμνια τών 
όρτ. πόνον όλ*σ. — Ό πιννοτήρης άΊοίΙϋΓ είίβτη πιννοφϋλαξ' 
ϋ& δ*μνιοτηρης βΐ διμνιοφϋλαξ (ΐίοί ροδδίί. Όλί'σαι πόνον \χί 
ά/ραν (Εαιη. 148). ΟΓ. Βεπιη. ρ. 426. 

54. 0 0 τ. Ηεβ. όρτάλιχοι- οι μήπω πιτόμενοι νιοσσοί. Εϋδί. 
&ά II. IX, 322 ορνίθων τά ι ν οψιι ήδη όντα νίοττοί, χατά δί 
τινας όρτάλιχοι. ΊΑ. 8(10(1. IX, 222 ΓβΓβΓί, ΑπβΙ. Βγζ. άΊχίδδε, 168 

ϊμβρυά τινα χαί άρτιγινή ψάχαΧα χαλίϋα&αι χαί ορταΧίχονς 
(ε£. δορίι. ίη 63). Αεί. Ν. Αηί πι. VII, 47 τά πρόσφατα όρνίΟια 
χαΧονοι νιοττονς χαί όρταΧίχονς. Οι. Τηεοε. (βηρ. »ά 16). 8αηί 
ίρΙηΓ όρτάΧιχοι τίχνα πάρος πιτ. γιν. (εί. βηρ. 8<1 49). 

55. ν π. (ϊαί ββφίαηίοΓ ίΓββ Όϋ ρβη εί βαο φιίκιαε ίαΓε 
ίηαρίαιη ί&είηυβ ροίεηηΐ νίηθίε&Γε. (^αιιιη Γ&ρΙοτε8 άγ ρότα ι 
(Ηεβ. άγροίχοι- Οηρίνται) άίοαηΙαΓ, (εί. &ά 49), Ρ8ηεπι βΐ 
ΑροΠίηειη ηβΙαεΓβ άεοεο&ηΐ; αίηςυβ εηίπι οο^ηοποεη '^/ρ#ι/,«. 
Ηββ. *Λγριι1ς- 6 Πάν παρά \4&ηναίοις. Αεβεη. Γγ. 212 Η. 
78. Α. Άγριι/ς τ* *ΛπόΧΧων όρ&όν ίθΐ/κΝ βίλος. ΟΓ. 8θρη. 
θεά. α 1091. Ρίηθ. Ρ. IX, 115. Μύΐΐ. Ρογ. II, ρ. 282, 294. 
ΡπιβΙοΓβ* ΛνθβΓβρβεββ, ςυβίεβ οι αϊγνπιοί, ΡΗοεοο εαρβεεΓβηΙ, 
ηαίρρε οιωνοί- ρΓβεβεΓίίαι Ιονί, ςαίρρβ βφΐίίβε βρεείε* ηβοίίί. 
8εά εί. 57 μιτ. Νοη βηπιείηηΐ ςα&ε Μϋΐΐ. II, ρ. 295 &ά Η. 1. 
θίεϋ: Ζ β η ε αΐβ ΤΡεΙίΗβΓΤβϋΗβτ, Ραη αϊ* ςβ'ιεΙβίνβ'ηοιίΎβηά&τ 
Όαηιοη (εί. 8ε1ι. &ά Εογ. Μεά. 1172,), ΑροΙΙοη αϊ* 8ΐτα/ 9 οϋ. — 
"Τ π α το ι ορίίιηο ίιίΓε Ό'ύ θίεαηΙϋΓ, ςυί ροίεβί&ίε αηίεεεΙ1»ηΙ 
τοΐς νπάτοις Χιχίων, φχ\ βαεεαοαεπιηΐ νίοΐεηΐίβε. 

56. οίων. 805, 860. 61. τεείε εχρίίε&ί γόον (5ιτ* οιωνών 
&ροο\Ιμινον 6ξ(ία βοά. Τηεο§η. 1197. (911 \ν.) ορνι&ος οξύ 
βοώσης. ΑηΙη. Ρβΐ. V, 151 όξνβόαι χώνωπις. 8ορ1ι. ΑηΙ. 423 8ς. 
θεά. Ο. 1046 χαΧχοβόαν (8εη. στιρροβόαν, μ*γαΧόφωνον). 

57. μ ί γ. 8εηο1ί&8ΐ&ε οοπδίπιηηί γόον μιτοίχων, βεά 1 άΊδ8εη· 
ΙίυηΙ ίη εχρίίε&ηάο. ΑΙίει ίηΐεΐΐφΐ γόον αΐγ. νπΐρ των μιτοι- 
χιο&έντων νιοασών (υΐ ΑαΓβΙαβ ϊνιχα των μιτοίχων), βΚεΓ 
γόον αϊγ. μιτοίχων (ί. ε. Ινοίχων 8. Ινοιχοχίντων τοις ι>ψ. 
τόπους. II. XVI, 429 πίτρψ} ίφ* νψηΧή). Ηοε νεπιω εβί, βεά 
ίη μ* τοίχων 8ΤΓ&1ηαα. Τώνδ( μ(τ. ρεηάεΓε 80 *Εριννν νίάίί 
ϋε Ρ., ωβ^ίβ ρεΓ8ρίεα8πι εί εΓαάίίΛπι Ηβηε εοηβίΓηεΙίοηεηι εββε 
ηΐι» (εΓ. Οά. Π, 135. XI, 280. XVII, 475. II. XXI, 412. 8ορη. 
ΑηΙ. 1075. θεά. Ε. 417 μητρός τι χαί πατρός — δίΐνόπονς * Αρά. 
Ειιγ. ΡΗοβη. 624. Μεά. 1386 αλλά ο' Έρινύς ολ*σ*ι* τίχνων 
φονία τ* Λίχη). ΑΙ βΐηιρΙίείοΓ ηοη επιί ρΓορΙε^β Γεπείεηά&, 
Βεά δίηααΐ ίεηεηά*. Εχίποίε 8α1εω άε Η. 1. ΓηεηπΙ 8εΗηεί(1. οβίεη- 169 <1εηδ, μιτοίχονς άίοί τους αίγυπ'ιους, <\μ\ οοηία^επηΐ »ά ϋεοηιπι 
βαρβΓΟΓαπι Ιαίείαπι. ΙΙ&^αβ βαηί ύπατοι, βυηΐ νείΌ βΐί&εη 
προστάται , οΐίεηϋβπβ βαίβ ρΓΟδρϊοίεηΙεδ βΟΓαπιςαβ εαιίδΛπι 
β^επίεβ. δβηίεηΐία: ιη\ίϊ\ϊ ϋειίδ δΐίςαίδ νίοΙ&ΙοηΒηδ Ραη&ηα , 
ςυβε ββΓο ροεηββ ροβοεηβ (8ορ1ι. Αηί. 1074) ρΓβββίώ'ο ΙηΙοβ ναΐ- 
ΙϋΓ68 νίηάίοεί. ΙηΙεΙΙφΙαΓ, ςπαπι ριιΙοηΓε αϊ/υπίονς, όρταλ. εΐ 
δίμνια νβπδνεπί Ιη&υδ ίδίΐβ μίτοίχων, παίδων, λιχίων. 

59. παρ. την δίχην εΓ. 711. 8αηί οι ά/ρόται. 

60. ο χ ρ. Ργ. 8 Η. 262 Α. χ ρ * ίττο ν ας τονς ήρωας λί'- 
γουαιν — χαι οι &(οΙ δί. Ργ. 901. Ειιγ. Ιρίι. Α. 596. Ρ1&1. 8ορπ. 
216». δ^πιρ. 188*. Τίιη. 77 β . Κερ. I, 339 β . 8οΗ. Ειιγ. Ηεα 603 
χ ρ * ί σ σω ν ο χαλλίων χαί ο έπιχρατίοτιρος. Ιρββ Ζης II. 
"VIII , 31 ύπατος χρηόντων άίαΙιΐΓ, ηαδφΐ&Π) νβΓΟ ο χριίσ- 
οων χλγ' έξοχήν. Εγ£0 ε&ιΐδ& άεοεί εββε οιιγ Η. 1. άίοδΙιΐΓ. 
(&υηπι δί (ΐαίδ ίη βο ςαββπΐ, ηαοά ορροηδίϋΓ Αίπάίδ, πιβχΐαιβ 
τω μι/άλω Ρπ'βππ άντιδίχω, ΓβΙΙΐΙυΓ. Αη νβΓΟ Ζη ς ορροηΐΙϋΓ 
Αροΐΐίηί εΙ Ρ&ηί, φΐίβιΐδοιιπι υπάτου ηοιηίηε ίυηείϋδ £ϋ8Γ8£, 
ί(& αϊ ηαηο θίβϋη^ηβΙυΓ ϋβ, ςιιίρρε βυρεηοΓ εΐ ξίνιος; II* 
ςηίάεαι ξίνιος μίγας (336) άΊείίιΐΓ, υί βασιληίς (329). Αί 6η· 
£ΪΙϋΓ ίάβπι άχρος τοξότης εββε, ^αί 6» »Γΐε Ρβηάεπι νίηείΐ (338). 
ΡΓθρΐ6Γβ& ιη&χίοιβ νίάβΙυΓ ο χριίσσων νοο&η. 

61. *ττ. Ά Χ. ί. ε. Ιπιπίμπων *Λλ. ΟΓ. Εογ. Ρηοεη. 810. 
II. I, 382. 

62. π ο λ. Ηείεη* δηλχίπαις χαί τριάνωρ χόρη, ϋεπί πιν- 
τάλίχτρος ΰυιάς άίείίιΐΓ &ρ. Ιιγο. 851,143. Τγ68 ίΐΐί βοηΐ Μβ- 
ηείβϋδ, ΡδΠδ, ΉείρηοΙηιβ, ςαίΐηΐδ ΒάάαηΙιΐΓ ΤΗεβεαδ εί Αεηίΐΐεβ ; 
*1 8οπ. βθ Ιιγο. 851 : ο Θησηϊς ονχ ίγνω αυτήν παΐδα ουσαν, 
χαί ο ^ΑχιΧλης χατ 1 όναρ μόνον αύτη ιμ'ιγη. ρτοοί* 
ί^ίΙαΓ 8εη. ίηίβΐΐί^ίί; νβ. 636 ίΧανδρος &ρρε1Ι»ΙϋΓ. ΟΓ. ποΧυ- 
μνήοτη. Ιοη£. &υΙεαα πολ. άμφΐ γυν> οππα παλ. &ήσ. \ιί Ργ. 
701. Ιρββ Ηείειια (11.111,128) ρΓβεωίυπι θίοϋαΓ αίΟλων, ονς 
ϊ&έν πνιχ* ϊπααχον. 

63. πολλά - χαί /. ΤΗεο£η. 434 (260 ττολλοι'ν αν 
μιο&ονς χαι μι/άλους ϊφιρον. 170 γ νιο β. Γ νια ρΓβεαρυβ βαηί οτητα εΐ ΒταϋΑία, ρεάβ* βΐ 
τηαηηβ. Ηίηο άίξίγνια άιβλα (Ρίηά\ Ν. IV, 73), παλαισμοσιίνη 
γνιαλχής (Ορρ. Η»1. II, 277) , γνίοις τλημονις (ΑεβοΙι. Γγ. 468 
Η. 453 Α.). Ρππίϋπι πιειηοΓβηΙοΓ εεΓΐβηιίη& ρβΙβεβίΓίβ, ςιι&β ρεηηα 
ε* ΰπίτα βχβΓϋβηΙ, Ιοω ςαβε ΙταοΜα βΐ τηαηια. ΟΙ II. IX , 339. 

64. γ όν. ΟεηίΙίνοβ ηοη εββε βοβοΐαίοβ, ββά ρβηάβΓβ & παΚ. 
Γβοίβ νιάίΐ δεηυΐζ. ΟίΓ. Ργ. 3£, 396. Ρε™. 931. ΕϋΓ. Ιρη. Τ. 333. 

νεΓΟυπι ραϊαβΦαβ ρΓορπιιιη; εΓ. 8ρ*ηη. &ά 1ι. 1. Αγ#. 
ΡΗοβη. (ίηΓ. βά ν 8 . 80). II. V, 309. ΗεΓοά. IV, 152 χολοσσονς 
τοϊσι γοχίναοι (ρηριισμίνονς. ΜϋίΙεβ δίβηάΌ εΐ £Γ&άϋεηάΌ ίεββί 
ίη £εηη ρΓοεαιηοϋηΙ;. ΟΛ νΐΓ£. Αεη. XII, 927. Οητί. VI, 1. 8εη. 
Ερ. 66,47. (ΙεΡΓον. 11,5. 

^4>«ομίψ*ν 7. ΟΗ» Ιεοίΐο βχ γ*νϊ /ριττών (II. V, 68. 809). 
Ηββ. ρτί* ί:ι'$ τά γόνατα. Ιά. ίρίΤϊίΖν' ηαχη*/ο*ϊ*. Εο»ί. ρ. 560 
γ*νξ ίςι,π*:* άηλο: μή 7Τ(0*ΐν τ»*ά <1ς γήν οίω τω σώ/*«τ», 
άλλά μπινρίζαι&αί, γό*αθι> *αϊ χιροίν. Οΰ. II. VIII, 829. XI, 
855. XX, 417. 

65. δ ι αχ ν. 8εη. »ά Απβί. Ρβε. 250 ηραία ν χνρίως τό 
τον τυρό» ξν**ιν τή χνήοτίΐ (ϋοπεε ξνήλγι- εΓ. Εαβί. βά* II. XI, 
638). Ηεβ. άποχνηαάμινοι· άποξϋααντίς. 8εΗ. »ά Εςς. 
768 χαταχνηοτιίην χαταξ*σ&ίίην *ϊς ισχνά μίρη. Ηίηο 
διαχναίίσ&αι εχροηϋϋΓ διαχόπτ*α&αι, διαφ&ίίρισ&αι, δια- 
πον*ΐσ&αι. 

π ρ. Τίπι. Ι^εχ. προτίλιια· αι προ των γάμων τιλονμιναι 
Ονσίαι χαί δωριαί. Εατ. ΙρΗ. Α. 718. ΙΙ&Γροο. η ρ ο τ. τά προ 
τον τίλίσ&ήναι τι των *ις τό &(7ον άναφιρομίνων γινόμενα 
ή διδόμινα. Βεκίε. Αηεοά*. ρ. 293 προ τ. τά δϋματα τά προ 
ονδήποτΐ πράγματος Ουόμινα. Οίε. άε Ογ. II, 80, 325 ρτοίηχίο 
8&οοηϋαπ), ςυί νίοτβηΐ ηββίββ βηΐε ρη^ηβιη, ςυίουβ ίη ρο£η&ηάο 
ηίηίΐ ηΐαηίοι·. ΟΓ. 78,316. ΚεεΙε ΛαΙειη 8εηΰΙζ ηοη νείϋβΐίοηεβ, 
ρτίηιοβ οοηοΗΓβυβ, ρπσιοΓάί» ρα^ηβε, βεά* υηΐνεΓβε ρΓοεΙίβ, ςα»ε 
ρΓ&θοεδβθΓϋηί; εχρυ§ηαΙίοηεπ) Τι-οίβε, ίηΐεΐΐεχίϋ. 

πρωχί 1/ίοις ¥1 — Ββικ. Αη. I, 60 πςνπί ρνο>' <Γ»ά τον 
μ λίγονο» οί Ά&ψαΖοί ωφηρ τό πρωτόλ<»ος (1. πρωτίλαος). 

66. χάμ. ΕηβΙ. II. XVIII, 563 χάμαξ- ξϋλον ορθόν 171 

I 

ύηανίχον ουρηΟως' πολλαχοϋ τοις γίωργοΐς άμπιλορ — ' 
χαΐ δόρατος ξιΐλορ (εΓ. ξνατόρ) η χάμαξ παρά τιοιρ. Ηβδ. 
χάμ. δόρν σχίζα. Ι<3. άγρίμονα' τον χάμαχα. ΕχβηορΙ» 
Ιι&θί&β ΓΓβοΙββ II. XIII, 162. XVI, 115 βςη. XVII, 607. Λορός 
μάχη ίηί. 402. 

# ή α. II. II , 89. Ειιγ. Ηβΐ. 36 βς^. Εγ. 920 Ζινς γαρ χαχόρ μιρ 
Τρώσι, πήμα 3* Ελλάδι δίλων /(νία&αι, ταντ Ύ ίβοιίλιναν 
πατήρ. 

67. ί'σπ — . 1195. ΟΗ. 778. Ειιω. 679. θεά. Ο. 273, 336, 
1129. θεά. Ε. 1458. 0£Γ. ΑΒγ. ρ. 254. Β1. 

68. τ * λ. II. II , 330. ΚεβρίείυηΙαΓ πιοάο ιπεπιοΜίΑ προτίλπα. 

69. νποχλ. θα υ αϊ νο1§. άίβρΙίεεΓεΙ, οπίηί Γ&Ιίοηε ίβηΐβΐυπι, 
Ιε^βηάΌ νποχαίωρ, νποδαίωρ , νποχλιίωρ , νποχλάζωρ , άπο- 
χλαίων. νβΓααι ναΐ£. β&ηβ εβί πκχίο τεείε εχρΗεεΙαΓ. Τη», 
^αββ πιβιηοΓβηΙαΓ, ΓβΓβΓβηάβ βιιηίι βά* το» μρησιπήμορα πορορ 
(161), εχ ςαο οη&ίηεαι άαεαηΐ. ΕαβΙ. ρ. 116, 36. 618, 23. 
1515, 57 μιρνρίζίΐρ αίΐ 6386 νποχλαίιιρ , μιχρόρ χαΐ ήρίμα 
χλαίιιρ, νφαμίνορ χλαν&μόρ. ΝοΙηΙηγ ί^ϋυτ βο πέρ&ος χρν- 
φαϊορ, νποχλαίιιρ εοηΓειτί ροΐββΐ οααι νποστίριιρ, νπο- 
στοραχίζαρ. δβςαίΙαΓί'ττολίί^ι*, ςαοά ηαάε ροβίίαπι οΙαηάβΗιηαΒ 
ΙώαΟοηβΒ ηοΐ&τβΐ; εοηίΓ» παεάΐυπι ίηΙβΓ νποχλαίέΐρ εΐ δαχρϋιιρ 
ρΐ&ηβ οίΗΐΙ βιηΙ)ί§υί &αΙ νίίίοδί Η&οεΙ. δυρρίβηάαπι δάχρνα' ϋ& 
δάχρνα στάζιιρ, χ*ιρ, λιίβιιρ ρΐΌΐηίβευε άίεϋιΐΓ. ΓΙ 6 1 υ πι ϋΐϋπι 
χρυφαΐορ ΟΗ. 79 νφ' (ίμάτωρ <1ίβί νίάεπιηδ. Εί θείοι ορροηίΙαΓ 
ο φαριρός, το δαχρϋιιρ. Τπρίεχ ηοΐίο βχΗΐΒβΙοΓ βί οοηβηηιιΙυΓ 
ίρβο άηαι&Ιε. Ρηαααιη εχευοίΙοΓ ηυΐΐ» τε &1ί& ίβΙΙβΓβ βοπιηαπι 
ηίβί χλαίιορ, βί ΙεεΙε ςαίάειη, ροΐβδί. Εαηάεπι πηοβΓΟΓβπι ρΓοάΊί 
εηοπιβ (497), πόλλ* άμανράς ίχ φρ. άραστίρωρ, Ιαπι ν&Ιεβ 
ί&πι πιπίΐο αηΐβ (375) πόλλ* ϊστιρορ. (ϊυββ άχη (392) ββςαίΙαΓ, 
πίρ&. τλησιχ. (395) εοάβπι ί&οίί. Νβε άΊιοίαηι ςαο ρβιΐίηεβΐ 
ψήγμα δυςδ. (405). Ηβεε βρυθ ΟΓΒβοοδ; βίαηΐία βρυά ΤΐΌΐ&ηοβ 
(644 βςς.) Μ&ηε&ί φΙαΓ ρβηιϋίίβ, ΙαηιβηΙαϋο , ββΐν*. Οηίββυιη 
τις 1*ΙεΙ ίη ρβΓίίεϊρϋδ αϊ βρ. Τηεο^η. 1117 ^Υ. ην δι διώχωρ 
μή τ*λίση. Οί. ΛΥβΙοΙε. ρ. 95 (164). 172 70. άπ. ι* ρ. Ρίηά. ΟΙ. VII, 88 άπϋροις ΐιρο7ς· ίαϋτί* βίηβ 
χρηβ ιηίίχΐηϋ». Ειιγ. Γγ. 967, 4 δυσίαν άπυρον παγχαρπίίας. 
Ηββ. ά π ι! ρον ά&ϋτου. 8ϊπιοη. (βρ. ΑΐΗβη. V, 179") π*ρί της 
άχόσμου γυναιχός· άδυτα δ* ιιρά πολλάκις χατισδίίΐ. ΟΓ. 
Αεδοηίη. ρ. 72, 16. 75, 12 άδϋτων χαί άχαλλιιρήτων όντων 
των ίιρών (8ϋίά. άχαλλιίρητον δνμα' άχόσμητον). Ιι^δ. 
ρ. 175, 33. 185, β. ΡΗϋοΠ,ρ. 166 βωμοις άπιίροις, πιρι ους 
άρίταί χοριϋουσι, γίγη&ιν ο δίός, αλλ* οί' πολλώ ιτυρί φλί- 
γουσιν, όπ*ρ αι των άνιίρων άδυτοι δυσίαι ουνανίφλιζαν. 

IV, 207 μ μ* ν γαρ άγ νώμων χαϊ άδιχος, άδυτοι δνσίαι, 
χαι ανίεροι ί*ρουργίαι, χαι ινχαι παλίμψημοι. IV, 218 δν- 
αίας άδυτους άνήγαγον, χαί χορούς άχορ*ϋτονς ϊστασαν. 

V, 181. *πί δυαίας άδιίτους χαί σπονδάς ασύμβατους χαλί- 
αασαι. Ι&Ικ οοπψ&τ&ηίίηυδ ρ&ΙβΙ, τοις άπχΙροις ηροΤς ηοΐαη 
ίαατα ηβ/Ό«ία. \\ά'\ϊ Η. ΙρΜρβηία^ ίηιηοΙαΙίοηβηι Ιηπ^ϊβοΗογο, 
ηαί ίάβσι Γβοίηαβ Ουσία ν άδαιτον (140) & Ο&ΙεηβηΙβ άΊοΙαιη 
6836 &ϋ. Οοη(Γ& Εη£βΓ. χη/αη9ία8 Ρατίάίβ ηηρίία* Τγοι&6 οβίβ- 
ΟΓδΙ&β ϊηΙεΙΙί^Η, ςιιβδςαίβ ηε^εΐ άπυρα ιιρά θίοί ρο88β? Εηαίίΐεπι 
ίβιηβη ρυΐο, ροβί&ηι ηοη δυσίαν άδυτον δβά άπυρα ί(ρά οαπι 
άβίεεία ροδυίδββ, αϊ ηοη ί&ηίαηι ΙεΙπιπι ίπιιηοΐ&ϋοηβιη ίδί&ηι βΐ 
βηϋφΐίοΓβηι ίΐΐβπι ^αΐτα παιδιίων χριών (1501), φΐ&β νεηαβ 
Ουσία άδαιτος Γαετ&Ι, 56(1 εϋ&πι δΐπιυΐ βωμούς άΐστους χαι 
δ*ών ιδρύματα (478) οοωρΓβηεηά'εΓεΙ ; η&πι ί(ρά βηηΐ 6* δυ- 
σίαι εΐ ναοί. 8ίε ςαίάεπι διών τις την γλώσσαν ϊριμιν, αϊ 
ρΐϋβ αΊεεΓεΙ εηοηιβ (ΐαβιη ίη πιεηΐε ηαοεΓεΐ. 

71. όργ. ΟΓ. 8ορη. ΡΗϋ. 1309. 8οπ. Απ'δΙ. Κ&η. 868 οργή- 
ίπιδυμία τιμωρίας του ήδιχηχίναι δοχονντος, ή λιίπη μίδ' 
νπολήψίως τον ολιγωριΐσδαι. θυμός- ζίσις του πιρι την 
χαρδίαν α'ίματος δι* όριξιν άντιλυπήσιως χινοχίμινος, η οργή 
έναρχομίνη (ΟΗ. 389 δςη.). χόλος' οργή διοιδονσα. χότος' 
οργή ίπιτηρονσα (ίηΓ. 414, 586, 1119, 1169, 1372). μήνις' 
οργή ιίς παλαίωσιν άποτι&ιμίνη (143). 

72. α γ. Εαω. 243 άτίτας (8οη. ατιμώρητος). Ηεβ. απ- 
την άτιμώρητον , άπορον, άτιμον, τον μή ίχοντα άποτΐσαι. ■ 173 ϋΐ αΊείΙηΓ άτιμος ίχφοράς (5ερΙ. 1024), ίΐα άτίται της τότ' 
άρ. εβί αηχίΐϋ ρτίάβιη ΜίηβΙαο Ιαϋ Ηοηοτβ ρτίυαϋ (οο§πιηά- 
&6Υ&1Ώ δείπίεπι). *Λτίτης εβί άμοιρος της τιμής. — Ηβεε 
δεηΐεηΐί» αροάΌδίδ εβί &ά ν9. 40. 

σ. π α λ. ΡΙ&Ι. ΟθΓ£. 518* τάς αρχαίας σάρχας. ΕϋΓ. Ηίρρ. 
1343 σάρχας νιαράς διαλυμαν&ίίς. 11α ο άρτι Φαλλών σάρχα 
Ειιγ. Γγ. 943. δίχηρίίοίαβ II. III, 150 /ήραϊ δή πολίμοιο πί- 
ττα υμέ ν οι. 

73. νπολ. ΡβΓ8. 569 λαφ&ίνης (8εη. ίναπομπναντ(ς). 
ΡβηΙβΓ εοηαροδϋιιηι νπολ. νίάεπ ροΐεβ* ρΓΟ δίσιρΗοί ροδίίυπι 
β88β. Κ. ιηοηεΐ, ηοη οαιη αρωγής οοηβίπιί άεοεΓε (αϊ Όεω. ίη 
Μία*, ρ. 569 νπολιιφ&ύς του στόλου), ηιιΐ3 06333 η (ίο βϋβνβ 
ο&αβα οίδδβεπι άεΓεείδβε, άείΓεοΙωβε πηΐίΐίβηι βεηεβ νίάεΓεηΙαΓ. 
ΑΙ νβΓο ηβ νίάβΓοηΙαΓ, ΟδηΙυπι εΓ&1 νβΓίιίβ άτίται σ. παλ. Οο&Γβ 
ηοη άΊιοίΙο βαρίίοίβ εοηδίπιεϋοηίβ εΐε^&ηΐεί ί&εΐ&ε ηοε »11ιτυπΊ 
εχεααρίαπι ηαοβΓε. ΟΓ. 57. 

75. ν ί μ. ΤΗοη. Μ&§. νίμω' παρέχω, μερίζω, διοιχώ. Ε» 
νετοί νίδ εβί νβ. 634,724. Ίσχύν νίμ*ιν, ηΐ χράτη, δρόμους, 
δόμους νίμ. ΟίΓ. *ν9ιΙνιιν, ι9\Ιν*ιν, χνβίρνάν. Νοη ίβοίΐ ηυο 
ΕαΓ. Ογ. 1058 ϊπΐ οχήπτροις (8οΗ. Μ τή βασιλεία) *χ*ιν τήν 
ελπίδα, ίβοίαπί νεΓ,ο ΗεΓ. I, 59 ίπΐ τοισι χατεστεώσι ένεμε 
τήν πόλιν εΐ ΕαΓ. Ργ. 293, 4 μή 'πί τοις ίμοΤς λό/οις γνωμών 
έχοντες, αοί ηοτηα ίηάΊοβΙαΓ. Ρκ>ρ. II, 14, 8. ΌαβάαΙβηηι Ιίηο 
€** άηοβ τβχιΐ ϊΐ6τ. Ο&ΙυΙΙ. 64, 113. Τιτ§. Αεη. VI, 30. . 

77. αν. Νοη «ρίαπι, &ίΙ Η., ίηβπηβε ιηεόΊιΙΙβε νεΓΟαιη. Ορεάο; 
βεά νεΓΟ» μυελ. αν άσσων ρτ&εοΙ&Γε Γεδροηά'εΓε νειΊηδ ισχνν 
νεμειν, νίάΊΐ Εη$. 8&1ίδ εααδβε, οαΓ άνάσσων ίωρίΌΟεΙοΓ, ΙίεεΙ 
ίεδίε ΑπβΙ. Η. Αη. III, 20 ί» τοις νεοις (των ζώων) αίματώδης 
πάμπαν ο μυΜς δίΐ, ΓεοΙεςαε ϋεπα Εαρ. Τγ. 156 δια στέρ- 
νων φόβος άί'σσει Τρωάσιν. λά ϊσόπρ. εί. II. XI, 557 — 560. 

78. ενί χώρ. Νοηάαπι Ιοεί νεηαδί&δ ίηΐεΐΐεείβ. Η. πιοηεΐ, 
ίη δοπρΙΟΓε ΑΙΙίεο τεααίπ ονχ Ιρ χώρα, ηεε Ιταράο» Ινί βΐίοί 
ηα&πι ίη ηιβΙίοΜ νίάεπ ροβαΐβδε ; ίΐ&ηαε ΓοΓαιαΙ&ιη εχ βρίοί* εβδε 
ρερεΙεηάΕΠί. ΙηνεηίΙαΓ II XXIII, 849 &φ ΙνΙ χώρτ\ ϊζετο 174. (οί. XVII, 394-), η&ί ρΓορηβ βίοϋτΐΓ; αΙίΙβΓ ΟΜ1. Η. ίη ϋβΐ. 192 
πόδες δε οι ούχ Μ χώρα, φχοά βοοίρίβηάυιη υΐ Οά. XX, 23 
εν πείσχ (8οηο1. χατά χώραν) χραδίη μενε. Ηβ8. « ν πείστ}- 
έν ησυχία, εν χώρα, εν πεισμονή. Ιά\ πείστ}· πείσματι και 
χώρα. ΡβΙβΙ, ρΐΌνβΓΟ. 6830 ηαηϋϋντη % οιιί ΓβδροηάοΙ ίη %ΙαΙ\οηβ 
βρ. ΙαοΓβΙ. ρβββίπ). ΟοπΙγε εν χώρα οβί ρΓον. ηιίΐίΐανβ ί. ς. I* 
τέλει, εν τελεεσσιν (εν τά/ματι): Μο ί»ιη οτάίηίβ, ηοη ςνίύϋί 
ΓβΙίο η&οοΙυΓ. ΤΗεοο. Αάοηί&ζ. 57 τοί δ* ε'βαν ες χώραν (1β 
ΐίΐυίΐβΐυ; οί. καΓα χώραν. Ιΐβςυβ &ρ1Ϊ88Ϊιη6 αΜοίΙϋΓ "Αρης ονχ 
Μ χώρα, «ο» <?Μβ ί» Μαϋοηβ (Ματβ Μ λι'^ 0/> /&β*0» Ρ™ 
αλκά *κά; αποστα^ΐ (1013). 

79. τό&ι π (ρ. \]ί Ργ. 639 ενταί>Ρ όπι/. ϋΐοίΙϋΓ ρΓΟ ο&ι 
π(ρ· ρβηΙβΓ ΡβΓ8. 100 τό&εν ρπ> ό&**" ίηί. 593 , 896. Οί. Ρίηά*. 
Ρ. IX, 11. Ν. IV, 84. 

/τ?ρ. ΡπΙζδοηε 1ε§. ρ^ρά? (ρ&Γΐίβίρ. υΐ II. XVII, 197; οί. 
Οη. 906)· άα \οο βίη θβαΙΙΗ&τ ατη 8ίαοβ κΑΙίίΜ. — 8δηε βί 
ίΙ& Ιο^βΓβΙυΓ ίη Οοά., ηίηίΐ ΓεηαίΓεΓεβ. Αϊ ίη ορίίιηίδ εβί γηρως, 
§βηίΙ. ν. γήρας (ΕϋΓ. Αίο. 411 γήρως τέλος). Ιη Είΐίΐ. ». 1614 
νβΓίίΙηπ Ινηο (τό&η περ) ίβηβΰίηϋί ΐίηιβ ίατη ύοοαία. Τό 
υπέργηρων, ηαοά βάΐ βοΐεΐ, ηυίϋβ Ιοοί ηοη εβί; ηβω τό «σχα- 
τογηρων ηοηάυιη &ϋι*£ίΙ 18, οηίυβ φνλλάς ετι χαταχάρφεται , 
ηεο 8&ηβ χεριάς εστι &ροεϊν ςαί ϋΐηά ί&πι βΙΙί^ίί. 

φ ν λ λ. 888. Ηβ8. φυλλάς- ξηρά δάφνη έχουσα φχίλλα. 
φυλλάδες- οί ξηροί χλάδοι χαΐ φχίλλα έχοντες, Ο,ννχη ρΓββ· 
εεβδβπΐ σάρξ, αοπιατη ηοΐβπ ρβίεΐ. ΕϋΓ. 1ϊ. 875 νεανίας γάρ 
όςτις ών "Αρη ατυχεί, χόμη μόνον χαΐ σάρχες. Ηογο. Γ. 1296 
ααρχός περιβόλαια ηβώντα. Επιρεά. νβ. 223 ταντά τρίχες χαι 
φι/λλα — . Ηογ. Οά. 1,25,19 ατίάαβ /τοηάϋβ. 

80. κ α τα κ. Ηθ8. κ α τ α κάρ φ ε ν αφανίζει, ξηραίνει, 
χάρφη- ξιίλα λεπτά χαΐ ξηρά. Οί. Οοϊ. XIII, 398 , 430 (8οη. 
μειώσω, ξηρανοή. Ηθ8. Ορρ. 7, 575. Νίο. ΤΗογ. 328 αναλεη δε 
περί χροί' χαρφομενη &ρΙξ σχίδναται. ΑηΐΗ. Ρβΐ. XI , 374 εμα- 
ράν&ης, γήραος αυχμηρό) χαρφομενη &ερεϊ. 

τρίποδος. Ι(& Ρ., ίη βΐϋβ τρίποδας (ο βορ. Ρ1.) , ςηοά ιηίηυβ 175 ρ1*0€ΐ; ςοίά εηίιη τρίποδίς όδοί; Οί. Ηεβ. Ορρ. 533 τρίποδι 
βροτώ ϊαος. ΕϋΓ. Τγ. 275. ΡΙβί. ΡΗββθΓ. 250* τιτράποδος νόμον 
βαίναν. Τρίποδος όδοι άίοΐΙϋΓ υΐ ίο. 270 β τ ν φλου ποριία. Ιη 
Αγ£. Ρΐιοεη. γηραλίος δι πίλων τρίτατον πόδα, βάχτρον, ιριίδίΐ. 

81. στ. 8ορΗ.ΑηΙ. 807 τάν ν*άταν όδόν στιίχϊΐν. ΟΓ. δερί. 
714. Οά. XXIII, 136. XVII, 204. 

π α ιδ. ΟΓ. 75. *Λντίπαις γρανς Ειιοι. 38. Άριίων βΙπάΊοββ 
οο ρΓβεοεάεηβ *Λρης. διιΒί. εβί πρίαβυς, εχ ίσόπρ. ρείεηάαιη. 

82. όν. ή μ. Ργ. 448,550, 658. ΑπβΙ. Αν. 688 άνίρίς βίιι«- 
λόναροι. Ειιγ. Ρηοεη. 1543 δςα.. Ιά. Γγ. 38. — Οΰ. Εεοίεβ. VI, 
12. Ρ 8 . ΟΧΕίν, 4. Ι»α Ερ. 4, 14. 

86. τ ι χ ρ. ΕϋΡ. ΗβΓβοΙ. 95. Ργ. 194 τί χρίος ϊβα δώμα; 
II. XI, 606. Χ, 85, 142. Οά. 1,225. IV, 463. δορίι. Ρηϋ. 1236. 
Εογ. Ηεο. 976. 

87. π*ι&. δοβί. πιυ&οΐ' Υοββ. πίνστοΐ. Ιη ΙΊ. πυ&οΐ. 8βρΙ. 
370 πίν&ω (Ιιίρβ. 7τι/#ώ) νίαν φίρ*ι. δοΗ. εχρίίοβΐ ά/χιλίαν. 
(^αοπινίδ 783.235,240,908 πιπνσμίνη, πιϋοτ\, παίζομαι Γβ- 
τβΓβ νίάεβηΙαΓ εοηίεεΙυΓβε δο&ϋ^εη, Ιβπιεη άυοϋ&Γε ΙίεεΙ, βη 
ΓεοΙβ άίοβίαρ ά/γ*λ'ιας πιν&ώ υΐ δερί. 54 τώνδι πνΌτις (8οη. 
^ π*ρΙ τοχίτων άχοή). ΡΓβεδΜ ι'^Ηιιγ π*ι&οΐ' η 8 ω βεηεβ Γβ- 
φΐΐπιηΐ πιστόν τίχμαρ (246 ; οΓ. 242 , 248 , 437). ΡβπΙβΓ 8&ρρηο: 
τίνος αν τν πα&οΐ μάψ σα/ήνινοας ψιλότατα — ; 

π ιρίπ. ΑθνεΓοίΒϋΙεΓ αϊ 662 πολία- εί. 8ϋρρ1. 818. Εογ. Τγ. 
821. Ηίρρ. 1145. Ηεα 766 άνόνητα. Ιρη. Τ. 638 άιλπτα. 8ορΙι. 
θεοί. Κ. 882. ΗβΓ. III, 8 πιριτρόχαλα χιΐρίσθαι. Ο,νοά ΑΰΓ. 
(&ρ. δρβηΗ. &ά Απ'δί. Ρ1. 159) Ιε^ίΙ πιρίπιπτα &νοςχ*7ς, ΗοΙο· 
οαν*Ια »αοτιβοα8 % ΓβΓΠ ηοη ροΐββί. Πιρίπ. εχρΙίε&ΙαΓ νβΓΟίβ άλλη 
δ 7 άλλο&ιν — . ΟϊγοππίπνΙΙι &ο άΊβροηί 8&ογ& Γε§ΐη& ίαΒβί. 

&νοςχ. Ηαο ρβΓίίηβη* 236, 545 δςς. ΘνοςχινιΤν, ηί πάν 
χρήμα, πάντα λό/ον, όπλα, πόλίμον χινιΐν, βδΐ ΰχίος έ/ίΐ- 
ρην, 9%βτβ. 

88. άστ. Πολιοσούχοι (312. Ιίν. XXXI, 30 ητύβη οοίβηία 
Ώίο»), Ιγχώριοι (732). ϋαρίεχ εοπιηι £εηυβ, ύπατοι εί χθό- 
νιοι (8αρρ1. 25. Εογ. Γγ. 1069 &ιοι χθόνιοι ζοφιράν άδ'ιαυλον 170 ϊχοντις ΐδραν την φ&(ΐρομένων, 1 ' Λχιρόντιιαν λ'ιμνην). Ιη 
Ιΐΐδ Ζίίς χϊόν. (ΙΙεδ. Ορρ. 463), Έρμης χ&όν. (01». 1), Γη εΐ 
Βασίλης ϊνέρων (ΡεΓδ. 629), Νϋξ (ίηΓ. 329), Έρινϋις, άίχη, 
"Λτη, Ιυπι "Ηρωις. ΟρροηυηΙιΐΓ τοΐς ύπάτοις (51, 55), φΐι 
Η. 1. βιιηΐ έπιχ&όνιοι, ίη ηιηουδ ύπατος χώρας Ζινς (460; 
οΓ. Ρ&αδ. »<1 νβ. 96). βεηαυηΙηΓ ο Ι ουράνιοι, ηυί οαιη ϋϋβ έπι- 
χ&ονίοις, χ&ανίοις εΐ &αλασσίοις ιηεαιοΓ&ηΙυΓ »ρ. Εϋδ. Η. Εεοΐ. 
IV, 9. Ηίρροα άε ίηβοπιη. ο. 11: ίυχιο&αι δίΐ ίπι μι ν τοΊσιν 
άγα&οισιν 'Ηλίω, Δίϊ ουρανίω, Αϊϊ χτησίω, ' Λ9ηναίτ\ χτη- 
σίβ, Έρμη, *Λπόλλωνι, ιπι δ* τοΤσιν έναντίοισι τοΊσι άπο- 
τροπαίοισι χαί Γή χαΐ "Ηρωσιν. Απβϋά. ίη Ιον. ρ. 11 Ζιίς 
χαταιβάτης, νέτιος, ουράνιος. Ρί&εΙεΓ Ιονβαι "Ηλιος, ο τρέ- 
φων χ&ονός φι/σιν (584), υΐ Ιυρ. ©4 ΝερΙ. φυτάλμιοι άίοηηΙυΓ 
(Ηβδ. 8ϋϊθ.); ΓθΓΐ888β εΐί&ω οι αντήλιοι δαίμ. (470). Τ&ηάεω 
οι αγοραίοι- ο(. 8ερΙ. 272 αγοράς έπισχοποις (8οΙι. τοις ΐν 
αγορά τους ναούς ϊχουσιν), Εαιη. 973. Ειιγ. ΗβΓ. 70. Ηειτοά. V, 
46. ΒΜί. Αη. ρ. 338 αγοραίος Ζ*ϋς- βωμός *Α%ήνησιν, ός 
έχαλίΐτο αγοραίου Διός. ΡΙυΙ. II , 789* Ζινς Βουλάϊος, Αγο- 
ραίος, Πολιιϋς- οΓ. 792'. Βε1&. ίο. άγορ. Ερμής- ιν'Λ&η- 
ν^σιν Ί'δρυτο χατά την άγοράν. "Λρτιμις »ρ. 8ορΗ. Οεά\ Κ. 
161. ΡΗ&νοΓ. αγοραία Θέμις* ή έχχλησιαστιχή. ΑτίδΙίά. 
1. 1. ούτος (ο Ζινς) έν μέν ιχχλησίαις χαί δίχαις ν'ιχην δι- 
δονς αγοραίος χέχληται. ΟίΓ. ίηΙΙ. &ά Οοιώ. άε Ν. Β. ρ. 75. 
91. δώρ. φλ. ΟΓ. νίΓ δ . Ο. III, 490. IV, 379. Αβη. 1,417. 

93. λαμττ. Οδδ. &ά 8αεΙ. Οδβδ. 37, λαμπάδα ίηΐεΐΐίβεηβ (1ε 
Ιαιηίηίοαδ βεεεηδίδ εΐ δρρεηβίβ, ςυ&βί πιεηΐίο β&1 λυχνοχαίας, 
8ΓΓ&1. Λαμττ. 1ι. 1. εβί αυγή πυρός, αίγλη δι* αι&έρος οΰρανόν 
ΐχουσα, ψλόξ πυρός λαμπίτόωντος. Ηίηο πέλανος χαλλίφλοξ 
(Ε α γ. Ιο. 707 ; εί. 8εη. »ά Ρηοεη. ρ. 265). 

94. φαρμ. Ρΐπά. Ρ. IV, 393 συν ίλαίω ψαρμαχώσασα. Ο. 
ΑΙ. I, 229 δολιρόν ϊλαιον π*φαρμαγμένον. Ηεδ. φαρματ- 
τόμινος. χολαχιυόμινος· άλίιφόμινος. φαρμάσσω ν (11. 
IX, 393)* βάπτων, ατόμων, στομοποιών, φαρμαχηΐων. 

χρ. Ογλοι. Αη. II, ρ. 276 χ ρίμα· τό χρίσμα· δια του ι γρά- 177 φίται, ιπαδή οι ΛϊοΧιΤς χρίμμα Χί/ουσι χαί ονχϊ χρίμμα· 
ίστίορ δί, ότι ώςπ*ρ Χί/ονσι χροι'μμα χαί χροι'σμα, όντως 
χριμα χαί χρίσμα. 01. ΑΙ. I, 228 προφητεία της ινωδίας 
τον χρίσματος. 0Γ. Οήά. ΗβΓ. XIII, 112 βη. 

95. άδ. Ηββ. *ϊΧιχρΐρίς· χα&αρόρ, άδοΧορ, άΧη&ίς, 
φαριρόρ. ΡβίΓ. Ερ. 1 , 2 , 2 άδοΧορ γάλα. ΟοηίΓ» 01. ΑΙ. 1,229 
γο μχίρορ, διδοΧωμίρορ ΈΧαιον — . 

παρ. Ιη πιβηΐβ Ιι&ΒβΙ βαιπη ϋΐαά ούθ-' — όργ. άπνιϊς 
παραδ. (71), ςαί&αβ μαλαχαί παρη/ορ. ορροηαηίμΓ. 8αηΙ βαΐβπι 
χηλη&ρα, μίΐΧί/ματα, παραμι)&ια, παραιφάσιις, άβίβηίτηβηία , 
/οτηβηία. Οοηίτ& Ηβ8. παρη/ορίαις· παραγωγαις, άπάταις 
(οΓ. ΑΙ)Γ. Αηίπι. ρ. 257). 01) &ηοίρί(βιη ί^ϋαΓ βϊφΐϋίο&Ιίοηβιη 
αάάίίαιη άδόλοισι, ηβ δοΧόμητις απάτη ίηΙβΙϋ^βΓβΙιΐΓ. 

96. π ί Χ. ΤίπίΒβί Ιίβχ. π ί Χα ν ο ι- πίμματα ίχ παιπάΧης 
(8αίά. κάάϋ τοντίστιρ άΧίΐίρον Χιπτοτίρον) χαί ίΧαίον χαϊ 
μίΧιτος πιποιημίρα προς &υσίαν. 8υί<3. 8(1(1. πίΧ. χαί τό 
πιπηγός χαί ιξηραμμίρορ όπώδις δάχρνον, οίον Χιβανωτός, 
χόμμι. 8θΗ. 8(1 ΡβΓ8. 524 π ί Χ. ο έζυμωμίνος χαι πιπηγώς 
πΧαχοϋς- Χί/ίται δ* χαι ο ρϋπος. Εϋβ4. ρ. 1165 πίΧ. πδος 
πιμμάτωρ πΧατίωρ, χνχΧοτιρώρ , α χαι σεΧηραϊα (σιΧήναΐ) 
ίΧί/ορτο. Ρ&οβ. 1,26,6 προ της ίϊςοδον (ΕΓβοΗΐΙιβί) Διός ίστι 
βωμός ^Ύπατου, ϊρ&α (μψνχορ &ιίουσιρ ονδίρ, πίμματα δί 
&ίρτ(ς, ονδιρ ϊτι οΐρω χρήσασ&αι ρομίζουσιρ. Ιά. VIII, 2 
πίμματα Π1& &ϋ Ιπιχώρια β88β, ά πίΧάρον ς χαΧονσιρ ίϊς 
ημάς *Λ&ηραΐοι. ΡοΙΙ. VI, 75 πίΧαροι χοίροι πάσι &(θϊς. — 
Ή 9νηφ. ινώδης φΧόξ (548) Ηαο ρεΓίίηβΙ; ηβπι βίαβωοάί 
Ι'ώητη νβΐ ρΐαοβηία, βχ Γβπηββ βοΓβ, οίβο βΐ παβίΐβ οοηίεοΐδ, 
δα&νβπι θ(3θΓβιη 0Γβαι&ί& δρίηώ&Ι. ΠιΧάρω ρβΓ βρροδίΐίοηβπι πάάί 

Υ6ΐΙ)]3 %ρίμ. παρη/θρ. ΐ&ΙΠ νίάίΐ Όβ Ρ., φΐί πίΧαΡΟΡ 018838111 

χρίσματος, χρίομα οοηοΓεΙαπι 6386 άίοίΐ. δεηίβηΐί» : φλό| προς- 

αι&ρίζιται τριφομίρη χρίματι ΦιΧχτηρίω, πιΧάρω. 

μ υ χ. ΡβΓ8. 524. ΟΓ. βαρ. 48 Διόδιν τιμ. 105 &ίό&*ρ πιι&ώ. 

8ορη. Ρηίΐ. 206 τηΧό&ΐρ ανδή. ϋΐουηΙϋΓ δόμων } ίστίας, &α- 

Χάμον μυχοί. ΟΗ. 798 ί'σω&ι δωμάτωρ πΧοντογα9ής μυχός, 

12 178 υϋ ρΓββίβΓ ρεη&(63 ΙηββΛαπίδ βΓβΙ. Ιηάε θβρίΌπαΙιΐδ πίλαρος, 
(|06ΐη βασίλειορ άίοί ραί&Ι Κ. η υ ί ρ ρε ρΓ6ϋθ8%*ήηιηηι, υΐ μχ'ρον 
βασ. ΡοΙΙ. VI, 105 σφόδρα ενδόχιμορ βχρΗο&Ι; οί. Ρΐίη. XIII, 2. 

97. τ οϋ τ. η&ηιπι Γβηιαι, ςυΜ βίίβηϋο ηίο νίάεαηΐδ ίηβϋΐαί ; 
οί. 136, 743. 

λίξαι;. 293. Ρίηά\ 01. IX, 22 αίρησαις (8οη. άρτί του 
ίπαίριοορ, νμρηαορ). 

ληασ' Μ. VI Υ. Β. Κ, V. λίξ (»εοε<ϊ. εοιηρ. Ιεπηίη. ος) Ο. Α/Γ 
Α. Τ. ςυοά ε«1 οοιηρ. νεΓβε ΙεοΙ. Α/£α»ς· οί. ΒμΙ» ρ. 755, 763, αΒί 
α*ς εΐ #ς, εοάεπι βοηο ρΓοηυηΙίΛία, υη» βροβίΓ. ίηάΐεβπ *ί(. Οί. ίηΓ. 
462. Ββτηή. 3?ηΙ. ρ. 473. 

98. &έμ. αϊρ. Ργ. 764 ΡΙβί. δ^πιρ. 195* ίί #*μ. χαΐ ά«- 
μίοητορ ίΐπίϊ*. 8ορΗ. Τγ. 673. ΕαΓ. Μβά. 678 λί^ο* *2 #*>. 
χλίΐαν. ΗβΓ. 11,171 όσο/' όσιι; έσΐ"ί \ίγ*ιρ. 

99. πα ίων. δυίά. πα ιώ ρ ο ς του νμνου, παίων ο ς δι 
του ιατρού. Οη. 696 βαχχάας ί«Γρό>· ίλττι'ί. Ρίηά*. Ν. IV, 3. 
3ορη. ΕΙ. 1380. ΑηβΙ. Ρ1. 631. 

101. άγ. φαί ρ. Ηβδ. φαίρα· λάμπα, φαντάζει, φά- 
ρο ρ τ α' Χάμπορτα' ΑβδΟΠ. ίτ. 306 Η. 341 Α. ηρι φαίρορτι. 
8ορ1ι. ΕΙ. 1359. ΕαΓ. ΕΙ. 1234. ΑγΪ3*. Να»). 582. ΪΙιβοο.ΙΙ, 11. 
ΛηβΙ. άε ωαηά. 2 ο του φαίρορτος άμα χαϊ Κρόρου χαΧοιίμινο; 
χι/χλος. Μαίε ΥΡεΙί εχρϋε&Ι φαίρουσα ά/αρά ούσα- ροϋαδ *λπ. 
άγ. φ. ιχ &υα. (οΓ. 1086 β^φ)· η&πι ΈλπΙς υίδοί, Ι^ηα (ΑηΙη. 
Ρβΐ. 1, 191 ή φιλίρωσι χαλόρ φαίρουβα Σελήρή) φοιτά, αρ- 
ρατβί, αβνίρβί Ηαηάα βχ *αβΗ*. Οί. 739. Οη. 696. II. XIX, 375. 
Μίηυδ ροέΐίεε ΕϋΓ. ίτ. 552 ιχ τώρ άίλπτωρ χάρις μίίζωρ 
βροτοϊς φανίίοα. 

103. Ό- ν μ. Ιη ΓΙ. V. Τ. V. &νμοβόρον. Λνπης φρι να ίηοιηηίΒυι 
ρηεΙεΓ Ρ. αοί λνιιοφρίνα, εί Τ. α,υί φρίνα λνπης (ηοη Χνπην, υΐ 
Η. &ϋ) ( ςαο ρ&Γοειηί&εαβ βεγυλΙογ, βεά βεηΙεηΙΪΒ ίηΐεηΐ. ΡΓ&εεΙλΓε 
8εβ1. ίη ιη&τς. ΗΒΗ Χνηηοίφρονα , ςαοα* ρ&ΙεΙ ηυααι ί&εϋε, εχείάεηΐε 
», ίη λνπης φρίνα αΒΐεηΙ; ςαο<1 ίρβυηι ςιιιιιη ηΐΒίΙ εββεί, οοητβείαιη 
λνχοφρινα, ηυοά ιηίηα* ηίΒίΙο. Οΰ. λνκηοίλογος, χαιρηοιφονιΖν , άλ- 
γ/υί&νμος. Την &νμοφ&. εΐ την &νμο{ί. άυρίεχ ^1. ΟΜ€, ψίάίί Η&Γΐ. 
ΡοΓίαββε ρΗϋί ίΐΐυιΐ εΐ βηΐί^ϋϊϋί ν&Ιυϋ εχρίίε. Γ&ηυβ φ & ορ ό & ν- 
μυν νεί φ&Κίί&νμον (οί. φ&ίΟίφρων). υΐ9ΐιιζ6ο 179 104·. 6 δ ιο ν. Ούοά ϊιιη^ί βοΐβΐ όδ. χράτος ρΓοάΊ^ϋ ιηβΙ&Γ 
ββΐ. °Οδιον 3ηΙ)βΙ&ηΙίνβ ροδϋηιη ββΐ ίηΐβΐΐβοΐο οιωνό ν. Οδίβηά'ϋ 
Ηβδ. 'όδ ιος- οιωνός αίσιος" χαΐ ϊπί&ίτον Έρμου. ΟΓ. Ειιγ. 
ΙρΗ. Α. 607. Ργοπι. 487 ένοδίους σνμβόλους. Ηββ. σϋμβολος- 
οιωνός, σύμβολα- σημιια. 8ορΗ. Οβθ. Ο. 1309 οιωνών οίο*. 
Ιηί. 145 ορνίθων όδίων. Ργ. 99 Η. 118 Α. όρνιθα δ* ου ποιώ 
σ* της ΐμής οδού. 8οΗο1ί»8ΐ&6 οημ*ϊον, ηοη οιωνόν, βηρρίβηΐββ 

©ΓΓΕΠίηΙ. 

Ιη βοηοίηβ β<1 ΑηβΙ. Καη. όόιον πμ ηβιηοΐΊΐΙυΓ η« «ρΙϊαιΙυΓ 8βϋ. 
μΙιοΙϊμΙμ ίο ηοηηαΙΙΐβ αχΗ. ϊηνβηεηηΐ ΟροιΖν οοιον (οΓΪυω βζ ός 
Λο» ίη Κ»τ. ΙββΙβ Η.) χράτος, ίη ρίοηιηί· νεπ> &ρο*ΖΎ κράτος ο»- 
ο»ο». Ακίβρίαώ» νϊάβΙαΓ ρηβΙοΙίΜβ οσ»©* χράτος άνόρύν. 

χράτ. α ία. ΑρροβίΙίο βά* όδιον. Ηβδ. α ι σα* μοίρα (ροτίίο. 
11 XVIII, 327. 0*1. V, 40)· ή πεπρωμένη (II. VI, 487. Οά. VIII, 
511) χαί τό χαθηχον (II. III, 59. VI, 333). αίσια- γνήσια, 
διξιά, αγαθά, αίσια- ιιμαρμίνα, δίχαια, χαθήχοντα. ΕβΙ 
ί^ίΙοΓ ν%9 /αίαΐή, ρταβήάίηια γαΙαΙδ % ηυοά /ομΦολ β88β ρο- 
ΙβηΙ. Οί.Ο(1.ΙΧ,393. ΡβΓ».102 *ίό**ρ χατά μοιρ' *χρά- 
τησιν. 8ορΗ. ΑηΙ. 937 μο ι ρ ιδία τις δϋνασις. 

105. *χτ. ΙΙα Ηοη οιηηββ. Επγ. Ιο. 780 ίχτιλής ν ι ανίας, 
ρΐαηβ αάηΐΐη*; άνδρις ίχτιλ(7ς, ςυί αβίαίβτη υιτϊΐεηι ρΐαηατη 
βΙΙί^οηιηί, τίλιιοι. ΤβηΙηπι εηοΓαβ νοίπϋ; νβπιπι ϋάβπι ανδρ. 
ίχτ. βιιηΐ ν%Η αά τηοΗβπι τηαίηη. Ηββ. Ορρ. 466 ίχηλία βρί- 
•θίΐν /ίημητίρος άχτήν (δοη. ϊχπληρίστατον βαρϋνίσθαι τον 
στάχυ ν- τ * λ* σ φ ο ρ η & *ϊ σ α ν). Εγ§ο ιχτιλης άϊο'ύντ άβ&ηβ- 
ΐΑΓασι ιη&ΙηηΙ&Ιε, ςυβο πιβίί ροββυηΐ. 0(. ΡΙβΙ. Ρη*βά>. 276 6 τί- 
λος λαβόντα. 8ορΗ. Τγ. 826 τ*λ*όμηνος έχφίροι δωδίχατος 
άροτος. ΡΓ&εΙβΓβα Ιχτίλης αβίίνβ άίβΐηπι ίιιίδδβ ρΓΟ τιλισφόρος, 
Ιχτίλιστιχός (οί. ΤηίβΓδβη. &ρ. δοηηβίά. ρ. 203) , ηΐ παντ*λης 
ρβδβίνβ Οη. 558. δορρί. 598, ββΐίνβ νβΓΟ δβρί. 118. ΟΗ. 963, 
άβπιοηθίπιη ηοη ροΐβδί; βηά&βίηδ φΙπΓ ΗβηρΙ: νίτοτννι οηΐύη 

θίόθ. ϋβ Ρ. βχρϋο&Ι: θιόθιν γαρ πιιθώ ί'τι χαταπν. 
μολπάν, αιών αϋμφυτος χαταττν. άλχαν ίηαάα (Ιινίηϋηβ ·»- 180 

ίρίναί οαηΐνηι, νίτβ* ίρεητη β€ηίντη; Γαβίηβ νοββ. οπγ. οπί. ρ. 
15: α,η&πινίβ βεηεχ βίοι, αβίιαο Ιβπιεη άΊνίηϋηβ ίπιιιιίβδα. εβηΐηπι 
ίηβρίΓ&ί ήάϋοίΒ, 8(3 Η υ ο &εί&3 νίτβδ (&ά ε&ηεηάηιη) βυΒπιίηίβίΓ&ύ. — 
νΐάβη ρο83ΪΙ 1ε§Ϊ83ε πίΐ&οϊ »11βΓ 8ο1ιοΗ&8ΐ68 : #*ό(Κ γαρ παθ-οΐ 
[διά την ιις &*οΐ>ς π*ι&ώ) σιίμφ. αιών (τό /ήρας) «ΤΙ χατ. 
μολπάν, άλχάν αάΚηο βηίη οδ άνο%η%1%* /αΜατη βά&η (ρπ>ρ- 
ΙβΓββ ηαοά Όηβ εοηβάο) οαηίηηι βΐ τούητ (εαηεηάί ροίεβίβίεω , 
νΐΓ69 &ά ο&ηεηάηπ)) ιη%Μ ίηβρίταί ββηβοίια. ΔΙ Ιίοεηηβ ΓοΓί&ββε 
νη1§8ΐ8Π) εχροβυίΐ, φΐ&β βίπιρΙίοίοΓ εΐ νεποΓ. Θ*ό&. πιι&ώ 
άΐείαπι αϊ 126. Οΐι. 939 &*ό&*ν *ύφραδαϊοιν οΓ. ΡβΓβ. 102. 
8ηρρ1. 435. 8ερί. 750. Επγ. Ηβΐ. 796. Κεείε δεηϋΐζ ίηΐβΐΐίρΐ ε*πι 
βάαοί&πι, ηη&πι βεηεβ εχ ρΓοϋί^ίο ςΐίνίηίίηβ οΜ&ίο ε&ρίαηΐ, &ά 
άλχάν οοιηρ&Γ&ηβ Οη. 718 βς. ΟΓ. Εογ. ΗεΓΟ. £. 678 βψ}. 691 βα^. 

χατ. ΑπβΙ. 1^78. 552 ηνπιρ "Ερως ΐμ(ρον χαταπν*ϋσ$. 
υβίΐβϋϋβ ϊμπνιναι μίνος μέγα (II. XX , 110. ΟΓ. 03. IX , 381). 

107. ον'μφ. αιών, Ηεβ. σϋμφυτον συμπορ*υόμίνον, 
συνόν. Ρίηά. I. III, 23 ανδρών άρίτάν σϋμφυτον. Αεβεη. ίη 
Οίεβ. ρ. 472 τά σύμφυτα αϋτώ νοσήματα. 8ορη. θεά. Κ. 1082 
συγγενές μήνες. ΕαΓ. (τ. 352 πολιώ γηρά αυνοιχοίην. Ογ. 1215 
του χρόνου τό μήχος αυτό συντρίχα. Ρίηά. Ρ. V, 21 συγγενής 
οφ&αλμός (8εη. ο ι δ ιός σου οφθ".). \1ί σχ'μφ. αιών, ΐί» II. 
XXII, 58 αυτός δι φίλης αιώνος άμίρ&ής (ΗοΓ. Οά. III, 
6, 43 ατηίαιτη Ιβιηρα). 8εη. Εά ΕηΓ. Ηεο. 738 αιών ο τής 
ζωής χρόνος, ήγουν ο άπας βίος' ο χρόνος χαί ή ένός έχά- 
στου ζωη. 

108. όπως. Ιη ΑπβΙ. Β&η. ρεηάεΐ & &ρο*ΐν οιηΐββδ εηίηι 
ίοί βηηΐ ςηβε ββφΐυηίοτ. ζ^ηίοα* Ι&ωεη ίη ρ&Γεηίηεδί 3άάίΙΪ8, 
οΣκΙεπι ι&Ιίο ιη&ηεΐ;. 

Ελλ. ηβαν. II» Ιε^επιπί 8εΗο11. ί&χη ίη Α^απι. φίαπι ίη 
Β&ηί8; η&ω 1 θ πι πι 8 άχμάν εχρίίε&ϋοηί άβοείπι·. ΙΙηηβ εχ ίΐΐίβ 
ήβαν τε^ί ραΙ»νίΙ & χράτος- &Ηαβ ηεβαβηβ (^ηο ΓβίεΓτεί, ίη^εηοε 
Γα?8α8 εβί άναπόδοτον εββε. Ιιε^εηάηπι ααΐεηι εβββ ήβας ρ&ίβΐ; 
ηβπι *Λχ. δί&ρ. χρ. βϊ "Ελλ. ήβας ξιίμφ. τά/. 8ΐΙ)ί ΓββροηάεηΙ. 
Ργο Ηι*8 Ιίηιβη ίη Κβηΐδ Ιε^ίίαΓ Σφίγγα δυςαμ. πρ. χϋνα, (^υ&ε, 181 βχ δρΗίη^β Αββοηνϋ ρβϋΙ& ί&ββϋδβίηιβ & οοιηϊοο Ιιαίο Ιβΐ&β ίη- 
ΙβχΙ» βαηΐ. 8οϊ1ίοβΙ 8ρΙιίηχ ίΗ& οίίοπηίβ δρροηίίιΐΓ ΑίπάΊβ , φή 
ςηβπινίδ άαο βίηΐ, Ι&ηιβη ίη ηηβπι νβΐυΐ βρββίβπι 8φΐίΐ3β οο&ΐββ- 
βυηί βϊ διφυής Ταρταλίδαι άΊεοηΙηΓ (1376). Τ&ιη βοπήοηβ 
πιαί»ί& 1ίΙβΓ& ηβαρ ρτο ηβας ββηοβηδ, ίββίίνβ 8ρηίη§βιη, φίδβ 
νίνρίηί* 08 ρ&ίί, ηοη νιτριηί* αττηα^ ΟΓββοίδβ ΕβΙΰη βρρβΙΙ&Ι. 
ΡΐΌΟΕΟϋίΙβΓ "Ελλ. ηβαν βχ Κβηίβ ίη Α^βπι. Οοάά. ίΓ&ηβΙβΙιιπι 
β£ ίηΙβΓρτβΙίΒαβ ίΓβηάί ίϊπ'Ι. "Ελλάδος (δάίββίίνβ υί 394; βΓ. 412, ' 
1162) ηβας άίβίυπι β8* αί άρ&ος Άογ. (175). Ειιγ. Τγ. 807. 

109. τά/. Οοηοοτβ ηρίτηβη, ίηρβτϊν,ιη , ξϋμφρορις ταγοί, 
τα/οΰχοι, διίω χοσμήτορι λαών, ηγήτορας *ΑργιΊιαρ. Ιη δβηο- 
Ιϊο τάξιρ, ηα&8ί ββββί & τα/ή, φΐοά δΐίβηαπι &ο Η. 1. 

• τ αν γ αν οΐΐατη β βοπρΙιΐΓΒ τγ (= ταγαν β^ τανγαν). Οί. Β&βΙ. 
1. 1. ρ. 765 Η Τ»1>. IV (αΙ)ί εοπαρβη^ί» βοροτδο.) 

110. ξύρ δορί. 66.372. δυρρί. 136. 8ορη. Γγ. 726 "Αρης ο 
λγΐύτης σνρ δόρα σί'ρ άσπίδι. ΑηδΙ. V. 1076. Ρ. 856. Ευ γ. ΙρΗ. 
Α. 586 "Ερις Ελλάδα σνρ δόρι ραναί τ' αγά ις Πίργαμα 
Τροίας. 

δίκας. Οάππι βδββ βχ βοηοΗο νίάιΐ Κ&ή. βί. 734. Η. Ιβρί 
πράχτορι ποιράς, άίββηβ ΑπδΙορη&ηβπι ηαυιη βοπϋβΓβί; χαΐ χιρί 
πράκτορι, νβΐ ιηίηηδ &(]& πιβπιοπβ βΗ&βββ, νβΐ ρπ> βαο &Γθϋηο 
ρ&υΐαω οαυί&βδβ. ΝβηΙπιιη οτεάο. Οοηπίοαβ, πΐ Β&οοηί πβαπι 
ο»ρΐ8Γ6ΐ, νβΓβιιαπι ρΕΓίΐβηΙββ βχ Α§επι. βί 8ρηίη§β «οΙβΓίβΓ ϋ& 

• 

οοη&ανϋ, αϊ Εΐίβηίβ νβΓΟίδ 8ρΙηη£Ε ηοΐΕΓβΙ. Οαβπι ροβίφίΕΐη 
ρπωαιη ΕρρβΙίΕνβΓΕί οδιορ (Ιρόδιορ σιΐμβολορ) ρτοάίρίνπι ίη 
νια ρταβίβτβηηΙϊονΑ οΜαΙιιτη, κράτος αϊβ. άρδρ., φαθώ /αίαΐβ 
ίτηρβτίηηι %η ΤΗβοαηο» Ηαοβοαί, βΕηάβω Άχ. δί&ρ. χρ. νοβΕΐ, 
φΐβίβηυβ οίηίβ ρεάίοηβ βΐ η&ηίοηβ, Ι&ηςη&π] άυρϋοί βοϋο, ίη· 
δίβίβηβ νεχ&οβΐ ίιηρβπο ΘηβΟΟβ. λάάϋξνρ δορί χαΐ χ^ρΐ πράχτορι 
(ϋίη<3. ρ. XXXVII 1β£. πράκτωρ υΐ Γββρ. βηϋβίΓ. νβ. δημιοπλη&ψ 
Β,ί\. δημιοπλη&έα) Μ 8θ1). δόρυ βχρίίϋίΐΐ θβ Ιβοηίηίδ (δορυ- 
χράρον λόγχης βίπΐίΐίοαδ) ρβθίοαδ, ςαίοϋδ χιϊρ πράχτωρ (χιίρ 
Ιργάτις δορίι. ΡΗϋ. 98) ηοη βίηβ ο&Π8β 800β8ίί; η»ιη ίττάρ μη 
(ϋρισχορ τό αίνιγμα, άρπάσασα ΐι>α χατ*βΙβρωοχί (Αροΐΐοί. 182 III, 5, 8). (&ι&6 ηηυπι ϋ& δίηΐ, ίη Α#. ραπΙβΓ Ιβ^εηάτιιη ββββ 
ραίο χαι χερι πράχτορι. Ρκΐ6ΐβΓ6& πράκτωρ δίχης νβΐ ποινής &η 
ΓβοΙβ ^ιοβΙογ, φιηπι άίοί βοΙβΕΐ πρ. αίματος, φόνον, άΜίο; 
οβτΐβ αρπαγής χαί χλοπής (485) παβίίϋβ »ά πράχτωρ η. I ίη- 
ΙβΙΗββΓβίϋΓ (οΓ. 47 άρωγάν). ΒηοΐΛοίδπΐϋπι Η. νβ. βί βη. ΓβοΙβ 
&ά ΒβΙΗ ίπιρβίιιιη Γβίαΐϋ δοαη. 

111. &οϋρ. II. XV, 690 αίετός αϊ&ων. Ριτορηβ δονριος 
8. ΰονρος "Άρης δρηίηβ» Τηβοβηίβ ίπίΓηίδβΓ»! ΟΓ. Αγ§. ΡΗοβη. 
βχ Οοά\ Θ. 

112. οίων. βασ. II. VIII, 247. XXI, 253. Ρίηά\ 01. XIII, 
30. Απβΐ Η. Α. VIII, 20, 2 τον τής μαντείας πρόεδρον άετόν. 
ΗοΡ.Οά.ΐν,4,2. 

ο χ* λ. Απβί. I I IX, 82, 1 ο μελανάε τος (ςαί άίοϋιΐΓ 
εϋ&πι λαγωφόνος) μέλας εστί την χρόαν χαί μέγεθος ελάχι- 
στος χαΐ χράτιστος των αετών ζάάύντ, ςποά Ιρηϊ^βηίββ ηαβ- 
010Γ6Π1 ραη§&1: εχτρεφει δε μόνος οντος τά τεχνα χαι εξάγει. 
Οαηι η&ο &ςπί1ιι οοαιρ&Γ&ΙιΐΓ Ηίο Α^βιηβπιηοη , ΑοΗϋΙββ νβπ> II. 
XXI, 252. ΟΓ. ΒοΙϋ§. Αιηβΐΐη. ΥοΙ Ι,ρ. 48, οαί ρπιβηχ» ββί 
ρίοίϋΓ» Αη&^1 7ρΙιί , ίη ςαο ρΓββΙοΓ δβΓρβηΙβαι ρ&ββεηιιη ηίάο ίη- 
ηΐβηίβιη οοηβρίοϋηΓ &ςβί1& Ιεροτβοα ΐΕοβηηβ. 

δ τ' — . Ατίβΐ. 1.1. 6 χαλοϋμενος πϋ γ αργός {αετός) χατά 
τά πεδία χαι τά άλση χαί περί τάς πόλεις γίγνεται- πετε- 
ται δε χαί εις τά όρη χαι εις την νλην διά το ΰάρσος' ε νιοι 
δε χαλονσι ν εβροφόνον αχιτόν. — *Λ ρ γ ίας 018^11. ρβΓ 
β^ηίζββίη; οΓ. Η. ίη Εΐβπι. Ώ. ΜβΙ. ρ. 34, 53. δοηηβίά. ρ. 204 οοιη- 
ρ&Γ&Ι ξαν&ίας, ώχρίας, αιολίας, πυρρίας. 

113. φαν. Οηπι ηοο ρίαρ. οΓ. 8ορη. ΑηΙ. 1021 8φ ηοί 8οΗ. 
ενιχώς πρώτον ειπών τό όρνις, επειδή ονχ εις ο ποιών 
την βοήν αλλά πολλοί, προς πλη&υντιχόν άπεδωχε τό β ε- 
βρώτες — . νβπιηι ίη Α^. άΊβΙίη^αβηά'ο & βίη^ηΐ. ε<1 ρίαρ. 

ρΓΟΟβθίΙΟΓ. 

V χ τ. Εηηι. 998. ΕΐΌΐίβη. Ιιβχ. ΐχταρ- εγγνς παρά τοις 
'Λττιχοΐς. ΟΓ. II. Χ, 274 δεξιόν ήχεν ερωδιόν Ιγγνς όδοιο 
Παλλάς. Οά\Π,ΐ54. I < 183 χ* ρ. Α ΐΌΒηυ άβχΐΓ», ΗβδΙ&ιη νίοπιηΐβ; οΓ. δβρί. 624. δορρί. 
604. Π. II , 353. 

114. παμπ ρ. Εαπι. 914. δαρρί. 719. Μβΐβ 8οΙι. τβρίατη ίη- 
Ιβΐΐβχίί; &1π Ιοοαηι Ιαίβ ΰοη*ρίΰννιη, βΐη τηοηίβτη , νεί τνρβτη. 
6Χΰ6ΐβαιη % Η. οοβίί τβ^ίοΜτη /αιαία ροτίβηάβηίβτη. ΟΓ. δαρρί. 
102. ΕυΓ. Η. ί. 596. Εχ ώ'δοίρϋη» βυ£ϋη1ί εχρίίο&ηάαιη 6386 
π. ι δρ. άοοβί ΟεΙΙ. VI, 6 *ηοη ίρβββ ίβηΐυπο &ν68, ςαβ6 ρκ>- 
βρβπαβ ρΓ&βνοΙβηΙ, ββά βϋ»πι Ιοά, ςυοβ ο&ρΐαηΐ, φή ιάοηή 
/ύ1%0€$φ& βαηΐ, ρταβρείεβ βρρβΙίΕηίιΐΓ. Εηηίυβ: ρΓΕβρβίίοηβ 
ηίίΕτββ 8686 ρηίοηηβςηβ Ιοοίβ θβηί." 0£Γ. Οίε. ΌΊν. I, 48. 
Η68. δρορ' τον ονχ αίβιον οιωνόν, ονχ *ν&(τον δρνιν, ονχ 
*ν δίοντι την ιδραν Έχοντα. 8ορΗ. ίϊ. 352 τις όρνις οντος 
ϊξίδρον χώραν Έχων; Οηί. δίβνρηο ?8. 39 χατώχισιν τον δαί- 
μονα ίν πρίποντι χωρίω. Εγ§ο Ενεβ βρρ&παβΓβ ηοη ποοάο δε- 
ξιοί, Ββά βϋδτη (ϋίδροι (Αβί. Ν. Α. XVI, 16) η>#ίΓοι, αίαιοι, 
Ι* αϊΰίοις ϊίδραις. Νοη νβΓΟ &ρρ&πΐ6Γ6 ίη αέτβ ; νοίβηίεβ βηίπι 
βόσχισ&αι ηοη ροΙβΓΒηΙ; υίπιιη νβΓΟ ηίάο, βχοβίβα ίη τηρβ, 
οοτητηνηί, &η ίη οατηρο , βίβί οβτίο άΊοί ηοη ροδβίΐ, ΐΒΠίβη ίΐΐαά 
ρτοΟΕοίϋηβ. 

115. β ο αχ. 129, 1576. Ηβ8. βοαχόμινον δαπανών 
(άίίαρίάαη* , οοηΜτηβη*). ΟΓ. Οά\ XVII, 559. IX, 449. Αηβί. Αν. 
1066, 1098. ΟεΙΙ. Η. ίη ϋίβη. 125. ΟΓ. Α$. 669. 

Χα γ. ϋίοϋϋΓ λά/αον αίμα, λά/*ια χρ/α Ε λα/ός, υΐ λα- 
γωα χρία & λα/ώς. Αάγαος βΐ λά/ινος, χχί άν&ρώπιιος, 
ανθρώπινος. 

<ρ*χτ·ρατα Μ. Ο. Μ»Μ. Κ. Τ. ίρ' I* ν ματ α Α. Ρην» Ιβοίίο 
ογΙλ βχ &ηΙίααίθΓ6 «ο τβΓ» ίριχνμάία. Ηββ. χνμάάας' ίγχίονς. 
Ορανα χνμάς, ίριχνμάς ίηβοΙοηίίοΓ» «β«ηΙ, ίρνχνμονα βοηρίππ» ίη 

η. ρ. β. ν. ο. 

φίρμ. 8πρρ1. 687 χαρποτιΧ*ι φέρματι (8οη. χυήματι). 
(ϊιι&ιηνίβ ι/χϋμων φίρματι βοΐοβουπι ββββ* , Ι&πιβη τβοΐβ άίοϋιΐΓ 

■ 

ίριχνμάς, Ιριχιίμων φίρματι, ρταΗητρ'ιάν.9 /ίΐΗ* ί. β. ρταβ- 

οί φανί *τ *ς — φίςβοντο Υ\. Ηοο βοηοΐΐαπϊ, ςαο αρΙίο&ΙαΓ 
βοοχόμινοι., ίη ΙβζΙαη ίΓΤβρβϋ βχείάοη(6 τ. φίρματ*. Ιη ϊ*. ρηεΙβΓ 1Η4 φίρβονιο βϋ«ιη βοβηομίνψ (Λιλ ρα$ό*6*ίκτ)> (]»·£ π»αΙ»Ιίο, 
αθιηίδβο βοπιοί φίρβοντο, νίάβΜϋΓ ικκββΜηα. Οί. Οά. XXI, 49. II. 
XV, 691. 

116. β λ. 8εη. τ&ή »ά το σημαιν. ί. β. τον λα/ωόν (β. λα/ώ), 
ηαο νοο. εχρίίε&ύ λα/, /ίνναν. Η&ηρΙ υογο βλ. ηβηΐΓ. ρΐ. Η&- 
1>εη ρο&36 ωοηεηβ, Γβΐιιΐϋ &ά λα/ωό ν εΐ φίρμα. Ιυάίοίηπι &η· 
εερβ εβί. Οί. Οά. Τ, 195 τον /* #*οί βλάπτουσι χίλιϋθου (ΕαβΙ. 
&ά Ιΐ. I βλάπτ* ι ν αντί τον χατίχιιν χαί χωλυΊιν). Τηεο#η. 
223 (657 λν.) χιινος /' άφρων Ιατί, νόον βιβλαμμίνος ϊβθλοΰ. 
Οί. Οά. IV, 469. Ύγή. III , 40. 8ορΗ. Αί. 941. II. VII, 271. XIX , 
166. ΧΧΓΠ.782. 

λοιαθ. Οη. 498. II. XXIII, 873, 768. \ίτ& Αβη.ν, 327. 
Ηεβ. λοίσ&ιον λοϊσθον, Ι'σχατον. 0(. θοϋριος, θοϋρος. 
δαπιίαιη &ηΙεπι & βί&άίο, ςυοά* άβοηττβτβ οροΓίεοβΙ. Οί. 288. 
8εηΙεηϋ&: ά&ιηηο εί εχίΐίο &ηο ίη εχΐκιηο ευτεη ο&ρΐβ εΐ οοπα- 
ρτεπεηδ». νίποηβ άεβείεηβ δεο*1 ρΓ8ε<3* ρβΓβεςηεηΙίηπι. 

117. αϊλ. Ηθ3. α ι λι νός- χψνος, θρήνος. 8ορΗ. Αί. 627. 
ΕΙυπβ. Μ. α ϊλ ι ν ο ς· τοντο ΙπΙ θρήνου ιτίθιτο' χαί ίν τοις 
ιφυμνίοις (οί. β(3ά. ίη Ε.) δέ. ΕαΓ. Η. ί. 348. ΟΓ. ίηί. 653. 8ρ*ηη. 
&8 (Μίπι. II, ρ. 60,108. 

τό δ* (ν. 193,229,323,625.0η. 866. ΡβΓβ. 228. δαρρί. 971. 

118. Γ δ. Νηάβ ροδίίοιη; ίηΐβΐΐ. τους αϊτούς νβΐ τό τίρας. 
Ρογγο εοηβίτ. δϋο *Ατρ. δισσ. λήμ. ϋΐ &ςαί1&ε ετ&ηΐ άΊνειβο οοΙοΓβ, 
ϋ& ΑΙπάδβ άίνεΓδίβ βίυάΉβ, (ΗνεΐΐΑ νοίυηίβίθ, άμφις φρονίοντι. 
ΟΓ. II XV, 711. ϋε Ρ. »άηοί, αηίτηί* ά%οι, Αίτιάω; βΟΓαπι λι;- 
ματα ηοη είδοΐεοβη* λήμα ηηίαβ νίη, βεθ νεκ λήματα οηηΐ <ϊοο 
νίΓΟΓυπι άαοηιπι. Ειηρηββίβ ίη ηίβ ίηβίβηίβ." Νίηίΐ όογγο εχρϋε&Ι. 
Ηεβ. λημα' βουλή, αξίωμα, άνδριία χαί φρόνημα (675). 
Οπιηεβ λήματα Η. 1. άίεί ρηίβηΐ τήν άνδριίαν Η. Ι&ηά&Ι Ρ1&1. 
8γπιρ. 174 β , υοί Αβ. ββΐ ο διαφιρόντως αγαθός, Μβηεί&αβ ο 
μαλθαχός αιχμητής, ςαηπι ίάεπι άίβεπηιεη 81. εχ ηβίαι* τον 
μιλαναίτον εΐ του πυ/άη/ου ΓερείϋδβεΙ. Αϊ ροέ!& εοβ 6η^ί( 
ίοτίϋηάίηε ρ&Γεβ; θίεηηΙαΓ μάχιμοι (119), μίγαν Ιχ θυμού 
χλ. "Αρη (48). ΙΙβφιε βρεοΙ»ίηΓ ή βουλή, ή διάνοια, ςα^ηι ίη 185 ίηΐυηβ Ρ&ηάΊδ νίηάΊο&ηά'& ώ'βρ&τειη υΐτίοδςπβ ίϋίββε , ίρββ οΗοπίδ 
νΐίΙβίπΓ ΙεεΙε ίηάίοβΓβ. Νβπι Μεηεί&υπι νβ. 570 βρρεΙΙ&Ι τήςδ* 
γης φ/λ. κράτος, εΐ άβ είαβ β&Ιαίε πι»χίιηε βοΐϋοϋαιη 8β εββε 
ροΓΓο ρηχ)ϋ. Ι^οη^β αΙϋβΓ ίθεπι (706 βς^.) Α^&ιηειιιηοηειη εοιηρεί- 
\&ϊ , ςη&εφίε 721 βης. άίοίί, ΙίοεΓ&πι εΐ πίΒηίΓεδίβπ) ΓερΓεΗεηβίοηεπι 
οοηΐίηεηΐ. Οιιγ νβΓΟ ίβπι βρβΓίβ δΐίεπιππ ΛΐΙβη ρτββΓβΓί;, ηίβί ςυοά* 
άΐΌβτβνιη ϋοηήΚΜτη Πριάμου μίγας αντίδικος πιεηΐε 8§ίΙ»νεΓΗί? 
8ίθ δχίο *Λτρ., ςαί Βεΐΐο ίβπΐ (ΙεΟΓείο όμοφρονίοντι νοημασι, 
ξϋμφρων τάγη εΛΙΐΙ, χχμφις φρονίοντ* ΓαβΓδηΙ βηΐβ 1»β11αΐη 
θαβοβρίϋΐη. 

Ιήμμαο* ¥1 V. — ΡλΗΐβτ 8αρρ1. 861 Χι;ματ' ρι-ο λήμμ*χ\ 

119. Ιδάη Ηεβ. Ιδάην ϊμα&ον, ιγνων, Ουνήχα, ίνόηοα. 
"Κα γ. ΕαΓ. Ογο\. 658 του ξίνοδαίτα &ηρός όφρϋν. Ρ&ιιβ. VIII, 

42 τ**νοδαίτης. 

120. πομπ. Νοηη. Όϊοη. XIII, 113 πομπός άήτης. 8ε1ι. 
ΕϋΓ. Ηεο. 222 πομποί! ς- όδηγονς, προπομπούς, άγωγοιίς. 
ΟΗ. 84. 

τ* αρχ. Ιιβ^ίΙαΓ εΐί&ιη τ' άρχοϋς- εί. 112. Ρίηά\ I. VI, 78 
πίμψί» 9*ός άρχόν οιωνών μίγαν αΐιτόν. ΟβδβαΙ). βχ άίβεί- 
ρΚη· βπρίΓΒΐί ΓβρβΙϋ ν. άρχονς, (ϋεεηβ, δυ^τιτεδ ίΐδ βρρείΐδδδε 
βνβδ, φΐ&ε θ»ηί ρηηεΐρίυαι Γβί , ηϋ&6 αάάϊονηί, δνεβ άείαοίποββ. 
ϋοί ίά (ΙοοβΕΠίϋΓ, νείίπι βοίκ. Νεε σπηαβ Αίηά&ε πομποί άρ- 
χαΐ ροΐεηιηΐ άΊεϊ. Πομποί βΓβηΙ, ηβπι (61) πίμπιι αϊτούς ξί- 
νιος Ζινς Ιπ* *Λλιξ. } εοβθεπι (110) πίμπιι δοϋριος όρνις. 
ϋάβπα άρχαι άίεαηΙοΓ, ςιιί (108) Έλλ. ήβ. ξιίμφ. τάγα άΊεϋ 
ίαβΓβηί. 8εηίεηΙϊ&: ηαοά εοηβρίε&Ιυδ Ο&ΙεΗ&β, δίαάϋβ άίβρ&Γββ 
Λΐηά&δ &£ηονϋ (ίηΐεΐΐεχΐΐ εοβάεπι βδβε) δηαίΐββ Ιεροπβ εοωε- 
βοΓβδ εί άΌεΙοΓεβ ρπηείρεβ. 

121. τ* ρ. Ηεβ. τιραζίΐ- τιρατιϋιι. Έίγνα. Μ. ρ. 737 τό 
αφαδαζέΐν χαι ματαζίΐν χαΐ βοραζίΐν χαΐ τ*ραζ*ιν ϊχ*ι τό 
ι προςγίγραμμένον. 

122. χ ρ. 419, 694, 729, 1207. (λ. 293, 650, 933. Εαιη. 908. 
δορρί. 729. 11.1,240. 

άγρ. Ηεβ. άγρίΐται- λαμβάνιται, ζωγρ^ται. ϋίίΙΐΐΓ 1)00 186 νεΛο ροβΐβ, βρεοίαηδ ναηαΐίοηΰη. βςυίΙ&Γαιη. ΡΓβεβεηδ , υί Ρίηθ. 
01. VIII , 56. δορΗ. ΡΗΠ. 114. ΟΓ. Βεπιη. 1. 1 ρ. 371. 

124. κ τ. 1481. Ηβ8. χτήνεα' χρήματα, κτήνη· βοσχή- 
ματα. Ιηίεΐΐ. ρ&Γϋοα τά χειμήλια, Ιηεβαηη β&οη (τα άνα&ήματα), 
ραΒΗοί 61 ρπν*1ί (0<1. Χ, 40; εΓ. II. XVIII, 290, ηοί βάίαη- 
§υηΙυΓ τά χτήματα), ρ*Γΐίπι πρόβασις (Οά. II, 75). ΟΓ. 313 
8φ, 529,376. 

ττρ. ΚΙ. ίαη^ίΐ πιίρ/ων πρόσ&ε (8ερΐ. 524. ΡβΓ8. 447. Ευπι. 46. 
II. VII, 145) ί. β. προ πιίρ/ων, ηοη ΓβΓβηΙβ νεΓΟοπιαι ροβϋίοηβ. 
Νεε πιείΐαδ πρόσ&ετα Ιε^ίΙ Όε Ρ., ρείϋβ εϋ&πι εχρίίε&ηβ πϋρ/. 
7το. %η Ιν,ττ&νΑ βΐ αβάίοιίί τβρο*ΐΙα % ιιΛί, αεοΊοαβ , είνΐβαβ &εςπί- 
δϋ». Οο ρΓ&εεεθεηδ χρ. μεν ηεεεβδ&ηο πρόσ&ε εβ4 πάροι&ε, 
πριν, αϊ ΕαΓ. Ογ. 799 πρόσ&εν έλη (8εη. προλάβω)- ρβπίεΓ 
νβ. 315 πρότερον ροβϋαπι. ΠιΙρ/οι δΐιηί ΙϋΓΓεβ ρΓοΓαηάββ, ίη 
φΐίοηβ οΒβεβδβε αΛίβ ίηεδ&ηπ 888βΓν80βηίαΓ. 

δημ. ΡεΓβ. 122, 316. 8αρρ1. 30. 8ερί. 686. Εογ. Α1ο. 958. 
ΡΗοεη. 1158. ΙρΗ. Α. 571. δυρρί. 1220. Αηβ*. ΕεεΙ. 387. Εαρηοι·. 
&ρ. Εϋβΐ. Ε<1 Βίοη^β. 558 βονπλη&έος εξ Έρν&είας. ΟΓ. 8αρρ1. 
954 δώματα τά δήμια. Κτ. τά δημ. 8αηΙ χτήνη δήμια παμ- 
πλη&ή. Όίο ΟΙιγ. Ογ. XI, ρ. 159 ίη Ττοΐβε εχείάίο πιεπιοΓ&Ι 
χρημάτων πλή&ος άρπαζόμενον. 

125. λαπ. 8ερ*. 47, 454,531. Εαβ*. &ά II. I, 129 άλαπά- 
ξαι- χνρίως τό εχχενώσαι, ό&εν το λαπάρα ή χενή οστών, 
χαι λαφι/σσω* γίνεται δι εχ τον λαπάζω, πλεονααμώ του α. 
Παρά '/οϋν τω ΛϊσχχΙλω ενρηται τό ρήμα χωρίς του α. Κα- 
ταχρηστιχώς δ* χαι τό πορ&ειν (316) άλαπάζειν λε/εται, 
ώς εν ταις άλώσεσιν εχχενουμενων πόλεων. Γίνεται δε τό 
λαπάζειν εχ τον λάπτειν, «φ' ον χαί τό λάφυρο ν (530). 

πρ. τό β. 798. Έτ. 208, 212. 8ορη. ΡΗιΊ. 90, 92, 103. Ρ1»4. 
Ρη&εάΓ. ρ. 236*. 

126. οίον. Ργο μόνον μή άίεΐυπι ίεβίε 8εη.; &ϊ ηηΐΐο εχειηρίο 
εοηβπη&ίηΓ. Ιη Μη». Β,Ηεη. ». 1848 ρ. 301 ίη^εηίοδε εοηίίοίΙηΓ 
οϊων — αγά (αϊ 70 άπ. ίερ. ορ/.)- οΒ φιαβ δοηα Ιαηι ΙαΗα, 
Ιατη ρτανία ηβ ψια ίϋνίηίΐν* ίηνίάία — . ΙΙα Ιε^&ηηδ. ϋίοίΐίζθά 6γ ΟθΟ$1 187 

ά τα. ΟοηΙη ιηείπιπι. Έίγη. Μ. ά /α- φθόνος χαι βασκανία. 
Ηεβ. άγαις· ζηλώσαιιν. 

χ ν. Στόμιον χνίφάζαν ρΓορηε €8* σκότιζαν, άμανρονντό 
τον στομίου σίλας. Οαπο Ιαρβίίδ εοπιρ&ΓδΙιΐΓ εχεΓείΙυδ δρίεηάεηδ 
&πηίδ; ίη ςυειη ΐΓβηδΙβίηιη χναγ. εβί διαφ&άρα^ν, αφανίζέιν. 

π ρ. Εΐίδπι Ιβ^ίΙοΓ προτνπις (Θ. Α. Τ.), ςυοά* (ϋείαπι εβί υί δον- 
ριτνπής, ιοτυπής, μοιχοτνπής. Προτνπΐν αιιιοίξυε Ιβπι προ- 
χαΧχ*υ& ίν, αηΐβ οηκητη , /αίο ρτοβηβηηι (Οη. 645. 8ορΗ. Αι. 
1034. Ηογ. Οά,ΐν, 15, 19),φ38ΐη προβλαβέν, προχαχω&ΐν, 
αηΐβ ρβΤϋυ.98Η7η.^ ίοίηηι. ΟΓ. Εηω. 156, 509. Ρϊηά 4 . Ν. 1,81. Η. 
εχροηίί : // βηΐε 1>ε11ί εΐδάεβ ίοιοαοΐαϋοηε Ιρηί^εηίβε ββϋεΐυιη εχεΓ- 
οΐΙαίΒ." Μίηηβ τεείε ίάεπι ηε^βΐ , προτυπίν άε ρτοααο ίβΓΓο βίοι 
ροδδε. 01 τϋπος άντίτυπος (ίη ογεοιιΙο βρ. Ηθγ. 1,67) εί παρ* 
άχμονι τνπάς βαραα (8ορη. (τ. 705), ηοί ηιαΙΙανα βΐ ίηΰΜ 
ηοί&ηίηΓ; ροΓΓΟ χαλχοτιίπος, χαλχοτνπαν. 

στ 6 μ. Ργ. 287, 1008. Οη. 960. 8ορη. Τγ. 1263. 

127. στρ. Η. νβΓίΗ στρατονσ&αι ίη οαΜνί* βΜβ , ίηίε11ί$εηδ 
Αηΐίάε εοιηπιΟΓδηΙεδ. Β1. οοπρβΓβΙ ριγονν, ίχπολίμονν, ίριτμονν. 
ΡοΙίηδ εοπ)ρ&Γ&η(]& βτ&ηΐ δονλούν, ίλιυ&ιρονν, τυφλού ν, χρν- 
σονν, ηο&χίοιε λι&ονν, άχαν&οΰν, νδατοϋν. Οη. 547 έχδρα- 
χοντω&άς. Ργ. 872 ήν&ραχωμίνος. Αίηεη. IX, 898 νπό "Λραος 
τον Κχ/χνον όρνι&ω&ήναι. Αηβα Ερί§Γ. 18 βοίδιον νπό '/ήρως 
χαλχω&ίν. Αηίΐι. Ογ. IV, 16, 1 τνπω&ας χάλχαις. ΕηΓ. Ββεεη. 
922 τιταχίρωσαι. Ιι^εορη. 943, 176 μνρμων άνδρώσας στρατόν 
(8εη. ας άνδρας μιταβαλών). Έτξο στρ. εβί ας στρατόν μ*- 
ταβλη&ίν, εί στόμ. στρ. εβί Ινραία (ιΥεηηπι ίη^εηβ Ττοίδε) ίη 
6Χ6το\Ιη8 βρβοίβηι τβάαΗα. Ηίε βδί ίρβε χιλιοναχίτης στόλος, 
Ηβεε στρατιώτις άρω/ή, ίβίο &η1ε ρΓοεπδ&, ίείδ. — ΡδίεΙ, δί 
φΐί<3 νίάεο , ηβεε νεΛδ εχ δηίίφίο οΓβεαΙο ρείίΐ* εββε. " 

οϊχω. ΡΙ&ηε ενβηηίΐ ίη ηονίδ εαΉΐ. Η&γΙ. 1ε#. προτνπιν 
τόμιον — στρατώ &α*αν χαι '/άρ — . Κ. 1ε§ίΙά/α — πρότυπης 
στ. — χρατη&ίν αϊνώς γαρ — . Αΐϋ οΐχοι νεί οίχτω. Νίηϋ ρίβηε 
ηιυΐ&ηά'ηιη. Αυ^ηΓ ίηΙε11εχεΓ&1, εοδάεηι εβδελα/οό. εί ποΧιπόρΟας, 
β^αίΐββ εί ΑΙπάδδ; ιδώ πιεπιοΓδΙ ίοηαπι ίΐΐβπι Ρείορίά&πιιη μι- 188 αοΰίον, πολλά αννίπτορα χαχά (1001 βς.), οιιήΐδ ςαί βο Ιβπι- 
ροΓ6 ρηηοίρεβ οτ&τιϊ ΑΙπά&β θεβί^η&νετ&Ι ΰοιίριος όρνις, ΙΙβηυε 
Γβί 8ΐ§η&1ββ (οί'κω· εί. 143 οικον. 145 οϊχ. βαα.) βρροηΐΙιΐΓ 
άαυνδίτως 8)£ηηηι βςαίΐδτυπι. 

ά/νά. Οά. V, 123. δαρρί. 1028; εί. 214. ΟβΚιΙΙ. 34, 22 
8αηοΙα Ώϊαηα. 

128. 7γγ. Ργ. 1020, 801. δορη.ίί. 815 ο αχηπτοβάμων αϊιτός 
χχίων Διος. ΑροΙΙ. ΚΗ II, 289. IV, 1665 βς. Αι-ίβΙ. Βαπ. 1291 
(βυρ. ρ. 17). 8ορΗ. θεά. Ε. 391. ΕΙ. 1388. Ειιγ. Η. Γ. 1277. ΙηΓ 
3Η 605. 

129. αιτ. 487. Ευιη. 401. Ηεβ. αν τ α ν δ ρορ' ανν αντοΐς 
τοις άνδράαιν. Οί. ΡββΙ. οοη/θ€ΐαη βηβηι. 

προ λόχ. Ρ1*1. ΤΗβββΙ. 149* "Λρτιμις άλοχος ονσα την 
λοχπαν *ίληχ(. ΡΓορΙβΓβΕ ή &(ός ώδίνων ίπίσχοπος (Αηΐη. 
Ρ. IX, 22). Ρηίΐο V, ρ. 204 πάντων άνοσιώτατον ίνί χαίρω 
χαί ήμίρα ίγγονον όμον χαι μητίρα χτι'ινιιν — . 

π τ. Α πτήασω, αϊ πτώξ (II. XVII, 676. πτ. λα/ωός. XXII, 
810) & πτωααω. Ηεβ. π τά χ ( ς (ή πταχίδις)* δίΐλοί, έπτηχότις. 

κ % ά ω ν χα&νομίνο*ϋ*ν Α. Οί. ρ. 21 ΒΰΜ. — ΥΐάκΙαΓ ίη 1ίΙ>η 
ναΛΤξ. ηοΙ&Ιαιη ίηίηβ ων, ςα&β οοΓΓβϋΚο οββίί £βηίΙ. >ίη£. λόχου ηοη ίηΐβΐ- 
ΙβοΙί; Γβοΐίυβ ϋβηβ«η·(υΓ προ λόχων, α*ίβ ϋοΗοτΙβ», αϊ νεηηιη ε*1 ίη 
Εό\ α. 1614. ΟοΓΓβιΙίοηβ «β ηοη ίηίοΐΐεοί* , ων Εΐΐη&εβϋ β^Η&ο&β τττα, 
ίοΓί&ββο ίη 6ηο ροβίΐαβ. Οί. 141, αοί Β. ονμμινιϊ φ ντον ρπ> ανμ- 
ψντον μ* ν (Ζ %\. &ά μίμνα (νβ. 142) ΙεχΙυιη ίοοάβ Ιατρ&νίΙ. Οί. Ρβτβ. 
644 Π*ροάνών Μοβο. ρΓΟ Πιροών [ων ίη ηβ. βοπ'ρίο βΙ ηοη ίηΙ«11βο1ο). 

&νομ. υΐίΙυΓ νβΓβο ΟνΊα&αι <3ε β,ςυίΐίβ, φΐί& Ηίβ ίηΐεΐΐϊ- 
βυηΙιΐΓ ΑΙηίίΕβ (οΐχος). ΟοιιΙγλ ρΓορπβ άε βςοΠϊβ βοσχ. (115). 
ΡηπΙογ δππνον (130) εοάεπι νβίεΐ. 

132. τόασ. ΕϋδΙ. &ά Οά. ΧΠΙ, 401: τά ι\ς ος λήγοντα 
τώ ο παραλη/ομινα φιλιϊ 'ίν *χ*ιν σ, ίί μη χατά πά&ος δι- 
πλονται ως τό τόασος' τούτο δί μόνον έ'σχ* διαοον αντό. 
Ο!. Ι^εορη. ρ. 229. Βιιοΐιηι. — Ιη Ιεχίιι 1ε£. τοσαον (Τ. V. Ο.) 

χαλά. Οά. VI, 108, 152. Ειιγ. ΙρΗ. Τ. 36. Ηϊρρ 66, 71. ΑηβΙ 
Β. 1359. Ρααβ. 1,29, 2. νίΠ , 35 , 8. 

<ΐ'>(ΐα»ί λ α λα Μ. 6. Κ. — α ίη η&Γ£. ιοηρίυιη ηοη 1&η(απι 189 

ί«ήΙ *νφ. ά χαλά (Ρ1. Ρ. V. Ο.) 86(1 εΐΐ&ζχι , ηοη ίηΐβΐΐβοΐο ςυο βρβο- 
Ι&ΓβΙ , άφρων καλα (Β. Α. Τ.). ΕΙ τβΓΟ άφρων νίάβοαΙιΐΓ ΓβοΙβ $β 
η&βεΓε; ρτορΙβΓεα ίη Ρ. χατ' (Ιρωνιϊην ΙοβΐΙιΐΓ. 

133. άίπτ. Οιιοά ίη Ε. Ιβ^ίΙϋΓ άβ Λνίοηβ νοΓ3ϋΐοιΐ3 ηοηάυω 

νο1»ηΙιοα8, ηΐΐιΐΐ βδΐ. (}υαηι ίη Γ. Ι&οηηα δϋ, υοί ηηηο βδΐ Χών- 

των 9 βο ρΓ8βθ€38βηΐ7ΤΓαΐΌΓσ<ι> κνσί, Γ&οίΙββΓΓΟΓβχρΙίο&ΙηΓ. Κβοΐίαβ 

&1(6Γ 8οη., βίδί ρΓΟΟδπ βχβπιρίίδ ηοη ροβδϋ, άίπτονς άίοί ρπ- 

ιηαηι τονς δνςπαραχοΧον&ήτους, αις ον δϋναταί τις ίπιαδαι 

(ΑηβΙορη. Θγ. »ρ. Εοβ*. &ά II. 1, 567), Ιυιη βοβ, ο^ηί βεςηί ηοη 

ρο83ηηί. ΟΓ. Ιβποβη άμψπτος, 8ΐηιί1ί&. ϋίχβηβ ΓβΓβ 1β£βηάηπι 

€88β άπ ρ ί π τ ο ι ς (άμόρφοις), ηυυπι Δββοη^ΐί βίηΐ; πριπτός, 

(ύπρεπτος, πάμπρίπτος. 

όίλπτοις (Μ. Θ.). — φαοιηοάο ΟΓίαιη βίΐ, άοοβΐ ΚηβΙ«ϊ. &4 Ηββ. 
άίλτττο*· όΐίνοί ηαΐ άαπκο*. 

μ α λ. II. IX, 242 μαΧιρού πυρός. Ηββ. μαΧιρόν χαν- 

στιχόν, μαραντιχόν, όξϋ, Χαμπρόν, ιοχνρόρ, άα&ινίς. 8ορΗ. 

Οβά. Κ. 190 *Λρια τον μαλιρόν (8οη. ο χαταμαραίνων). 

ο λ τ ω ν. ΡαΙβί, Μ&Γοΐαοΐ «βηρίοκοα, ςαεοα βεςαίΙυΓ Κ , ίη Οοϋ. 
βυο ίηνεηίβββ οτοη {λ βαο ο κήρΧο), *β1 ο (βαρβηοΓ. τ, βαοβοτ. Λ) 
ί. β. λιόντων- οί. ΒωΙ. ρ. 116, 785, 824. 

135. &ηρ. Οα\νΐ,104.Τηβθ£η.11 (727 V.) *Λρτψι 9η- 
ροφόνη. 8ορΗ. Οβά. 0. 1 092. Οβίΐ. Η. ίη ϋίβη. 2 τή τόξα Χαγω- 
βοΧίαι τ« μίΧονται. Ηογ. Οά. 1 , 1 2 , 22. 

όβρ. Ηββ. όβριχάΧοισι- τοις των δηρίων ιχ/όνοις. 

τιρπν. 443, 493, 824. Μιγογ ηβωίηβιη νίάίβββ τίρπνά 
τοϋτων ίηη^ί θβοβΓβ. II* ίη ίφυμνίω αιΧινον βΐ τό *ν βίοι 
ορροηυηίϋΓ, ίΙ& τιρπνά βΐ πιχρά (ρΓΟ ςαο χατάμομφα ροδΗηπι); 
Λογ«»ζ ρταΐα, ΙαβΙα, /αηδία ήρηα 8. κοέα*. ΟΓ 97,323. δορρί. 
959 τοι/τ»* τά Χωατα χαί τά δυμηδίατατα πάριατι Χωτί- 
ααα&αι. 8ορη. ΕΙ. 646 βη. 

136. αιτ. 8βη1βηϋ&: αν } χαλά, χαίτοι όντως (νφρων οναα — 
αίτ*ι. ^ϋϋΠ1 αιτεΐ βοπρίηπι β88βί, ηοη πιίΓαιη «άδβπρίηπ) β88β 
ά βθ χαλά. ΕβοΙβ Ργ. τον Δία- ηαβιη ΐηΐβΐΐίβί άβοβΓβ βροηίβ 
ρβίβΐ; η&πι ρπιβοβδβϋ πατρός. ΙαρίίβΓ βυίβηι 0ί}ΐιίΙ&3 ηαίββπιΐ. 

χράν. Είγπι. Μ. ρ. 114 χράναι τό ίπιτίΧίααι διά τον 190 νάματος της χεφαλής. 1ά. ρ. 536 χραίνω' τό ιπιτιλώ' 
χυρ'ιως ιπί του τίλιιονσ&αι χαί τή χιφαλή χάτω ν*ϋ(ΐν τον 
νποσχόμινορ. Ειιγ. ΡΗ. 69 τιλίσφόρονς τνχάς χραίνωσι ρΐΌ 
τ*λ. ποιήσωσιν (δοΐι. αά Ηεβ. Ορρ. 538). 

137. στρ. Ηεβ. στρον&ος- ο χαταφερης χαί λάγνος (όρνις). 
*Λττιχοί δι τάς στρον&οχαμήλονς (ηιι&ε άίεεβ&ηΙυΓ άγριαι, 
Λιβνχαί, χατά/ίίοι, χίρσαϊοι). Εαβί. δά 0(1.1, 202 οιωνός 
χαί όρνις λαμβάνονται ποτ* χαί (ϊς μίλλονσαν σημασίαν 
(νβ. 111 «ΐ·}· στρου &ός μίντοι ίπί τοιαύτης Ιρμηνιίας ουχ 
ίϋρηται πον αίτιον 5' ϊσως, ότι ουδέ χα&ολιχόν όνομα ο 
στρον&ός η Φηλυχώς ππ*ϊν ή στρον&ός ϊστιν. Ο,ποά φΐβιηνίδ 
ϋ& βίΐ, Ι&πιεη 4 ϋαιη α^ίΐαβ ί&αι άΐδεΓίε πιεπιοΓδΙδε εβδεηΐ, 
εδεάεπι στρον&οΐ Ηαικί οΒδΟϋΓβ άΐοί ροίβΓδίιί. Η. ρυί&Ι , ραΜβτντη 
&ιι&ιιπιιπι (II. II, 311 βςη.) ι. 1. εαπι αφιίΐαηίηι αυ^υηο & 0&1- 
εΐΐδηΐε οοπιρδΓ&νί. ΡΓοΙκώίΙίαβ δ*οε εβδεί, ρδδδεπβοβ ίη1ιί»ιιΙεπι 
άΓδεοηεπι ροδί άεωαπι βρρδΓαίδβε, υ* Ιεπιρυβ, φΐοίΐ Ηϊο ίηεβτ- 
Ιιιπι 6β1 (χρόνω μέν — ), δεεατ&Ιε ίηάίο&ΓβίιΐΓ ; δ?(1 φΐηπι φάσματα 
ρΙυΓ. άϊοδΙυΓ, εΐ ρδδβεπιπι βη^ιιηυΐΏ τερπνά χαί πιχρά ρ&πΙβΓ 
πήχΙ& οοηϋηβΓβί, ψιππι εΐίβιπ ςυο<3 ίηίαυδίϋπι ΗββεΓεΙ, πιονοπϊ 
<ΐ6ΐ>6Γβ4 ϋίβη&ο ϊγεπι , ΙΐΒπά β^ακίαπι βδϋ ρυΙβΓβ, υίπιπίίΐιιε δΐι- 
ξοπυαι φάσματα στρ. βίοι. 8εηίεηΙί&: **ιι, \\(Χί Ιοί , ηαί ιιβίςιιε 
ϋϋηΐ, ο ρα1ϋΓ&, ΓεΓοείυοτι Ιεοηυπι ίωβεείΐϋδ ε&ΐυΐίδ ρΓορϋίδ δίδ — 
ρτεο&Γε ρδίτεηι Ιηυω, υί ηυ&β Ιδβία δίηί ΐη Ηίδ &υ§αηίδ γε!& 
ί&είβί;, ηιιιιιη ΓααβΙε φίκίεω, βεά ηοη δΐηε ιη&ΐί 1»1>β βνεβ &ρ- 
ρ&πιεηηΐ." 

138. ιηϊον. Εϋδί. &ά II. XV, 365 δοχεΤ τό ϊήϊος (Διονύσου 
ίπίΟ^τον) από τον ϊη χίνίσ&αι, όπερ εστίν επιφώνημα λα- 
λοϋμενον ιν τόποις όπου τό &εΐον τιμάται } ώς δήλο ν χαί 
εχ τον Ϊη 'παιάν. 8ορΗ. θεά. Κ. 1095, 154 (8εΗ. επί των 
παιάνων λέγεται τό ι ή ϊος, επεί τοιοϋτω μέλει ΐ]δον τονς 
παιάνας. *Επεί δέ προς τον ' Απόλλωνα Ύ\δοντο οι παιάνες, 
ελεγετο χαί ό * Απόλλων ιήϊος, ώς νπό τοιοϋτον μίλους 
νμνου'μίνος. — λίγιται παιάν ο ίί^ τον *Λπόλ)Λονα νμνος, 
χαί από τοντον χαί ο Απόλλων. Δήχννται δέ χαί ιν τοϋ- 191 τοις τοντο οαφίστιρον \>μν*ίω Παιάνα μίγαν &ίόν ' Απόλ- 
λωνα). ΤγβοΙι. 210 ΑηβΙ. V. 869 ίήϊβ Παιάν (8οη. ώς ΙπΙ 
χαχών λϋσ*ι τον παιάνα νμνον άδονοιν). ΑροΙΙ. Κη. II, 700 , 
712 Ν\)μφαι ιηϊ* χιχληγυϊαΐ' ϊν&ίν δή τόδ* χαλάν ιφιίμνιον 
ϊπλιτο Φοί[ίω. 01 Η. ίη ΑροΙΙ. 500. ΑββοΗ. Γγ. 184, 271 Η. 
105, 145 Α. 8βΓν. &ά Αβη. Χ, 737 : Ραβαηα βΕτπιβη βδββ νίοίοτίδβ 
ΑβδβΗνΙυδ άοοβί, ηαοά ίάβο ΑροΙΗηί <ϋο&(υπι βδί, ςαία ωβίο- 
πιπι βνβΓίεηάοΓϋπι ροίβηβ εβί.* 1 ΙΙαηυβ Αροΐΐο ίηνοβ&ΙιΐΓ η. 1. 
ανβΓΓαηοαβ άβαβ, αποτρόπαιος. — ΑΧλινον βί ίψ'ον δίΐή 
ορροβίΐ* βδββ άοοαίΐ ΜηΙΙ Όογ. II, ρ. 298. 

139. άντ. "Λπλοια ^ποπι βδδβ ροδδίί Ιβπαρστβ νηνίμου γα- 
λήνης, &11βΓδ βϊοδ 08ϋ8&, & νί νβηίοπιιη &άνβΓδθΓϋπι ρΓοίβοΙδ, 
ηοΐ&η Η. 1. άβ6βΙ>α(. ΟΓ. Ειιγ. ΙρΗ. Α. 88 , 1323 βς. 

χ ρ. ίχ*ν. ί. β. μαχρόν χρόνον χατίχοι/αας τάς νανς. ΟΓ. 
174. Νοηη. Βίοηνβ. XIII, 114 άήτης άψοφα μαστίζων *χί- 
ρηΐδος άχρα γαλήνης. ΑηίΙ). Ρβΐ. VI, 27, 5 άγχνραν ίχίνηϊδα. 

140. τ*ι/|ι/. 1138. ΚββΙβ §1. ω ν Λρτιμι. ΕβΙ βηΐηι & τιν 1 - 
χισ&αι. Ηβδ. τίνξομένη. ποιήοουσα. 0111.1,467.11,430. 
XIX , 208. Οά. Χ, 182. XII, 307. XX, 390. 

σπίνδ. Ηβδ. σπ ίϋδιται- έρι&ίϋίται, έρί&ίζίται. σπ * ι'- 
σαιτο- παραχαλίσίκν. ΙΙ& Η. 1. αοοίβη*, ντρβη*. ΈϋδΙ. &ά II. 
XV, 402 σπιϋαομαΐ' πα&ητιχώς λιχ&έν δήλον δ* ότι 
οποία ω ΙατΙ τό χοινόν. Μβάίαπι οοηδίιΐΐο Ο&ΙβΗ&δ ίη ηίδ 
νβΓ&ιβ βοσχ. &νομ. τ«%, σπίνδ. νίάβίοΓ βάηίΒαίβδβ. 

Ιτ. Ηβδ. ϊπρον άλλον χαΐ άλλοϊον ή ϊν των δνοιν, 
ή άριοτίρόν, νέον, δίϋτίρον. Η. 1. άλλην (δίντίραν) χαί 
άριστ*ράν· βΐΐβπιπι βί ιη&ΐβ &υβρί<»1ιιιη δ&οηβοίαπι. Ρηαβ ίϋβπιΐ 
βηαίΐ&πιαι (129). 

άνομ. ΈαΓ. ΗβΓβ. ί. 1316 λίχτρα — ων ονδίΐς νόμος. Οιιιη 
άνομος δ&βρβ βοηίαη^ίΙαΓ ώμος, άγριος, ΡΙηΙ. I, ρ. 489 &ν τί 
τις παρέχων ιστίασιν, ώςπίρ Φυσίαν άγινστον, αυτός άπί- 
χηται. ΟΓ. 119, 1501, 1410. 

141. ν α χ. τ* χ τ. 8οκΙ. νιϊχος- διαφορά μιτ* ίπιπλή- 
ξιως' οι δί μάχη, φιλον*ιχία, λοιδορία. Ρϊιιά. Ρ. III, 11 192 

τίχτον* άνωδυνίας. ΗβΓοθ. VII, 158 νιϊχος αυνήπτο. Ορροη. 
νειχίων λντήρ 8ορ1. 941. Οιπη τίχτων οί. βυσσοδομίϋίΐν, νφαί- 
ν*ιν, φνηϋίΐν, ςυ&β ραπίβτ β^ΠΓΒΐβ (ΙίουηΙϋΓ. Τίχτονα σϋμφ. 
(θί. 674) ββΐ οϊχίίαν (ιδίαν) μητίρα νπχ. ΟπίβηΙββ 08β(3θ8 β* 
ίαπαοΐ&ϋοηββ ρΓορπ'αο βί οο£η&1&ε βπιηΐ Ρβίορίάβηιπι άοιηυΐ , οΐ 
πι&χίιη&ΓΠΠΐ οοηίοηϋοηυιη ο&υβ&ε. 

142. δ 1 ι σ. ΟΓ. II II, 883. Ριόπι. 723, 897. 8αρρ1. 9. Α$. 62, 
378,778,1552. ΟΓ. 780, 1313. 

π α λ. Έίγαι. Μ. ρ. 648 παρά τό δρω γίνεται ρηματικό* 
όνομα όρτός χαΐ παλίνορτος' *χρήν διά τον τ γράφε- 
σ&αι, ουχί διά του σ, ι ν* η ο πάλιν ώρμημενος. σημαίνει 
δ* τό όπισ&όρμητος. ΟΓ. αψορρος. II. ΠΙ, 33. ΑροΙΙ. ΒΗ. II , 576. 
8βρ1ι. 791 όίοίΙιΐΓ χαμψίπους *Ερινϋς, ΕαΓ. ΕΙ. 1155 παλίρ- 
ρους δίχα. ΟΓ. 320 εγρήγορον. 

143. ο ι χ. Ηββ. οικονόμος" ο τον οίχον νεμόμενος, φι'- 
λαξ. 8αρρ1. 27. ΡβηΙβΓ ο«χο^ό ? (1138, 1534). 01 88, 134, 
1077. ΑΙ οιχον. ηοη ΙβηΙααι ββΐ οϊχοφιΐλαξ, 3βά βΐίβιη οιχο- 
φ&όρος. 0(. 1441 8(1. 

μνάμ. Ργοπο. 516. δορίι. Αί. 1890. Υίτξ. Αβη. I, 4. 
μην. α. 71. Έίγτα. Μ. ρ. 579,583 μηνις- ή επιμένουσα 
οργή- — ή πολυχρόνιος μνησιχαχία. 

144. μι/. άγ. 1453. ΙηΙβΙΙ. ή ' Ιλίου πίρσις. Εβτοά. 1,207 
χαλώι/ μεγάλων άπα&ίες. Ιηί. 329. 

146. τﻣ. ί. ε. τοΓ^ μορσίμοις χαΐ τοις άγα&ο7ς. ΠΚβ ίη 
εφνμνίω Γββροηάβ* «ϊλιΐ'οΐ', Ηίδ τό «ν. 

148. Ζ ε ν ς — -. ΗβΓ&οΙΗ. Γγ. 11 «V τό σοφόν μοννον λεγεσ&αι 
ονχ ε9ελει χαΐ ε&έλει, Ζηνός όνομα. ΕϋΓ. Τγ. 885 όςτις ποτ* 
ιι σι}, δυςτόπαστος είδε ναι ΖεχΙς. ΗβΓΟ. Γ 1268 Ζενς, δςτις 
ό ΖεχΙς. Ββοείι. 220. Ργ. Μβίβη. 1 (Ιτ. 483) Ζεύς, όςτις ό Ζεχίς- 
ου γαρ οιδα πλην λόγω χλϋων. Ργ. 967 σο 4, τω πάντων 
μεδεοντι, χοην πίλανόν τε φερω, Ζενς ίΐ'τ' *Λΐδης ονομα- 
ζόμενος στεργεις. Ρ1&1. Ρΐι&βάτ. 278°. Ο&ί. 400 β ώςπερ (ν ταΤς 
ευχαΤς νόμος εστίν ήμιν ενχεσ&αι οϊ'τινές τε χαΐ όπό&εν χαί- 
ρουσιν ονομαζόμενοι, ταύτα χαι ημάς τονς Οεονς χαλεΐν, ώς 193 άλλο μηδέν ιΐδότας. ΡΗίΙ. 12° τό <Γ ιμόν δίος ά*1 προς τά 
των &*ών ονόματα ουχ ίστι κατ* άν&ρωπον, αλλά πίρα του 
μιγίβτου φόβον χαΐ νυν την μιν 'Λφροδίτην, όπη ίχιίνΐ} 
φίλον, τα\!ττ\ προςα/ορ(ϋω. Τίπι. 28*>. ΟΓ. λΥεΙεΙί. Τηΐ. ρ. 99 βςη. 
104. Ρΐβαΐ. Καά. I, 4,37. Οαΐαΐΐ. XXXIV, 21. Ηογ. 0»πη. 8εα 
15. ΥΊτζ. Αεη. IV, 577, ιιΒί εΓ. 8ε Γ ν. Ρϋη. Η. Ν. 11,7. ΑϋΙεΓ 
ΟΙεβηΙηεδ Η. ίη Ιονβπι 1 χιΐδιστ* ά&ανάτων, πολυώ ν υ μι. 

τό*' — τοΟτο. ΟΗ. 222. Ρ1&1 ΡηκεάΥ 238<\ 8ορη. 223». 
Τηοε. IV, 64. 

150. π ρ. 1041. ΟΗ. 10 , 516 , 631. Εαω. 49. 8ερ*. 431 προς- 
(ίκαοίμ (8οΗ. προςωμοίωσιν). ΕυΓ. Ηεΐ. 421. ΕΗεβ. 697. 8εη- 
ίεηϋ&: προςήχον Δά' όνομα ονχ οϊδα άλλο πλην Διός· 1ον% 
ςηο(1 ΰοηιρατβηι, αίύηιηίβηι (ίβηΐο ηαπιίηί οιηηί εχ ρβΓίε εοη- 
^ταοπι) ηοη λαδβο ρταβίβτ Ιου 1 8 (ηοηιβη). ΡΙοί. 8ορη. 264" πλην 
δόξης ίχ«$ δ τι προς(ίπΐ}ς αϊτό; ϋε Ιονβ Ρίηά\ Γγ. 122 Ζινς — 
αντός αν μόνος ιιπων α χοή π(ρι αυτού &ώς άτι πλίον τι 

λαχών. Ηογ. 08. 1, 12, 17. ΟΓ. Ερ. »ά ΗεΟΓ. 6, 13 ό Θιός, Μ 
κατ* ούδινός ιιχι μείζονος όμόσαι, ώμοσι χαΡ (αυτού. 

7ίΙ η-» Αία Τ. — Ιΐα βεηρ&ΐΐ ηοη ίηΙο1%6ηβ, αά* ττλ. Αίός ηΐίοοτ'ι 
όνομα. — πλην ί*ο Α. 3βρρσ Αία οΐ ρΓβορ. οοηΓυββ; οί. 0\. ΑΙ. 
ΡγοΙγ. ρ. 57 όιαμν&ίΖα&αι, ρΐΌ Αία μν&. 

πάντ\ ί. β. πάντα τά ονόματα (βχ χίχλημ.). ΙΙεεΙίηδ Β1. 
οτηηία αά ατηηββίιη βχρβηάβηβ , ηυ&α) ίη Εά\ &. 1614 βίηρηία 
ιηβοητη ^ναβί ίη δίαίδτα ροηάβταηβ. Ό'ιο ΟΗγ. Ογ. 67 ρ. 613 
ταιίττ) τη οτά&μη (βιηϋδδί) στα&μώμ*νος. ΟΓ. ίηΓ. 955. Ειιγ. Γγ. 
975 τη αριτή στα&μώμινος τά πάντα. ΡΗίΙο VI, ρ. 28 ίσό- 
τητος χανόσι στα&μώμινος τάς άμοιβάς. 8ορ1ι. Γγ. 748 αλλ' 
οί' γαρ &ν τά Οιΐα χρυπτόντων \>*ών μά&οις άν } ούδ* {I 
πάντ* ίπ(ξίλ&οις σχοπών. 

151. μ — . Όβ Ρ. 1ε§. ίί τό μάταν ρΓΟ $ι τόδ* μ. νεί *ϊ /* 

μ. (Ρ.). ΑυΓ. 1θ£. μάτας (Γ. εχ 8οΗ. της ματαιότητος). Μάταν 

8οΗηείά\ εχρίίοαΐ άβ ίϋδΐ» δοΐΐίείΐυίίίηε, φΐαε ενβηεβεαΐ ίηβηίπιο 

Ιονεοι εοΐεηΐίβ.; II. άε εα, ευίαδ ε&υδαιη ηοη ΐαΌπεαιη εββε νί- 

(ϊεβΐ ΟΗοΓϋβ. υ(α1 νεΓ93δ τό μάταν, ηίΗϋ ρΓοΒείβ. Νεηιο νίόίΐ, 

13 194 νεΓοίβ ί? — ηον&πι ίηεηο»η βεηΐεηΐίβιη (ίη Ε. Λ ιός. *Γ — ); 
ςαο Γ&εΙυιη ηΐ προςπχάσαι ΙειηεΓε νετΙβΓοηΙ οοηιβοίαηάο, οορν- 
Ιαηάο αβββςηί. ΤοΙΐηβ δεηΐεηΐίβε, εΐίβιη & ΘγοΙι'ο ιη&Ιε ίηΐεΐ- 
ΙεεΙ&ε, ογ(3ο, ρ&ΓεηΙηεβί ΐηΙεΓΠίρΙαδ, Ηίε εβί: Ζινς μόνος ο'ϊδι 
χαί λίγιιν δι'ναται, *ί — ίτητχ'μως' βεά ίη Ιονίβ ηΐδίεβίΛίε 
(Ιοβχϋβ εηοπίδ, ηοη »08θ1υΐ8 βεηΐεηΐίβ, πιειηοΓΒΐ ίβηΐυιη &1ίθ8, 
Γ|ϋϊ 6 ΓΟΓυπι η&Ιυη βιιοΐ&ΐί ηεβεί&ηΐ. Ε^ι-ε^ίε Ιοουβ ιΙΙιιβΙγ&Ιιιγ 
δορΗ. ίϊ. 524 &νητήν δι φίίσιν χρη θνητά φρονιΐν, τοντο 
χαταδότας, ώς ονχ ϊστιν πλην Διός ονδιις των μελλόν- 
των ταμίας ό τι χρη τ*τ*λίσ&αι. ΟΓ. Ργ. 912 βς. 

από — β α λ. Ρβ. Αηβε. Οά. 39, 5 άπορίπτονται μίριμναι 
ίς άλιχτι^πους άητας. II. XXII, 43. Ειιπι. 361. 

φρ. άχ&. ΕδΙ φροντίς ί11& άπληστος (1 02) , φΐαβ ροβΐ (417) 
μίριμνα εΐ (917) ίλττΐ*· άίοίίπΓ. 

153. ο ν δ* 6 ς τ. ΟΓ. ΑπδΙ. Ιι^δ. 61 δςη. ϋταηηηι ίηίεΐΐίβί , 
ηοη Τι/ρΗοηβηι νίχ άυοίαπι , ΙίεεΙ Ιιίε ββερίηδ ηιεοαοΓείϋΓ. ΟΓ. 
8ερΙ. 493 βα^. 517. Ργ. 354, 370. 

β ρ. δυρρί. 963. Εγ. 184 Η. 146 Α. τό Φοίβου ατόμα μαν- 
τιχί] βρ^ον τέχνη. ΙΙεδ. βρι^ι- ρίϋ, πήγαζα, άναβλχίζιι- 
πηδά, άν&*ι, άνίησιν, ανξιταί. Ειιγ. Γγ. 1056 ΐλχισιν βρϋων. 
Ογ. 903 ισχϋων Ο ράσα. 

154. ονδΐν — . δείιϋΐζ ΓεεΙε: ηβο ςνίά$ναηι ηοΰΐβ ((1ε ίυ- 
Ιυτο ΙΐΒΓϋΐη ΓεΓϋπι ενεηΐυ, ηυοπι βείτε ουρίιηυδ) άίοβτβ ροΜ*ά, 
ΰητη οΙιϋπ /νβτίί. Ργο ονδΐν βεπρδϋ ονδΐν αν λίξαι, ίη ςυο 
βροηάεο Η. πηήίΙο οί&ηάίΐ, εΐί&οι ηιοηεηδ, εο η οία π ηηΙΙίη* 
ηοηιβηϋ ββί. Μαίε Ιαπιεη Ιε^ίΙ ογ λιλίξιται. δοπρβί ονδιν άν 
φράσαι, ρΓο ηιιο λίξαι ίηΐηΐίΐ ίδ, ευί το ονδΐν λίγιιν, ηηΐ- 
Γιιΐ8 ιηονιβηϊι 6886 Η. 1. Γαμιίη νίά'εοβΙυΓ. ΡβπΙεΓ ρΓ»εε1βΓο Ιοεο 
(θεά. Ο. 1084) Οιωρήσασα (τοι'ςδ' αγώνας), ςαο δοηοΐίο ίη 
ιηατ£. ροδϊίο εχρΙίεβοηΙηΓ νεΓ8 ΙεοΙίο ά ν απλή σα σα τονμόν 
ο μ μα, οοάίεεβ ίηΓεοίί. 

π ρ. ών ί. ε. φροί δος ων, ονδίν ϊτ* ων, φ&ίμινος, δήν 
υϊχόμ*νος· εΓ. 420. ΙΙριν ων, ίϊ» ροδίΐυπι ίηίεΓ πάροιθιν ην — 
πΐ οίχιται (Αί. 1128. Ρηϋ. 413 οίχ. θανών) ηοη ρΐυβ ίηεοιη- ϋίςίΐίζβ^ 5ν Οοο^Ιε 195 τηοάϊ βίΓβΓΐ ηη&πι νποΧ*ίβ. ίηΐβτ νποχΧ. βΐ δαχρϋων ροβϋυπα 
73. 69. 

155. ο? — . Ό Κρό*ο$· οί. Ευιη. 641. Ργ. 201 βα^. Ρβαβ. 
VIII, 2, 2 Κρόνον χαΐ Δια ΐ> τω αΥώΐΊ τώ Όλι/μπιχώ 
παΧαϊσαι XI γονής. 

τ ρ. Ζινς, ο ?<ο; τα/ός μαχάρων (Ργ. 95), ορ ούττω τ«$ 
*ίδ« ψι%ώμ*9ον (8βρΙ. 514) ϋ& άκϋαΓ, ςαία Ιβτ άβίηοβρβ νί- 
οβΓβΙ Ουρανό*, Κρόνον, Γίγαντας. 8αίά\ τριαχ^^^α* 
γουσιν οι παλαιατριχοί αντί του τρϊς πίσιϊν, ι/ τρίς τροχά- 
σαντα νιχη&ήναι, στάδιο ν, δίανΧον, δόΧιχον. Ηεβ. αττο- 
τρ«ά(α»* τρίΓ^ πΧηγάς δούναι. ΡοΙΙ. 111,30 ίπί πιντά&Χου 
τό νιχήσαι άποτριάξαι Χίγουσιν. 8βη. άβ οβηββα V, 3, 1. 
Τριαχτήρ Ι&τΟατχνΛ 8. βρΗβάτα*, ςαί νίοΙοΓβω Β^βάΗπΓ ίβββιιπι 
ίηΐ6£6Γ, βΐ αττοΓριαζί* αυτόν, υΐ Βοη. βίΐ , Μ ίΧπίδι της νίχης, 
ί. 6. νίοΐοη&ηι βρβτ&Ιβπι βί εηρίί (Ι·ο6. Α$1. I, 354). Οί. ίηΓ. 
341, τ?/το$ αωτηρ Οη. 1071. Επη. 759 βς. 8αρρ1. 26. Ι^οοί 
ββηΙβηϋ&: Ιηρίίβτ, φι%8η%%9 Ιαηάβτη «*, λ %1α (Ιονίβ ηοπήηβ) 
β»Μ ηιβαΐ αρρβΙΙαή, 8ΐο βντη αρρβΙΙο, ηοη Ααδβηβ οηοά β\ 
οΛήτηνΙβτΛ οτηηία ρβτρβηάβηζ , ργαβίβτ Ιονΐ$; ηηη υβτο Κοο βοΐ- 
ΙίϋϋικΙίηί* οηη* υβτβ (ίντβ) αοϋοβτβ οροΗβαί , ηβφιε μ ς*ί οΐίη 
οοίβηί /ίίϊέ . /Ίιτίδιιηάα αϋΛίηαηβ ακίΐαύία. οηΐάοηαηι άίχβτίΐ. 
(φΐίρρβ) νϋά άβ/νηοΐ**, ηβο ρηί ροιίβα οτΙμλ β*1, οβτϋ 0%ίά- 
ςχαιη αββταΐ. Εγ£ο βοΐαβ Ιηρίΐβτ ηονίΐ. — ΙΛοβΓηπιβ, &1 ηοη 
πήηαβ ρβτβρίοαβ. 

τ ν χ. 8ορη. Ρηϋ. 719 παιδός ύπαντηαας (8οη. τι/χώρ). ΟΓ. 
ίηί. 985. 

156. ττρ. Ηββ. προφρονίως· προ&υ*μως. 

ίπιν. Ηββ. ίπινίχιον νιχητήριον βασιΧίως αιίμβοΧον. 
1ά. νιχητήριον ϊπα&Χον νίχα&ρον (ΡΗοΙίυβ νίχαστρον)- 
ϊπα&Χον, Ιπινίχιον. ΑΗδΙ. Εςφ 1250. 8οη. &ά Εοοί. 1173 
Ιπινίχια τότ* μίν ιυωχίαν νίχης τινός ϊν*χα ποιουμίνην 
σημαίνιι, τότι δ( άσματα χαϊ ώδάς ίπινιχίους, αϊ αν ν Χϋρα 
αδίσΟαι ίϊώ&ισαν. ΡΓορΙβΓββ Η. 1. ίηΙοΓρΓβΙββ ιπιν. μίΧη, 
άσματα ίηΐεΐΐι'βηηΐ, ν. ο. 8οΗΐϋζ: Ιονβπα (νϊοΙοΓβω) ηπηίηίΐίοι 106 οεΙεοΓ&Γε, βΙ> εοςυε νίοίοηΛίη ρΓεείουβ εχρεΙεΓε. ΟΓ. Τίπυΐΐ. II, 5, 
91. Αί άίοίίυΓ τώ *Ερυαλίω άμαλάζιιρ, ηυοά* Ηοβ. εχρϋε&Ι 
Ιπιριχίως ι}χ*ϊρ, ηΐ αλαλαγμός εβί ίπιρίχιος νμρος. ΟΓ. 3ορΗ. 
ΑηΙ. 133, ίοίςηε δοηοΐ. ΙΙδα,ιιε Ζήνα ίπιρ. χλάζιιρ (4,8,144) 
εχροηί άεοεί ίηΐεΐΐεείο προςφΰίγματα νεί ονόματα. ΟίΓ. 11. VII, 
138. XVIII, 487. XXII, 29, 506. ΡΙβΙ. Ερίη. 987 £ Κρόνου 
αντόρ έπωρνμίαρ φ9ίγγορται. Κερ. V, 471 Λ . 111,394*. Ττϊηηι- 
ρΚαΙία βηίειη Ιονίδ ηοπιίηα βυηΐ τριαχτήρ, βασιλινς (329), 
πα/χράτης (8ορί. 255,813. ΑπδΙ. Τη. 375) , πάρταρχος &*ώρ 
(Οεα\ Ο. 1085), τροπαιος (ΑηΙίβ. 143. Εογ. ΗεΓβεΙ. 867, 937) , 
τέλειος (Α§. 895). Αρυΐ. <Ιε ιηυηα*. ρ. 279 Ιηρ. ΤτχηηιρΚαίοτ^ 
ΤτοραβορΗοτη*. νβΓίο: Ιονετη νίΦζΰΜ ΟΙηΙμ οίανιατβ, ρτο* 
ΰΐατηατβ. 

157. φρ. τα'ξ. Ρ1&1. ΡΗαεά. βδ* χα&αρώς *>τ*ι'$<σ#α< 
φρόνησα. Ορροη. ή φρινώρ αμαρτία (ίηΓ. 453 , 1572). ΟΓ. Ειιγ. 
Αίο. 327. 8ορΗ. ΕΙ. 992 8φ Ιίβ εν πραπ. λαχεΐρ ίηΓ. 352 , 724. 

τό παρ. 394, 1076. ι>$ τό παρ 632. Εαπι. 200, 538. ΡΙβΙ. 
1*8$ XII, 959*. Τίιη. 1%\ ΚεεΙε 8εη. ΟΓ. Ρίηά. I. IV, 18 χατά 
παρ τέλος (8εη. χατά πάρτα τρόπον (» πάρτι πράγματι- 
οΓ. ίηΓ. 830). νοεηοηΐίβ όλος εΐ όλως ρΐ&ηε ηοη υΙίΙυΓ Αεβεΐι. 

158. όδ. Ργ. 498, 812 (8εη. οδηγήσει σε). Επγ. Ιο. 1050. 
Οείΐ. 0.1435. ΡΙβί. Ι^. Χ , 899 ποδψ/εΤ ,,λιορ η χρνχη. Ηεβ. 
όδοΰται- χα&' οδορ πορει'εται. ΟΓ. ρταώτβ υβτϋα, ΟΟΤΜβη. 
01. ΑΙ. I, 32 Ζενς — ον παιδεύεται σωφρορεϊρ. 

τώ πα θ. 224, 1471 , 1566. ΟΗ. 311. Ργ. 362 Η. 321 Α. 8ορΙι. 
ΑηΙ. 1024 Τγ. 143. Ργ. 148, 741. II. XVII, 32. IX, 250. 
XX, 198. Ηεδ. Ορρ. 218. Ρίηα\ 1. 1, 56. Ν. IV, 52. ΗεΓοά. I, 207. 
01. ΑΙ. ΡγοΙγ. 3, 43 τώ πάθει μεταμα&ώρ. 

159. Οερτα. ΟΗ. 398. Έυιη. 484 Φεσμόρ τορ εις άπαρτ' 
εγώ &ηαω χρόνορ. 8υρρ1. 704. ΕυΓ. Τγ. 1056. ΟΓ. τέ&μιορ. 

160. στ. Η. ΐυη£. στ. σωφρ. ίηΜίΙΙαΙ — τηοάβταίιοηβηι. Νί- 
παίδ (|η»ε8ί1ε; στάζει ίηΐΓβηδίϋνε άίοίυΠΊ αϊ Κηεδ. 566. ΟΓ. ίηΓ. 
512. ΟΗ. 30 δο/ι. 

ι ρ — . ί. ε. ου μόρορ νπαρ, αλλά χαι όραρ. ϋίςίΐίζθά 6γ Οοο$1ε 197 ττρό καρδ. 898 1031 δη. ΟΗ. 181,390. 8ερΙ. 834. Ηογ. 
Ερ. 5 , 95 ίηςηίβΐίβ αβήάϋηβ ρτα€00Τ(Ιι%8 ραοοτβ Λοτηηοί αη/βταιη. 

161. μνψσ. 199. Ειιω. 938. II. αάηιοηΊΐοτ ιηαίοτηιη; ΙιβογοΙ 
Ιβηιεη, πόν. μνησ. βϋηε αη^ΟΓ εχείΙ»η3 νεί Γεεοπίαΐίοηεπι ρεε- 
οαΙοΓϋπι ?ε1 εο£ΪΙαΙίοηεπι ροεηίίπιπ), »η βπ^ογ βχ Γεεοπίδΐίοηε 
πι&1θΓαιη ΟΓΐϋβ. ΙΠικΙ φιίοΐεπι νεπιΐδ; εί. II. XXII, 83 λαΟικηδία 
μαζόν. ΑηΐΗ. Ρβΐ. IX, 524, 12 Διόνυσος λαδικηδής, λυσι- 
μέριμνος. Οά. IV, 221 ((^άρμακον) κακών ίπίληΟον απάντων. 
0(1. XIII, 92 λΛασμίνος όσσ* Ιπιπόν&ιι. δυρρί. 51 βη. 8ορΗ. 
Αί. 711 λα&ίπονος (8εΗ. έπιλήσμων της λν'πης). 

σωφο. 849, 1333, 1528. ΟΙεαηΐΗ. (ηοί. δθ 939). Ργ. 98. 
Ειιηι. 521. ΡθΓ3. 829. Εογ. Γγ. 526 το φώς ανάγκην προςτί- 
»ψιι σωγρονπν. Ιά. Τγ. 1056. 0(1. XXIII, 13. Οίο. ρ. ΕΙ. 27 
ΡΗτι/ρβΜ ρίαρί* ββΗ ίοΐβτβ τηβΙΊοτ&η (ρΓον.). Ρΐδί. ΟΗβγπι. 
164° τό γνώθι σα υ τον και τό σωφρόν*ι ταντόν. 

162. δ* που- ίοίΙκΗ. Ργ. 821 (8οΗ. ίσως). ΡΙηΙ. ΡΙιβεαΥ 270 β . 
χάρ. 532, 850. 8ερΙ. 625. Ειιγ. Αία 1071.·8ο1βθθ8 βρυά 

8ίοΒ. ίίΐ. 22, 26 αν 9έ σωφρονής, τούτο &*ών δώρον υπάρχει. 

1 63. β ί. Ι,ίεεΙ χάρις βίαιος νοΓβ βίοι ροδδϋ £Γ8ΐΐ3 ίΐΐβ άί- 
νίηβ νεί Ββηεβείυιιι ηοη οΜβΙυπι ηί τεοιίδΒπ ροδδίί, βεά ίπιρο- 
δίίαπι ειή ΓπΐδίΓ8 ΓεδίδΙηδ, Ιδίηεη βίαια (προς τό βίαιο ν 125) 
Ιε^εηάυπι β 8 δε εΐ ν. 1. βιαίως εί νδ. δηίίδίΓ. ιηοηεί. ΟΓ. 8αρρ1. 
818, δυρ. 87 π(ρίπ. Ειιγ. Τγ. 821 αβρά βαίνπν πί Μεά. 830 
βαίνοντες άβρώς. ΡδπΊεΓ βέβαια *ντνχ*7ν. Η. νεΓίίί ροτ νίπι 
ΐτηρβΓίΗΐη 6Χ8β^ιΐ€ηΙ%ηιη. 

σέλμα. 1350, 1526. 8ερί. 32. ΡεΓδ. 358. Ργ. 149. Ηοβ. σέ λ- 
ματα' τά ζν/ά της ν*ώς, ή τά από τον ζυ/ον ί>ς τον ζν/όν 
διαστήματα, ή αι καΟέδραι των ίρετών και σνναρμο/αι των 
σανίδων. ΕϋδΙ. ρ. 197. 1025 σέλμα· καθέδρα ή σελλις ν*ώς. 
Ιά. 1041. σέλμα και τό μεταξύ των τοίχων, ο και ζν/ός 
καΐ σίλλίς. 

ή μ. 615, 756. ΟΗ. 973. Ειιιη. 409, 446. δυρρί. 100, 189. ΡεΓβ. 
140. 8ορ1ι. Αί. 249. θεά. Κ. 161. ΟΓ. »» ριψρί, αά ΰΐανητη βΰάβη'. 
Ι^οεαηι Ηυηο α νδ. 148 ίη Εχε. Τγβ™. Ρ· %® ^ δ νοΓίίΙ ΟΓοΙίηβ: ϋίςίΐίζβά όγ Οοο<$1ε 198 

Αν&ίοτ τώ%9 ΙηρρίΙοτ %*1%β: 

Ποο Η υαηάβΐ ηοηιίηβ άίο%, 

ΑηΙ ςπαονηςηο ο»ί νοοο νοοαηάνο: 

Ναιηψιβ ίαραοι οηηοΐα τονοϊνοη» 

Αηίτηο ηΐΜΙ Μο ροιηιτη οαηοαο 

ΡταοΙοτ οντητηηττι τοροΗτο Ιοόομ: 

8ί ΟΜτατηηι ροηάοτα /α* οβί 

ΤηΙη?ηςηβ δοηα ρτο/βττβ βάβ. 

Νηηο ηατη οοηΐτα , ηιοάο ςνί υαΐίάο 

Βοδοτο β*ηο ςναοΐίδοί %η %ο 

Ατιηα οίοδαΐ, ηώί&ο /ταοίηβ 

ΝηΙΙα* αηάβΐ ίοΙΙβτο νοοο*: 

Τ η τη ςνί Ιαρχη οτονίΐ αδ \ΙΙο, 

ΑΙίο τητίκτη ΒηροταηΙο οαάοί. 

ΑΙ ςηί οροΙΟι ΙαοΙηο ορίιηίί 

Σαηάοβ τοάάϋ ρταίο^ηβ Ιονί, 

ΤΌτβ Βαριοί τηνηοτο οοβΚ. 

Νατηςηο %1 βαρΐαέ τηοΗαΙο ροηη$ 

Μηηϋ 8κρβτΰτη τ οχ %ρ%ο νίατη, 

ΡατΗοτηνο ηοοοΐ ρατΗβτφ$ο άοοοί. 

ΠαοτοΙ νηαηοΗ βιώ τηβηΐο τηαίητη 

Ύχιηο ψιοψιβ τηηίοβΐ ο%τη τηβηώτα βοροτ. 

8αορο οΐ οίονιοηο ηοηοΐ ίηνίίοβ 

Οντα άοοτηηι ς*ί υί ίοΐίάα 

ΚοοίάοηΙ οοοίί ββάίδη* αΐηιίο. 

164. τό&\ Ροδί άί^Γβββίοηεπι ΓβάίίιΐΓ *<3 νβ. 144. 8βςαπηΙϋΓ 
(167) «V — , (176) έπιΐ δέ — αί 0(3. XX, 55 59, 73, 77. 
ΟΓ.Χβη.φΓ. ν,3,17. 

ο πρ. 182, 481. ΑΙηάββ βίοϋ βηηΐ άρδρις ί*ηλ*Τς (105). 
Α£»πϊ. θίοϋαΓ ήγίμων ηΐ 0*1ο1ιω Ε I, 71 ρή*σσ* ή/ήσατ 3 
Αχαιών "Ιλιον ιΐσω. 

165. ο ν τ. ηχιατα. Οντινα ηβαΐΓ. ρΐ. β88β βί θίοί ρΓΟ οντί, 

νίχ ΟΓβθο. Ρθϋϋ3 οντ. ψό/09, ΙΐΙ Απβί. Ρΐϋί. 10 μίμψίΡ μ*μ- 

φ ( σ&αι. Οί. Ργ. 445. Εογ. Ογ. 1069. 8ορΗ. Οβ<1. 0. 1172. Κ. 441, 199 340. ΡΗϋ 523. ΡΙβ*. ΡΗϋβίΐΓ. 241 β όσα τον έτερον λελοιδορηχα- 
μεν. ΤΗεβεΙ. 174°. ΑΙί* βρίηΐ Γβχ II. 1, 105 βςη. 

166. εμπ. 321. ΝοΙβΙ επίσσυτον, ίηρτΜβηβ (809, 1059. Ευη. 
924 επισσϋτους βίου τϋχας). 8ορη. θεό*. Ο. 1404. Ειηρεό!. Γγ. 
νβ. 33 πολλά δε δείν' εμπαια. — "Εμπαιοι τϋχαι ηοη ΙβηΙυπι 
το φάσμα των αϊετών, βεό 1 εϋβπι αί συμφοραι, ςαββ δεεαίβε βυηΐ. 

συμπν. 139 άντιπνόους. 8ορη. ΑηΙΐ£. 541 ξνμπλονν τον 
πάθους. Συ μ π ν ε Γ ν ββΐ ενδούναι. ΕϋΓ. Τγ. 687 ενδόντες 
τιίχΐ]. Ιαη£. συμπν. οοπι εντε. 

167. χεν. ΒβΜ. Αη. ρ. 104 χε ν αγ γ ία ν την πεΧναν. ΟΓ. 
ΟΙ IV, 363. Αογ. νβΓίίΙ οιηηβτη αΙ»ηηιβηΐ€ οοηιηβαΐΗΐη, οιηηία 
βυαοηαηΐβ ναβα. 

β α ο. 758. ΟΗ. 529. II. XXIII, 156 βς. θεά. Ε. 781 βαρύνεις 
(8οη. χολω&είς). 

168. πέη. Κ. οίΓοικΗΐ ίη ηίβ, ηε§βη8 πίραν (περην) εβδε 
βχαάνβΤΒνΛ [άντα, άντιχρϋ, χαταντιχρι!); ίάάτοο Ιε^ίΙ πόρον, 
ΓεβραεηΙε ιτιοΙγο. Εΐβί ηοη ηε^επι , πίραν ναΐβο 6886 Ιταηβ,ηΙ- 
Ιτα (οΓ. 1108), ςυίΒηβ ο%* εΐ ΰίΐτα, Μ τάδε } ορροηαηΙϋΓ, Ια- 
ιηεη ρΐαηβ δίποίΐίβ Ιοεηβ εβδ II. II, 535 οι ναίουσι πίρην 
Ενβοίης. ΟΓ. ΒαίΙηο. ΙλχιΙ. II, ρ. 27. 

ε χ. Ιη Γβ η»ηΙίε» σχ*7ν, ϊσχειν εβί; αρρβΙΙβτβ. ΤΗηο. V, 2 , 2 
σχών ες Σχιώνην (8οη. ελλιμενίσας). ΟΓ. I, 110, 4. II, 91 , 1. 
IV, 42,2 πλέοντες εσχον (8οη. προςεσχον). ΟοπΙγ» ΗεΓοά. VI , 
39 εΊχε χαΐ οϊχους- οΓ. 111,79 χατ' οίχους εωυτονς εχουσιν. 

169. παλ. Νοηη. ϋίοη. XIII, 105, 112. ΕϋΓ. ΙρΗ. Α. 81, 
167, 1497, 1600. Ηεβ. Εύριπος. Ι,υεβη. V, 236. Ών. XXVIII, 
6. 8εη Α&. 561 /ΰτνβΐ ίβτηρβτ βηοΐαβ αϊίετηα ν 'κδ. 

Α ν λ. τοπ. Ρεπ». 447, 790, 796. 8υρρ1. 237. Εαπι. 292,703. 
8ΐπώ. IX, ρ. 403 η Αιλίς πετρώδες χωρίον (11.11,496), χαι 
χώμη Ταναγραίων λιμήν δ* εστί πεντηχοντα πλοίοις- ώςτ* 
ειχός τον να\Ιστα&μον των 1 Ελλήνων εν τώ μεγάλω νπάρξαι 
λιμενι. 

170. από Στρ. 605. ΗεΓοά. VIII, 118. 0*11. ΐη ϋεΐ. 26 
Στρυμονίου βορεαο. ΟΓ. βαρ. 139 αντ. άπλ. 200 171. κ α κ. ΙΙεβ. χαχυα χόλον κακοί/ κατά την σχολην. 
8αί<1. χ αχό α χόλος- πονηρός. ΙΙογ. Οθ. IV, 6,14 ι&αΐβ /βτίαίοβ 
Ττοα8. I, 15, 3 οΰτηϋ ίη^ταίο οΐίο. ΡαπΙεΓ »εΙίνε π*Όαι κα- 
κόσχολο*. Αά Γοηι εΓ. II. II, 292 βης. — Αά* νήστ. εΓ. 167 κ**. 

δ ι! ς. Ρεηι. 448. 0(1. XIII, 19δ. νίΓ2· Αεη. 11,23 ιΐαίίο τηαίβ 
/ι4α οαήηίί. ΙΙεεΙε 8ε1ιηεί<1. ωοηεΐ, εΐ όρμιϊν εΐ όρμάν ίη εο 
ΙβΙεΓβ. Ιηάε «ττλ. νδ. 139. ϋ&ηζ νεΓίϋ Ιαη/βηοΗιοβτβηάβ. 

172. ρ ρ. άλ. Κ. ίη βροτών οΠεηάίΙ, υί δά εΐβδδίδηοδ (Ιεβί- 
^ηαηάοβ ρ&ηιιη &ρΙο. ΑΙ ηοο νβ. υηίνεΓβε ΒοΓε&ε νίδ άεδοηοίΙηΓ; 
εΓ. II. XIV, 325. Ργο άλαι ΓαίΙ ευπι σάλα ι 1ε£εΓεπν, ηαιηΡηοί. 
σάλα* φροντίς- όντως Αΐσχϋλος. Ηε8. σάλα* φροντίς, βλάβη. 
νεπιυι αλά* ρβδδίπι ίη Οά. πιεπιοΓΒηΙαΓ , αοί ίβποε εηεείί νη- 
£αηΙηΓ νεηδηΐεβ νεί ρίβεαηίεδ; εΓ IV, 368 βς. XII, 329 βςη. 
XV, 341 βηη. Αείιίνί (ΙίδρεΓβί νεη&ίαπι εχίο&ηΐ ηΐ νεηΐη παεθε- 
τεηίαΓ. Ηεβ. ά λ η· πλάνη- άθροισμα (ρ&Ιεί, ά/ίλη εΐ άλη άίεΐηπι 
υί ά/ιληδόν εΐ άληδόν εΓ. ϊλη, ϊλαδόν). Ι«ηε. II , ρ. 400 *μ- 
ποριχάς άλας. ΟΓ. άλυς δρ. ΡΙαΙ. II ρ. 274° τά$ παλαίστρας, 
πολύν άλνν χαι σχολην ίντίχοχίαας τα7ς πόλισι χαΐ κακο- 
σ χολίαν. Άλαι (ν&^&ηάί εδυβδε) αείίνε , ςαίρρε &ο ίηηβί- 
Ιαίο άλάν εΓ. πλανάν Ργ. 574. ΟΓ. ίηΓ. 1172 κατα/*λωτ\ 

173. ναών. 0(1. XII, 286 άνιμοι χαλίποί, δηλήματα νηών. 
8υίά\ πείσματα- τά ά/χι!ρ*ια σχοινιά. ΟΓ. II. II, 135. 

174. παλ. ΚεΓεΓ. αά* χρονίας (139), ςαοά* δίηε ε&α&& ηοη- 
ηοΐΐί είεεεπιηί. Ηεβ. παλίσχιος- σι ! σχιος, σχοτιινός, ζοφώ- 
δης· τό γαρ πάλιν ινιαχοϋ ίπίτασιν δήλοι. Αογ. ΓεεΙε άίοίΐ , 
παλιμμ. εδδε παμμήχη- ίηθε §1. πολνμήχη. — Αά τι 9. εί. 969. 

175. τρ. κατ. 361. 8αρρ1. 1040. ΟΓ. Ροβίά. βυρ. αά νδ. 17. 
Ργο ρ6θϋηβ (τω ξανίω), ηαο ηίεοδηΙυΓ ίη 1δη& ε&Γΐηίη&ηό!& , 
ροηίΙηΓ τρίβος, ΙβηιροΗ* αΙΙτίΐΜ. Καταξ. η. 1. εβί χαταχιίριιν. 
8υίά\ χαταξαί ν ω ν χατατρίβων. 8εη. βά* ΡΗοεη. 1145 κατ- 
ίξάν&αι βολαις- διάφ&αρήναι- ιχ μεταφοράς των ιρίων 
χατά μιχρόν τη εργασία ξαινομίνων. 01. ΑΙ. III, 153 ή χλα- 
μις πόχος ην τό πρώτον (ίηΓ. 1324)* ίϊτα ίξάν&η, χρόχη τ( 
εγίνιτο χαι στήμων, χαι τότ* νψάνΟη. ;*υι 178. β ρ. Ηθ3. βριΟι'- ίαχυρορ, μ*γ«, βαρύ. Οτανίνδ γο 
ωβάίϋΐη ςααιη ωαίαπι. 8ορ1ι. Αϊ. 362 μη χαχόρ χαχώ διδοις 
άχος, πλέον τό πήμα της άτης τίθει. Γγ. 591. ΙΙεκχΙ. III, 53. 
ΚαίεΓ βρ. αά* βαριίρορτο (167). 

π ρ. 377. Ηββ. πρόμοις- προμάχοις, προαγωριαταΐς, προ- 
στάταις. Ό&ϊίν. ρβηάβ* »ο ί'κλ. α& 144. 

179. πρ. Ηβ3. πρό φ * ρ ί' οριίδιζί (8αίά\ Β(1ά\ νπομίμρηβχή' 
πρόαγι, προχόμιζι. ΕαΓ. ΗϋΟ. 825 Κϋπριρ προβάλλιιρ, Μ 
δοΐι. *ι*ί μίσιτίίαρ προηίνιιν. 1(β ηοοίρΐβηθυπι νίθοίαΓ Η. 1. 
προφίραν ηαπι Γϋΐηβάίο βοοορίο οοηίΓονβΓβί&ω βΐτίπιοΒαΙ ϋί&ηα. 

182. *Ϊ7τ* φωρ. 121, 449. Οι. 277. 8ορα. Αί. 757. ΙΙβΓοά. 
111,156. V, 36, 49. IX, 2. 

183. β α ρ. Ειιγ. Ιρίΐ. Τ. 598 τό γαρ σφαγήραι τόρδ' έμοί 
βάρος μί % /α. Ιρη. Α. 1257 βς. αΙ)ί Α&8Π1. διιρώς δ' ϊχα μ* 
ταίτα τολμήοαι, γνιαι, διιρώς δϊ και μή. Οί. 8ορ1ΐ. ΕΙ 575 8η. 

τό μη παθ. II. I, 218. ΕαΓ. Ιρη. Α. 1409 τό θιομαχιιρ 
άπολιπονσα. 

185. δαΐξω. 11X1,497. XXIV, 393 δαΐζωρ οξίϊ χαλχώ. 
Ηογ.8*4. 11,3,219. 

δόμ. &γ. 676,530 γάρος. Οη. 198. Ργοπι. 466. 8αρρ1. 192. 
ΕιΐΓ. ΙρΗ. Τ. 20 3^. Ηβΐ. 206, 282 αγλάισμα δωμάτων. Ηοο. 560. 
ΟΓ.Οίο. (Κ III, 25, 95. 

188. τί τώνδ\ 1396. ΟΗ. 336. Εαω. 154. 8αρρ1. 375. 8ορΗ. 
Οοά\ 0. 1232. ΕαΓ. Β&οοη. 1264. δίπιοη. Γγ. 231 , 20 οντω χαχώρ 

«71* οί'δίρ. 

189. λ ι π. Ηϋ3. λιπόρ *ως· 6 τη ρ ρ αν ν άπολ*λ*ιπώς. 
8αίά\ περί ρ *ως· τοι ς περιττούς χαΐ ϊξω τώρ νπιιριαίωρ, 
ως λί ιπόριως τοις λιιποτάχτας. Τηοοο. XIII, 72 Ήρα- 
χλίηρ λιποραιίταρ. ΟΓ. ΡοΙΙ. VIII , 6 λιιποραυτίου ίχριριτο ο 
τήρ ρανρ έλλίίπωρ. Λιιπόνιως βρ. Ι^αεί&η. I, 487, 623. €}ααηι 
βρ. 8αΐίΙ. ρδπίβΓ λίΐπόριως 61 λιιπορανται Ιθ£8ΐαΓ, ηαο Γογπιλ 
8ΐηβ άαοι'ο άΊοοο&ΙαΓ οίοαίίί άβίβΗοτ, οοπΙγλ λιπόριως, λιπόρανς 
13, ααβπι η»ν68 θββοίβ1»ηΙ , ΰΐαα* άαΐϋηίν*. ΡβηΙβΓ λιποθυμία 
(Οά*. 111,455 ϊλιπι δ 1 όατία θυμός), λιπόβιος (Ηθ8. ριχρός) 202 βΐ λιποψνχίω (II. V, 685 μι λίποι αιών. Οά. XVIII, 91 ως 
μιν ψυχη λίποι). ΟΓ. Οά\ XXII , 119 ίπ*ί λίπον ϊοι άραχτα. 
Επιρβίΐ. Υ3. 125, 150, 275. Νοη άηΜο νβΓίβΓβ: ςνί ραίίατ τηε 
ηανίύη* άβ&ϊιΐηι (ςυ&6 νοηϋδ οοΓτυπαρυηίαΓ νδ. 173), ΙβΙΙΊ »ο· 
οίβίαΐβ /ταηάαίηηι ? 

191. παν α. Ηοο 69* ίΐΐηά μήχαρ βρι&. Επιρβίΐοοίββ άΊοΙϋδ 
χωλνσανίμας, άΧιξανίμας' οΓ. ίΙ)ί Κ. ρ. 21. ν&1(&. ϋά ΡΗοβη. 120 , 
ρ. 42. νίΓ£. Αεη. II, 116 βαηρνιηβ ρΐαοα&ίύ νβηΐο* βΐ νίτριηβ 
οαβία. Ιιιιογ. I, 85 ΛηΙίάβ ρηο ραοίο Ττίνίαϊ ν%τρίη%8 ατατη 
ΙρΗαηα*ίαϊ Ιν,τρατηηΙ βαηβΗΐηβ /οβάβ άηοΙοτ68 Ώαηαηηι. — 
ΡΓΟχίαΐϋπι η οχρίίο&ΐίνυπι αί 10, 120, 540, 607. 

οργά. ΌίοΙυιη υ* «ρ. ΑηδΙ;. ΑοΗ. 529 ίντινΟιν οργή Πι- 

ριχλίης ήατοαπτί. 

Η. βεηΊκηβ ανά α, να\η βίΙ>ί 8 Μι. ίπιροηϊ ρηββαβ ο*1, βεοοίίαιη ίί* 
Ιι-ηΙαηβ: όργά' τω τρόπω. γρ. ανάά, 6 μάντης όηλοτόι*. ΑΙ Ηββο 
ί|)88 οοΓΓΓοϋο ββΐ; ηαιη νί<3είπΓ ίη ιη&ηρηβ οΐίηι κηρίαιη ίαίβΜ τογτα» 
ι ίο ιρότω αν&ά 6 μάνπς. Εχ Η 18 χω τρό.ΊΜ τίβαΐη ΟβΙ ρ€ΓΐϊηθΓΟ 8(1 
οργά (δαϊϋ. οργή Τίιιρά Οονκν&ίιϊΐ] άντί τον όκινοία, τ ρ ό .τ ω , 
οχο.ύ ω), ςιιυπι ρΓ»εοο(1οη9 τονχω ρπ> Ιαοη^Γ. τοντίοη ο&Ικη ρο- 
ΙαοτίΙ ; αΐίυβ νετο οργά νκΓΐ>υιη βββε ριιίβηβ, ςαοά εχρΙίαίΓοίυΓ νβιΊχ) 
Ηΐ όϊι, ηοο δυραΓβοπ'ρβΐΙ οΐ ίη ηι&Γ£. ρο»1 ό μάντ. βίϊβοηρβίΐ άηίονότ*. 
Ταηϋοπι ανάά οχροΐΐϊΐ ο ΙοχΙυ ηηΙί(]ΐιυπι οργά, ίρβυιηηυβ οχρΙίοβΙυΓ 
νίτΒο λίγα. 8ίο (ΙϊβίΓ&εΙιιιη ιΊ οοιτορίαιη νοίιαβ βοηοΐίιιπι τον τω — ό 
/<<ί»·Γ»ΐ, ςαο δίετηίβεαΙηΙυΓ , νετοα „ Πίαη&πι ίη &εβΙο&η(βιη 8&σηβπαιη 
ρβΙοΓβ," ίρβο ί^ΕίοηβηΙβ ρτοΐβΐβ Γαίββο (οΓ. ΕϋΓ. Ιρη. Α. 1262), βί 
ίΙεΓβπ αϊ) Αριιη. βεουαι <1ε1ίΙ>6Γ»ηΙβ. 

192. περιόρχ. 8θΗη. 1β£. πιριόργω- &ί άίοίΙΠΓ περιοργής 
ϋΐ πίριγαρής. ΤΗαο. IV, 130 ο 5ί/μθ£ πιρώργης (8θΗ. α#τ/ 
γοΓ' ι'τό ορ/^·). Ηβδ. περιόρ/ως' νπ(ροργώντως χαί παρ- 
ωομημίΐ'ως. ΟΓ. Οΐΐ. 38. Η«θθ. II, 162 πίριΜμως. — Όρ/ά οΐ 
πιριοργ. ΓοΓοΓεηάΒ δΐιηΙ: »(1 *πίφ&. βί σ™/ίΐ (127, 130)· οΓ. 
οργά* άτ(ρ. (71). ΟΓβάαΙίο ί» Ηίβ Γ^υοηβ ΑββεΗ^Ιο, ν. ο, 350 
δς. 1304. Εϋΐη. 161. Ργοπι. 944. 8βρΙ. 238. Ρθγ8. 794. ΟΓ. δορΗ. 
ΕΙ. 850. Εογ. ΡΙιοβη. 185. 

193. ίν γαρ ( ίη. ΕϋΓ. Β&οοΗ. 365 γίροντι 3' αΐαχρόρ δι/ο 
π«ϊΐΊν ϊτω όμως. ΡΙ&ί. Αροΐ. 8. 19* τοντο μίν ϊτω 'όπ^ τω 203 διώ φίλον. Τ&ΐβ »1ίςυίά ου^ίί&Ιϊοηβ βαρρίβηάιιπι , υΐ δβηίβηΐί» 
βϋ: — Ιβ %τα βαρταηίβ βχρβίβτβ /αβ β8ΐ; αίο^ Ιβηβ υβτο οβάαΐ. 
Γαρ θίοίαιη ηΐ 8βρΐ. 566 ηΦι γαρ θεοί ολεσειαν. 

194. άνάγχ. Ργοπι. 108. 8ορΙι. Ρηίΐ. 1025. Εογ. ΙρΗ. Α. 443 
ις οί' άνάγχης ζεϋγματ* εμπεπτώχαμεν. Ργ. 481 τό της ανάγ- 
κης ζνγόν. 

λίπ. ΡβΓΒ. 191. ΕοβΙ. ρ. 599, 1189 λέπαδνα- συνήθως οι 
χαθιεμενοι χατά των ίππε ίω ν τραχήλων στήθειοι ιμάντες — 
πλατεΤς· τινές δι τους των ίππων μασχαλιστηρας οντω χα- 
λιϊαθαι φασίν. ΟΙ Απβί. Εα^. 768. 

195. τ ρ. ίη*. πνόην 166. Απβ*. ΡγοΜ. 26, 5 ϊστιν ή τρόπαια 
οίον ανάστροφη άπογιίας. ΡΗη. II, 48 ςνί ψίίάβιη νβηϋ ρηνιη 
β ιηατί τβάύηηΐ , ίτοραβί νοοαιώντ, ή ρβτ$ηηΙ, αροραβί. ΟΗ. 
773 τροπαίαν χακών (8θ1ΐ. μετατροπήν). 8βρΙ. 706. ΕϋΓ. ΕΙ. 
1147. Απβί. Ρ*ο. 944. II. XV, 203. ΟΓ. ΗβΓοά. VII, 13 άγχί- 

στροφα βουλεύομαι. 

196. άναγν. Οαοά ρΙ&οβΓβ ηοη ροΙβΓβί *Αρτεμιδι αγνή 
(127). ΟΗ. 984. Ιιοογ. I, 99 οαΗα %ηοβ»ίβ Ηοβϋα οοηοίάβτβΐ. 

τ 6 θ. ΌΊοι ρκ) βχίηάβ, ρΐδηβ ηοη οοηδίδΐ; ςη&Γβ, ηυοά (&- 
οίΐθ οοΓΓηπιρί ροΐαίΐ, 1β£. το θ* ι ν — ' ΙηΐΛ> φωά νηη?η 6βί 
οτηηίητη αηάαοϊίύτηητη οορϋαΐη , οοηνβτία τηβηίβ άβΰτβνϋ. 01. 
8ερΙ. 671. Οη. 592. Εηρ. Μβά. 1095. Ιηί. 1145 ή παντότολμος. 

197. μετέγν. ΐ. β. μεταβαλών (ΡΙβί. Ρη&βάι·. 241»), νβΐ 
μεταβαλλόμενος (ΘθΓ£. 481 β ), μεταθίμενος (Κηβ8. 181) εγνω. 
Οη*. 8αρρ1. 110. Επγ. Ιρη. Α. 388. Οά\ V, 286. 8ορη. ΡΗΠ. 962, 
1270. ΑροΙΙ. ΚΗ. ΠΙ, 948 Μηδείης θυμός τράπετ* άλλο νοήσαι. 
νβΓΟίβ τό παντ. — μετίγνω ίΐΐυβίπιπ ίΐΌρίοηω πνέων — τροπ. , 
νίάϋ Αογ. 01 ΒβΓηη. 1. 1. ρ. 368. 

1 98. βροτοΐς.Όβ Ηοο ά&ϋνο οί. ΒβΓηη. 1. 1. ρ. 93. ΟΓ ίηί. 780. 
Η. αά* ΡβΓβ. 293, ρ. 188. 8ορη. Γγ. 286 φιλεΐή διίςχλεια το7ς φθο- 
νούμε νοις νιχάν Ιπ* αισχροΐς. Θρασϋνειν β88β θράσος φί'- 
ρειν, ηοη οοηβίαί; ροΐίυβ ΟΓβάο εβββ θράσος λαβείν (δυρρί. 952), 
εις θράσ. άποβήναι. 0(. 524, 529 , 535. 20 1. Ε βοΗοϋο &(1 ι 60 * ν Εοαίβ Β1. ββοοίΐ, ίη ϋοά\ λΐίςαο ΒεηρΙοπι Γαΐ*»ο 
μ /ν ϊγνον ίη ΡοάΌιη ?ογο ρβπΙβΓ Ιο§ί άβουίΐ βροτονς, ηοη β ρ ο- 
ι οΐ ς. Ιη ϋβ ψιί ηυηο βιιηΐ, οβί βροτοΖς ββα,ηεηΐο ρίοη» ϊηΙβΓραηο 
Ιίοηο. ϋ'&υβα αρβιΊα; ηοη ρηηιιιιη άαΐίνηβ ιηοΐίυβ νκίοοαίατ οοηβίπιϊ 
ροδβο οαιη βι·|>0ΓΪ0ΓΪΙιιΐ8 , Ιυη /άρ βυο Ιοοο ροβϊΐυπι Ιο^εοβΙιΐΓ. 

α ι α χ ρ. ΜαΙββηαάα (νίΓ£. Αβη. VI , 276). ΟΓ. 8ορη. ΑηΙ. 298 
8(|. Γγ. 521 ποιχιλομήτιδές άται πημάτων. 

199. παρ. π ρ. ϋβ Ρ. η ρτιπια τηβηΐί* ηοχα, νδβαηία ρτίηα, 
ςυ&ο υοί 86ΠΚ.Ί ηαεηΐβπι εχ βίαϋοηο βυα βχουδβϋ, εαηα ίη 6ΓΓ0Γ6 
δΐιο ηοη (αηΐυτη οοη£πη&1, ββά βΐίβαι 1οη§ίιΐ8 αΙχ3υοίΙ." ΟΓ. 161, 
1100. ΟΙι. 1066 βς. II. XI, 603. Οά. VIII, 81 χυλίνδετο πήματος 
αοχη Τρωοί τί χαι ΔαναοΧαι. Υίτζ. Αοη. I, 45 νηίκβ οΐ 
ηοχαηι βΐ /'ντίαβ Λίαοίβ. 8ορΗ. Οβά\ Κ. 833 χηλις ξνμψοράς 
(οΓ. Γγ. Τγ8£§. ίηο. 3), ηΐ Αβη. II, 97 ρτιηια ηιαΙΊ ΙαΙβίζί VI, 746 
οοηοτβίωη Ιαδβηι. — Ιη ΟητίδΙο ρβΐ. 48 Εν& άΊοϋαΓ μήτηρ πρω- 
τοπήμων. 

200. ϊ τ Χα. ΡβΓίίηοΙ &ά 197 παντότ. ΟΓ. 375. 8ορΗ. ΕΙ. 
531, 535. 

&υτ. ΟΗ. 253. 8ορ1ι. Τγ. 613 ΰντήρα (8ο1ι. σφα/ί'α τώμ θυ- 
μάτων). ΕαΓ. ΙρΗ. Α. 364. Ηβο. 224 ηρηίς (8οη. αφα-/^, &ντης). 

201. γ ν ν . 58, 143, 62 βς. Οίο. ρ. Οοεί. 28, 67 αΐνβιωηβ αη 
όψιν* Ττοίαηη» /ηβτίΐ, ςιιί Ιοί ϊηυΐοΐο* νίτοβ τηνίίβδτβ ΜΙητη 
ρβτβηίβ* ίηΐβτχί αο ΙβχβτΐΙ. ΗβΓθά\ I, 4. 

άρ. 47,73. Ηε&Ιη νίάΊΐ, &ντ. -/(ν. &ν/. εββε &νσαι Ουγα- 
τίρα, (ΐη&β βΐί» ΓογοΙ άρω/ΐ] — . ΟΓ. 1290 8ς. Ρηοοη. 1133 Βηη. 
Ηβΐ. 36. ΕΙ. 231. Οεά\ Κ. 603. Βεπιη. 1. 1. ρ. 127. 

202. πρ. 65, 105, 659, 1326, 1263. 8εη. λξ. 160 ΝαίΓ.: νβάβ- 
ηύί ΊΙΙα (Τρίι.) οΙαί8ί8 ίιηιηοΐαβ ηιοταί^ Η τηαήα ρι^το βχα Ιαη- 
Οηοτβ ίτηρηίϋ. 01^1.: ΙηζΙταΙβ οίαββί Ώοτίοαβ ρβρβΗ ΰαρηί. 
Ιιοογ. I, 96 80/1- Ιρδα Ιρπ. αρ. Εογ. Ιρη. Α. 1309 ϊμόν θάνατον 
προ&ι^ματ* ι'Χαβιμ ^Άρτεμις προς "Ιλιον. 

203. χλ. 796, 849. Εαπα. 418. Υοοβε ραίτβτη νοοαηϊκ. ΟΙ. 
Τρίι- Α. 1552. 

204. τταρ' ο ν δ. δοηιεί ροδίΐαω, δβά ρβπΙβΓ &ηάίοη€ίαηι 
λιτάς—; οΓ 483 οί'«. 1311 ίϊ™. Εαιη. 213 , 847, 880. 8ηιθ. ϋίςίΐίζθο) 6ν Οοο^Ιε 205 παρ* ονδέρ' (ΐς ονδέρ πλίορ. παρ* ονδίρ Φίμιρος 
τοντο' χαταφρορήσας, παραλο/ιαάμίρος. 8οη. ΕϋΓ. Ογ. 569 
εχρϋο&Ι κατ* ονδίρ, Ιρ ονδ*ρός μοίρα, ίν ολίγι\ προφάσιι. 

αιώνα. 107. Ργ. 861. Νβ ίη ΟΓενί δ^ΗαΒα νβ. βηΪΓεΙϋΓ, Ρε»Γβ. 
δεηρδίΐ παρ&ίραορ τ\ είδί τι ρΙ»ηε βϋϋηίΐεΐ, ίπιο νίπι νεΓ- 
οογοιώ πιίηη&Ι. ΟΓ. 213, 220, αΒΐ δίπιϋία εοη&Ιί βαηΐ. 

205. β ρ. δορίι. ΕΙ. 690, 709. ΕϋΓ. Ιρη. Α. 352 β^ς. Νοη βϋηΐ 
δίχης βραβής (ΕϋΓ. Ογ. 1650), δεά" οι βασιλιΤς ρ*ώρ (112), οι 
πρόμοι(\78). 8εΗ. α(1 ΡεΓβ. 302 βραβιϊς- ή/ψώρ. 8εΗ. δορίι. 
ΕΙ. 690 βραβίΐς χαΐ βραβιυταΐ, οι διοιχηταΐ τον άγώ- 
ρος· οι τά ά&λα δίδοντες. 

206. άόζ. δαίά. άοζοι- πολνοζοι, πολλά .ξνλα χαίορτίς- 
η/, οι μά/ιιροι. Ηε8. άοζοι* μά·/ιιροΐ' νπηρίται, (ϊίράπορ- 
τ(ς, άχόλου&οι. — Μίτ' ( ν χ. ίϋη§. οηπι ρΓΟχίαιίβ. 

207. ν π. ΕϋΓ. Ιρη. Τ. 26 νπΐρ πυράς μιταραία ληφ&ίΤα 1 
ιχαιρόμηρ ξίφα. ΟΓ. εοπι βηη. ΤρΗ. Α. 1540 8Γ[^. εΐ Ροΐ^χεηβε 
ίιηχηοΐ&ϋο Ηεε. 523 βψΐ· 

208. πίπλ. ϋί ν8. 742 ηοη 083α π ΓίείΐαεηίβΙυιη ; οΓ. 15, 
υοί β, 56 δη. 286, αοί νοο&ΐεβ ΓΓεηϋεηΙβηΙϋΓ. 

π. Ο ν μ. 48. Εϋΐη. 738. Ρίηά\ Ρ. IX, 170. Ν. V, 57. Οά. 
ΧΥΙ1Ι, 33 παρ&υμαδόρ (Ηεδ. πάαΐ] τη ψυχή ή παρτί τω (ϊυμώ). 

209. π ρ. Ηεβ. προρωπής' προτιταμίρος· προρ*ρ*νχώς· 
οι δέ προπιτής, ϊτοιμος } πρόχειρος. 8εη. ΕϋΓ. ΑηίΪΓ. 729 προ- 
ρωπής· ινχατάφορος. 8εη. Αίο. 143 π ρ. προπιπτωχνΤα, προ- 
ΡΐΡίνχνια *ϊς ΰάρατορ. 

άίρδ. Ηεβ. άίρδηρ- άρω ή φοράδηρ. ΕϋΓ. ΙΙεο. 545. 
Ι^εορΗ. 265 άρπάαας μιτάραιορ. 

210. χ αλλ. ΟΗ. 389. 8ερΓ. 533. δορρί. 986. 8ορη. Τγ. 11. 
Εογ. Μείΐ. 1335. Ηεβ. χαλλί πρωρορ- ινπρόςωπορ. 

φ ν λ. ΡεΓ8. 592 γλώααα ιρ φνλαχαΐς. ΟΓ. Γγ. 378 8ϋρ. &ά 
νβ. 86. Ιϋη^ϊ βοΐεΐ ψνλ. χατ. υΐ ρεΓ &ρροδ. »εεεά&1 φ&ό/γορ. 
Νοη ϋ»; ηβϋΐ ηϋοά 1ε£ΐΊϋΓ ΕϋΓ. Τγ. 194 τάρ παρά προΟι'ροις 
ψνλαχάρ χατίχονα* Ηϋε ηοη Γ&οίΙ. Φνλαχή (ΙίοΙϋΐη ρκ> φελά- 
χας- ίηίεΙΙΐ^ϋτιίϋΓ ο» άοζοι, ίχαί ίυοεηΙϋΓ, οηβ ΓοΓΓηοδί ουβίοοοδ, 206 

ϊηορεαΊπϊ θΐΓ»3. Ργο8& άΊχεηβ φνλαχτιχώς, (νλαβώς χατασχιΐρ. — 
Σ τομ. ρεηάεΐ ί&πι & φνλ. ςα&ιη & φ&όχχ. Οί. 57, 78. 

211. αρ. 1306. Οεά\ Β. 1291. Ηεβ. άραίας- βλαβιράς. 
Ιρη. Τ. 778 αραιά δώμασιρ /(ρήσομαι. Οί. ίηί. 1295. 

212. χ α λ. Ηίβ νει-οίβ εχρ1ίε&ίυΓ βία- ηοη βηίπι χ*ρσίρ 
(Οθ. IV, 287. XXIII, 76) 03 νίΓ^ίηϊβ εοπιρηπΊεΟΒίιΐΓ, βεά* χα- 
λιροΐς. ΟΓ. ΡβΓ3. 195 βς. βία άριν χαλινών. ΡΙεΙ. 1<β££· III, 
701° άχάλιρορ στόμα. Ευ γ. Ηεα 1283 βς. Ιλογ. I, 88 «ί» (Ιρηί£.) 
λ'λιμ/ ίη/ηία, υιτςιηβο* οίτοηιηάαΐα οοηιρίν* , <*τ %1ταζηβ ραη 
ιηαΙατηΐΛ ραΗβ ρτο/η^α βΜ. ΙΙβςαε ίηΓυΙ&ε, ΙβπιροΓΒ εΐ οοοο&β 
ΙρΗί^εηίβε είη^εηΐίβ, νίΙΙβε αεςιΐίΐΗΐεΓ 8(1 £εη&8 ρΓοππββΗε νβΐ 
άβιηίδβδε βΓ&ηΙ. Ε& ίηΓυΙη, εβηάΊάβ, 1&ηε&, ΓΐΌηϋ είυβ ίπιροδίΐ», 
ηοη οπ ίηίεεία ββΐ, ηΐ ίίβηί ίηβΙβΓ οοηίοβΓβΙ νοοεπι. Ιρββ νίΓβΟ 
Υ8. 93 ΙίϋϋΓοΙίο ηιαία ψηβΐη άΜοίΙυΓ. ΟοηίΓ8 Αεβοη. χαλιρά 
πιειηοΓηηβ, βίβηϊβοβΐ, ροραβ νίεϋιη&ηο3 ρεηάεηΐίοιίδ ΐΐΐίβ ίηίαΐ&ε 
νϋϋδ υβοβ 6886 8(3 03 νΐΓ£ΐηι*8 εοϋΓοεηάαιη. 8οΗ. Αη'δΙ. Εςη. 1147 
ΑΙσχ. Ιρ ΑυχοχΙργω (Γγ. 129 Η. 26 Α.) άλΧηγοριχώς τούς δε- 
σμούς χημονς (ίρηχ(· χαι τοιίςδ* χημονς στόματος. 

υΐ οονο νβ. ηον& βίΓορΗβ ίηείρΐβΐ, ίη Ρ. «οηρίοιη Βία χαλ. ό' — 
βαφάς — , ςυοά ζηαΐΐία ρΐαουΐββο πηγογ. (^υίά βηίιη ίΐΐαά 6βΙ: ΐηνΐΟι 
9*το /ηχα βιαία ρ% ναί&η ύτοαανχ Ανριί άεηύϋύηΐΐ 

ά ρ. 447, 279. 8ερ6. 897. 

213. χ ρ. β α φ. Μδ^ηαπι άϊδοπιηβη , άε βαηρηίηβ Αντηί ρτο- 
/ιΐ80 % &η άε νβΗβ οτοοβα Ηητπι άβτηΐββα Ηοοίρίαβ. ΟΓ. 563, 882 
(ΟΗ. 1011), 1031. ΡβΓδ. 660, 317. Ρίηά. Ρ. IV, 413 χρόχιον (ίμα 
Ιδδοηΐβ; ίά\Ν. 1,58 χροχωτόρ σπάργαρορ ηοοίϋβ ίηίΒηΙί8;Χ, 
83. ΑπβΙ 1^8. 217 οϊκοι δ' άτανρώτη διάξη τόρ βίορ χρο- 
χωτοφοροϋσα. ΕαΓ. Ηεο. 558 βςη. άε Ροΐνχεη» εοΓραβ &ηίε οα&ο· 
Ι&ϋοηεηι ηυίΐαηΐβ; ίά. Ρηοεη. 1491, υοί άε βε ΛηΙι*£. στολίδα 
χροχόισσαρ άρίΊσα τρνφάς. — (}ϋβε οοωρβΓβηϋουβ ρ8ΐε4, τό 
χροχοβαφές *ιμα εββε ίηΐεΐΐί^εηάαπι , ηοη νεΓΟ ίηΓαΙαιη εΙνίΙΙββ 
ΟΓοεο ϋηοΐββ, ηεάαιη ρτοΓοδί Β&η^υίηίβ §ηϋ&3, ο,α&3 οΒ νβ. 222 
ηοί&τί ηοη ροίοίβδε πιβίβ εεηβυίΐ Η. ΟΐΌοευηι νείβωεη εηΐ 
ραε11»Γε Γε^ιηπα , ηηο ίηάϋΐ» Ιρη. αηΐβ ρτδοβ* βοοεββεΓβΙ &(1 βτ&πι. 207 Εαοι νεβίειη άεϊηάε οοιπιώιι1&γ6 ίηββ* εδί οιιπι 8»οπβοαΙί. ΟΓ. 
\Ϋβ1<*. ΤϊίΙ ρ. 410. 

χίουαα ί. β. χαδιιιαα. 11. V, 734. VIII, 385 πίπλον μίν 
χατίχιυιν ίανόν πατρός *ν ούδιι. XVI ,459. 

214. ί χ. &ντ. 8οηί οι φιλομ. βρ., ςυί Γε^ίβ εοηδΐΐίαηι 
οοαψΓθθ&ν6Γ8ηΙ ; ηοη σιίηυβ φΐ&αι τεχ (200) ίρδΐ Οντήρις άίεί 
ροΙεΓ&ηΙ. 

215. άπ* ομμ. 677 , 908. 8ορρ1. 1001 όμματος Οελχτη- 
ριον τόξιυμ' ί'πιμψίν. Ργ. 255 Η. 134 Α. βλεμμάτων ρίπει 
βολη. Ργοπβ. 650. Α η 80. XVI, 7 στρατός καινός απ' ομμάτων 
βαλώρ μι. 8ορη. θεά. Ο. 319. Ργ. 644 ομμάτων άπο λόγχας 
άφίηαιν (εχ οογγ. Όϊηά. »ά Αξ. 240). Ειιγ. ΡΗοεη. 1440 βς. φωνή ρ 
μίν ονχ άφήχεν, ομμάτων δ* άπο προςειπε δαχρϋοις. — 'Λ π Λ 
όμμ. βελ. ορρ. νεΓΟίβ στόμ. φ#. άρ. 

φ < λ. 1052. ΡεΓβ. 136. 8ιιρρ1. 800. Ειιγ. Ιρη. Τ. 345. Ηεε. 566. 
8ορη. Αί. 580 χάρτα τοι φιλοίχτιατον γυνή. Ηίηο βελη φί- 
λοιχτα, ίβία ψίαβ αιηαηί ηιίβίΗοοτάιαηι (ςα»ε οεπι δοΐεηΐ εχεΐ- 
Ι&Γβ) , υΐ φιλοπαίγμων όρχη&μός, φιλόαπονδος λίψ (ΟΗ. 290). 

216. πρίπ. 6, 114. δυρρί. 716, 719. Ώβοονα, 8ρβείαέα, 
8ρ6ΰίαΙίΙΪ8, ευπρεπής. 8ί Ιε^ίΙαΓ χ* ως, ΓεεΙε ρΓοεεάίΙ δεηΐεηΐία. 
ΡοϋΙβ ηοη δί^ηίβε&Ι, ρυείΐβπι άεοοΓβπι Γυίδβε αϊ ίη Ιβουΐα ρίοΐβ , 
(βτΛοΜβη Ηό ΒίΙάαΜίοΗ άοτί. V. Η.), 8ε<1 εβπι, υΐ βΐ ίη Ι&ουΐίδ 
ρίοΐίβ, εο νυΚα Γαίββε, αϊ Ιοςυί νείΐε νίάεΓεΙϋΓ. Αηβο. XXIX, 
26 ό χηρός αυτός εχίτω λαλώ ν αιωπη. 

I ν γρ. ΕϋΓ. Ρηοεη. 129 άατερωπός ίν γραα,αίαιν' εί. νβίε^. 
Ιο. 271. ΡΙβυΙ. δΙίεΗ. I, 3, 114 8αύη ηΐ /αοβίβ, αίψιβ βχ ρίοΐντα 
αΛίΊΐίΙΐ Ερίάίε. III, 3, 29. ΡβΓίίοίρία χίουαα, πρίπ. ί^'λ. γο- 
δροηώεηΐ ρ&Γΐίεϊρϋδ ■ψίγων, αυμπνεων. 

218. χ α τ 1 αν δ ρ. ρβτ ίτίοίχηχα ραΐϋτηα 8η?ηΙιΐ03α. ΟΓ. 546. 
Οη. 710 άνδρώνες ενξενοι. Εντράπεζος εατιάτωρ (ΡοΙΙ. VI, 
27), υΐ χαλλιτράπεζος (Βεκκ. ρ. 39, 49) εδί ο μεγαλο- 
πρεπής εν εατιάαει } ο χαλήν χαΐ λαμπράν τράπεζαν παρα- 
τι&εμενος. Βίος εντράπεζος βρ. Ειιγ. Γγ. 661 , 2. 875 , 3. 

219. ε μ. 01\ιοά 8(1 προςενν. οιηίδδυιη εδί αντονς (τοι ς &υ- 208 

τήρας), Μο ηοη ροίεβΐ βυρρίβη, υΐ βΗ: ηοΓΟοβ, ρ&Ιηβ οοηνί- 
ν&3, οβπηίηε οο1οΙ)Γ8νοΓ8ΐ »η1β»; η&πι μίλπιιν ΰιονς άΊΌΗιΐΓ. 
ΙΙαφίο αά ϊμιλχριν ίηίοΐΐ. παιάνας. ΟΓ. 1353. ΡαβΙΙα βυίοσι ηοη - 
άαπι ρίοηίβ ηυοϋίδ &ηηίδ ?ίχ άΊιοίυιη ηυιη ΗοΓοίοη βείβΐβ βά- 
πιίΚί ροββοί Β(1 Γβ^ΐ» ρβΐπδ οοηνίνί» νοοβ οΐ βαΐΐαϋοηθ οχηίΐ8Γ8η<]&. 

αγνά. 94, 127, 196. ΚοοΙίαδ αγνά ανδά αϊ 8ηρρ1. 693 
αγνών *χ στομάτων, Ηοβ. 8ο. Η. 279 *| απαλών στομάτων 
Ί'ίσαν ανδήν (οΓ. Επιροά. ίΓ. νδ. 42). ΝίΗϋ οοοβΐ, ςυοιηίηυδ ίρβα 
νίί§ο άγνά άίοΛίϋΓ, (υΐ αρ. ΙιώογβΙ. I, 99 οαίία) 8βθ ίηοβΐ ίη 
άταιίρωτος, οί ανδά ηπάΌ ηοη άΊΌί ροββδ νίάΊΐ Κ. 

άταιίρ. 8αίά\ άτανρώτη- αγνή χαί άμιχτος' τανρος γάρ 
τό αϊδοΐον τοϋ ανδρός, χαί δια τοντο άτανρώτη ή άγνή ή 
άζινχτος γάμου, χαί άζνγής (οΓ. ΑπβΙ. Τ^8. βυρ. 8(1 νβ. 213). Εαβί. 
ρ. 881. άταιίρωτος γννή' ή άζνξ χαί μη νπ* άνδρί γι- 
νομένη, ώς*ί χαί δάμαλις νπό ταύρου. Ηθ8. ά τ α ι> ρ ω τ ο ς. 
άζνγος χαί παρ&ίνος, παρ* δσον έζήχ&αι γάμοις αι γημ(Ί- 
μιναι λέγονται (8ορΗ. Τγ. 536). ΟίΓ. άνανδρος, άπαρ&ίν*ντος, 
άχήρατος, άδμής, άδμήτη, ά&ίχτωρ. Νοηη. ϋίοηνβ. XIII, 1 12 
άννμψίντοιο Ίφιγ*ν*ίης. ΪΌγ1&386 υΐ άτανρώτη ίηηηρία, ίΐα 
άταιίρωτος άίοία ίτηηιαίΗΤα νίτο. 

220. τριτ. ΡΙηΊοοηοπίδ αρ. ΑΙηβη. II, 38°: 'Λμφιχτιίων, ο 
'Λίϊηναίων βασιλίνς, γ*σμόν ί&*το, προςφίρισ&αι μιτά τά 
σΐτα άχρατον μόνον όσον γ*ι'σασ9αι, δ*7γμα της δυνάμεως 
τον *Λγα&ον &ίον- τό δ* λοιπόν ήδη χίχραμίνον, όπόσον 
ίχαστος βονλιται, προςιπιλ*γ*ιν δ* τοϋτω τό τον Διός 
Σωτήρος όνομα, διδαχής χαί μνήμης ΐνιχα τών πινόντων, 
ότι οντω πίνοντας ασφαλώς σω&ήαονται. 8ίιηρ1οχ Γβίίο 880- 
ρίαδ ροδίοα πιυΐαΐίΐ ββί. ΑΙηβη. XV, 675^ οι 1 Έλληνις τω μϊν 
παρά δ(7πνον άχράτω προςδιδομίνω τον Ά γ α & ό ν ιπι- 
φωνονσι Δαίμονα, τιμώντας τόν ινρόντα δαίμονα- η ό" 
οι'το; ο Διόνυσος- τώ δέ μιτά δίίπνον χιχραμί νω πρώτω 
προςδιδομίνω ποτηρίω Δία Σωτήρα *πιλ*γονσι, της ίχ 
τον μίγματος άλνπον χράσιως τόν χαί τών δμβρων αρχηγό ν 
αίτιον νπολαβόντις. 8οΗ. «θ ΡΙηΙ. ΡΗϋ. 66* 1 έχιρνώντο έν τα7ς I 209 

συνουσίαις κρατήρες τριϊς. 8οη. &ά Ρΐηά. I. VI, 10 τό* μέν 
πρώτον (κρατήρα) Διός ^Ολυμπίου (καί διών ^Ολυμπίων *άά. 
8οη. αά Ρ1&1. 1. 1.) ικίρνασαν, τον δέ δίϋτιρον ηρώων, τον δΐ 
τρίτον Διός Σωτήρος — δια το τους τούτον πίνοντας 
στα& (ρονς (οΓ. ίηί. 517, 544) γίνισ&αι- τους μ*τά τούτον 
ιις άτην χαΐ άνομίαν καί άσίλ/ιιαν τρίπισ&αι (ο£. Οΐβιη. ΑΙ. 

I, 199 μιχρί τών ύβριως κρατήρων), ν Ελιγον δέ αυτόν καϊ 
τέλειο ν δια το τίλειον είναι τον τρίτον άρι&μόν. Αριιΐ. 
Πογ. II, 147 ρτίτηα οταίβτα αά ίϋίηι ρβτίίηύί , ίβοαηάα αά Μ- 
ΙαΗίαΙ&η^ ίβτϋα αά νοίηρίαέβτη, φιατία αά ϊηβαηϊατη. ΟΓ. δαρρί. 
27 Ζευς οωτήρ τρίτος (8οηο1. ο τριτόσπονδος, ή ο τρίτος τών 
ειρημένων), οϊκοφϋλαξ όσίων ανδρών. Εγ. 56 Η. 196 Α. τρί- 
το* Διός Σωτήρος εύκταίαν λίβα (οΓ. Οη. 1. 1. &ά 215) Οπ. 
1071. Ευιη. 759 βη. 8ορη. ίτ. 199 Ζεύ παυσίλυπε, και Διός 
σωτηρίου σπονδή τρίτου κρατήρος. Ηίηο τό τρίτο* τω 
Σωτήρι (τό τρίτο* *Ολυμπικώς τω Σωτήρι τ* καί τω 
Όλυμπίω Διί' Ρ1&*. Ββρ. IX , 583>) επί τών τελείως τι πρατ- 
τόντων. Εϋ&ιη τρίτοι; κρατήρος εγεχίσω Ιπί τών με- 
μυημενων τά τελεώτατα καί σωτηριωδεστερα. (Ρ»Γ06ΐη. Θγ. 

II, 692). Κ&ςιιβ ΐη ΙβΓΐί& ΗΙηΙίοηβ, ηα&β ββοιιΐ Ιονί 8βΓν&Ιοπ, 
β Ιβτϋο ΟΜίβΓβ τό μίτά*ίπτρο* (ή μετανιπτρίς ΑΙηβη. XI, 
487·· 1 *) τής 'Τγιείας ίπιρ1βΙ>&ΙιΐΓ, βΐ ο&ηεοαίυΓ ρ*β»η. Γριτό- 
θ7ΐο* δ ο ς βχρΙίο&ΙιΐΓ ρΓΟχίιηο εύποτμος- ββΐ ϊξίϊχχτ τριςόλβιος, 
τρίςμακαρ (Οά. VI, 154); οί. ΡβΓβ. 711. Οπ. 348. 8βά αί νβ. 126 
προτυπεν ηοίαί ί&πι προχαχω&εν ψι&πι προχαλκευ&εν, ϋ& ΐη 
τρ<π>σπ. Ι&πι Ι6τψΐ6 (^ηαΐβτ^ηβ ύβαΐα, ςα&ω βαοτα, οοηίβοταία, 
άενοΐα νίΐα Ι&ΙβΙ. ΟΓ. 1294 8ΐ}. 

221. αιώνα. Η*γΙ. Ιββ. παιώνα, Κ. παιάνα. Εΐβί τριτόσπ. 
παιάν αϊ τρίτος παιάν (ΑΙηβη. XV, 685 β ) ΓβοΙβ άΐοίΙαΓ, ΐΕπιεη 
τιμάν παιάνα 

ιιίηϋ βδΐ. ΟοηΙια ορίΐιηβ παιάν ι {μϊ χοροϊ ς Ειιγ. Β&οοΗ. 220, 
εγκωμίοις καί ϋμνοις ΡΙβί. Ι*££· VII, 802') αιώνα τιμάν. 

I τ. ΒβοΙβ ΚΙ. ίωροΓ&οΙο αϋ &ϋ οηοπιπι υΐ βί^ιιίβϋβΐ, ροβ- 
ΙΓ6ΠΗ8 νβΓ0Ϊ3 βχρίΐο&π αοπβίαπι εμελψεν. ΡβπΙβΓ 6Γ£ο άίοΐυιη 

14 210 

ίο 8ΐ Ιβ^βΓβίϋΓ ϊμίλψίν, ότι — (τίμα. ΡιιβΙΙβ Ηγπιηο Ιονί §γ&· 
ϋαβ ίίξφ&Ι, ςαί ε&πιοα βίΙ)ί ρ&ιτειη ίηεοΐιιιηειη εΐ ρΓΟδρεηιιη 

8βΓν883βΙ. 

222. τά Ρ ϊρ&. θεά. Ο. 476. Οεθ. Τ. 1267. ΕΙ. 1807. ΡΜ. 
895. Τγ. 21 τρόπον μιρ &ρ πόρων ονχ άρ δι*ίποιμ\ ον γαρ 
οΊδ\ ΕαΓ. ΗβΓΕοΙ. 847. Εγ. 618. Τά ϊρ&ιρ (γιρομιρα) ηοη θε 
Ββοηβείο ςποηκχίο ρεΓβεΙαπι βίΐ (8εηο1.) ηεε άε ΐίβ άίεί ςιΐΗβ 
τήρ πανσάρψορ ΰυσίαρ βθοηίδ βυηί, 3β<1 άε ίηεεΓίο ΓεΓαπι 
ενεηΐο, άοοεωαΓ ηίβ: τίχραι — . 01 67 βς. 

228. τίχρ. μαρτιχαί, δίσπιωδοί- εί. 1044, 1117, 1896. 
ΟΗ. 610, 880. Εαω. 892. 

224. Δίχ. 8ερΙ. 662 ή Διός παις παρ&ίρος Δίχη. θεά. 
Ο. 1382 Δίχη ξϋριδαος Ζηρός. 

225. μα&. δαοβίΕΐιΙίνε αϊ 161 οωφρορ&ϊρ. ΕβΙ μά&ος (158). 
*τγ. Αεϋνε αϊ Ευπι. 888. Τηεο^η. 157 (113 ^Γ.) Ζιίς /άρ 

τοι τό τάλαρτορ έπιρρίπα άλλοτι άλλως. 

226. Ιπ*1 — . ΈΉίητν,ιη Μ βχαοίηη /ηβτ\1 (τό μίλλορ γι- 
ρόμιρορ) ακάία», αηίβ (βιιϊΙϊγθ) ναΐβαί. ΟΙ 8ορη. Τγ. 92, 71 , 681 ; 
ίηί. 436. ΡΙβΙ. 87πιρ. 199" χαιρΐτω δή' ί. ε. ί'ρρίτω. Ατβεη. νίοΐ. 
ρ. 292 δαρορ ανριδιϊρ τό μίλλορ. 

τό <?< προχίνην. 61. »άβοΓ. &ά προ, αηάβ δο&οΐίηαι οΓΐαηοβΙ: 
ο γαρ προγ. το μίΚΙ. — ανκλίοις Κ. ά*η λ ν ο * ς Α. ά* ήΐί— 
ο»ς Τ. ά» ή Ινοις V. Ο. ΟοπτυρΙεΙ* ογΙα α η βΐ χ, ο βΐ α βίωϋίΙβΓ 
βοηρίίβ. ΟΓ. 138 Γ**ο»< ρΓΟ Ιψ·*, ΡβΓβ. 965 άήτας ρτο άχτάς, 
ανγχλνς, νίχλνς ρΓΟ οίνηΐνς, ν/ηλκς (ν&ΐοΐί. &ά Αιηιχι. ρ. 32; 
«ΓΟγ*. ΟΙιλΗΙ. ρ. 574 βς.). ΡεπΙογ άαχρνο** ρΓο άάχρνοη ίηΓ. 
1456, χ (ροζ* ρΓο χιρσί* 8ερΙ. 50, 473. ΕαΓ. Το. 1187, Σ*ύφω β* 
Σιοίφω (\ν β |<*. Τπΐ. ρ. 556). ΟΓ. Βμ(. ρ. 716, 538. 

227. ϊσορ. ί. ε. τό προχλϋιιρ ΐαορ ίστι τω — . ΟΓ. Ργ. 695. 
8ερΙ. 696, 832. 8ορΗ. Τγ. 89. Τγβ^· ίπε. Γτ. ρ. 173 φιλίΐρ άχαί- 
ρως ίσορ ίστι τω μισ(ΐρ (στν/ίΤρ). 8εη. Ερ. 98,7 ηίΐ βΗ ηβο 
τηίδβτίΐΜ ηβο ΗηΙίίίΜ ςναηι ρταβίίηιβτβ ; ηηαβ ίΗα άβίηβηϋα βΗ, 
νιαίητη 8κητη αηίβοβάβτε ? — ρίηβ άοΐβΐ φηαηι ηβεβαβ β9ί % ηηΐ 
αηίβ άοΐβΐ αιιαηι ηβββαβ ββί. — νόότ άβη Ιϊ)ά Ηαρβη. 

228. ηξίΐ- τό μίλλορ, αϊ 1148, 473, 1209 θεά. Κ. 341. 211 σ υ ρ. Σϋραρ&ρορ (Π. Ρ. V. Ο.) ΰοηηβχντη; 8*1 ίη^βηίοββ, *ο 
πιβίίϋδ οβίΐβ ηαίαι σϋρορ&ρορ (\ν"β11.), ααοά 1 συρόρ&ριορ 6336 
άβοβι-οΐ αϊ νπορ&ριορ βΒ όρ&ριορ. Ιη νίβπι ηο8 άαοίύ σι/ΐΌρ- 
Φόν (Μ. Κ.). Οοπι α\} ν ο ρ τ ο ν , ηηα οτίηιη οί. συνορμ. (394), 
7ταλι>ορΓθί (142) , (τάφτοΐ (Ργ. 764), ρίορτος (0?ά. 0. 1507). 

α ν τ. 81. βχρίίεβΐ τίχραις Κάλχαρτος. ΑΙ ίβΐΗβ Ιοη^ίαβ Γβ- 
ποοίββ βυηΐ. Είπίδΐ. 1β£. αυτά ΐ. 6. δίχα, Η. αϊ>/α*£, νβΓίβηβ 
οήβίητ οητη Ιηοε βοΐί* βυβηΐη*. ΑΙ ΓβοΙβ η6£&1 \ν θ 1 1 . αύγάς 
βίηβ βοοβββίοηβ άϋοί Λ'λ'; η&ιη οηοά αίίβΓΐ Η. λέΐ/σσίΐΐ' 

υπ* αύγάς ρΓονβΓ&ϋ νιω η*1>βΙ, βΐ ίηΓ. 1090 προς αυγ. τοϋδι 
πήμ. ΓβοΙβ (ΙίοΙαπι ηαίΕ ρΓββοεδδίί ήλιου — . Ιη Ρ. (V. Ο.) 
άνταΐς, ααοά ϊη 8οΗ. ρβΓ συριζψιν οιβ^Π. ββββ ρβΓηίοβΙϋΓ. 
ΡοΙίαβ 1β£. αϋίβΓί, ςυοά ι-βδροηάεί; νβΓοίδ χλϋοις βΐ τορόκ. 

229. ταπί τοι/τ. Ηββ. ίττί τοι/τοι^· προς τοϋτοις. ΟΓ. 
8ορη. Τγ. 1254. Ρηοβη. 1208. Ιρη.Α.485. Ιο. 256. ΟκμΙ. 1452. 
Τηυο. I, 65, 1 ταπί τούτοις παρασχ*υάζ*ιρ. ^ααηΊ νβ. 97 ται/- 
των — Ιβ^βίαΓ, ηβαά οΒδουηιπι εβί, ταπί τοϋτ. άε ϋβάειχι 
8&οη3, ςπβε οηοπιβ ηοπ νίάβο&Ι, αΊοί. 

230. άγχ. Γ»«Λΐί«ι, %η ΰοηίρβΗιαη ίατη ρτοάίβη$ (ΕαΓ. Ρτ. 
1068 αλλ* άγχιμος γαρ ηδ* Φοιβίία γυνή), &ί δίπίοΐ έγγχίτα- 
τα προςήχορ, τό αυγγινιχον, αϊ 8οη. &ϋ. 8υρρ1. 386. ΕαΓ. Τγ. 48. 
8ορη. ΕΙ. 1105. ΑηΙ. 174. Ρίηά. Ρ. IX, 114. Ρ1&ί.Ηίρρ. Μαί. 304*. 
8οη. &ά ΕυΓ. Ηεα 834 χηδιστήρ- άγχίστηρ- άγχιστιϊς 
πάρτις οι ίχ αυμπ*ρδιρίας συγγ£Ρ*ΐς. 

Ά π. 8αρρΙ. 260 βα^. 774. θεά. Ο. 1303, 1685. 8εΗ. νεη. &ά 
11.1,22 ή Πίλοπ. τηρ άρχηρ Αιγιάλίΐα — ύστιρορ ό*ί *Λπία 
Ιχλή&η από 'Λπιδος (ή 'Λπίως. ΕαβΙ. &ά II. III, 49), του 
Φορωνέως, του Διός. 

231. μορ. 688. δυρρί. 372. ΡβΓβ. 139. Εαπι. 706, 919, 949. 
8βρί. 449. θεά. Κ. 1418 χώρας λίλίίπται μονρος άρτΙ αού 
λαξ. Ηίηε ν8. 84 βασίλεια άίοί». Ε&ω &αΙεω, ηοη οηοΓαηι, 
ηοΐαη τω μοροφρ. ίρχίΐ, ρ&ίβΐ ; οηοπ οηίπ) εβί, αάνβηΐιιιη ηιχη- 
ϋ&Γβ; ςαο βρβοΐ&ΐ τόδι. 

235. έΐτ(— . 8βη1βηϋ8: «Π *«^. ττίττ. ευαγγέλια &νΊις, Ό\$\\\ζβά ογ Οοο^Ιε 212 ητ( μή χίδνόν (*ϊτ* χαχόρ) π*π. ίνα//, έλπ. &νηπ. Μίηαβ 
ΓβοΙβ ηαί £Ϊτι μή ρπ> *ϊτ« μηδέν πιπ. Ηοοίρίαηΐ. ΟΓ. 442, 
449 βς. 599. 

236. ίνα γ γ. ΡΓορπβ βρββ, (^ιι&β ρΓΟ 1&6ΐο ηυηΐίο, Ι&βΙί 
ηαηΐϋ ίηβί&ι ββΐ, άαοίβ, ΐηοειία, Γ&ΙΙ&χ. Νοη ί^ίΙϋΓ εβί Ιλπίαιρ 
ιναγγίλίας (8οΙιϋίζ), νεί άγα&ής αγγελίας (8οΗηεϊ<3.). ΟΓ 86 
βς. ΙΙ.ΕαΓ. Μβά. 1010. 

237. ι ν φ. (ϋρονς βί ήδύς,νΛ χαχόφρων (100) χαχόνονς, 
αηδής. Ηβ8. ινφρων ήδϋς (728), αιδίσιμος, Ιλαρός, χαλό- 
φρωρ. ΑροΙΙ. Ιί€Χ. ίϋφρων ίν τάς φρίνας διαχιίμινος, ϊν 
χαρά. δβηίβηΐί»: χλνΌιμ* αν ασμένως, ήδέως, *ϊ τι χιδν. πιπ. 
&υηπ. (χαΐ δίμις αϊνιϊν βχ νβ. 98). 

σι γ. ί. β. §1 δέ τι χιδνόν πιπ. σιγάς, ον μέμφομαι. 8ο&. 
&ά ΤΒοοα VII , 101 τό μιγαίρίΐρ το φ&οριΐρ δηλοΐ' ΙνταΰΟα 
δέ τό μιγαίροι αντί τον μίμφοιτο. 2ιίρη&{ς δέ τούτο τοις 
ποιηταΧς, τω φ&ορ *ιρ αντί τον μίμφισ&αι χρήσ&αι, χαι 
φ&όρω αντί της μέμψιως. 01 8θΗ. &ά Ειιγ. Ηβα 288 βί «ά 
Αηβΐ. Ρ1. 87. 

288. ιν α γ γ. Ν%ηΟα Ιαβύ Λητοτα *χ Νοοίβ ψμΛτβ οΗαίητ. 
Οβά\ Β. 714. Μοηβο, ηβ ίύαγγ. παρά μητρ. οοηβίπίΕΐατ, ηαυπι 
εΙί»πι άπαγγέλλιιρ, άγγιλία παρά τίνος ώ'ε&ΙοΓ. 

239. (νφρ. Εΐ) τ Π3. Μ. ίνφρόρη* ή ντίξ' παρά τό *ν 
φρορίΐρ ημάς Ιν αντή' χαΐ γάρ ο λογισμός οτι ασχολίί, 
*ριτής γίνεται των πραγμάτων ή παρά τό (νφραίν αν 
τό σώμα διά της άναπαϋσιως- ή παρώννμόν ίστιν από τον 
ίύφρων (ύφρονος ένφρόρη, ως άμϋμονος άμνμόνη. Α ρ η αϊ 8 
εχρίίο&ΐίοηβ ηονυπι ρΓον. Ιν ννχτί βουλή- ϊη βΗογε ινφρόρη 
ί. η. ινφροσν'ρη, &ο ρ&ΙεΙ ινφρων (237) εΙ ινφρόρ η ηοη ο&βα 
ίοηοΐβ €83β. VI βρ. 8ορΗ. Τγ. 94 βς. αίόλα ννξ τίχτιι φλογιζό- 
μίΡΟΡ ϋ Αλιορ, ίΐ* οΐ) λαμπτήρα ννχτός ήμ*ρ. φως πιφαϋ- 
σχοντα (22) ίρβα ηοχ Γ&ιΐδΙ& ίβαβί&ιη ηαηϋ&ιη, ΐω φωςφόρορ, 
ρ&ήΐ. 

240. μ ί 7 ζ ο ν — . δορίι. Τγ. 675. ΡΜ. 849 , 867. ΑββοΙι. ΡβΓβ. 
248. 8υρρΙ. 277. ΙηΓ. 565, 790. Εογ. Ογ. 641. Ιο. 528. ϋΐ βαρ. 102 213 ίλπίς βί φρορτίς, Η» Ηίο χάρμα ε* ίλπί* (οίΐ 11) δίοί ορρο- 
ηαιιΙαΓ. δβηίβηΐία: ββη ντβηράβ ναοΜ «, ναατναη ΚβΙ Κοοτβη 
αίΐβ νβτηαοΚϋηρ Ιβ Βουβή ρααΐ. 

243. Τ ρ. Πριάμου πάλιν ίβιη άίββΓίβ δοο ηοπιίηε &ρρε11&1;; 
λίγω (εχ ρΓοχΐπιίδ) Τροίαρ *Αχ. ονσαρ. ΟΓ. 945. ΒΗεβ. 280. 

244. μ* ν φ. 409. 8αρρ1. 842. ΡΓορπβ άΊεϋπΓ τρόμος μ* νφ- 
ίρπιι (Οη. 482. θεά. Ε. 786) , φόβος μ* νπήλ&ε (8ορη. Ρπίΐ. 
1231) , *ηπβρίΙ ίβττοτ ρβοίοτα (80. 11. XV, 136) , 8Ηττ€ρϋ λοττοτ 
(8ΐβί. ΤΗ. XI , 476). ΟοηίΓ» χαρά Ιχπληττπ φρίρας (01ι. 231. 
0ί. 0(1. XIX , 471). 8ορΗ. ΕΙ. 1231 γ*γη&ός ?ρτΤ" δάχρνορ ομ- 
μάτων άπο- ιοί νίΓ^ίηββ ^»αάίαιη ηοη ιηβπιιη ρηώυηΐ. ΏίχβΓ&( 
0\γί. π*ι!βη δ* χάρμα — ; 8(1 φΐ&β βεηεβ ΓεβροηάεηΙ, ηοη 8η- 
άβΓΘ 86 ρίβηε ]&6(ίΗ&6 ίηάαΙ^θΓο. — Υ. Ηπαιο. €β ηοβηοαΙΙβί 
ΤΓοηηβ, ΐΗτάηβηΙοο&βηά , νιιοΚ. ΜεΚυβ ϋβηζ: (άϊβ) Ρτβνάβ οβ- 
κλΙβήΗβί ηιιολ, άιβ ΤΗτάηβηηι/βηάβ. 

ίχχ. 492. 8ορΗ. ΕΙ. 906, 1312 Εητ. Ηβΐ. 654 βς. δπρρί. 770 
ταΤςδί τ' ίξάγίΐς δάχρν. Αη&ε. 28, 24 βς. γράφι χιιλος, οια 
Πίΐ&ονς, προχαλοιΙμίρορ φίλημα. — Σαοτίτηατη ψλ%Μ βυοοαη» άΊ- 
εηηΐ, οαεποοτεβ ίΐΐίαβ μή τις άγα (126) β* αΐλιρορ (117). Χάρμα, 
βϋαοαδί ϋάε (Ιί^ηηιη βΐί, Ιβπιεη ηοη ©8* μίϊζον έλπ. χλ., ηοη 
8ηρ6Γ8ί ηΐδ&ηϊΐαάίηε ΙίπιΟΓειη (βχβρβοΐβίίοηβιη ηι&Η). 

245. *ν φρ. ΡΙβΙ. ΡγοΙ. 383* τό σωφροριΐρ λίγιις «υ φρο- 
ρ*Ίρ (βηρ. 289), τό δ* *ν φροριϊρ (ν βουΧιι'ισ&αι. Ργ. 385. 
ΡβηίβΓ ηοίβΐ ινροϊχώς ϊχαρ. Εγ^ο θορίεχ βεηίεηΐίβ: οβηβυο- 
Ι&ηϋαηι ίηατη οοηΐηβ ί%%9 (οοογΙϊβ ΐ8εππ»8; οΓ. 720) ατρ*Η, 
ΙβΗαΙητ, εΐ τβοΐβ Ιβ τβτη ίηίβΙΙχρβτβ οοηΙη$ ίη%* ρτοάϋ. 

246. τί γαρ — . ΔΙ>Γ. τί γάρ τό πιοτόρ — ; βοςνοά, ρηοά 
ΜτΑηι *ϋ , ήρηηη — ? 8εε ΓεεΙε βε πβοε* νηΐ^. 0£ Οεά\ Ο. 598 
τί γάρ τό μίΐζον ή χατ* άρ&ρωπον ροΰίΐς; Ρηίΐ. 601 τις 6 
πό&ος αυτούς ί'χίτ*; Εογ. Η. Γ. 151 τί δη τό σιμρόρ οώ χατ- 
(ίργαοται πόοιι; Ογ. 245. 

247. ΙΌ τ. Ιηΐβΐΐ. πιστόρ τέχμαρ μη δολ. (άψινδονς) &*ον. 
ΙηΙβΓροηϋηΓ τί δ* ουχί; (ηΐ (τ. 308 Η. 300 Α. λίνχός- τί δ* 
ουχί; χαΐ χαλως ήφ*νμίρος ό χοΐρος' οί. 8ορο. Αη4. 567. 214 Ρτοιη. 768 ηώς ουκ αν — ;), 8(1 ςηοά &η<ϋβη(1αιη β*1 ττι- 
στόν. 

μη δ ο λ. δοηηβίά. βχρίίοβΐ (Ι μη ϊδόλωοιν &(ός (οΓ. Οβθ. Ο. 
628. ΑηΙ 1218), ςαοά Ιοηι οτηίηίβ οαηια βάθϋααι οΊοϋ. "νΈΙθβ 
άηοίΐο; οβΓίβ ρ&ηιπι &ρ!β ίΐΐβ οοπιρ8Γ*νΐΙ νβ. 430. Εη£. ίηίβΐΐ. 
Οεαιη "Ηφαιστο». 

248. ινπ· 61. 1β£. *ύπι&ή, ηαοπι ςυοίφίοΐ 8ΐιη4 8βςααηΙϋΓ. 
Αϊ Ργ. 333 *νπι&ης ββί ί 8 , οη% [αοίΐβ ρβηναάείητ. ΟΓ. ίηΓ. 903. 
ΟΗ. 257 σήματ' *ύη*ι&ή βΐ 8αρρ1. 620 ίυπ*ι&ιΐς στροφάς βιιηΐ 
ςναβ [αοϋβ ρβηναάύηΐ. Ευπι. 829 *νπ*ι&ής ββί υλοτμ ρβτεη* , 
οοεάϊβη*. 

249. δό£. Τβηι ίόκ^σι^, οίησις, φαντασία φιανα χΰδος. 
Λαβιι» ί&τη δίξασ&αι ςαβπι έλιΐν (8ορη. Ρηίΐ. 1051). ϋαρίβχ 
ββηίβηίί*: νίίνηι τηΰηΐί* ρταναίαβ αάνιύΐβτβ (αοοίρβΓβ, ριτοοβΓβ) 
βί (ατηατη (Ιααθεπι) />ττ« (ρ&Γ&Γε) τηβηίβ %1ηρίάα. 

β ρ. II. IV, 223 βρίζοντα (8οη. ^ι/στάξοντα χαΐ ήρεμούντα. 
Βρίξαι χυρίως ίση μ*τά βάρους τροφής άπονυστάξαι) Δρ. 
ΑΙηβη. VIII, 335" ϋθϋβσβο ηιηΙίβΓεβ Φι/ουσ* τ# Βριζοϊ αύτη 
δέ ίστιν ή *ν ι'>7π>ω μάντις. ΟΓ. Εαπι. 104. 8ορΗ. Γγ. 400 #ί>- 
δουσα φρ^ν, οαί ορρ. φρή* ώμματωμίνη (ΟΗ. 852). ΙηΓ. 834 
φρονΓίί οι/χ ί^ω νιχωμίνη, ςυ& 01^1. ^ΙοπλΙητ. 

250. «λ λ* η. ΡπιβοββδίΙ πότίρα- φΐηηι Γβρηβ ίηΙβΓρβΙΙωβεΙ 
οηοπιιη, πιηΙβΙαΓ ΐηΙεΓΓΟ^&ηάί γ&Ιϊο. ΟΓ. ΟΗ. 218, 772. δαρρί. 910. 

ά η τ. Οοηαίοβ υΐ ίη άΐνετοίο : εηϊτηνβτο βχϊΐίβ (νια, νιάγ- 
γ*λτος ΟΗ. 734, ηοη οοηβπη&Ιηβ , ΐιηιη&Ιαηΐδ, ν&ηηβ, ςαΐπυτοδ 
Ληίπιαιηα,ιιε ηοη βχρίβΐ) τημοτ (9) , ίαηφιαιη άπτιρος όρνις 
(ηοηάαιη ίιηρίιιιηίδ, ηι&οϊΙοηίΒ &νΐ3) Ιβ ρίηρηβ/βοϋ (ββία- 

τ&νϋ, οε&νϋ). ΟΓ. 1030. Χεηορη&η. ρ. 61 Κ. ου γαρ πιαίνιι ταύτα 
μυχούς πολιως, ΡΓονβΓΟ. XV, 30 φήμη άγα&ή πιαίνα οστά' 
ίηΓ. 537. ΤηεορηΓ. Οη&Γ. Χ, 3 δοχώ μοι σι ινωχησ*ι» χαινών 
λόγων. ΡΓορ. IV, 5,8 ΙαβίΗία Ινιηβ(αοίΗτη [αΙΙΉ ιηαηί. 

251. παιδ. ΐ. β. ώς νιάνιδος— (οΓ. 431 , 1309. Ργοπι. 985. 
8ορη. ΑηΙ. 735). 

I μ. II. ΠΙ , 412. ΑροΙΙ. Ιίβχ. μωμήσοντατ οίονιι χαταπαί- 215 παίζονται- μώμος χάρ ο μιτά ψόγου χαταπαιχμός. ΤαΙάβ 
\ττιά€9 ίηεηΐβιη ηβαηι. 

252. ποίου. II. XI , 690. V, 523. 8ορΗ. Οβά. Ο. 397, 821. Αι. 
105. ΡΗϋ. 1340. Εογ. Ογ. 1211. Ηβΐ. 110. ΑπβΙ. Ρ1. 98, 1046. 
ΑοΗ. 83 πόσον δι τον πρωχτόν χρόνου ξυνήχαχιν; — τή παν- 
ηίληνω. Κ*η. 594. Ρ1&1. ΡΗ&εά*. ίηϋ. δ^πηρ. ρ. 172 β . ΑββοΙι. ίη Οΐββ. 
ρ. 416 χαΐ ποίον μηνός χαΐ ιν τίνι ήμίρα; Ποίον άίείαπα 
ραίβηί ρΓΟ πόσοι;· &1 ςηίάηί ροϋίβ πόσον βεπρβίί, φιυπι ρίβηβ 
ΗοβΓβΐΡ Ποίον χ ρ. αί ςααΐί ί6ΐηροτ6? ήμίρας ή ννχτός; ίη- 
ΐ6Γ(3ίϋ &η ηοεΙοΡ 

χ α I. ΒϋΙΙβΓ: νέ Αοα βίίαηι ηηαβτα?η. ΟΓ. Εογ. ΡΗοβη. 1854. 
Ηίρρ. 92. ΑπβΙ. Ρ1. 259. 

258. της — . ΡοΙαβπιΙ ΓββροηάβΓβ ινφρόνης λίχω (ΡβΓ8. 180, 
200) , 8βθ υιβιηοΓ ν8. 238 δη. βχρίβΐ ββηίβηϋβπι. 8ορΙι. Αί. 750 
χατ* ημαρ τονμφανΐς τό ννν τόδι. 

254. τόδ\ 1020. 8ορΗ. ΕΙβοΙ. 887 αλλ 1 ϊξίχοιτο τονδί χ* 
οννιχ' ιν τάχα. 

255. σίλ. 8ορΗ. ΡΗϋ. 986 βς. παχχρατΐς αίλας Ήφαιστο- 
τιυητον. Εογ. ΙρΗ. Τ. 1224. 

256. αχ χ. ΟΓ. Ηογ.ΙΙΙ, 126. VIII, 98. ϋίοά. 8ία XIX , 57 
δη. αοί \νε88β1. (Απ'βΙ.) άβ ωαικί. ο. 5. 8βηΐβηΙί&: άφ' Ιστίας 
της ίν "Ιδχ. 

Ιη Οοάά. 6% ΒάϋΙ. άγγίλον. Ρ&ηΙβτ «ρ. Ηβηχΐ. III, 12β ρτο 
άγγαρψον 1<!£. βΐί&ΐη όγγιλψον , άγγ*λιηφόρον. Ο'ί. ίηί. ρ. 222. 

257. Έρμ. λίπ. 272. Οά. XVI, 471. 8ορΗ. ΡΗϋ. 1459. Εογ. 
ΑιηΪγ. 296. Ργ. 415. Αωιηοη. άβ ά\ΰ. λίπ ας- όρους απόσπασμα, 
λ ι πάς· ΐν ταΐς πίτραις χινομινον τι όστριον. 

258. φαν. Αιηπι. 1. 1. λνχνονχον χαι λαμπτήρα φασι τόν 
ννν φα ν ο ν φανόν δΐ την λαμπάδα. ΚαΙ οι μ*ν χωμιχοί 
δια τον φ, οί δ* τραχιχοί δια τον π πανό ν. ΕΰΓ. Ιο. 195. 
Τγ. 106 πό&ιν δϊ πιιίχης πανόν ίξινρις λαβών; ΡοΙΙ. Χ, 117. 
8ϋΗ. &θ Αγ. Ρ&Ο. 841. ίπνοϋς' ονς ννν ήμας λαμπτήρας η 
φανούς χαλονμιν τοις δι ννν φανούς χαλονμίνονς λϋχνους 
τινάς φασι λίχιιν των παλαιών τάς ό*έ λαμπάδας τούς τρα- 216 γιχονς ψαρούς η π α ν ο ι) ς διά τον π. ΡηοΙ. παρός' δισμη 
χληματίδωρ· οι δ* ριώτιροι *Λττιχοι φανόρ. ΒβΙΛ. Αη. ρ. 
50 φαρός· φάχ*Χός τιρωρ ανρδιδιμίρος χαΐ ήμμίρος· ο χαι 
διά τον π. 

259. "Ά θ·. 8ορΗ. Γγ. 621 Θρήβσαρ σχοπιάρ Ζηρός *Λ&ώον. 
Εηβί.ρ.358 Ζ(ύς "Λϊωος- ο «V τω "Λ&ω (II. XIV, 229) 
τιμώμιρος, όρ φασιρ (Ότι χαί ^Λ&ώϊορ *ιπηρ. χατά μίρ- 
τοι ίτίρονς, ωρ ΙατΙ χαί Ήρωδιαρός, 6 μέρ παρά τόρ *Λ&ωρ 
Ζη>ς "Αθώος χατά το ηρως ήρώος, τό δέ *τιρορ (ο άζή- 
μιος) ά&ωος, ψιοά &1π ά&ώος βοηοί πι&ΐυηΐ. ΟΓ. ίθ. ρ 218, 
3. 958, 42. ΑροΙΙ. Κι. I, 601 βςς. 8ορΗ. Τγ. 1193. 8οΗ. ΑπβΙίά. 
III, ρ. 146 "Λ&ωρ χαϊ "Λ&ως δρος' ϊατι δ( τό ρνρ λ*γόμ*ρορ 
άγιορ ορος. 

260. νπιρτ. 838. 8ορΗ. Τγ. 36. Επτ. Ιο. 1549. Ηββ. νπ*ρ- 
πλής' νπιρ τό τίΧος άφιχομίρη. ΟΓ. νπ*ρηφαρής. 

νπιρτιλής τ ( Α. ν π ( ρ τ / λης τ* Τ. νπιΐρ ΐλης τ* Π» Τ. 
νπ*1ρ Ελης τί V. Ο. ίλλής τ* Κ. 

ρ ω τ. ΡοΙΙ. 11,179 ρωτίσαι παρά τοις ποιηταΐς τό χατά 
ρώτον τι άπολιπιιρ (χαταΧιπιΐρ , παραλιπ*Ίρ). Ηββ. ρωτί- 
ααι- τό χατά ρώτα λαβίΐρ χαί παραμιίψασ&αι φν/όρτα. 
νίίίβΙαΓ ρΐΌρπΌπι Γαίβββ Ηαάϊι νβΡΟΌΐη. ΟΓ. Ειιγ. Ηβΐ. 1665 πόρ- 
τορ παριππινΌρτί. Ηββ. ίρώτιοτ τά ρώτα πίριισχίπαοιρ. 
Εογ. Ρποβη. 654 ίρώτισ* βρέφος (8βη. Ιαχίπαοι· χατά τον 
ρώτον ίχάλνχρί' τό ρώτορ π(ρκίλιξ(ν). Ηββ. * π * ρ ώ τ ι σ * ρ- 
ιφώρμησιρ (Εατ. ΗβΓΟ. Γ. 362). άμφιρωτίζορτα' προςπι- 
Χάζορτα, προςψίρόμίρορ. Ν ωτ ίσα ι η. 1. ββΐ διιχπιράρ' βΐ 
τηβίανη «νρεταηβ, %1α νί ιηατβ ροΗ άοηητΛ ΑαΙβτβΙ — ρΐαβα. 

261 π ο ρ. ϋΐ ά/'/αρος, πομπός (256, 273). ΑοΡ. * Αΐίίββ 
ρι-ο πορίντής" ΟΓ. 302,544. Ργοπι. 594. ΕαΓ. Ιρη. Α. 901. Ηββ. 
Ορρ. 681 άμβατος. 

π ρ. ή δ. 125. Ργοπι. 494. 8ορ>ι. Οβθ. Ο. 889. ΡΗίΙ. 206, 1156. 
Ατ»1. 30. Επτ. Μβά*. 625,771. Ιρϊ). Α. 1022. Προς χάριρ δορίι. 
ΡΗϋ. 1 156. Εογ. 8υρρ1. 385 ; προς τό Χιπαρίς 8ορη. Οβα\ 0. 1119. 
Ποριντός πρ. ήδ. ββΐ (ϋί 443 τιρπρόρ τόδ' Ιλ&όρ) ίϋπομπος 217 

(βί. Εαη. 93. 8ορη. Οβά\ Β. 697), η>άγγιλος (21,238); ηαατ 
1*8ί {Ιηίϋρ, νβηηαΜίβ) νοοτΙΙτβΗβηάβ. 

262. πιϋχη. Νοη προς ήδ. πιιΐχης, %1 ρτο ΙηΗΐη Ιηχντία- 
τβίντ βατητηα (Η.) , ββ<3 παίχη δαρεηοηοπδ &θάϋαπι , υί ισχύς 
εχρΙίοβΓβΙιΐΓ. ΙΙ&ηηβ ισχ. λαμπ. βδΐ ίρδ& πιιίχη νεί π*χ}χης ρη- 
τίνη, ρίοβαβ Τ68%ηα. δορΒ. Οεά\ Κ. 214 άγλαώπι π(ϋχα. 

263. πάρα//. Νυΐΐβ βοβίοηΐβΐβ δεπρίπηι ίηνεηίεβ ίη ΈάΊϋ. 
παρηγγάρινσί (Ββιηο.) Ι&ηίυπι αί δβηίεηϋ» βχρίβ&ίατ. 

Μ α κ, Ηοε ηοωίηε ηιοηΐβπα ίη Ζβώο ββδβ ΙβδΙ&Ιητ Ρϋη. Η. 
Ν. V, 39 (140) ; οΓ. δίερη. Βγζ. ν. Μαχπτος, 8*πώ. VIII, 345·. 
Ιό\ Χ,447 ά : Έριτριίας οι μ*ν από Μαχίατον της Τριφνλίας 
άποιχιο&ήναί φαοιν νπ* *Ερ(τοιίως. Οπαιη ί^ίΙιΐΓ ΕτβΐΗα 
οοΐοηίβ ίοετίΐ βχ Μ&είβΙο Εΐίθεηβί, ΜβείβΙαπι ΈηΙοβαβ (ςιΐδβ 
ίρ$& Μάχρις άίοΐβ; 8εη. &ά II. II, 535) πιοηίβιη Ηΐίηηεπι, ίη 
ββρίβηΐήοηβΐί ρβΓ*β βίίαιη , α ροβί» Γεβρίεί , ηοη ηιβίβ οοηίεοβπιηί. 
Αΐίίββίπιηαι Λιίβδε, βχ ηοιηίηθ (μήχιστος) ίηιβΐΓ& βϋίοί&β. 

σχοπ. ΑοίίΙ ίηίβΓρΓβΙαιη πιβηη ίη αχοπω, αχοποΐς, σχοπαΤς. 
8οηη. 8βτν»νίί; αχοπάς, οοπιρ&ηιηβ *Λ&ήναζι άγγίϊλαι. ΑΙ 1&- 
οηη&πι αηίοβ νβΓβηβ βββε, Γ68 ίρβ& εΐβπι&ί. Οαβηα &ηΙεπι νετβυπι 
(βχ Ηβ8. προςαί&ρίζονσα πό μπιμον φλόγα· προς 
τον αί&ίρα (πίμπονοα), ποιονοα ώςτι άνω πίμπ*α&αι την 
φλόγα) ϋίηά\ νβ. 275 ΒηΒδϋΙηίΙ ρτο νβΓοίβ πλίον — , οοπιιηο- 
άΊο3 ηηε ΐΓβηβίηϋηιυβ ; ρίβηβ βηίιη νίηι ρίοβββ (οί. 92) (ϋβείβτδΐ. 
Ταπί δ 6" &ά ΜββίβΙαπι ρβΓίίηβί, βηίαβ υ* Ιθ»β (257) φρουρά 
ίηΙβΙΙί^ιίαΓ. 

264. ου τ ι μ έ λ λ. ί. β. άνϋοας, φ&άοας, σπηίδων, ββΐ^τϋ^ 
Γββίβ πιοηεηίε Η. ούτι ηοη ροβββ δβρβΓΗΠ & ρ&ιΐίείρίο. Τβπαεη 
Εη#εΓ βΟΓ. δ ό" οντι παρήχιν οντι μίλλ. οντ* — . 

άφρ. 1309. ΡεΓβ. 417 άφραδμόνως (8οη. άν*πισταμίνως — 
άπλώς, άδιδάχτως). Ηεβ. αφράδ μ ω ν ασύνετος, άμα&ής. 
άφράσμων άσϋν*τος. 

265. παρ. Ηβ8. παρήχιν άφήχιν πααιν, ¥%Ηπ*ν. Η. 
βοΐαβ τββίβ νίάΉ, ίταη99ηϋίβηά% (η* παραγγίλλαν 263, 268, 
290) , ηοη ηβρίίρβηάί, φΐοο* νοίηη*, νίπι Η. 1. η*οβτβ. 8αρρ1. φλόγα. I 218 μ ίρ. νβτίϋπΓ ηηηΐϋ οβοίηηι. Κεείε 8ΐ 1β§εΓεΙαΓ τίλος. 8εά 
πί άίοίΙϋΓ τό ίχιίνον μίρ. (ΕαΓ. Ηεο. 989) , τονμόν μίρος (ΕϋΓ. 
ΗβΓ. 678), τό σον μίρος (Κηε8.405, υοί 3οΗ. λάπα ή χατά- 
όσον ην (πΐ σοί), τό ίαντον μίρος (ΡΙεΙ. Ι>8£. VI, 762«), ϋ& 
άγγίλον μιρ. βοβοΐαίε (ΗοΙυιη νΐ ηηηϋηβ, κΐ ηηηΐίητη άεϋβοαί. 

267. Μια α. 8ΐΓβΙ>. IX, ρ. 405* ίν τη 'Λν&ηδονία Μισσά- 
πιον όρος ιστίν από Μισσάπον, 6ς ιις την *Ιαπν/ίαν ϊλ&ών 
Μισσαπίαν την χώραν ίχάλ(σ*ν. ΟΓ. ΑηβΙ. Η. Α. IX, 32. 
Τόπο. III, 101. VII, 33. Ρβυβ. IX, 22, 5. 8βΓν. αά Αεη. VIII, 9. 

ο η μ. II. Χ, 58 σήμαινα φνλάχισσιν ρτορτϊε 81$ ηί* ίν*ία 
άατβ (ίοαρβΡΒΓβ) ααΙοά'Λη*. Νοη ϋ& Η. I ηοί σημ. εβί βιρηίβ- 
ΰατβ, ίίρηα άατβ % ηηηϋντη /αττβ. ΟΓ. 26, 891. 

μ ο λ ών η Τ. V. Ο. ΟοηΐβοΙαη ηάβΙιΐΓ κίοΓβηϋαιη ϊά «1 ο ό' {Μάη.) 

269. /ρ. 8ορη. Γγ. 801 γραίας άχάν&ης πάππος ώς φνσώ- 
μ*νος. ΤΗεοο. V, 121. XV, 19. 

έρ. Νιο. ΤηεΓ. 610 άν&*μόισσαν τανϋφνλΧον *ρήχην. Ιηί. 
8(1 606. 

0·ω/κ. Ηββ. #ω/*ό$· σωρό·; σταχϋων ή χορμός. 8οΗ. ΑπβΙ. 
Ιι^β. 972 θ* ωμοί· οι των πυρσών σωροί. ΜοβΓ. Αηίί&ΙΙ. & ω- 
μό ς 1 Αττιχώς· &ημών 'Ελληνιχώς. 

270. μανρ. 420. Εαπι. 359. Ηεβ. Ορ. 303. ΟΓ. βορ. 125 λαπ. 

271. ΓΤα*<Τ»Ό* ώ?τον β. Α. ητ*<Τ;»ν ώ*ον Κ. πιβίο* 
ρωττον Τ. <4· οΐ # ΒΜρίββίηο οοηΓ. Οί. ?οό.τ*ία (75), χατ^ίνο» 
(175), ν{ονθ*ν (309), μίλαιον (655), /Μίλα^κκιρων» (1037), *π*θ' 
(1287), Τβτταλιάισ* (1377), /5οχ«Γαι-# (1530). ΒωΙ. ρ. 707 β νί- 
Ιίοββ ρΐΌϊΐοηΙίβϋοιιβ βΓΓοΓβπι ΓΡρείϋ. 7/η*ί*ονα«ω.τον ηοη ίηΐβΐΐοοίαιη 
ρβρβπΐ παΛίον (βαρβτβο. οοιηρ. Ιβπη. ας) ωπον οοιηρβηιϋο τβτο μ- 
βίβοΐο ΟΓίασι ββΐ παιό'.ον ωπον. ΟΓ. 1059. <ίο* Α. ρΓΟ άοΐας (άνας). 

275. π λ. Όιτιά. I , ρ. VII : * 1&η£πίάηπι ρΐΌβββφΐβ ηα&πι ροβϋοββ 
ΟΓ&Ηοηί δίηαΐΐίϋβ &ο ίοΐίυβ οΓβΙίοηϊβ ε1»Ιίοηε πππιιη ςαβηίαπι 
»1>ηοΓΓεί." Οί. βαρ. 263. Νοη ηβ$ο, βεά βϋοϋ» ιδία Γεοηβδίο οκι- 
ϋοηίδ ρΓΒεοεάεηΙεπι εΐ βεςυεηΐεπι ε1ί&πι Ιιιτ^ίάίοΓειη £ιιοϋ. νεΓίΐ 
ροίεβΐ εΐ ρΐη» φιαηι τηβτηοταΐαβ (ουβίοάί&ε) , βί τηαίοτβηι οορίατη 
8κρτα άχοίοτηηι (ω&ΐεηβε πιειηοΓ&Ιδβ, ί. ε. ρίοεβε ε* εποβε) οτε- 
τηαη*. 219 276. Γοργ. Ε^ΠΙ. Μ. *Β σχατ ιώτ ις· λίμνη χαμένη 
μετά τον *Ισ&μόν, ότι πολλοί των άπό Θράκης συν Εύμόλπω 
στρατευσάμενοι άπε&ανον, ώςπερ εσχάτω λοντρώ χρησάμενοι- 
ή άπό της Ποσειδώνος ΰυγατρός *Εαχατιώτιδος } ήτις *χίΐ 
χατφ*ησε } Ποσειδώνος αντη χρησαμενου άπόσπασμα θαλάσσης 
εις λοντρόν. 'Ύστερον δ* Γοργώπις (χλή&η άπό Γοργής, 
της Μεγαρεως ΰυγατρός, γυναικός Κορίν&ου- ήτις άχοϋσασα 
τον των παίδων φόνον περιαλγής γενομένη ϊρριψεν ΐαντήν 
εις τήν λίμνην. 01 Ε. ΟαΠΐαβ (Μαβ. Βηεη. & 1846 ρ. 205 βςη.) 

278. ώτρ. Εΐ^πι. Μ. ότρχίνω- ίπισπεχίδω, χαί παρορμώ, 
χαΐ διεγείρω- σημαίνει χαι τό παραχατασχενάζω. ΟΓ. Οθ. II, 
253. IX, 518. VII, 151. δορη. ΑηΙ. 1060 όρσεις με φράσαι. 

δεσμ. 159,286,1471. Ηββ. &εσμοϋς· νόμους Φείους- η 
τάς συνέσεις των ξϋλων. 0(1. XXIII, 296. 8ορη. Αί. 1104. 
νβΓβϋδ ίιίο οπιηϊ Γβϋοηβ ίβηΙ&Ιϋβ; ωτρ\]νε9* ίσμόν, ώτρυνε 
μείον, μηχαρίζεσ&αι, μήχαρ 'ίζεσ&αι, μή χρονίζεσ&αι, μη παρ- 
ίεσ&αι, μη χατίζεσ&αι (ΗββίΗ), ςιιοά* πιαίΐίδ ρΐ&ϋυϋ: βχοί- 
ΙανΜ (βϋπιιιΐ&νϋ) Ιβρβιη ίρηίβ ηβ άβίϊάβτατβΐητ ; ΐ. β. ΗοΓίβΒβΙαΓ 
οοβίοάεβ, αϊ ηβ θββίάβηΗ ρβΙβΓβηίυΓ ί^ηβπι βοοεηάΐ ΐαββαιη. 
(}ϋηπι άίοβΙΰΓ χαρίζ. πυρός ρταϋββαή, ΙατρίΗ άβ %ρηβ, ρ*ΙβΙ 
ςυ&Γβ 80ηρ(αιη βίΐ ίη Ε. δ ή ρΓο μψ βχβϋανιΐ Ιβρβηι, ηΐ άβ 
ίρηβ ΙατρϊτβΙητ; οΓ. 279. Αί να1§., ςιι&β βηϋςαίοΓ εβί, ΚοβΙ 
&080Γά» νίάβ&ΙυΓ ββββ, οχρϋοΒΠ ροίεβί. Μη χαρίζ. ββΐ μή μ*- 
ταδούναΐ' βτξο φείδεσ&αι, σώζειν ηΐηο ώτρ. &. μή χαρ. πυρός 
\η»1%ρανίί Ιβρβτη, ηβ ίβτηβτβ άβ ίρηβ ΙατριτβΙητ, βεά οοηβο- 
ΙβΓβΙ αο ρ&κ&ΓεΙ ί§ηί. 8θί1. ηΐϋΐΐ&β ίΐΐ&β λαμπάδων παραλλαγαί 
(441) ο&Ββηά&β βαηί ρΓο αη& ί&οβ ρβΓρβΙαβ, ί^ηειη ρετΓετβηΙβ; 
ίΐβςοβ (270) άίββΓίβ άίοϋαΓ σ&ίν. ου δ ε πω μα υ ρ. 

279. πίμπ. οι &εσμοφϋλαχες· ϋί. 263. 

άφΟ. μεν. 208. ΡΙβΙ. Κβρ.11, 371 β ισχύς Ίχανή Μ τους 
πόνους. Αϋαά ββΐ άφ&όνω χερί ΕαΓ. Μεά. 612. 

280. πω γ. Ργοπι. 1043. Ρο11.ΙΙ,88 *ν τη τραγωδι α π ω- 
γων πυρός ή ιις οξύ αναδρομή της φλογός. ΕαΓ. Εγ. 828 
πώγωνα πυρός- τήν άναφοράν του πυρός. 01. 447 βς. 220 8εΗ. ζά ΕαΓ. Ρηοεη. 1257 το άχρορ τον πυρός χαλιΤται χίρχης. 

χαί — . Εΐίαι* % αάβο % νβΐ; ου τ ω μίγαρ ώςτ* χαΐ — . ΟΓ. 
260, 492, 497. 

Σ α ρ. 8ΐπώ. VIII, 369 ό Σαρωριχός χόλπος· οί δέ 

πόρτορ λίγουοίρ, οι δι πόρον, χαΡ δ χαί πέλαγος λίγιται 
Σαρωριχόρ. ΕαΓ. Ηίρρ. 1200 ίοίςαε 8εΗο1. Ιβ. νοββ. &ά Ροαιρ. 
Μβΐ. II, 3, ρ. 711 πορ&μ. Σαρ. βίοι ραΙβΛ ηοη αιβτε νεί ιηα^ηααι 
δίηιιπι, βεά βίηυπι σηηοτεπα, ροΓίααι ΤΐΌβζβηίοΓαιη , φιί ίρβε 
φίοςπε 8ΐηοδ 8&ΓθΌΪοιΐδ άΊεΙαβ & ςηβτηο ηεπαοΓβ (σαρωρίδαι), 
ςαοά οΐίιη εαιη βαιοίεο&Ι Ιεβίε ΡΙία. IV, 9 , 5. 

281. χάτ. ΟιηάείΜ εΐ ηίΐεηβ ρΓοαιοηΙοπααι /τβίι »ρβϋ%1ηηι 
θίεί ροβδβ, ποη ηβ£θ. 8ί Ιε^βίαΓ χάτοπτορ, επί ήη& οοηίρί- 
αιντη ρτοησηίοηντη , αϊ 8ορη. Οεα\ 0. 1600 Ιποχριορ πάγορ. Αϊ 
χατόψίορ γης τήςδί (Εαρ. Ηίρρ. 30; εΓ. ν&ΙΛ. ρ. 165*) 8εηη. 
ππηαβ Γεείε οοπαρβΓβνίΙ. Η. ίηΐεΐΐφί; Ιϋαβ Ιπιηβ βίοαοι 8βπ>- 
ηίεααι οοηβρίοαυιη, 8. Ηΐαβ ΐΙΗυβ δίηαβ Μβ^αηόΐ βάνεΓδπτη. 
Μεΐβ 1. 1. 1&υ<3&£ ροΓίππι 8&Γοηίοααι, δεηοεηϋ&β εΐ Ρο^οηαπι. 
Ιδ. νο83. η βά* Ηαίαβ Ιοεί (Ρο^οηί) ηοιηεη νϊθείιιρ βΐΐαβίββε ΑεβεΗ., 
ί&ηηα&πι βί & ί&εο Α^βπιειηηοηί» εββεί β,ρρείΐ&ΐαβ. Πρώρα βαΐεω 
ίηΐεΐΐί^ε πιοπίεπι νίείηαπι Ηεπηίοηβε, φιί εο ηοπηηε νοο&οβΙαΓ 
(Ρβαβ. II, 34,10. 36,2). νβΐόε οαίεαι νίείη» βαηΐ βίηαβ 8βτο- 
ηίεαβ (πιίηορ), Ρο^οη εΐ Ργοπ" 8εη. Α#. 562: ατχ ίτητηίηβΐ ρταβ- 
τηρία , ςηαβ βρβοίαΐ νιατβ ηίΗτη^ηβ ρβτηίηνιη. 

282. φλίγ. Αε βί ρΓβεεεββίββεΙ μιγαλοπώγωρα φλόγα. Ιη 
ρΓοχίπιίβ ^τβρηίεε ΓερεΜαπι ιϊτα αοη εΓβί εηΓ πιαΙ&ΓεΙαΓ ίη 
«στ* — *ντ* (Η.), νεί ίη «τ' — ί'ον (81.), νεί ίη *στ' — ί»τ* 
(8εΗη.). Οί. Ρηίΐεπ». βρ. ΟΙ ΑΙεχ. III, 111 όρώσι πάρτ*ς πρώτορ, 
*ϊτ' (&αι!μασαρ, «τίΐτ' ίπι&ίώρηααρ, ιιτ' ίς Ιλπίδα Ιρίπι- 
αορ. Οι. αμα δΐ — άμα δί *ρ. Αη'βϋΠ, 208 οοί 8οη. δήχρνσι 
τον τάχους μίγι&ος χαί προ&υμίαρ. \^ε11. (Ιτα εαπι νί τερείίτοη 
θίεϋ *ά εχρηπιεηά&ιη ΙαβΙίΙίαιη , ςυοά* ηυηίίυβ ί&ιη &8 ε&πι ρεΓ- 
νεηεπί βίβΐίοηεπι, ηπβε ΑΙπθ&πιιη βεάίΗυδ ρτοχίπια εηΐ. Αί 
εβπι β^απιπι βοΗοΓΓετε »ο ίη^εηίο ΟΙ^*. βηρετί)» εαιη ^πινϋ»*ε 
Ιοςαεηϋβ εοηίεηάϋ Η. Εάάεηβ : βί ε& £^αη υϋ νοίαίδβεί ροβίβ , ϋίςίΐίζθά 6ν 221 

ΓββίβββΙ ίά ίη ϋβ ΥβΛίβ, ηαίΐη» »ά ίρβ&ζη άοπιυιη ΑΙηά&πιπι 
»οοβ83ΐο 3ΐ£ηί άεβοήΒϋοΓ. 11 ΡβΓοΙΙΐβββ βαπι ορΐηίοηβηι, ρ&Ιβοϋ. 

283. ' Α ρ. Ρ&08. Π, 25,9. *σπ δ* όρος ύπίρ της Αησσης 
το Άραχναιον, πάλαι δέ Σαπυσιλάτων Ιπϊ Ίνάχου τό όνομα 
ίϊλήφιΐ' βωμοί Ιν αυτω Διός τ* χαί "Ηρας' διήσαν όμβρον 
(βί ρΐανίλ οραβ βίΐ) σφίσιν, ινταυ&α δϋονσιν. Ηββ. *Τσσ«- 
λινον το νυν * Αραχναιον όρος ίν "Αργ^ι χαλοϋμινον. 

άστυ γ. 8ηρρΙ 286. Εατ. Ηίρρ. 1161. Ηββ. άστυγ ίίτων 
τί} πόλίΐ γιιτνιών. 

284. σχήπτ. Ηββ. σχηιραΐ' πισιϊν. σ χ ηπτό ς· χίραυ- 
νός άνω&ίν δια πυρός. 8οη. αά δορίι. ΑηΙ. 418 σ χ ηπτό ς- 
πάν πνίΰμα &υ*λλώδις, όταν σννίριίδτ} τη γη, χαΐ πάλιν 
άνω αϊργί' χαί στρόβ ιλόν τινές χαλοϋσιν. Οί. Υ&ΐβ^. &ά ΕυΓ. 
Ηίρρ. 317. 8ορη. Οβά. Ε. 28. Ιηί. 340. 

285. ο ύ χ ά 7τ. Εβί « ύ γ * ν ί ς, ςαίρρβ ηώ ί^ηίβ ίη Ιάβ βοοβηβί 
βχΐΓβηιαβ βατοαίαβ, α11ίιη& Ι&ηςα&ιη βυοοίββ βπιΐ. 8βά &1ίϋά ΙβΙβΙ, 
φΐοά οιηηββ ίϋβΗ ρηβΙβΓ 8ρ. Πάππος, &ίί, ηοη βοίοιη άβανο, 
8βά βϋβιη άβ αηηοβα δρίηα άίβίαιη. Ηβ8. πάππος- άχαν&α 
ιπάν γηράση χαί αποξήρανση, χαί υπό άνίμων ίχριπίζεται 
χαί τόπον ίχ τόπου μιταβάλλίΐ. Σημαίνει δί χαί — πατρός 
η μητρός πατέρα, χαί την υπό τω γινιίω τρίχωσιν. Οί. 280 
πώγ. βΐ 269 γρ. 0£Γ. Νίε. Αΐβχίρη. 126, ίοϊααβ 8οΗ. ΡΙίη.ΧΧν, 
13 (106). 8ρ. βχρίίβ&ΐ Ιντηύη Ιάαβί ίρηίβ ρτοραραίνη ορε οοτη- 
ΙηΜίοτηηι Ιίςηοπιπι β βρίηί* αήάίί. 

286. 2 τ. ί. β. ουχ άτημίλητοι (813). ΕβρβΙίίαπι οι (βΓ. 208) 
βοπιιιιβηθ&Ι (τοιμοι, ηοη ϊτυμοι. ΕηιβΙπι 8οηϋΙζ τοιοίδ* τοί 
μοι. Οί. 957. 8ορΗ. ίτ. 114 τοιαΰτά τοί σοι προς χάριν — λίγω. 

λαμπ. Ηβ8. λαμπάς· λαμπάδος άγων χαι ο νιχήσας 
λαμπαδηφόρος. 8οη. &ά Απ8*. Εβη. 131 λαμπαδηδρομίαι γί- 
νονται τρ(ΐς ίν τω Κιραμιιχω, 1 'Α&ηνάς, Ηφαίστου, 
Προμη&ίως. Ιχ*7 γάρ σννίτέλουν οι * Α&ηναϊοι χατά ινιαυτόν 
λαμπαδονχον αγώνα. ΕίβοβηΙ ΡΗη&Ιηβη&βΐβ , ΗβρηβββΙβίβ, Ργο- 
ιηβΐηβίβ ηοΗ%. 8οη. &ά 1. 1. 1119. ΡοΙΙ. VIII, 8. ΗβΓοά. VIII, 98 
ο μΐν δη πρώτος δραμών παραδιδοϊ τά Ινπταλμίνα τω δ*ν- I 222 

τίρω, ο 5* τω τρίτω- τό δι §ν&*ύτ*ν ήδη κατ* άλλου διιξ- 
ίρχέται παραδιδόμινα, χατάπιρ 'Έλλησι ή λαμπαδηφορίη 1 
την τω Ήφαίστω έπιτιλίουσι. Τοντο τό δράμημα των 
"ίππων χαλίουσι Πίρσαι άγγαρηϊον. Οΐ. βορ. 256. Τηβπιίβΐ;. 
Ογ. XIX, 230° οβίβ&πιΐ οβίβήΐαΐβιη^ ςαα ή τώ "Ηφαίστω 
τιλουμίνη λαμπαδηφορία διά πομπίμων *| άλλων *ις άλλους 
σταδίους τόσους χαΐ τόσους ώςπ*ρ φρυχτωρίας διαπίμπιται. 
ΟΓ. Βη<*. »ά ΗβΓ. IV, 46. 8οη. βά ΡβΓβίαπι VI, 61. ΑΝΓβίβκβ, Ργοπι. 
ρ. 537 — 554. Ρ»η8. II, 25, 4 πιβπιΟΓΕί πυρσών έορτην 1 ηιι&ιη 
ΑΓ^ίνί φΐοΐαηηίδ ίη αιβηιοπδίη Ι^ηοβί βί Η^ρβπηη. &^βΙ>&η1. 

287. άλλ. ΓβοϊΙΙίπΐΒ οοηβΐηιοΐίο, ςυΒω πηρβίΐΐνεπιηί ΐηΙβΓ- 
ρΓβΙββ : άλλ. (νόμος) παρ* άλλου (λαμπαδηφόρου) πληρ. νόμ. 
ΑΙίΙβΓ ΕαΓ. (τ. 353 , 10 (950 , 4) αί πόλιις — άλλαι παρ* άλλων 
ιισίν (ϊςαγώγιμοι- οί, ΡΙβΙ. δ^ιηρ. 175 β . Ρηιηυβ βχρβάίνϋ Εη^βΓ. 
ΙηΙβΓροβϋαπι διαδοχ. ηοΙ&Ι τω διαδίχισ&αι αλλήλους. Νόμοι 
βαηΐ 1β£ββ, τοις αγώνα δραμονσι, βαβ οαίςαβ, ρΓΕΡδοηρΙίΐβ , 
ρΐατεβ ρπ> άίνβΓβίβ Ιοοογοπι ίηΙβΓνβΙΙίβ , ςααιη υηίνβΓβΗβ οοηβϋ- 
ίαΒϋίί τον ΰισμόν (278). 

288. νιχα δ Ύ ό π ρ. (δρ.) χαΐ (νιχάό) τ (λ. δρ. Ι1& ναΐ^ο 
βχρϋ(»ίϋΓ; ο£. 298. δοΗηβίθ. οβηββί, ροβΐ&ιη βοηρίηπιιη ίαίβββ 
χω τ*λ. ΡΓορ4βΓβΕ βχροηίΐ: νιχα ο πρ. ο χαΐ τιλ. δρ. (ί. β. 
δς χαΐ τιλίυτ. ϊδραμ* (λαμπάδα· Αηβίορη. νββρ. 1198). Ρηπιαω 
ίΐίαπι ΟϋΓ^ΟΓεω, ςαί βΐίβαι ροβίιβαιυβ ίαίΐ, φΐίςυβ άΐοίΙιΐΓ ρ&Ι- 
ιη&ιη Ιυΐίβββ (ΗοβΙ οπιηββ ουτβΟΓββ άίο&ηΐητ λαμπαδηφόροι (286) , 
ί. β. λαμπάδι νιχήσαντις), ραίβΐ ίρβαπι 688β τ, Ηφαιστοι> άγ- 
γίλον (254 8ς[.), ίίβΓ Ι&ηα αια^ηαιη Ι&πι ΟΓβνί ΙβπιροΓβ ειηβηβαιη. 
νβΓΏΐη Ηδεο οοαηία ΙιιάνΑ βίαάβηάί ββηβδ οαιΐδ&. δεπιιιη δαοβδβε 
ρ&ΙεοίΙ. 

289. τίχμ. Βίηά\ ρπιβΓβΓί τοιούτο τίχμ. Αϊ νίάεΙϋΓ τοιούτο 
οοηβαΐΐο ροβΐ ροδίΐηπι 6886 & ροβΐ», ρβΓίΐιη ςαοά τοιοίδι ηαοάο 
αηΐε ροβϋυπι ΓαβΓΕί, ρ&τΐΐιη ςυοά* ρηιεείρα& νίδ ίη τίχμαρ, ςαοά 
ϋ&^ϋ&νβΓΕί εηοηίδ. Δάά. σιΐμβ. ί. 6. σημιϊον &*ϊον. Οί. Αη- 
Ιίρη. ρ. 748,2 ανθρωπίνων τιχμηρίων — τοις από των Φιών 
σημιίοις. ϋίςίΐίζθά &ν Οοο<$Ιε 228 290. άρδ. δρβοίε §βη. &Ββ. Αί τεχμ. άρδ. ςαυπι οβδβροδβϋ 
Μίάηη α ηιατϋο ρτο/βϋίηηι, σϋμβ. άρδ. ρ&τί(€Γ ίίρηνηι άε 
τηατίΐο (βά ωβπίαπι ρβΓϋηοηβ) ηοίδΐ. 

292. λόγ. 535, 545. 8ιιηί λόγοι μάταιοι, λήροι. Λόγοι 
και φλυαρίαι &ρ. ϋβιη. ρ. 488, 2. νϊάεΙιΐΓ Ιδίηοη οηοΓϋ.3 οοη- 
ίΓ&τίαιη (ΙίοβΓθ, λογ. θαυμάσιους, &άάοη8 άπο&αυμ. (ί. β. ιχα- 

#ανμ.) ΟΙ Απβίββη. II, 18, 81. ΤΗβορΙι. Οη&Γ. V, ίηϋ. ΟΓ 
ΕαΓ. Γγ. 567 τω δυςτυχονρτι τερπρόρ το λεξαι χάποχλαϋσα- 
σ&αι πάλιρ. 

293. διηρ. 0(3. IV, 836. VII, 241. ΜοβΓ. ΑηΙ. διαρεχεΧ 
λόγω- Πλατ. έρ Ίππ. (ηα&ί. ρ. 80Ρ) *Λττιχως- διηρεχει 
Έλληριχώς. Ηββ. δ ιηρ εχώς* άεΐ, διαπαρτός, πάρτοτε, δι- 
όλου, δια βίου. Οί. διαμπερές, ουρείς. 

ώς λί γ. (^υυπι λίγοις άρ (ώς τάχιστα 8βρί. 261) β* λί- 
γοιμ* άρ ίΓβςαβηΙίδβίπιηπι βίί, ιηαΐίοβ οίΓβηάϋ λεγοις. 8ίηβ 
0808»; ηοη βηίπι άίοίί λίγ* αύ&ις (Οη. 765), 8βά βυρρίβχ 80 
Ιίιηΐίΐβ οπύ; ο(. λεξαις (97, 322). II XI, 790. Οά. II, 32, 230 
(ΤΗίβΓδοΗ Ογ. ρ. 335, 368). Νβο ρΓββίβΓνίάβικΙαιη &ελοιμ* 
άρ, ςαοά ηοη Γπΐ8ΐΓ8 ρΓ8β0688ΪΙ;. Ής λεγοις (λόγους) πάλιρ 
θβΐ νβΐίηι τβρβία* %11α ηινήβοα νβτδα. 

295. άμ. Ι^οορη. 263 χλάζωρ άμιχτορ στόματι ριγίστηρ 
βοήρ (8οη. χράζωρ αμιγές- οί. Ειηροά. &θ ν3. 297). III Ιβηαβ 
άΪ88θο%αοϋβ8 (Ηογ. Οά. 1,3, 22) β* Τ68 οΙ%η άί*8θϋίαοίΙβ8 , ρΗη- 
σίραΐΜ βί ΙίόβτΙαβ (Τβο. Α^τ. 3) , ί*8 βοή άμιχτος οϊαηιοτ άΐ8- 
8θθίαόίΙί8; ο£. 575, 602 βς. άημό&ρους γόος οξνβόης βίπαιάρ 
άλώαιμος, οιμωγή βί εύχωλή βαηΐ άμιχτα χιί δξος βί άλειφα, 
ηαυπι οξύ β& βαρύ βίηΐ 8οο%αΗΗα (ΡΙβί. 8}πηρ. 187·). ΟΓ. II. II, 
753. Επορβά\ ν?. 272 νδωρ οίρω μάλλορ εράρ&μιορ, αύτάρ ελαίω · 
ούχ ί&ελει (συμμίγρυσ&αι). Ορρ. μιξό&ροος 8ορ1. 831 (8οη. 
β-ρονρ χαΐ βοήρ ποιουμερης άράμιχτορ). ϋίο ΟηΓ. Ογ. XI, ρ. 
159 ίη Τγοι&6 βχοίάΊο ιηβαιοΓ&ί; βοήρ μείζορα η χτχίπορ χαλχοϋ 
τε χαΐ πυρός τώρ μερ ψ&ειρομερωρ, τωρ δε $ιπτομερωρ. 

296. ε χ χ. Οβηί. εγχεας, ηυβπι οωηββ ββοιιίί ρΓββΙβΓ \7β11. 

Ο^ϋί νβΓίίΙ: 81 6Χ ά%θΙί%8 6$Η(16ΤΪ8 «Λ ΗΗΗΜ ν<18. Ηίρρ. II , 142 224 

« 

«Γ τις νδωρ χαί άλιιφαρ ες χαλχεΐον ίγχίας. ΙΙ& ρη>8& 0Γ&- 
Ιίοηβ. Εαοι. 653 αίμα ίχχίας πίδω (αϋ χϋτιι). 

297. ο ν ψ ί λ. Εωρβάοοίβαπι ; ίβ Γγ. νβ. 94 βς. ύί: άλλοτε μεν 
φιλότητι βυηρχόμίΡ* εις εν άπαντα, άλλοτε δ' αν διχ* 
ϊχαστα φορεϋμενα νείχεος *χ0"**, αΙ)ί Φίλια βΐ Νειχος 
χηιιηάαιη Γβ^αηΙ. Ιάβπι πιειηοΓ&Ι άμιχτα βί χεραιόμενα, μισγό- 
μενα νβ. 171 βη. ίιιω 331 βη. *%&ρά δε πλείστον απ* αλλήλων 
διεχουσιν, άμιχτα γέννα τε χράοει τι χαί εϊδεσιν εχμαχτοΤσι, 
πάντη συγγίγνεσ&αι άη&εα. Ι&ιη φίλως διχοστ. ε& 8\ιηΙ ηα&β 
80018X1, βίοι ίηνίοβαι δοοοωπιοά'&π ρο88ΐιηί (Ρ1&1. δ^αιρ. 187*). 
δορίι. Γγ. 184 εν γαρ χαί διχοστατών λόγος αϋ/χολλα τάμφοιν 
ες μέσον τεχταίνεται (ηνατηνή άίίύΐα *βη&6ηϋα/α€%ΐ6 ίν^αίντ, 
πιβάία 8ΐ ρΐαοβαΐ νια. 6η>1.). ΟοιιΙγ» ού φίλως διχ. βυηΐ τα 
άμιχτα, ηααβ ίπρί&ο&οίΐβ οάίαπι 86ρ&Γ&1. 

π ρ. υΐ 149 τούτο νιν πρ. (Οι. 995), ϋ& βΐί&ιη Η. 1. ββί 
αρρβΙΙατβ, προςαγορεϋειν. Ρ1&4. Κβρ. 47 6* ονς άν τις όρ&ώς 
προςείποι φιλοσόφους. 8ορΗ. 216 β . 

298. χ α I. ΟΓ. 8,368,674. δίωρίβχ οοραΐα Η. 1. ρπ> ομοίως, 
ώςαϋτως. 

299. φ#. II. IV, 450. Όαρίβχ ββηίίίνϋβ βΙ 57 μ^. — Συμφ. 
δ ι π. ί. ο. ηττης χαί νίχης. 01. νβ. 24. 

300. οι μι ν — . ϋαρίβχ οοηβίπιοΐίο; &α(; οι μεν γαρ (άλον- 
τες, Ι&πι Ε0&Γ68 ηα&ιη Γβαπη&β; ορρ. τούς δε) πεπτ. άμφί αώμ. 
άνδρ. (ω&πΙοΓυω) χασ. τι χαί φντ. παίδες (άμφί αώμ.) γερ. 
νεί βίαιρΙίοίαΒ οι μεν γαρ (άλόντες) πεπτ. άμφί σώμ. άνδρ. 
(νίΓοπιω, ρ&ηίηι Γγ&Ιγιιιιι, ρβιΐίπι ρ&ίηιαι) παΐδ. (άμφί σώμ.) 
Υ*ρ·, &ΐΐ! οι μεν γαρ παιδ. πεπτ. άμφί σώμ. χαί χασ. άνδρ. 

. (βΐ Γγ&Ιγοπι, ηυί νίπϋ) χαί φντ. γερ. (βΐ ρ&ίπιπι, ςαί ββηίΐί 
86ΐ&1θ βαηΐ). Ουΐ ροβίΓβωββ ι&ϋοηί φΐοηί&πι Ιιοο οοεβΐ, ςαοά 
τους δέ βΐ οί μεν γαρ βΐοί Γββροηο'βΓβ νίάβηΙαΓ, βίωρϋώοΓβπι 
ηο&πι άίχί ίΙ& ρΓΛβΓετο αϊ &ϋ Ιαπιβη &πιΙ)ί^αίΙ&8 ηυβεά&ιη. 
άμφί σώμ. δορίι. Τγ. 940. Οβο 1 . 0. 1620. Ρΐιοβη. 1578. 

301. φ υ τ. ΜοίηοΓ&ηΙιΐΓ φυτάλμιος Ζεύς (Ηβ8.) βΐ Ποσειδών 
(Ρβυβ. II, 32 , 7). Οί. δορίι. Γγ. 538 προςήλ&ε μητρί χαί φνταλμίω 225 πατρί. Νοη βΛάΜΐο πατήρ νβΐ τιχών, φντάλμιος ηυάβ θίοί 
ηοη βοΐεΐ, ηίδί από φιϊτλης, από γενίοιως (δορη. θεά. Ο. 151) 
ΟΓ. ρ. 176. δεά ηε^αε νπολ*ίβίΐν, υβίνίδ ροδίΐυοι, εηΐ /νηάβνβ 
Ιαοτίηιαί (69); Ιδηίοπι Ιοεί γεΙϊο Γβείί υΐ δυρρίεη δάχρυα &ά 
νπολ., εΐ πατήρ &ά φυτάλμιος ροδδϋ, εοφίε παβ^ίδ δί ροέΐα, 
&οαΙ>ΐ^υ& εβρίαηδ, φι/Γ. γιρ. βοείβιε νοίαεηΐ. 

802. /*ρ. Η. 1ε§. τυχόντων ευπι βεοιιΐί οωηεβ ριβεΙβΓ Ύνβΐΐ. 
Ιη 8Γΐίβοϊθ8Ϊ85ί[η& δεηΐεηϋα δεπτ&ικίυιη εβί οιηηίηο /(ρ. Ιυη- 
£ΐιηΙαΓ ίωοεεϋίδε βεΐ&ίεβ παιδις εΐ ϊσόπαις ισχι!ς (75). ΟΓ. 
ΕαΓ. 8αρρ1. 721. ΑεεεάΊιηΙ άνδρες άχμάζοντις. ΡβπίεΓ βρ. ΡΙαΙ. 
ν. Ι^ε. 21 τρ*7ς χοροί χατά τάς τρεις ήλιχίας. 

303. 5ί'ρ. Εγ§ο άποιμ. εχ δον'λον δερης. ΟΓ. 48. δυρρί. 945. 
Ηεδ. δίρψ τράχηλος· ανχήν. Έίγω. Μ. δ*'ρι? και δ**ρά κα- 
λ*»Γαι· χυρ'ιως δί δ ί ρ η χαΐ δ αρά έπι των τετραπόδων, ο 
των άλό/ων ζώων τράχηλος, χαταχρηστιχώς δι χαί επι αν- 
θρώπων — *1ωνιχώς χαί δειρή. Εΐ^ω. Οαά. δειρή' 
τό εμπροσ&εν τον τραχήλου, χα&* ο εστίν ο φάρν/ζ. 

304. ί'χ μάχ. 1533,822. ΕδΙ πόνος μάχης διάδοχος. Αϋαδ 
πόνος μάχης II. XVI, 568. — Νυχτ. άΐείΙαΓ Ιβοογ ηοεία 
να£&η<Η ρεΓ ί^ηοί&πι ΠΓοεαι (δεηη.) 

305. ν ή β τ. Ιη Γ. ν ή στ α ς. Ιά ιηυΐΐίδ ρίβεαϋ, ςποά πΐΒχίπιβ 
δίοιρίεχ εδί, εί ςυοά άαρίεχ ρΓβεάίε&Ιυιη &ά πόνος οίΓεηάϋ. ΑΙ 
ΓΓβηυεηΙίδδίπιε νήστις βαοδί&ηΐΐνίδ ίαη^ϋυΓ (171, 931, 1529. 
ΟΗ. 248. Ργογπ. 574, 601). Αρ. Ειιγ. Ιρη. Τ. 973 νήστις βοράς 
άίοίΙϋΓ ΟίεβΙεθ. ΡίβεΙεΓεα ΕΓϋΙε ίϋη§υηΙυΓ πόνος έχ μαχ. νήοτ., 
ΒβΠ&ηάΊ &Γ<1θΓε Γ&οαεαι εχείΐ&ηΐε. Νήστις, άε&διεαία, αρ. Ειηρειί. 
ν 8 . 57, 212. 

άρ. Ρππια αηίίφΐίΐπδ ΟΓενίδ (II. XXIV, 124. Οό. XVI, 2), 
ροβίεα ρΓοάυοΙα. ΡΐΌάαεΙΐοηίδ ίσιιηεπιοΓ Γβείΐε εοηδίπι&Ι δΐίςαΐβ 
αά ορίιπια βοτητη φχαβ ητΐ» ΑαύβΙ. δεά Γ&Ηϋ βιίΓεδ εοηδίπιείίο. 

ων ε χ. Εαηι. 574. δορη. ϊγ. 623. θεά. Κ. 862. Οοπηο. Γγ. ϋίά. 
ρ. 537 στη&ί* η ταϋταισι τούτων, ων εχουσ* οι χωμιχοί. Η. I. 
ων εχει άίοίυιη ρΓΟ ων άφ&όνως εχει ή πόλις. ΟΓ. 883 βς. 
ΙΙβςαβ ωίηίιηε &αΙ εαηι νήατις &α( ουιη προς — τεχμ. (ΒεηιΗ. 

15 220 I. 1. ρ. 460) ίηη^εηάΕ $αηΙ, ηεε νβΓο ρΓο οϋοβίβ η&οβηάβ. 

306. τ άσο. δβρί. 570 προς πϋλαις πταγμίνος. ΙηΜηίϋ αά 
αρρτβάίβηάα ρναηάία, αηοτητη (ώηηάβ ητΐβ ΗαοβΙ. Πόνος εβί 
στρατηγός. 

π ρ. ο ν δ. VI προς τό βίαιο μ (125), πρός ηδονήν (261). 
ΕδΙ ατάκτως, άτιχμάρτως, μάψ, άτάρ ον χατά χόσμον, άχό- 
σμως (ΡβΓβ. 374). ΑΙΗεΓ II. XI, 730. XVIII, 298 δόρπον «7Γ*ι#* 
έλόμισ&α χατά στρατόν ι ν τ*λί εσσιν. 7 Εν μέρα βχρϋο&ίυΓ 
χατά διαδοχή ν (8οη. Εά ΟΗ. 330). ΟΓ. 1100. 3εά Η. 1. ροΐίϋδ 
ηΙΙο οτάίηίδ ά'αοήηιιηβ; ρΓοωίβουε άυεεβ εΐ ιηίΐίΐεδ μ- 
ΙιεπΙ ί&οαειη. 

307. ϊσπ. Νοη άίοϋ ϊλαχιν (πΐ 8ερί. 55 πάλω Χαχών), 
ςαί& νβΓβ αταξία εί αναρχία ογεΙ. 

809. των ν π. Δι ίηδεΓεηάυπι εβδε, ρ&ίβΐ. — ΟΓ. &ά 506. 
8ορη. Γγ. 646 πάγου φανίντος αϊ&ρίον. 

810. δνςδ. Υοοεο. νβΓβ δυςδαίμον Εΐϋδ, ν. ο. δέ δαίμονις, 
δ* ινδαίμονις, δ* άδιίμον*ς, διιδήμονις, ό*' άλήμονις, δ* όμαί- 
μον*ς, 0638Ϊ I. ΡοδΙΙΪΕηίηίο ιεπο ΓοάαχθΓ&Ι 8οηϋΙζ: Καηά ίβον* 
αο ραιιρετα ίηοΐΜίοάύαιη ίοίατη ηοοίβτη άοττηίβηί (ί. β. ρΓΟχίηΐΕ 
ηοοίε Ιεπι δθοιίΓΟ βοπιηο ορρπσιβηίϋΓ, ηΐ ηοη πΐΒ^ίδ ηοΕπι π, 
ςηί ρΓορΙβΓ ρ&υρβΓί&ίεαι ηοη ηΕΟεηΙ ηυοά Οϋδ1οάί»η1 (ηυϊοαβ 
οραβ ηοη εβί ΓοΓεβ οοβθΓ&Γβ, οαδίο^ίοαβ ειιΙ ο&ηίΒαδ νίςίΐϊοϋδ 
ηΐϊ), άε ΓβΓϋΐη βυΕΠίω ειΐδίοάία δοΐΐίοΐΐϊ δίηΐ ΓιιΙηπ). ΟΓ. Ιιινεη. 
Χ, 22. Εογ. δυρρί. 742 λαβών πίνης ως άρτίπλοντα χρήματα. 
8οηϋΙζ ίοοβηίειη εΐ άΊιΙοε πάεηΐεαι ΕδδεοαΙηδ εβί Γε^ΐηβπι; εΙ 
ηηοεσι ρΓο Ιαηοηε Βΐηρίεχαδ. Νβπι δνςδ. ηοη ΙβηΙαιη ραηρβτα 
(πηηίιηε οεΕίί), δεά εΐί&αι ίη/βΐίΰβδ, νύίβτι (603); άφιΐλ. (Ηεβ. 
άωροι- άφχίλαχτοι) νεΓΟ ηοη ΙβηΙαω ά^ροϋρητον (οΓ. 8εη. βο 1 

II. Χ, 485), αιΗοάίαβ τηίΐϋατιβ, δεά είίβιη άίνίηαβ βχ- 
ρβΗβτη ηοοίεπι ίηάΐεηΐ. ΟΓ. Οά. III, 130 βης. 151. 

311. πάσ. όλην. ΟΓ. 157. Ρι-οω. 656. 8ορη. Γγ. οΗ. όΧην, 
Ιχιίνην ινφρόνην. Δπ'δΙ. Νυο. 1132 την νιίχτα πάσαν. 

312. *νσ*|?. ΟΓανίΙεΓ ΝεβΙοΓ ίη Οϋ. III, 130 δο/ι. άΐΓβιη ΤΓοίβε 
εχρα^ηαΐΐοηεπι τεΓεΓί. — Π ο λ. 88. 8οη. βΛ 8ερ*. 271 τοΊς Ό'φζβό όγ ΟθΟ§ΐ€ 227 

τής πόλιως φϋλαξι. (ϊαππι οοωιηηηίβ βηΐίηοίΐηβ ορίηίο 68861, 
ωρίβιιι ίβπτΗπι εΐ ηΓοειη & ϋϋβ Ιυΐβΐ&ποηβ (ΙεβεΓΐ (8βρί. 218, 
304 δςς. Ε α γ. Τγ. 25. Υϊτξ. Αεη. II; 351. 8εη. Ρΐιοεη. 633. ΟΙίΓοηίο. 
II, 25 , 15. Ιοδερη. ΑγοΗ^θοΙ. IX, 10 ρ. 31 7") , ίηΙεΙΙι^ϋοΓ 609 ηοη 
άίδοεάεΓε ηοβπκϋα (βσιρία η&ηβ&ηΐ ίηΐ&εΐβ, Τβιηεη πολισσ. ηοη 
8ΐ'ηβ ΛποαΓα άεηβίοηε ϋπ & 0\$ϊ. βρρεΙΙ&ηΙυΓ, ρΓββδβΓίίιη &άάίίο 
τους τής άλ. γης, ςαοά* οοηβϋΐίο βάάίΐυπι. ΟΓ. &<1αιοηίΙίο ΗβΓ- 
οηϋβ ίη δορη. ΡΗϋ. 1440 βς. τούτο δ' έννοίΐα&', όταν πορ- 
&ήτ* /αιαν } ίνσιβεϊν τά προς &ιοι}ς- ώς τάλλ' άπαντα 
δ^τίρ* η/ίιται πατήρ ΖιχΙς- ον γαρ ήνοίβιια ανν&νήσχα 
βροτοΐς. 

313. ι ο* ρ. δηρρί. 492 πολισσοϋχων *δρας. ΡβΓβ. 811. ΟΗ. 
1034. 8ορη. θεά. Κ. 886. Ρΐβ*. Ι^β^· IV, 717* Ιδρύματα ϊδια 
πατρώων &ιών. XI, 931·. 

314. αν γ % II. *Λν οίβ ροβίΐυιη η* 95 8 80,. Οη. 416. 8ορρ1. 
763. Η. &ά νί§6Γ. ρ. 815 βη. //ρήαβ αν ηοη ρβΓίίηβΙ βά έλοντις· 
οθγΙιιπι εβί εηίιη, νίοίοτβί 6886 , ββά &ά ονχ αν&ις. ζ^αοάβΐ βο- 
68861; Κοο αν, 8βη8ϋ3 ΓοΓβΙ: νιΗοτββ ηοη ροίβηιηΐ νίοίδβΊτη νίηοί. 
Νηηο &άάϋ& βά ον ρ&ΓίίοηΙ» ηε^Βίίοηεπι Ηηιϋ&Ι: ηοη /αοίΐβ 
υίοίαιιη υίοίοτα νίηοΐ ροΙβτηηΐΤ Ιάεπι Ιε^ίΙ οντάν έΧ. (ϋΐηά. 
ον τάν ίλόντ.), οοιηρ&Γ&ηδ &η& Ορηια IV, 379, 881. Ιιοοοβ,αοί 
αν νίάείιΐΓ ρκ>άαοί, ηοΐ&νίΐ ϋίηά. &ά 8ερ1. 562. ΟΓ. Οη. 497, 
554 εη. 

αν &αν. Αυταϋ οοηίεοΙυΓδε Γβνεί; II. XXII, 253 ΐλοιμί χιν 
»; χιν άλοίην. Ηεβ. άλοΐιν α ν ληφ&*7*ν α ν. 

άν ί λον τ ι ς αν&*ς αν &αν. αν Β. δηβρίοίο 6β(, 6Χ 000 αν/λ. 
(ΟΙ». 1002 άναι,ρών, ΙοΙΙαα , ϊηΙίτβοΊεηι) βυζίβββ 0·ανοΖ*ν, ςαοά οπιηε* 
ΗοΓοβ οοοϋρβνίΐ. α. άνίλτι βΐ αν ϊλη ίη Οοϋά. ΡΙβΙ. Ιλ£$. IX, 865°. 

815. ϊρ. — 126. ΤΗαο. VI, 24 ϊρως Ινίπισι τοΧς πάσιν ιχ- 

πλίί'οαι. 8ορη. Γγ. 219 ϋανόντι χίίνω αυν&ανίΐν *ρως μ 1 (χα. 

θεά. Ο. 367, 1726. ΟΓ. ΡεΓ8. 825 βς. 

316. πορ&ιΐν ίη οσπήΐυβ, πο&(Ζν V. ϋ. Υίχ ο«αο, ροϋίχπι 
•οη'ρβΪΜβ «^οις — πο&ιϊν, η«ο πο&. — ν»χ. ρβΓ ερθίΓ^Μΐη, ςα» ϊρνς 
εχρϋοβΙϋΓ, &^άΐ(» βαηί. 

Η(ρδ. ν ι χ. Νοί&ΐυτ αιοχροχέρδαα, ςυ&ε ίη άαίβιιαν εΐ 22Η ιιροσυλίαν ρΐΌΠίπιρίί;. Τη Αί. 1849 βάά τοις μή χαλοις. ΟαβΗβ 
οαρίνεηηΐ, οιεπιοΓβνίΙ 0*1εΗ*8 123 8ι^. ϋε ΙοπιρΙοΓυπα (ΙίΓερΙίοηε 
εΓ. 478. ΑηίΗ. Ρβΐ. IX, 4, Τι-οίβε πολϋολβοι νηοί. 

317. ν ο στ. 569, 1146. ΡεΓβ. 797. δεηίεηΐίβ: ό*<ί γάρ σώς 
οΐχαδί νοστην. ΡΙβί. Ερ. III, 817· ή πάλιν οίχαδί σωτηρία. 
Κερ.ΙΙΙ,393·. Ηβδ. νόστιμος- ώριμος (ΟβΙΙ. Η. ίη ΟβΓ. 134). 
νόστιμο ν ημαρ' το σωτήριον χαι άναχομιστιχόν. 8εηη. 
ίΙυρΗοβπτι £εηίί. δϋβρεικίίΐ βχ χώλον, ίΙ& ί&ιηεη υΐ ϊτ*ρον χώλ. 
διαιίΧ. υηα δϋ ηοΐΐο. Μεΐίυδ νεΓΒα νοατ. σωτ. βϋδρεικϋβδ εζ 
δίϊ, ςιιοά παεηίε ΓερεΙεηάυιη &ά χάμψαι· ορια βηίυι €*ί ααϊνο 
άοιηητη τβάϋη, οριιβ ββΗβΓβ — . 

318. διαιίΧ. ΟΓ. 153 τριαχτ. Ρίηά. 01. XIII, 50. Ρ. Χ, 14. 
ΕϋΓ. ΗεΓο. ί. 662. Οοσιίε. Ογ. {τ. ρ. 432. 8εηίεηΙί&: ηβοβίββ βΗ %η· 
ο^ύτιβΗΜ βχ αΐΐβτα Ηαάη ρατίβ ρβάβΜ τβ/βττβ. Κάμπτ. πά- 
λιν εβί αναχάμπτιι*. ΡΗϋο IV, 171 ί* άναχάμπτοι πάλιν την 
Ιπ' οΐχου. \ά. VI, 8 οι διαυλοδρομούντες άναχάμπτουσι την 
αυτήν όδόν. ΒεΚΙί. Αη. 343 α δ ί αυλός τόπος· ό&ίν μη 
ϊστιν έπαν*λ&ίϊν (εΓ. δυρ. &ά νβ. 88). 

319. άναμπλ. ϋΐ Οά. IV, 807 &*ο7ς άλιτήμινος, ϋ& &*ο7ς 
άναμπλ. ρηί 86 αάνβην* άβ08 ηοη χτηρΊανίΙ. "Αναμπλ. εβί 
άναμάρτητος (ΗεΓοά. V, 39). Ηεβ. π λα χ ί ΐ]σι ν άμαρτίαις. 
άμπλαχίτ\σ ι ν άμαρτήμασιν. άμπλαχώ ν αποτυχών, 
άμαρτάνων (Ιο^ε. βρ. ΡΙαί. Ρη&εάΓ. 242°). Εΐ^πι. Μ. άμπλά- 
χημα' αμάρτημα* (χ του πλέχω πλαχώ άναπλάχημα, άμπλά- 
χημα, παρά τό άναπλέχισ&αι τω άν&ρώπω- από μεταφοράς 
τοΰ σχοινιού. 

<Γ α» άμπλάηητος Μπε ΛΥεΙΙ. ΚΙ. Η&ηρΙ -. ίίβ ™1βΙ»ΙαΓ 
•ΟΓίΙί θκΒοΓβ ςιιιιιη ρΓ&βοβωίίββΙ ίί ά* ίίοιβ. — Λ* άν άμττλ. ΑΙγ. 
(ρβΓ Ιιηβίίη ρτο ανημόλοι). #/ο*σ* <Γ άμπλάχητος 81. Η. Η»γΙ. 8ο1ιη. 
ό' ίνημπί. Οίηό. 

320. ι γ ρ. Εαπι. 706. Αη'βΙ. 1^8. 306. 8ιιρ. 142 παλίνορτ. Ηεβ. 
ι γρήγορο ς- (ί'γρηγορος. Ογή\\. £εχ. * γρήγοροι- άγρυ- 
πνου ντις' χαΐ άγγελοι. (ΟΙεω. ΑΙ. I, 241). 8αΐά. ί γρηγορώ ς- 
άγρυπνος διατιλων. ΐγρήγορος' ο νηφάλιος. ΡοΙΙ. I, 48 229 βεηοεηβ πιρί τον μη βραδϋνοντος, ΒΠείΙ * γρήγορος εί */ρη~ 
γοροις. ΑΙ ΤΗ. Μ. ν ιν ηφότως χαϊ ίγρηγορότως, ονχ 
ι/ρη/όρως- ον χάρ ίστιν ο ^γρήγορος, άΧΧ* ο γρήγο- 
ρος, §1 χαϊ άσιίνη&ίς' αντί γάο τοχίτον 6 νήφων χαϊ ο 
γρήγορων. ΑΙ)Γ. εοπιρδΓδί &(1ίεεΙ. γιγωνός. Οΐβιη. ΑΙ. I, 243 
ϊνοιχον ϊχοντας τον Χόγον τον ιγρήγορον. ΙηΙβΙΙί^ίΙαΓ ηοη 
ΙβηΙϋπι ρίβεηίαπι ε Ιοί ηοπιίηαπι οεΐΐο ρεΓεπορίοπιπι ε^εώοαβ 
(418, 11.1,2. IV, 450. XVI, 546— 611), βεά εΐΐδπι ίπιιηοΐ&ΐίο 
ΙίβεΓΟΓππι Τη^εδΙίβ, εΐ νεΓΟ Ιρηί^εηί&ε. ΕυΓ. ΕΙ. 40. 

321. πρόςπ. 166. Ργοιώ. 884 βη. (8εη. λόγοι προςπαίονβι 
τω των χαχών χΧϋδωνι). Νίο. ΤηεΓ. 690 μητέρα Χαιδρήμ ά- 
γρινΌιις πρόςπαιον. Ιι^εορΗ. 211 ω δνμάτων πρόςπαιον αχτί- 
νων χάριν δαίμων (8εΗο1. ωτινι *Λγαμίμνονι πρόαφατον 
(νιαράν)· όντως γαρ δηΧοι τό πρόςπαιον). Ηεδ. πρόςπα ιο ν 
πρόαφατον, νίο ν. Απβί. Νίο. IX, 5 ή έννοια χαι *χ προς- 
παίου. ΟΓ. 8ορΗ. θεά. Ο. 544. Οα>δ. VII, 195. 8εηη. ίηίεΐΐφί; 
ΙβτηρβδΙαΙβί ίη ΓεάΊΐυ πι&ηϋπιο. ΡοΙίαδ ίρ3& ηβχ Αραιή, οαιίηοδο 
νεΛο ροΓίεηάίΙϋΓ (εΓ. 1287, 1292). Οα&ποοτειη ύ — χαχά, 
εΐβί ΙβνίΙβΓ 8.άίεοί& νίείε&ηΙοΓ, Ι&ιηειι νίπι εί ^Γ&νίί&ίειη ΙιβοεηΙ, 
ηεε Γ&εϋε Εάάαο&Γ αϊ ί· ρΓΟ β! χαι, πΐ Ργοπι. 345 (ΑΙ)γ.) άίοΐυιη 
εδδε ρηΐεπι. 

322. χλχίοις. ΡΓΕεεεδβεπύ Χίξαις (97), χλϋοψ* άν (237) 
εΐ ως Χίγοις (293). νίάΌΐατ αηίειη Γε§ϊη8 εοάεπι ιηοείο γοπιπι 
ΤΓοίβηβπιπι θεβοπρίίοηεπι ΑΟβοΙνεΓε, ηηο &θδθ1νεΓδΙ Χαμπαδον- 
χίας εχροβίΐίοηεπι (289): τοιαντά τοι — τίχμαρ τοιούτον — · 
νεηιιη τοιαντά τοι ρείΐΐηεΐ »ά ϋΐαά ηαοά ηε§1ί§εηΙεΓ εί οοι'ΙεΓ 
λάάϋαπα νί<3βϋ&1ϋτ πρόςπαια χαχά. Ιβπι νετο ίάεπι ίΐΐυά χΧχ'ο ι ς 
ηοη Λπαρίίϋδ ρειϋηεί βά χΧνΌιμ* άν εί ώς Χίγοις, βεά ΓερεΙίΙίο 
ε* νείο* ΓερεΓεηβδίο εβί είηδά'ειη χΧνΌις, οηοπ οίε ρπ>1&1ί νβ. 
226. Ρογγο ίο!& βεηΐεηϋδ, ςα&ε άί^ηιΊ&1ε εχεείΐϋ, ΓεΓεΓεηάΈ 
εβί &ά νετοδ ΠΙ» ον δόξαν — (249). ΜηΙίητη αδεΗ, άίχεΓ&Ι, 
ηιβ ίΐηρίάαβ νιβηΐΊί Ιαηάβτη ςιΐΜΤβτβ ; νίτίΐί* - ί&αι &ϋ - ιηββηη 
(εΓ. 11) άοοηιηαιία ρτοάαηι; %ρ»ί ανάιαίί*. 

823. τό δ* ιν. 117. 229. νίάεΙϋΓ οοηβπη&Γε νείΐε ςαοά ίΒί 230 άΊχβΓ&Ι εηοτηβ ως #/λ« — . Οπο η&£Ϊ8 εϋβιη ρ&ΙεΙ, μονόφρ. 
ερχ. ίρβ&ιη τβρίηατη 6586, ηοη οΗοτητη. 

διχ. 737, 1180. Ββίείε. Αη. ρ. 87 δ ιχόρροπος γνώμη- ή 
εις Ιχάτερα ηχονσα χαϊ μη εφ* 4νός εστηχνια. ΟΓ. 525. Μη διχ. 
εβί αναμφισβητήτως, παντελώς χρατοίη. Ργοπί. 102 σχε&ρώς 
(8ε1ΐ. από μεταφοράς τον ζυγοί», όταν ονχι σχάζη χαϊ ρεπη 
ίνί μέρει, αλλ* εστίν επί ισότητι). — *Ιδεϊν νί 240 χλϋειν. 

824. ττολλ. 8ορη. ΕΙ. 919 πολλών ύηάρξα χνρος ήμερα 
χαλών. Πολλά εσ&λά (388), μεγάλα άγα&ά (144), μεγάλοι 
χόσμοι (330) άβ ΓογΙοιιε ββουικίβ. 8ε<1 πολλοί εσδλοι ρ&ηΐβρ 
ίηΐεΐΐί^ί ροΒδηηΙ (οί. 820, 898 βςς.), εΐ ίη Εά, ». 1614 νβΓίίίαΓ 
ηνίΐοηιτη Μτβηηοτηιη ιιιτηαηι Ινέατηβη. 

την 6 ν, Οά. XXI, 402. Ηεβ. όνησις- ϊσχ^ς, ωφέλεια, 
ΡΙαΙ. II, ρ. 1101* πάσαν ενπραξίας όνησιν ως *χ &εών ονσαν 
ενχόμενον χαϊ δεχόμενον. Αεδείιίη. III, 4 όνησιν της παιδο- 
ποιΐας αφαιρείται, ϋεπι. <1β ί. 1ε£. ρ. 442 άνόνητον άπάντω» 
είναι των άγα&ών. Η. 1ε$. τήνδ* όνησιν αϊ ίΐβ ρβπΐ ρΐ&ηβ 
αιηΙ)ί§αϋ&3, ςηββ ββΐ ίη πολλ. ^αΟλ. 

ειλ. 249, 711. Οη. 930 βς. 8ερ*. 801. II. XVI, 282. Ηβ3. 
ειλόμην άπεδεξάμην. 8θΗ. &ά Αί. 396 ίλον* αντί τον προ- 
τίμησαι (8ϋί(3. ειλόμην προεχρινα, ή&ελησα)· χαι ειλετο 
νίχην τις, αντί τον ελαβεν. Ιηάβ η&β βεηΐεηΐίίΐε: ηιιΐίοτνηι 
Ιοηοτίΐτη /τηοίντη βχορίο (ίη νοίίδ Η&οεο) εί φιοά τηηΐϋί ϊ>οη%9 
ιι*ηί 6&1 (εχρεώ'Ι) 9ΐι*οβρ%, ί. β. πιυΙΙοΓυπι οοηοηιιη ε&ηβ&ιη βπι- 
ρΐεχβ 8ϋω. Βεπιη. ρ. 178,381 βχρΙίοΕί: μμΜμ δοηίβ ρταβ/βτο 
«?, ςνοά (ππΐιί) ΰοηάνοίΐ (ί. ε. πιεβ οοωπιοάΕ), οπιίβδο προ, 
ςυοά* βάάίΐ 01. ΑΙ. I, 331 προ τον βελτίονος 'ελοιτ* αν τό ηδιον. 

825. χ α τ* αν δ. 847. 8ερΙ. 425. Αί. 761. ΑηΙί{*. 768. Ιρη. Α. 
983. Μεθ. 675. ΟΓ. ίηΓ. 840. 

σωφ. — λ ε γ. Ιρη. Α. 1024. 

826. πιστά—. 246, 289. 

328. χάρ. ΕϋΓ. Γγ. 780 όχνώ δε μόχ&ων των πριν εχχεαι 
χάριν. Ιρη. Τ. 593. ΜβγΙ. I, 77 ο ηιίΜ οντατηηι ρηϋηηι ηοη υιΐ* 
Μβατνιη. Οηά. ΗεΓ. 18, 162 ρτεϋνηι ηοη υίΐβ 1<Λοτϊ* ρατίηηι 99$. 231 329. (ρ ι λ. 1428. Ργ. 128 φιλία τάξις (Βοία. φιλίχη). 8ορΗ. 
ΕΙ. 226 φιλία γιρίΰλα (8ε!ι. ώ προςφιλης 4μοί γινια). ΕΐΐΓ. 
Τγ. 849 άμίρας φίλιορ βροτοις φίγγος. 

330. χ τ. II. IV, 128. Χ, 460. Α δοτηρ (Ργ. 613) δότ*ιρα 
(Ηβδ. Ορρ. 354) , υηάε βαρνδόπιρα (8ερΙ. 975) , πλόυτοδόηιρα, 
ολβοδότίΐρα. 

332. στ. ΐΜίηϋβτ βΰυΐηίαΐντη , ιηιηηϋ* ιηαΰνΐί* ά'ιήϊηοίηιη , 
8ρί*8Ητη ηΐ6. Γγ 49 Η. 212 Α. διχτχίον *νήτρια. ΟΓ. Ργ. 1077. 
ΟιΙΙ ίη θετ. 55. ΡΙβΙ. 00^.493». ΑϋΙβΓ ΤΙιυε. III, 21 τη/ρ/ω* 
&ρωΟ**ρ στ(γαρώρ (8ε1ι. ατί/ην ίχόρτωρ). 

δίχτ. 122 α/ρ*7. 1025. Ρίο*, ν. 8^11. 6 την Τιΐχηρ ό*ιχη/φ 
τά; πόλίΐί πιριβάλλονσαρ (οΓ. 480). ΡοΙΙ. V, 27 ίικτνα τα 
Ι» τοΓ^ οααλοΓ^ κ«2 ισοπίδοις τιιρόμιρα· ί ρόδια τά Ιρ ταΤς 
όδοΤς· αι δέ άρχνς (1026. Εαω. 147) τοϋτωρ μΐρ Ιλ&ττονς 
*ΐοΙ τοις μίγί&ισι, χίχρνφάλω δ* έοίχασι χατά τό σχήμα, ές 
οξύ χαταλή/ονσαι. 

ώ ς — . Ργ. 155. θεά. Ο. 702. ΒεΜ. Αη. ρ. 109 ρ < α ρ ό ς- άρχϊ 
τον νίος. 

334. μί/α δονλ. ΟπηβιΊ εβ νει-βα ΡοΙΙ. βϊ οπηΚε» ροίηϋ , 
φΐ&Ιεηαβ δουλ. γάγγ. άίει'ΙοΓ ϋΐ δονλ. ζνγόρ (875) ρπ) δον 1 - 
λιιορ 8. δονλιορ. ΟΓ. νβ. 7, 611. — Μιγάς ΙβΓ άείηεερβ ηοη 
πίΕσίβ οββα ροβίίαιη ςαβπι νπρος (Ηβςη). 

335. γα/ γ. ΡοΙΙ. II, 169 ο π*ρΙ τόρ όμφαλόρ τόπος γάγ- 
γαμορ, ιπιΐ ριϋρωρ ιστι πλέγμα, χα&άπ*ρ τό διχτνώδίς, 
δ χαλίΤται ρνρ γάγγαμορ, ή ώς οί πολλοί σαγήρη (βν&τ- 
τίύηΐΗίη). Ιά. Χ, 132. Ηεβ. γάγγαμορ- δίχτνορ, γαγγάμη· 
σαγήρη, ή δίχτνορ άλιίντιχόρ. ΟΓ. γαγγαμώρ, γωγγάμη. ϋίδυΓΓε 
γάγγαμορ εΐ σαγήρη ρ, άοοβΐ Ορρ. Ηβΐ. 111,81 γάγγαμά 
τ' ήδ' νποχαΐ π*ριηγίις ήδί σαγήραι. ϋβ Ρ. εβιη ρ&Γίεπ) Γβϋβ 
ίηίεΐΐφΐ, ^ΟΕβ β&οεί ίηβί&Γ ρΐδεεβ οοηβΙπη^Η εΐ βαιοίΐα βαο 
εοοαρΙεεΙίΙαΓ. 

παρ αλ. II. V, 487 λίρον παράγρον (Ηεβ. τον πάρτα «/ρ*ι/- 
ορτος). ΟΓ. θεά. 0. 1089. VI πάραγρος, παρτ*λής, ίχτέλης (105), 
παρώλ*&ρος (δαρρί. 412; ραβίνε 8ερΙ. 71), δορίπαλτος (113) 232 »είίνε όΊα'Ιπτ; οοηίτβ αιχμάλωτος, δηϊάλωτος, ταχνάλωτος ρ&88. 
Ειιγ. Μεά\ 279 ονχ εστίν άτης ενπρόςοιστος εχβασις. 

836. ξέν. 60. 03. XIV, 284. ΟΗ»Γοηά\ βρ. 8ΐοΙ>. ί. 44 (40) 
μεμνημένονς Ά ιός ξενίου, ώς παρά πάσιν ιδρυμένου κοι- 
νοΰ θεού, χαι όντος επισχόπου φιλοξενίας χαΐ χαχοξενίας. 

337. *Λλ. 61.461.8βρ1.544.8ορη.ΡΙιΠ. 197 

339. νπ. α ο τ ρ. 8ορρ1. 391. 8ερΙ. 388. ΟοπιρΒΓδΙυΓ *ί$ ού- 
ρα ν 6 ν τ ο ξ εν 1 * ι ν (δαίά. επί των διαχενής χατ* αύ&άδειαν 
τΐ ποιοϋντων) εί ΕϋΓ. Ηβϋ. 334 οι λόγοι προς αιθέρα φρούδοι 
μάτην ριφΟέντες. νεπιπι ίηερίε Ιυρ. άίο&ΙϋΓ ηΐίτα ήάενα 
εοβίνη οοεοί ι'ηδίβΓ εΐ βίοϋάί ίεΐιι . ί&οεΓε. Ι^βηάαιη υπέρ 
άστρο ν (εΓ. 276) ί. ε. βΜα* ΤβτοίΗατητΛ (748). ΟΓ. άβ τε II. 
III, 59. Οά. 1,34. "Αστρον ηοη ίάειη πΒίςαε ηοΐβΐ. 8οΗ. βά 
Αγ»1. ΡΗηεη. 10 λέγεται δί χαί ο τ/ λ £ ο ί αΟΓοο* ιδίως, παρά 
δε Πινδάρω άστρον νπέρτατον. 8ΊΗη* άστρο ν άίο'ΙαΓ, αηίΐβ 
άστροβολεΤν, άστρόβλητος. ΟοπΙγε ΤΗβοςη. 1036 (980 \ν.) 
άστρον χαί χυνός αρχομένου. 8εηίεηΙί&: μήτε προ χαιρον, 
μήτε χαιρον πέρα (Ργ. 507. ΕϋΓ. 8ϋρρ1. 745 τόξον Ιντείνοντες 
καιρού πέρα)- εΓ§ο εϋχαίρως, έν χαιρώ (Ργ. 879 ; τόξα εύαχοπα 
01ι. 692). ΟΓ. ΒίσιίΗβ οίΓΟυαιΙοοιιΙίο νβ. 708 βη. 

άστρων άοτςον οοηί. 8βρΙ. 390; οί. βσρ. 267. 

340. β* λ. ΡοΙΙ. IX, 4 βέλος εξ ουρανού χατασχήψειε (οί. 
284). II XVII, 633. Ρίηά\ Ρ. III, 11. 

ή λ. II. XXI , 474 τόξον *χεις ανεμώλιον. 

341. πλ. ΟΓ. 155 ζά τριαχτ. 8ορΙ. 608. Εαπι. 933. 8ορη. Αι. 
137, 279. Εγ. 106 (745) θεού δ* πληγην ονχ υπερπηδά βροτός. 
Πληγή ρεΓίίηεί; βά βέλος. ΟοηβΙηιί βοΐεί βα* — εχουσιν (Βε1&. 
Αη. ρ. 111 πληγή ν έχων τετρωμένος. ΕαΓ. Απ(1γ. 1074. Τηυο. 
111,18,2 πληγέντες" 8οη. με/άλως νιχη&έντες' πληγή γάρ 
χατά πόλεμον χαι τ ρ αν μα η ισχυρά ηττα) ειπείν — χάξι- 
χνενσαι (Β1.) , αιώ — εχονσιν ειπείν πάρεστι, τούτο τ' εξιχν. 
(Βοίβδ.), 8αί — εχονσιν ειπείν, — /' εξιχνενσαι (Η.), νεπιπι 
&ά εχονσι ηοη ροίεβΐ ίηΐεΐϋ^ί οι Τρώες' ρΓβεΙεΓε* Ιβη^υεΙ βεη- 
ίεηΐίο, ςυ&ε οοηϋηη&1& ορίίιηο ρΓοεεάϋ: οτηηίύΐΜ ρβηεβ οηοβ βΗ 233 (ςοϊοιίδ άβίοπι ββΐ) Ιονύ ιΗιιτη τβ/ΰττβ, Ηοο ιαηβ ΐηνβΒί'ιρατβ 

ΙίΰΗ. 8ορη. Αί. £ηβ: ι? πολλά βροτοΤς ίβτίρ ϊδονσι γρώραι — . 

843. ϊπρ. Η. 1β§ΐΙ: ϊπραξαρ, ώς ϊχραριρ (ο Ζέχίς). ϋίδ- 
ρΐίοβΐ, ςαίβ Ζ*ύς ρΓβεοβδδίΙ, ηοη Τρώίς. νβΓίϋ: XIX αούάιΐ 
κό ιΙΙβ άβοτβνϋ; ροΐίαβ, χιΐ %11β ρ&τ/εοϋ. (ϊιιυιη ν6Γΐ>Ϊ8 πράξαι 
βΐ χράναι Ίάβιη οΪ8 ηο(&η ηοη ροίπεπί, νετεςοβ Η. άίο&Ι, 
δΟΓίρΙϋΓϋΐη ροβίβπι Γυίβδβ ϊχραριρ ώς *χραρ*ρ, ςυΗ6Γεηάδ &Η& 
Τ&Ιίο βδί. 8ϋίά\ χραίρουσί' τιΧαοναι, πληροϋοΐ' βασιλίϋ- 
ουσι, χνραϋουσι. Ηββ. δάάίΐ παρίχουσι, τιμώσι. χραί ν ιιρ' 
τιμάρ, βασιλιιίειρ. 8ί τιμάρ νβΓουιη ίοΓβηββ εδί, βρίβ τεδροη- 
όΌοίΙ ϊπρ. βχββΗ ρναε ίττορανβΓαΙ ροεη&β. ΑΙ ηοη ΙίηοβΙ. Εγ£0 
ΙυΙίιΐδ ββΐ οΐ βίιηρϋοίαδ, *χρ. βοοίρβΓβ ρπ> έχράτησιρ, ηρξιρ- 
ρ$τ/Μ&, ιιΐ Τ6Χ βταί, ί. β. ρΓΟ βηιηιηϊΐ Γβ&ίδ ροΐββί&ΐβ. 

ώς ϊπρ. Ιη Ρ. τ». ΗηΙΐβίΓ. 358, ηΐ κηςτοαΐ, ίηοϊρίΐ ώς δχος — . 
ου χ — . Ειιγ. 8ϋρρ1. 196 ίλίξί γάρ τις ώς τά χιίρορα πλιίω 
βροτοΐσίρ ιοτι τώρ άμ*ιρόρωρ. 

844. άξ. μέλ. Ονταπι β»ο ηνηιίηβ άίρηαιη ΗαΙύτβ. Εύη. 425. 
Επγ. ΙΜ 403. 

345. ά &. άψηλαφήτωρ' βπηΐ τά δσια, τά άχίρητα, ηαίοπδ 
βί χάρις (δόξα, τιμή) ϊπαρ&ίΐρ, βΐ φίγγος χαΐ χαιρότης Ιπι- 
λάμπιιρ άίοιΙιΐΓ. Χάριρ παπιρ- βΐΐδπι λαχτίσαι Κηβδ. 411. 

347. πέφ. Ηββ. π*φαρίρωρται (8οη. βά* II. V, 531 ώάίΐ χαί 
γιγίρηρται φανεροί)· η πκρορ*νμίροι *ϊσίρ. ΟοηίΓδ πί φαρται 
εβί αρρατνίΐ II. II, 122. XVI, 207. Ιηάβ &1ϋ : ιηηοίηετε, πια- 
ηί/αΐαΐί βηηΐ ΌΧ ροβίβτίβ, &1ϋ αρρατηχί ρ*τ ροΗετοΒ νβΐ ρο- 
Φη*. ΡΓβΟδΙβΙ δΟϋίρβΓβ ρπ> πιφαρίρωρται, ονχ ϊλα&ορ, ονχ 
έχρχίφ&ηοαρ οι Οιοί. Ρπφπβ όϋοίΙαΓ Οά. VII, 201 θ*ο2 φαι- 
ρορχαι ίραρ/ίΊς. 

I γ γ» Ε^ω. Μ. ('γγορος· νιος νιον· οΊοριΙ ος ίστιρ ίρ 

τ§ γορή. ΑηβΙ. Εςς. 783 μώρ Ι'γγορος «Γ τώρ Αρμοδίου τις 

ίχπρωρ; (8οΗ. τό γίρος χαχάγιις από 'Λρμοδίου;) 

I γ γ όνο ν ς. Οοάά. ίηΓΜΪΙ νίΐίαιη ίοθβ οτίοιη, ςαοθ δοΗοΙ. βχρίίοβη· 
7ί4φ. ·€ΓΪρ·βηΙ: ο» &*οί φαν/ρονς ττο»ονσ»ν. 

348. α τ. Ρίηά.Ι. VIII, 23 άτόλμαχορ Ελλάδι μόχϊορ (8οη. ϋίςίΐίζβά όν Οοο^Ιε 234 

άννπομονητον χαι δεινόν πόλεμον). Ιαη£ϋΐΐΙυΓ άτόλμητον βΐ 
άπρακτο ν. ΑΙ Η. 1. ο άτολμητος βδΐ ο άτλητα τλάς (375) , 
πάντολμος, νπίρτολμος, υπερήφανος. ΟΓ. 835 παν α λ. 

349. μείζον. ΙΙε βοπΒ. ηοη μείζον* ("Λρη)· η»ιηςαβ ν Αρης 
ββί (48), προ ρΓΟ ΜΙο ροηίΙϋΓ & ροβΐ*. Μείζον ή διχ. 

βδΐ ίι'χαί πλίον (Εαπα. 163), πίρα δίχης (Ργ. 30). 

850. φ λ. Ρίηά. Ρ. XI , 51 άμφ* Έλίνα πυρω&ίντων Τρώω» 
έλυσε δόμους άβρότητος. δεη. Α&. 83 ςιιαίςνβ αιρ^τδοβ %τΗ 
ϊεήηηφί, ηίηία» ιβιηρβτ ΰοηί/αΐα άοηοί. 

ν π. φ εν. ϋίδΟΓβνί υί Όβ Ρ. ςυοά ίη 1ίΙ>πβ εβί νπε ρφε ν, 
ηβ ρΓοχϊιηαΐΏ υπερ το βίλτ. οίίοδυαι 68861. Η. ΓηίδΙη 1ε§ίΙ 
ύπίρφευ· όπερ το βίλτ. ηίνιίβ αβιιβηΐβ ορίΰν» άοτηο : ςνοά 
όΗ ^ηϊάβίη ρτααΐαηϊιαιηιηηι: ίύά υαοηηΐΛ αίο πίιηιηβ. ί^υηδί 
ηίπιίαβ βηρβτίανηηι άοηοτιιηι ορβ» ρΓδεδΙβηΙίδδίοιυπι βίοι ροδβΗ 
ίάειηηαβ Η&ΒβΓΐ ςυοθ μίγας τελεσθείς φωτός όλβος (684). Ρ1&1. 
ΡΙ)86(1γ. 233· παρά τό βίλτ. υί ύπερ τό βίλτ. ΡΙυΙ. ν. Ο. Ογ. 8. 
ΟΓ. ύπερμετρως, ύπερ αισαν. 

εστω — . ΕεοΙίββίπαβ Κ. οοηβίπηΐ εστω δ* ώςτ* Ιπαρχ. άπή- 
μαντον χαι εν πρ. λαχ. 1<3επι και νπερβατώς ροδϋυσι βίοϋ 
η I &ρ. Ηογ&1. ΰοηΐίηραί νΐ 8ο»ρβ» Η ναΐβαη βαηαα ψηβηΐίβ οοτλ- 
ροι. — "Εστίν ώςτε 1303. δορίι. ΡΙιϋ. 656. Ε!. 1454. ΑηΙ. 669. 
ΕϋΓ. Ηίρρ. 705, 1327. ΙρΗ. Τ. 1017. ΐΛΐίηβ αϊ ηΐ (Λ ΖαπιρΙ 
ρ. 507, 650). 

άπήμ. Τβπ\ άβ ρβτβοηίδ (08. XIX, 282. Ηεβ. Τ1ιβθ£. 955) 
ςπδτη ββ ΓβΙ>ιΐδ (δυρρί. 573. Ρϊπθ. ΟΙ. VIII, 115. δι'ιηοη. Γγ. 38). 
Βεκίί. ρ. 424 άπήμαντον άβλαβίς. ΟΓ. 505. Ρ&πΙεΓ ακραι- 
φνής ΕϋΓ. Ηίρρ. 1113. 

χ απ. 424, 1222. Μαΐϋ εχρϋε&ηί χαΐ ίπαρχεΐν τη&Ιίτη χαί απ. 
οοηίβηίητη ν'ΐΌβτβ. ΟΓ. ΡβΓβ. 474. δορίι. Οβα\ 0. 1769. Εογ. Γγ. 849 
ων ονχ άπαρχεϊ πλησμονή. ΜοβΓ. ΔηϋδΙΙ. ονχ άπήρχει* 
αντί τον ονχ ήρχει. Ύ\\.1ί.άπαρχει χάλλιον ή άρχει. ΟΓ. άπό- 
χρη 1482. Εογ. Τγ. 648 τον δε νονν διδάαχαλον οϊχο&εν έχουσα 
χρηστόν εξήρχουν εμοί. ΡΗοεη. 554. ΤΗοο^η. 1151 βς. (129 \ν.). 
ΟΓ. ΡΗϋβΐη. Γγ. ίηο. 39 *χειν τε μέτρια χάμεριμνον ζην βίον. 235 352. ιν — . 157. Εν Χαχ. τιί Ρ1&1. Ιβ^. ΙΠ, β9β· όρ&ώς 
άρ λα/χάνοι, Ερίη. 992 Λ ιχανώς *ϊληχί τι χαί Μ%Η» Επγ. 
Ηίρρ. 462 χάρτ* ϊχορτας *ν φρ*νών. ΟΓ ίηί. 849 βη. Εαπι. 535 
βςη. 8ορη. Γγ. 529. Εηορβά. νβ. 441 δη μήχιστον πραπίδων 
ίχτήαατο πλοϋτορ· 354 ΰιίωρ πραπίδωρ πλοντορ. Ηογ. 0(1. 
I, 81, 17. 8&1. 1,4, 108. 8βηίεηΙίίΐ: οοηϋηραΐ υβτο ηί ναΐϊάη· 
ϋΗ ίνβϋίαβ Η τηβηΐβ ίηίβρτα. 

353. ϊπαλξ. 703 βς. ΒρΜ. ρ. 243 ίπάλξιις' ίξοχαΐ γ«- 
χώρ, προμαχώρ*ς, άφίς. 8ρρΙ. 30, 32 δωραχιχα (8οΗ. ίπάΧ- 
ζέΐς των ταχών); ίο. 158 (3οη. των μιχρώρ πνργισχίωρ τώρ 
άχροβολων). Ιινοορη. 292 γιΐσα χαΐ ιπάλξιις- ρίνίβί βΐ ρίηηαβ 
ίηττίητη. ΟΓ. (Λ'μα, άλχαρ, πρόβλημα. ΕϋΓ. Ογ. 1203 σωτηρίας 
ϊπαλξιν (8οΗ. βοή&*ιαν). ΕβΙ άίυϋίατηηι ρταβΜϊνπι (αϊ ώφ*'- 
λημα Οεα\ Ο. 259). 

354. προς χόρ. 125. ΤνιΊββαβ II, 10 άμφοτίρωρ δ* *<ς 
χόρορ ήλάσατί. Ηββ. άδδηρ- *ϊς χόρορ χαΐ ίίς πληομονήρ. 
ΕβΙ φΐατ χαταχόρως } άπλήατως. 

355. λαχτ. 346,807,1509. Ι,νοορη. 137 άραχνπώσας θί- 
μιν (8οΗ. χαταπατήαας, άρατρίψας, ταράξας τό δίχαιορ). 
Ηογ. 0(1. 1, 35, 13 ίηίητίοβο ηβ ρβάδ ρτοτηα* ίΐαηίβη οοίητηηαηι. 

ίκληχτ. Ρ. ΡβπΙβΓ ΐϋβο) ΐη βη1ί»1ΐ\ 370 την 1*νίαν. €ί. $ιιρ. 343. 

μι γ, Οαοά 0*η1. )β£. μί/αν, ηοη ρΐδοβΐ ; βωμός ΔΊχης (Ευπι. 

589) χαλαρός (δαρρί. 651), άγιος, ίιρός (11.11,305) άίοίΙυΓ, 

ϋί β. πιριχαλλης, ινδμητος, Ονήιις, &1 μίγας ρΐ&ηβ οΐίοβυοα ; 

ΓεεΙΐοΒ ν ψηλό ρ ΔΊχας βά&ρον 8ορΗ. ΔηΙ. 854. Αίηβη. XII , 

546 ι> . άπι&ιώ&η δ* χαΐ αντό τό της Δί χης όνομα, ώςτ* παρ* 

Ιν'ιοις χαι βωμονς χαΐ ΰναίας γίνισΟαι ΔΊχη. ΡοΙογο ϋβω. 

ϊη ΑπδΙο^. ρ. 780 δίκης χαϊ ευνομίας χαΐ αΐδονς *ΐσιν άν&ρώ- 

ποις βωμοί, οι μίν χάλλιστοι χαί άγιώτατοι Ιν αυτή τη 

ψυχή ίχάατον χαί τη ςρί/σίΐ. 

μ* γάλα €οάά. βΐ ΕάίΙΙ. ϊη Ρ. ίηρρίβ άντϊ μ*άς (ονλίαβ-ης), ςαο 
(ηΙτλοΗτη ρΓο ΙγοοΗμο ροβΐΐαηο ηοίβΙαΓ. φαυη Οά. III, 227. XVI, 
243 λίην μίγα ΙβρβΙϋΓ, βά λίαν ΓογΙ. μίγα ·ορ«Γ·οηρΙηπΐ ίαίΐ, (Ιβίηάβ 
«οοβίίΐυίαιη , »*ά ίη μ* γάλα πααΙ&Ιαη υΐ (γοοΙιμο «ΛΐΐδββΓΡί. 

«ίς αφ. Ρίηά. I. IV, 52 ϊστιν δ* άφάνιια τιίχας (8θΗ. της ϋίςίΐίζβά όν Οοο^Ιε 236 τύχης άφανης ι} ΐχβαοις) χαϊ μαρναμίνων. Τΐΐηο. Π, 87 άξι- 
ώματος άφανιία Χίχώλνται (8οΗ. οτιριΐται αξιωμάτων *π* 
αφάνεια τον γίνουν χαι χήτα πλούτου Φ μό ν ο ν). Ιοί άφάναα 
βδΐ οοκΗτίία*. ΟΓ. ίηΓ. α<3 942. Εις άφ. ββΐ ίΐς τό αφανή ΐιναι, 
ιις τό διατίλιΐν άδηλον όντα, εις τό μη άλώναι, *ϊς σχότον. 
Κ. βχρϋϋ&ί *!ς χαταχρνφην, αά ΙαΙβηάηη: » ηοη βπ'Ι ρΓορυ^ηΒ- 
ουίυηι, ςοο 86 οοοϋΐΐβΐ, ηαο ίηίαδίβ ΓβοΙβ Ιρ£&ί. ν Ββοϋαδ βίο 
ϋΐβ φΐβπι ςυοά προς χόρον νβΓίϋ αάυβτηι* %η*οΙ*ηϋαιη. 8εη- 
ίβηίιΈ: ηνΙΙαβ άίνίΐίαβ φοβτβ ρο*9ηηΙ ηί ΙαΙβαί ηη% ρτοονί- 
οαηάα ΙηΗίίίαβ ατα αηιηηηι αρΙβνΗ. 
356. βιάτ. 194, 198, 278. 8βρΙ. 726. 

857. προ β. Ρβ Ρ. βοΐνϊΐ πρόβουλος πα7ς άφ. ςνα* οοη· 
βίΙΊα άαΐ νβτβ ϋαάηοα ίπιρίΌοίΙβίειη πιβάίίβηϋ. ΙηάΌ νβΓίαηΙ 
βΗα οοηιϊΙΊαΙτίχ ', βΐίβπι βΐία οοηηάΙτΊχ ; &1ϋ πίΕΐηηΙ οοηβηΐΐα- 
ίοτ%9 βΐΐα, ΰθΜΪΙ'0 ρτορηαΐα. 8βηβ ρΓΒΟδίΒΓβΙ Ιε^βΓβ προβούλου 
παΤς (Η&ιΐ.)* ηβςαβ βηίπι ίρβΒ παις Πιι&ω βρίβ άίοίΙϋΓ πρό- 
βουλος- \ά ιηαΙΗ ΑΙεθ οοηνβηίΐ;, πηΐβ άεϋοβΓΕηΙί βΐ οοηηΙίΕ 
ΐΓ&(3βηΙί βϋββ βοββ, οΐ ίΓΓβΙιΈΐ βηίπιαιη βί ωβηίβιη ρΓΕββίηη^δί. 
8εά ηοη αβθο 6Ε ηιυΐ&ΐίοηε ορηβ ββββ. Β1. ουπι 8οη. πρόβ. άφ. 
6χρ1ίο&1 ρναύ Ι'ώβτί* ρβαιιηβ (ροδίβπβ ίηίο1θΓ»1>ΐΗ ιηοάΌ) οοη- 
βαΐϋ. ΟΓ. Ηογ. 06.1, 28,80 8(1. ηοηίηταηι ροΗηιοάο 

86 ηαΟ» /τανάύτη ΰοτητηϋίετβ. Ηββ. πρόβουλος- — ό προ- 
αχίπτόμινος. 3βρΙ. 1006. ΗβΓ. VI, 7 προβούλους σφίων αυτών 
('πίμπον. VII, 172. Χβη. Αη&ο. III, 1,26 προβουλη^ιν τού- 
των χαΐ προπονίΐν. ΡΒηΙβΓ ΗβΓ. II, 121, 1 προορίων των 
παίδων. ΟΗ. 756 τούτων πρόμαντις ονσα. Οηπι Γογπϊβ προ- 
βονλόπαις οΓ. ινφιλόπαις (660), μνηαιπ. (161), ρυσίπονος, 
χίνανδρος, άξιόμισος (Ευη. 366) , άπειρόχαλος. 8ί ή ταλ. 
πιι&ώ *Λτης <3ίθίΙαΓ πρόβουλος παίδων άφιρτος, ΓβδρϊοίίαΓ 
ηηίνβΓβο νβ. 847, βΐ βχρΗοβΙαΓ αΐσχρόμητις (198). 

άφ. ΤεπΙοπι ίη ΟΓββΙιΈ ίηνβηι'ΙϋΓ; βδΐ ου* άνιχτός, ονχ άνα- 
σχιτός (1272. Ργ.918). Προ β. άφ. ηίπαιδολίτωρ (8βρΙ. 726). 

άτας. 673,741,1138. II. XIX, 91 πρίύβα Διός βυγάτηρ, 
ή πάντας άάται — βλάπτονό* άν&ρώπονς (ΡΙεΙ. β^ιηρ. 195 ά ). 237 ΤΓ7ρΗ. 411 ν Ατη βλαχρίφρων (Η. I 1. 88. IX, 505 κ^.). ΟΓ. 
βαρ. 199. Τή άττι ορρ. ή σωτηρία (8ορΗ. ΑηΙ. 185). ΟβΙυΙΙ. 
Χ^νΐΙΙ, £η. Α1$ *Η νβΗβτηβηβ Όοα; Ιααάβτβ Καηο οανΗο. ϋί 
δορΗ. Γγ. 287 ταχ*ϊα πιι&ώ των χ αχ ων όδοιποριΤ } ί Ια 
πιι&ώ "Λτης εβΐ ΛΙβί ίναάβία. ζ}αυπι πα&αρχία $\1 Απρα- 
ξίας μήτηρ, /ννή σωτήρος (8ερί. 225), οοηίπι 31 <^ϋΐ3 ηιαίβ- 
9*αάαβ Αί&ε οΐκάίΐ, ίη ρεπιίοϊεπι πήΐ. 

858. α χ. ΤΙηυοι Γβηαεάίυιη εβί ίη χαοτΐδ ί. & ρΓβοίοοβ εί 
ββοπβοϋβ. ΟΓ. 1077 βς. II. VIII, 548. 

ταμ μάταιο ν. Τ&η ηιαΚα $αηΙ βρ. ΑμοΙϊ. ρ&ηΐβτ οοπφοιίΐ» (οί. 
114, 153, 654), αϊ η ο η «αάε&οα πάν μάταιο*, ςυοά οαυίΐϊ» ρΐβοοί*, 

«χ ρ. 8εΗ. &ά Εογ. Ηβο. 897 οι ΆττιχοΙ έχρϋφ&ην γρά- 
φονσιν, οι ό*ί πεζογράφοι ίχρχϊβην. 

859. φως α ι ν. £}ϋυιη ρΓ&εεεδβεηΙ άνδρΐ — ιις αφ., νί- 
(3εη ρο88ΐ(ί βεποί άεοεΓβ ονχ ίχρ. πρ. δέ φώς, ρΓ&ε8εΓ(ίπι 88- 
ςαεηΐβ διχαιωΟίΙς εί φώτ' άδ. ΑΙ ρηαιυιη ςρώ; αϊν. (ίπίΒ^ίηβ 
ρείίΐβ 8ά ίηοεηίΐίο Τγοιηο; οΓ. 740 3^.) ορίίαιε ίυη^ίΙυΓ, Ιυιη άχος 
ηεεε88&ηο ΓεηαίπΙ οίνος, ςαο ΓεΓεΓ&ΙϋΓ. ΟΓ. 653. Ειιγ. Ηεε. 945 
τον αϊνόπαριν. νΪΓ£. Αεη. Χ , 272 οοτηβίαβ Ινρηοη τηίβηΐ. 
ΟοηΐΓ&παπι εβί χρυσοφ. σίλας (οΓ. 262). 8ορη. Γγ. 148 Δίχας 
ϊζίλαμψιν όσιον φάος. 

αίνος· σίλας. 8ί»η1. βΐ Η. ραΐβιιΐ, §1. ρβΓίίηβΓβ βά φώς· ςυί$ ηοη 
ραΙοΙ? Τ&ιώειι τβ. 512 ρ»πΙβΓ αίνος εχροη. κάλλος. Η&ςαβ βΙοιμΙογ» 
631 οβΰίΐΑηΙία &α( ^οΛοΙί». 

360. χ α χ. Ιπΐ8£ίηειη ρΓονοο&1 φώς αινολαμπίς· η»ιη υΐ 

%ρνσοφ(//ής, ίΐα αινολαμπής χαλχός ά\θ\ ροίεβί. Αεβ βυίειη 

Η8Γ8 ρΓ888ΐ8ΙΐΙία8. ΡΠη. 84, 1 069 β Η €Χ Ιαρίάβ α6Τ080, φιβτΑ 

νοΰαηΐ Οαάιηιαηι — βί βχ αΐίο Ιαρίάβ ανβη ΰΑαΙοίίβη 
νοοαηΐ ίη Ο$ρτο; τηοχ νίΙΗαβ ρταβοίρνα, τβρ&Ιο \η αΐϊα Ιβττι* 
ρταββίαηΐίοτβ , τηαχίτηβ αητιοΚαΙ οο, ςηοά ρταβοχρηατη όοηί- 
ίαΐύΐη αάτηιταΐΐοηβιηφιβ Ο* οΗίηηίΙ. Οίο. Τυβο. IV, 14 αββ Ο ο- 
τίηέΜητη Ιατ&ιιιι %η αδτηρίηβη ίηοίάϋ. 8ορη. Γγ. 798 λάμπα 
γαρ Ιν χρίίαιαιν ώςπιρ ( ύ γ * ν η ς (νεί ίνπριπής) χαλχός 
(Ηογ. Οά. Π, 2 ίηϋ), χοόνω δ* άρ/ήσαν ήμυοι στίχος. Οοιιΐη 238 ο χαλκός χαχός (χίβδηλος } επί ορρ. ο χα&αρός, ό (ίλιχρινής) 
ΓβΓοπηίάβΙ α^αιη. 

861. τρ. 175. ΡΙαί. II, ρ. 2 Λ σίδηρος χαί χαλχός ταις ίπα- 
φαΐς των χαρών έχτρίβονται. ϋίο ΟΗγ. 11,359 νόμισμα νπό 
των χρωμίνων ίχτρίβεται. Οίο. Ν. Ώ. Π, 9 οοηβ'κΐΗ αίςηβ 
Ιτϋη Ιαρίάητη βΐίοί ιρηβηι. Ηεβ. προς βολτ}- τώι/ αθλητών 
ή συναφή χαί χατοχή. Ιηάβ πάρα (Αί. 2) εχρΙίεβίοΓ προς- 
βολή, Ιπιχάρηαις. ΡοΓΓΟ πυρός ή χημώνος προςβολή (ΡΙαΙ. 
Ι<8£§. IX, 865*»; Γίείη. νβΓίβηβ %^ηΐ9 /Ηβοηινβ βί βηοίηβ αά- 
ιβοϋοηβ, 1ε§. ή χ*ιμ. χα ι χ λ ι/ δ ω ν ο ς). ΙΙ& Η. 1. %ρηΪ9^αέτί» % 
ΚμτλοΗι οοηί&οίθ8 ηοΙβίιΐΓ ρΙοΓ&Ιι, ςουιη τρίβος ί&ηΐυιη &ά* 
ψηαηΗΒ ΓβΓβΓβΙϋΓ. νεπιπι προςβολαι, βο βθγθ &ά" Ηοπιίηβσι ΐΓβηβ- 
Ιβίηιη, ΐηΙβΙΙί^υηΙαΓ δαίμονος (ΑτίβΙ. Ρβο. 39; ΡΙαί. II, ρ. 168 
πλη/αΐ &(οϋ χαί προςβολαΐ δαίμονος). ΟΙι. 281 πρ. Έρινιίων. 

προ β ο λαΐς Οοάά. ΓαοίΗ βΓΓοτβ, ςιιαιη προ εΐ προς βοάεπι εοπιρ. 
κπΙ>»ηΙαΓ. ΟΓ. 1419, 1673. Οι. 645. ΒμΙ. ρ. 789, 36. 

362. μ (λ. 8βρΙ. 737 θβ οτηοτβ', 8ο1ι. τό μιτά τό πιπηγίναι 
μ(λαινόμ(νον. ΟΓ. ΡβΓ8. 501. 8υρρ1. 740. ΙηΙε11ί£εη<1υιη τό ρυ- 
παρομίλαν, ό ρυπόας πίνος } ηαειη ρΓ&νο βεπ ηβιΐδ, ηοη 8Ϊ- 
Ιϋβ, οοηΐΓβΗίΙ. ΤΗεο^η. 449 δςη. (849 \ν.) άπκρ&ον χρνσόν, 
ίρυ&ρόν ιδίϊν τριβόμινον βασάνω, 'τοΰ χροιής χα&ϋπίρ&ί 
μίλας ουχ άπτεται ιός ουδ* ίϋρώς, αϊιΐ δ* άν&ος (χα χα- 
Φαρόν. ΟΓ. ίά. 417 βς. (835). ΤΓ&άυοίΙϋτ &ά &ηίιηυιη. ΡΙαί. II, 
12 Λ μή χιν'ίσ&αι μιλανοιίρων τουτίστι μή συνδιατρίβαν μέ- 
λασιν άν&ρώποις δια χαχοηΟααν. ΟοππΌ. Γγ. III, ρ. 433 διίο 
παρασίτων γίνη- — ο» μύ&νις ήμ*7ς. 8ο1οη. Γγ. 26 γλώσσα 
δέ οί διχόμυ&ος ίχ μίλανής φρενός γιγωνη. Ρίηά. Γγ. 8οο1. II, 
5 βς. Μ. ΑηΙοη. IV, 18 μίλαν η&ος. Ιη Ευπι. 459 ΟΙ^Ι. χιλαι- 
νόφρων. Ηογ. 8βΙ. I, 4, 85, 91, 100. Οίο. ρ. 0*εο. 10,27 8βχ. 
ΟΙοάιν.9 ηβο ψηίηιι» ηίρετ, ηοο τηίηη» οοηβάβη». 

363. δ ιχ. Νοη σίντης εχ σίνος (Εη*.), βεά άνήρ βτβιάται 
(δ* άνδρα) ίηΙεΙΙί^εηάΊιπι εβί. (ϊϋΗΠίνίδ ΡοΙΙ. VIII, 25 άίοβΐ, 
ΡΙ&Ιοηειη τά βασανιστήρια διχαιωτήρια &ρρο11α856 (ΡΗ&εάΓ. 249'), 
ί*ιηεη 8αίά. διχαιοΰν δϋο δηλοΐ, τό γ* χολάζιιν χαί τό 239 δίκαιον νόμιζαν, δ ιχαιονσαν χαταδιχάζουσαν . διχαι- 
οχΙμινος- χολαζόμινος, δίχης τν/χάνων. ιδιχαιώ&ησαν 
δίχαιοί Ιχρί&ησαν σήμαινα 5* χαΐ τό εναντίον, χατιδι- 
χάσ&ησαν διχαίως. Οίο. Υογγ. V, 57, 148 *διχώ&ησαν (1. ^ι- 
χαιώ&ησαν) ίηηαϋ, Η. ε., αϊ δίεαίί 1<Χ}αυηΙυι-, βαρρίίοίο αίΓεοΙί 
&ο ηεοβίί δυηΐ. Ηεβ. δ ι κ α ι ο ν ν μαστι/ονν, νου&ίταν (οΓ. 
734 δη.). Νοη εδί ί^ίΙιΐΓ βασάνιζαν, δοχιμάζαν (υ* 8ορΗ. θεά. 
Κ. 510 σοφός ώφΟη βασάνω τ* ήδϋπολις), δεά ΰαίΗρα^, ρα- 
ηίτβ , ΰΤΗβίατβ , ηεο τεοίε ίηΙεΓρΓείεβ νβιΊυηΙ φα»;» μ/ αβ&1%ιηαΙ%9 
ςηαηέί βά (Η.), βχρίοταΐηί %ηα11ί βΗ τβυβτα (8οηη.). 

864. 7ΓΓ. Ιη Ε. πτανόν τιν\ Ποτανόν όρνιν, αυβτη άητη 
υοϊαΐ. ΟΓ. ΕϋΓ. Ηίρρ. 828. ΡΙαΙ. Εο%ά. 29 1 6 ωςπιρ τά παιδία 
τά τους χορνδονς διώχοντα. Εϋΐηγρίι. 4·. ΟΙεπο. ΑΙ. 11,67 δς 
δε Ερείδεται επί ψεϋδεσιν, οντος ποιμαίνει άνεμους και διώχει 
όρνια πτερωτά, ϋ αεί υ ω Ιιοο ε Ργου. 8α1οπι. IX, 12 (ϊη Ι^ΧΧ. 
εά\ Τίδοηεηά.), αοί ός ερείδ. — άνεμους, ο αντόί δ<ώ£*Γαι 
δρνεα πετάμενα. ΕϋΓ. £γ. Αε£. 6 πτηνάς διώχεις, ω τεχνον, 
τάς ελπίδας, ονχ ή τϋχη σε. Ηογ. Οά. III, 29 , 53. ΡεΓδ. III, 
61. II XVII, 75 άχίχητα διώχων (Οίο ΟηΓϊδ. II, 358). δορίι. 
ΕΙ. 1054. ΡΗΠ. 937. θεά. Κ. 486, 175. Οίο. Βερ. II, 4 νοΙηοΗ »ρβ 
βΐ οοςϋαύοηβ ταρί. Ιά. ρ. 8ν11. 32,91 ο /αΐβαη »ρ*ηι1 ο όοΙη- 
οτβτΛ /οΗηηαΜΪ (^ϋίά ίιηα^ίηε αυΐ9 ηοΙείιΐΓ, 8ΐηθί§ίΙϋΓ; βϋηΐηϋί 
ρβτρβίηατΛ ΗβΙβηαβ ρο88βίήοηβτη δί αηχπιητη €ΪΚ3 βάκτη αΰ ΰοη- 
ΗαηΙβτη δρεΓδδββ Ρβηάειη ρϋΐεηΐ; Η. άίοϋ, Ραπάεαι ΐηαηία βρβ- 
ΓΒδβε, ηοϋπι βε ΙβΙΙο νΐοίοητη /οτβ ΟΓεάεΓεΙ. ΡβΓίίιη ςαίάεσι 
ιηείίαδ Όε Ρ. άε Ιν,οτο ιηοβτίο^ ςυοά εχ ίιηρΓοοίδ ΓβοίηοπΒϋδ 
βίοί ρΓοοιίΙΙϋηΙ, ηυί ραείΌΓϋΐη ίηβΙβΓ εχίβϋιη&ηΐ, βε ίιιβΙίΙΊατη 
είΓυ§εΓε ροββε, ςυ&ε ίρδοδ Όεοβ Η&οεΙ βάίϋΙοΓεβ. ΡοΙίυβ Ιβπιεη 
ίηί6ΐ1ί§βηά& ίρβ» ίΐΐα ίηιριιηίΐαβ, ςαβαι νβ. 355 άφάνειαν οηοηΐδ 
&ρρεΙ1&νεΓ&1, ηααε ίαΙΙ&οεηι δεουηΙ&Ιεαι βίΓεΓεΗβΙ. ΑΙ ηοη ηαα(&^ 
ίηΙεΓραηοΙίοηε οθδθΐΐΓ& εβί δεη(εη(ί&; ρεΓδρίοαα 61, δί Ιε^ΐαοαβ 
διχαιω&ιΐς *πιΙ — · ηί^ΐβίοιί , αηαηάοψίΊάαη , Όβοί ιαίετίινϊη- 
άϊοα βχρατίιιβ, Ιατηβη ρηβτί ίηΜατ ιαΐοηηι ίβ βΌαιητατη. β»9β οοηβάίΐ. 

365. π ρ. 591. Ργοπι. 329. ΡεΓδ. 781. Ειιω. 238 προςητριμ- 240 μίνον μιίσος (Η. ρ. 593 βχρίίο&ΐ πρόςτριμμα). Ηββ. προςτρί- 
βεταΐ' προςπήσσεται. 8ϋίά. προςετρίψατο' Ιπεβαλε, 
χατεχεε. Τω βίω των ανθρώπων χηλΧδα προςετρίψατο. 
Έίγιη. Μ. ρ. 406 προςτετρίφ&αι τρ'ιμματι λευχόν τον χρώτα 
ποιονντι. Οαΐεη. II , ρ. 233 (Εά. Ββδί). 1538) <3β £ίη§ίν8β θοΐο- 
ΓΪΒϋ8 »§6Π8: χρω προςτρίμμασι χαΐ τοις άνα/ε/ραμμενοις περί 
οδόντων ιδίως δί συμφωνεί χηχΐς λειοτάτη, όξνβαφον μετά 
σμϋρνης. ΌίαίιΐΓ χαχόν, πληγής, συμφοράν προςτρίβεσθαι- 
ρΓ8Ρ8€Γΐίπι χηλΤδα. ΡΙπΙο IV, 248 Ηχα&ήραο&αι τάς δνςεχ- 
ρζλχίτους χηλΐδα ς, άς μιγάδων όχλος χατά πόλεις προς- 
ετρίψατο. ΕϋΓ. Ηβο. 911 χατά δ* αΐ&άλον χηλιδ* οιχτροτάταν 
χεχοωααι (ω πατρίς '/λιά;), Ιιΐίΐβ πρόςτριμμα /ηΐίρίηί* ηοΐα , 
Ιαοω, βίπρ. άφερτον εδί όλεθρος, φθορά (373) , υΐ 18 ςυί ίηΓβίΙ 
όλεσίπτολις. — *Ε ν θείς \ιί Οίο. Εϊη. IV, 24 ίτηροηβτβ νηΐηη». 

366. λ ι τ. Εχ πόλει ΐηΐβΐΐ. των πολιτών. ΟΓ. 81 , 363. 

I π. Η 68. επίστροφος- Ιπιστροφήν ποιοϋμενος χαΐ φρον- 
τίζων. επιμελητής. Οά. 1 , 177. Ιη ΕϋβΙ. Οραβο. 2, 48 τον θεον 
ίπίστροφον. 247, 70 Ιπίστρ. αρετής. Στραφήναι (Αί. 1116 8^.), 
ίπιστρεφεσθαι, μετατρεπεσθαι 86 οοηνβΗβτβ^ τβ$ριοβτβ. Οοη- 
ΐΓβηαπι ίηΓ. 702 βς. — Των δ ε- των άδιχημάτων (ίηΐβΐΐ. βχ 
άδιχον)- ςνί Μία οηταΐ, ίη Μί νβηαίχιτ. ΟΓ. Ιντριβής, τρίβων. 

367. χ α θ. Αί. 517 μοίρα χαθεΐλεν (8ο1ι. χατή/α/ε, χατε- 
βίβααε, χατεβαλε). ΑηΙί§. 1158. ΕϋΓ. Γγ. 422 ήμερα τον μεν 
χαΟεΐλεν νφόθεν. ΤΗαο. I, 77, 6. III, 13, 7. 68, 3 χαΟελόντες 
τήν πόλιν εΐς έδαφος. 8ϋΒί. #*ό; νβΐ θεών τις. ΒοΓηη. ρ. 458. 

363. ο Γ. Οΐα (Ηββ. ωςπ*ρ, /.α&άττ*^) Ιβ£. ηββ νβ. &Ιγ. 353 άοββί. 
ΟΓ. δβΐι. β( ίηΓ 1050. Οη. 878. Ευπο. 131, 660, ιιΜ άπ<ζ ρτο ωςτκρ. 
369. Υβη Ρ. ΙββΙίο, ηοη ΟωΙβή. 

870. τρ. 645. ΑγοΗΠ. Γγ. 81 όρχον ενοσφίσθη μεγαν, άλας 
τε χαΐ τράπεζαν. Ι^εορΗ. 137 λάξας τράπεζαν χάναχ. Οεμ. 
(β<1 355). Ηθ8. τ ρ απ ε ζ ί τ η ν Πάριν τον παραβάντα τήν 
τράπεζαν χαι άτιμάσαντα τήν Μενελάου. 

χ λ. 8αίά\ χλοπαί- παραλο/ιαμοί. χλαπί ν τ ες- Ιξαπα- 
τηθεντες. ΕαΓ. Ογ. 1499 &εών χλοπαΤς. Ηβΐ. 1175 χλοπαΐς 241 &ηρώμινον Έλίνην. 8ορ1ΐ. Ρηίΐ. 1025 κλοπή (8εη. άπάτΐ}). 
Οά. XI ,363 ήπ*ροπήα καΐ Ιπίκλοπον φζ\ι.π«ραλογιστικόν). 
8ρ»ηη. νβΓϋί άβωρΟοηβ, εβίεπ πιεΙθ /νΗο, ταρίν, (οί. 485). 
Ια* 8ΐ νοίαίβδβί εηοηιβ, ηοη νί<3εο ςηβΓβ ρΐατ&ΐί ηβηβ 68361;. 

371. Χιπ. ΙηΙεΙΙ. ή γυνη {ρ* γυναικός)- Ηε1εη&. Ετιγ. Ηβΐ. 
1 178 λιπονσα — Ικπιπόρ&μιυται. 

άσπ. 66,640. Ροπη&ε άσπίστωρ, άσπιστήρ, άσπιστής, αϊ 
πορ&ήτωρ (829. Οη. 972), πορθητής. ΟίΓ. άναστατήρ (Οη. 301. 
8βρΙ. 1015) βΐ ανάστατης (ίηί. 1185), δρηνητήρ (ΡεΓβ. 938) 
βΐ δρηνητής (ίηί. 985), &υτήρ (200,214) βΐ δυτής. 

872. χ λ. 8ϋί<3. κΧόνος- δόρυβος, τάραχος. Ηεβ. κ λ. γλ- 
ραχη πολίμου· ή σπσμός. Ρεκ. 106. II. V, 167. Ι^εορη. 944 
χλόνορ δορός- 1439 βαρνς κΧ. μϊ 1858 Χόγχης Ιν υσμίν^σιν. 
* Ασπίδας βΐ Χόγχ. ίβτταΐτίβ ιηϊΐίϋ&θ. 8αρρ1. 182 όχλος ύπασπιστηρ 
καΐ δορνσσόος. Λόγχιμος βΐ Χογχήρης ηΐ πίν&ιμος βΐ π*ν&ήρης. 

ρ αν β. όπλ. 907. Νοη ροβίΐηιη ρκ> ναυβατών όπΧ. αϊ 
Ηεκ>(1. VI, 12 τους ίπιβάτας όπλίζίΐν. Τα οπλα βαηί τα 
ναυτικά σκέϋη (0(1.11,390), ιηβχίπιε τα πιίσματα χαΐ σπιϊρα 
(VI, 268 βς.). Ιηάβ ρήις οπλίζονται πόντον \π* άτρχίγιτον 
(XVII , 288) , Ι^οορη. 514 πτιρωτάς όπλίσαντις όΧκάδας (8εη. 
όπλ. Χίγίΐ τα ιστία). Εγ$0 ναυβ. όπΧ. βιιηΐ βρρ&Γ&Ιΰβ ηο- 
εεββΗτίί &ά ηανβ3 ίη πιβΓβ θεάηεεηά'βΒ. Οαπι οπλισις, οπλισμα, 
οπλισμός οί. χά&αροις, χά&αρμα, κα&αρμός. 

373. αν τ. 399,405. Ηβ8. φιρνψ προίξ, δώρα νυμφικά. 
δαρρί. 976. ΟΓ. ΕαΓ. ΑηοΊ. 108. Ονίά\ ΗβΓ. V, 93. 8υίά. φ * ρ ν ή- 
προίξ· φίρνη' αμοιβή- παρά τισι δ* χαΐ φέρνη ή προίξ. 
Ρ&ΙεΙ, βηοοί^ηε άίοί άντίφ. Ι&ιη αντί φιρνής, ρτο άοΐβ, ςα&οι 
άνταμοιβήν, αντίποινα. 

374. διά π. 8εΗϋΙζ εΐ Εη§. ΒίΙεηάεηίεβ εοηδεεαί. ΙεπιρΌππη 

(Χιπ. άγ. βίβ.), ίϋβ Μ^εβη&Γηω, ηίε ΓβοΙίαβ Ατ£0Γηιη 

ροΓΐ&8 , ηοη ΤΐΌΐ&ε νβΐ βΓοίβ Ρηαηήάαηιιη , ίπίεΐΐίβΐιηΐ. Εγ&Ι ςοίρρε 

Ηείβηα ίη ίίίηεΓε Ττοί&ηι, φΐο Ιειηροιε, Γβΐΐοΐο είνίοαδ αρρα- 

Γ&(η ηοδίίΐί, εβΓεββ* εχ ατοε, Τπηββ ΓεΓεο&ί εχίΐίιιπι. Αοεεϋΐ 

ρίμφα, ημοά οποηίηο εοηνεηϋ εΐβπι &ηΓα^Ϊ6ηϋ ε ρ&1η&, ηοη 

16 ■ 242 

οοηνβηίί ΐη ρειεβπηβηι Ιβττβιη ίβυβίο ίΐίηειε ΒάνβηίεηΙί. Ιη Ευτ. 
Τγ. 993 Ηεε. 8(3 Ηεΐ. I* μ*ν γαρ ν Λργιι μί%ρ* «χοι/σ' άρι- 
στρίφον. Οί. ί&ηιεη Ογ. βά νβ. 379. 

375. άτλ. τ λ. 197, 200, 817. ΏΊ&ή άτλητα πιπορ&ώς 
(Τηεο^η. 1023. 601 Τ/\Γ.) ηοί εβί άρνπομόρητα, άκαρτίρητα. 
11. XIX, 367. Οβά. Β. 792 άτλητορ άρ&ρώποισιρ όράν. Ηίο 
νβΓο 8οη. ΓβοΙαπι νίάίί. Οί. 348. 

πολλά—. 497 , 652 , 434 (*ά χα/κ.) 8ορη. Τπιοη. 941. Εατ. 
ΑηάΓ. 96. Γγ. 903 οτίνιι διπλά, Ι^οορη. 69 στίρω σι δισσά 
*αΙ τριπλά. Οί. II. 1 , 35. XVIII , 29 , 318. VI Με οι δόμ. προφ., 
ϋ& ΟΗ. 35 οί χριταί οριιράτωρ. \¥ε1εκεΓ (Μυβ. Κηεη. 1854ρ. 
194 ί&ίβο ραΐ&νϋ, Ττοιεπι ε* ν&Ιεβ Ττοί&ηοδ (Ηείεηυηι 
εΐ Ο&ββ.) & ροέΐΕ ιεβρίοί. ΜηΙ*νεηΙηε βεηίεηϋΕΐη, ηεβοίο. 

376. τόά*' το γ*γο*ός ¥. — 61οβ5&Ιογ 1β£. ϊοτ. τόά*, ίνν. 1*χι· 
τ%%1 αδϋντη Η(1βηα$ ι%Ιϋ*Μ βί οΙαηάβχΙ\%\έΜ Η ίίατ ηια Ττοίατκ. 

α. 182. 

378. στ. Οη. 203 (8ε1ι. ατίβοι· οί *ρ τ& γ% τύποι τώρ 
ποδών). £}υυιη ρΓ&εοεββεπ* δώμα ει λί χος, νβίϋρία ίηίεΙΚ^εηάΒ 
βαηΐ, ίη ϋβ ίρβίβ Ιοβίβ ιεϋοΐα, 8ΐ£η& ρπβΐΐηί Εΐοοηβ; νεδϋ^ί» 
(ΙίοηηΙϋΓ φιλ. ΐ. ε. βπιοΓειη εΓ£8 πίΛηΙαιη ΙεβΙ&ηΙΐα εΐ βρίπιηίίβ. 
Οί. 778. ΡεΓ8. 136. Ειιγ. Α1ο. 945. 

379. πάρ. 8ηοί. εβί άρήρ εχ φιλάρωρ. Οί. 371. (ϊηοά ηοη 
νίάεηδ 8εη., νίάεηβ νεΓο, στίβους εββε Ηείεη&ο, Ηε1εη*ηι ίηβείΐε 
βηοί. ίεοίΐ. Πάρ. ιδ. υΐ 8ηρρΙ 716 πρίπονσιρ ιδ*ιρ. ΕϋΓ. Ογ. 
350 Μίρίλαος — πολν άβροσύν^ δήλος όράα&αι, τώρ Ταρ- 
ταλιδώρ ί£ αίματος ώρ. 

α ι χ. ΟρΙίπιε 8οη. ίυη£. οαπι άφψ., ίηΐεΐΐεοίο ήμώρ. Οείει» 
άεΙίΓ&ηϋδ. 

άτ. άλ. νίίΐεο, ϊ&ω Οίηά. ΡΓβεί. Εα\ III, ρ. ^Χν &άνετΒι& 
άτίμως άλοιδόρως ΓεβϋΙαίΕδε, ςααε βαο οηΐίηε ΓεεΙε ροβίΐα ίηίει 
σιγάς εΐ άφιμ. *Λλοιδ. (οί. φιλολοιδόρως) ΕϋΙίνε άίοίηπι. ΰα&ω- 
νΐβ λοιδορίϊν εΐ τιμάν 3Ϊΐη ορρθ8Ϊ1& βιιηί, Ιβιηεη ηοη βϋδίπι 
οχρϋθ8Γ6 άνιυ τιμής, άριυ λοιδορίας, υΐ V. Η. άτιμος άλοί- 
δορος νεΓίϋ: ηίοΜ ύΜτβηά ηκΜ ιο&Ηεηά , ο^ηιιπϊ άτιμως υοίςυε ϋίςίΐίζβά Οοο^Ιε 243 ίρηοτη%η\08β , ίητρϋβτ ηοίβΐ. ΡγεθΙογο» ΓβεΙβ ρ*ΓοεΙ>ΜΐΙ Ηβίβηββ 
ηοη οοηΌΐοίαηάο, ρβτοβΓβ ηοη ροΙβΓ»ηΙ εί ηοη Ιαηάαηάο βατή. 
(2θ8Γ6 βηβρίΟΟΓ ρΓΟ άτίμ. άμώμως 1ε§ί θεοβΓΟ. 

άτιμος άλοίάορος ίη Οοάά. βχ Βηϋςαα ογΜιο^γ . Γβιη&ιιβεΓυηΙ. 
ϋί. Οίηά. 1. 1. δ&ερί&βίιηο ίά ίΓβαάί ίαίΐ; οί. τοντον Μ&γο. Κ. (97), 
πας&φόνημα Ρ1. Ρ. V. Ο. (1355), <$λ#ο^ ΡΙ Ρ. V. Ο. (1510), λ<>0- 
χοττος Η. (1560), όςάοομι* Ρ1. Ρ. (1562). 

880. α δ. Μι'γθ ευπι 8εηο1. εοηβεηΐϋ XI. ρΓΟ ήδίστη &εεί- 
ρίεηβ. 'Άδιστος εβί χ^άιστος, αατταστοί, ψιλτατο£, ςη&ΐεηι άίεί 
Μεηεί&ηηι & ν&Ιίοηβ ηοη ιηίΓ&οίΙηΓ, ςυί εηηάεηι & εηοιτο τήςδί 
γης φίλον κράτος άϊοϊ (570) νίάεπί. Ρ^άββ ηδεία όιρις (ΕηΓ. 
Οτ. 727). α. Αι. 105. Ρηϋ. 580. ΕΙ. 929. ΕηΓ. Αία 790. ΗβΙ 110$. 

αφ. ϋ I ΕηΓ. Ογ. 172 με&ψίνα κτϋπον (8εη. απόστασα, 
άφιϊαα), Οα άφίμενος λόγων Ρ1&1. 6ογ£. 458°. Είβί ημών ίη- 
ΙβΙϋς&ΙηΓ, Ιβηιβη οοηβίΓαεϋο Η&εε ββΐ: άδ. των (οί. 394; 1073, 
1186, ηΒί ρτοη. οω.) άφψ. 8εηΙεηΙία ρΐαηα: βοοβ υιταιη , βοτηηι 
ςνί ΐησαΐραίβ , οοηνάίο ήίβηΐίηηι τνρβτνηύ, αάίραοίν *κα- 
νύήπιητη. Ο,υαιη 1&ηΙ& ίη θοιηο βίηί στενάγματα (375), άχ^ 
(392), βοίηβ βίΐεηΐίο ρ&τ, θοίοιβηι &ηίπιο ρκιηεηβ. 

381. ττό^φ. Ρβτβ. 188,136. Μεά. 628. ΗβΙ. 1806. Τγ.891. 
Τγ&££. Γγ. ρ. 86 πό&ω δέ μητίρ* ήφανισμίνης κόρης ίπεΧ&ιιν — 
χ&όνα. 8αηΙ φιΐ πό&ω ηηάε ροδϋηιη ρηίι&ηΐεδ οοηβΐηιαηί νπερπ. 
(8ηρρ1. 42. ΑηΙΐ£. 785. Ρίηά. Ρ. V, 79. Γγ. ίηα 155. Οη. 350) φά- 
σμα, Βρβούτηπι Ηε1εη»ε ί&ω ΤΓοίωη ΙτΒηβνεεΙβε ; Υ. Ηιιπαο. βτ- 
*ϋ\ηΙ ηοολ ΑβττβΰΑΐ, βολβίηΐ %τη Εαιώ αϊ* Οβίδέ ά%β ΜββτεηΙ- 
/ηΚτΙβ. Γηί. δόξα ηοη οοτ&ηδ ίη εηοΓβηι ίηοίάϋ ; &ί εηίπι Ηε- 
Ιεηαε βρεείπιπι ίηΙεΠίβεηΙυΓ, άίοίηιη εββεΐ δοκεΐ- ρΓορΙετε» φά- 
σματος δίκη ν Μεηεί&ηβ, ίη ηηο ηηο άεβχα εδί πιεηβ ν&Ιαιη, 
νίάεοίΙηΓ άοπιηιη £ηΙ>8Γη&Γ8, ηοη η* &ηΙεβ Ίφι άνάσσειν (II. 
I, 38,151,452. VI, 478. Οά. XI, 283. XVII, 443). Μεηβίβηβ 
Με ρΐ&ηε δϊπιίΐίδ είηβ , ςιι&ΐεπι ΝεδίοΓ περί βροτών πεπνυμενον 
είναι άίζεπιΐ (Οά. IV, 190 8^.). ΒεεΙε εΓ#ο Ό&ηζ: 8βΗη3ηΜ 
ηαοΚ %Κτ, άβ& Με&βί, ναηάάΐ ζητη ΒοΚαϋβηρεΗΙάύ %Αη 

άεη ΙΙβττ&οΚβτ Ηαιχβί. ■ 244 

383. χ ο λ. Ηεβ. κολοσσοί* ά/άλματα ύπιρμινίΦη, άν- 
δριάνπς. Μγιη. Μ. Εάθίί: σημαίνιι δέ καΐ τό ιϊδωλον. ΗβΓ. 
Π, 130, 143, 153, 175 βς. ΟΓ. βπρ. &ά 64. Τηεοο. ΧΧΠ, 47. 
σφυρήλατος οία κολοσσός. Ι^ο. 615 χολοσσοβάμων ϋίοπιεά'εβ 
(εί. 8οη.) 

385. αχ. Οη. 299. Ηεβ. άχηνία· απορία. III ΑτίβΙορΗ. βρ. 
8υί<1. φίλων οίχηνία θίοίί, όμμ. άχηνίαι ρεΠΐίιιεΙ Η<1 χολ., 
8ΐ νβ Ηΐ ίη ίρδο ΐΗ&Ι&χηο , βίνε βΗοι βίείεηηί. Ι&πι βοΐιϋίζ : ^ςυβπινίβ 
βΙβ^δηίβΓ Γ&οπεαΐ8ε βίηί βΙ&Ιαβε, ί&ιηεη ε&τεηΐ οευΐίβ." ΌίχεΓβηΙ 
νβίεβ, μίθ(ΐρ τον άνδρα την των χολ. χάριν Τβθθϋ 6103 
ίΕβΙίάπ <»α88ΐη; οεαίί φιίρρε Ηί&ηΙ ηεε νίάεηΐίυιη βρεοίεπι οοπι- 
πιεηάαηΐ. Μ&ΐβ ετ^ο Η. αβρβΰίηηι ΗβΙβηαβ άίβοίβηΐβιη ΐηίεΐΐφΐ. 
ΙΙί βυρΓ8 (216) ρίοίηταβ ηϋο Η&οίίθ εβί υί ίη Ιβεεηίε ΙοφίεηάΊ 
νο1αη!&8 ηοίβΓβΙυΓ, ϋ& Ηΐσ ύαίηατχα ΒάηίΒεΙηΓ, ητ; οοεοϋββ 
βρΙβηάίάΒβ οοαίοππη βείεί, αα&ΐίβ Ηείεηβε ΓυεπιΙ, (677 μαλ&. 
όμμ. βέλος), ορροηβίπΓ. 

*Λ φ ρ. 345. Ργ. 651. Επγ. Β&οεΗ. 236 δσσοις χάριτας 1 Αφρο- 
δίτης ϊχων. ΙρΗ. Α. 1264. Μβη. ίχ. 576 ω ννξ, συ γαρ δη πλιι- 
στον Αφροδίτης ϊχιις. ΙρΗ. Τ. 187 *ρρ*ι φως σκήπτρων. 
8ορΗ. Γγ. 827 αμνήμονος γαρ ανδρός άπόλλυται χάρις. Εατ. 
ίχ. 780 μόχ&ων των πριν (κχίαι χάριν. Τγή. 7, 14 τρισσάντων 
δ* ανδρών πάσ' άπόλωλ' άριτή. 

Ιλ£. *<>(>(* πάα 3 ίν άχηνίαις όμμ. Άψρ. ΟΓ. νβ. βηΙίδίΓ. 

400. ΡοβΙ* βοβαΓβίβ ίρβω εχ»βςα»Γβ βν1Ι*1>Μ βοΐβί. 

♦ 

386. π ί ν θ·. ΑηΙη. Ογ. V, 1 , 27 πιν&ήμονι κόσμω. 01Γ. τλή- 
μων, έλιήμων, οΐχτίρμων. 

387. δόξ. 249. ΟΗ. 1049, 1051. ΜβΙπ οδυββ ΒοίΗε βοπρβίΐ 
πάρίίσιν φίρουσαι δόξαι- Γβοίίαβ Η. πάριισιν δόκαι φίρ. Ηββ. 
δόχην δόκησιν. Ο/πΙΙ. Ιλς. δόκηαις' ύπόληψις, υπόνοια- 
τό μη όν νομιζόμενον, οΐον φαντασία, καΐ σκιά καΐ δναρ. 
Ειιγ. Η. Γ. 111 δόκημα νυκτιρωπόν ϊννϋχων όνιιράτων. ΟΗ. 532 
μάταιον ανδρός οψανον. 

388. ί ύ γ* ώ ν — . ΡβΓΠ ηοη ροββε ηίβί βες. εοηίοηοίίνο (12 
ΟΗ. 741. Ροκ. 230, 364), πιαϊΐί νίά'βπιιιί. ΙΙβφιβ ΜίβεοΙαίΗίΒ I £45 (Οη. 518. ΕαΓ. ΑηάΥ 668 βς.) Ιιοο βχβηαρίαηι βχίοοβηάαιη βηΐ. 
ϋβθοΓδαα ινητ* (νβΐ ηυ*τ') & ρ (ην γμηρ 8ορ1ι. Τγ. 610) : /τίΜίτα 
$ΙοΗβΙ%τ αΐίοηί* υίά&τβ η6% (ίη βοοιηο) δοπα νί*η*. ΡοβΙ Κβοκ 1β$. 
π'γ' α ρ 80 ϊ*μα<, «©«ο, αββοΐο; ςυ&β οοηίβοΐυπι ηοη ββηε 
ηιίηηβ ιηίηί ρΐαεεί ; ρεηεβ αΐίοβ ίπάίοίαπι βϋ. Οί. 864. Βηββ. 782. 

389. διά %ιρ. ΙΙ( Ηβΐ. βίβ. ρίμφα διά πυλάρ, ίΐβ όψις 
βίβ. (ορρ. 8ορη.ΤΓ. 132, 185) ον μ&. (8βρΙ. 991 ονδ<ρ 

νατιρορ, ί. β. ρίμφα) δια χ*ρ. παραλλ. (Ειιγ. Ηίρρ. 935. Πββ. 

391. π τ ( ρ. Βίβ. πτιροις (αϊ Εωρεά*. Γγ. ?8. 341 πτιροβάμοσι 
ηϋμβαις) εβί £χ*τ' άποπταμίρη (II. II, 71). ΕϋΓ. ά. 488 ίο- 
κιίτ* πηδαρ τάδιχήματ' ιίς δίούς πηροΤσίρ; Ογ. 1598 ήρ χι 
μη φν'/ης πηροΊς. 

ο π. Ηεβ. ο π α ί ό ς· άχόλου&ος, ανριρ/ός, δούλος, ο π η- 
δοις- άχολοϋ&οις, σνροδοιπόροις. 0£Γ. Ρίηά\ Ν. ΙΠ, 13. Οεά\ 
Ο. 1092. Τηβοα Π, 166 άστέρις ρνχτός οπαδοί. Ύβτηη α* 
ΜονΌβσΐΡ όπηδός (Η. ίη ΜβΓΟ. 450) ίΐβ 7ττίοά ιΙίοηηΙυΓ οπαδοί 
νπν. χ{λ(ϋ&οις (Οη. 347. 04 V, 888. Χ, 86). Νοη Ιβπιβη βρίε 
νβΓίϋπΓ 0%/βΗητ αΐί» λόμπι νια* οοιηϋαηϊώνχ νεί ίβςηεηΐ&η* 
(ΒοΙη. νϋβ λοιηημμ οοτηϋαηΙ&χΜ). Όπαδός εηίιη ο. I ββΐ σνριρ- 
γός, υπηρέτης- εΓ£θ αΐί*, φιαβ λόμπι όμ τηίηίΗταπΙ, λιμοητ- 
τ%ηέ, Μοηηί νια* ΙεναηΙ. ϋε Ρ. χίλιϋ&οις ροεϋεε άΊοΙυπι &ϋ 
ρΓΟ χ*λ*υ&ώρ, φχοά Κ. ΓεεερίΙ. Α4 ββφηβηάί νβΐ οοτηϊΐαηάι ηοΐίο 
εο η. 1. βΐιβη» ββ*. £&ιο(1 ϋοΒΓ. οοηίεεί* όπαδονσ 9 (οψις), β&ηε 
ββηίεηϋ&αι πι&^ίβ ρεκρίοηβω Γ»οϋ, εΐ ο>οιο«λ*ι/τ« (ν. ο. 88 βς.) 
»νβΓ3&ηϋΙ>ιΐ8 ηοη ρΐ&χβκ ηοη ροίηϋ 

892. τά μ* ρ — . 966. Νεβείο φηο* ρΓ&ββίβΙ 1ε£ΐ τά μΐρ — · 
τά δ* έατι — (Η&ΐηο); ρΓΛββΙβτβΙ, 81 ΒβφίβΓβΙηΓ τό παρ γάρ. 
Οί. Αι. 1021 χοιαί'τα μέρ χατ' οίκο*. ΕϋΓ. Αίο. 950 τά μΐρ 
κατ* οίκον; τοίάί'. 

* φ. ί'α τ. Οί. 1843 , ηοι 6&1 ίη /οοο ; η. 1. πρόσ&ίρ ίστίας (ΕαΓ. 
Αία 162. Οί. βωμον πίλας ίηί. 948, «I νπιρϊ* βωμού 207). 
ΡΓορΙβΓβα Ιβ. νο8β.%. Ιφιατίονς (773. 8βρ4. 73)· νεππη ςηηη 
ίφίατιος 8»βρβ άίολίατ ίβ ςαί ρτορβ ίοοαη ΙιΒπηπι Γ&πιί1ί&- 246 πααι νβΓ8»ΙαΓ, βΐ Ζινς ύ&η έφίστιος (Αί. 492) ηα&ιη ξννί- 
στιος (ίηί. 646) άίοβίπΓ, νίχ οίηοίΐο ςαίη ναΐ^βία Ι&πι ρΓΟΟδ βϋ 
φΐ&πΐ *ν αγορά (πί των τραπεζών λέγιιν βρ. ΡΙ Αροΐ. 17 β . 

άχη. Εο ρβΗάηβΙ; πολλά — (375). 0£. Οά.ΧΠΙ, 221. ΒβΗε. 
Αη. ρ. 474 ά χος' λ\Ιττη σιωπή ν Ιπιφέρονσα. Α4 αι/ής αφί- 
μίροι (ΙίουηίυΓ οι προφηται. 

393. υπ. 260. Ηββ. νπιρβατόν νπίρβαινόμινον. Ργ. 379 
Η. 345 Α. Ζιϋς τοι τά πάντα χώτι τωρδ* νπίρτερον. 0£. Ρτ. 
407 Η. 412 Α. χυντερώτατα, χνντατώτατα. Οά. XI, 880 τον 1 - 
των σοι φ&ονέοιμι χαΐ οιχτρότερ' άλλ* ά/ορενσαι χήδεα. Κε- 
8ροηάβη4 η&60 νπερβ. τοΊς εχπατίοις άλγεαι νβ. 50. 

394. "Ελλανος Ργ. ηοη Η. (1162. ΡβΓβ. 362. ΕηΓ.Ιρη.Τ. 
341). Η. Ιβ^ίΐ Έλλανίδος /άς (ο£. 412). Οαιη σννορμ. ο£. Ηογ. 
04.1,16, 6 βς. 

895. πίν&. 386. Οη. 430. Οοπψ&τ&ηΙιιτ έλε/χείη, ονειδείη, 
8©ά ΓβοΙίαβ χηδος χηδεία (8αίά\ ταφή, εχφορά), πρίαβος πρε- 
σβεία (777. ΡβΓβ. 4, 623) οοπιρΕΓββ, Ιηιη νβκ> βαρυπεν&ία 
(ΡΙυΙ. Π, 118 5 ). νίίίβίαΓ 6886 ΰοηϋηηπβ ΙηοΙν* % ίηοηίαβ (ίπα- 
ρβτϋΐαβ) τοΓς σννορμενοις. Ιηάβ ρ&τϋιη <3&1. 0£. 409 βς. Αΐ. 718. 
ΒβΓηΗ. ρ. 92 βς. 

τ λ. Ργ. 159 τληοιχάρδ ιος (8οη. σχληρο/νώμων, άπη- 
νόφρων, λι&όχαρδιος). Α4 Ηββ. ταλαχάρδιος' τλητιχός, 
νπομονητιχός χατά την χαρδίαν. Πεν&εια τλησ. Γε£βΓ£ τον 
τ αλαπ εν & έ α (Ηββ. υπομένοντα τά πίν&η) &νμόν. Οά. V, 
222. ΕδΙ ΙηοΙ%8 οοηϋηη%9 Η ραϋ&ιβ (*βφΐο &ηίοιο ΙβΙαβ) ; οί. 69. 

τ«λασ».χό()ί*ος· ηλίη ίη νβ. βίΓ. άφιμίναη. Υαίρο ταΑαχάρ- 
Λος, ςαίρρβ ιιΐ ταλαοίφςω* , ταλάφρων ιηβΐπ) βρϋαβ. Ροπή» ιη Οοάά. 
οοηΐΓ&οΙ* αϊ 364 πιανόν ρπ> ποτανόν , 1071 νιογνος ρΓΟ »*ά/ο*ος. 

396. δ 6 μ. νβΓίίίϋΓ Μ 9%η9%Ιοτ%τη άοτηϊοηί η^ηαΐ (893 έν 
δόμοις πελει) , νβΐ βχ ύηςηίοτηηι άοψΛΐΙη* ρτοβρβοΐαΐ. Οοωρβ,· 
Γ&ηΙηΓ Β. Π, 785, 801. IV, 244. IX, 219. Χ, 353. XVII, 372 βς. 
XXIV, 264. Ργ. 713. Οβά\Β.808. ΕΙ. 324 δόμων ορώ—· 900. 
Ειιγ. δαρρί. 497. ΑΙ £βηϋ. ίοί βχΐ&τηαιη τά ρ&τίβιη (Ιίοαβη, Ιβΐυβ, 
8ϋρ6Γ6οίβπι) , ηοη ίηίβτηατη βρεοΐ&ί, νβΓϋςυβ ροίεβί αα«, ΐ€$€η- 247 ααη, Ιαη$8. ΙΙ&ηυο θβί. δόμοις νβΐ μνχοΤς δόμων (Εογ. ΜεΗ. 
396) ιηβΐίαβ Η. 1. οοηνοηΐΓβΙ (οί. ν». 2 σηχαΧς), ςιι&πι δόμων 
έχάστον. Τιιπι πρίπιι αίνο; (359) , πρίπα βοή (295) Γβοίβ (ϋοίΙιΐΓ, 
αιίηαβ Γβοίο πρί'ττ. πίν&. τλησ. (ί. β. χρνφαία)· η&ιη πρίπαν ββί 
0θη9ρ%Ο%Η1Λ 6996. Εγ§0 ίαΐ1£. 7Γρ/7Γ. σννορμ. (485 , 863) 7Γί ιΌ·. 

δόμ. /χάστοι/ (ί. β. /χ. των δό/κ. νβΐ /χ. δόμου· οί. 214). 2?β//<? 
ΰΟΤΛίηπηί βχοίΐοβ άβοβί βνατητη ονίνιςνβ άοπινηνη ΙνοΙν*. 

397. &ιγγ. ^α^» £εηίϋναπι Γβ^ΐί, χί/χάν*ι εΐ ΰηγάνιι 
ΙεηΙβΙυπι. ΑΙ ΤΗεοο. I, 59 ποτ* χιΐλο? ^όΐ' θί/ίν (8οΗ. 

τό «μό* χ*Γλο<? ίψαναιν). Αη&ο. 3,28 μ* τϋπτα μίοον ηπαρ 
ώςπιρ οϊατρος. Ιηί. 714. 8ερί. 44,258,563. Εαπι. 842 βς. Αί. 
786,939. Εογ. δπρρί. 599. Ηίρρ. 1070 ίοίςαβ νβίο^. Οίο. Ν. Ό. 
Π , 55 ρβηηαηαί αά ίβοητ. 

398. «π. Μ&ΐε η; ίηίεπιηΐ; Γβοϋυβ 8οΗ. ο #όμο? («χαστο$). 
Βο4Η. παρίπίμψιν ρΓοΙηΒίΗαβ ου; μ** ττοί* (νβίττοτ') 
*τγ., ηΐ8Ϊ ηίΕνίβ ους μίν γα γαρ ϊπ. (394). 

400. τιιίχη. 787, 1038. Ηββ. ηϋχψ όπλα. Μοβτ. ΑηΙ. 
ηνχος' τό άγγαον *Λττιχώς. Τιϋχη χαι ο π. δΐιηί τίΐ/χ>; 
σποδΌπλη&ή, ναβα οίηβτατία, υπίΒβ οίηβΓβ ρίβη&ο; οί. 3ορΗ. ΕΙ. 
757 βς. 1113 βς. 1118. Ιηί. 405 (Κουπί™ λ%τ*<?· ΟΓ. 01). 684 
βς. νΐΓ£. Αβη. VI , 228 οαΛ« αλβηια. 

401. χ ρ. Ηβδ. χρνααμοιβός. άργυρο/νώμων (δοΐ). Ιι}το. 
93 & νωρ ίτ η ν χάλλους' τον τραπιζίτην, τον άργυρογνω- 
μονα, χριτήν). Μ»Γ8 χρνσ. αωμ. άίοΐαβ, ςπί& οεΐΐο ήηίΐο νβΐ 
βυβρβηβο οοτροΓΒ ΟΒεβοηιιη β* ο&ρΐίνοηιιη »απ ρΓβΗο Γεάίπιε- 
Β»ηΙαΓ. Οί. 8βρΙ. 943 βης. II. XXIV, 232. Οά\ XI, 327. 

402. τ α λ. Ιη II. Ιαρ. άν&ρώπων ταμίης πολίμοιο τίτνχται 
(XIX, 224. Οί. VIII, 69. XVI, 658. XXII, 210. Βπρρί. 819. 
ΤΗβο^η. βαρ. &ά 225). Η. 1. Μ*κ άίοίΙαΓ, ςαί άλλοπρόςαλλος , 
ι. ο. άλλοτε άλλω φίλος ββΐ. 

μάχ. 9 ο ρ. 65 βς. 8ορη. ΑηΙ. 674. ΕαΓ. ίτ. 868 ι; τόξα πάλ- 
λων ή μάχη δορός α&ίνων ίτ. 309 *ϊς άλχην δ ορός. Ι^ο. 1447 
σνμβαλών άλχην δορός (8θΙΐ. μάχην δόρατος). 8αίά\ αιχμά- 
αουσι- δορατομαχήσοναιν. Ιηάβ δοριΐμαχος. 248 

405. ψήγμα. Ηβδ. βχρί. {ΐ/σ,αα η μιχρόρ $ρ\Ιμμα, χλάσμα. 
ΡβΙοΙ ΐηΐεΐΐί^ί ψήγμα σποδού (ο\η€Τ%$ ρνίνωοαίητη) ςαοά 7τι/- 
ρω&ίν, ςαίρρε εχ εοπιβαδίίοηε ε»<ϊ&νεηβ βυρετίαβο νίηο Γεβίάιιυιη 
(Ι#ο. 368 *χ πυρός τίφρην). ΕαΓ. 8υρρ1. 11 30 σποδού πλή&ος 
ολίγον άντι σωμάτων ινδοχίμωρ. Αϊ νβτο ψήγμα τβΐ ηΐχΐβ 
ροβϋαπι νεί ΛάάΊΙο χρυσού (ΗβΓ. I, 93. III, 94. ΡΙαΙ. ν. Ι)βπι. 4) 
εβί τατηβηίηη αηη. ΑηΐΗ. Ρ. IX, 310 ψήγμ' άπνρορ χρυσοιο, 
Λιβυχής χουφότιρορ ψαμά&ου, μυς ολίγος βαρύ δίΊπνον 
ιδαίσατο. ΑϋΙβΓ ββηε ψήγμ α πυρωΟέ ρ, α«π* οοοίχ (άπίφ&ο υ) τα- 
ΐΛβηΙνηι βαρύ (ηοη βραχύ, ηί ί&ιη εθίίπΓ) άίοίίπΓ νεηίδβε φι - 
λοΊς, ςαίρρε ρ&τϋπι ρτ6ϋο*ιιΤΛ , βαρϋτιμορ, ρ&Γΐΐπι νετο 1*€Ιη- 
01*1*, βαρυαχ&ίς. 0£ 8ορΗ. ΕΙ. 1116, 1140. Ι»ιη ραΐεΐ, ηα&Γβ 
ρΓβεεεβδεπί ο χ ρ υσαμοιβός σωμ. φΐπίεπι Μ»Γ8 Γβνεπι βε ρπιε- 
δΐ&ύ&ί άοιηί Ια^εηΜαδ βυοβ. — Ιη βοηοΐϋβ αυο<1 ΙβρίοΓ «?ώ#. — 
λάφυρα ρεΗϊηεΙ 8(1 μνημιΤα, ςα&ε Ηε8. βχρίίο&ΐ τά οίχαδι 
π*μπόμ*ρα υπό των Ιρ πολίμω τιτίλιυτηχότωρ τοις οΐχιίοις. 
Οί. 8ερΐ. 49, αΙ>ί 8οΙι. ίη ίίβ οεηβεΐ πιρόρας, ταινίας, βοστρύχους. 

δυςδ. ΑηΙΙι. Ρ. V, 3 ψυχή δυςδάχρυτι. Ηογ. Οά\Ι,8, 14. 
21,13. Τιτζ. Αεη. ΥΠ , 604. Ονίά\ ΗεΓ. XIV, 127. 
άρτ. 399, 373. 8ορ1ι. ΕΙ. 1159. 

* ύ &. ΑαΓ. 1ε§. ίύ&ίτους. Είδί θϊο&ΙιΐΓ ιύ&ιτορ σάκος, ιυ&ίτοι 
άρβϋλαι, (υ&ιτορ όρχηστήν πόδα, Ι&πιεη ςιηιιη ινΦβτβι* ρι- 
χρόρ βίί (υ χοσμίΐρ Ιρ τάφοις ριχρόρ (Βεκκ. Αη. ρ. 40) , σπο- 
δός ϊύΰίτος, δ βηβ ϋοηά%1%8 ε( οοτηροβϋια οίη%3, άίεϊ ροΐαίΐ αϊ 
ίύ&. όρρις (βαρ. 8(3 νδ. 114). Ηίρρ. 11,835 ιρ σχήμασι διχαίοις 
ιύ&*τίζιιρ. 

406. ώς. ΕαΓ. Ογ. 901 ιπ*ρρό&ησαρ δ* οί μ*ρ ώς χαλώς 
λίγοι, οί δ" ούχ ιπήνουν. 

ϊδρ. ϋε Ρ. 1ε§. ιόν*· 8* οί. 1307, 1373. Ργ. 475. ΒβπΛ,ρ. 

333. Ιηάε ηοπιίιΐΛ *Λριστόμαχος, Λιινόμαχος, Κλιόμαχος, 

Κλίΐρόμαχος. ΟΓ. II. 5,11 μάχης *ν ίϊδότί πάσης. 

407. τον ό* ίν. Νοη εοηνβηίΐ νβ. »ηΙ»$ΐΓ. τ*£*Γσ* (421)* ρηβίβτν» 
πίαόντ' ?ίχ ΓβοΙβ εζρΐίοη δι* «.Ύίσ*». ΡΓαυάί ίαίΐ τον ·«- 
ςαίΐατ τ·. 411. Οί. 300, 804. 8βηΙβη«β: /ν^< «ιη ^ιμ ρΟατίΜάάίΙ 
(1212. Τ^Η. I, 30 καλό* ο*' *» ^ο^σχοίο» τ#ούι-) ιη χηΐ€Τη»<Λοη$ 249 (δορίι. ΑηΙ. 696 τον αντης αντάάίίφον ίν φονηΖς πι-πτ&τ*· 
1814. Αη·4. Αν. 1070), αϊβύταηίβι «κ# ^ηαηάί ρ*ηίία*. 

αλλ. 62, 201, 722, 1861. Ηββο νθΛβ & ρΓββ^τβββίβ ϋβ 
άίβΙίη^αεηάΒ οβυΒβΙ 8ο1ι. η* &ά οε γοΓογεΙογ τάδ* — . Η. 
τά δΐ υΐ 893, εχρίίο&ηδ: α/ία ίαοιίβ ρηχ τηηχύΐαΐ, ηοη βυβοί- 
ρίβηάυπι 80. οβίίαιη Γαίβββ ρπφίβΓ ιηηϋβΓβιη Βάηΐΐβππη. ΑΙ ίά 
ίρβηπι οοηϋηβΙαΓ νβΓΟί'β αλλ. διαι γυν., ςηββ 8θβτθ€ βΐ ίηνίάίοΒβ 
βάϋοίιιηΙϋΓ β* οοϋοίηηίηΓ. Οϋ8Γβ βχίβϋιηο, ϊη βοβη& υογοα ΠΙ* 
ϊηβεχδ 80 άβποίβββ νοοβ ρΓοηυηϋ&ί& βδββ. 

408. βαύζ. Τηβοα VI, 10 ά δί βαύσδα (8οη. τό βαύ- 
ζιιν έπΐ των σχυλαχίων λίγιται χυρίως, ίπΐ δι των τ*- 
λιίων χννών τό νλαχτιϊν). ΟΓ. σαιώαή, ηιναατύ, τηηΐίϋατ* 
(ΡββΙ. ?.) Ρίβυί. 110. 01. ΙΠ, 1,119. Αρ. 8ορη.ΑηΙ. 692— 700 
βίιηίΙΐΒ ιριμνή σΓ/* έπίρχίται φάτις. 

409. φ &. 50 , 127, 671. Ββπιη. ρ. 92. Οί. Αι. 718, 744 8βη- 
ΙβηΙίβ: άοΐοτ ίηνιάίαηι €Χ€%Ιαη* ΑΙτνάΜ *βτρά (244). 

410. η ρ. 41. 8ηίά\ πρόδ ιχο ν διχαστή ν ιπϊ φίλων, ή 
διαιτητών. Ηεβ. πρ. συνήγορος (758). Ιά. προδιχ*Τν· Ιπι- 
τροπίϋιιν. ΡΙηΙ. ν. Ιι^ο 8 τούς των ορφανών βασιλέων Ιπι- 
τρόπονς Λαχιδαιμόνιοι προδίχως ώνομάζον. Ιΐβ βΓ£0 θίοΐί 
ΑΙηά&β Γ&Ιίοηο ηβΙ>ίΐ8 των μιτοίχων (57), ςηοπιπ) προστάται 
Ώϋ τό 7 Αχ. δί&ρονον χράτος ουπι ίωρβπο ιηίββΓΒηΙ Τινχρίδ* 
ίπ* αΊαν (110). 

411. οι δ*. ΑΗοβ εββκ, ηοη βοβ ςηί νβ. 406 βς. Ι&αά&ϋ 
οηηΐ, ςηοπιπι αντί φιλτάτης μορφής σποδόν προνπιμψι δαί- 
μων (8ορη. £1. 1158), νίάϋ δοηϋίζ. Ιίβςυο βαηΐ ι'ΙΗ ηυπιβΓο 
οβηβ ηααΐϋ, ςιιοπιιη οίηβΓββ ϊη αΓηαπι οο11ί§ί ηοη ροΙυβΓΕηΙ *ν 
φονάΐς, ςηοπιπι Ιβαοεη εβάβνεΓ» ωοΙΙίΙεΓ &ο βεοατβ πιρί τιιχος 
Ιλίου (II VII, 485 Μ}.) ©ο^πεΙι β* βιηίεί Γβπι& βοοβρεηιηΐ. 

412. &ήχ. δαρρί. 26. Ρβη. 405. Οη. 816. Ιηάε όστο&ήχαι 
(Ι^ο. 367), νίχρο&ήχαι (Εογ. Γγ.476,18). ϋΐ Οη. 850 πολϋ- 
χωστος τάφος διαποντίου γάς, ίΙ& &ήχαι % Ιλ. γάς, ΙοαιΙί, 
/ου€αβ (χοίλαι χάπιτοι, τιίμβοι) ίβτταβ Ττ. ΟΓ. Ρορρ. &ά Τηαο. 
I, 8, 1. III, 58. 250 413. ι V μ. ΡΙπΓββ ΟθηίθθΙϋΓ&6 , ϊμμορφοι, άμορφοι, &μομφοΐ, 
ίμμοιροι, ένμοιροι, γαμόροι, (νμορτοι. Ιη 00<3ά\ (νμορφοι (ηωη 
βίο ςυοςηε, ηοη ιυμόρφως, Ρ.). Ενμορφος η. I. ηοη ββΐ «ύ- 
χλιής (8ίπιοη. Γγ. 31 ινχλίας αια χίχ*υ&(, Λωρίδα, ο< μιτά 
<ιηο τ#ό" ϊ&αμορ), βοά" ορρ. βί οαίϋ3 ίη οίηβΓβαι οοηνβΓβί Ι&η- 
Ιιιπι 088» βηροΓβοηί (406 βς.); ετ£0 «0» ΰοηιδΗΛίια, ίηίίρτοΰοτ- 
ροτβ. Ε&ιη Ρ&ΐοϋ βχρίίοβίίοηβπι τη'ύϋί Η. όΊοεηβ, Ιαιη βοήοί 
άβοαίβββ ίμμόρφονς. Κεοίε; ββά Ρ. βαΜεΓβ άοουεΓβί ςηοά* 8οη. 
&(1 ΡΗοοη. 1669 ιηοηβΐ: ιιώ&ασι τώρ τραυμάτων ίπιμ*λ*7σ&αι 
των Ρίχρώρ, υπέρ τον αντονς ινσχήμορας φαίρισ&αι. 
Αο βίο ςαίά'εηι ηοη ΙβηΙπιη ϊμμορφοι, βοά νβΓΟ *ύμορφοι άιό 
ροΙβΓΒηί, ςαίρρε μορφή* χαρίισσαρ ϊχορτις (8ο1οη. Γγ. V, 40). 
ΟΓ. ΕϋΓ. δαρρί. 62 ριχχίωρ δαλιρώρ σώμα, Αάάί Ι&ηιβη ροΐβδί 
ηο άοοεί, ςοο αα&^ίβ ρ&Ιο&Ι, ςηβιη ρυΙοΓΟ (άμορφους άΊχεηί 
οΗοΓυβ, Ύγή&βϊ Ιοοοβ (II, 19 βς.), υοί: αισχρός δ* ιστί 
ρίχνς χαταχίίμίΡος έρ χονί-ησι, ρώτορ οπισ&' αιχμή δουρός 
Ιληλαμίρος. 

χ α τ. δαρρί. 26. 8βρ*. 732. Α$. 1448. II. XVIII, 832 άλλ* 
αυτού /αια χαΗξ(ΐ. θεά. 0. 1768. Αί. 1167. 

^χ&ρ. Μβχίπιε φ&ορίρώς ίά βάΊίοίΙπΓ; βαρρΙ. γά νεί χ&ώρ. 
ΟΓ. Εογ. Τγ. 378, 887 βς. Όβηο. ρ. Οογ. ρ. 822 ίη Ερί&τ. χ αϊ α δι 
πατρίς ϊχα χόλποις τώρ πλίϊστα χαμόρτωρ σώματα. ΟΓ. 
ΡΙβί. Μβηβχ. 237°. Τηυο. II , 48 ορρ. τήρ μ ή προςήχονσαρ 
(ί. β. ΐχΘ-ράρ) /ήρ τη οιχιία. Ηογ. 8ηΙ. II, 3, 194 Αίβχ ρη- 
ΙββοίΙ — ίηηαηβίηβ, ρ*τ ς**η Ιοί ΐηνβηββ ραΐτίο οατνετβ 
ρΐέίοτο. ΙίΕςαο οο^ϊΐβϋο 1θ£εη*ίηπι ηβεο εβί: //οββ& ςηίθβιη Γογ- 
ιηοβοηιπι ηοη ίηβερηίία ί&οεηΐ, &1 Κού\Ιΐ9, ηοη ρ&Ιηα (458) 
608 ίβΓΓ» ίββϋ. 0&08& 1)ε11ππι : οεΐΐοηι «ηίειη αλλ. διαΐ /νρ. η — 
Ηίηο άαρίεχ ίηνίάΊβε οβυββ. Αάάί ροίαβηί ςαοά ΤΙ. 1,4 Ιε^ί- 
ίϋΓ. — "Εχορτας- ίηΐεΐΐ. ϋήχας. 

414. άστ. φ. 860. 8ορη. Αί. 187 πλη/ή Διός η ζαμίρής 
λό/ος ίχ Δαραώρ χαχό&ρους. Μίηιη. Γγ. 15 χαί μιρ ίπ' άρ- 
ϋ-ρώπους βάξις ?χ«ΐ χαλιπή. II. Χ, 212 βς. Εη φάτις άίοί(\ΐΓ 
αν ρ χότω ί. β. ϊγχοτος (Οη. 891), χοτούσσα. ΟΓ. 419,910. 251 8ορΗ. θεά. Κ. 17. ΕΙ. 61. Επγ. ΕΙ. 904, αΒί Αγ§03 άΊοίΙαΓ δνςάρι- 
ατος και φιλόλογος πόλις. 

415. δημ. 223, 1168, 1321, 1524. ΟΗ. 610. Εαω. 392. 
Ργοπι. 909 8η. Οοπιρ&Γ&ΙαΓ Δημάρατος ΗβΓθά\ VI , 63. ΕβΙ αρά 
ληίσιμος δήμω χραν&ίΐοα. Της αράς άξιος της δημοσίας αρ. 
Τηβω. Ογ. 26 ρ. 392. 

τι ν. χ ρ. *Εχτίνιιν χρέα (ϋβΠ). 27, 49), *χτ. τό οφλημα 
(\ά. 998 , 25) , τα όφιιλόμινα (ΡΙβί. Ογβ*. 400«). Εί^υΓΒίβ ν. ο. 
ΤΗβοάοΓβί. Ορρ. IV, 811 ή μέρα ι χαί νΰχτις παρ* αλλήλων τον 
χρόνον χιχρώμιναι πάλιν αναμφισβητήτως τό χρέος ίχτίνον- 
σιν. Τίν(ΐν χρέος (άβοϋαπι βοΙνβΓβ) ββΐ ΐΛΐίηοΓπηι τβρταβ- 
ίβηίατβ νί€*η; οί. ΐ%ηρ% νίΰβ, ώϋηβτβ Ιοαίτη (νοοτ %βί* ρείάβη). 
ΑτίβΙορη. &ρ. Οΐβπι. ΑΙ. III , 110 δύναται ϊσον τω δραν τό νο*7ν. 
Β1. ΤΗΐΛοτ ρορηΙαΗ* οητη ιηάίβηαϋοηβ (ιταΐη* ρορηίί τντηοτ Η.) 
%ά€ΐη /βτβ υαΐβί αο ίοϊεηηί* ίπιρτβοαϋο α ήνϋαΐβ /αοΐα (ρβτ- 
ιοίϋϋ άβδϋατη ρορηΗ ίτηρτβοαϋοηβηι Η.) Οί. 227. δορίι. Οβά. Β. 
157 έξανϋσιις χρέος. 

416. μίν. Επω. 677. Ρβτβ. 807. Ργοπι. 606. 8ορη. Ρηϋ. 784. 
Αι. 641. Εατ. Ρηοβη. 223. 

417. μιρ. 99, 102, 1440. — νυχτ. 8πίά\ συνηριφές- 
τό ίστιχασμένον. 

418. η ο λ. 672; οί. 820, 726, 736. ΕαΓ. Ηβΐ. 199, 288. 
άσχ. 343 Μ). — χ (λ. 59 , 1419. ΟΗ. 1047. Ευη. 52,352, 

414, 1033. δορί 699, 832, 977. ΕαΓ. Αίο. 855. Τγ. 1314. 

419. τ ν χ. 350 Μ). Ε^η. Μ. τνχηρότ (οον ιντυχέστί- 
ρον. τυχηρώς' έπιτνχώς. ΟοχιίτΆ ΡΙαΙ. ν. ϋβω. ίηΗ. τα τυ- 
χηρά τβδ /οτΙ%%Ια8; ίά. 11,28* τά τνχηρά των άχα&ών οαάηοα 
δοηα ίηΐβΐΐφΐ. Οί. Ακβη. νίοΐ. ρ. 437. Τηβο^η. 145 (101 βς. ΑΥ.) 
ΕαΓ. Ε). 943 βς. 0*11. Η. ίη Ιον. 95 οϊ/τ' άριτής άτ*ρ όλβος Μ- 
σταται άνδρας άέξίΐν. 

η α λ. Ορρ. τνχηρόν. Οί. 174. Ηββ. παλίμφημα· χαχόφημα, 
δν'ςφημα, βλάσφημα, παλιμπίτής' οπισ&όρμητος' ή έναν- 
τ*οπ*της. Οί. προπέτής. Ρίηά\ ΟΙ. XII, 15 ϊμπαλιν τέρψιος. 
Ρ. XII, 56 ϊμπαλιν γνώμας βδΐ παρά τέρψιν, παρά γνώμην. 262 

61. ίη Ρ. Ινηνχίη, όνςτνχιΖ. ΚββΙβ βΓ^ο οβρϋ Ιοβαιη. 

τρ. 8ορΗ. ΕΙ. 602 δυςτυχή τρίβιι βίον. ΛπβΙ. Δ?. 155 βς. 
βίος ονχ άχαρις *ϊς την τριβή* (8ϋΙΐ. άπό μιταφοράς των 
ιύάφων ιματίων, των ύπουρ/οιίντων (ίς τρίψιν χαί φόριοιν 
πολλού χρόνου). ΑΙ ΐη παλιντ. τριβά βίου {οοηΐτατχο , ίη^Οοί 
υίίαβ αίτ*ν) ηαΐΐα ίπΐ8§ο ββΐ. ΟοπΙγλ ΡΗοο^ϋά. I , ρ. 67 (8οηρϋ. 
Ογ. Μίη.) ο βίος τροχός. ΡΙυΙ. ν. ΌβιηβΙ. 45 ο Σοφοχλίους Μι- 
νίλαος ταχίτην ίίχόνα ταΤς αύτοϋ τιίχαις παρατί&ηαιν άλλ* 
ούμός ά(1 πότμος ίν πυχνω &*ού τροχώ χυχλιΐται χαί μ*τ- 
αλλάσοέΐ φϋσιν (Γγ. 77). ΡβπΙβΓ 8ορΗ. Γγ. 209 , 4 όταν δ* δαί- 
μων ανδρός ιντυχονς τό πρίν πλάντιγγ* *?" σ # Τ0ν β^ ον 
παλίντροπον, τά πολλά φρούδα χαί χαλώς *ιρημίνα. Ηογ. 
Οά\ 1 , 28 , 30. Νεο Ιωηβη τριβά ίη τροπά (Κ.) ωαίΛηάαπι οβη- 
860. Ηοο ά'ιόί: τον α!σχροχ*ρδή αϊ Ί Ερινν'(ς μεταλλαγή βίου 
ταπ*ινοΰσι χαΐ άϊστονσιν ςυυπι ιηβΐβ ρ&τΙ& πίΕΐβ άίΐ&ο&ηίατ, 
11606886 ββΐ αϊ ΓοΓίΐΗΙββ βΐίϋδ, ο,αβιη οιηηββ ώ'βϋο ωοιίδίπώβηΐ , 

ίβΠίρΟΓβ (86ΠΙ18 ΟΟΙΰβ) ΟΠΟΙΙββ ΙδΙβΗ*. 

420. τ ι 9. άμ. 844. 8ερί. 201. Ώ. II, 318, 599 πηρόν δίσαν. 
ΡΗϋβπι. Γγ. ίηο. 21 , 72 Τιίχης δ4 μιταβολάς ούχ άγνοιΐς, οτι 
τον ινπορον τί&ησι πτωχόν ίΐς την ανριον. Εΐ^ιη. Μ. ά μαύ- 
ρο ν τό άλαμπίς χαί μη όρώμινον — ή άσ&*ν*ς, σχοτ*ινόν. 
III &ρΐΐά Ηβ8. Ορρ. 6 ριια ό" άρίζηλον μινυΊϊ*ι χαί άδηλον άίξ*ι 
ία>8£0 ρβΐϋα 681 α Ιυη&β άβΟΓεβοβηΙίδ εΐ ίηοΓΟβοβηϋβ Γ&οίβ (οί. 
δορίι. Γγ. 77. Ηογ. Οά. 1, 34, 12), ϋ& & άβίβοΐα βοΐίβ, φιί άίεϋοΓ 
άμαυρούσ&αι, νίάβΙαΓ άίοϊ τι&. άμ. ί. 6. τον πρίν φα*ινόν 
οντα άμαυροΰσιν. ΟΓ. Ηεδ. 1. 1. 323 ριϊα μιν μανροϋσι Ηθί· 
ΙηΓ. 695. Ουίά &αΙβιη νβΐίΐ οΐιοπίδ βχρίίοβί δβηαβηΐίοαβ. * Λ μαύ- 
ρος Ιτορίοβ άίοϋιΐΓ ρΓΟ φαύλος, σχοτιινός, ούτιδανός, άγνω- 
στος, αδόκιμος, ταπιινός- ορρ. ο άρίζηλος, 6 δαχτνλόδέίχτος. 

ίν δ* άΐστ. 154. Οά\ I, 235, 242. Χ, 259. II. XIV, 258. 
Εαπι. 565. Ργοπι. 669. ϋΐοΐιιπι ρΓΟ Ιν τοΊς πολλοίς (Εογ. Γγ. 779 
I ν τοΊσι πολλοίς ήριϋ'μημίνω στρατού), ίν άγνώστοις, ηΐ *ν 
φ&ιτο'ϊοιν (Εαιη. 97), *ν χαμούσιν (δαρρί. 228). Ιαη^ί βοΐεηί 
ούτιδανός, διιλός, άναλχις (II I, 298. XI, 390). (Χ II. V, 532. 253 

Οοη£ΠΐυηΙ Ηίβ βχίιηίβ β& φΐ&β 353 δςη. Ιβ^υηίιΐΓ, βίηααίςπβ 
οοηϋηυβηίυΓ. 

421. υπ. 0*8. 1β£. ύπιρχόπως, βΧϋβΙΙαηϋίήηιβ %τ&1}& ΒοΓβΓβ , 
ορίίπαβ βαάΐΓβ, α* ΟΗ. 134, υοί 8οΗο1. υπερηφάνως. Εοάβω ή- 
άβΐιιτ ί»οβΓβ %\. ίη Ε. τό λίαν απλώς. Αί Ηοεί Εογ. Ογ. 1162 
(Ιίο&ΙΠΓ βάρος π χάν τώδ' ΙατΙν, αίν(Τσ&αί λίαν, ίβπιβη ή 
άγαν ιύχλιία (τό ιυ, χαλώ;, 7τολι) φίρισ&αί, ινλο/ίΐσ&αι) 
ηίο ηοη &£ΪΙαΓ, φΐββ βίο θβσιαπι ρβποαίί ρίβηα ©8*, ηοί φάτις 
αύρ χότω αοοβάίί, ί. 6. ηοί ϊγβ νβΐ (ϋνίηα νβΐ ρορη1&Π8 β»ιη 
οοβοοηύ. Υβίαϋ ΑΙηά&β , ςηοβ να&ξΏΛ ρ&η ροραΐί Ι&ηά&ο&ί νίο- 
ΙοΓββ; &1 νβΓΟ *]ίί, ςυί ηαΐΐοβ β βηίβ ΒβΗο οβεβοβ Ιαββοβηΐ;, 
&ηίηιο »1β1»ηί φ&ονιρόν άλγος βί βΙοπιβοη&οβηίηΓ. Οί. 686 βς. 
'Τπ(ρ*ότως ί&ιη ΓβοΙβ (ΙίοίΙυΓ ςαβπα έγχότως, έπιχότως, βαρυ- 
χότως, νιοχότως, παλιγχότως, 80 Ιβ^ϊίπΓ ΕυΓ. ΗβΓα ί. 1087. 
Ι&οα οΓ. 8υρρ1. 972 ξϋν τ' *νχλ</α χαΐ άμηνίτω βάξα λαών, 
οηάβ &ρρ8Γ6* τό άμηρίτως χλϋαν ιν ορροηί τω νττίρχότ»; 
χλ. «υ. 01 ίηί. 586. 

422. £άλλ. 61. Ργοπι. 705 (οί. Ηοβ. Ορρ. 27) , Εογ. Ρηοβη. 1534 
σχότον δμμασι σοΓσι βαλών. Αία 4, 128 Δώβολον πλάχτρον 
πυρός χιραυνίου. 8ορη. ΡΗίΙ. 67. ΑηΐΗ. Ρ. XII, 110 φλόγας δμ- 
μαβί (ί. β. ίξ ομμάτων) βάλλα. Βολάς χιραυνίονς ώ'χίί ΕαΓ. 
Τγ. 92. 01 βηρ. 867, ίηί. 869. Ηογ. Οά. I, 2, 1 «μι* ^γγμ. 

δσσ. Αΐίί βΗΐβΓ 1β§ηηΐ, "Οσσα, δσσ«ί$, χρόσσαις, όξχίς,όγ- 
χοις, πίρισσοΊς (ρΓΟ γάρ δασοις), ςυ&β οπιηί& περισσά 6886 
βχίβϋπιο βί νπΐ£8ΐ» βίβχί άεοβΓβ. νεΓβ Η. &ί*, δασοίς ϋ& αάάί 
οΐ 1%*%*6 οονίοηιτη β* Ιηοβ ν\1αβ ρπνβη βίοΕηίυΓ; &ί ΓβίβΓτί 
η&60 &ά* τ<9*. άμ. βί ^ αΥστ. τ«λ. ϊθειη ιηαΐβ οβηβαίΐ. 

424. κ (Γ, ΑΙ>γ. βχρϋοΒί προκρίνω- ο(. 8ορρ1. 394. ΑΙ χρίνω 
ββ* β«νά, αϊ Εαπι. 526; χρίνω βί ίίλόμηρ (324) 8Ϊχηί1ί& βαηί. 
Ρ&ηΙβΓ φ#ό*Ό»> ου σίβω (ΕαΓ. ίτ. 806). 

άφ&. 851,684,755,861. ΡΗ&βάΓ. £ο. πλοχίοιον νομί- 
ζοιμι τον σοφόν τό δι χρυαοΰ πλή&ος (ίη οοον μήτ* φίραν 
μήτι άγαν ίϋναιτ' άλλος ή ό σώφρων. Οί. Εογ. Ηίρρ. 1111 
«ις. Ηογ. Οά. Π, 10, 5. 254 

πτολ. 706, 736,829,476. Ιη II. ΑοηίΠββ βΐ Οϋβηβ, 
ίη 0(1. υΐ7886 8 Ι&ΐίβ άίοϋαΓ. Ειιγ. Τγ. 95 8ς. 

426. μήτ* ου ρ. Εαπι. 526. 8ηρρ1. 890. ΒΓβνίαβ: μητι τττολ. 
μήτ* ονρ αιχμάλωτος, 

χατίδ. ΌΊόίιιτ βίορ ^χ***, χτάα&αι, πορίζαν, υΙ)ί νκίνδ 
ηοί&ΙπΓ; εϋβπι οϊχορ ισ&ίιιρ, ηοη νβΓΟ βίο* χατισ&ίιιρ' η&ιη 
ίη ©ο ββί αυοό 1 οίΓβηώιί. Εβοϋαβ βίοτον ϊδοναι, χατίδονσιρ 
ίη Οά\ £Ιιΐ8Γ8 χατίδοιμι (Υ&Ιώ:.) ηοη ριοοο. ϋίοϊ &αΙβιη ροίβπιΐ 
αυτός υπ* άλλοις βίορ — · ρΓΟ νπ' άλλοις (ί. β. νποχίίυιος, 
νπήχοος άλλοις. Ρηίΐ. 1200 οι &' νπ* Ιχιίρω πάρτες. ΡΙβΙ. 
Ρηίΐ. 58* πάρτα νφ' αυτή δούλα ποιοΐτο) άίοΐαΐη εβ4 άλ. νη' 
άλλωρ. Α νβ. 418 ΟγοΙ. Εχα Ιγ*£. ρ. 28 νβΓίϋ: 

Νοη /αΙΙηηό οονίο* Ώβύηι 

Μηΐΐο Λαηρηίηβ ςηι τηαάβηΐ: 

Νατη. ςηοβ 9οη ηΐτηίντη /ανβη* 

8ρκβ£ο ίητβ Ιτηοβιη άοοβί 

Εχβτοβτβ ροίβηίχαηι , 

Ηθ9 ηίρτηηι ¥ηήαο ρβηη* 

ΕνβτίΟΜ νίοβ Ιβτηροηιτη 

Οοίοητο ϊηνοΐϋηηΐ Ιοοο. 

Υι* ίρηοοίΐί* οίϋ 

ΝηΙΙα β»ί : /ατηα οβίβδτίοτ 

ΤβΙί* ίηνίάίαβ ρα&Ι. 

Ιρββ ίη οοηχρίαιΟΛ &ηα 

ΤοτψκΙ /νΐηιίηα Ιηρρϋ&τ. 
* Σαηάο ςηοά βαΐη βΐ 6ΐτα *(Μα1ΐα νίΙ»ορϋιω.) 

Σίνονβνι ροΠία» ορα. 

Νοη ΗΤ068 600 τηαοΜηί* 

Βίβτηαηι: ηοη ηιίββτο* ίταΚατη 

ΟαρΙθ8 8%ο άοηιίηο (0*8. 
428. δ ι η χ. 8βρΙ. 900. Οβά. 0. 306. Δί. 998 βς. ΕΙ. 642. ΕϋΓ. 
Ηεο. 928. Ηβΐ. 228 δια δί πόλ*ας Ι'οχίται βάξις. 

*τ. 286. 0&η8& ηυΐΐα, οιιγ ΑϋΓ&Ιί έτητνμος &αιρΐ6θ(ΜηΐΐΙ ; 
η&πι ρ&Γαιη τείβΗ, 1β§ί ν. ο. Εογ. Ηεΐ. 350 χατώμοσα, Φαρόρ- 255 τος ιι βάξις Ζτυμος- οί. Ογ. 1667. ΙρΙι.Α. 795. Ορρ.νβη.ΙΠ, 
57 βάξις άΐρεχίως άνψώλιος, αϊ II. IV, 355 άν*μώλια βάζαν. 
ΌΊοίητη ββΐ α* 1204; ίηΐβΐΐ. βάζα νβΐ διήχιι. 

480. ήτοι. Ιβω 84. «το* — ή. Η&υρΙ νβΓβ ήτοι — Ιοτιν ή 
χρϋ&ος. "Ητοι — ή 613 , 771. ΟΗ. 495. δορίι. Τγ. 150. Ουοά ββί 
ίη Ερΐ£Τ. (ϋβπΐ. ρ. ΟθΓ. ρ. 322) μηδί μ άμαρτπν έστί &(ών χαι 
πάντα χατορ&ονν Ιν βιοτή, δΐιρη νβ. 247 & ροέίβ ίηάίο&ΐααι 
ββΐ. Ργ. 764 Φίορτον ή βρότιιον βίηιίΐΐίιηβ άίοίίϋΓ, αΒι Ηΐυά 
βδΐ αληθές, άαφαλίς, Ηοε ψίνδος. Ιρββ οΗοταδ εχρϋε&Ι νβ. 442 
*ΐτ' ονν άληΰ. ίϊτ' όριιρ. δεηΐεηΐίβ: &αΙ άίνίηαιη εβί &αΙ ίαίβηχη ; 
3ΐ (ϋνίηαπι (άίνίηίΐαβ οΜαίππι, & άεο ρΓοΓεείυπι), ββί νβΓαπι. 

ή, το* (α βαρ. η) ΥΙ. — ΕΙ βαρ. ββΐ, ςαοά* μή ηαάβ βεςαίηοηρο- 
ΙβΓβΙ. ΈατΙ, μή μοτίν μή ΓΙ.) βχ οοηΓαβί* μ βί *. ΒμΙ. ρ. 726 βς. 

431. ω δ ΐ. 280, 552 βςς. Οεθ. Ο. 790. Ρΐιοεη. 380. Ρ1&1. ΡΗαεθ. 
70°. ΒβπιΙι. ρ. 362. ΑΙΐΙεΓ Ργ. 159 τίς ωδ( τλησιχάρδιος, &ιών 
ότω — ; Τγ&8£. Ρ· Ιββ τίς ωδί μώρος, όςτις — ; 

παιδν. Ηββ. π α ιδρό ς- νιογμός (1. νιογνός- οί*. 1071)· 
ττΛΪς νιος- — άφρων, νηπιος. ΒεβρίείΙατ νβ. 251. 

χίχ. 199. ΤΗβο^η. (βυρ. &ά 116); 705 (507 Ψ.). ΚεβρίοίΙυΓ 
νβ. 249. 

483. νίοις. χαινοις- ηου%*ι %ηαηάϋ%*. ΟΓ. Ι&πιβη άπτ. φάτ. 
(250). 

πυρ. 944. ΟγΙιιπι βχ ρίΕβο. φλογός- εΓ. 403, 543. ΟΗ. 1002. 
Αί. 478. Τγ. 868. Ιιοβ. Εαβιΐβ. 24, 82. Ργ. 686 μηδί μι ξΰν&αλπι 
μνδοϊς ψίνδίσιν. Ηεβ. οιστρηλατοϋμίνοι- πυροιίμ*νοι. 
ΕυΓ. ΕΙ. 401 χαρά &(ρμαινόμιο&α χαρδίαν. ΟοηΙπι την χαρ- 
δίαν χάισ&αι έπί νπίρβαλλοχίσης ανίας (Βεκκ. Αη. ρ. 66). 

484. αλλ. ΕδΙ αμοιβή, μιταβολη, μιτάοτααις. θεά. Κ. 1206 
άλλαγά βίου. 

χα μ. ΟΓ. 1457 πονήοιι. Ρίηά. 01. II, 15 χαμόντ*ς πολλά &υμω 
(8ε1ι. πολλά λυπη&ίντις, ά/ωνιάααντις). ΙηΙβΙΙ. εχ ρΓ&εε. την 
χαρδίαν, Οί. λαποψυχίΐν, λιπο&υμιϊν. Νοη ίαη£. χαμ. αλλ. 
ηβαι άίοίαπι εβί ρκ> μίταλλαχ&ίντος λόγου- ιη&ΐβ βΓ£θ V. Η. 
ζη Ιίταηϊί&ι αη αηάτβτ Εβάβ ΨεοΗιβΙτ*/. I 256 435. I ν — . Ταπί βηϋςαΗαβ ίηοβΓίοβ Ηββδίδδβ, ςαίά αιχμή 
Η. 1. θδββί, ρΓοώ'Ι 8οΗ. νείαβ; ιηίπιπι, την γλωσσαν οππΙΙί, 
τήν χατ' Εξοχήν γυναιχός αιχμή ν. ΚβοΙίηδ &1ϋ ΜβρΙτναι, ίη- 

βίοι νϊάθΓυηί, ηαιιπι ή αιχμή Ιβω τβρηί ςα&ιη οβΙΙι 
βί^ιιηπι δϋ. Ργ. 405 αιχμάν (δοηοΐ. τήν αρχήν, την ιξονσίαν, 
την βίαν). Οί. ΟΗ. 628 γυναικεία άτολμος αιχμή, 

λόγους χαμίϊν ίν γνν. αίχμά (, V. Ο.) πρίπ/»., V. 
Ο.). — νίΐίαοη οΚαη βχ βο, ςυοά χαμ*ΐ* ρπ> ίχποηΖν, οταϋοη** 
εΐαίοτατβ (οί. όπλα, πίπλονς χα μ.) ΛοοβρΙαπα; &ρΙΐ$Μΐηαιη νίάοΙκΙοΓ 
ρηεοβάεηΐβ πνρ. χαρά., 6α|αεηΙο χάρ. ζυ*. — *Εν αίχμά κοηρίαπι 
ϊη Οοά(1. ςυαιϊ ββιβΐ οταΙΙ. βΐαδ. *κ3 ίηιρετίο τηηΐϊτήί. 

436. ίτρό — . ττρ/ι» Τί (τό ίλτπζόμυΌρ) φανήναι· οΓ. 21 βς. 
226 «η. ΤΗβο§η. 1075 (489 \ν.) ττρό τοΟ μ/Αλο»™* βσ«σ»αι. 

Ιι/ν. 8ο1ι. Εογ. Ογ. 221 σι/ΐ'αΐί'ώ τό συμφωνώ χαΐ ^7«- 
*>έΐ/ω (θεά. Ο. 248 νίΐϊσατί χάριν), ω εναντίον τό άναίνομαι. 
ΟταΟαίΛ ρταβάίοατε (Οίο. Ρΐιίΐ. III, 15) Ροϋίβποπδ &6ΐ&1ίβ ββΐ 
χάρ. όμολογπν τοις Οιοις (Ιιΐκ. I , ρ. 736) , την χάρ. όμ. (Α<Λ. 
Τ. III, 10) βΐ »ά<3ίΙο από γλώττης (Βββίΐ. Ερίβΐ. 329), χάρ. 
μνημονέΐΐιιν (ΑηΙ. Ιι\\). 0*1.0.29), ρταϋαηι τηβτηίηΐΜβ (ΑρηΙ). 
0£ 227, 235 βη. ΑΓδβη. Υίοΐ. ρ. 413 προ της νίκης ι/χώμιον 
άδ*ις. ΡΙεΙ. ΤΗοβεΙ. 164° βί ηοδίηιπι άαη&βη νόόν άβη τηααΐΐψά, 
ββηΙβηΙΐΛ: ηαΐίβύή ίηρβτίο οοηνβηϋ ςταΐίαηι {ΏΟ*) ρταβάίΰατβ 
αηΐβ ςηατη τω βνβηχί. 

437. δρ. 8ο1ι. υα^&ΙαΓ. Η. » άΰοτβίηηι; ΓβΓβΓίυΓ βά δ&οη&οί* 
ΟΙ^ί. ίαδδϋ ρ€Γ ϋΓΐ>οιη ^βίΚυΙ»." Ηββ. όρος' νόμος, &ιομός 
(278 , 286). 8οΗ. Ειιγ. Ηβο. 847 όρίζ ο>· προςτάσσω. ΟΓ. ίηί. 545 
γυναιχιίω νόμω. Οι. 819 &ήλνν νόμον ονριοστάταν. ΑρΙβ 
άβοτβΐηνι Η. 1. ροδί πιβιηοΓαΙυιη ίτηρβήντη. Νοη Ιβπιβη 8θ1& η- 
οη&οία, ββά ιη&χϊΐΏβ τον όλολυγμόν (428 βς. 546) Γβδρίοί ρ&ΙβΙ. — 
Π ι θ·. άίοϋαΓ ό όρος, ββοαχ, αϊ ΑπβΙ. ΤΗββω. 267 τω φ#«- 
γματι γυναιχιιϊς ιν χαι πι&ανώς. 

ίπιν. ΡΓορηβ άβ ρβοονβ βί βαηιηια άβρΜοεηΙε; δίηε ο&δυ 
&ρ. Μ&χ. Τ^γ. XIII, 7 σα&ρά οναα ή ψνχή έπινίμιται πρόσω 
τί χαΐ τα πλησίον ά*1 χαταλαμβάνα- ρηβεεδβεπιΐ τά *ρττν- 
στιχά των Ιλχών πρόσω νίμιται, χχΧ βρ. ΗβΓ. III, 133 φνμα 257 

εχραγεν ενεμετο πρόσω. ΡΙαΙ. νίί. Ο. 16 τον πράγματος 

όρον ονχ έχοντος, αλλά πόρρω νεμομενον χαΐ προϊόντος επί 
πολλοϋς. Ηίηο ΟδΙβπ. άβ οοιηρί. 3 ή ψλόξ επί πάσαν ενεμή&η 
την οιχίαν. ΑτβΙ. Οδρρ. (1β (Μ1Γ. 1,9 τα ελχεα επί μάλλον νέ- 
μεται. 0{. ΡΙιιΙ. Π, ρ. 12" την των μειραχίων όρμην άνετον 
είασαν νεμεσ&αι. ΕδΙ ί^ίΙιΐΓ επινεμεσ&αι ρτα88αΗ > ΙιοβηΙβτ να- 
$ατί {αϊ» ββη Ιοορβηά νηητί)β νοοτίρααη). ΚβδρίοίΙιΐΓ & οΙιογο ή 
9οά βάξις την πόλιν διήχουσα (428 βς.). 

488. ταχϋμ. Εωρβά. £γ. νβ. 35 ώχιίμοροι άπέπταν. ΡΗϋο IV, 
65 ώχιίμοροι δε εισι πάντες άνθρωποι. II. I, 352 μιννν&ά- 
διόν (8θΗ. ολιγοχρόνιον) περ ιόντα. 

γ υ ν. Εαπα. 569. Ργοπι. 78. 8αρρ1. 458. Ηββ. Ορρ. 258. Ε^ω. 
Μ. ρ. 511 γηρνς επί των έντιμων λέγεται- χυρίως προφη- 
τών ψαλμωδία. ΟΓ. II. II, 325. IX, 418, 415. 

440. τάχ\ 8βρί. 261,659.8ορη. Αηί.631. Οβά.Β.84. 

λα μ π. Εαπο. 1022. Νίηϋ ίη ίιη&^ίηε βαρβΓν&ουαπι βδδβ,ιηαίε 
ριιΙ»4 δοηίίίζ, ηη&πι Γβπι (βΐ^ηΐ ά&ηάί ηβ^οϋαω) ίη ΐΓβδ ρατίβδ 
(εχοηοί&δ, &οβΓνοβ Η^ηοΓαπι »ηΙ δ&πηβηίοπιιιι , βΐ Γ&οββ ΕϋβΓνίβ, 
υΐ ϊ^ηβπι οοηοίρεΓοηΙ , &<1ιηοΐ8δ) άίδίηοαί&πι 6886 εβηββηβ. Οοηίη 
ρΓοππβοιίθ οηοπιβ νβΓΡίδ αϋίιΐΓ, ίρβ* 030 ίηοαη& ςυ&πι ρ&ηιπι 
ίδΐίβ Γβοιιβ βάβπι η&οβαΐ οβίβηάβηβ. 

441. παραλλ. 889, 434. Ηββ. παραλλαγής- εναλλα- 
γής- αλλοιώσεως. Οΐ. 273,287. 

442. ίΐτ' ονν. 426, 765. Οη. 681. δορη. θεά. Β. 1049. Ειιγ. 
ΗβΓΒοΙ. 149 ίΓτ' ούν — εϊτε μή. ΜίΓβίαΓ &Ηφΐίδ, ηοη άίοί πό- 
τερον — ή ηί 248, 250. 8βφΐι ί(3 άβθ€θ&1, λϊ ροδί παραλλ. 
ριιαΚδρβΓ βϋβΐ οηοπιβ ; ίαπι άΐάί : βΐνβ ί^ϊίατ — δίνβ. 

όν. δίχ. 8οηη. οοιηρ&Γ&Ι 386 βη.; ροΐίιιβ οΓ. 248. 

443. τερπν. ελ&. Ιαηβ. α* 1285 βς. Οί. 261. 

ε* φ. ΑροΙΙ. Εη. III , 982 τερπνοϊς ψήλωσες επέεσσιν. 

444. τό ν δ\ Οη. 729. ΕαΓ. Ηίρρ. 51. Ιρη. Τ. 236. 8βη. Α#κη. 
382 δηη. 

χατάσχ. δβρί. 384. 8αρρ1. 352,653. Ηββ. Ορρ. 511. ΑηβΙ. 
Αοη. 906. 8ορη. Οβά. Κ. 82 βς. Ρηίΐο VI, 10 γήν χλάδοις χαί 

17 ϋίςίΐίζβά όγ Οοο^Ιε 258 φυλλάσι χατάσχιον. Έύ βί^ηαπι νίείοπΕε; ίηάθ Τ绣£. (τ. ρ. 
125 στεφάνους τεμόντες, αγγέλους ευφημίας. Οί. ίΙ>. ρ. 127. 

445. χάσ. δερ*. 494, 224. Οη. 596. Ρε». 614. Ηίρροη. Γγ. 83 
συχήν μέλαιναν, αμπέλου χασιγνήτην. Εογ. Τγ. 1222. Α£. 1549 
9€|. Τηεβρίάίδ ηοβ ΓβοΙβ Η. 1. ΕάπιοηεΙ Τνίηίηρ &ρ. Ώβηζ ρ. 
XXX. ΤΑβτβ οοηΐά ηοΐ ηβΙΙ οβ αη$ ΐΑ%η 9 %η ΙΑβ ίΑβαΙΗοαΙ 
οαΗ ο/ ΤΑββρίβ ηιονβ ΙανρΑαδΙβ ίΑαη ίο οαΙΙ βτηο&β ΙΑ& δ γ ο- 
ΙΑβτ ο/ /ίτδ, αηά άηβΐ ΙΑβ δτοίΑβτ ο/ την,ά. 

446. ξ ν* ν ου ρ. Ηεβ. σϋνορος- συγγείτων. Οί. όμορος, 
πρόςορος. ΟοηίβττηίηνΛ , οοηβηί* % αβηί*. Αοβοΐαίε ροδίΐυπι,ηοη 
ίαη§. οαπι χάσις. Εχ β&άεπι ΙεΓΓΕ φΐυηι ωβάοΓβ Ιαίαπι, ο»1θΓβ 
ραΐνΐβ οπ&ίαΓ, Είςηε ί 1>ί βϋ ρυΐνϊδ ηοί <3εδΐηϋ ΙπΙί ηηπιΟΓ, 
ΓβοΙβ υίΰίηα άίεηηΙαΓ. Οί. ΡΙεΙ. ΡηΕεά. 60*, αΙ)ί τό ήδύ εΐ τό 
λυπηρό ν εοωρΕΓΕηΙαΓ. 

δ ι ψ. Ηεβ. δ ι ψ I α χόνις- ξηρά. δορη. Αηί. 246 , 429. Ορρ. 
νβη. 111,35 ιν Αιβϋη διχράδι γαίγ. IV, 111 Λιβύων πολν- 
δίψιον αϊαν. Ιλογ. II, 376. νΪΓ£. ΟεοΓ£. 1, 114 δίδηία ανβηα. 
ΚεεΙε ΕΐιΙειη χόνις η. 1. διψία άΊείΙυΓ, ηοη ί?ρά· η&π1 οοηνβ- 
ηίεηίίϋδ ίΐΐυά* τη προςωποποιΐα, δΐδνία βοτοτ. Κήρυξ βρ. 
ΔπβΙ. Ι»78. 982 νοοαΙαΓ χονίσσαλος. 

447. ώ ς. δεηϋΐζ βάίάϋ δς, νεΓΟ» μαρτ. — τάίί, ίη ρ&Γβη- 
ίηεδϊ ροβϋβ, &ά βαρβηοΓ» ΓβΓβΓβηβ. ΟοπΙγε ηεςαε ος &άχή- 
ρυχα Γείετη ροβδβ εεηβεί;, ηεε τάδε &ά ρΓΕεοεάεηΙΐΕ ; ηβιη, ειΙ, 
νεηίΓε ηυηΐίαπι, ίά ηοη ρυΐνεηδ ΙεβΙίιηοηίο ε^εΐ, ςααπι ίρ3& 
(ΟΙνί.) ί&οα εααι βε νίάεΓε άϊο&ϊ. Εγ£0, βεΓν&1& νη1§ΕΐΕ, χόνιν 
ορροηί ραίβί χαπνώ, ϋβ ηΐ ηοο (ϋοθΙϋΓ: *εχ ριιΐνεκ, ςαεπι 
εχείΐ&ί, ίηίεΙΗβο εηω ηοη ηηο Ιοεο 8ΐΕΓε, Λ ίβηεπι ΕοεεηάΈ*, 
βεά βοεαΓΓεΓε, η& νεΓοίβ ηοβ εοΓίίοΓεβ ίπείβ^ ΑΙ βίωρίίείηβ εβί 
τάδε ΓεΓειτε &ά άπ* άχτής, χιΐ άΐεαί εοΓνρΙίΕευδ, ρηΙνεΓειη φΐο 
ίεοΐαβ εβί ρπιεοο ίηάίοίο εββε, εηω & ΗΙογο νεηίΓε, ηοη ε Ιοεο 
ρτορίοΓε. 

αν. δαρρί. 180, ηοί χόνις άίοϋυΓ άναυδος άγγελος στρατού. 
Οί. 8ερΙ. 81 δη. ΤΗεο^η. 549 (743 \ν.) άγγελος άφ&ογγος από 
τηλαυγίος φαινόμενος σχοπιής, φιο πυρσός ίηάίοΕίηΓ. δΐο ΐςϋατ 259 

οοοοΙαάΊΙ οηοηιβ : ηοη βοΐαβ ρυΐνίβ »ρρ»Γβί , πααίαβ οηηΐίαβ ρηβοο, 
3βά νβιβ νοο&ΐίβ. 

σοι. Η. πιβίβ Ιο^ίΙ του. ΟοΓ^ρηββαδ 8(1 οηοπιπι. ϋαί. βΐηί- 
οαβ, ίαιηίΗ&ΓϋθΓ ίοΙβΓροβίΙαβ; οΓ. 1541. II. XVIII, 61. 

δ α ίων. Ηοο βεοβάβΓβ άβΒβΒ&Ι ; ηβπι ΐρβί ηυοςυβ φρυχτωροί 
νοοβ βΓβηί; ρΓΒβάίΙί, &εθ ιηυΙοΓαπι ίοβΙβΓ 6386 νίάεΒ&ηΙοΓ. 

448. ν λ. 262,269,285. — Κ απ ν ω. 9. Γγ. 426 Η. 398 Α. 
Ρντηη* ΐ£ΐΗ8 )). 1. πιεπιοΓΛίϋΓ , ςπίβ ί^ηίβ Ιητηβη ΙβηΙοπι ηοοία βχ 
Ιοο^ίοςαο βρροΓβοβΙ. ΟΓ. II. XVIII, 207 βς^. XIX, 875 δςφ αΙ)ί 
πυρσός σωστικός άββοηοίΙοΓ. 

449. τ ό χαίρ. δορίι. ΑηΙ. 1170. ΟΓ. βορ. 240, 244, 328, βχ 
€[αοαρρ&Γ6ί ςυί(] ίηΐεΐΐί^βηάαιη βϋ. Ρπιβοο £6Γθηβ οϋνββΓβπιοδ ηυη- 
ϋαβ ηοΙΟΗΜ ((ν φανάσι 451, 436) νβοίβο&ί; 81 οοβοοπκΐ ίΐΐ* 
£Τ&νίοτβ οι&ΐο ροίβπιΙ;, βΐ άΊχβπιί οηοηιβ ββ νυχτηριφίς τι ωβ- 
ΙοβΓβ, &άάι(& πιβίαβ 0&08& (418). ΙΙβςαβ το χαίρειν ϋ& άίοίοοι, 
υΐ οοηΐΓ&παιη (ή τό λυπ*ϊσ&αι) ρβΓ βυρηβπιίδπιυπι ΓβΙίοβδΙοΓ νβ. 
ρτοχίιηο. Μάλλ. ίχβάζίΐν (10,429) λίγοντα (182 ηπι φωνών) 
ββί σαφίστιρον Ιξαυδάν, έξιιπιιν ορρ. σήμαιναν. 8ί φΐίβ νβΓΟ 
ροίβΐ, ίυη^βηά» ββββ τό χαίρ. μάλλ. ιιΐ ορροηβΙαΓ τό χαίρ. 
μιϊον νβΐ τό λνπ*ϊσ&αι μάλλον, ΓβοΙε ορίηβπ βηιη βΐ&ίιιο ; ο&ηο 
6ΐιίπι βπιοϊ^αίΐβίβαι 86 08ρΙ&Γβ ίρββ ρπιβοο ίβδί&ΙαΓ βάάβηδ τοιςδέ, 
ςααπι τωδί βοββοίβββ* βί άοίοτ&η ΙβοΙηοι ίοΐβΐΐβχίδββί. 

450. απ. Ηββ. άπόστορ/ον άπ*χ&ίς. Ιηάε απόστεργαν 
ββΐ άπιχ&αίρειν. ΟΓ. άπιϋχομαι, άπιυχτός (589). 01 βοά. Αΐβχ. 
I, 227 μη άποστέρξωσιν από ναυτίας την τοιάνδ* άχοσμίαν. 
8αίά\ άποστέ ρ ξ ας- αιτιατιχί}- χαρτιριχύ)ς νπομιίνας. ΤΗβΟΟ. 
XIV, 50 άποστίρξαιμι (8θΗ. χαταφρονήσαιμι). Ιά. Ερί^Γ. IV, 
14. 8βά 0860 ροβίεηοπδ βαοί ΟΓΒβαΙβΙιβ. ΟΓ. ΡΗίΙοβΙ. ρ. 371 , 610. 

451. (ν φαν. 21, 436. 

προς&ήκι * V. φαηιη ίη ,βοάοιη Ιπάρχα ΓβρβπβΙυΓ, Γβείΐβ 
ίηίβΙΗβΜ, *» ίη ιη»Γ8. ροβΐΐαπ», ςηο ηο*»Γβ*θΓ, ψτοπίλο* ττ/λ#» Ιφ 
<ϊβΙ>«Γβ, ίακϋβ &(3 ττρος&ή*η »ρρ1ί<»1απι ε$βο. 

452. ά λ λ. (ϊαίά ρΓορπβ νβΐίΐ οηοπιβ, ροβΐ (729 βςς.) ρβίβοίΐ. 
νίάβΙαΓ ίοο&η ΐΑηΙααι 8ά(1βηδ: φΐίοαηφίβ Η&βο Γγο31γ» (οΐ.την- 260 άλλως. 8οη. μ! ΕαΓ. Ηβϋ. 302 άλλως· άλλοτρόπως, μάτην) οί- 
νίίβΐί ρΓβοβΙιΐΓ (ί. β. ηαίοαηφίβ ορίηίοηβ βί βρβ Γ&ΙΚίαΓ) ί. β. βί 
&(3 ΓαυδΙααι οααβη ηίηίΐ Γβαβϋ αοοθδδβηΐ, ίρβί Ια&ιηπδ βιτοήδ ίη 
ςαβαι ίηοίάΊαιαδ ροβηαβ. * Αλλως νβΓΟ Βηιοί^αε άίοΐαηι 6886» 
άοοβΐ φριν. άμ. Ν&ιη ςμιτιοι νηΐ^ο ηιιάβ άΊο&ίαΓ άμ., 1ι. 1. φρι- 
νών &<3άϋαηι ββΐ;, αϊ βί ορίηαηάί βντοτ βί ΜβηΙή ηαϊϋΊα ηοί&- 
ΓβΙαΓ. Οί. 157. — ΟΓ. άμαρτίνοος Ηββ. ΤΙι. 511. δαρρί. 540. 
8ο1οη. £γ. 32 , 2. 

453. χ α ρ π. 572. ΕαΓ. ίτ. 560 των χαχών βουλευμάτων χα- 
%άς άμοιβάς χαρπονσ&αι. Ρίηά\ Γγ. 111 άτιλή σοφίας χαρπόν 
δρίπιιν. 

454. ίώ. 8ορη. Αί. 859 βς. Τγ. 243. ώ πατρώας γης άγυιαίον 
πίδον. ΕαΓ. ίτ. 561 ώ γης πατρώας χαίρι φίλτατον πίδον. 
ΡΙααΙ. Β&οοη. II, 1. 8βη. Α§. 782 βα.. 392 βς. 

ο ν δ. Εωρβά. Γγ. νβ. 17 ονδας χ&ονός. ΕαΓ. ΗβΓ&οΙ. 770. 

455. 5 ί χ. 40. ΟΓ. 526 , 553 , 1485. ϋίοΐααι ρπ> διχάτον τονδ' 
ιτονς λαμπρώς φανίντος. 

456. ρ α χ. 8οη. ΓοοΙβ &ο &ηοοπβ ταρϋβ ΓβροϋΙ. ΕαΓ. Ηβΐ. 277 
άγχυρα δή μου τάς τϋχας οχιι μόνη. Οί*. ΕρίβΙ. &ά ΗβΟΓ. VI, 18. 
8θϋΓ»ΐ6δ &ρ. 81ο1). I, 86 ρ. 21 ούτι νανν ιξ ένός άγχυρίον, 
ούτι βίον ιχ μιας έλπίδος όρμιστίον. ΑηδΙ. Εηη. 1241 λιπτή 
τις ιλπίς έατ' <φ' ης όχοϋμι&α. 

μιας τ υ χ. 8ορο. Αηί. 235 της ιλπίδος διδραγμίνος. 

457. ου—. Εααι.561. — τηδ\ Οί. 412 βη. 

458. μ* ρ. ΟΗ. 289. 8ορη. ΕΙ. 1135. Αηί. 917 δς. Εογ. δαρρί. 
309, 1078 βφ Ιρή. Τ. 1299. Τηαο. I, 73, 2. ΑηβΙ. νββρ. 972. 

459. χαϊρι. ΑηβΙ. Ρ1 771. ΡβΓδ. 499. 8αρρ1. 213. 8ορπ. Αί. 
857. Ιη ΛφυοηιτΛ 8§γο ρΓορε Ιη&οηαηι "Ηλίου βωμόν ηιβ- 
αιΟΓ&Ι Ρ&αβ. II, 18, 3. 

460. ν π. 51 , 55 , 60. ΟΓ. »ά* 467 ΡΙαί. 8ο1. 9. 8ορη. Ρηΐΐ. 989 
Ζιύς ο τηςδι γης χρατών. 

ο 11 Ρ1ααΙ.Β&οοη.ΙΙ,1,3 βαΐηΐο νίοίηβ ΑροΙΙο, ς%% 
αδάίδηβ ρΓοριη$ιΐΗ8 ηοΗΐΜ αοοοίίβ, υβηβτοοΊίβ Ιβ. ϋβ Αίηβηίβη- 
δίοαβ 8οη. &ά 01. ΑΙ. IV, 1 14 τον Λοξίαν προ των &υρών ϊστα- 261 σαν ϊχαστος χαϊ προςιχιίνονν καΐ βωμόν παρ* αυτόν ίδρϋοντο 
στρογγιΐλον, χαΐ μνρρίναις σηφανοϋντίς έχάλονν Αο\Ίαν, 
την τον παρ* αντοίς &*ον προςηγορίαν νίμοντις τώ βωμώ. 

461. ϊάπτ. μ η χ. 247, 828 , 859. Ηογ. Οβπη. 8βο. 83. 

462. Σχάμ. 511, 1065. Οι. 364. Ειπη. 398. ΑπβΙ. Ββη. 959 
αλλ* ή Σχαμάνδρονς — . (8ο1ιο1. χαραχτηριστιχόν χαΐ τούτο, 
οτι πολύς Λισ^χίλος Ιν τώ ποταμούς χαϊ όρη λίγ*ιν). 

ηλ&\ Η. //ίη ^σ^* (ϋβ πι&γ£. Αβ^εν.) ηίΐιίΐ οβί φΐοά φΐίβ 
ΓβρΓβΗβηά&Ι , πιοάο βρρ&τβΓβΙ ιιη<36 η λ&(ς ίη Ηογοβ νεηίβββί. Αρ- 
ρ»τβΙ νβΓΟ, βί οαϊυβ ϋΐαά ίηΙβΓρΓβΜίο ββΐ, βοηοίίαΓ." 

ηλ&' ¥\. βηρεηοηρίο -#ς ίη Ληβ. — Ετ£θ βοη'ρίαιη ίαβηί ηΧΟ* 
ςαοά ςααοα ρβηιιη οοηνβηίκ, βί Γβςηίη ββο. ρβη. τίάβΓβΙυΓ, βροβίΓορΗβ 
ρΐΌ οοηαρβηάίο ΙβπηίηαΙίοηίβ «ς η*οϋα ββ! (εί. βπρ. 97 λίΣ')· φιαω 
νβτο ηλ&βς πιείΓο »<1?βΓΜΓεΙθΓ, ίη ^σ£' νβΐ ροΐίαβ %ο&' (ί. β. ήαο&α) 
ηιαίβίυιη ββΐ. Οί. ΒβθΙ ρ. 763 βς. 860. 

α ν. II. XXIV, 365 δυςμινέις χαϊ άνάρσιοι (8οηο1. άδιχοι- 
ίχ&ροί' &1ίϋ8 ανάρμοστοι την γνώμην. 8αίά\ ανάρμοστος- 
άναχόλον&ος, μηδ*νΙ άρμοζόμινος). ΟΓ. 0(3. Χ , 459. 01. ΑΙ. I, 
24 *Αρης άνάρσιος. ΕδΙ &1) άρω, αρίο. Ορρ. ίρίηρος· ιπΐέΐχής. 
Ηβ8. άνάρσ ιο ν άβάσταχτον, άχαταφρόνητον ςυοά ββί &1> 
αίρω, 8βά Ηηο ηοη ΐ&οιί. ΟηρβτηαΗβΗβ ρβηοβρ μ Ην) οηβ Ιι$ 
άβη Βοατηαηάβτ ρβ&οηίβη. Οί. Ειιγ. 8υρρ1. 1222. 

463. χαϊ π α γ. ΡΓ&βοΙ&τβ Ρο6γ. Αάν. II ρ. 24 Ιοοαω κβϋ- 
ΙηίΙ. ΟΙ. 99, 138, 770, 1107, 1156. 8ορΗ. Οβά. Κ. 150. Φοίβος — 
σωτήρ θ' ϊίχοιτο χαϊ νόσου πανστήριος. VI ΜίηβΓνα Παιωνία 
(Ρβπβ. 1,2,4. 34, 2) ϋ& ΑροΙΙο Παιών ίάβπι άλΐξίχαχος, απο- 
τρόπαιος, έπιχοχίριος (κΐ. VIII, 41 , 5). Μϋΐΐ. Όογ. II, 299: ρβ- 
ταάβ άαβ άορρβίΐβ Ψ~68βη άε* ΑροΙΙοη, νβτηιδρβ άβαβη βτ ρΙβίοΗ 
/ντολίδατ αϊ* Ρβίηά (οί. 462 βς.) ηηά ΑβίΙύτίηρεηά αϊ* Κατηρ/- 
ρβηοιι 

χάπαγώηος Ρ. (δοηοϋωίοβ ίΐΐαά βίο βοΐνίββο οβηβεηάΌβ ββΐ: ηαΐ 
ο7τοχώ»*ος· οί. 851). Ιη Ρ1. ΙβοΙ. εοηΛιβ* βηη» / βί » ηί τβ. 144, 
αοί Μηλα*** Μ. β. Α. οί 1057, αοί άγύνα β( αί£»α Οοάϋ. 

464. άγ. δυρρί. 189, 330, 353. 8ορ1ι. Τγ. 26. Ρΐπά. 1. 1, 85. 
Ρΐΐΐ VI, 783·. Ηββ. άγω νιο ι δίοί' οι των αγώνων ϋίςίΐίζβ^ όγ Οοο^Ιε 262 προιστώτις. 8θ3<1. άγώνιος- ο *ν άγώνι. Εΐί&Οΐ όΊοπ' *·*«- 
γώνιοι. Αββεΐι. Γγ. 845 Η. 408 Α. εναγών κ Μαίας χαί άιός 
Έρμα. Ρίηά. Ρ. Π, 10. 01. VI, 79. ΑπβΙ. Ρ1. 1157 Ιναγώ- 
νιος (Έρμής)' (8θΗ. ίπιατάτης των αγώνων χαί πανηγυ- 
ριών). Ρβαβ. V, 14, 7. ΕαβΙ. βά II XXIII , 660 : Ά π 6 λ λ ω ν ο ς 
μίμνηται δια τό δοχιϊν ίναγώνιον είναι χαι αυτόν, ομοίως 
τώ Έρμη. ΟΓ. Ρίοΐ II, 724\ υοί Αροΐΐο άΊοίΙιΐΓ άν&ρώποις 
προςαμϋνων άγωνϊζομίνοις, ως "Ομηρος (II. 1. 1.) εμαρτϋ- 
ρησεν. Αηβϋά. Ογ. ίηΜίη. Ι,ρ. 23 "Ομηρος αυτήν (ΜιηβΓνατη) 
ίναγώνιον άποφαίνεΐ' τά γαρ ά&λα χρίνει «V αντής. 8αρη 
νβ. 90 οι αγοραίοι &εοί, ςπί Η. I. άίοαηίαΓ άγώνιοι. ΕαβΙ. &ά 
II. XXIV, 1 άγων δε χαί νυν τό πλή&ος- παρά δ** ΒοιωτοΧς 
άγων τους παλαιούς (βίο) η άγορά· ό&εν χαί άγορανόμος ο 
άγωνάρχης, χαι παρ" Αϊσχϋλω άγώνιοι &εοί οι αγοραίοι. 
ΡΛπίβΓ 8οΗ. νβη. βά 1. I. 

465. τ ι μ. 1188, 1232, 1486. 01». 141. δαρρί. 43. Ρίηα.01. 
IX , 124. Ηβ8. τιμηορος' τιμωρός, βοη&ός. δαίθ. τιμωρός* 
ο ίχδιχητης. Εί^πι. Μ. τιμήοροΐ' ήρωες χαί έφοροι. Ρταβ- 
λΑκι», ΜβΙα (Ηογ. Οά. I, 1 , 2. Ερ. I, 1 , 103), ερμα (Οά. 
ΧΧΠΙ, 121). 

466. σίβ. βορίι. ΕΙ. 685. Εογ. Α1ο. 1000 δεοιαι ομοίως 
τιμάο&ω, σέβας εμπόρων. Αζ. 1821 μίσος άστών. Οί. χνδος 
Αχαιών II. XIV, 42. IV, 173 εύχωλή, VIII, 282 φόως. ΡοΠ. 
IV, 91 τό των χηρϋχων γένος ιερόν μεν Έρμου, χατεχήρυττε 
δέ ήσυχίαν ¥ρ τι άγώσι χαί ιερουργίαις. ΕαΓ. 8αρρ1. 121. 
δορίι. Τγ. 620. 

467. η ρ. Ο,ηϊ βίηΐ 8ΠΐΙ)ί£ϋυΓ. ΜαΙϋ τούς /ίιοςχοϋρους (ΕιΐΓ. 
Ηβΐ. 1664 βς. Ογ. 1636 βς. ΕΙ. 990 «». Ηογ. Οά. I, 3, 2. 12, 25 
βς.) ίηΐβΐϋ^ηηί. 8υρρ1. 219 Ποσειδών *ν τ' επεμψεν, εύ τε 
δεζάσ&ω χ&ονί. Αΐϋβ οί βαριίτιμοι χ&ονιοι &ήχας χατεχοντες 
(ϋοαηΙαΓ (οΓ. 89 , 220 , 775). δαρρί. 25 βς. 34 πέμψατε πόντονδε. 
8ορΗ. ΡΗϋ. 133. Έρμης ο πέμπων. ΡοβίΓβπιο βαηΐ ςιιί ήρωας οοβί- 
Ιβηΐ τους εγχώριους (ΤΗυο. Π, 74, 2. IV, 87), άρχηγοίς χώρας 
ήρωας (Ρΐυί. ν. 8οΙ. 9), ίη ςυίοιιβ Ροηρίιβπιυβ βΐ Ο^οΗΐΐβ 1*η- ϋίςίΐίζθ^ 6γ 268 

άΈηΙαΓ, αϊ Απβί. νββρ. 438 ώ Κέχροψ ήρως άναξ. ΙΙβςαβ 8οηη. 
β* ΚΙ. Η. 1. Ρβίω^ππι, ΌΕπ&αιη, Ρβίορβω, Αάπιβίαπι, ΡβΓββαπι 
ίηΐβΐϋ^αηΐ. ΜίΙιί ηπίάβπι οι θαλάσσιοι (ΝβρΙαηαβ, Οΐοδβαη, 
ΘΙ&αβαβ, &1ϋ) νίάβηίατ ίηάΊο&τί. 

468. ίίχ. 8ηρρ1. 219. Ρβηάβ* & προςανδώ ίηΐβΐΐβοΐο αϊτών. 
01 ΡβΓβ. 216 

λ ι λ. Ργοπο. 856. Ε XIX, 230. 8ορη. ΑΙ 543. ΑηΙ. 548. ΕαΓ. 
Ηβΐ. 1246. Ιο. 680. Ββπιη. 1. 1. ρ. 169. 

470. θάχ. Ργ. 280, 830 (8βη. δρόνος). ΕαΓ. ίΓ. 788 &άχοις 
άρχιχοις Ινήμινοι. Ηβδ. ΰάχος* χα&Ιδρα, ΰρόνος. Οά\ II, 14 
θώχφ (8βη. τούτον οι ΆττιχοΙ &άχον λίγουσιν οΐ ρ. 188 
πτάξ βΐ πτώξ). ΟΙ VIII, 6. III, 407. II. XVIII, 245 βςς. Οβά. 
α 1380. 

άντ. ΟΙ άπηλιώτης (ΕαΓ. Ογο\. 19. ΗβΓοά. IV, 22) βί ιπηλίς. 
Ηβδ. αντήλιοι θ-έοί' οι προ των πυλών ιδρυμένοι. ΕαβΙ. 
»ά Οά\ VI, ρ. 1562 αντήλιος· ήγ. προςήλιος. Οΐ. Εογ. Ιο. 
1550. ΤβΗ. άβ Ιάοΐ. IV, 15 αρνά Οταβοο» ΑροΙΙίηβιη δυραιον βί 
αηΐεΐίο* άαβηιοηαβ οβίίοτητη ρταβήάα Ιβρίτηη*. ^Αντήλιοι ηοη 
(αηίααι &νραϊοι, ββά βΐί&πι προστατήριοι άίβΐί; οΐ. 8ορη. ΕΙ. 637 
(8ϋθ. δτι προ τών &υρών ιδρνται Φοίβος), 1375. Τγ8£§. Γγ. 
ρ. 32 (43). Αββοη. Γγ. 355 Η. 607 Α. δίαποιν* Έχάτη, τών βα- 
σιλίίων πρόδομος μ*λά&ρων. 8βη. Τηβοβ. II, 36 ίδρϋοντο τήν 
Έχάτην έν ταίς τριόδοις χαί προ τών Φυρών. 

471. φαιδρ. 869; οίΓ. χαροπός, φαιδρωπός (664). ΡΗοβη. 
397. Οη. 563. Εαπι. 632 *νφροσι (λόγοις) δ*δ*γμίνη. 

472. χόσμ. 327, 475 *Α ΡβΓβ. 400. Ρίηά. Ρ. III, 147. Ηββ. 
χόσμω' χατά χόαμον, χατά τάξιν. — Ιη βασιλέα Όβ Ρ. 
νίάίΐ αΐϋπιβπι ρΓοσΌβί, α* 8βρ*. 1007 Έτίοχλία. — Π ο λ λ. 
δορη.ΤΓ.227. ΕΙ. 1273; ροΗ Ιοηρυτη ίνηρηι. Ονίά. ΗβΓ. XVI, 91. 
ΟΓ,ίηΓ. 502,561,572. 

473. ή χ. Εογ. Ογ. 243 ήχ*ι φώς ίμοϊς χαχοΐς άνήρ; 

476. χ α τ. 367, 746. 8βρί. 46. Οβά. 0. 1421. Ρηϋ. 998. Τααο. 
IV, 109 χατίοχαψαν 'ΐλοντις ίς ϊδαφος. 01 ίά\ βαρ. Ε(1 867. 
8βη. &ά ϋβπι. ρ. Οογ. ρ. 66 χατασχάπτων διά τον αχάπτιιν 264 

ανάστατους ποιών. Ιινα 434 στερρά διχίλλί] βουσχαφησαντος. 

διχ. 1485. Οη. 118. Οβά. 0. 1382. ΟΓ.ΝΗζβοη, 8αρβηρ. II, 
ρ. 530 βςς. 

477. μα χ. 8ορΗ. ίϊ. 816 χρυσή μαχίλλί] Ζηνός ίξαναστραφή . 
Ηββ. μα χ. δίχιλλα πλατιΤα. ΕυβΙ. 3(1. II. XXI, 259 βχρϋο&Ι 
αχαλίδα την μονό&ιν χίλλονσαν, ό Ιατι χινοϋσαν (Τηβοη ίη 
ΑγεΙ. ΡΗΕβη. 2 χίλλονσα- ήγ. τέμνουσα- δίχΜα δέ ή δι- 
χό&ιν). ΑηβΙ. Νηβ. 1487 8(|. σμινιΐην φίρων — χατάσχαπτ*. 
Ηβδ. ιχίτλη' — χαι ή σπά&η τον άροτρου (οΓ. 8οΗ. &ά* Η. 1.). 
Λϋαβ σπά&η (Λ. 230. 

κατ. Αραά* ΤΗβορΙΐΓ. ΗίβΙ. ρΐ. VIII , 7, 7. Οεπβ. ρΐ ΠΙ, 23 , 4. 
IV, 7, 3 γη χατιργαζομίνη- χατιργασία της γης- ενχατίργαστος. 

478. βωμ. 312 8^.ΡβΓ8. 811. 8αρρ1. 492,499.8βη. 392. 

479. σπ. Επγ. Ογ. 1383 'Ιλιον χαλλίβωλον. Οίκ» νβφ- 
Ιιεπιπι οεοΕδαιη (748 , 339) ΕποΙαπιιη βηίβ βιβί. 

480. ζ*υχτ. 126,194,332,744,1548. νίάβΙαΓ ίηΙβ11ί£βη- 
θιιιη δισμόν νβΐ ιμάντα, πηάβ Ηββ. ζ * */ γ Χα ι· — ζευχτήρες' 
Ίμαντόδ εσμοί. ΙιΥβ. 1344 στερράν τραχηλω ζεϋγλαν άμφι&εις 
πεδαις. ΟΓ ζενγΧόδεσμον, ζυγόδεσμος, ζυγοδετης, ε4 φΐ&β 
Ηββ. ό ιμάς τον ζυγοί. 

481. *νΒ. II. III, ΙδΙ.ΡβΓβ. 768 Ονπιβ Χα νοοβ^αι. 

482. τίεσ&. Ευω. 637 Α£. άίβίΙαΓ ο παντόσεμνος. Οί. Εογ. 
ΕΙ. 1066. Τίεσ&αι φΐΕΠ) ΕΓηοί^ηαπι βϋ, ρΕίβΙ. 

483. ου τ ε. 8βπιβ1 ροβίΐιιιη β88β ρπ> άΊιρΙίβί &ίαιι1, αϊ ΟΗ. 
292. ΟΓ. Α& 203, 1311. Οη. 471. Ρηίΐ. 771. Αί. 243, 627, 1233. 
ΕαΓ. Τγ. 477. Ρϊηά. Ρ. VI, 47. Χ, 46. Αηβί. Αν. 695. Απγ. Οεγοι. 
26. ΗβΓ. V, 92. ΤΗυβ. VIII, 99. V, 47, 2. Τβιηβη Η. 1. ροβί* βοη- 
βαΐΐο ββαιβΐ ροβαίΐ οϋη, βΕΐίβ η&Ββηβ Ηοβ πιοηβΓβ: Πάρις γάρ 
ονχ εξεϋχεται οντε — . ΡεποΊ, ρπηβΐρί ρβΓβοηΕβ, βίνβδ δάίυη- 
£ΐιηί\ΐΓ. Οα&τβ ίρβε βΐ Ργϊεπη(1ε6 ρΓΕβ οβίβηβ ηοΐΕηΙιΐΓ. 

αυντ. ΡοΙΙ. VIII, 156 8(}. ο συν άΧΧω λειτουργών, συντε- 
λών } συνειςφερων, σννερανίζων. ΗΕΓροβΓ. συ ν τ ε Χεις- οί 
σννδαπανώντες χαι συνειςφεροντες. * 

484. το δρ. 1435, 1471. ΟΗ. 311,1014. 265 485. ο φ λ. Αεβεη. ϊη Οίεβ. 55, 17 χλοπής ενιχα τάς εύ&ΰνας 
ωφληχώς. ΡΙβΙ. ΪΑξζ. IX, 857. Οί. Π. 111,282. XIII, 626 30,. 
XXII, 114 βς. 

486. ρυσ. 8οΗ. ηη^Ιατ ; άίββεηΐίηηΐ ίηΙΙ. ΡΗϋο III , ρ. 234 
τί γάρ άτοπον ποιονσιν οι τά ρχίσια χατεχοντις δανιισταί 
παρ* αύτοις, άχρις <*ν τά ίδια άναπράξωνται; II. XI, 673 
ρϋσια (8εη. τά αντί τίνων ελχόμενα, ο'ιονιι α άντϊ των 
ήρπασμενων ήρπάζομεν). Ηεβ. ρϋσ. έλχυστόν. ρυΌια* — 
λεηλασία. Οί. Έ^πι. Μ., ίωρ. Η. &ά 1ι. ί ϋίπιπι Ηείεη» ορεβςηε 
61118 η. 1. δΐωρϋαΙβΓ ρυσιον (λεία) άίοβηΙϋΓ, &η ροεί» ΓεβρεχεηΙ 
ΐά ςαοά* ΗβΓ. 1,2 βς[. ηαεπιοΓ&Ι άβ Μεάε» ρηοαππι & Οηεοίβ, εί 
Ηε1εη& ροβΙε& & ΤΓοί&ηίδ ?ίηθίοΐ8πα βρίΓαηΙίοαβ ΓβρΙ&, ςηίβ άί- 
ππι&ί? ΙΠηά οΐ) ηηιη. 8ΐη§. ρΓοοίώιΊίιΐδ. 

η μ. 190, 1102. Ηεβ. ά μ άρτι ν άπέτυχεν, εψεϋσ&η. Οά. 
IX, 512 (8εη. άποτυχεΐν, στερη&ήναι). ΕϋΓ. Αίο. 616, 879. — 
πανώλ. 1079. 

487. α ι; τ. 129. 8ερ*. 71. Εαιη. 401. 8ορη. Δη*. 714 αύτό- 
πριμνα (8εη. αύτόρριζα). ΗβΓ. I, 32 προρρίζους άνετρεψεν. 
Λυτόχβ. ββΐ συν αυτή τη χ&ονί. II. XIII, 118. Οί. ^οο. ΡλγεΙ. I , 
ρ. 202. ΕϋΓ. Η. Γ. 1306 αΰτοίίσιν βά&ροις άνω χάτω ατρέψασα. 
Η. ΓβεΙβ: αυτόχθων 13 φΐί ίρβ* ίη ΙβΓΓβ ηβίαβ ββΐ (οΓ. γηγενής), 
αυτόχθονος νβπ> ίβ ^πί ίρβΒ ευιη ίβΓΓ& βυ» &1ίφιί(1 ρβϋΙαΓ. Ρ&ίβΙ, 
εοηβαΐίο Ιεπη. ον ΐΓβςοεηΙβη. ΟΓ. Οά. VIII, 264. Αύτόχ&ονον 
ΓββροηάβΙ νβΓΟίβ πάσ. χ&., οΙ ε&ρ. νβΛο σπέρμα (479). 

488. &άμ. ΡβΓ8. 676. Η. θυ&ΐΐ Φάμαρτία ίηΐεΐΐ. ρεεε&1& 
άρπ. χαϊ χλ., ε* αμαρτία τίνειν άείεηάΊΐ εοΐΐ. Εογ. Ιο. 447. 
Οί. Ρίηά. Ρ. XI, 41. 8βά ίιίΓε Κ. άΐοΐί, βίο διπλά ρΐ&ηβ οΐίοδαπι 
688β. 8&(Ϊ8 Ιερίά&πι ρΓ&εεοηίδ πιεηίεπι ρηεΙεΓ 8εη. εερίί ϋε Ρ., 
ρβΓ ΪΓοηίδπι ίΐΐοβ άίοί αιοηεηβ. Ροΐΐ VI, 186 ιηεΓεεθεδ ηαεπιοΓβΙ 
ίατρω μιν αώστρα, σωτήρια, ιατρεία (οΓ. ζωάγρια), τω δε 
παιδεϋοντι διδασχάλια, δίδαχτρα — χαϊ τω αθλητή ίσως άθλα . 
(εί. Ρηοβη. 1262, ποί δάχρνα βιιηΐ δεινά έπαθλα) — χαί άγγίλω 
ευαγγέλια, χαϊ τω φεροντι χό μιστρα (εΓ. 887) — χαϊ τρρ- 
φεΤ θρεπτρα (εί. 667 εί τροφεία), ϋΐ 8ϋ1επι ί11& οωηί» βαηΐ ϋίςίΐίζβά όγ Οοο^Ιε 266 

αμοιβαία, ίί» ίββίίνβ ΓβΟαβ ρΓΟβρβΠβ βίβίαβ ρΠΙβΟΟ 800 Μ»Γίϋ 

των αμαρτημάτων τα αμοιβαία νοοζί τά άμαρτία (ΐοΛνΙάρτίρ*, 
ζοηάβίοοη) ρπ> Ιπιτίμια 1 αϊ ΑηβΙ. ΕίΗ. Νίο. III, 7 τοί$ μ*&ϋουσι 
διπλά τά ίπιτίμια. Οί. ΕαΓ. Η. ί. 1109. Ιρη. Α. 1 169. Ργ. 459 
αί τνχαΐ δ( μί, μια&όν (ί. β. δίδα*τρον) λαβονσαι των Ιμώ* 
τά φίλτατα, σοφην ϊ&ηχαν. δίαιίΐβ 6βΙ ίΐΐαά ίη Ερίβί. βά Εοη. 
6,28 τά γάρ ο%ψώ ν ι α της άμαρτίας θάνατος (δαίθ. 1ε£βη3 
της σαρχός, ο χρω νια βχροηίΐ χέρδη, χαρίσματα.) 

489. των — . 1347. ΕαΓ. Τγ. 230 Δαναών οΡ από στρα- 
τιάς κήρυξ. Οί. 236. Η. ρβΓ βΙίΓΕοΙίοηβπι βχρίίοβί, οί βϋ των 
ίν στρατώ βί χήρ. από ατρατον. Α4 ηί. Οά. XIII, 156 λαοί 
από πτόλιος, 8ορη. ΕΙ. 707 ϊνατος * Αθηνών άπο, ίΐα *Αχ. 
οί από στρατού τοΧς από πόλιως ορροηοηΙαΓ, μΧ ?ίβ ββΐ ίη 
βά'άίίο των από στρ. ςααπι βο ηοπιίηβ ηοίβηΙαΓ οί αφ* Ελλά- 
δος συνόρμινοι, ςαοΓααι οαΓ&πι £βπί οπογοβ. Οί. 394 βςη. 

490. τι&ν. Οί. ίπαρ. Η., ςαί αιβθί&αα ρΓοεΙυοί ροβββ ηθ£*ηβ 
οΒ ΛΠ&Ιο^ίββ 1β£βπι βΐ αβαοι , 1β£ΐΙ ΟιοΤσι τε&νάναι δ* ονχ άντ- 
*ρώ. ΒβοΙβ νβΓΟ βοηαβίά. βΐ Γβςαίη «π βί #*ο?σ« ρηπιο Ιοοο ηοη 
βρίβ ροηί νϊάίί, ςααοα χαίρω βΐ τι&ν. βίοι βρβΓίβ ορροηβηίοΓ. 
Εγ^ο 1β£ΐΙ χαίρω γ*· τί$ν. ςαοά ίβπιβη ηοη πΐΒ^ίβ ρΐβοβί, ςα&αι 
χαίρω- τό τι9ν. — Τ*&νάναι, ίΓβηαεηδ ΡΙ&ίοηί (οί. ΥίγΟ. &θ 
Ρηββά. ρ. 142 βο,ς.) ββΐ ·ρ. δίπιοη. ίΓ. 53 πολλός μίν άμμιν «ίς 
(τό) τι&νάναι χρόνος. Μίπιη. II, 10 αύτίχα δη τ&νάναι βίΧ- 
τιον ή βίοτος. Τηβο§η. 181 (539 Α^.) τι&νάναι, φίλι Κιίρνι, 
πινιχρώ βίλτιρον άνδρΐ η ζώιιν — . 8βά αίΓοςαβ Ιοοο τι&νά- 
μ*ναι, αί ββί βρ. Τνιΐ I, 1, ΓβοβρβΓαηί ίηΙΙ., ίβίβο, α* πηηί 
▼ίάβΙαΓ. ΕβοΙβ εοΓπρίίαΓ ιηοάΊβ βρ. δΐπαοηίθ. βί Μίπιη. αϊ βρ. 
ΑηβΙ. Κλπ. 1012 τί πα&έΐν φήσιις άξιος ΐιναι; τι&νάναι (8οη. 
βραχνχαταληχτιι ίνταί'&α)- ηβιη ιοί ϊρβαιη μοΗ ηοΐβΐ. ϋί- 
νβΓβαπι νβΓΟ β886 ΟΓβόΌ η. 1. βί βρ. Τηβο^η. ΓϋοΙεςηβ αίΓοοίςαβ 
ρΓοάαοΐ ηιβάί&πι, αϊ ρκχϊαοί νίάβΙαΓ νβΓβα, ςαβω Τη. Μ. ν. 
μάλλον (Αισχύλος ίν τοις έπτά ίπί Θήβαις- χαλώς τ*&νάναι 
χάλλιον άν μάλλον ή σισώσθαι) εχ Αββοη^ί άπιπίΒίβ &1ϊςαο 
ρβϋνίΐ. Εί/πι. Θαά. ρ. 637 τό τι&νάναι οί μίν από τον &νήμ*, 267 

δνάναι, τί&νάναι, οι δί από τον τιδνηχίναι τ ν αν αι. 
£}αο<3δί Όγβοο 81γ*1. ρ. 108, 24 ·ϋ: τα ιις αναι } ώς τό τι- 
&νάναι *σθ·* ό'τ* υπό ποιητών * Αχτιχων ιχτιίνιι τό α, Γβ- 
βρεχίΐ βΐηε άαΐίο Ιοοοβ, υοί Ηαίαβ ηοη ΙταηΗΐια (ηΐ εΐβτβ βρ. 
Μίοαηβπιιυιη) ποΙβΙογ. 

α ν τ. 1518, 1560. Μή άντιλίγαν (άντίιπίΤν) βδΐ ομολο- 
/ίϊν, σνμφάναι, αυναινίααι (436). 8ε(1 τ*#?. ονκ α>τ. θ^οις 
ορίίπιβ οοωρΣίΓΕίυΓ οαπι *νχομαι &ιοΐς· οΓ. 855. ΕαΓ. Είβο*. 
563 ιύχου Οίοϊς λαβιϊν &ησανρόν. Ρΐδί. Εβρ. VIII , 545* βοϋ- 
λ«« ινχώμι&α ταϊς Μοϋσαις ιιπιΤν ήμιν. ΟΓ. ροΓΓΟ Οά. VII, 224. 

491. σ' ίγ. Ργ. 587, 593. Αηδο. Ερί^τ. 16 χαϊ σ*, Αλ«το- 
ρίδη, πό&ος ώλίβ* πατρίδος άϊης; 

492. I ν δ. Η. βπρβήοΓΕ (244 βς.) ηοη δΙΙβηάεηβ, Ιβνίηβ Τη- 
οϋηίο οοηββηβίΐ;, 1ε£βηβ Ιχδ. α* 681; ΕαΓ. Ογ. 1122. Ρηοβη. 1844. 
ΟΓ. 8ορΗ. Τγ. 629. ΕΙ. 1312, 1231. II. VI, 484 δαχρυόιν γιλάσασα. 

493. τ ( ρ π ν. 135 , 443 ; οΓ. 1539. 8ορη. Γγ. 646 ϊ'όσ^' «ρωτο* 
τοΟτ' ίφίμιρον χαχόν. ΕαΓ. Γγ. 840, 4. ΑπδΙ. Ναο. 243 νόσος 
μ* έπίτριιρ*ν ιππιχη. Τηβδίη. 1127 βη. ΡοβΙΙ. Οη. ρ. 227 τιρπνόν 
χαχόν πίφνχίν άν&ρώποις γυνή. ΟδΙαΙΙ. 77, 19 άηίοίβ ανια- 
Η1ίβ8, γλυχχίπιχρον , όξνγλυχϋ (Γγ. 329 Η. 362 Α.) 

ητ(. ΡεΙκι Οοά\Γ. Ιβοίίο, νβΓ» «στ*, ο^αδβ δαρβΓΒΟ&Ι βοποεηΐΐδ 
ίη£βηιηπι. δεηΐεηΐίδ,: υο» ίρίΐντ %αηι β8ΐ%* ρατϋοίρββ «κ* οοη· 
άίΐίοηί*, ςηαβ ηοΗτα ββί; υίοιηη* ςηίρρβ Ιαβϋϋαβ άοίοτ. 

494. πώς δή ; — λόχου. ΙΙβ ρΓδεβί&Ι. ΟΓ. Εαπι. 201, 431, 
601. 8ηρρ1. 289. Οεά\ Β. 1517. 

495. των αν τ. Βίοη IX, 1 όλβιοι οι φιλίοντις, Ιπην 
ϊοον άντίράωνται. Τηβοο. XII, 16 άντίφιλησ* ο φιλη&ιίς. 
XVII , 40. ΙηΙβΙΙ. μα&ήαη, γνώστ\. 

ι μ. 1112. Πληγής άνάγχτ) (Ερηίρρηβ Οοω. δρ. ΑΙηβη. XI, 
509β). ΝοΙβΙηΓ Ιδοι άεβίά'βπαπι , ηαο Γβάδπιβηίββ ίωοηΐί βαη* 
(δαρρί. 86) ςη&οα ϋΐαά ςαο ϋθεαι εχρείαηΙαΓ. Ργ&θοο ροβίβηαβ 
Ι&ηΙαηα ίηΐβΐΐφΐ, αϊ ΙεβΙ&ΙιΐΓ ίρβε ν&. 496. 

496. πο#. 8ίηβ άαοίο βίοίβ , άεβίάεΓδΓβ Η&ηο ΙεΓΓΒΐη εχεΓ- 
οΐΐυιη ΙβΓΓ&β ρ&Ιηβε εηρίάαιη (454 8^ς. 492), ί. ε. εχερεείΛΐηπι 268 

νβηΐΓβ βχβκϋηη. Απβί. ΙιΥ3. 763 βς. πο&εϊτ* ισως τούς 
άνδρας· ημάς δ* ονχ οϊει πο&εΐν έχείνονς; 

497. άμ. 103, 270, 420. Οι. 155, 851. Ιηί. 719, 1399. 8ο1. 
Γγ. 31 , β ίχ μέλαινης φρενός (εί. II. I, 103). ΝΜΙα ηιβη* αηϊηχ 
(ΡΙλπΙ. Οΐβΐ II , 1 , 5. Βοβίη. (ϊε Οοηβ. ρΗ. I βηβ) ; Μαη ηΜΙη* 
%τα (8ΐβΙ. ΤΗ. III, 230). Ρ»1βΐ, άμανρόν άβ οΗβοογ» βΐ άαοΐΒ, 
ί. β. Ι&ιη Ιτίίίί φΐβπι %τα€ηηάα ιηεηΐε άίοί. Ορρ. φαιδρός (272 , 
471), φαιδρϋνειν (1030). 

498. δϋςφρ. νίχ ραίο σΊ/$φρ. σπ//ο$ ά*ίοί ροβββ αϊ *>χο- 
τοι» σπ//θ£ Οη. 391 (8εη. ορ/ιλο* μίσος). Οί. \η{. 1216 βίΟΗ. 
78 3ς. φρενών στ. (ϊιΐΗΓβ ίηίεΙΗ^ο τό δϋςφρον τοντ*; ί. β. αντ? 
ι; άμαυρά χαϊ σχν&ρωπός φρήν, Κάβο ηιβηβ τηαΐβνοΐα. 111α φρην 
άμ. ρπιεεοηί δβηβ ηοη ηα8£ΐ8 εΓβ* ρεΓδρίεαβ ςα&ιη ή τερπνή 
νόσος. ΟΓ. 467 ευμενείς. 

ε π. Ρ1&1. δνπιρ 183* τω ερώντι — χάρις επεστιν. ΑτίβΙ. 
Κ»η. 1045 βς. οί' γαρ επήν της Αφροδίτης ονδίν σοι. ΜαΙ- 
Ιππι (ϋερηΙ&Ιαπι εβί άβ νοεβΒ. στρατώ, ςυοά β&ηαιη εβί ; νβ. 
585 στρ. ναντιχός άΊοϋοΓ. 

499. τό σι γ. 86, 379. Τγβ££. Γγ. ρ. 87 (IV, 7) πολλοίς γαρ 
άν&ρώποισι φάρμαχον χαχών σιγη } μάλιστα δ* εστι σώφρο- 
νος τρόπον, ΟοπΙγλ ίΐ). ρ. 163 (ΧΙΊ) λόγος μεν Ιστι φάρμα- 
χον λϋπης μόνον. 0(. Ργ. 387. IV. 350 Η. 406 Α. 8ορΗ. Γγ. 865. 
ΕαΓ. Γγ. 567 (βαρ. &γ1 ν». 292) , 676 , 903. ΟΓοϋαβ Εχε. Τγ. βΟ&τβ 
ρτίάβηι τβΜβάιηηι άαηιηί* ρηίο. 

500. χαΐ πώς~; 494, 1106, 1218. Οη. 177, 530, 774. 
δαρρί. 507. Η. άίεϋ, ίηερίυιη εββε ηα&εη , ςυοπιοάο ΕβδεπΙε τε§ε 
λϋςιιειη Ιίοιαεηί εΐνίΐαβ, ςααπι παβ^ίβ, βί ρΓ&εβεηΙε Ιίοαε&Ι, παί- 
Γ&η(1αιη νίάββΙιΐΓ. Εγ^ο 1ε£. χαι πώς; — τινάς; 

τυράννων Ρΐ. V. Ο. ςαί *οιράν ων 1β£. νίάϋ. Οί. ΐάβιη τίϋαιη 
Ιρίι. Τ. 1080, 1287. Ργ. 845. Ι^οορΙι. 1059 χαράνον (χνράνον Οοά.). 
15. 628 τνράννω ρΓΟ χοιράνω. Ργ. 957 τνραννονντ' ϋοάά. ρπ> χο*- 
ρα>ονντ\ €ί. II. VIII, 522. 

ε'τρ. Ηββ. τρεΐν φοβεϊσ&αι, φεχίγειν ει. 855. ΕαΓ. ίτ. 871 , 
3 ον τρίσας δεοϋς. ΑηβΙ. Ναο. 294 αντάς τετρεμαίνω. 269 

501. νυν. Ιά ρηβοο ίηίβΓρΓβίΛΐιιτ παθόντων β. πάλιν μο- 
λόντων χοιράνων. 

τό — . 490, 265. Οί. 752. ΑΙ>γ. βαρρί. ϊπος- ΓογΙ. πά&ος- οί. 
Αη%. 1062. ΡΗιΊ.492. Αί. 99,1313,1401 Ιπαινίοας τό σον 
(8οΙι. ήγουν 6 σύ λίγης). Ρ1*1. ΟήΙ. 50*. 8ορΗ. 233* 8/ωρ. 
221". 

502. «Λ 117, 229, 323, 451. 8βη. Οβά. V, 998 δβηβ λαδεί, 

ρβΤΜίΗΤΛ 6*1. 

ταύτα. 8αηΙ ηαί Ιε^&ηί ταντά, τάλλα, πάντα, φΐίΙ>ιΐ3 
1αΙ)βηΐ6Γ 0&Γ6Π1118, βχ *ν πίπραχται ίηΐβΐϋ^βηΐεβ πεπραγμένα 
ιν μήχα χρόνου (οί. 561). δορίι. Αηί. 422. 

503. # υ λ |*. (ΪΙ Γ. V . Ο.). £ ί νίάβπ ροΐβιΐ «ιΐ^αΐβ ίη α. **ίρώ»β , 
οβηΜΜ ίιΐ* Α/ί. <νπ. ίχ. οκτΐαβ άΐα ρο«ββ. Οί. 406. "Λτ14|. αϊ 38. 

< ν π. 32 , 135 , 159. δαρρΐ 1008. Εατ. φοί. 526. Ρΐιοβη. 262 , 

689. τη. ιιοι 

504. χ απ. 137. (Λ. 828. Ρβη. 706. 

505. άπ. 161, 199, 351, 1249 βς. 0\ι. 1016. ΕαΓ. ΗβΓΟ. 
ί. 1314 δη. 

τον — . ΡβΓ8. 1008. ΟΒ. 24. Εαω. 563,572,763. Ρρομ.94. 
δορίΐ. Αί. 285 ο μ4ν χρόνος δη δια χρόνου προνβαινί μοι. 
ΘγοΙ. ϊη Εχο. ρ. 29 ηατη ςΐίά αί βχίτα Όβοβ \ ςνί άβραΐ αβυηνι 
Ιϊύβτητη τηοβτοτϊΙίΗ* ? 

506. δυςαιίλ. 81βρΙΐ. Βγζ. αυλή- ή ϊπαυλις. Αίγιτμι χαί 
ανλις, χαί σϋν&ετον διίςαυλις. ΟοπΙγ» Ρΐιίΐο 1, 274 χαμ- 
ευνίαις χαι δυςαυλίαις. Ηβδ. δ ιΐςαν λος- δυςαϋλιστος. Οί. 
8ορΗ. Αηί. 354 δυςαιίλων πάγων (8οΗ. δυςχερή τον έπαυλι- 
σμόν ποιοϋντων). Α$. 309. Λυςαϋλιας νβΐ δυςαυλίας εχρίίο&ηΐ 
οοΐΆτηοταϋοηβηι ίη ηαν 'ώηχ αΛ άιο. ΤΗυο. I, 10 άβ 1>β11ΐ Τιοίαιη 
ΙβποροΓβ: ουδ* αν τά πλοϊα χατάφραχτα (8ο1ι. σεσανιδωμενα, 
ώςτε χάτω μεν τί&εναι τά δπλα (οΓ. βυρ. βά 372), αύτους 
δε άνω διάγειν) έχοντας, αλλά ληστιχώτερον παρεοχιυασμενα. 
II). 14 βη. υΙ>ί άίοϋ, &ηΙί^υϋθ5 η&νίΒι» άβίαίδδο ιιι&£η&ιιι ρ&Γ- 
Ιβιη τά καταστρώματα {Ηβραί, οοη&ΙταΙα). 8βά βΐΐ&ιηβί ροΓΓΟ 
»ββΓ8ΐθΓ Οά. XIII, 73 3ς^., ίβηαβιι ππγογ ηβωίιΐβπι βΐαιΐΐίίιιάΐηβ 270 νβΓΟΟΓΟΠΐ δνςπαρις, δυςιλίνα ίηάοοίαηι 6886 οΐ ΐη ΑηΙίάαη, 
0,086 νβΓβ δϋςαυλις ΓαίβββΙ (166 βςφ) ίηοίθβΓβΙ. Ιίβηαβ Ηοο 
νβΛο αβο8 ΓβοοΓάβϋοηβπι Αοΐίάίβ οαπι ηβνί^Εΐίοηΐβ Ιβοοποαβ 
(μόχ&οις) οοηίοη^ϊΐ ρηβεο. 

507. σπ. Ηββ. σπαρνάς· σπανίους, άραιάς (Οά\ Χ, 90), 
διεσπαρμένας. Καηΐ8. 

πα ρ ή ξ. Β,βοΙβ δοΐιϋίζ τατα* αά Ιετταιη αρρβίίβηάί οοοαύοηα 
ίηΐβΐΐβχϋ. Οί. 8ορη. Αί. 742 *νδο&*ν στίγης μη 'ξω παρήχιιν. 
Οβά\ 0. 570. Εγ£0 παρήξας *ξω των πλοίων. ΤΗοο. IV, 26 
χατάρσιις της νήσου. (8οη. τους επιτηδείους εις χαταχωχήν 
τόπους καΐ εις το προςορμίζεσ&αι). Τβίββ ίη ίΙίηεΉ χατάρσεις 
γβγο ΟΓ8601 ίηνβηβΓβηΙ. ΟΓ. παρορμεΤν, παρορμίζειν. ΡγοβΙγε 
ιηαΐΐί οαπι 8οηο1. τάς παρόδους 3. διαβάσεις, ηανΐν,πι /οτο$> 
αρβα» ίηΙβΙΙβχβΓαηΙ. 

χ αχ ο τ ρ. Βοηβ ΓοΓίυηβ ςαοά ίη ΓΙ. βΐ βρ. V. ββΓν&Ιβ ββΐ ?βη 
ΙβοΙίο. Ιη οείβηβ χαχοστρώτους, ςαοά* οπαηίαπι 8α0ίτ&£ί& ΙαϋΙ, 
Γβίαΐααι ίβπι 8 δοηοΐ. &ά* ηανίοοα παραδρομάς 8. παρόδους. Ε&- 
οίΐϊβ η&60 6Γ&1 οοηβοϋο, ςααιη παρήξεις ςο8β ββββηΐ ί^ηοΓΒΓβΙοΓ. 
VI δυςαϋλιας ΑηΙίάβιη, ίί& παρήξ. χαχοτρ. ΡΜΙοοίβΙαΰ άΐπιιη 
νοίηαβ ίη ίη&ο1& ΟηΓ^ββ ηοοίβ ΓείβπιηΙ (II. 11,728. 8ορΒ. ΡηίΙ. 
260 βς^.). Καχότρωτος οΐ δν'ςτρωτος (Οβίβη. I, 367. ΡΙοΙ. Π, 
988 Λ ), άτρωτος, νεότρωτος, εντρωτος, παιδότρωτος (Εοοι. 496); 
η. 1. αοΐίνβ ιηαΐα νηΐηβτα /βτβη*. ΟΓ. 171, 335, 1505. 

508. ο ν λ α χ. 8οηϋΙζ, ορίίηιβ οοΓΠ^εηβ ου, ίη εείβηβ 6ΓΓ&1; 
ήμ. μίρ. βί 6βί άίβ8 ςιια*% 9θΗΗο οΗίηρβη». νβΓίίΙ: ςιιοΐιι* ςαής»* 
άΪ68, ςη€Μ υιυβηάο αίΟριηΐΗβ, α&ίςιιβ βίαρίτηβ α ηοο%* Ιταη*· 
αοίηι Η. ον &ά μίρος ΓβΓβΓί: ηηΐία ρατίβ Λ«, ςκΐηοΗ* 
οοΙίρΪ43β£, ηοη ρβηιβοαηιη». Ειτ&ηΙ &παοο, ςηοηί&ιη αϊ οβίβπ 
ρΓββίβτϋβ ηοηρΓ8β3βη1ί8θθ^ϋ8ηί. νβΓίβηάΌπ) : Η τβ/βταηι — , 
ρνατη ηοη άίϋί, ςιι**η /αιωίντη ηαοΐϊ *κ«κ*, ρατίβηι 8ΐι*ρίταηάο 
ίταη*ίρ6Τ€τηη*?Ιη{ζ\\. εύφημον ημαρ (527,588, 519). Εγ§ο: πρό- 
παν ημαρ ες ήίλιον χαταδχίντα (II. XXIV, 713) στίνοντες 
διά/οιμεν άν. ΟΓ. Οά. III, 113 βςα,. 

609. χερσ. ΟΓ 2. Ρβκ. 978. Ρπιβοο ίη ιηβηΐβ Η&οβηβ χίρσω 271 

παρήν, ςααπι λοΜογο βΐίςαίά βυρβποηουβ νβΐΐβί, άίχίί προςήν. 

510. *νν. 01. 411 βς. (λ. 816. Π. XIV, 482. Τηηο. III, 5 
(8οη. (πανλίοασ&αΐ' τό πλησίον των πολεμίων νυκτός 
ανλίσασ&αι). IV, 134 (8οη. ΐπηνλίσαντο' χατίσχήνωσαν). 
ϋορίβχ γαρ υί ΟΗ. 73 βς. 

δ η ίων. ΟΒ. 626. 8ερΙ. 278 δαΐων. 1.70.861 δαΐον μάχης. 
1327. 8ορ1ι. Αϊ. 784 δαΐα Τέχμηοοα (8οηο1. δάϊον χοινώς τό 
πολέμιο ν, *Λττιχώς τό δϋστηνον). 0(. μινιδήϊος. Η. &ά 
8ορη. 1. 1. νδα'ί'α' ιηίιβτα. Ηοο βί^ηΐβοβίυ Ηαοο νοχ οΐί&πι ίη 
ί&ιηοίβ Όοηο&ιη ίοηπαιη 1ιαΙ>6ΐ ; βοά ηΙ>ί ΑοΜβτη ηοίβΐ, οοπιιηηηΐ 
ίοπηα δήϊος άΊοίΙηΓ." 

511. ίξ ονρ. Εαω. 905. Ργοιώ. 896. Εγ. 45 Η. 108 Α. ομβρος 
άπ* ίννάιντος ουρανού πιοών. Νοη οοηβίΓ. χατιψ. ίξ ονρ. 
(^νβΐΐ.) , βοά δρόσοι ίξ ονρ. (Η.). Ιιορίάο ααίειη ΙηβίΙ εΐ ββηεβ εΐ 
ίηΙβΓρΓοΙββ ρπιβοο. Οί. II. XI, 52 βς. ΐν χνδοιμόν ωρσι χα- 
χόν Κρονίδης, χατά νψό&ίν ηχιν Ιίρσας αΐματι μυ~ 
δ αλί ας ιξ αΜρος —. 0£. XVII , 459. Ηεβ. 8ο. Η. 384. 

λ * < μ. Λειμώνια οΊοαηίϋΓ άν&*α (ϊτ. 352 Η. 349 Α.), φϋλλα 
(Τηβοο. XVIII, 39), λαμωνία γη (Τηβορη. ά*β οβαβ. ρΐ. II, 4, 4. 
ΙΠ,6,8);8ορη. Αί.602 Ίδαία λαμωνίδι ποία. βοηϋΐζ: *γο- 
ρηρίΕί νηΐ£. δρ. λιιμώνιαι, τοτβι ρταΐβταβ*: ςοοπιοάο οηίπι 
τοΓοβ ρΓ. ο οοβίο βϋΐΐ&βββ άίοβηΙιΐΓ? Οοητίβ. λάμων ίας· ΙβΓΓβπι 
εηίπι ρηίοηβοπι ΐπιρπιηϊβ Γοβοίά&πι εββε ηβιηο ί£ηοΓ&1." Έαιη 
ρίοηςηβ βοοαίί βηηΐ, ηοη ίηΐβΐΐΐ^εηΐββ , 8β ηίο ααοςαβ οαπι ββ- 
ηίοηβ πιίη&οο Ιαάί & ρτ&εοοηο. Η. * ηοη ρβΓνβΓβ» 631 ογηΙιο, 
»ί βίο νβΓΟΛ ίηΙβ11ί£οη*ΠΓ: 1\ ουρ. δρ. χαϊ από γ. δρ. λιιμώ- 
νιαι· δβά Ι&ιηεη &οοεη(η8 ίη Π. (λάμων ία ι) ηιοηεΐ ηΐ ροΐίυβ 
οαπι 8. ΟΓβά&ηιηβ, λάμων ίας βοηρίηιη ίαι*886, ςοοά ηηηπιεδδεί 
ίη λαμωνίαι ιηαΙ&Ιηαι, οοΓΓβχίΙ; βοοβηΐυηι Τηοΐίηίηβ." Ροίίηβ 
ΟΓβάο, βοηρΙοΓοηο οοά\ ΕΙ. ρηίΕβββ, παροξυτόνως, ηοη προπ. βοπ- 
οεηάΊιιη 6380 Γβπι. ρΐ. Ιυη§εηά& &ηΙεπι οιηηίηο βηη* από γ.λαμ. 
η( 489 των από στρ. βί. 462 παρά Σχ. 11.11,461,465,467 
{4ν λιιμώνι Σχαμανδρίω άν&ψόιντι) V, 86, 77, 774. VII, 
329 (των ννν αίμα χ*λαινόν, έϋρροον άμφι Σχ. — ) XI, 499. 272 XII, 21. XX, 74. XXI, 1248^. 602 XXII, 147 βς. Εχ Ηίβ 
Ιαχ ρβίεηά» εβί. 

ΙΠΐίιηιιιη νοο. ΐη Κ. 8<Λο1. ΓβοΙβ Βοίββου. ΝοΙ. ρ. 250 ραΐβΐ ακ Α»- 

513. δρ. 12,310,1298 ψοινίας δρόσου. Εαω. 905. Ειιγ. 
ΑηάΓ. 227. 

χατ*φ. 1298, 1443. Ηβδ. ίψάχασεν ϊσταξιν (οί. 160). 
ψαιχάζίΐ- ράνει. 8οίά. ψ α χάζι ι- ραίνει. ΡΙαΙ. ν. Αΐβχ. 
85. 01. ΑΙ. 1 , 93. τον Πατέρα μιμούμενος, ος επί πάντας αν- 
θρώπους ανατέλλει τον ηλιον αντον χαί χαταψεχάζει την 
δρόσον της άλη&είας. ΟΙ. ΜβΙΐΗ. ν,45. ΡΕΓϋβΓ έπιψεχάζειν, νπο- 
ψεχάζειν. Μοεηά. Εεχ. ψαχάς * Λττιχως- ψεχάς 'Ελλη- 
νιχώς. ΑτίβΙ. Νιώ. 576 ψεχάζομεν (ψαχάζο με ν Εαν.) 

ε μ π. 776 , 897. ΑροΙΙ. Ιιβχ. έ'μπεδον ποτέ μεν το ϊσχνρόν, 
ποτέ δε εν τω πέδω, οίον τω έδάφει. 0£. Αηΐΐιοΐ. Θγ. I, 6,2 
ρίζα εμπεδος ονσα. Έϊγπι.Μ. ήπεδανός- άσ&ενής, ο εχ της 
γης μη άναατήναι, η εν τη γη στήναί μη δυνάμενος δι* άσ&ε- 
νείαν το εναντίον ε μπ ε δ ο ν βέβαιον χαί ίσχυρόν. Μ&ηβίΐι. 
ΑροΙεΙ. IV, 196 εμπεδολώβας. 

514. τ ι θ. 420, 843 Μοτβ 3\ιο (57, 73,210,278,385) 
ροβία τι&έντες ΓβΓβΓί Ιβιη &ά εμπ. οίνος (εί. 8θρΙ. 201. ΟΗ. 859 
8ς. 834. Α§. 1509) φΐβπι &ά τρίχα (Εαω. 14). Μββο. ρΓΟ Γεω. α* 
116, 282 , 601 βη. Οί. ΒεΓίώ. 1. 1. 429. η, 79. 

ε ν ■& . 8ορ1ι. ΡΙιίΙ. 717 (οί. άπο&ηριοχίμενα έλχη). ΚΙιεδ. 289 
(εΓ. ά&ηρος). Αείΐεπ. ΗίβΙ. Αηίπι. VI, 63 πάν όαον έ'ν&ηρον ην 
παραπέμψας. ΕαΓ. ΒαοοΗ. 1188 πρέπει γάρ ωςτε δηρός άγραχί- 
λον φόβη. ΟΓ. φριξό&ριξ, όρ&ό&ριξ φόβος (Οΐΐ. 30). Νοη ΐ§ίΙΐ1Γ 
Ι&ηΙαπι βίο (ϋίοϋιΐΓ οοιη&, ηαβε ηΐ Γεηπιπι ρίϋ, βαΐ) άΐο εΐ γογ6 
ύε^εηϋυιη, ηα&άββοϋ εΐ /«Άα&η ρι*ε βε ΓβγΙ , υΐ 8ορΗ. Αΐ. 
1207, βεά φΐ*ε υΐ Ώ. XXIV, 358 8^. Ηεβ. Ορρ. 538. δορΗ. Γγ. 
950 όρ&όχερως (οί. ΡοΙΙ. 11,31) φρίχη- οϊον όρ&ό&ριξ. ΥΐΤζ. 
Αεη. II, 774. IV, 280, Ηοηοτατη ΙεβΜιΐΓ. ΟΙ ΤΛ. 1,9, 14 νβη- 
ίίί Ηοττίάα /αοία οοτηα. Π , 3 , 23. 

515. οίων. 56,418. ΑπβΙ. ΑοΗ. 876 χειμών ορνι&ίας (8ο1ι. ϋΐδΐΐιζθα βγ 273 ο σφοδρός χαμών, Ιν ψ χαί τά όρνια διαφ&έίριταή. Ταΐίβ 
ΙβπιροβΙω ίη II. ΧΠ, 156 278 βςς. Χ, 5 βςα,. XV, 170 βςς. 
XIX , 857 8φ}. 

515. Ίδ. Ειιγ. Ηβΐ. 1323 βς. ΜβωοΓαοίΙβ ββΐ, ίη II. XII , 280 
Ιονειη άίοί ηχηςβηάο πιφαϋσχισ&αι τά ά χήλα. 

516. ^«σ. 8βρ*. 431,446. ΡΙαί. ΡηΛβάΊ. 259·, 242· μισημ- 
βρία ή χαλουμίνη στα&ίρά (βαρ. ρ. 209). 0»11ίιη. Κ Ρ. 72. Τηοοο. 
I, 15. Χ, 48. VII, 21 μισαμίριον, άνίχα δη χαί σανρος Ιν αίμα- 
σιάΐοι χα&(ϋδ(ΐ, ονδ* ϊπιτνμβίδιοί χορνδαλλίδις ήλαίνονται. 

517. αχ. ΕαΓ. Ιρη. Τ. 1444. ΡοΙΙ. 1,106 Ιν θαλάττ^ στα- 
&(ρά, σταδιαία, ατασίμω, άχχίμονι. ΕαΓ. £γ. 1006 άχιΐματος 
δ* πορθμός ίν φρίχτ} /ίλά. Οί. δίπιοη. ίτ. 230 , 37 βςς. 

ν η ν. 675. ΟΓ. Οά\ V, 391, 452, 523. Χ, 94. XII, 168. II. 
XIV, 273. ΡΜ. 87ΐηρ. 197 β πίλά/α δέ /αλήνην, νηνψίαν δ' 
άνέμοις χοίτην — ' βίο βηίω τίά'βΙαΓ Ιβ^βηάαπι βωβ. 

ι ν δ. Εαπι. 882. Οά. V, 384. 8ορ1ι. Αί. 674. δίπιοη. ίτ, 50, 17 
*νδ*, βρίφος, ινδίτω δί πόντος, ινδίτω άμιτρον χαχόν. Οί. 
ΑροΙΙ. Κο. 1 , 1155. ΡηίΙοβΙ. ρ. 906 ζεφιίρον — την θάλασσαν 
χαχιυνάζονχος. — π ι σία ν. Νοη ρίβηβ ηβοββββ αϊ \ν — πισ. 
Ιακβί βχρϋοβίΰΓ. 

518. τ I — ; ΕαΓ. ίτ. 752,6 τι ταύτα δ*ϊ ατίναν; Ογ. 672 
τι ταλαίπωρων μί διϊ; 

520. τό μήπ. 15,1079, 1497. ΡβΓβ. 292. 

άναστ. τους τιθνηχότας &η τον πόνον; Ρπαβ οιηηίοιιβ 
ρΐβοαίΐ; οΓ. 932 βο,ο,. Εοιη. 647 βς. Ργ. 271 Η. 105 Α. άλγος δ' 
ουδέν άπτιται ν ί χρον. Ιο. 281 Η. 47 Α. τω μήτι χαίραν μήτι 
λυπιΧσΟαι φ&ιτοϋς. Ο,υ&Γβ οεηβοηβ δοηίβηΐί&πι οβ ΟΓβνίΙδΙβπι 
ρβαίο οοδοαΓίοΓβπι ββββ, Η. βχρίίοβί // ρΓ&εΙοηβΓαηΙ (παροίχ. ορρ. 
μίμνιι142 \ οί. &(1 389 βίβ.) ί11& πιοΓίαίβ, αϊ ηοη Λίορίίϋβ ηαο- 
ΓβηΙαΓ, αϊ, ηβ μ ά&τβΙαΓ ςαίάβιη, ίη νί^πι γοοΊγο νβΐίηΐ." 8ί 
ηηίά νίάβο, οί ββπηοηίβ 1β£β ΓοααίηΙαΓ, οί ββηίβηΐία ροβίαΐαΐ, 
αϊ ίηΙο11ί£&ΙαΓ τον πόνον (οί. 161 , 320). ΙΙ&φΐβ άναστ. οβί άνι- 
/ίίρίσ&αι, άναβιονσ&αι, παλίνδρομων , βΐ πόνος παλί/χοτος. 

521. άναλ. Οί. 934. ΕαΓ. δηρρί. 775 τοντο μόνον βροτοΤς 

18 274 ουκ ϊοτι τάνάΧωμ* άναΧω&ίν Χαβιϊν, ψυχή ν βροτιίαν. ΕεεΙε 
τούς όΧωΧ. (320) ίηΙε1ϋ£Ϊ άεοεΓε νίάβΓυηΙ ιηίβΓρΓβΙβδ (οΓ. 629) , 
3βά Γυ^ίί εοβ δπιοί^υίίίΐβ. ΡΙ&ί. Κερ. III, 369 β χρόνον τ* χαι 
πόνορ άραΧίαχίΐρ. VIII, 561· άναΧίοχων χαί χρήματα χαί 
πόνους χαί διατριβάς. Ρ&ηΙεΓ Η. 1. ρΓΕβοο ίηΙεΙΗβϊΙ, είαίύεηβ: 
τί ωφίλίΓ (τί πΧίον, τί χίρδος), τονς άναΧ. (διηντΧημίρους) 
πόρους Ιν ψήφω Χίγιιρ; 

(ρ χμ ή φ. Βηεβ.309 ίν χρήφου Χόγω &ίσ&αι. ΟΓ. βαρ. 204. 
Ρεη. 497 βς. 8ορΗ. Αηί. 183. II. 11,202 Ιραρί&μιος (Ηεβ. βυμ- 
-ψηφισ&ίΐς, χαταρι&μη&Ης). Ιη οαΐοηίχιιη τβ/βΤΤβ , τβοβηΛϋΤβ , 
%η ηνηιβτο Κο&βτβ. ΟΓ. Χογίζιοδαι. Απδΐ. Ρ1. 377 τριΐς μραϊ· 
άραΧώσας Χογίσαβ&αι δώδεχα. ϋεπι. ρ. 27 άνάΧωμα Χογισ&ή- 
ραι. Ατίβί. νββρ. 654 Χόγισαι μη ιρήφοις άΧΧ' από χειρός 
(8θΗ. ψήφοις ιΧογ'ιζοντο οι παΧαιοί· αφ* ον τό ψηφίζειν ννρ 
δέ χαι ταϊς διχαατιχαΤς χρήφοις' προς δ παίζει. ΟΓ. ίηΓ. 738). 
ΡΙ&ί. ΡΗαεάΓ. 231 1 * τονς παρεΧηΧυ&ότας πόρους νποΧογίζεσ&αι. 
ΟθΓ£. 480 β . 

522. άΧγ. 50. ΕαΓ. Ηεε. 1256. ΒεεϋιΐΒ ίηΐεΐΐεχεπιηί 8εΗο1. 
εΐ Η&πρΙ αα&αι οείεπ, ςαίοαβ ίηιιάί Γαίί υηο Ιβηίππι ωοάο 
ίηΐεΐΐεεΐαιη άραΧω&. Νοη οοπιιηεηαΒί τήρ άραΧγησίαρ ρΓ&εεο, 
βεά ποαΙοΓππι ρηιείεηίοπιιη οοΐίνϊοηεπι. ΟΓ. 225 βης. 

π α Χ. 785, 796. 8αρρ1. 874. Ηίρροο. II, 777, 779 παΧίγχοτα, 
ψχοά εχροηίίαΓ χαχοή&η, φιΧυπόστροφα, ΓεοπιάεβοεηΙίιι , ίΐβπιπι 
εχε&ηάεβεεηίία, ιη&1ί£ΐια νιιΐηεη. 8εη. &ά Απβί. Ρ&ε. 389 παΧίγ- 
χοτος' ί£ νποατροφής όργιΰ&είς πάλιν). δαΐά. π α Χ. όργίΧος, 
στυγρός, φοβερός, Ιραρτίος (οΓ. βαρ. 8οη. &α" 419). Εί^πι. Μ. 
π α Χ. ο μνήμων του χότου. Ηετοά. IV, 156 αντώ συρεφέρετο 
παΧιγχότως (ίο. 157 ουδερ χρηστόρ συρεφερετο). ΟΓ. δορΗ. ΕΙ. 
262 εχ&ιοτα αυμβεβηχερ. ΕαΓ. Γι*. 576 φίρειρ τά αυμπίπτοντα 
μή παΧιγχότως, \. 8. ορ/#, &νμώ (ορρ. προ&χίμως φέρειρ ΒβΓ. 
IX, 40). Εγ£0 τχίχη παΧ. ορρ. η/χι; εύμερεϊ (Ρίηά. 01. XIV, 
23). ΟΓ. 463,467. 8εά τχΙχη παΧίγχοτος πί μήνις παΧίνορτος 
(142) ραπίετ ΓεεπιαεδοεηΒ , Γεείάίνα ο&ΐΕπηΙαβ. ΟΓ. Ι^εορο. 739 
παΧιρατροβήτοις πημοναΧς. ϋΐ9ΐ1ιζ6α υγ 275 52*. πολλ. χαίρ. Ορρ. πολλά στίνιιν (375,497). 8ορη. 
ΕΙ. 1456. 8οηη. »πιοί£ηβ <Κο4ππι ββββ ορίη&ίυΓ, α* βΐ ίηιρίηΒβ 
ρανάβτβ βΐ ναΐβάκβτύ ηοΐβΐ. Η. οοπΙγ» νηαΐα υαΐβτβ ίηίβηάα 
ββηββο (πΐΒΐίδ 86φίΐιπι οβηββο νβίβαϋδ άίοβΓβ). Οί. 226. ΥβΓαιη 
ααΜβηάϋΐη ίαβΓ&Ι λίχιιν, ίϊπιΤρ, φράσαι (οί. ϋίρηϋ. αρ. Αίηεη. 
IV, 157·. ΑηΙη. Θγ. VII , 138. ΡΙβί. Ρη8β<ΪΓ. 272·. ΡΙίΕβθ. 64°. Κβρ. 
III, 406*. ΡΙαί;. ν. ΜβΓ. 29 μακρά χαίραν φράσας τοις έρ τη 
βουλή νίανίίν&ίϊαιν. Ηβ8. πολλά χαίριιν φράσας· άποτα- 
ξάμίρος. ΙιϋΟ. I, 727 ιό μακράν χαίριιν φράσαι το μηχίτι φρον- 
τι*ιν δήλοι). Εγ$ο άλ/*ΐν βί πολλά χαίρ. δίΒί ορροηυηίιΐΓ. ΟΓ. Κ. 

σνμφ. 18, 24, 299. Ιη Επγ. Ιτ. 576 (βυρ. *ά 523) ββςαίΙοΓ: 
αί σνμφοραί ησαον δάχνουσιν (οί. ΗβΓ. IV, 156) ; 8βά Η. 1. τε* 
*6€Η7ΐάαβ ορρ. τ# τϋχη παλ. *βΙ ΓβδρΐοΗπτ *ν πίπρ. (502). 

524. τοις λοιπ. 468. 8ορΙι. ΕΙ. 1127. Ύ\τ%. Αβη. I, 30. 

525. π η μ. ΡΓορΓΪβ τω χίρδίΐ ορρ. ή ζημία- οί. 320, 323. 
ΡβΓ8. 437. 

526. *ομπ. — φάα βίοίίυΓ υί 28 βς. λαμπ. όλ. έπορΦ. 
ΟΓ. 774, 1231, 1476. 

527. ύπ. 339. Εομ. 250. Τηβοα XV, 120. Τπβθ£η. 237 βς. 
(865 ν^.). ΡοβΙ ίΐκός ηαΐΐι ποτωμίνους, ηοη θβϋνααι Γβφΐίπ 
οβηβοηί. ΟΓ. Κ. ρ. 195. Η. ΙυοίπΓ ά&ϋνυπα, ιηοηβηβ ηοη ^Ιοπββ 
ρ&Γίειη άίοί, φΐοό* πι&τβ ΙβΓΓΒΠιςυβ βηρβΓ&βββηύ, ββά* άιο\ Γβϋοβιη 
30Γΐβαη βΟΓυπι, ςιπ ηοη εβοΐόϋδββηΐ ίη οβίΐο. Ραίίνυιη Γβ£ΪΙ ίϊχός 
Ιστιν (ιιΐ προςήχιι)· οΓ. ΕαΓ. Ηίρρ. 1434 βς. Ρ1*1. Ρη*βα\ 59\ 
ΏίαΙητ ριο ίοιχ*ν. Ι#α 17 πάγον νπιρποτάτο. 

528. Τ ρ. ΕρΪ£Γ&ιηπι& 8. ίοηπαΐα ό , €α , ίθ8ΐίοηί8 δροΐίοπιπι. Ρ&- 
ΙβΙ, &ά 08πι ίοπηηΐ&πι ρβΓίΐηβΓο ηοη ροβββ νβ. 527 οιυΐαΐηιη 
(υπέρ — ποτώμ*νοι ΒΙ Κ.). ΟΓ. Ευ γ. ΕΙ. 6 1000. Τγ. 573 βςς. 
8ορη. Ρηίΐ. 1428 βςς. ΟΓ. βορ. 167, αοί λ*ώς οοΐΐβοΐΐνβ υί ηΐο 
στόλος οαπι ρΙηΓ. ίηηβίΙιΐΓ. 

529. &*οϊς. ΙΙ& 1β£6η<1αιη £886, ηοη διών (ν»1οΐ£. ΡΗοβη. 
88) νίόϋΐ Η., &ρ1ίη8 οεηββηδ άΊοί, ηιήοιίδ βροΐία άβάίοβηίοτ, 
ηη&οο ςαοΓϋΐη ΙβπιρΙίβ &ίϋ^Εη1ατ. Κηββ. 180 &ιοΊσιν αυτά {τά 
λάφυρα) πασσάλιυι προς δόμους. ΟΓ. ΒβΓηη. ρ.· 86. 276 λάφ. 124 βς. ΟΓ. Αγ^πιϊι. Α$. 8βρΙ 278, 479. Ονϋ ΗβΓ.Ι, 
26 ροηϋητ αά ραΐηοβ ΙατΙατα ρταβάα Όβ09. 

530. έπαοσ. Π. VII, 82. Οά. III, 274. Ειιγ. Γγ. 852 θρη&ιορ 
πίλταρ προς *Λ9άρας πίριχίοσιν ά/χριμάσας ΰαλάμοις. Ιο. 
34. Ηογ. Οά. III, 5, 18β^. 

αρχ. 651. ΡβΓβ. 483 , 615. Γγ. 249 Η. 184 Α. στίφαρος, άρ- 
χαΤορ στίφος. Οβίΐ. 0. 683 ράρχισσος, άρχαΐορ στιφάρωμα. 
1632 χ*ρός πίστιρ άρχαίαρ. Υϊφ Αβη. VIII, 389 ροΗατη , 
ρΗχοητη Οαηηβηϋί λ,οηοτβτη. 

531. χ λ. (ϊαίοηηηηε ηββο ρΓοηαηΙίδηϋβ ρηβοοηΐΒ νβΓΟ* αα- 
άίβη*. ΟΓ. 452 βς. ίιηρ. 226 , 322. 

* ν λ. Εβ* ήνιΓ*. ΟΓ. Αηβί. Εφ). 566. 0ίνϋ*1βπι εΐ άαοββ 
οοηίυη^ίΐ, φ»· ΗοΓαπι ΓοΓίίίικϋηβ οΐνϋ&ϋ §1οπβ ρβΓδίβ; οί.474βς(}. 

532. χα ρ. ΟΓ. ίιηρ. 162, 328. Ροπή* τιμήσεται υΐ 979, 
1540. ΡβΓβ. 589. 8βρΙ. 198. δυρρί. 169. Εαρ. Γγ. 358, 49 Παλλάς 
δ* ονδαμον τιμήσιται. Τηηο. II, 87,9. ΟοπΙγβ VI, 80, 4 τι- 
μη&ήβονται, φΐοά* ίωρΓΟΟβΙ Τη. Μβ£. ΟΓ. ίηΓ. 978. 

533. ιχπρ. 337, 343. Νοη άΊοίΙ ιχπράξαρτος, ςαο πιβ^ίδ 
ρταΐία βϋεηάβΙϋΓ βί οοηβρίεηα £βΙ. 

πά* γ. Εαιη. 710. Αί. 480. Εηρ. Ογ. 1203. Αη*ο. IX, 38 ϊχας 
απαρχή άπιλ&ι. 

534. ρ ι χ. 265, 834. ΕϋΡ. Γγ. 290 τω φ&όρω ριχωμίρονς. 
Ιρη. Α. 1503. Η. Γ. 1285. *Λραίρισ&αι οαπι ίηΓ. αοί τβονβαηάί, 
ηοη ηβραηάί νίπι ηιώβί. ΟΓ. 1560 , 490. 8αρρ1. 798. 

λό/. 292,450. ΟΓ. 326. 

535. 8υρρ1. 772. 8βρΙ. 622. Οη. 877. ΕαΓ. Ογ. 696 ήβά 
(8οΗ. αχμά^· φλ(·/μαίρτι, ζχμαίρηται). Τ㻣§. Γγ. ρ. 157 (2) 
ννρ σοι ποός 6ψιρ &υμός ήβάτω, γίρορ. ΟΓ. 75 , 78. Ήβάρ 
η. 1. 68* χρατιΐρ } ίσχνΊΐρ, ριχάρ (525). Εγ. 371 Η. 331 Α. 
χαλόν δι χαϊ γίρορτα μαρ&άραρ σοφά. 

ι ν. ί. 6. Ιχαρώς, χαλώς } σαφώς. Μοηβο ηοοι! ίνμά&Ηα, 
ίΐ'μα&ης άβ οβί&τχΐβτ ά%9€βηΙ%1)Η8 άΊοϋυΓ. 

536. δόμ. Αο^ίβΙηυιη ίη1*11ί£ίΙ ΟΓ. 27,229 Μλα — . 
τ αν τα- ΓβΓβΓ αά *ν πίπο. (502). ϋίςίΐίζθά 6γ Οοο^Ι 277 537. ξνρ — . ί. β. μάλιατα μίν — αμα δί (οΓ όμως δι καΐ 
ΡΙλΙ. Ι,βξξ. IX , 853<) ταντα ττλ. ιμί. Οί. 1552. Βεπιΐι. ρ. 199. 
Οί. προς δ4 Ργ. 928, «V δ* Οβ<1. 0. 55. ΕΙ. 713. 

π λ. 1176, 250, 1030. Οί. 33 ρι-ονεΛπ εχρίίεβϋο. — Π λ ο ν τ. 
εβΐ ινδαιμορίζαρ. Η. ιη»1ε: λγ Ιιοο άίοίΐ, ώηρνϊα α€οηταΙ%Η9 
βΧφίίτβτβ ιηαχίτηβ ΟΙι/Ι. άβ06ΐ % βατη^ηβ τηβ βίτηνί άϋατβ Αώ, 
ί. β. ωε ρβΓίίοίρβω βεπ βίηεΓε η&ΓΓ&Ιίοηίδ ϋΠαβ." Νοη βοοαπι- 
ϋοΓ εχφΐίβΐΗο ηοΐβίπι·, ββά βίιηρίεχ ΛΐιάίΙίο Γβί ΓεϋεϋεΓ ^εβίβε 
(<υ πίπρ. 502). 

538. άνωλ. Ουαιη ρτηεεεδείδδεί δόμ. χαι Κλντ., βίαείίοδε νί· 
θεΙιΐΓ Ιιβεο ηϋ ρήαώ ρΙαΓ. Γβνεί βϋ&τη νβ. 547. δίερΗ. 1ε§. 
άνωλόλνξα μίν δεοαϋ βαηί οπιηεδ. — χάρ. 01 240. 

539. ο ττρ. 288, 255. 

540. φ ο. 447 άναυδος- 449, 10. 

'/λ. Λ ΟΓ. 1135, 476, 212, 607. Ευιη. 9. Αά άλ. ει. 314; 
ηεςυε εηίπι βοΐβ Τγοι'β6 εχρυ^ηβϋο ίηΐβΐΐί^ϋυτ. 

543. αι'ρ. ΙγιΊριται, άναπτιροΰται. ΟτούπΒ Εχε. ρ. 29 **κ- 
αηίΜΜί /αοίΐύ Ιαβίατι βοΐβί. 

544. λό/. Αί. 1020. Αηίί δ .691. ΟΗ. 772. Λό/ο* βυηΐ Β. 1. 
ταΐίοηβί, ατρατηβηία; εί. 292. 

π λ. ΕαβΙ. βά Οά. XXI, 363 π λα γ χτός άρτί τον ϊμπλη- 
*τος χαΐ παραπλήξ, ή πλαζόμ*νος την διάνοιαν χαΐ ον στα- 
υρός (εί. ρ. 209). Ργ.472. ΕϋΓ. Ηίρρ. 283. II. VI , 352 *μπ*δοι 
φρένες. Ττ&%%. Γγ. ρ. 87 όρ&ώς παγείσας φρίνας ονδίΐς $π αί- 
ρει (543) χαιρός Ιξαμαρτάνειν. Η. ρΓΟχίιηυπ) β ΟΙιτ. ρ&4. νβ. 
ίηδβΓβηβ, εχρΚε*4: ΗηΙΙα €986 υίάβίατ, φιαβ βάβιη Ααδβτβιη μι- 
ταΙιΚα ηιιηΗαηίί, βΐ Ιαηΐβη ηοη ιηίην* οηάνΚ, φη Μβ νίΐηρβ- 
ταδαηί, ίαοτα αιηι Ιαβί%9 αΰοΐαηιαϋοηίδν* /αοίβδαηΐ. Νβ ΓεεΙε 
φΐίάβπι ίη βο, φΐοά ε&υον ίβή. ρΙαΓ. ββδβ εεηβεί. ΟΓ. 87. 

545. γ υ ν. ρ 6 μ. Μβίε νετίϋϋΓ τηοτβ τηηΐιβτν,τη ίη ΙαΙϊ οαηία , 
ιιΐ 840. ΏίεεΓε ροΙυεΓ&Ι βασιλείω νόμω (8ορΙι. Αηί. 381) ςυυπι 
ίρββ βασίλεια εββεί (84, 230 βς.). ΑΙ ιηδίυϋ άίοεΓε γυν. νομ. 
(/οΙ$$αιη νβϊδΙϊοΗβϊΛ ΘβδοΙ. V. Η.) , βοεΛε τερείεηδ ίΠυά οΗογ 
(437) ο (ϊήλυς δρος. ν 278 

546. αλλ. αλλ. 92,287. ΕηΓ. ΡΗοεη. 1037 βα,. ίηϊον μέλος 
άλλος <$λλ' Ιπωτότνζί διαδοχαΐς ανά πτόλιν. 

548. &νηφ. 94 βς. Ιίνοορίι. 1095 νανφάγοι φρυχτωρίαι. 
Ι^ιιοδη. IX, 9 έντΜΤΜΜ ι^λαι. 

χο(μ. 517. Νοηη. ϋίοηνβί*ο. III, 42 *χ Σαμίης όρόωντις 
άχοίμητον φλόγα πιιΐχης νανται. Αηΐΐι. ΡεΙ&Ι. ΧΠ, 49 χα» 
αού φλόγα τάν φιλόπαιδα χοιμάαα λά&ας δωροδότας Βρό- 
μιος. ΡΙαΙ. ν. Οίο. 20 πυρός χαταχιχοιμήίίθ'αι δοχονντος. νΪΓ£. 
Αβη. V, 743. VIII, 410. ΡοΙΙ. VII, 178 χαταοβίοαι τον λι/- 
χνον, ο νυν χ ο ι μία α ι χαΐ χαταχοιμίσαι λίγοναι ν, Βηίΐ. 
άε ΙαβΙίί αΰοΙατηαϋοηίδΐΜ ίη βηβ βλογοπιπι τό ινφ. »οοίρϋ; λά 
ςυαβ Η. //ηυίδ &άεο ρετνεΓδυβ βίί υΐ, £ηΙα1&1οβ οο Ι&είυηι 
ηηηίίυηι άΊοοΓε νοίεηβ, βηεπι £τ&ίυΐΑηάί ηυιπι ίηϋίηιη ίβείυηι 
θΐεβΓβ πηιΙϋΡ" Μίιαιη, ηβαπε ϋίαπι ηβο ςαεπκρΜπι ιιΙΙεηοΊδδβ 
&ά άλλος άλλο&ιρ (οί. 92), ςαο ποΙλΙηγ, ηοη δίπιαΐ βοθεοιςυβ 
ίεηροτε 3&ογ& υοίςυε ί&οΐ» εββε, βεά ε& βίΒϋηνίεειη βαοοεββίββε. 
ΡΓ&ε(ετε& Ιίοί (πίλάνον 96) ρ&τίίεαί&ε, ςηδ,δ τε^ίη» &ά* οΓβπο&η- 
άυπι οίι-οηπι &Γ&8 άίδΙηουεο&Ι (87), εείεηΐετ ββποοιΐδ άενοΓ&- 
οβηΙηΓ. Οαο ήώ*ί ώϊ ^τ&ΐηΐ&ϋο, β&οΓοππη ίηίΐίο ίηβϋίοΐβ, εο- 
Γπηάεπι βηεπι Γ»εί1ε εχοεαετεί, βίοίςαβ ροββεΐ πιλάνον ινώδη 
φλόγα (Εογ. Ιο. 707 χαλλίφλογα πίλανον) χοιμώντις. Νοη 
ί^ϋαΓ δΟΓΪοεηάυιη χοιώντις (Η.) 

549. τα μάοαω. Οί. &άααων, ιλάηαων, χάρρων (χριίσαων). 
ΡεΓβ. 440 ις τα μάοσονα (8οη. μ*ίζονα), 708. Εαπι. 415. Επγ. 
Μεά. 609 τά πλίίονα. Αεβοη. ίη Οίεβ. ρ. 533 χαϊ τί δ*ι τά 
πλιίω λίγαν; 

550. πάντα 533. — πι ι'σ. 908. Οη. 846. 8υρρ1. 185. ΑηβΙ. 
ΑοΗ. 204 τον άνδρα (8οη. πιρί τον ανδρός) πνν&άνον των 
οδοιπόρων. Αν. 1119 ότον πίναόμι&α τάχιΤ πράγματα. 

551. ο π. Η. ίιπΐ£. οπως σπ*νΌω δίξ. αρ. ηΐ ΟΗ. 190. Ρΐε- 
πηυε Γεοίίϋδ ίυη^υηΐ οπ. αρ. ΟΓ. 8ορΗ. Ρηί). 627. Νοη ΐηίεΐΐ. 
βουλίντίον υί 769, νεί προςταχτίον οπως ουπι ΓαΙ. αρ. Ρ1. Κ,ερ. 
VII, 527* (οί.Ι, 345 Λ ),Ιε^. VII, 796·. — "Αριστα ρβΓϋω 
εχρϋοδΙϋΓ 830 βςη. ΟΓ. 472. 279 

α ι δ. 142. 8οη. &<1 δορη. Τγ. 550 πόαις λίγ*ται χαί ο' προ 
πολλού άποατάς της γυναιχός, άνηρ δέ ο βυνών, χαΐόπρό 
ολίγου χωρια&ίίς- ως τό (II. XXIV, 725)" αν*ρ, απ* αιώνος 
νέος ώλιο. 

553. φί/χ. 822. Οά\ IX , 28. 

554. από στρ. Εαπι. 631. 8αρ. 489. II. XVI, 436 ζωόν 
ιόντα μάχης άπο δαχρυοίσσης. ΡβπίβΓ ζωός 8. σώς Ιβ&ί ίη 
σώσαντος. Αΐίαά* ββΐ βαρ. 304 1* μάχης. (3αίβ &ιός 81*, ηβααβ 
Η. 1. άίοίίαΓ άΊββίΙβ, ηβο 614. Νβο 1»πιβη θηοίαπι, ααίη ίη 
σώα. #. 1&1β&1 Ζίνς σωτηρ (Οί. η. &ά 220). 

555. πν'λας. Τηβο^η. 709 (511 )7?.) χυανίας πν'λας. ΕαΓ. 
Ηβο. 1. σχότοι; πν'λας (8οη. των νιχρών τό χατοιχητήριον). 
υ* Τηβο^η. 427 (545 \ν.) τη/λα* 'Λΐδαο (ίηί. 1199), ϋ» Η. 1. σώσ. 
#. πχίλας. Αιηοί^αβ άΐοίυπο σώσ. &ιον, &ά* α^ί. βί τη/λ. τβΐ&ίαηι, 
δροοίβιη 1ι&1>βΙ £6ηϋ. αΒδοΙιιίί. Ρογγο νίθββ , ςοΕίη βίοί ηοη Γββροη- 
άβ&η* τοϋτου φέγγος ηδιον δρ. — άνοΐξαι (Εογ. Ηίρρ. 56): αϊ 
Γββροηά'βΓβη* , ρΓΗ€0€(1βΓβ <1βΙ>α6Γ&4 τί γάρ γυν. χάρμα μιϊζον η 
άνοιξαι; *Η ΕαΓ. Αία 879, ΈΙ Οοτχ. 519 Λ . δρβοίβ 
ςαίάβιη Γ&οί11ίαι& ββΐ Ληϋςυβ Ιβοίίο ηδιον, δρ. — άνδρα, σώσ. 
&(ον, π. άν. Α4, ηίβί 1β£&β τ' άνοΐξαι (ϋβΡ.), ηΛβτββ. ΙΙβςαβοβηδοο 
ρβΓίαΓΟβίο Γβ^ίη»β βηίπιο Ηη£08ΐη ν&είΠ&Γβ. 

556. η χ. Οααβί ρΓαβοβδβίβδθ* παραγγίλλων (Ααβο ηπηϋα νια· 
ήίο % αάΑοτΙαη* ηΐ νβηίαί), ςαοά" Ι&ίβΙ ίη άπαγγ. Ρηίΐο IV, ρ. 
170 παραχαλών ηχαν. ΡΙαί. 1,282° προςτάοσων ιν9νς ηχιιν 
αυτόν. ΟΙ II. XXIV, 145 βς. Οα\ XVI , 151 βς. 350. 

έ ρ. 491 βςς. 570. Αη&α IX, 1. Γγ. 18 Ιραομίην τρέψας &υ- 
μόν Ις ηβην. δίπιοη. &. 230, 52. Χβη. δ/ιηρ. 8, 36. Μβω.ΠΙ, 
10,3. ΡΙ&ί. ΡΙηιβάΥ 250*. Βερ. ΠΙ , 402*. Ηβ8. Ιράομιον έπί- 
δοξον, ιπίραατον, άγαπητόν, ιπι&υμητόν. 0£. ΕαΓ. Ρηοβη. 320. 
Ιρη. Τ. 515. Ορρ. άπο&ϋμιος. 

557. γυ ν. ΟΓ. Εογ. ΙρΗ. Α. 1158 βης. — π ιστ. 800. — (ν ρ. 
Η. οΓ&ϋοηίβ οοΐίααββ ορί&ύ. 6886 άΊοίί. Οί. 97, 293, 322, 867, 
1284. Εογ. Ηβο. 1291 βς. δορη. ΡΗίΙ. 617. ΕχρΓβββαπι οχ 0(3. 
XIII, 42 βς. άμχίμονα δ 1 οϊχοι άχοιτιν νοστήοας ινροιμι (111^88.) 280 

558. οϊ'α ν — . ϋΐ Ευι\ Ηβο. 1277 οΐχονρός πιχρά, ίοίηπβ 8οΗ. 
δωμ. 818,836. ΟΓ οϊχοφϋλαξ, οιχουρός. ΟΓ. ΨΆϋβΙοοΙβ 

Μβτηοί™ Ιηιάβηδ: ίη δαβοοταπι οοπιίΐϋδ Ιβ^&Ιηβ οτάίηίβ πιβίίοί 
Οηπβϋη&ΐϊΐ Γβ^ηο Γβηυηίί&ηΙεπι βηίχβ ρτοοβίυβ ββΐ, βαηα σντΗί* 
άηοίτίχ ϋΐΐβπαβ 6886 νβΐΐβί. Οί. II. XXII, ββ χϋν*ς πρώτοι 
9ι1ρ$οι, ςυ&ΐΐδ Η. 1. ίηίβΙΗ^ίΙαΓ. 

559. *σθ\ ί. β. ιυμινή, πράον. — *Εχι ίνω ατηίί^υβ ; ςαϊρρβ 
Αθ^ίδίΗαπι 000118118, νίάβη νπΚ ρβ^βπι ηοΙβΓβ, ηηβπι ίβπιβη 
τοίς δϋςφροσιν (498) βηηαωβπιΐ. Οί. 778. Ογο4. Εχα ρ. 28: 

Ο,ηαΙβτη τβΐίςηίΐ οοηίηρβτη, Ιαϊβτη τβάηχ 
¥%άαη *ίδί τβρβτίβΐ, βχβηιρίο ϋαηίβ 
Ιρ»ι οδηίρηαιη Μβηρβτ, ίη&Ηαηι Αοίϋδ**. 

560. σημ. Ηββ. σήμαντρα· σφραγίδες. Η&τροο. άσή- 
μαντα· τά νφ* ήμών λεγόμενα ασφράγιστα* σημεία γαρ 
ελεγον τάς σφραγίδας. Ευτ. ΙρΗ. Α. 325. Χβη. άβ νβθΙί§. 4, 21. 
ΗοΓοά. II, 121. ΡοΙΙ. V, 100 σφραγίδας ώνόμαζον τους Ιπι- 
σημονς δαχτυλίους, τούς τά σήμαντρα ή λί&ους Ιν αυτοις 
Έχοντας. ΙηίβΙΙ. άυρίβχ βί^Ηαπο, ίηεωιιπ λΙΙοπιπι (ΟΙ^ιηβηβ ίη 
ΕϋΓ..Ρ1ΐ8βΙη. Γγ. 15 (775): ξεστοϊσι δαλάμοις, ίμφ χεΤται 
πόσα χρυσός- μόνη δε χλή&ρ* ίγώ σφραγίζομαι), &11εηιπο ρα- 
άίοίΙί»β βΐ βάβί οοηία^δΐίβ (οί. Μβη&ηθ. ίΓ. 296 δςτις δέ μόχλοις 
χαΐ δια σφραγισμάτων σώζ(ΐ δάμαρτα. ΡΙαΙ. Αΐβχ. 2. Ηορ. Ερ. 
1,20,3). 

561. * ν μήχ. 2, 502. 8ορη. Τρ. 69. ΑπΛί^ο, ςυβίβηυβ βίιηυΐ 
&0ΐΓααα1, θαίαπι 6886 ηηαω ηυΐΐαηα βί^ΠΙαιη βροΓαεηΙ, οπηηίοαδ 
ςυίρρβ ί&πα ρηάεπι βοΐαΐίβ. 

562. τερ χρ. 785. 8ορη. Αί. 1203 βς. εννυχίαν τίρψιν <αυ*ειν. 
Τερψις προς άνδ. (ρανάία) αϊ άρχεσις πρ. άνδ. 8ορη. Οβα\ 
Ο. 73. Ρ1υ£. II, 768 ι> η γενναία γυνή, προς άνδρα νόμιμον 
σνγχρατεισα δι* έρωτος, άρχτων αν ύπομείνειε χαΐ δραχόν- 
των περιβολάς μάλλον ή -ψανσιν ανδρός αλλότριου χαΐ συγ- 
χατάχλισιν. Εατ. Ηίρρ. 1004 ούχ οιδα πραξιν τήνδε (ίη ΟΙιγ 
ρ&Ι. 522 ρΓΟ βο ββί ουχ οιδα τίρψιν). 

επί ψ. 582, 843. Ρίο! οοπιρ. 02η. βΐ Ιδιο, πότης Ιπίψογος 281 χαϊ ακόλαστος. Οΐβπι. ΑΙ. I, 147 Ιπι&υμίας τάς Ιπονιιδίστους 
χαϊ άχρααίας τάς Ιπιψόγους. Ιά. I, 207 τον μϋρου ή από- 
λαυα ις Ιπιψογωτίρα. Μοβοηορ. αά Ηββ. Ορρ. 12 Ιπ ιμωμητψ 
πολλού ψόγου αξία· Ιπίτασιν γαρ ϊχιι ή έπί· Ιπ ι μωμητ η 
ποιητιχόν, ϊπ ί ψο γ ο ς χοινόν (οΓ. βπρ. 127). ΟοηΙτ* Ευι·. Γγ. 
230 ιυχλ*ά ϊχων φάτιν. ΟΓ. 8ορ1ι. ΕΙ. 524, 562. ΕϋΓ. Ηβΐ. 614. 
Βίοβηβ βαίβπι άβ ββ 01/*. οο^'ΙβΙ ωΒτϋαιη ; οΓ. 408 βη. 414. 

563. μάλλ. η. Ργ. 374 Η. 335 Α. πιστό» ουδέν μάλλον ή 
χαπνού σχιά. ΗβΓοά. I, 86 ουδέν τι μάλλον Ις Ιωντόν λίγων 
η ίς άπαν τό άν&ρώπινον. (Χβιι. Ο/γ. 1,6,46). ΙΚίΓβπιηΙ ηίβ 
Ιοοίβ ονδ. μ. ηδπι ρηπβ ββ& βυβη νκίηί$ , ροβίβηαβ &νβ* ζ€βτ. 
ΡβπΙβΓ 8ΐηΙ>ί£υβ έίίοΗ Ογθοπ Οβά. Κ. 587 ούτ* αυτός ιμιίρων 
ϊφυν τϋραννος (Ίναι μάλλον η τϋραννα δράν. 8ο1ι. 8<3 ΕϋΓ. 
Ηεο. 817 ουδέν τι μάλλον ουδαμώς. 

χαλχ. 218,882, 1081. Οη. 1011. Ι^οορΗ. 1137 μ&ους βα- 
φάς (8οη. προςώπον χρόας) 01. ΑΙ. 1,281 βαφάς τριχών, ϋπ- 
ρΐβχ 68* δβηίβηΙΐΛ ρΓονοτ&ϋ, ςυοά ίβωβη ΓπιβίΓβ βΐίΐπ ψιββΓββ. 
Ρηπιαιη ηοΙβηΐιΐΓ χαλχοΧο τυπαί (II. Υ, 887) , χαλχότυποι ώ- 
τιιλαί (XIX, 25), ςυ&6 ΓθΓβπιηΙ ηοΐήδ πολψήϊα *ργα, ύσμίνας, 
ςυϊΐαβ βτΐ8ΐη βοιηί άββίάβηΐίβ 8θϋΙιι<ϋηβιη (788 βςς.) ^τβνίίβΓ 
ορροηίΐ. 8βά ρΓ&βΙβΓ ΜΗοα νηΐηβτβ (788), φΐίΙ>υ8 ίηΐβοί» ο&η- 
ββηΐ, &1ίαά χαλχον βαψ. ίηίβΐΐί^ίΐ ΗοπίΙ>ίΗα3. Νεο Ι&οαεη βυΐ 
την χαλχοΰ βάχριν ιις σάρκα (οί. Ργ. 862. Οη. 1009. Αί. 95. 
ΡΗοβη. 157Ζ βς. Ιρη. Τ. 1372. Ύίτζ. Αβη. 12 , 358) χαλχοΰ βαφην 
(ΰΟδά&ΐΜ Η.) θίοί ρο88β, βϋΐ Λτϋβοίοβ&πι 8βπ8 οΙβϋοΓδϋοηεπι 
(α*τ« ΗηΜΗτατη. ΒυΙΙ ΟΓ. ^βίο*. ΒΗ. Μπβ. 1854 ρ. 196 βί 
8οηηα<1.) ίηΐ€ΐ1ί#ί άβΙ>βΓ6 βΛιΙγογ. 8ίπιρΗοίοΓβιη ίηΐβΐϋ^ο. 8οΗ. 
&ά Ηεβ. Ορρ. 142 χ α λ χ ο Ίς τό παλαιόν χαί δπλοις χαί ξίφ*σι 
χαί γιωργιχοις έργαλίίοις έχρώντο, βαφή τινί ταύτα στο- 
μονντις. *Λπολλυμένης δέ της στομοϋσης βαφής τόν χαλχόν 
χρώμι&α τω αιδηρω. Ρΐϋί. II, ρ. 395* άρ* ονν χράσις τις ην 
χαί φάρμαξις των πάλαι τιχνιτών πιρί τόν χαλχόν; ωςπιρ 
ή λιγομένη τών ξιφών στόμωσις, ης έχλίίποϋσης ίχιχιιρίαν 
ϊσχί πολιμιχών ϊργων ό χαλχός. Εη$ο ή του ξίφους στόμωσις 282 

ηοΙ&ΙυΓ ϋί 0388. &ίί νβ. 1170 Οήγουσα φωτί φασγ. ϋίοΐί φΙοΓ 
αηοοί^ιιίΐ&β Η&εο ββί: — ηοη τηαρίχ ηουί ριιαΜ οβΙΗ υηΐηβτα^ 
βΐ — Ιαιη ρτοοβ ηονχ ςνατη αβή* αοηβηάί ατίβτη. ϋί. Μβά\ 264. 
Όίοξ. Κ 9, 75. 

564 βη. Ηοβ <3πο νββ. Η. ρβταπι οοηβίάβΓβΙβ ΙπουΗ Γβ£ΐη»β; 
ηεςαβ βηίπι νίάοο, ηηίθ (ΙοβίΙ οίηβ ΟΓαϋοηί, ουί ίυδίαβ οπιηίηο 
6ηΪ8 ί&οίυβ βπιΐ νβτοίβ χαλχ. β. Ργ&6(θτ6& ρΓβοοο ηοη τεβροηάβΐ 
Γβ£ΐη»β, ββά 30βυηίβπι νοΓοίβ ρΐΌδβςιιϋυΓ. (^υοά »αΙβπι Η. &ϋ, 
ρΓ&εοοηβιη (ΙίοβΓβ άβοηίβββ τοιόςδι, πηγογ; Οα βηίπι βί Ιοοηίιιβ 
ίϋίβδβί, άίχίβββΐ: ίαΐίβ ίοΰΐαϋο Η υβτα βΜβί; &1 άΊοβηβ τοιόςδ* 
6 8ΐ£ηί&ο&1: ΙαΙί* οταίίο , ςπαβ νβτϋαίβη ρταβ ββ /βτί. Οί. 1307 
βς. 322,325. Κόμπος ©4 αλαζονεία ββορβ ίηη^υηίαΓ; οί. Αββοη. 
ίη Οΐββ. ρ. 632. 

χί>. Αηβο. 29,24 χείλος άπαλόν γίμον η πει&ονς. Τηβο- 
ρΗ^Ι. δίπιοο. ΗίβΙ. 2, 8 ρ. 40* χαΐ χόμπος τις ην τής άλη&είας 
χηρειίων. ΟΓ. Ργ. 952. ΡΙ&ί. Ρηαβώ·. 275 β πολλής αν κηδείας 
γεμοι. 

565. γ ν ν. γ ιν ν. 1213. Οί. αά 562. 8ορη. ΕΙ. 287 ή λόγοισι 
γενναία γυνή. Εηιη. 625. βοηηβίά. &ΙΙβηάΊ4 &ά ηοωβη Κλυτ. 
(ΑάβΙρηηάδ). 

566. ο ν τ, 8βηίβηΙί& αηοβρβ βο φίοσ* ίη ιιη»ηι ρ&Ηβηι θ£ ίη 
άιΐ38 δοΐνί ροίεβί; βί ίη ηη&ζη, όντως βχρ1ίο&ΙηΓ ρΓοχίπιο *ύ- 
πρεπώς (Ε^η. Οηά. ενχόσμως, ενμόρφως, ώραιώς). Επγ. Γγ. 
803, 12 οςτις λίγα» μεν ενπρεπώς επίσταται, τά δ* εργα 
χείρω των λόγων παρεσχετο. Αοβεη. ίη Οΐββ. ρ. 517 ενπρεπώς 
γι τω ονόματι, αλλά τω *ργω αίσχρώς. ΕβΙ ί^ϋατ πρεπόν- 
τως, απλώς, γενναίως. 8ίη ίη άη&β, οντ, ρβτϋηβηβ αά χόμπ, 
άλ. γίμ. ββί άλη&ώς. 

μανδ. ί. β. σοι μα&ητή, άνεπιστήμονι. Μ&ΐβ Η. οορηοιοεηϋ 
ρβτ νεταΰββ 80. ίηΐβτρτβία. Μαν&. αοβοίηΐβ ώοίΙιΐΓ. 

567. τορ. 972, 957. Εατ. Γγ. 138, ηηί σιωπή άίοϋυτ άπορος 
ερμηνεύς λόγων. "Ερμη ν εις βαηΐ λόγοι (544), έλεγχοι, ψά 
σαφεΤς, φανεροί, πιστοί, εναργείς, οοηίΓ» άσαφιις, άπιστοι, 
ποιχιλοί (Ρΐιοβη. 470) 8αη^ Ό μαν&άνων (ό μη γιγνώσχων) 283 

διϊται λόγων φανερών. 8εά* ρΓβείεΓ τονς λόχους (ν βίδα, τορά 
ϊπη Υ8. 1070 βη. εΐ ατ^νηιβηία; εΓ. 8ε1ι. εΐ Ηογ. &ά Ρίβ. 111) ρβΜνΒ 
εΐ ΙαοΗηιαβ άΐΒβΓϋ ίηίεΓρΓεΙεδ βυηΐ; &ηίπή βοηιιηοΐί, ηεεάιιοίιιιη 
ςαίη 01^1. ναΚα, ηιιίη, £εδΐη, ηΐΕχίοαε 1*€Γίππ8 βάβω άΊοΙίβ 
βάάΊίΙεηΙ (οί. 720). ϋαςηβ ηίβ οππποαβ ίηβΐηιοί» ε* οογγοοογ&Ι» 
ογβΙϊο τοροι ί ρ μη ν πς βρίβ άίείΙαΓ. δεά* ςυοά θίχί θε άηβουδ 
ββηΐεηΐί&ε ρ&ιΊίύυβ ί&ηι ρ&ΙεΙ. Ν&ιη τοροί έρμ. ορροηοηΐυτ μαν&. 
σοι· βηηί οί μα&όνης (39 μα&. ανδώ), οι έπιστήμονις, *μ- 
πιιροι, οι ειδότις. 

*νπρ. Νοη Ι3η1υω πριπόντως ηοΐ&ί;, δεά* εΐίβπι *νπροφα- 
σίστως (8εη. &ά Τηαα 6,6,1. Οί. Ρορρ. &ά 1,37,4. 39,2. 4, 
61, 8). Ρηεοΐ&τβ Κ. 1)ίρ&τΙϋ&ιη βεηΐεηϋ&ιη εηοά&νϋ νεΗβηβ: 
χΙΙα νβτ* άχχίί ΟΗ αηάίβηΐί (η&ΐίιη άκοβηϋ) , ίηΐβΐΐίρβηύο** 
ίηίίτρτβΙϊονΛ «ρβάοίβ (ί. β. οπιΐίο ηβεο, ηοΒε ΗΙ» ρππιυιη &η- 
άίεηΐί νετ& νίάεπ (ϊεοεί, £ηβήβ ίηάίοίοηβ ί&ηςαβιη δίπιαί&ί» βΐ 
£οΙ& Β^ηοβείΙυΓ) ΡϋΗδε: ηι%1 »οΗΙαηβτ ΤΓβηάνηρ ύηά άϊβ ΊΡοτΙβ 
ίο ραΙίΙΗ I Ών ιληλζΙ »%β βτ»ί βίηάιτβη; \οίτ, ο ιο'ιτ υβηΙβΑη». 
8εά ίθεπι Κ. ςοοά Ι&Ιβο&Ι βοΙεΓίεΓ άείε^εηδ, (ροό* ίη βρειίο 
εΓ»ί, ηοη νϊάίί: ίΙΙα φιίάβη ήο οίατύ ΐ*0* ιηίβτρτβϋοηβ &ηϊ* 
(ηω) αρίήηιηβ αηάίβηϋ Ιϋη ά%χϋ. Οί. Βεπιΐι. ρ. 64, 128. 

568. Μ(ν. II. 5, 715 βς. 8εη. λζ. 400 βςς. Πιϋ&ισ&αι 
η. 1. Ι&ηίαπι &ρ. Αεβοη. ηοίαί φιαβτβτβ^ 8θ%8οάαή. 

569. νόστ. 317, 1146. ΡεΓδ. 797. Νόστ. — οισωσμ. 1»ΙεΙ 
ίη 11.1,32 σαώπρος ώς χ* νίηαι. (ϊαοά* Η.1ε§. τ* χαί, 
ηοη ρτοοο; δοΐΐίείϋ εηίπι &ηΐχηί εβί η — γι χαί' η — ςνίάβτη 
υβηίβΐ; ςυο ηϋιηαι\ ψιοίίεβ ηε ςηίά ββοαβ ΒοοίάβΓίΙ, Ιίπιβιηαβ. 
Οί. 974. 

571. ο ν χ — . Οη. 170. Ργ. 291. Ρ1. 8?ιηρ. 223· ουκ ϊσ&> όπως 
αν μιίναψι. ΡΙεΓηιηαηε ίαί. ββςαϋαΓ η* Ρηοεη. 1670. ΙΒ. 1215 
χονχ άν γι λίξαιμ' έπ* άγα&οΐαι σοις χαχά. Ργ. 852 δϋστηνος 
οςτις χαΐ τά χαλά ψινδή λίγων 1 ον τοιςδι %ρηται τοις χα- 
λοϊς άλη&ίσιν. ΙΒ. 858 πόηρα δίλιις αοι μαλΟαχά \ρ*νδή 
λίγω, η σχλήρ' άλη&ή; Αη% 1194 8 ς. Ττ^ς. (τ. ρ. 58. νΠ (11) 
*» μέν φράβω τάληΜς, ουχί σ* ινφρανώ- «ί 3' ινφρανω τ'ι σ', 284 ονχι τάλη&ίς φράοω. — Τά ψ ινδή (Μεά\ 572, 601) βρβΗβ 
ορρ. νεΛίβ τοιόςδ* — '/ίμ·) χαλά νετοίβ ούχ αισχ. 

572. ι ς — . Ευπι. 670. Χεη. Ι^ε. τεβρ. 9, 2 σώζιο&αι ίϊς τον 
πλιίω χρόνον. ^3ηΙ. βρ. ΑΙΙιεη. 10, 438· λνπούσιν ίϊς τον 
άπαντα χρόνον. ΡοέΉ. Θη. ρ. 247 ψινδόμινος ονδιίς λαν&άν*ι 
πολύν χρόνον. ΤβΓ. Ηεο. 5, 4, 1 βς. Ορρ. *ις τό παραχρήμα. 

φίλ. ϊηεοηιιηοα'ε ά&ί. Με ΐηίβΓροβίΙϋβ βεη. χαρπ. 61. »β€τι 
ηβςηϋ, νί άίοατη /αίβα αο 8ρβ€%08α (ηοη ηαττίΐη /αΙ*α Ιοηα Η.) , 
ςηίδΜ αίΛίοί άί% /τηαηίητ; ςαίρρε ΟΓενί ίβπιροΓβ ιπεηοΈχ ίηνε- 
ηίβΓ. νβηπι Ιοεηβ ηε βίε ςπίάεπι ββίίβ εχρεθίΐηβ εβί." Ι·ε£. 
φιλονσι, ψιοά ρεηθεί ε χαλά. 

χαρπ. 453. Ρ1. ΡΗ&εάΓ. 240·. ΙηίεΙΙ. τά χρινδή. Υϊάείητ Ηΐβ 
νεΓοίβ τεβροηάεΓε οΙιογο, Ηεεί κ νετβ οοηίίηηοΐ εΐ »πιρ1ίεί ε& 
ςη&ε νβ. 564 βς. άίχεηΐ. ΟΓ Ειιρ. ΕΙ. 940 τά δ 7 (δέ χρήματα) 
ονδ*ν ίϊ μη βραχνν όμιλήοαι χρόνον. 

573. πώς — ; %1\ηαη νβτο. Απβί. Ιι/β. 912 χαΐ πως «0* 
δήτ* &ν ϊλ&οιμ' ίς πόλιν; θεά. Β. 765. Ρηίΐ. 794. ΕΙ. 660. 

Αι. 388. Ρ1»ί. Εα%ά\ 275 β πώς αν καλώς οοι διη/ησαίμην; 
Βεπι1ι.ρ. 411. 

χιδν. 235, 599. Βαηίί άχα&ά, τό <ιΙ· ίΐ* φήάεπι εηοπιβ 
ίηίεΓρΓεΙ&ίητ χαλά. 

τάλ. Αογ. ρπαιαβ Γερβίεηάαιη εββε εεηβηϋ Μπω ν; αϊ ςνο~ 
ΐΛοάο Ιοηα ηηηϋαη* βί Ιαβία, α νβτο ηοη αΐβτταΐ Οαο Ι&ωεη 
ηοη ρίβηε ορυβ εβί; τνχΐιν εηίηι τάλη&ή θίοίαιη ηΐ ΟΗ. 709 
(εί. 712). βαρρί. 444 γλώοοα τοξιϋσασα τά χαίρια. Οίε. ΡηίΙ. 
1,3,8 βΐ ρίβηιιηςν,β %1 η, ςνΐ οοηί ςηίά νοίηηί α^τΐό, αβη- 
ραη£ αΐίςιιίά, ςνο /αο'ιαηΐ %Λ Λ ςνοά ην,ηϋαηΐ^ Ιαβϋη*. 

574. σ χ. ί. ε χωρια&ίντα αλλήλων δίχα (Εογ. ίτ. 487, 8) , 
χίδνά χωρίς τών άλη&ών. ΑΓ8, Υιοί, ρ. 437 Σωχ. Λπν πολλού 
&ν άξιον ην τό πλοντ*Ίν, (ϊ χαΐ τό χαίρ*ιν αντω συνήν 
νύν δέ άμφω ταύτα χιχώριαται. 

575. άφ. 608, 641 , 923. βαρρί. 778. Εογ. Ηίρρ. 827. Μοετ. 
Ιιεχ. φρούδος *Λττιχώς- άφαντος, αφανής Έλληνιχώς. 

577. ηότ. ΙηίεΙΙ. άφαντος νεί ήφανίσ&η. 285 

578. η ρ π. δορίι. £1. 1150 βς. Εατ. Ογο\. 109. 

580. μα κ ρ. Ρβη. 698. Εατ. (τ. 372 , 5 βραχιι δέ μϋ&ω πολλά 
συλλαβών Ιρώ. 

έφημ. 1070, 1081. Οη. 556. Ηβδ. φημίζίταΐ' μαντιχ'- 
ιται, λίγα. 

581. αιτ. Αί. 998. Εογ. Ηβΐ. 182. Οά. 4,317 «» τινά μοι 
χληηδόνα πατρός Ινίσποις. 

584. Ήλ. 459, 609, 627. Ργ. 91. Οη. 983. Υΐ. 202, 5 Η. 67 
Α. ο παντόπτας °Ηλιος. Οβά. Κ. 1425 βς. 8υρ. »ά νβ. 88. 

587. ένφ. 619,1155. Οί.δβη.Α^. 410 βςς.Ονίά. Ρ. 1,71 δς. 

588. χω ρ. Η. βοΐοβο&πι οοηβίηιοϋοηβιη 6886 άίορηβ ή τιμή 
&ίών ρπ> ή &«ύ9 τιμή (ϋί. 8οηο1.), ΟΟηβΙπίίΙ: ή τιμή χωρίς 
9ιών Ιστίν, ρταβηιινηι Ηηβ Ί)ύ* αϊ (ί. & ρηβηήιιπι αοείρϋ 
ιο&ΙοΓϋΐη ίη Γβ 1&εΙ& ηυηϋυβ Ιβΐβ, οαί ηοη Γ&νβηί ϋϋ). ΑΙ ή 
τιμή &(ών ββί ή &ίό&α>, ή &*όςδοτος χάρις τιμψσσα (162, 
582), ή ψίηψ ΟΓ. II. 17,261.00.5,835. Χωρίς *υίβιη οίΕαΓ. 
Ηβ€. 860 χωρίς τούτο χον χοινόν στρατω (8οη. χωρ. ιδίως, 
χιχωριομίνως νπάρχ(ΐ). ΡβΓΪΙβΓ αιδώς νόσφι πίλιι της Α'ι/- 
πριδος (ΑηίΗ. Ρ&1. V, 253) αϊ Ονίά*. ΙΙβΓ- 15, 121 ηοη νβηιηηί ίη 
ίάβιη ρηάοτ α/ςνβ αηστ. Όιοϋ βτζο: Ηαίο ίηδί^πί (Ιεοπιπι ηβ· 
ηββοίο, ςυί νίοΐοη&πι άβά'βΓαηΙ (&*οτίμητος δ* οίχαδ' ιχάνιι 
1245) ηοη οοηνβηϋ χαχάγγιλος γλώσσα. Υετηνο &Μ\χά βίοαυΐ 
1&ΙβΙ; η&ιη ή τιμή, (το τί*σ&αι 482) χωρίς &ιών Ιστίν ΓβίβΓί 
ηοηίβ ρίβηβ ϋΐαά* το δ* νπ. χλνΊιν (ν (421). Χωρίς &ιών 
άίοϋαΓ αϊ Οά\ 2,372 ούτι άνιν &*οΰ (οΓ. ονχ ά&αΐ) ήδ( γ* 
βονλή. ΕαΓ. Γγ. 1009 &ιοΰ γαρ ονδιίς χωρίς ιντυχα βροτών. 
ΟΓ. σύν διω, συν &*ο7ς (835, 883. ΗβΓ. 3, 153) , συν &*ών δόση 
(Οη. 780). Εγ£ο ηοΙ&Ι ίηνίΐί*-, τβηνβηϋοηβ, αάυβτδαηΐίδηδ Όμ. 
Ο,αοά 81. ίηΐβΐϋ^ίΐ, αΙ%η* β»1 Ηοηοτ βοτατη Ώύοτηηι όοηα 
νχίΙΙν,ηί , αΚη* βοηιηι £*» τηαΐα (αϊ Οίβω ΑΙ. III , 42 δίχα γαρ 
ολυμπίων χαΐ φ&ιμένων τιμαί' ίά\ I, 187 δίχα σωζομίνων 
χαι φαινομένων τηοφαί), νίχ αάαηΙΙί ροδδβ 0Γ€<3ο. 

589. απ. 8υρρ1. 786. ΟΗ. 153, 623. 8οη. &ά ΤΗβοσ Χ, 52 
ινχτός' ο ιύχής άξιος, χαί ίνχταΐος (1295)· άπ*υ- 286 χ το ς δέ χαί άπ * ν κ τ α 7 ο ς ο μισητός. ΙιΧίύ. I, 727 ίυπ^ίί 
των απαίσιων χαί άπιυχτοτάτων. Νοη ΙβΠίβΓβ, 86(1 εοηβοΚο 
Ιηρίίοί βιΛβΙ&ηΙίνο (πήμ. προςώπω, στρατού) Ιπρίβχ ιηβΐί οπιί- 
ηίβ ρΜβάίοΒίππι ρΓββροηϋαΓ. 

590. στ. 471. 11.7,212 βλοσυροΐσι προςώπασι. Χεη. Ο^ρ. 
I, 4, 14 ιπί τοις άγα&ο7ς φαιδροί, *πι δέ τοις χαχοΤς σχυ- 
&ρωποί. 

π τ. 1032. Ργ.918. ΡβΓβ. 517.νίΓ β .Αβη.6,481 ΜΙοα*β €α- 
άηο% Όατάαηίάαβ. 

591. *Χχ. 8€ρΙ. 398.8ο1οηίΓ. 15, 17 τοϋτ* ήδη πάση πόλιι 
ιρχΐται ίλχος άφνχτον. ΑγοΗΪΙ. ίτ. 9,8 αιματόιν ΐλχος άνα- 
ατίνομίν. Ειιγ. 8ορρ1. 223 ήλχωσας οΐχους. ΡΙβί. Ι·β££. 9 , 877». 
άν'ιατον ΐλχος. 8αρ. 365 πρόςτριμμα. 

το δήμ. Οά. IV, 814 δήμιο* ή ίδιον; βηρ. 335, 578. — "Εν 
το δήμ. 196. ϋίοίίιΐΓ ΒβηΙβηίίΑ νβίβΓυιη. Ειιγ (τ. 353, 16 πό- 
λιως δ* άπάσης τοννομ* «V, πολλοί δί νιν ναίουσιν. Οβά. Κ. 62. 

τ υ χ. ΙΙβ; η»πι βχ άγγ. ρθίθηάιπη άγγΙλλων. 0(. 502 (ταύτα). 

592. πολλ. 320,324.0(1. 3, 108 «η. 

Ιξαγ. ΟΗ. 153. Ηββ. $ξάγ ιστον το ου δώντως *ϊςίν*- 
χ&ΐν ίϊς ιιρόν ή τό άχά&αρτον. Ιά. £%άγ ιστα· πάντα τά 
ίίρά χαί άφωσιωμίνα, ά ονχ οιόν τι ίχχομίζίσ&αι των ηρών 
ϊνιοι δέ αγνά άπίδοσαν (8(Λ. *ά Οβά. Ο. 1526 χα&αρά, αγνά 
χαϊ μη οϊά τι ρη&ήναι). Η&τροο. ίξάγιστος- λίαν ίναγής 
χαί ϊμπλιως άγους. Ηίηο ΑεβοΗ. ίη Οΐββ. ρ. 504 τον λιμίνα 
τον ίζάγιστον χαί ιπάρατον ρ. 505 χρήματα ιζάγ. χαί ίπάρ. 
0(. ΡΗϋο VI, 109, ςοί βϋβπι ψνχάς ίξαγών άν&ρώπων (οΓ. 
IV, 303) πιοπιογβΙ. ϋβπι. ρ. 798, 6 πονηρότατους χαί ίξαγί- 
στους όνομαζομένους. Ρτο *ξαγίζ*ιν όίοί βοΐβΐ α γ η λα τ ίί ν 
(άβ ςηο Β&οΗπι. »ά Ιι^οορίι. ρ. 106 βς. Οβά. Κ. 402) ί. β. ώς άγος 
*ξ*λαν'νιιν, φυγαδίϋιιν, ραπίζιιν, ρίαοηΐηη βχρόΙΙετε, βχίρβτβ 
(Ιοβίΐη. 8, 2). Οί. Αη%. 297. Εγ$ο ηοΐβί ανο'ιχους χαί άνιστ'ιους, 
ιξίωσμένους χαί π*φνγαδ*νμίνους των ϊδίων υ ι χ ιών (ΡΗϋο 
VI, 100). 

593. δ ι π. Ρρ. 683. 8βρΙ. 608. II. 13 , 812 Διός μάστιγι χαχή Ο'φζβά 6ν Οοο$ΐ€ 287 (Ηβ8. Λ. μ. τω χιραυνώ' οί. η.βά 284, 340). II). 12, 37. 1>γο. 740 
χιραυνίη μάστιγι. 8ορ1ι. Αί. 242 παίει λιγυρά μάστιγι διπλή 
(II. 11 , 532). Οε<3. Ε. 809. ΟΗ. 373. Π. 2, 782 Δΐί ώς τιρπιχι- 
ραϋνω χωομίνω, δτι τ* άμφι Τυφωίϊ γάίαν ιμάσση. 15, 
17. Ηβ8.ΤΙΐθθ£. 857. Οΐ. 8ϋρπι488 διπλά δ 1 ϊτισαν — . III 1ι. 1. 
ιζαγ. μάστ. ϋ& Ιι}τα 43β άγ ηλάτώ μάστι/ι συν&ραϋσας 
χάρα (8οΗ. τή τους άσιβίΐς ΙλαυνοχΙση μάστι/ι, ήτοι τω χ*~ 
ραυνω). ΟΓ. £αο. I, 120 μόνον ουχί διχράνοις (/ηπήΙΙίβ) μ( 
ίξίώ&α της οϊχίας. ϋυρίίβί β&£ε11ο ΒαΙΙ. ίηΐεΐϋ^ίΐ Φόβον χαΐ 
ΔιΤμον (11.4,440. 11,37. 15, 119), Οββ. βατηπιατΛ βί /βτπΜΐ 
(Υίτζ. Αεη. 4,626), ϋε Ρ. ΚααΙαηι εί βη*βτη, ΒΙ. άαρίβχ ί. ε. 
Ηηίβ Ιοπβ, υβΚβτηβηΒ β&§ε11απι. 

594. δίλ. Α πΐ0Γ6 άαο Ιιαβί&β ίη Ββΐΐο βεΓεηώ* (I). 3, 18. 
21, 162 30[. Οά. 1,256. 12,228) ί&ίβο Γερείϋυπι ; λόγχη εβί 
ο του δόρατος σίδηρος. 8οΗ. &ά Ρίηβ. Ν. 6, 85: τό δόρυ τον 
*Αχιλλίως$Ίχρουν (ίτ. 158 Η. 45 Α.) ην, ώςτι διίο άχμάς *χ*ιν, 
χαί μια βολή ωςτι δισσά τα τραύματα άπιργάζ(σ&αι· υηάβ 
δορΗ. ((τ. 645) ή δορός διχόστομον πλάχτρον δίπτυχοι γαρ 
οδϋναι μιν ήριχον *Λχιλληΐου δόρατος. Εγ§ο άτη δίλ. βδί 
δίχιντρος (οί. Εμω. 136, 466. Οι. 466), συμφορά διπλασία 
(Αεβεΐι. ρ. 482). 

ξυνωρ. ΟΗ. 980. Ργ. 340 Η. 348 Α. οπου γάρ ισχύς συζυ- 
γοΰσι χαί δίχαι, ποία ξυνωρίς τώνδι χαρτιρωτίρα; θεά. Ο. 
894. 8αίά. συνωρίς' συζυγία, δυάς' χυρίως δέ ίπποι διίο 
σννιζιυγμένοι. ΥεήΛ δίλ. — ξυνωρ. ηάίεαίβ ιηηΐϋ Γβίβπιηί 
&ά διπλ. μάστ. Οοΐΐί^ϋ ρτ&εοο Ινβ νεΛίβ ε» ςυ&ε βεοΓβίπι εχ- 
ροβαετ&Ι, εί ρει βρροβΐϋοηβπ) &<ϊ άπιυχτά πηματα &άάϋ. 

595. σισ. δαίά. σ ι σα γ μ £ ν η ν πιπληρωμίνην , πέφορτω- 
μίνην. σισαγμίνοι· πιπληρωμίνοι. Οτάιω. Απ. ρ. 465 σ*- 
σα γμί ν ους- ίστρωμίνους. ΟΙεπι. ΑΙ. I, 303 χρυσίω σ*σαγ- 
μίνος. Ρ»ηΙεΓ εηπι ^εηϋίνο , υΐ πίπληρωμίνος, βρ. Χεη. δ^παρ. 4, 
64 σισ. πλούτου. Μβίε δει. Ιοοαιη εχρϋε&Ι; σάττιιν οηίηι ηοη 
εβί σωριϋΐΐν, άγιίρίΐν. Η. άιώϋ&Ι, σισαγμίνον &η σισαγμίνω 
(εί. 394,435,863. ΕιΐΓ.Ηίρρ. 115) Ιβ^εηάαπι 3ϋ. Ουαιη τόνδ' 288 ηοη οαπι παιάνα ίαη^εηθϋπι βϋ, βοά &ά σ«σ. (άγγιΧον) ρβΓ- 
ϋηε&Ι, πρίπα, αί 8ιιρρ). 195, &οοαβ. Γβ^ϋ. 

596. τταια^β. 911. (Λ. 149, 474. 8βρ*. 867. Ονίά. ΗβΓ. 
2, 117. 

597. σωτ. 229, 502, 317, 569.0η. 699. Εαπκ 477. 8βρΙ. 224 
8ς. ΡβΓβ. 714. ΡΗίΙεπι. ίτ. ρ. 298 δημοτικό» πράγμα χαΐ σωτήρων. 
Οεά\ Ο. 796. 

599. πώς. Η. ρΓορπε άΊοεηάαπι Γιιίββε &ίί : ου χρή μι — 
συμμ. ΒεοΙίαβ ΑΙ>Γ. ρυΜ, πώς &ρεΓ*ε οβίεηάβΓβ, άβΐβ ορβπι 
3ΐηιοίιΐΓ&πι πιαίδίβοι ββββ; ίη βο βτηΐ, ηοοά &ϋ βοηΒεηάαπι 
Γαίβ&ε: ον χιδνά (τιρίπ(ΐ) τοις χαχοΐς συμμ. Χίγοντα. Ροϋαβ 
βίο εχρίεηάα 3εηΙεηΙί&: πώς ουχί διινόν, χαχά τοις χίδνοΐς 
συμμΐξαι; 8βά ίηνίΐηβ βΐ οαρίβηβ τό {χιδνά) ίηβπ, ρηοοο 
ίπιρβΙΙϋαΓ ίη οοωπιεΕαοΓ&Ιίοηειη αι&ίοπκη, εΐ 61 χαχάγγιΧος. 
ϊηάε ίη ίηΙβΓΓθ£8ΐίοηβ ΙβΙβΙ &Μπη&ϋο Η&εο : χίδνά τοις — συμ- 
μίξω. Οι. Οά. 4, 230. ΡΗοβη. 1215. Εογ/ο. &ά 0\γί. (8εη. Α&. 
416) ίη/ανβέΗΜ %%&€$ ΨΛΐιοντε ΙαβΙο ηνηΐίηιη. 

600. χ α μ- Ηυίυβ ΙεηιρεβΙ&ίίβ άββοηρίίο ίη Ηοη&βπ ΟΜπηί- 
ηίοηβ ηίβ νβΓοίβ οοπιπιβιηοΓΛίαΓ (Αηΐη. Ρίβη. IV, 300): μήνιν 
μ*ν γάρ άίΐσας 'Λχιλλίος, αΰτάρ 1 Αχαιών στρομβηδόν ν ηώ ν 
σϋγχυσιν Ιν πιΧάγίΐ, τίΐρόμινόν τί πλάρχοιν *Οδυοσία. Οί. 
Οά. 4, 492 «η. Εατ. Τγ. 66 βα^. ΑηΛ. Ρ. II, ρ. 131, 172. Υμ£. 
Αεη. 1 , 39 αφ}. 8βη. Α^. 461 βςς. 

ουχ άμ. 946. δαρρί. 972. Εχβωρίο Β1. ΙβρΙαΓ χιψ. *Λχαι- 
οις — &ιών. Ι1& ΡΙαί. II , 578* Λαχιδαιμονίοις ουχ άμήνιτον 
ίοιχί» ίΐναι τό δαιμόνιο*. Ουιη άμήνιτον &*ών Η. οοοιρ&Γ&Ι 
8ορ1ι. Τγ. 693 άΧαμπΙς ήΧίου. ΑΙ Γβοίβ βε ηβοβΐ να1§. ΟΓ. 586, 
319, 1119. δαρρί. 926, ίπιρ. ΡΙυΙ. ν. Ι^ο. 5, 1 ουδέ τοΤς βασι- 
Χίύαιν ην άβου'Χητος ή παρουσία του ανδρός. 

601. ξ ν ν. Εαπν 127. \ϊτ%. Αεη. 11, 261 βης. Ονίά. ΗβΓ. 10, 
117. ϋΐβαά. 7, 98. 

δ ν τ. 518. Οεηβηβ βί ηαπιβπ εηαΐΐββε. Αυνωμόται εηίπι 
βηΐεβ ΓαβΓ&ηΙ ϊχ&ιστοι, ί. β. διινοί, άντίπαΧοι. 

602. πυρ—. 296. Ργ. 1044. Ειιγ. Τγ. 77 80^ Οά. 12, 68 289 

χϋμαΡ άΧός — πυρός γ* όΧοοΊο ΜεΧΧαι. ΤΗβο^η. 1261 ΜΓ. 

τα πιστ\ I β. σημεία, τεχμήρια (246). 8αρρ1. 58 βς. Ραΰ~ 
0% ΗΗβΓαηΙ; ρΓορη'β βάαη ρταββίΗβηιηΙ , ρτοΐαηιηΐ. ΟΓ. Εαζη. 
673. Οι. 395. ΥυΙ^ο τά πιστά {ορχια) ποιεΐσ&αι· /οβάια βάκτη 
/αοβτδ. Εΐίβπι τά πιστά 8. πίστιν αιτειν (ΡΙαί. ν. ΑΙβχ. 16. 
ληίοη. 41). 

604. ίν ν ν χ τ. Η. ίυη£. στρ. εν νυχτί· δυςχ. ιιβ^&ηβ Ιν 
νυχτϊ ρπΊη&η&ιη 6836 ροβ86 86ηΐ6ηΙί&6 ρβτίοπι; ηαιη βίβί ρβτ 
ηοΜ&η &1 γόοι α 8 ίβοΐυπι βϋ οα&ίαιη, ίβηιεη ηοη ηοΰίβ, ββά Ιβτη- 
ρβίΐαίβ οΙϋ886ΐη βΜίοΙβαι 6386. Νοη ριτοοο; εν νυχτϊ ορρ. νβΓ0Ϊ3 
4 π( 1 _ (609). 

δνςχ. Ργ. 1014 χαχών τρικυμία άφυχτος. ΕαΓ. Τγ. 83. 
Ι^ο. 288 ούχ άν τοσώνδε χύμ* επέχΧνσεν χαχών. ΕυβΙ. &ά 
Οά. 1,69, η&ί άβ ιιοιηπιβ ΚχίχΧωψ' διό χαί Ποσειδώνος αντόν 
τον &αΧαττίου ο μν&ος /ενεαΧοχεΊ, ώς νγρόν χαί ευχχΐ- 
μ αν τον §1ς &υμόν. Ρ&τίίβΓ έποχάς ευχυμαντ οτερας ή 
τουναντίον δυςπαΧεϊς (Εαω. 559) νπαρχοϋσας οοπιιηβπιο- 
γ»1 Μβη. Βι^βηη. Η&πηοη. ρΓ864. 

ώρ. II. 18, 498. Οβα\ Ο. 1698. Αρ. Κα. IV, 1697. 

605. θ ρ. 170,1326. Δρ. ΒΙΐ. I, 953. 1/α 925 αϊδων θρα- 
αηίας χύων (ίη ρ&Γ&ρΙΐΓ. ο Θραχιχός ισχυρός χύων Βορράς). 
ΗθΓ.Οά.1,25,11. 

606. η ρ. ΡβΓβ. 538 (8οΗ. σχίζουσαι χαί άποχόπτουσαΐ' άβ- 
ην*ηβ 80 ερείχη- ίίδος φυτού εύσχίστου), 1060. ΡοΙΙ. 7, 180 
άΧίΊν τούς πυροϋς, ίπιτρίβειν, Ιρείχειν, χατερείχειν. ΚηοΙα 
ί^ίΙΠΓ, ίη ςα& Ιηϋοααι οοηΙηηάίΙιΐΓ ; ρ%ίΐΗοΐ9 βηίω ίηδίβτ αί πνοαΐ 
η&νββ ίηΐ6Γ 86 οοΐΐίάβοβηΐ βΐ οοηίϊίη^βο&ηΐ. ΤΗπο. 2 , 84,3 ώς 
δέ τό τε πνεύμα χατηει χαί αί νήες εν οΧίγω ήδη ονσαι νπ' 
αμφοτέρων, του τε ανέμου των τε πΧοίων, αμα προςχειμίνων 
Ιταράοσοντο, χαί ναύς τε νηΐ προςεπιπτε χαί τοις χοντο7ς 
διω&ονντο. 

χ ε ρ. Νοη η&Υ68 36 ίηνίοβαι Ι&ηηα&πι οοΓηιιοαβ ρβίεοβηΐ, ββά 
ρβΙβΟΛηΙιΐΓ Ι&ηφί&πι οοπιηουβ τον χειμωνος. Μ&ΐβ 6Γ£0 δοΗηβίά. 
Π. 18, 3 νέων όρ&οχραιράων (ί. 6. όρ&οπρ\)μνων) ΕάΗίοαίΙ. 

19 ♦ 290 

£}υυπ) ηοΐυπι βϋ χιρατίζαν, χριοχοπιιν, ατήίατύ, τϊάβίατ 
ρΓ&βοο οοίίάίοηβηι οο^ϋβνίβββ. 

βία. ΕχρΗεαΙατ βς^. υΐ νβ. 212. 

607. τ ν φ. 8αρρ1. 558. Αη% 418 (8οη. ό χαται/ιδώδης άνε- 
μος- — ούτος στροβίλων χαΐ χαταιγίδος έφορος ίατιν). VI 
λ αϊ λ α ψ (Η687θΗ. χαταιχίς, άνίμον ανατροφή μ§τά ύίτον· οί. 
Απβΐ Ι^β. 974) χιιμωνοτν'πος (δορρί. 34) (ΙίοϋαΓ, ϋα χεροτ. 
χαμών ι ιαη£βη<1&; πι&ΐε εηίιη 8οηη. χ*ιμ. τνφώ (Ηββ. τνφώ· 
άντί τον τνφώνος. Σοφ. ΙΙλ αιώ ρΓΟ αιώνα- οΓ. Η. ρ. 412) 
ίαη^ίΐ, οοσιρΕΓ8Π3 χι! ματ α νότου. Αρ. ΡΙ&ί. Ββρ. 6, 496* έν χα- 
μώνι βΐ Ιν &ίρ*ι 8101 ορρ., ί(& ηΐ χονιορτοϋ — φερομένου θΐΐ 

ββηίΐ. &οβ. ΒεοΙίαβ 8οηϋΙζ τνφώ τεΓειΊ βά ζάλ//, αϊ £άλι? ττι^ι/- 
ματος εβ* βρ. ΡΙβί. Τίιη. 43 β , £άλ 7 χοΐΊορτοί; βρ. Τίβαι. Ογ. 24 ; 
πολλή έχ τον στόματος (Τ^ρηοηίβ) πυρός ίξέβρασ* ζάλη *ρ. 
Αροΐΐοά. I, β, 3 (οΓ. Ργ. 371), εΐ χι//*ατο; ζάλ^ (Εΐ/ιη. Οαά. 
ζάλη- ή ά/ριονμίνη χαΐ όγχονμίνη Φάλαααα) ίηΓ. 616. Ιηάε 
ζάλη ν Εΐ^ιη. Μ. βοη'ρΙοΓ εχρϋεβΐ τήν αϋνομβρον πνοή ν 
ή την μιγάλην άιλαν, χαΐ την νκραχήν της δαλάασης ή τον 
αέρος. Ηεβ. ζάλη- ανατροφή ανέμων μεγάλων ενιοι δε μετά 
δμβρου πνοή (υηάε ζάλη η. 1. ό μ β ροχτ. ΟΓ. &άβ75, 1442. 
8ερΙ. 86. Αη&α *ίΙ 151). ΟΓ. Ειιγ. Τγ. 78 βφΐ· δεηίβηΐί*: χιιμωνι 
άμα χαΐ τυφώνας πνοη συνόμβρω. 

608. ποιμ. ϋε ηΕν&τοηίβ (αϊ 8αρρ1. 764) ηοη 6886 οο£ΐ- 
Ι&ηάππι, (ροΓαω ίη 1&ηΙ& ΙεπιρεβΙ&Ιε βί οαΐρβ οοιηπιβιηοΓ&τεΙαΓ, 
ππηυεπίΙυΓ ιη&^ηϋηάΌ εί ΗίΓοείΐββ ρβηβοΗ , Η. νίάίΐ. Εγ$ο β§η- 
ΓδΙβ &1ίςαίβ άίοίΙαΓ άρχος νηών, ναχΙχληρος (υ! ποιμήν λαών, 
η* τηβάίαΜ ο ώς αληθώς ποιμήν (ΡΙλΙ. Βερ. 1,345°) β* υαΐβ* 
οιωνών βοτήρ (8ερΙ. 24). ΟΓ. βαρ. αά 364. ΝβρΙνηνηι Γααΐβ οο- 
§ίΙε8 , εοωρ&Γ&πδ Εογ. Τγ. 82 βηφ Αϊ ΓεοΙίαβ ϋε Ρ. Τβηιρβίίαέβτη 
{Χαμών α) ίηΐεΐϋβίΐ. Καχδς ποιμ. υΐ Οά. 19, 201 χα- 
λεπός δέ τις ώρορε δαίμων, ηοη ηί Επγ. 8ηρρ1. 880 χυβερ- 
νήτης χαχός εΐ 191 ποιμήν ισ&λός άε ίξΩ&νο βΐ ρβπίο οίτΐΐβΐίβ 
ρΓαείεεΙο. ΟΓ. βαρ. 579 ίηΓ. 717. 

α τ ρ. Ηεβ. οτρόβοΐ' αυατροφαί. 1ά. ανατροφή, ακοτι- 291 αμός. Ιά. σχοτοδίρ ιάσας' μιτά σκότους όφ&αλμό~)Ρ ύν- 
οτραφίΐς, 6 ίστιρ Ιλιγγιάοας. ΥβΐΟρο. Οί. 1124. Οη. 201 , 1050. 

610. ά νδ. Οαοά βίοαρΗαυβ άίοίηιη Ρβτβ. 420 βς., ίάβπι Η. 1. 
οοηβηΐΐο οΒβοηηοβ. ΗεπιβΙ. &ά Ιλο. I, 55 βχρϋο&Ι πιβΓβ πιοΓΙηοΓαπι 
ογιιογθ -ηώβηι νβΐ 8ρντηαη*. ϋβ Γοοαβ Ι&βϋβ Χβη. Ο^Γορ. VI, 
4, 1 ήρ&ιι φοιριχίσι πάσα η στρατιά, ηΐ Ο&ΐο αρ. ΟΙι&γ. ρ. 185 
9Λατ€ υβΚ» /ΙοτβΠ υίάβτβ», Ιλογ. V, 1441 τηατΰ υβΐίυοίί» 
/ίο τ λ I. ΡΓορΐαβ Εοοβθϋ Εογ. ΙρΗ. Τ. 800 αιματηρό* πίλαρορ 
(ΑΙοββΙ.851) έξαρ&ιϊρ άλός. ΡβήΙβΓ ΤηηαΙΙ,49 σώμα νπί- 
ρυ&ρορ ίλχισιρ ιξηρ&ηχός. Μίηυβ ρΓορηβ ΑίοίρΙΐΓ. 1, 1 του 
ύδατος δέ αφρός ίξηρ&ηκα. Οί. βιιρ. &ά 345 βΐ ίηί. &ά 693. 
ϋηάβ Οββ»αΙ>. ρ αϊ ίΙοΓββ β οβί 7οιιΙο ρΓοΙηοβπιη* , ϋ& Οπιβοί οαηι 
&Κααίά βχ ρίβηο ρΓοππηοί, άρ&ιΤρ, ϊξαρ&ίΧρ άίοηηΐ." Ιλο. I, 
55 ο %ώρος άρ&ίϊ πολλαις τ* χαί άγρίαις ίπι&υμίαις. Ματο 
ίητρΗ οΒάΒνβποαδ, ϋΐ οοΓραβ ρηδίυΐϊδ, &ηίηιη8 οϋράίΐ&ίίοηβ. 
Νοίοΐ ί^ίΙαΓ οιδαίρϋΡ, ηοη φοιρίσσισ&αι (οί. Οπιο. &ρ. ΗβΓ. 8, 
77) νοί έρυ&αίρία&αι (1121,21); άΌ οαάαυατΟη* βηίιη, ηοη 
άβ οαάαναηαη ονηοτβ ββί βεπηο. (ϊυοά άχυρολογίας βροοίιηβη 
Ηίο νίάίΐ Αηιωοηϊοδ, ΓβοΙβ οβΓρίΙοΓ; η&ιη Θηκοί άρ&οΰρ θβ γο 
Ια€ΐα βΐ ίτνιϋ άίοηηί. Οί. Οη. 148, 1007. 8ορΙ. 951. Α#. 1367. 

611. η^. 'Λχ. 1374. ΡβΓβ. 994. 8ηρρ1. 909. δβρί. 679. 

ι» α ν τ. — -. Ργ. 292 Η· 249 Α. σχίυο&ηχώρ ραντιχώρ τ' *ρίΐ- 
πίωρ. Εογ. Ηβΐ. 1080. Ρβη. 425. Οά. 12, 67. Ηογ. 8, 12 οί 
χ^οί χαί τά ραυήγια. ΚεοΙβ Αογ. £βηίΙ. δβίγ&νίΐ; η&αα άρ&ιΤρ 
δβηοβηΐβ £βηϋ. (η( σισαγμίρος 595) ©βΐ ττλ»/#ίί>>, πληρονσ&αι, 
γίμαρ. Οί. Εατ. Τγ. 84. ϋαρίίοβιη οββοιη βϋ&ιη ροβαϋ Ρ&αβ. 
VII, 26, 3 ξόαρορ χρναοΰ τί ίτπττολ^ διηρ&ισμίρορ έστί χαι 
φαρμάχοις- οί. ΟΗ. 214 βς. 489 βς. Ιοο. »ά Αί. ρ. 331. ΒβΓηη. 1. 1. 
ρ. 168. Ρ&οβΙαδ &ηΙβηι ρΓ&εοο; η&ηα, ςιιυαι ίηνοΓ8& τ&Ιίοηε άί- 
ο&Ιιιγ ίριιπία Ρίχρών (Αί. 308. Ειιγ. Γγ. 267) , ίρδβ νίάεΙϋΓ δδΐίβ 
ηάίοοίβ Ιοςαί άβ νιχροις ραυτ. ίραπίωρ. 

612. *αϋρ τ'— . 576, 929. Ρβτβ. 419. Εογ. Τγ. 681 , 1049. 
Η. ρΓΟοαίβοαο ϊηΐεΐΐί^ί ροδβο οοηβοί χαί ραϋρ άχήρατορ (χατά) 
σχάφος, οί χαί ρανρ, άχήρ. σχ. ηανβηι^αβ, ίΙΙααντη αΐνβηη ; 292 

αίΓονίβ βηίχη ωοάο Βΐ^ηίηοΗΠ, βίνβυιη ηβνΐ8 ίηΐββπιηι ββΓν&Ιαπι 
£336, βίβί πιαίο, βηΐεηηίβ, Γβπιίβ οοηίτ&οΐίβ. Γ* ηΐ 212, 540, 607. 

613. έξίχλ. 11.5, 390. Εηπι. 153. Ιρη. Τ. 28. Ιο. 1245. Ορρ. 
ίξηρπαξιν 11.3, 380. 20,443. 21,597. Έχχλίψαι ρπιεββΓίίπι 
άίοίΙαΓ β οατο6Τ6 οίατη βάηοβτβ (ΡΙηΙ. ΟηΙ. 44°. Χβη. Αροΐ. 23) , 
ρβτίοηΐο βηδάηοβτβ (Χβη. Ηβΐΐ. 5,4, 12). 

ή 'ξτιτ. 8ϋΗϋΙζ Ιββ. ι? 'ξηγησατο, άκοβιη ββ ρταβΗύ, Η. 
ι; Ί^σα™ (ΑτΐβΙ. Τηββπι. 760), ϋί ορροηβίαΓ νβΓόο ίξίχλίψέρ, 
υΐ χλοπή τ)} αρπαγή (485). ΑΙ έ£α<Γέίσ#α< οοηβϋΐΐο ροβίΐυηι 
αιηοί£ΐΐ6, ςαίρρβ ςαο Ι&ηι άβρτβοατί (ρΓεβίοιιβ νβηίβω ?βΙ 3»1α- 
Ιβιη ίπιρβίΓΕΓβ), ϋΐ 11. XXII, 221. Ηβηώ. ΥΠ, 141 <1β άβί ίη- 
ΙβητβηΙα, αη&ηι άνροκβτβ αά βνρρίίοίντη ηοΙ&ΙιΐΓ. 

614. &*ός τις. 55, 673. Αί. 243, 1057. ΕϋΓ. Αίο. 298. ΑροΙΙ. 
Βη. 11,598. Αββοη. ίη Οΐββ. ρ. 481 &ιώρ τΙς ϊσωσι το στρατό- 
πιδορ. ν&1. IX 4, 670. ΟΙ. βαρ. 554. 

615. σωτ. Ρίηά\ 01. 12,3 σώταρα ΤχΙχα ίηνοο&ΙϋΓ: τίρ γαρ 
έρ πόντος χνβιρρώρται ΦοαΙ ράις. βίωοηίά. £γ. 75 ρ&τϋβΓ Σω- 
τ«ίρι/. ΟΓ. Οβά\ Β. 80 βς. ιι γαρ έρ τχβχγι γί τφ σωτήρι βαίη. 
ΡηίΙ. 1471. Αη*. 1074 λωβητήρις — Έριρϋ*ς. ΡβΓβ. 947. 

&ίλ. Οη. 17. 8ηρρ1. 144. 8βρΙ. 1033. Εηπι. 5. Ρίηά. I. β, 63. 
Αι. 24. ΑηΙη. Ρ&1. 9,530 ονχ ι&ίλουσα Τχ/χη σέ προήγαγίΡ. 
ΑηβΙββη. Ερ. 16 ηρ σφόδρα βονλομίρης τό βλέμμα. 

616. ϊχαν- ίηΐβΐΐ. ραϋρ. ΟΓ. 139 ^ρηδας. Οά.5, 404*1. 

617. έξοχ. 642. ΕαΓ. Τγ. 137. Ρηί1οΙΙ,250 προς τορ τώρ 
άρ*φίχτωρ Έρωτα ίξώχαλιρ. ΒΜ.. 1. 1. ρ. 252 Ιξοχίϊλα ι- 
ίξορμήσαι χαί ιχδραμίΐΡ' νπό της τον πρα/ματος φοράς ίχ- 
π*σιιρ «ΐ£ τήρ γήρ. 8οη. &ά Εογ. Ηεο. 1 057 χΙΧσω- προςπι- 
λάσω· χνρίως δί τό ρανρ προςορμίσαι τιρι ινόρμω τόπω· 
ϊ ξ ο χ ίϊλ α ι δέ τό έχβλη&ήραί τήρ ρανρ *ξω τον λιμίρος. 
8οη. &ά Τηαο. 4, 11 όχίίλαρτας' προςπιλάσαρτας, προς- 
*γγίσαρτας. Ιο. 12, 1 οχίΓλα* τήρ ρανρ- προςοχίΤλαί, 
Μλιμιρίσαι. Η. νΐ ηβονβ ίη ροτίη βηοϋσΊΗ ίαοίαηΐϋτ ηανί% , 
ηηο ίωρβάίΓεΙαΓ εχβοεηβίο ίη ΙβΓΓβπι, ΓθίΓοηαβ ίη ω&Γβ η&νίδ 
ΓβϋοβΓβΙαΓ, η#ι%€ ίη βαχα Η βΰορνίο* ίΙΙίάϋτβίητ. 293 χ ρ α τ. ΕϋΓ. ΕΙ. 584. Ηβ8. χραταίλ *ω ν ϊδαφος ίχ οχλι;- 
ρον λί&ον /ι/ονός. Ιά\ χ ρ α τ λ * ό ν ο ν δ α ς· ΧιΟ-όστρωτον 
ΐ'δαφος. ΟΓ. χραταίπιδον. 8θΗ. 8(3 Τηοο. 4, 10, 5 ραχία· πε- 
τρώδης τόπος, π*ρΙ ον πίριρρή/ννται η ΰάλασσα. 8αί(1. ρα- 
χίαν οι *ΛττιχοΙ την άχτην χαϊ τον τόπον αντόν , ω προς- 
αράττιι το χύμα. 

618. &δ. Ργ. 838 πόντιος μυχός. Τηβο^η. 1124 (776 
όφρα τι /ής Ιπίβη δίΐμαλίονς τι μυχοχίς. 

619. λ* ν χ. 288 βς. 587,822. ΡβΓδ. 301 λιυχόν ημαρ ννχτός 
ιχ μίλα/χίμον. δορί). Αί. 708 βς. Ο&ΙΙίτη. Η. ίη ΟβΓ. 123. ΟβΙυΙΙ. 
8,3 οαηάίάί 8οΙβ$. ΟΓ. 8ίηίεηί3 βά ΡΙυΙ. ν. ΡβΓ. 27, 12, ρ. 191. 

ο ν π ιπ. Η&γΙ. αν, Κ. #ι» 1β§Η: ^ (^υΐάοΐ βηίιη ΓοΓίηη&οοη- 
ΒάβΓβηί δβτνβΐί β ΙβιηρββΙβίβ, ροβίςηβπ) θβρηίββ ηοχ β* ΙυχΓβθ- 
<Κ4η?" Ριτορίβτθβ Οββ. ρΓΟ 8βφ νίον νιων (ηανίηι* ηοβίΓΛτυιη) ΙβρΙ. 
ΡΓορΙεΓββ βηίιη αΊίΰάεο&ηΙ ΓοΓίαηββ. 

620. ( β ο υ χ. Εηηι. 78 πόνον βονχολον'μινος (8οΗ. π*ριίπων). 
δαρρΐ.926. ΟΓ Οά. 3, 151. Ηβ8. βουχολήσομιν μιριμνήσομιν, 
άπατηαομιν. ΟΓ. Αδ^Η. ββΐ. ΗίβΙοΓ. ρ. 880 βς. Ι,αο. ΙΠ, 646 ΙΧπϊδι 
ματαία μωρά βονχολοϋμίνοι. ρ. 398 βονχολονμαι ίπι&νμίαις. 

νίον. 321,433,1011, 1388. 

621. χαμ. 578, 590, 603, 434. 8βρΙ. 210. Ργ. 370 Η. 830 Α. 
φιλίϊ δ* τω χάμνοντι ουοπιν'δίΐν &*ός. 8β<3 οι χαμόντις θίοαη- 
Ιπγ βϋ&αα Μοτίνί; ο(. δηρρί. 158,231; 6γ$ο βπιοί§ηβ θίοίηπι. 

αποδ. 405. 8βρΙ. 809. Επγ. Ηίρρ. 1238. ΑηάΥ 1129. Ι^οορΗ. 
178 φ*\μάλω αποδονμίνων (8οη. αποδιά, οπιν&ήρι, άν&ραχι 
χαιομίνων). 8οΗ. &θ ΑπβΙ. Κβη. 675 οποδίΤν χυρίως τό τονς 
βωμούς χα&αίριιν. Ηβ8. αποδ ο ιίμινος' τνπτόμ*νος, χαϊ 
τά όμοια. 8ηίθ. χατ*απόδησ*- χατίχο\μ*ν εταίρα τον άν- 
δρα τω πίλίχπ χατίσπόδησεν. Και χ α τ * ο πό δ ω ο ί ν ομοίως. 

622. ιμπν. Ββοίβ Η. ίιηρΓοη&Ι νβίοκ. οοηί. άμπνίων. ΟΓ. 
8ορη. Ρηίΐ. 883. Επγ. Ηίρρ. 1246. Αίο. 205. 

623. ως ο λ. 320, 1275, 1279. 8ορη. ΕΙ. 1341 , 1452. Τγ. 289. 
Οβθ. Ο. 1580, 1583. ΕαΓ. Μβά. 248. Ιρη. Τ. 704. 

τί μ ή; Εαω. 203. Αί. 668. 8ηρ. 247. Οη. 752. 294 

624. ταυ τ* ϊχ. 8ο1ιηβί(]. βχρίίοβΐ τι&νηχίναι, ΒοΛ. το 
ολωλοτας *ϊναι } τον όλιϋ-ρον. ΑΙ ΕαΓ. Μεά\ 591 ο»» τούτο σ' 
ίίχί · ηοη Κοο ίβ τηονύ , ΙβηιιίΙ ; ρβηίβΓ Η. 1. ταί'τ' *'χ. έ η ι ί ν ο ν ς. 
Οί. 520. Αΐη ταντ' 1ε$αηΙ, ΓβοΙβ ίωρτοββηΐε \νε11. *ηοεεηΐπι, 
ΐΗ, ίοΓβΙ τά αυτά έ'χειν ά ήμιΐς ΐχομιν" 

627. ιστ. Οπ.676.8ερ1.50β.8οη.8ά , 8ορη.Ε1.81β/σΓ0ρ**· 
έρωτα* ίστορίϊν τό διέρχιο&αι τόπους παρά τοις χοινοις, 
παρά δέ τοις ποιηταις τό ϊρωτάν. Ηβ8. ι στορ ί ι* μαρτυρπ, 
μυδινΉ, ίρωτά, *ρά, πιί&ίται, άναχρίνιι, όρά. 

628. χαί ζ. Π. 1, 88. 18, 61. ΤΙιβοβη. 1139 (48 όφρα 
τις ζώα %αΙ όρά ψάος ήιλίοιο. ΡβΓΒ. 299. Ιηί. 1554. 8ορΗ. Ρηίΐ. 
883. Ειιγ. Αΐε. 141 3(|. Οία ρ. 8εβΙ. 27 νΐνν», %ί α*««έ, βΐ νιάβη*. 
Τοαρ. Εηΐθηά\ 3 , ρ. 557 1β$. χ λωρόν (Β1. %%νβηβιη % Η. ναΐβηίαη) 
τι %αΙ — , φή» βρ. Ηββ. χλωρός τ* χαΐ βλέπον(τα)- 
αντί τον ζώντα 1ε§ίίαΓ. Απφίεχί βαηΐ πιαίΐί , ρΐ&ηε ηοη νίάεηίεβ, 
ςαο ίβίϋά βρεείεΐ. Χλωρό; ββί ωχρό;, βΐ ςαοηίβιη ρ»11οΓ νιοτ- 
Ιηοηιτη εβί ρΐΌρηυβ, χλωροί εϋ&ηι άΊοϋ οι φ&ίμινοι, χι\ **- 
χροι οι χλωροί. ΑΓδεη. ΛΓΐοΙ. ρ. 401 ό παλαιός έχιινος άσηϊος, 
ό τονς χλωρούς ανθρώπους νιχρονς όνομάαας. 8ί ςαίδ Ϊ£ΪίαΓ, 
ραΙΙίάητη. ίηΙβΙΗ^βηβ, χλωρό ν άίοβΓβί, ηβεββββ επύο* τ* χαι 
βλέποντα ΛάάεΓβί, ηβ νίάβΓβΙαΓ ηιοτίηνηι βίβηίβοΒΓβ. 

629. έξαν. 520. 8ερ*. 813. Ργ. 669. 

631. τοσ. 531.0η. 686. ΕαΓ. Ογ. 627. Ιρη. Δ. 1005. 8αρ. 575 
ρπιεεο άίχεΛί, ΜεηεΙβοηι εαιη βοοπβ ενβηαίββε, Βάάεηβ ον ψινδή 
λέγω- ςαοά ηΉγπι&γ6 ροΐεηιΐ, οοεπι θχρεΗί Γαεηηί; ίεηορεβίίΐΐεπι 
ΓεοοΓ(ΐΛΐιΐ3 ; εοηΐΓβ (1ε Μβηεί&ί ΓεάίΙη νοί» ίβοετε εΐ δρεπο ρο- 
ΙεπιΙ , βεά ηίηίΐ &88ενεΓ»Γ6. (^υ&τε θίείί : Ηαβο οτηηία ιώ% Τ6*οΪ€τί* 
(εο^ηονεηβ) , έηηο 8ΰϋο Ιβ νβτα α%ά%»ιβ. 

κλνων (>αρ. #*») Π. (^ααιη *1να·ν βϋ&ιη ΐη Ρ. Ιε^βΙυΓ, ίάβιη 
ηοΐβη νίάβΙαΓ τβΓΟο ?σ^*, ςυοά Ροη. 479 οϊσ&α 
Αί. 666 *Ισ6μ*ο&η μ}* &ιοΖς Λχιιν. ΟΓ. ΕΙπμΙ. 1(3 Μβά. 580. Ιιιί. 
884 πίνίοΘαι. ον» «τίοτατα». 

632. Ρπκ*1»1 1β|ζβΓβ ω*όμα£ίν οί. 708 σί/ϊ^ω. δορρί. 39 οψι- 
ί*ρ>ξάμ<νον. ΙηρβΓΓ. ανόμαζιν ηοη ββΐ οοηρϋ ηοηίηβτβ (Η.), 
ρετρίΗΟ ηοΜΪηαΒαέ; οΓ. Ιρη. Α. 416, 1066. 0 7 *1 692. 295 

ιις το πάν ί. β. τό παράπαν, κα&όλον. 

633. μη τις. Ργ. 247, 958 βη. ΡβΓ3. 344. 8υρρ1. 294. 

ο ν χ. όρ. ΕθΓ. ίτ. 960 Φιόν — τον πάν&* όρώντα χαντόν 
ούχ όρώμινον. 

π ρ. Η. /αΐί» άββϋηαΐοηιιη ρταββοίηΜ. ΡΗοβη. 687 άλη&ώς 
όνομα Πολννιίχην πατήρ ϊ&ιτό σοι &(ία πρόνοια νιιχίων 
ιπώννμον. 8βρί;. 450 ιννοίαιοιν Αρτέμιδος. ΟΓ. ΡΗίΙο &ά 925. 

634. ίρ τϋχ. 573, 1141. ΟΗ. 947 β^φ 995. Εβί ινατόχως, 
ιντνχώς (ΡβΓβ. 1012), «V ιντυχία, ώςτ* ιπιτυχιιν. Οί*. ιν 
χαίρω (Ργ. 879) ϊ. β. χαιρίως, ίρ αίοα (8ηρρ1. 543), Ιν χαλώ, 
ιις χαΧόν. Ββπΐΐΐ. ρ. 211. 

νίμ. 75, 724. Ργ. 526. 8βρΙ. 590. ΙηΓ. 1384 ώρ&ωσας στό- 
ματος γνώμην. Οί. νωμάν 705. 8βρΙ. 3, 25. 01). 283. 

685. δ ο ρ. Ίβίγιη. Μ. ρ. 221 γαμβρός- παρά τό γαμώ γα- 
μηρός. Οοη£Πΐϋ ΕϋΓ. Τγ. 846, ιώί Ηβο. &ά Οωβ. σ' ονχ νπ* 
αιχμής ονδ' νπ' Αργι'ιου δ ορός γάμους γαμιϊσ&αι τοιίςδ* 
έδόξαζόν ποτί. Μβΐίιΐδ ί§ϋιΐΓ νβΓίίΙιΐΓ Ηαάίί %η τηαΐτιηιοηιν,ηι 
άηοΐα (οί. νΪΓ£. Δβη. VII , 318 βς. βαηρηίηβ Ττοίαηο — άοΐαδ&β 
νίτ^ο €ΐ ΒβΙΙοηα νηαηβΐ ίβ ρτοηιώα), ψι&να βροηβοτητη ατηι%8 
βχρβίϋα, νβΐ ατηια ηηρίύβ οίβηΐβτη. ΟΓ. Ηίρρ. 550 δςς. 

άμφ. 8ορΗ. Τγ. 104 (δοΐι. την πιριμάχητον), 527. Ιβοα Εηο. 
Ηβΐ. ρ. 122 της δι (Ηβίβηββ) πιρίβλιπτον χαί πιριμάχητον 
την αηίοιν ίποίησιν ί&. ρ. 188 πρόδηλος ήν (ββθεπι) απασιν 
άν&ρώποις ιαομίνη πιριμάχητος. Ιηάβ ά ποΧννιιχης Έλένα 
(ΡοβΙ*. Ι^γ. ίτ. 44). II. 3, 137. Εογ. Τγ. 1003. Ηογ. 0<3. 1 , 15, β. 

636. ι ΕΧ. 8&1σι. (Εχ. ΡΗη. ρ. 78) ϋοηοβ άίείαιη &ϋ ρτοέλί- 
νανς, ηανϊντη βχρηρτιαίτίχ. Η. 1β£. έλίναυς. Κβοϋηβ ΙιοΚ Ρ&γ&Ι. 
1,228 έΧίνας οοηΐΓβοΙαπι ρυΙ*1 βχ έΧίναος· ηοη ΐΒωβη νίθϋ, 
άαρϋοβιη οΒ οβυβ&ω ϋ& ά'ιοί Ηβίεη&ιη, ςα»β βΐ ηανιητη οί ίαηιρϊο- 
τμιλ (318, 478) βχρηρηαίηχ ββββί. ΟΓ. Αί. 430. ΡΗοβη. 637, 1495. 

ίΧανδ. 1364, 1373. Επγ.Ογ. 743,1142. ΑιηΒίβαβ ϋ& βίο!& ; 
οί. 62, 677. Επη Τγ. 892 όρων δι τήνδι φινγι μή σ' ?λβ πό&ω- 
αιριϊ γαρ ανδρών όμματ*, ίξαιριϊ πόλιις (έΧιπτο- 
Χις), πίμπρησι δ' οίχους. 296 ι ίλίπτ. ΙρΗ. Α. 1476,1512. Βΐιββ. 913 μυριάδας τι ποίας 
ανδρών ά/αΟών Ιχίνωαιν (Ηβΐ.). ΟΓ. βπρ. 122 βςς. 400, 592. 

637. άβρ. 647. 8*1πι. Εχ. Ρ1. ρ. 78 1β£. άβροπήνων (Ι^οορΗ. 
863 άβροπήνονς πέπλους- ίη &1ϊΐβ Οοάά. άβροπίνους. ΙρΙι. 
Τ. 814 ινπήνοις νφαϊς. ΟΓ. ΜίηβπτΗ Πηναία). Η. Ιυβηβ να1§. 
άβροτ ιμο ς, &υά&οίοβ οοπιροβΐΐυπ) , οαίηαβ βρίβ οοηΓβΓΐ ουπι 
άβρόπλουτος. 8ϋ1). &ά 1^0. 1. 1. άβρώς χαΐ άφναώς πιποιημέ- 
νους, τρυψίροστήμονας, μιταξωτοϋς, σηριχοϋς, πλουσιονφιις. 

π ρ ο χ. ΡοΙΙ. III, 37 τό παρά τή ίννή παραπέτασμα παστός. 
Αη&Ι. Βγ. III, ρ. 805 Ιχ 5* έμέ παστών νϋμφην χάχ θαλάμων 
ί ιρ πασ* άφνως 'Λίδας. ΟΓ. ίηΓ. 701. 8ε1οο. Εχ. Ρ1. ρ. 856 πα- 
στός- νβΐυπι ν&πβ£8ΐυπι ρΐιιαι&ηο ορβΓβ, ςαοά ΐΗ&Ι&ηιΐ νβΐ οβοί 
Γοηβϋβ ρΓ&βίβηάβΙκΙιΐΓ. 8αίά. παραπέτασμα- παραχάλνμμα, 
παράπλωμα- τό λί/όμ*νον βήλον (ρβ/ΐΜΐ). 8ϋΗ ; &ά ΑιίδΙ. Κλπ. 
969 παραπ * τάσ μασ ι τοις Μ η δ ιχοϊς- ταΐς σχηναΐς, 
τοϊς Πέρσιχοις βήλοις ή βηλο&ϋροις. Μβηβΐ&ί Ιαχαιί* ποΙαΙιιγ 
ΙρΗ. Α. 582. Ογ. 350 (βυρ. «1 379). 

639. γ I γ* Ηεβ. γίγαντος' μιγάλου, ισχυρού, νπιρφνονς. 
ΙηβΟΓ. Βι6^Η1ε6: ανρχσι Ζεφιίροιο. Ρίθ6η. 211 (8βί. Ζιφϋρον 
σφοδρώς πνα'σαντος). II. 2, 148. 7, 63. Οά. 2, 421. 5, 295. 
Ηββ. Ορρ. 594. ΑροΙΙ. ΚΗ. 2, 721. ΟαΙαΙΙ. 64, 270 β^. ΑοτΗβοαη* 

640. π ο λ. 62. ΡβΓβ. 73, 533, 898. Μαΐβ βχροηϋοΓ πολλοί 
άνδρις. ΟοηυΐΓ. φιρασπ. (371, 747. Ρβη. 240. Ηββ.8αΗ. 13. 
ΡΗοβη. 78) τ* (ϊπλίυσαν, ςαοά βχ ϊπλινσι ΓβρβΙβηάαιη ββββ νΐ- 
ά'ή ΑΙ)Γ.) πολ. (ί. β. ά&ρόοι, παμπλη&ίΤς, ϊλαδόν). 

χ ν ν. χατ' Χ χ ν. ΟΓ. 122 ά/ρά. Αί. 32. ΕαΓ. Τγ. 1002. ΚΗβδ. 
690. ΡΗΠο III, 137 κατ* ϊχνος των ζητουμένων βαίνων, 

641. π λ. Ο&ηΙ. πλάτας, βΐϋ πλάταν, ίηιρθάϋ* οοηβΐπιοΐίοηβ , 
ψιυηι ϋ& &(3 χ*λσ. ίηΐβΐΐί^ί βεΒβ&ί πλάταν. Οι χέλσαντις πλά- 
ταν άφ. βηηΐ Ρ&πβ βΐ ΗβΙβηΕ. ΟΓ. Ευη. 10. ΙρΗ. Α. 167. Τγ. 809 
Σιμόιντι «V *νριίτα πλάταν ισχασιν. ΟΓ. χωπηλατιϊν. ϋβ 
Ρ. ίηίβΐΐβχίΐ η&νβπι ρταβάαίοτίαηι (ιη^ορβΓοηβιη , εβίοοβηι) Ρ&ηώβ 
βιρβίΐϋΐββίπίδπι ; ηβςηβ ίπιιηβπίο. Οί9ίΙίζθ€) ΟθΟ£ΐ€ 297 642. άιξ. Κηβ. (βαρ. 63). Επιρβθ. £γ. 431 ραΐματα δερ- 
δρεό&ρεπτα. 

643. δι* εριρ. Ηβ8. ΤΗ. 681 δια χρατεράς ύσμίμας. ΕϋΓ. 
(»(1 110). ΟΙ ίηί. 136£, 670 , 864 (»ά δηρ.). 

644. χ ή δ. Ηββ. πήδος- χηδεία, περδος, λϋπη (01. 468. 
8βρΙ. 984). φ&ορά· αυγγερεια (8υρρΙ. 328)* ρηστεία, θεραπεία, 
φρορτίς. 8θ1). Ρ1. Ββρ. 10 , 607 5 κ ^ 5 ο ς* λι/ττ^ ι; μίριμρα' η επί 
γάμω συναλλαγή. Επί. ΑηάΓ. 103 βης. '/λιω αιπειρά Πάρις ου 
γάμον, αλλά τιρ' ότα*· ή/άχετ* εύραίαρ εις θαλάμους Έλεραρ. 

645. ή λ. ί. β. ^λασ* (οί. 865 II. 20, 259. Ρίηθ. 
Ν. 10, 131. Ρ. 8, 11. 10, 80. Αηϋ$. 1236 ήρειοε πλευραΐς ε/χος. 
Ονϊά. ΜεΙ. 12, 551 ίηςνβ ηβο» /βττηηι βατητηατηφνβ ρβηαΐα» 
ίηιρηία. Ηογ. Οά. 8, 24, 5 βρίί ίνιητηί* νδτΐίοιδκ* οίανο». 

646. ξ ν ν. 386, 370, 392. 8βρί. 773. ΡΙεΙο ίαηρΐ συρεστιος 
εΐ ομοτράπεζος, ίΐβπι σϋσσιτος. 

647. ττρ. 613, 734. ΟΓ. ειςπράττειρ, εΐςφερειρ, ίτηρβίτατβ 
(Οίο. 0£Γ. 1, 13, 3). Οί. 415 τί™ χρ»' 0 £. 

ί χ φ. 449. 8βηίβηϋ& ββί : ςτα*β Ηοβρϋπ νίοΐ&ϋ ροβηω ροβίβτο 
ΙβιυροΓβ βχί$ϋ & ΤΓοίβηίβ, φ» άίββΗβ (ίπορβηββ) ΙφπιβηΛβυιη 
οβΙβ&ΓΒΠΐη*. δοΗηβίά. βχρϋοβί εχψάρτως, οοηαρ&τ&ηβ πρόφατορ, 
άμφάδηρ (αραφαρδόρ)' ΐηίηπβ ΓβοΙβ. 

τ* ο* γ. Η. Ιναηίβ* (488,1438. Οι. 433); &1ϋ ιηβΐίυβ Κοηο- 
ταηίβι, οοηεβΙβΒταηίββ (233, 482, 700, 711). 

648. Ιπ. 225,952, 525. Εαπι. 888. ΝοΙίπι ΙβββΓβ επεπρεπερ, 
φχοά ββί ίη Γ., ηααοο άβοβτβ, οοηνβηιτβ Β. 1., πιίηυβ »ρΙβ <3ί- 
οβίϋΓ ο&πηβη, ηποά (ΙβάβοβΓβΙ. ΟΓ. επίχειται, πρόςχειται, βυμ- 
βαίρει, ϋβιη Ιπιχρεμαρ. επιχλώ&ειρ. 

649. χαμβρ. Ρτί&ιηίβί8 (680). 

650. μ* τ. 8αί<1. μεταμαΰ εϊρ- μετα/ρωραι (197), παχί- 
οαο&αι. * Αγαμίας- — μεταμα&εΐρ τό σνροΤαορ — . Κυρίως δ § 
μεταμα&ειμ ελε/ορ τό μετά ταντα Έτερον τι μα&ε7ρ (ΑπβΙ. 
νββρ. 1458), άφεμερορ του πρώτου. *Αριοτ. ΙΙλοϋτω (925)* 
ο υ δ* α ρ μεταμά&οις; 8θΗ. 8(1 1.1. άρτι του, άραπαϋααιο. 
ΙΙβτοά. 1,57 τήρ /λώαααρ μετεμα&ε. ΡΙαΙ. 2, 784 6 μετάδιδα- 298 

χ&ήραι χαι μιταμα&ιιρ μά&ημα — μόλις ίχποροϋμιρος. Α©8θΗ. 
ίη Οΐββ. ρ. 544 πρ*σβι!τας — όψέ μιταμαρ&άρορτας την ίλ*ν- 
διρίαν. 8αα( ςαί, οοοαρβΓβηΙββ νβ. 197, ραίβηί ίαη^ηά» ββββ 
μιτ. νμνον πολ. ρτο Κ^ίΛ&ηαβο άίίΰβηβ οαντηβη βόΗΙβ (8οηη. 
ΜΜΐβτηβηά άβη Ηγηηοί αϊ* βίικη ·€%/ε6Ττήϋ&6η) ; ααοά ρκώ&π 
ηοη ροΐββί. ΕβΙ άβάικβη» Η^τηηνηι (Ιΐ/αΜΟΜΜ) , ςαοά ηβαά 
*Γ<3ααα> ίβηβοίηΐϊ [τη πόλιι γ*ραιά). ΟΓ. 535, 1527 βςς. 

651. //ρ. 530. ΒΗββ. 231. Ηογ. 01 1, 15,8. νί^.Αβη. 1, 
375. Ονίά.Ρ.3,423. 

652. πολχίδρ. Ββρβ*. νμρορ. Πολϋ&ρ. νμρ. αϊ 8βρ*. 867 
δνςχίλαδορ νμρορ *Ερΐρχίος (βϋρ. 596, 911) ιαχιΐρ. Οί.ΑηΙΐ£. 
1210 8ς. ΙρΗ. Τ. 143. Αηβοτβοη, ΙββΙβ 8οΗ. »<1 II. 13, 227, νμρορ 
τόρ ΰρηρόρ φηΰιρ (&. 127). Οί. ΕυβΙ. &ά ί 1. ρ. 928 , 63. Ηβ8. 
πολτίδαχρν ποΜ&ρηΡΟΡ. 8θΙ). 8(1 8ορη. ΕΙ. 382 νμρήαι ις· 
&ρηρήσας' ν μ ρ ο ζ χνρίως ή ίϊς Φιόρ ώδψ παρά δι ποιηταις 
άπλώς η ώδη — ϊίτ* Ιπϊ μίλονς ΰρηρωδονς. 

μϊγα—. 406. 11. 10, 16. Οα\ 21, 247. Μβά. 291. ΜοβοΗ. 4, 
60. VI Μ 1053 "Ιτνρ στίρονσα, β* ΕαΓ. Ηθγο. ί. 348 αϊλιρορ 
ιαχιΐρ (βαρ. 117), ϋ& Ι^οορηΓ. 1463 στιράζιιρ λοίσ&ιορ μίλος 
(Εογ. Τγ. 515). ΟΗ. 332. ϋβ ο&πηίηβ ηνρϋαΐί ίη /«*ώτ* οοη- 
νβΓβο οί. Βίοη. I, 88 ονχ ϊτι δ* 'Τμάρ, 'Τμάρ (Εαηρίά. ίτ. 775, 
14) ονχ «V άιιδόμιρορ μίλος* άδιται αϊ αι. Ργ. 556 8φ). 

χ* κ λ. 1385. 

653. α ι ρ. 359, 679. Εογ. ΗβΙ. 1120 Πάρις αίρόγαμος. Ηβο. 
945 Ίδαιόρ τι βοϋταρ αιρόπαριρ. ΑΙοαι. Γγ. 9 διίςπαρι, χα- 
χόπαρι χαχόν Ελλάδι. 11.3,39. 12, 769. ΕαΓ. Ογ. 1388. ΙφΟ. 
820 Ηβίβη&ιη νοοαί αιΥόλ^κτρο^ άρπαγιΐβαρ πλάτιρ (8οΗ. 
ίπί κακώ γαμη&ιΐβαρ αντώ' ΜβηβΙαο). Ιά. 1354 χεν&μώρος 
αιρόλιχτρορ ιύδάριι μυχόρ (8οη. ίίίΐ'όκοίτοΐ', κακόλ^κτρον, 
κΛκοκοι^^ΓΟί'). Ββ1&. Αηβοά. ρ. 350 αιραρίτης- ο άτι κακώ 

άρίτηρ χιχτημίρος- αϊρόρ γαρ το χαχόρ. ΝυρΙίβε ίβί&β 
ΓαηββίΒβ άίοαηΙαΓ γάμος ου γάμος (ΐηηνρίί* ηηρίϋβ, Οίο. άε 
Ογ.3,58), αλλ' αλάστορός τις οΐζϋς (ΕαΓ. Ηβο, 949). 

654. παμπ ρ. Πάμπροο&ι άίοίαπι α* ττολι) πρίρ (II. 11, 299 286), ττολί' πρότιρον (11 14, 467). ΟΓ. πάμπρωτος. Ρτββδίδί 
τάμπροσ&' ή. Οπαβ ϋίνϊΐα* φταηάαβυα ΐαη ιηνίΐο αηΐβ (ίβ- 
ηβηΐίοηβ β&πι Ρη&πη ιη&ΐοπβπβ) Ιαοίποβαιη νϋατη (οΓ. 220 , 1053 
βς.) οο νηιβταηάα* (δορρί. 111. δβρί. 878. Εητ. Ογ. 192) βή»»» 
εαΰάω ρβτρβ»8α βταί. ΡοίββΙ Ιβπιβη βϋβπο ίηΐβΐΐφ <3β Οϋβάίοπβ 
•ηΐβ βχρϋ£τ\»ϋοη6Π] βάίΐίβ. ΟΓ. 405 βςς. 

Μίταιη διώοΐίαπι ΐη Ρ. Αά ςυοά νοε&Ι). ΓβίβηΙατ ηββαο; ςοβίβοαηςαβ 
ίαίΐ, οβΗβ ρβϋΐαοα α τχροςίσταα&α* , ςαοά ββΐ ίμποόίζ*Μ/ 9 Ιη^ηοΧά- 
προςχόπταν οί. 8αί<1. Η η. (*ραά ςαβιη προΐσταται Ιβ^Ηατ). 
Είχτηοΐο^. Μ. ρ. 700, 19 προςατ^ναί μον (1. μο») την τροφην Ιπϊ 
τον στομάχου {ά«* *ααρ ί(§ααίΛα%\ 

656. *&ρ. 858, 1237. ΟΓ. Οη. 926 ; (χ. 460 Η. ον χρη Κον- 
τός οχχίμνον ίρ πάλα τρίφαν. ΤΗβοο. 5 , 38 ΰρέψαι χαΐ λυ- 
ηίδ*ις, &ρ4φαι χιΐνας, ως τν φά/ωντι. 11.6,282.22,421. 

657. οίρ. ρβτη%σίβΜ άοκνί. 359, 512. ΟΗ. 445.8ορη. Γγ. 620 
«χ μέρ *Εριχ&ορίου ποημάστιον *σχί#ί χονρον Λντολυχον, 
πολιών χτιάνων οίνιν ν Αργιϊ χοίλω. 0*11. Η. ίη Αρ. 92 λ/- 
οντα βοών σίνιν. Οοηίη^ίοη (βρ. 8οηη. ρ. 228) 1β§. λίοντος Ινιν 
86ά Ινις βΗνηι , βΐίατη ηοΜ, ηοη σχιίμρορ. 

ά/άλ. Ηββ. ά/άλαχτος- ή όμό&ηλος (αοΙΙαι&α, οοΐ- 
ΙαοΙαηβα). Ιιοη£. Ρ&βί. 4, 8 τιμώμινος ώς όμογάλαχτος. 8αίθ. 
λίΐ «/άλαχτα$ ςαί6η3<ΐ3Πΐ νίθεπ 6886 συντρόφους. Εΐ£θ τρ^φ. 
αχάλακτον οοηΓβΓΠ ροΐββ* οηπΐ τρίφαν Ιν /άλαχτι (Ρ1ε*. Τίιη. 
81 β ), βί έρ γάλαξι (Ιβ££. Χ, 887 Λ ), σϋννομον τρίφκρ. ΑΙ 
ΕγοΙιβπ. ρ. 70 ά / αλά χ τ ο ι ς' πολν/αλάχτοις. ΟοηίΓΛ βρ. ΡοΙΚ 
I, 251 ν*ς ά/άλαχτοι, βρ. 0*11. Η. ίη Αρ. 52 όΐ*ς ά/άλακτοι 
βί αρ. Ηίρρ. I, ρ. 161 γνναϊχις άγάλαχχοι βαηΐ ΙαΗβ οατβηία ; 
ορρ, χαλα&ηνός. ΜηΚί η. 1. ίηΐβΐΐφ νοίαη* όμοχάλαχτον τβο- 
Ιίηβ ί&πιβη οο ββς. φιλόμ. Ιασίι Ιβαβηαβ βτβρίηη, (Ιβοίβ ΟΛΓβηΙβτη) 
ίηΙβΓρΓβΙβΓβ. Ηογ. Οθ. 4, 4, 15 ίανη Ιαοίβ &ρ*1*ηηι Ιεοηβτη &άυ1- 
ίηπι (χροησθΊντατ, 665) ίηΐ6ΐ1ί£ϋ. 

658. ο ΐ' τ. ΟΓ. ρ. 205 (&ά αιώνα). Νβφΐβ οντος (ως βαρ. ος Ρ1.) 
V. Ο. ηεςπβ οιίτ»ί (Ρ.) πιβίΓΟ β* ββηίβηΐίββ βρίαπι. Όβ Ρ. ΙβρΙ οοη- 
*γ» οιβίηιιη δούλος άνήρ (άβ ββπτο, οαί Ρβπβ Ιπιάϋπβ ΓαβΓΕί 8(1 
ηθοβο). Ιη νίΒΐη ίαοίιηαΓ νβ. 668 μηλοψ. Εάηο&ΒβΙατ Ιβο ΐηΙβΓ 300 1ίΒβΓ08 βΐ ρβοοάββ, ονβΒ. 'Λνηρ πολϋμηλος (Ηββ. Ορρ. 306) 
6Γ&1 ρββίοΓ. δοηρίαπα ίαίβββ θΓβ<3ο βότας άνήρ. Ργ. 570 /*ν- 
(κωττό* βοϋταν. ΕαΓ. εΐ |?οζ-^ρ βί βοχίτας (Ηβο. 945 , 646 αν^ρ 
/ίοι/Γας αϊ ΤΗβοο. 20, 34 *ν άνίρι βώτα) όίχϋ Έίγνα. Μ. 
βοτήρ' ο ποιμημ- χα* ίιά τον ο χαί ίιά του ω· δθ·** χα* 
τό· κηιν (ίη Οοά\ χιέ/ιό*· ϋ. 18,529) δ* Ιπί μηλοβοτήρας- 
τους βοοχήτορας χαί νομίας των μήλων — χαί βότης, οπ$ρ 
και β οϋτης Χίγιται πλιονασμώ τον ν. Ιά\ βωτορις· βοσχη- 
τορις, νομιΐς' παρά τό βώ ρήμα, βίβοται, βότης χαΐ βοτήρ, 
ώς ίλάτης ίλατήρ- χαί έπιχτάσ*ι βώτωρ,ώς Μίντης Μίντωρ. 

ΟοΓΠΐΐηρί ροΐιιίΐ τβΓ» Ιβΰϋο λθκηρίο ίη οο*Τ£. ο»», ςαο ίηβο1αιΙϊυ« 
βότας Γης&ηϋοΓβ β ο ν τ ας Μΐτί£βΓ6ΐατ. ΟιεϊΙβηβ ΙΛπιηα· οιτ«ς 
)<£βη·, οοπτβζϋ ονχος. 

φ ι λ. 134. ΤΗβΟΟ. 18, 41 γαλα&ηναι άρνις γπναμίνας δϊος 
μαστόν πο&ίοισαι. Αη»θ. 49 νίβρόν νιο&ηλία γαλα&ηνόν. 
ΟΙ δβρ*. 349. 8ορΙι. (βο* 657). 

660. φ. 34, 357. Επω. 197 ποίμνης τοιαύτης ινφιλης. 
ΤΗβοο. 12,29 τον φιλόπαιδα. Ηββ. Ορρ. 462 παίδων *νχηλή- 
τιιρα. Αηβ*. Η. Αη. 9, 31 ο λίων προς τά αϋντροφα χαί σνν- 
ή&η σφόδρα φιλοπαίγμων χαί στ*ρχτιχός. 

661. γιρ. 838. δαρρί. 664. II. 3,156. 

ί π ί χ. Ργ. 158. δορΗ. Τγ. 1264. δοΗ. ΑτίβΙίθ. III, ρ. 631 ίπί- 
χαρτος· ο πρός τινας χαίρων χαί ήδόμινος αντοΐς. Αη&ο. 
6,15 ίπήρατον γίραιοΐς χώμον. ΌβΙίοΐαβ. 

662. π ο λ. 87. δαρρί. 742. ΕαΓ. Ηβΐ. 1832. Τηαο. 3, 40 πόλ